FORSØG MED FLEKS- JOBVÆRKSTEDER PROJEKTSKITSE STRUER. Til Kommuner i forsøg med fleksjobværksteder. Dokumenttype Projektskitse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSØG MED FLEKS- JOBVÆRKSTEDER PROJEKTSKITSE STRUER. Til Kommuner i forsøg med fleksjobværksteder. Dokumenttype Projektskitse"

Transkript

1 Til Kommuner i forsøg med fleksjobværksteder Dokumenttype Projektskitse Ver. IV udarbejdet (præciseringer tilføjet i henhold til bemærkninger tilsendt (fra gennemgang )samt ) Dato 20. Juni 2013 FORSØG MED FLEKS- JOBVÆRKSTEDER PROJEKTSKITSE STRUER

2 PROJEKTSKITSE STRUER Revision 2 Ref Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T F

3 PROJEKTSKITSE STRUER INDHOLD 1. Indledning 1 2. Skabelon til Projektskitse 2 3. Målsætninger og Milepælsplan 10 BILAG - Bemærkninger til budget/ansøgning

4 PROJEKTSKITSE STRUER 1 1. INDLEDNING Dokumentet indeholder den skabelon, som kommunerne der deltager i forsøg med fleksjobværksteder skal anvende til deres projektbeskrivelser. Projektbeskrivelsen skal vedlægges ansøgning om økonomisk støtte til SFR. Projektskitsen er opdelt i fire indsatsområder, der er en afspejling af forandringsteorien bag forsøget med fleksjobværksteder. 1 Forandringsteorien skal sikre, at der er sammenhæng mellem den overordnede målsætning om at styrke mulighederne for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet for en større gruppe med nedsat arbejdsevne og den praktiske indsats i de deltagende kommuner. I figuren neden for er vist en overordnet forandringsteori for forsøget som helhed: Aktiviteter Output Resultater Virkninger Organisering - Fastlagt rolle og ansvarsfordeling - Enighed om model og tilgang - Effektiv organisering og forankring Virksomhedsstrategi - Kontakt med virksomheder - Opfølgning og samarbejde med virksomhederne - Etablering og fastholdelse af fleksjobværksteder Målgruppe og visitation - Visitation af X antal borgere - Match mellem borger og virksomhed Personer med nedsat arbejdsevne i beskæftigelse Udvikling og fastholdelsesstrategi - Borgere støttes under ansættelse - Borgere modtager kompetenceudvikling - Borgere kommer i fleksjob - Borgere fastholdes i beskæftigelse - Evt. udplacering til ordinært fleksjob 1 En forandringsteori er en række antagelser om, hvordan man opnår en ønsket forandring i dette tilfælde styrke mulighederne for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet for en større gruppe med nedsat arbejdsevne. Det er en måde at opstille en årsag-virkning-kæde for, hvordan man vil nå det langsigtede mål med indsatsen, hvilke resultater der kræves, hvilke aktiviteter, der skal til for at opnå resultaterne, og hvilke ressourcer disse aktiviteter kræver.

5 PROJEKTSKITSE STRUER 2 2. SKABELON TIL PROJEKTSKITSE Skabelonen er inddelt i fire indsatsområder: 1. Organisering 2. Målgruppe og visitation 3. Virksomhedsstrategi 4. Udviklings- og fastholdelsesstrategi Under hvert indsatsområde er opstillet en række spørgsmål som kommunerne bør overveje i forbindelse med udviklingen af deres projektideer. Kommune: Struer Kommune Del 1: Organisering Målet med dette tema er at sikre en effektiv organisering i kommunen og tydeliggøre ansvarsfordelingen i opgaveløsningen. Det indgår som et centralt element i dette tema, at kommunen fastlægger, hvilken overordnet model for fleksjobværkstederne man ønsker at benytte. Dette omfatter bl.a. fastlæggelsen af, om der vil være tale om et fleksjobværksted, hvor en afdeling på virksomheden drives af virksomheden selv eller alternativt en afdeling, der drives af jobcenteret. I forhold til den overordnede model gør følgende ting sig gældende: - Borgeren skal ansættes på virksomheden, men ansættelsen kan godt være et springbræt til anden ansættelse - Det er virksomheden, der betaler borgerens løn (de effektive arbejdstimer) - Virksomheden kan få økonomisk støtte til aflønning af værkstedsleder, indretning m.m. - Tilsvarende kan der gives støtte til aflønning af mentor på virksomheden Overordnet model 1. Hvad er projektets overordnede ide i forhold til etablering af fleksjobværksteder? Oprettelse af permanente fleksjob i regi af værksted som også kan fungere som inspiration for borgeren og andre virksomheder desuden som fødekæde til andre interessante virksomheder i f.b.m. fleksjob på almindelige vilkår 2. Hvordan forestiller man sig fleksjobværkstedets organisatoriske tilhørsforhold og hvem driver det (virksomheden, jobcenteret eller anden ekstern samarbejdspartner)? Dynamisk tilpasning blandes og justeres efter behov. 2 af de virksomheder vi ønsker at involvere har eget personale til opgaven som fast sparringspartner til fleksjobteamet /fleksjob ambassadørerne Afgørende for valg af model vil være om sammensætningen af fleksjobvisiterede og værkstedsleder eller om det øvrige personale forventes at kunne håndtere opgaverne på baggrund af de samlede faglige og/eller personlige kompetencer, eller om der er et behov for at tilvejebringe disse kompetencer

6 PROJEKTSKITSE STRUER 3 3. Vil der være tale om en fast ansættelse eller ses ansættelsen i fleksjobværkstedet mere som et springbræt til ansættelse uden for fleksjobværkstedet i samme eller anden virksomhed hvad er begrundelsen herfor? Ansættelse i værkstedet er ikke tidsbegrænset i udgangspunktet men meget gerne udviklende/inspirerende for at søge til andre muligheder på arbejdsmarkedet Afklaring af roller 1. Hvem er overordnet ansvarlig for projektet? Afdelingen for virksomhedsservice, Jobcenteret Afdelingslederen med support fra 2 navngivne kolleger i afdelingen (tovholder/ambassadører) 2. Hvem vil have det daglige ansvar for udvikling og implementering af projektet? Tovholder 1 (Klaus Seerup) + backup 3. Hvem er ansvarlig for opfølgning på de mål, der opsættes for projektet? Tovholder 1 - evt suppleret af CABI / ekstern rådgiver med relevant faglig baggrund. Der indkaldes til månedlige styregruppemøder, hvor progression, læringspotentialer og strategiske tilpasninger bliver drøftet. CABI har kommet med tilbud på at understøtte den praktiske opfølgning på styregruppemøderne (indkaldelse, afholdelse, afrapporting af møderne, samt opsamling af læringspotentialerne for organisationen). Det er planen at CABI med en interviewende stil får skabt processuel bevidsthed om styrker og svagheder i styregruppemøderne, hvor de dermed også aflaster jobcentrets ledelse i praktisk henseende. CABI skal understøtte læringen for hele konsulentgruppen i og med synliggørelsen af jobmuligheder via fleksværkstederne gerne skulle bidrage til læringsmål om inklusion og rummelighed for ikke alene fleksjobkonsulenter, men tillige for konsulenter, der arbejder med rekruttering og formidling til ustøttede stillinger på ordinære vilkår. CABIs opgave er således at bidrage til at jobcentret som sådan læringsmæssigt får langsigtet gavn af projektet internt til brug for en ekstern målsætning om at skabe rummelighed på det lokale arbejdsmarked.

7 PROJEKTSKITSE STRUER 4 Del 2: Målgruppe og visitation Målet med dette tema er at afklare, hvilken målgruppe fleksjobværkstederne henvender sig til samt sikre en målrettet og effektiv visitationsproces, som understøtter forsøgets overordnede målsætning om at få personer med meget begrænset arbejdsevne ansat i et fleksjob. Det er vigtigt, at der skabes en visitationsmodel, hvor borgerens behov og ønsker er i centrum. Derved understøttes borgerens motivation, hvilket igen øger muligheden for, at den enkelte borger fastholdes i beskæftigelse og oplever en forbedret arbejdsevne over tid. Målgruppe 1. Hvilken målgruppe vil kommunen arbejde med og hvorfor? LY-modtagere med de dårligste forudsætninger for tilknytning til arbejdsmarkedet har prioritet 1. Vi ønsker at modvirke at fleksjobvisiterede med de bedste forudsætninger får tilknytning til arbejdsmarkedet, vil besætte de mindste fleksjob 2. Er der særlige målgrupper, der ikke vil blive arbejdet med og hvorfor? Ingen fravalg Navnlig hvis der er mulighed for at kombinere kompetencer fra én borger med kompetencer fra en anden. Som eksempel kan nævnes at én fleksjobvisiteret som har de sproglige og boglige forudsætninger, men er tilkendt fleksjob på baggrund af begrænsninger ift. fysik og bevægeapparat, kan være en forudsætning for at en anden som f.eks. er visiteret p.g.a. nedsat indlæringsevne, overblik og evt. socialfobi kan fungere i en arbejdssammenhæng på trods af fuld fysik, motorik og interessant arbejdsevne. Visitation 1. Hvordan vil kommunen gennemføre en systematisk visitation til fleksjobværkstederne, så det sikres, at den enkelte borger indgår i den besluttede målgruppe (hvem har ansvaret for at visitere)? Fast opgave for afdelingens fleksjob-ambassadører 2. Hvordan vil kommunen arbejde med at skabe overblik over de job- og opgavetyper der findes samt hvordan disse matcher den enkelte kandidat til et job på et fleksjobværksted? Oprettelse af CV-database /kompetenceoverblik udenfor jobnet.dk Tænkes opbygget i punktform (søgeværktøj) tilgængelig via Ipad og tilsvarende platform. Tilsvarende oplysninger forventes indtastet i forbindelse med oprettelse af jobordrer fra virksomhedsbesøg gerne i forbindelse med besøget. Teknik opbygges/afprøves i f.b.m. aftalen om fleksjobværksted, men tænkes anvendt fremadrettet - uanset om der er tale om værkstedsansættelse eller ordinært fleksjob - og mere detaljeret 3. På hvilken måde vil kommunen arbejde med at inddrage kandidaten aktivt i visitations- og afklaringsprocessen? Orienteringspunkt i f.b.m. ordinære opfølgningssamtaler vedr. mulighed for reelt fleksjob i modsætning til beskyttet beskæftigelse (opnåelse af job-identitet er et kerneområde)

8 PROJEKTSKITSE STRUER 5 Udplacering 1. På hvilken måde vil kommunen arbejde med systematisk at overlevere viden til den virksomhed, hvor målgruppen ansættes (via møder, elektronisk eller på anden vis?) Via 2 primære kontakter på jobcenteret. Systematisk indkaldelse til infomøder på tværs af de medvirkende virksomheder med fast interval evt. med ekstern oplægsholder. Derudover tilpasset informationsmængde og relevans og fleksibelt via telefonmøder, mail og/eller virksomhedsbesøg. Det tilstræbes at borgen oplyser arbejdsgiveren om relevante forhold ved en opstartssamtale, hvor jobcentrets medarbejder kan/skal deltage. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at der aftales med borgeren inden at jobcentrets medarbejder videregiver nødvendige oplysninger til arbejdsgiveren. Det er forventeligt, at behov for virksomhedsopfølgninger er størst i starten. Vi forventer også, at personalet der ansættes under forsøget vil tilgå virksomhederne løbende i starten af perioden, og derfor vil vores tilstedeværelse også være mest påkrævet i starten og jf. næste punkt vil opfølgninger på praktik indgå i f.b.m. fastlæggelse af arbejdsintensitet. 2. Vil der blive anvendt praktik forud for egentlig ansættelse i fleksjobværkstedet? Hvis ja, under hvilke former og til hvem? Oftest varighed afhænger af konkret individuel vurdering (Fastlægge reel arbejdsintensitet) I en aftale med en borger som tilknyttes et nyt arbejdsområde vil arbejdsintensiteten være baseret på teori og skøn. For at kunne udarbejde en realistisk vurdering vil borger og arbejdsgiver kunne benytte en aftale om praktik. For borgere med meget få ressourcer og lavt timetal pr. uge, vil perioden være længere, sammenlignet med en borger med relativt højt timetal pr. uge. Hertil kommer at nogle borgere kan have haft tilsvarende job/opgaver fra tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor ansættes behovet for praktikaftalens omfang via en konkret og individuel vurdering. Baseret på vores erfaring, forudses at længden af praktik vil være fra 0 til 6 uger / 4 uger i gennemsnit. Hvilken rolle forventes borgeren at spille i forhold til kontakt og evt. ansættelse på et fleksjobværksted (eksempelvis sende ansøgning eller på anden måde henvende sig til virksomheden) Tilpasses den problematik borgeren har - metodevalg afhænger af konkret individuel vurdering Step 1 vil typisk være at borgeren er i dialog med en jobcentermedarbejder og henvises til jobåbningen, med henblik på kontakt til arbejdsgiver. Udslagsgivende for det videre forløb vil være borgerens behov for støtte vedr. det konkrete job/arbejdsplads. Derfor kan borgerens rolle være fra selvkørende til håndholdt

9 PROJEKTSKITSE STRUER 6 Del 3: Virksomhedsstrategi Målet med dette tema er at få en strategi for identifikation af virksomheder, der kunne være interesseret i at huse et fleksjobværksted samt en model for samarbejdet mellem den enkelte virksomhed og jobcenteret, herunder i forhold til den økonomiske støtte. Det er samtidig afgørende, at der skabes et klart grundlag for samarbejdet med virksomheden, herunder at der foretages en forventningsafstemning i forhold til målsætningerne med fleksjobværkstedet hvordan man vil opnå dette formål gennem borgerens tilknytning til fleksjobværkstedet. Rekruttering og opgaver 1. Hvilke typer af virksomheder forventer kommuner at inddrage og hvorfor? Produktion af fødevarer herunder forædling, markedsføring, salg og distribution desuden drift og vedligehold af bygninger og arealer i f.b.m. produktionsvirksomhed og udlejning af ejendomme og lokaler. Vi har desuden ønsker om at kunne etablere aftaler med fag indenfor serviceområdet (frisør terapeut - behandler budtjeneste) (Privat og/eller offentlig forankret servicegruppe/vikargruppe/udrykkergruppe) 2. Hvilke typer af opgaver forestiller kommunen sig, at de ansatte på fleksjobværkstederne vil skulle varetage? Ingen fravalg - Opnåelse af job-identitet er et kerneområde Dog fravalg af opgaver der allerede løses af det offentlige 3. Hvor mange ansatte vil man stile mod på de enkelte fleksjobværksteder hvad er begrundelsen herfor? >2 til 10 jf typer og størrelse af virksomheder/opgaver i kommunen 4. Hvordan vil man samarbejde med de virksomheder, der huser et fleksjobværksted om at identificere relevante opgavetyper og sikre et passende omfang af arbejdsopgaverne, der matcher den enkelte borger? Personlig kontakt og løbende forventningsafstemning. 5. Hvem vil have ansvaret for at finde virksomhederne og hvordan sikres der en klar ansvarsfordeling i forhold til jobcenterets virksomhedskonsulenter? Via 2 primære kontakter på jobcenteret. Dette er allerede indarbejdet i jobcenterets organisation og arbejdsmetode omkring vidensdeling og samarbejde interne og med kommunens virsksomheder. Samarbejde og ansættelse 1. Vil kommunen søge at indgå aftale om, at man som jobcenter råder over et bestemt antal pladser hvad er begrundelsen for den konkrete tilgang? JA det vil vi søge, men erkender at -det ikke er realistisk at kunne disponere uden forbehold i fag med kundekontakt og/eller p.g.a. krav om f.eks. hygiejne forhold. I forhold til drift- og vedligeholdsopgaver - JA

10 PROJEKTSKITSE STRUER 7 2. Hvad forventer kommunen at yde økonomisk støtte til på virksomheden (værkstedsleder, indretning, mentor m.m.) og hvordan afklares behovet i det enkelte tilfælde? Teamleder-støtte, tilpasning/indkøb af interiør, tilskud og evt. uddannelse af mentor o.lign. herunder support til at afdelingen betragtes på lige fod med de øvrige afdelinger i pgl. den virksomhed. (holdningspåvirkning) Det forudses at der kan være behov for særlig indretning af lokaler og indkøb af hjælpemidler som ikke allererde løses via LAB og desuden personlig assistance/tilbud om mentor-timer. Behov forventes afklaret i f.b.m. opfølgningsmøder og udryknings-service fra jobcenteret med mulighed for tilkald fra både virksomhedskontakt og borger. Forventningsafstemning/kompensation/tilpasning i forhold til at nogle arbejdsstationer kun er bemandet en del at tiden. 3. Hvordan skabes kontakt mellem den enkelte kandidat og virksomheden (skal kandidaten sende ansøgning, henviser jobcenteret)? Aftales individuelt afhænger af den situation den pågældende borger har som udgangspunkt for jobsøgning - Se venligst bemærkning pkt Hvilken proces forestiller kommunen sig i forhold til den konkrete ansættelse hvilken rolle vil virksomheden, borgeren og jobcenteret spille? På lige vilkår af andre fleksjob dvs med mulighed for opfølgning efter behov og nærmere aftale. Dette afhænger af den konkrete sag og de individuelle behov. Jobcenteret vil tilbyde den nødvendige støtte og vil også medvirke ved ansættelsessamtaler efter behov. Ansættelsessamtaler vil som oftest blive benyttet. 5. Hvordan afklares den enkeltes arbejdsintensitet? Indtil der er tale om kandidater som har gennemført ressourceudviklingsforløb vil vurderingen ske via praktik/aftale om arbejdsprøvning 6. Hvilken bistand forestiller kommunen sig, at der skal være til stede i forbindelse med fleksjobværkstedet for at understøtte de ansatte i opgaveløsningen? Der kan være behov for særlig indretning af lokaler og indkøb af hjælpemidler og desuden personlig assistance/tilbud om mentor-timer 7. Hvilken strategi vil man anvende for at sikre, at der på virksomheden er de fornødne kompetencer til at rådgive og understøtte den enkelte medarbejder (eksempelvis uddannelse, mentor, fast kontaktperson) Via 2 primære kontakter på jobcenteret som kan sikre at kompetencerne er til rådighed efter behov Derudover systematisk indkaldelse til infomøder på tværs af de medvirkende virksomheder med fast interval evt. med ekstern oplægsholder og afholdelse af f.eks. mentor-kursus. (Mentorkurser afholdes/tilbydes via invitation - uden faste internvaller, men typisk 2 til 3 gange årligt værkstederne forventes at indgå i dette samarbejde med øvrige deltagere) Desuden tilpasses mængden af opfølgningsmøder i forhold til relevans og vil være fleksibelt i forhold til telefonmøder, mail og/eller virksomhedsbesøg.

11 PROJEKTSKITSE STRUER 8 Opfølgning ift. virksomheder 1. Hvilke strategier vil kommunen anvende i forhold til at fastholde samarbejdet med virksomhederne (eks. fast kontaktperson, løbende opfølgningsmøder, information til medarbejdere)? Via 2 primære kontakter på jobcenteret. Systematisk indkaldelse til infomøder på tværs af de medvirkende virksomheder med fast interval evt. med ekstern oplægsholder. Derudover tilpasses mængden af opfølgningsmøder i forhold til relevans og vil være fleksibelt i forhold til telefonmøder, mail og/eller virksomhedsbesøg Del 4: Udviklings- og fastholdelsesstrategi Målet med dette tema er at få en strategi for, hvordan man vil fastholde borgeren i job og understøtte, at der sker en udvikling af arbejdsevnen over tid. Som led i ansættelsen skal det sikres, at den enkelte har mulighed for mentorstøtte. Det er afgørende, at den enkelte borger indgår i sociale sammenhænge på virksomheden. Det er vigtigt at overveje og informere virksomheden om behovet for at finde en balance, da ansættelsen i få timer giver begrænsninger i forhold til, hvad man kan deltage i (personalemøder o. lign.). Såfremt ansættelses i fleksjobværkstedet ses som et springbræt til anden ansættelse skal der samtidig tages stilling til, hvordan man vil understøtte udplaceringen fra fleksjobværkstedet til anden beskæftigelse. Hvor ansættelsen fungerer som en springbræt skal der fastlægges udviklingsmål for den enkelte. Fastholdelsesstrategi 1. Hvordan sikres der mentorstøtte til den enkelte mhp. at fastholde borgeren i jobbet Tilstrækkeligt højt niveau af viden hos den pgl. s mentor evt. aftale om faste MU-møder med assistance fra jobkonsulent og/eller med support fra arbejdsmarkeds psykolog/trivselskonsulent afhænger af konkret behov 2. Hvilke andre elementer vil man anvende for at sikre fastholdelsen (f.eks. opfølgningssamtaler med borgeren). Se venligst sp.1 3. På hvilken måde vil man sikre, at de ansatte i fleksjobværkstederne indgår i sociale sammenhænge i virksomheden og føler sig som en integreret del af virksomheden? Kan evt. indgå i aftale grundlag og dernæst via orienteringsmøder for det øvrige personale (holdningspåvirkning jf. tidligere bemærkning) Opnåelse af job-identitet har høj prioritet og det vil indgå i aftalen med den enkelte virksomhed i værksteds-ordningen for eksempel at evt. arbejdstøj ikke afviger fra de øvrige ansatte - orienteringsmøder med øvrige ansatte med medvirken fra jobcenteret - mentorkurser, som også har til formål at være de fleksjobvisiteredes advokat og tilskyndelse til narrativ tilgang til borger og virksomhed Udviklingsstrategi

12 PROJEKTSKITSE STRUER 9 1. Hvordan vil man arbejde med at fastlægge udviklingsmål for den enkelte ansatte eller hvorfor vil man evt. ikke arbejde med udviklingsmål? Individuelle udviklingsmål og samtaler for samme, forventes at kunne afvikles som MU-samtaler på lige vilkår som andre ansatte. Tilknytningen til virksomheden skal i størst mulig omfang være tilsvarende andres tilknytning. 2. På hvilken måde kan man understøtte, at ansættelsen på fleksjobværkstedet understøtter den enkeltes arbejdsidentitet? Tilknytningen til virksomheden skal i størst mulig omfang være tilsvarende andres tilknytning. 3. Hvilke strategier vil man anvende med henblik på at udvikle den enkeltes arbejdsevne over tid? Narrativ tilgang til drøftelse af succes områder Den gode historie Hos de virksomheder som vil indgå i projektet vil forudsætningerne for at afholde udviklingssamtalerne være forskellige. En af de virksomheder som vi påtænker at benytte har allerede en psykolog tilknyttet virksomheden. De vil selv kunne afholde disse samtaler. I andre tilfælde kan der være behov for tilbud om ekstern assistance via trivselskonsulent og/eller jobcentermedarbejder. Samtalen afholdes som minimum på lige vilkår som MU-samtaler. 4. Hvordan vil man arbejde med kompetenceudvikling i forhold til den enkelte borger eller hvorfor vil man evt. ikke arbejde med kompetenceudvikling? Vi ønsker at arbejde med kompetenceudvikling. Både via ordinære tilskudsmuligheder og kurser og evt. særligt tilrettelagte uddannelser/specialkurser. (Eksempel på udvidet særligt tilrettelagt kursus på 4 x 4 timer på UCH) Udplaceringsstrategi, hvis ansættelsen er midlertidig og ses som springbræt til anden beskæftigelse 5. Hvordan understøttes borgerens udplacering til andet fleksjob i forbindelse med ophøret af ansættelsen i fleksjobværkstedet? (Skal ikke nødvendigvis udfærdiges, da ansættelsen i udgangspunktet ikke er tidsbegrænset.) Idé ikke modnet færdig - men en mulighed kunne være, at ansatte i fleksjob-teams indgår i pulje af jobsøgere indtil ansættelse i et ikke værksted er aftalt og dermed får dokumenteret sociale og faglige kompetencer (CV) til videre jobsøgning/formidling i f.b.m. opfølgningsamtaler. (Jobcenteret benytter i en anden sammenhæng et spørgeskema, som sikrer at der indhentes svar på relevante områder i f.b.m. at dokumentere kompetencer der kan anvendes på arbejdsmarkedet den kan tilrettes og anvendes) 6. Er der mulighed for genansættelse i fleksjobværkstedet, såfremt borgeren ikke lykkes med at finde ny ansættelse eller ikke vurderes at have nået sine udviklingsmål og under hvilke betingelser? (Skal ikke nødvendigvis udfærdiges, da ansættelsen i udgangspunktet ikke er tidsbegrænset.)

13 PROJEKTSKITSE STRUER MÅLSÆTNINGER OG MILEPÆLSPLAN Nedenstående tabel udfyldes, når projektskitsen er udarbejdet. Den skal afleveres til Rambøll sammen med projektskitsen. Målsætninger og milepælsplan angiver, hvilke succeskriterier den enkelte kommune har i forhold til antal borgere og virksomheder samt hvornår det forventes, at kommunen har implementeret de forskellige dele i projektskitsen. Kommunen bedes udfylde områder, der er angivet med x (fremhævet med kursiv). Det er muligt at tilføje milepæle. Milepæle der går igen fra kvartal til kvartal bedes angivet som akkumulerede tal (dvs. dette kvartal + forrige kvartal(er).

14 PROJEKTSKITSE STRUER 1 Kvartal/milepæle 2. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2014 Aktivitetsmål Resultatmål Organisering Den overordnede model fastlagt Der er klarhed om rollefordeling Målgruppe og visitation Der er aftalt hvilken målgruppe, hvilke aktiviteter og succeskriterier, der arbejdes med i projektet Der er evt. udviklet redskaber til afklaring og visitation Fast proces for visitation 5 personer visiteret til fleksjobværksted 5 personer har gennemført praktik forud for ansættelse 10 personer visiteret til fleksjobværksted 10 personer har gennemført praktik forud for ansættelse 15 personer visiteret til fleksjobværksted personer har gennemført praktik forud for ansættelse 20 personer visiteret til fleksjobværksted 20 personer har gennemført praktik forud for ansættelse Virksomhedsstrategi Der er afklaret, hvilke typer af virksomheder man vil henvende sig til Virksomheder kontaktet mhp. indgåelse af aftaler vedr. fleksjobværksteder Aftale med 2-3 virksomheder om fleksjobværksteder Aftale med 4-5 virksomheder om fleksjobværksteder Det er afklaret, hvilken form for økonomisk støtte virksomheder kan få Foretaget forventningsafstemning med virksomhederne ift. formål og tilgang Det er afklaret, hvordan arbejdsintensiteten fastlægges Virksomheders støttebehov afdækket Aftale med virksomheder om 4-6 job på fleksjobværksteder Aftaler med virksomheder om den konkrete ansættelsesproces Aftaler med virksomheder om støtte og opfølgning Aftale med virksomheder om 10 job på fleksjobværksteder Udviklings- og fastholdelsesstrategi Der er fastlagt, hvordan man vil arbejde med fastholdelse og udvikling 3-5 personer har fået tilknyttet en mentor på virksomheden 5-10 personer har fået tilknyttet en mentor på virksomheden personer har fået tilknyttet en mentor på virksomheden personer har fået tilknyttet en mentor på virksomheden Aftaler med virksomheder om støtte til ansatte i fleksjobværksted 5-10 personer er kommet i ordinært fleksjob 10 personer er kommet i ordinært fleksjob 20 personer er kommet i ordinært fleksjob

15 FEJL! INGEN TEKST MED DEN ANFØRTE TYPOGRAFI I DOKUMENTET.-1 Bilag 1 - Bemærkninger til budget/ansøgning I f.b.m. udgifter til medarbejdere som ønskes frikøbt, er der beregnet på gennemsnitlig timeløn til relevante erhverv (Lønstatestik.dk/Midtjylland) og en forventning om at behov for støtte er mest udtalt i den indledende face Eks.: Kr ,00 fordelt på 8 måneder = kr ,00 pr måned Udgiften som ønskes kompenseret er i forventning om ansættelse af minimum 4 personer i fleksjob Det forudses at der vil være behov for at allokere forholdsmæssigt i relation til behov. I den forbindelse forventes behov for mere end kr ,00 i en virksomhed, at kunne udlignes på én eller flere af de øvrige aftaler om fleksjobvirksomheder. Samme tankesæt er gældende vedr. udgifter til særligt udstyr o.lign. I den forbindelse forventes behov for mere end kr ,00 i en virksomhed, at kunne udlignes på én eller flere af de øvrige aftaler om fleksjobvirksomheder.

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden for kommunen.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden for kommunen. Driftsstrategi på fleksjobområdet Dato: 1. november 2014 1. Strategisk driftsmål 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Jobcenter Esbjergs virksomhedsrettede indsats v/kontorchef Frank Kargo

Jobcenter Esbjergs virksomhedsrettede indsats v/kontorchef Frank Kargo Jobcenter Esbjergs virksomhedsrettede indsats v/kontorchef Frank Kargo Jobcenter Esbjergs virksomhedsstrategi Vision og mål Det er Jobcenter Esbjergs vision, at have og videreudbygge et tæt og velfungerende

Læs mere

Kort om virksomhedscentre

Kort om virksomhedscentre Kort om virksomhedscentre Hvad er et virksomhedscenter? Hvad er resultaterne fra forsøg med virksomhedscentre? Hvad virker? Beskæftigelsesregion Nord 2. november 2009 Forsøg med virksomhedscentre Pilotforsøg

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice

Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice Jobcenter Horsens søger pr. 1. januar 2017 en leder til Virksomhedsservice. I denne job- og personprofil beskriver vi de nødvendige personlige og faglige

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices GENEREL INDLEDNING Den foreløbige erfaring i initiativet Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice i de seks medvirkende

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse Punkt 8. Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse 2017-033577 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender ansøgningen til puljen Job-bro til

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Oversigt over grupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Gr.1: Borgere med beskæftigelsesperspektiv og primært behov for virksomhedsrettet 44 borgere (pr. 18. oktober 2016)

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken HJ03_3 Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken Tag udfordringen op Der hersker stadig for stor forskel på flygtninge og indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet i forhold til danskeres -

Læs mere

ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE

ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE FLERE SKAL MED ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE FORMÅL Borger, virksomhed og jobcenter skal indgå en klar aftale om timer og opgaver, opfølgning og ordinære løntimer i virksomhedsforløbet 1. Formålet med

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen a1 Agenda Målgruppen Udfordringer og muligheder Elementerne i Brug for alle Inspirationsoplæg fra jobcenter Hvad skal der ske lige

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Revideret handleplan: Flygtninge i job

Revideret handleplan: Flygtninge i job Revideret handleplan: Flygtninge i job Målsætning: flere flygtninge i beskæftigelse, jf. Integrationsstrategien spor 1 Med den reviderede handlingsplan er der tale om øget fokusering i forhold til den

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens.

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. Formålet med standarden er todelt: For det første ønsker vi at ensrette standarden for vores tilbud og

Læs mere

Omfatter vores strategi for virksomhedsservice

Omfatter vores strategi for virksomhedsservice Dialogkortene er lavet for, at jeres jobcenter kan omsætte anbefalingerne fra metodehåndbogen om god virksomhedsservice i praksis. Dialogkortene kan bruges til at sætte struktur på dialogen om, hvor der

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering 2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering Projekt:_Fra ufaglært til_faglært Glostrup Projektansvarlig: Heine Hansen Slutevalueringen består af følgende dele: Et skema som

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Ved Borgerrepræsentationens behandling af udmøntningsindstillingen blev følgende punkter nævnt som indsatsområder for handleplanen.

Ved Borgerrepræsentationens behandling af udmøntningsindstillingen blev følgende punkter nævnt som indsatsområder for handleplanen. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Handleplan for øget brug af mikrolånsordningen Borgerrepræsentationen besluttede den

Læs mere

LKT Antibiotika. Opgaver i forbedringsarbejdet

LKT Antibiotika. Opgaver i forbedringsarbejdet LKT Antibiotika Opgaver i forbedringsarbejdet Dette er en oversigt over, hvad der forventes af forbedringsteamene før og imellem læringsseminarerne i LKT Antibiotika. Hvert punkt i oversigten er beskrevet

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Spørgsmål og svar på puljen Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb

Spørgsmål og svar på puljen Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb Spørgsmål og svar på puljen Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb 06-09-2016 J. Nr. Click here to enter text. PID Ansøgerkreds Spørgsmål: Kan man søge puljen, hvis man også deltager i JobFirst? Svar: Man

Læs mere

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. TEC, Hvidovre 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i Vallensbæk/Ishøj,

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Nyborg. Erfaringer med. På rette vej i job. i Jobcenter Nyborg

Nyborg. Erfaringer med. På rette vej i job. i Jobcenter Nyborg Erfaringer med På rette vej i job i Jobcenter Nyborg Kort om På rette vej i job Nyborg er pilot kommune, aug.2010 Forsøgsprojekt for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, match 2 Nyvisiterede og om matchede

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere