FORSØG MED FLEKS- JOBVÆRKSTEDER PROJEKTSKITSE STRUER. Til Kommuner i forsøg med fleksjobværksteder. Dokumenttype Projektskitse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSØG MED FLEKS- JOBVÆRKSTEDER PROJEKTSKITSE STRUER. Til Kommuner i forsøg med fleksjobværksteder. Dokumenttype Projektskitse"

Transkript

1 Til Kommuner i forsøg med fleksjobværksteder Dokumenttype Projektskitse Ver. IV udarbejdet (præciseringer tilføjet i henhold til bemærkninger tilsendt (fra gennemgang )samt ) Dato 20. Juni 2013 FORSØG MED FLEKS- JOBVÆRKSTEDER PROJEKTSKITSE STRUER

2 PROJEKTSKITSE STRUER Revision 2 Ref Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T F

3 PROJEKTSKITSE STRUER INDHOLD 1. Indledning 1 2. Skabelon til Projektskitse 2 3. Målsætninger og Milepælsplan 10 BILAG - Bemærkninger til budget/ansøgning

4 PROJEKTSKITSE STRUER 1 1. INDLEDNING Dokumentet indeholder den skabelon, som kommunerne der deltager i forsøg med fleksjobværksteder skal anvende til deres projektbeskrivelser. Projektbeskrivelsen skal vedlægges ansøgning om økonomisk støtte til SFR. Projektskitsen er opdelt i fire indsatsområder, der er en afspejling af forandringsteorien bag forsøget med fleksjobværksteder. 1 Forandringsteorien skal sikre, at der er sammenhæng mellem den overordnede målsætning om at styrke mulighederne for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet for en større gruppe med nedsat arbejdsevne og den praktiske indsats i de deltagende kommuner. I figuren neden for er vist en overordnet forandringsteori for forsøget som helhed: Aktiviteter Output Resultater Virkninger Organisering - Fastlagt rolle og ansvarsfordeling - Enighed om model og tilgang - Effektiv organisering og forankring Virksomhedsstrategi - Kontakt med virksomheder - Opfølgning og samarbejde med virksomhederne - Etablering og fastholdelse af fleksjobværksteder Målgruppe og visitation - Visitation af X antal borgere - Match mellem borger og virksomhed Personer med nedsat arbejdsevne i beskæftigelse Udvikling og fastholdelsesstrategi - Borgere støttes under ansættelse - Borgere modtager kompetenceudvikling - Borgere kommer i fleksjob - Borgere fastholdes i beskæftigelse - Evt. udplacering til ordinært fleksjob 1 En forandringsteori er en række antagelser om, hvordan man opnår en ønsket forandring i dette tilfælde styrke mulighederne for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet for en større gruppe med nedsat arbejdsevne. Det er en måde at opstille en årsag-virkning-kæde for, hvordan man vil nå det langsigtede mål med indsatsen, hvilke resultater der kræves, hvilke aktiviteter, der skal til for at opnå resultaterne, og hvilke ressourcer disse aktiviteter kræver.

5 PROJEKTSKITSE STRUER 2 2. SKABELON TIL PROJEKTSKITSE Skabelonen er inddelt i fire indsatsområder: 1. Organisering 2. Målgruppe og visitation 3. Virksomhedsstrategi 4. Udviklings- og fastholdelsesstrategi Under hvert indsatsområde er opstillet en række spørgsmål som kommunerne bør overveje i forbindelse med udviklingen af deres projektideer. Kommune: Struer Kommune Del 1: Organisering Målet med dette tema er at sikre en effektiv organisering i kommunen og tydeliggøre ansvarsfordelingen i opgaveløsningen. Det indgår som et centralt element i dette tema, at kommunen fastlægger, hvilken overordnet model for fleksjobværkstederne man ønsker at benytte. Dette omfatter bl.a. fastlæggelsen af, om der vil være tale om et fleksjobværksted, hvor en afdeling på virksomheden drives af virksomheden selv eller alternativt en afdeling, der drives af jobcenteret. I forhold til den overordnede model gør følgende ting sig gældende: - Borgeren skal ansættes på virksomheden, men ansættelsen kan godt være et springbræt til anden ansættelse - Det er virksomheden, der betaler borgerens løn (de effektive arbejdstimer) - Virksomheden kan få økonomisk støtte til aflønning af værkstedsleder, indretning m.m. - Tilsvarende kan der gives støtte til aflønning af mentor på virksomheden Overordnet model 1. Hvad er projektets overordnede ide i forhold til etablering af fleksjobværksteder? Oprettelse af permanente fleksjob i regi af værksted som også kan fungere som inspiration for borgeren og andre virksomheder desuden som fødekæde til andre interessante virksomheder i f.b.m. fleksjob på almindelige vilkår 2. Hvordan forestiller man sig fleksjobværkstedets organisatoriske tilhørsforhold og hvem driver det (virksomheden, jobcenteret eller anden ekstern samarbejdspartner)? Dynamisk tilpasning blandes og justeres efter behov. 2 af de virksomheder vi ønsker at involvere har eget personale til opgaven som fast sparringspartner til fleksjobteamet /fleksjob ambassadørerne Afgørende for valg af model vil være om sammensætningen af fleksjobvisiterede og værkstedsleder eller om det øvrige personale forventes at kunne håndtere opgaverne på baggrund af de samlede faglige og/eller personlige kompetencer, eller om der er et behov for at tilvejebringe disse kompetencer

6 PROJEKTSKITSE STRUER 3 3. Vil der være tale om en fast ansættelse eller ses ansættelsen i fleksjobværkstedet mere som et springbræt til ansættelse uden for fleksjobværkstedet i samme eller anden virksomhed hvad er begrundelsen herfor? Ansættelse i værkstedet er ikke tidsbegrænset i udgangspunktet men meget gerne udviklende/inspirerende for at søge til andre muligheder på arbejdsmarkedet Afklaring af roller 1. Hvem er overordnet ansvarlig for projektet? Afdelingen for virksomhedsservice, Jobcenteret Afdelingslederen med support fra 2 navngivne kolleger i afdelingen (tovholder/ambassadører) 2. Hvem vil have det daglige ansvar for udvikling og implementering af projektet? Tovholder 1 (Klaus Seerup) + backup 3. Hvem er ansvarlig for opfølgning på de mål, der opsættes for projektet? Tovholder 1 - evt suppleret af CABI / ekstern rådgiver med relevant faglig baggrund. Der indkaldes til månedlige styregruppemøder, hvor progression, læringspotentialer og strategiske tilpasninger bliver drøftet. CABI har kommet med tilbud på at understøtte den praktiske opfølgning på styregruppemøderne (indkaldelse, afholdelse, afrapporting af møderne, samt opsamling af læringspotentialerne for organisationen). Det er planen at CABI med en interviewende stil får skabt processuel bevidsthed om styrker og svagheder i styregruppemøderne, hvor de dermed også aflaster jobcentrets ledelse i praktisk henseende. CABI skal understøtte læringen for hele konsulentgruppen i og med synliggørelsen af jobmuligheder via fleksværkstederne gerne skulle bidrage til læringsmål om inklusion og rummelighed for ikke alene fleksjobkonsulenter, men tillige for konsulenter, der arbejder med rekruttering og formidling til ustøttede stillinger på ordinære vilkår. CABIs opgave er således at bidrage til at jobcentret som sådan læringsmæssigt får langsigtet gavn af projektet internt til brug for en ekstern målsætning om at skabe rummelighed på det lokale arbejdsmarked.

7 PROJEKTSKITSE STRUER 4 Del 2: Målgruppe og visitation Målet med dette tema er at afklare, hvilken målgruppe fleksjobværkstederne henvender sig til samt sikre en målrettet og effektiv visitationsproces, som understøtter forsøgets overordnede målsætning om at få personer med meget begrænset arbejdsevne ansat i et fleksjob. Det er vigtigt, at der skabes en visitationsmodel, hvor borgerens behov og ønsker er i centrum. Derved understøttes borgerens motivation, hvilket igen øger muligheden for, at den enkelte borger fastholdes i beskæftigelse og oplever en forbedret arbejdsevne over tid. Målgruppe 1. Hvilken målgruppe vil kommunen arbejde med og hvorfor? LY-modtagere med de dårligste forudsætninger for tilknytning til arbejdsmarkedet har prioritet 1. Vi ønsker at modvirke at fleksjobvisiterede med de bedste forudsætninger får tilknytning til arbejdsmarkedet, vil besætte de mindste fleksjob 2. Er der særlige målgrupper, der ikke vil blive arbejdet med og hvorfor? Ingen fravalg Navnlig hvis der er mulighed for at kombinere kompetencer fra én borger med kompetencer fra en anden. Som eksempel kan nævnes at én fleksjobvisiteret som har de sproglige og boglige forudsætninger, men er tilkendt fleksjob på baggrund af begrænsninger ift. fysik og bevægeapparat, kan være en forudsætning for at en anden som f.eks. er visiteret p.g.a. nedsat indlæringsevne, overblik og evt. socialfobi kan fungere i en arbejdssammenhæng på trods af fuld fysik, motorik og interessant arbejdsevne. Visitation 1. Hvordan vil kommunen gennemføre en systematisk visitation til fleksjobværkstederne, så det sikres, at den enkelte borger indgår i den besluttede målgruppe (hvem har ansvaret for at visitere)? Fast opgave for afdelingens fleksjob-ambassadører 2. Hvordan vil kommunen arbejde med at skabe overblik over de job- og opgavetyper der findes samt hvordan disse matcher den enkelte kandidat til et job på et fleksjobværksted? Oprettelse af CV-database /kompetenceoverblik udenfor jobnet.dk Tænkes opbygget i punktform (søgeværktøj) tilgængelig via Ipad og tilsvarende platform. Tilsvarende oplysninger forventes indtastet i forbindelse med oprettelse af jobordrer fra virksomhedsbesøg gerne i forbindelse med besøget. Teknik opbygges/afprøves i f.b.m. aftalen om fleksjobværksted, men tænkes anvendt fremadrettet - uanset om der er tale om værkstedsansættelse eller ordinært fleksjob - og mere detaljeret 3. På hvilken måde vil kommunen arbejde med at inddrage kandidaten aktivt i visitations- og afklaringsprocessen? Orienteringspunkt i f.b.m. ordinære opfølgningssamtaler vedr. mulighed for reelt fleksjob i modsætning til beskyttet beskæftigelse (opnåelse af job-identitet er et kerneområde)

8 PROJEKTSKITSE STRUER 5 Udplacering 1. På hvilken måde vil kommunen arbejde med systematisk at overlevere viden til den virksomhed, hvor målgruppen ansættes (via møder, elektronisk eller på anden vis?) Via 2 primære kontakter på jobcenteret. Systematisk indkaldelse til infomøder på tværs af de medvirkende virksomheder med fast interval evt. med ekstern oplægsholder. Derudover tilpasset informationsmængde og relevans og fleksibelt via telefonmøder, mail og/eller virksomhedsbesøg. Det tilstræbes at borgen oplyser arbejdsgiveren om relevante forhold ved en opstartssamtale, hvor jobcentrets medarbejder kan/skal deltage. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at der aftales med borgeren inden at jobcentrets medarbejder videregiver nødvendige oplysninger til arbejdsgiveren. Det er forventeligt, at behov for virksomhedsopfølgninger er størst i starten. Vi forventer også, at personalet der ansættes under forsøget vil tilgå virksomhederne løbende i starten af perioden, og derfor vil vores tilstedeværelse også være mest påkrævet i starten og jf. næste punkt vil opfølgninger på praktik indgå i f.b.m. fastlæggelse af arbejdsintensitet. 2. Vil der blive anvendt praktik forud for egentlig ansættelse i fleksjobværkstedet? Hvis ja, under hvilke former og til hvem? Oftest varighed afhænger af konkret individuel vurdering (Fastlægge reel arbejdsintensitet) I en aftale med en borger som tilknyttes et nyt arbejdsområde vil arbejdsintensiteten være baseret på teori og skøn. For at kunne udarbejde en realistisk vurdering vil borger og arbejdsgiver kunne benytte en aftale om praktik. For borgere med meget få ressourcer og lavt timetal pr. uge, vil perioden være længere, sammenlignet med en borger med relativt højt timetal pr. uge. Hertil kommer at nogle borgere kan have haft tilsvarende job/opgaver fra tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor ansættes behovet for praktikaftalens omfang via en konkret og individuel vurdering. Baseret på vores erfaring, forudses at længden af praktik vil være fra 0 til 6 uger / 4 uger i gennemsnit. Hvilken rolle forventes borgeren at spille i forhold til kontakt og evt. ansættelse på et fleksjobværksted (eksempelvis sende ansøgning eller på anden måde henvende sig til virksomheden) Tilpasses den problematik borgeren har - metodevalg afhænger af konkret individuel vurdering Step 1 vil typisk være at borgeren er i dialog med en jobcentermedarbejder og henvises til jobåbningen, med henblik på kontakt til arbejdsgiver. Udslagsgivende for det videre forløb vil være borgerens behov for støtte vedr. det konkrete job/arbejdsplads. Derfor kan borgerens rolle være fra selvkørende til håndholdt

9 PROJEKTSKITSE STRUER 6 Del 3: Virksomhedsstrategi Målet med dette tema er at få en strategi for identifikation af virksomheder, der kunne være interesseret i at huse et fleksjobværksted samt en model for samarbejdet mellem den enkelte virksomhed og jobcenteret, herunder i forhold til den økonomiske støtte. Det er samtidig afgørende, at der skabes et klart grundlag for samarbejdet med virksomheden, herunder at der foretages en forventningsafstemning i forhold til målsætningerne med fleksjobværkstedet hvordan man vil opnå dette formål gennem borgerens tilknytning til fleksjobværkstedet. Rekruttering og opgaver 1. Hvilke typer af virksomheder forventer kommuner at inddrage og hvorfor? Produktion af fødevarer herunder forædling, markedsføring, salg og distribution desuden drift og vedligehold af bygninger og arealer i f.b.m. produktionsvirksomhed og udlejning af ejendomme og lokaler. Vi har desuden ønsker om at kunne etablere aftaler med fag indenfor serviceområdet (frisør terapeut - behandler budtjeneste) (Privat og/eller offentlig forankret servicegruppe/vikargruppe/udrykkergruppe) 2. Hvilke typer af opgaver forestiller kommunen sig, at de ansatte på fleksjobværkstederne vil skulle varetage? Ingen fravalg - Opnåelse af job-identitet er et kerneområde Dog fravalg af opgaver der allerede løses af det offentlige 3. Hvor mange ansatte vil man stile mod på de enkelte fleksjobværksteder hvad er begrundelsen herfor? >2 til 10 jf typer og størrelse af virksomheder/opgaver i kommunen 4. Hvordan vil man samarbejde med de virksomheder, der huser et fleksjobværksted om at identificere relevante opgavetyper og sikre et passende omfang af arbejdsopgaverne, der matcher den enkelte borger? Personlig kontakt og løbende forventningsafstemning. 5. Hvem vil have ansvaret for at finde virksomhederne og hvordan sikres der en klar ansvarsfordeling i forhold til jobcenterets virksomhedskonsulenter? Via 2 primære kontakter på jobcenteret. Dette er allerede indarbejdet i jobcenterets organisation og arbejdsmetode omkring vidensdeling og samarbejde interne og med kommunens virsksomheder. Samarbejde og ansættelse 1. Vil kommunen søge at indgå aftale om, at man som jobcenter råder over et bestemt antal pladser hvad er begrundelsen for den konkrete tilgang? JA det vil vi søge, men erkender at -det ikke er realistisk at kunne disponere uden forbehold i fag med kundekontakt og/eller p.g.a. krav om f.eks. hygiejne forhold. I forhold til drift- og vedligeholdsopgaver - JA

10 PROJEKTSKITSE STRUER 7 2. Hvad forventer kommunen at yde økonomisk støtte til på virksomheden (værkstedsleder, indretning, mentor m.m.) og hvordan afklares behovet i det enkelte tilfælde? Teamleder-støtte, tilpasning/indkøb af interiør, tilskud og evt. uddannelse af mentor o.lign. herunder support til at afdelingen betragtes på lige fod med de øvrige afdelinger i pgl. den virksomhed. (holdningspåvirkning) Det forudses at der kan være behov for særlig indretning af lokaler og indkøb af hjælpemidler som ikke allererde løses via LAB og desuden personlig assistance/tilbud om mentor-timer. Behov forventes afklaret i f.b.m. opfølgningsmøder og udryknings-service fra jobcenteret med mulighed for tilkald fra både virksomhedskontakt og borger. Forventningsafstemning/kompensation/tilpasning i forhold til at nogle arbejdsstationer kun er bemandet en del at tiden. 3. Hvordan skabes kontakt mellem den enkelte kandidat og virksomheden (skal kandidaten sende ansøgning, henviser jobcenteret)? Aftales individuelt afhænger af den situation den pågældende borger har som udgangspunkt for jobsøgning - Se venligst bemærkning pkt Hvilken proces forestiller kommunen sig i forhold til den konkrete ansættelse hvilken rolle vil virksomheden, borgeren og jobcenteret spille? På lige vilkår af andre fleksjob dvs med mulighed for opfølgning efter behov og nærmere aftale. Dette afhænger af den konkrete sag og de individuelle behov. Jobcenteret vil tilbyde den nødvendige støtte og vil også medvirke ved ansættelsessamtaler efter behov. Ansættelsessamtaler vil som oftest blive benyttet. 5. Hvordan afklares den enkeltes arbejdsintensitet? Indtil der er tale om kandidater som har gennemført ressourceudviklingsforløb vil vurderingen ske via praktik/aftale om arbejdsprøvning 6. Hvilken bistand forestiller kommunen sig, at der skal være til stede i forbindelse med fleksjobværkstedet for at understøtte de ansatte i opgaveløsningen? Der kan være behov for særlig indretning af lokaler og indkøb af hjælpemidler og desuden personlig assistance/tilbud om mentor-timer 7. Hvilken strategi vil man anvende for at sikre, at der på virksomheden er de fornødne kompetencer til at rådgive og understøtte den enkelte medarbejder (eksempelvis uddannelse, mentor, fast kontaktperson) Via 2 primære kontakter på jobcenteret som kan sikre at kompetencerne er til rådighed efter behov Derudover systematisk indkaldelse til infomøder på tværs af de medvirkende virksomheder med fast interval evt. med ekstern oplægsholder og afholdelse af f.eks. mentor-kursus. (Mentorkurser afholdes/tilbydes via invitation - uden faste internvaller, men typisk 2 til 3 gange årligt værkstederne forventes at indgå i dette samarbejde med øvrige deltagere) Desuden tilpasses mængden af opfølgningsmøder i forhold til relevans og vil være fleksibelt i forhold til telefonmøder, mail og/eller virksomhedsbesøg.

11 PROJEKTSKITSE STRUER 8 Opfølgning ift. virksomheder 1. Hvilke strategier vil kommunen anvende i forhold til at fastholde samarbejdet med virksomhederne (eks. fast kontaktperson, løbende opfølgningsmøder, information til medarbejdere)? Via 2 primære kontakter på jobcenteret. Systematisk indkaldelse til infomøder på tværs af de medvirkende virksomheder med fast interval evt. med ekstern oplægsholder. Derudover tilpasses mængden af opfølgningsmøder i forhold til relevans og vil være fleksibelt i forhold til telefonmøder, mail og/eller virksomhedsbesøg Del 4: Udviklings- og fastholdelsesstrategi Målet med dette tema er at få en strategi for, hvordan man vil fastholde borgeren i job og understøtte, at der sker en udvikling af arbejdsevnen over tid. Som led i ansættelsen skal det sikres, at den enkelte har mulighed for mentorstøtte. Det er afgørende, at den enkelte borger indgår i sociale sammenhænge på virksomheden. Det er vigtigt at overveje og informere virksomheden om behovet for at finde en balance, da ansættelsen i få timer giver begrænsninger i forhold til, hvad man kan deltage i (personalemøder o. lign.). Såfremt ansættelses i fleksjobværkstedet ses som et springbræt til anden ansættelse skal der samtidig tages stilling til, hvordan man vil understøtte udplaceringen fra fleksjobværkstedet til anden beskæftigelse. Hvor ansættelsen fungerer som en springbræt skal der fastlægges udviklingsmål for den enkelte. Fastholdelsesstrategi 1. Hvordan sikres der mentorstøtte til den enkelte mhp. at fastholde borgeren i jobbet Tilstrækkeligt højt niveau af viden hos den pgl. s mentor evt. aftale om faste MU-møder med assistance fra jobkonsulent og/eller med support fra arbejdsmarkeds psykolog/trivselskonsulent afhænger af konkret behov 2. Hvilke andre elementer vil man anvende for at sikre fastholdelsen (f.eks. opfølgningssamtaler med borgeren). Se venligst sp.1 3. På hvilken måde vil man sikre, at de ansatte i fleksjobværkstederne indgår i sociale sammenhænge i virksomheden og føler sig som en integreret del af virksomheden? Kan evt. indgå i aftale grundlag og dernæst via orienteringsmøder for det øvrige personale (holdningspåvirkning jf. tidligere bemærkning) Opnåelse af job-identitet har høj prioritet og det vil indgå i aftalen med den enkelte virksomhed i værksteds-ordningen for eksempel at evt. arbejdstøj ikke afviger fra de øvrige ansatte - orienteringsmøder med øvrige ansatte med medvirken fra jobcenteret - mentorkurser, som også har til formål at være de fleksjobvisiteredes advokat og tilskyndelse til narrativ tilgang til borger og virksomhed Udviklingsstrategi

12 PROJEKTSKITSE STRUER 9 1. Hvordan vil man arbejde med at fastlægge udviklingsmål for den enkelte ansatte eller hvorfor vil man evt. ikke arbejde med udviklingsmål? Individuelle udviklingsmål og samtaler for samme, forventes at kunne afvikles som MU-samtaler på lige vilkår som andre ansatte. Tilknytningen til virksomheden skal i størst mulig omfang være tilsvarende andres tilknytning. 2. På hvilken måde kan man understøtte, at ansættelsen på fleksjobværkstedet understøtter den enkeltes arbejdsidentitet? Tilknytningen til virksomheden skal i størst mulig omfang være tilsvarende andres tilknytning. 3. Hvilke strategier vil man anvende med henblik på at udvikle den enkeltes arbejdsevne over tid? Narrativ tilgang til drøftelse af succes områder Den gode historie Hos de virksomheder som vil indgå i projektet vil forudsætningerne for at afholde udviklingssamtalerne være forskellige. En af de virksomheder som vi påtænker at benytte har allerede en psykolog tilknyttet virksomheden. De vil selv kunne afholde disse samtaler. I andre tilfælde kan der være behov for tilbud om ekstern assistance via trivselskonsulent og/eller jobcentermedarbejder. Samtalen afholdes som minimum på lige vilkår som MU-samtaler. 4. Hvordan vil man arbejde med kompetenceudvikling i forhold til den enkelte borger eller hvorfor vil man evt. ikke arbejde med kompetenceudvikling? Vi ønsker at arbejde med kompetenceudvikling. Både via ordinære tilskudsmuligheder og kurser og evt. særligt tilrettelagte uddannelser/specialkurser. (Eksempel på udvidet særligt tilrettelagt kursus på 4 x 4 timer på UCH) Udplaceringsstrategi, hvis ansættelsen er midlertidig og ses som springbræt til anden beskæftigelse 5. Hvordan understøttes borgerens udplacering til andet fleksjob i forbindelse med ophøret af ansættelsen i fleksjobværkstedet? (Skal ikke nødvendigvis udfærdiges, da ansættelsen i udgangspunktet ikke er tidsbegrænset.) Idé ikke modnet færdig - men en mulighed kunne være, at ansatte i fleksjob-teams indgår i pulje af jobsøgere indtil ansættelse i et ikke værksted er aftalt og dermed får dokumenteret sociale og faglige kompetencer (CV) til videre jobsøgning/formidling i f.b.m. opfølgningsamtaler. (Jobcenteret benytter i en anden sammenhæng et spørgeskema, som sikrer at der indhentes svar på relevante områder i f.b.m. at dokumentere kompetencer der kan anvendes på arbejdsmarkedet den kan tilrettes og anvendes) 6. Er der mulighed for genansættelse i fleksjobværkstedet, såfremt borgeren ikke lykkes med at finde ny ansættelse eller ikke vurderes at have nået sine udviklingsmål og under hvilke betingelser? (Skal ikke nødvendigvis udfærdiges, da ansættelsen i udgangspunktet ikke er tidsbegrænset.)

13 PROJEKTSKITSE STRUER MÅLSÆTNINGER OG MILEPÆLSPLAN Nedenstående tabel udfyldes, når projektskitsen er udarbejdet. Den skal afleveres til Rambøll sammen med projektskitsen. Målsætninger og milepælsplan angiver, hvilke succeskriterier den enkelte kommune har i forhold til antal borgere og virksomheder samt hvornår det forventes, at kommunen har implementeret de forskellige dele i projektskitsen. Kommunen bedes udfylde områder, der er angivet med x (fremhævet med kursiv). Det er muligt at tilføje milepæle. Milepæle der går igen fra kvartal til kvartal bedes angivet som akkumulerede tal (dvs. dette kvartal + forrige kvartal(er).

14 PROJEKTSKITSE STRUER 1 Kvartal/milepæle 2. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2014 Aktivitetsmål Resultatmål Organisering Den overordnede model fastlagt Der er klarhed om rollefordeling Målgruppe og visitation Der er aftalt hvilken målgruppe, hvilke aktiviteter og succeskriterier, der arbejdes med i projektet Der er evt. udviklet redskaber til afklaring og visitation Fast proces for visitation 5 personer visiteret til fleksjobværksted 5 personer har gennemført praktik forud for ansættelse 10 personer visiteret til fleksjobværksted 10 personer har gennemført praktik forud for ansættelse 15 personer visiteret til fleksjobværksted personer har gennemført praktik forud for ansættelse 20 personer visiteret til fleksjobværksted 20 personer har gennemført praktik forud for ansættelse Virksomhedsstrategi Der er afklaret, hvilke typer af virksomheder man vil henvende sig til Virksomheder kontaktet mhp. indgåelse af aftaler vedr. fleksjobværksteder Aftale med 2-3 virksomheder om fleksjobværksteder Aftale med 4-5 virksomheder om fleksjobværksteder Det er afklaret, hvilken form for økonomisk støtte virksomheder kan få Foretaget forventningsafstemning med virksomhederne ift. formål og tilgang Det er afklaret, hvordan arbejdsintensiteten fastlægges Virksomheders støttebehov afdækket Aftale med virksomheder om 4-6 job på fleksjobværksteder Aftaler med virksomheder om den konkrete ansættelsesproces Aftaler med virksomheder om støtte og opfølgning Aftale med virksomheder om 10 job på fleksjobværksteder Udviklings- og fastholdelsesstrategi Der er fastlagt, hvordan man vil arbejde med fastholdelse og udvikling 3-5 personer har fået tilknyttet en mentor på virksomheden 5-10 personer har fået tilknyttet en mentor på virksomheden personer har fået tilknyttet en mentor på virksomheden personer har fået tilknyttet en mentor på virksomheden Aftaler med virksomheder om støtte til ansatte i fleksjobværksted 5-10 personer er kommet i ordinært fleksjob 10 personer er kommet i ordinært fleksjob 20 personer er kommet i ordinært fleksjob

15 FEJL! INGEN TEKST MED DEN ANFØRTE TYPOGRAFI I DOKUMENTET.-1 Bilag 1 - Bemærkninger til budget/ansøgning I f.b.m. udgifter til medarbejdere som ønskes frikøbt, er der beregnet på gennemsnitlig timeløn til relevante erhverv (Lønstatestik.dk/Midtjylland) og en forventning om at behov for støtte er mest udtalt i den indledende face Eks.: Kr ,00 fordelt på 8 måneder = kr ,00 pr måned Udgiften som ønskes kompenseret er i forventning om ansættelse af minimum 4 personer i fleksjob Det forudses at der vil være behov for at allokere forholdsmæssigt i relation til behov. I den forbindelse forventes behov for mere end kr ,00 i en virksomhed, at kunne udlignes på én eller flere af de øvrige aftaler om fleksjobvirksomheder. Samme tankesæt er gældende vedr. udgifter til særligt udstyr o.lign. I den forbindelse forventes behov for mere end kr ,00 i en virksomhed, at kunne udlignes på én eller flere af de øvrige aftaler om fleksjobvirksomheder.

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Løsninger til forandringer

Løsninger til forandringer Løsninger til forandringer Siden 1995 har Cabi rådgivet og løst opgaver for eller i samarbejde med jobcentre om deres kerneopgaver. Kontakt os, hvis I ønsker: klare mål og konkrete handlingsplaner for

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Dato: maj 2009 Jobcenter: Hedensted Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Rita Kristensen, tlf. 7975 5403, rita.kristensen@hedensted.dk

Læs mere

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde. VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014

Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde. VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014 Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014 2 Hvad sker fra centralt hold Leo Larsen: Offensiv virksomhedsservice 3 Formålet med det koordinerede

Læs mere

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem.

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmål/svar - senest opdateret d. 13. marts 2014 Virksomhedscentre generation 2 Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmålene er inddelt i følgende emner:

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

' HUO. UIU anneh@roskilde.dk

' HUO. UIU anneh@roskilde.dk ROSKILDE KOMMUNE jobcenter T Roskilde Kommunernes Landsforening og Undervisningsministeriet Postadresse.-......, Jobcenter Roskilde Weidekampsgade 10 Kogevej 90 Postboks 3370 1000 Roskilde 2300 København

Læs mere

Kompetenceudvikling i Jobcenter og Udførersektion

Kompetenceudvikling i Jobcenter og Udførersektion 28. april 2013 Kompetenceudvikling i Jobcenter og Udførersektion Notatet beskriver: Kort om Den Lokale Tillidsreform som fælles afsæt for kompetenceudvikling i Jobog Borgerservice, Konkrete kompetenceudviklende

Læs mere

Samarbejdsaftale om Nytteindsats

Samarbejdsaftale om Nytteindsats Samarbejdsaftale om Nytteindsats Mellem Materielgården Frøslevvej 36 4660 Store Heddinge Og Center Arbejdsmarked Rådhuspladsen 4 4660 Store Heddinge [1] Indledning: Denne samarbejdsaftale omfatter nytteindsats

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob 1 / skridt Hvordan kan du forberede dig til at kontakte virksomheder?.... side 4 Få inspiration til: / at afklare dine kompetencer

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob December 2014 Analyserapport Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob Indholdsfortegnelse Resume af centrale resultater 3 1. Indledning 6 1.1. Baggrund

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklingshæmning og andre med kognitive vanskeligheder hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Den udviklingshæmmede og andre med

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklings - hæmning hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Unge mennesker med udviklingshæmning skal have en reel mulighed for at

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB.

Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB. Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB. Da vores institutionsleder for CAB har valgt at gå på efterløn, opslås der en ledig stilling til besættelse til den 1. august 2013 eller snarest derefter.

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere