Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase"

Transkript

1 Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG A For forslag A Imod forslag A Kommentarer - HOVEDFORSLAG HER BENÆVNT FORSLAG A Generelle planmæssige forhold - herunder placering af Bering-Beder vejen mellem Mårslet og nyt byvækstområde ved Malling Afstand til bebyggelse, støj og andre miljøgener Tilslutninger til den nye vej Tilslutninger ved Mårslet Vejstruktur i Mårslet Fremtidig trafikbelastning og vejstandard/linjeføring Barriere i landskabet og opdeling af bysamfund Enslev By Testrup By Naturmæssige forhold, herunder passage af Giber Å og Balle Bæk Passage af gravhøje ved Langhøj Anbefaling - HOVEDFORSLAG HER BENÆVNT FORSLAG A 45 2 BEMÆRKNINGER - ALTERNATIV FORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG B For forslag B Imod forslag B Kommentarer - ALTERNATIV FORSLAG HER BENÆVNT FORSLAG B Fremtidig trafikbelastning og vejstandard Tilslutninger til den nye vej Afstand til bebyggelse, støj og andre miljøgener Testrup By, opdeling Dyreinternat i Tranbjerg Naturmæssige forhold, herunder beskyttede bilag IV-arter, Testrup Mose, Morsbæk, faunapassager, vandhuller ved Ingerslev Rekreative forbindelser, barrierer Ingerslev-området og området ved Vestre Tingskovvej, linjeføring og adgange Overfladevand Anbefaling - ALTERNATIV FORSLAG HER BENÆVNT FORSLAG B 73 3 BEMÆRKNINGER - IKKE TAGET STILLING FOR/IMOD FORSLAG A OG B Hverken for eller imod forslag A og B Kommentarer - IKKE TAGET STILLING FOR/IMOD FORSLAG A OG B Letbanen forgrening på Odderbanen Tilslutninger ved Mårslet 77 3

4 Indholdsfortegnelse 3.3 Anbefaling - IKKE TAGET STILLING FOR/IMOD FORSLAG A OG B 79 4 FORSLAG OM ANDRE LINJEFØRINGER BEMÆRKNINGER - Sydligere linjeføringer BEMÆRKNING - Linje nord om Tranbjerg BEMÆRKNING - Linje gennem Skanderborg Kommune Kommentarer - FORSLAG OM ANDRE LINJEFØRINGER Området omkring gravhøjene og jernbanen ved Langhøj, Bering Området omkring Ingerslev Linjeføringer omkring Ravnholt og Tiset Ravnholt Skov og Testrup Mose Beskyttet natur syd for Mårslet Tilslutning til Oddervej / perspektivområde ved Malling Linjeføringer nord om Tranbjerg Sydlig linjeføring gennem Skanderborg Kommune Konklusion vedrørende bemærkninger til indkomne forslag til nye linjeføringer Anbefaling FORSLAG OM ANDRE LINJEFØRINGER BEMÆRKNINGER VEDR. GENERELLE EMNER (resume, kommentar og anbefaling under hvert emner) Konsekvenser for ejendomme (overtagelse af areal/ ejendom, ændret adgang, opdeling af landbrugsareal) Bemærkninger Kommentarer Konsekvenser for ejendomme Anbefaling - Konsekvenser for ejendomme Vejstandard / vejudformning Bemærkninger - Vejstandard / vejudformning Kommentarer - Vejstandard / vejudformning Anbefaling - Vejstandard / vejudformning Kattegatforbindelse Bemærkninger - Kattegatforbindelse Kommentarer Kattegatforbindelse Anbefaling - Kattegatforbindelse Cykelstier Bemærkninger Cykelstier Kommentarer - Cykelstier Anbefaling - Cykelstier Trafikstruktur i Mårslet/trafikbelastning Bemærkninger Trafikstruktur i Mårslet / trafikbelastning Kommentarer Trafikstruktur i Mårslet / trafikbelastning Anbefaling - Trafikstruktur i Mårslet / trafikbelastning 138 4

5 Indholdsfortegnelse 5.6 Forbindelse til Beder Landevej Bemærkninger Forbindelse til Beder Landevej Kommentarer Forbindelse til Beder Landevej Anbefaling - Forbindelse til Beder Landevej Grundvands- og drikkevandsinteresser Bemærkninger - Grundvands- og drikkevandsinteresser Kommentarer - Grundvands- og drikkevandsinteresser Anbefaling - Grundvands- og drikkevandsinteresser BEMÆRKNINGER VEDR. PROCEDURE m.m Kortmateriale Bemærkninger - Kortmateriale Kommentarer - Kortmateriale Anbefaling - Kortmateriale Den samlede proces for planlægning, projektering og anlæg Bemærkninger Den samlede proces for planlægning, projektering og anlæg Kommentarer - Den samlede proces for planlægning, projektering og anlæg Anbefaling - Den samlede proces for planlægning, projektering og anlæg 154 BILAG 2a er vedlagt følgende kortskitser bagest i dokumentet: Bemærk: Både kortskitse 1, 2 og 3 samt emneoversigten foreligger i A3-format. Det anbefales at printe disse kortskitser i A3-format, f.eks. ved at printe siderne separat og indstille printeren til at printe på A3 papir. Kortskitse 1: Kortskitse 2: Kortskitse 3: Emneoversigt: Forslag til nye linjeføringer indkommet i første offentlighedsfase inklusiv forslag A og B, som er offentliggjort i 1. offentlighedsfase. Kortet viser også problematiske forhold i området. Forslag til nye linjeføringer indkommet i første offentlighedsfase inklusiv forslag A og B, som er offentliggjort i 1. offentlighedsfase. Forslag A og B, som er offentliggjort i 1. offentlighedsfase. Variant af forslag B samt forslag C, som er begge er fremkommet på baggrund af 1. offentlighedsfase. En oversigt over indkomne bemærkningers placering under forskellige emner. 5

6 Læsevejledning Forord en læsevejledning Nærværende BILAG 2a er sammen med BILAG 2b og 2c - en opsamling på den første offentlighedsfase vedrørende Bering-Beder vejen. BILAG 2a indeholder en kommentering af bemærkningerne fra første offentlighedsfase struktureret som det fremgår af indholdsfortegnelsen. BILAG 2b indeholder et samlet resumé af hver enkelt indkomne bemærkning (høringssvar) og BILAG 2c indeholder samtlige bemærkninger i oprindelig form med tilhørende bilag. Kommentarerne i BILAG 2a indeholder også en anbefaling af, hvordan de indkomne bemærkninger og forslag skal håndteres i forhold til den næste fase, som omfatter udarbejdelsen af en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet). Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase vedrørende forslag A besvares i afsnit 1, mens bemærkninger vedrørende forslag B - på den strækning, hvor linjeføringen for forslag A afviger fra forslag B - besvares i afsnit 2. Bemærkninger, der omhandler både forslag A og B på de strækninger, hvor linjeføringerne i de to forslag er sammenfaldende, er således besvaret i afsnit 1. I afsnit 3 besvares de bemærkninger, som hverken er for eller imod forslag A og B, mens forslag om alternative linjeføringer besvares i afsnit 4. I afsnit 5 besvares bemærkninger vedrørende generelle emner, og i afsnit 6 besvares bemærkninger vedrørende proceduren. Indholdet i de enkelte bemærkninger er således typisk kommenteret i flere afsnit og hver enkelt bemærkning er således ikke samlet besvaret hver for sig. Se efterfølgende indholdsfortegnelse. I kommentarerne er alle forhold af betydning for, hvad den efterfølgende VVMredegørelse kan/bør indeholde kommenteret. Bemærkningerne indeholder i øvrigt en række meningstilkendegivelser, som ikke vedrører selve indholdet i VVMredegørelsen. Disse kommenteres ikke direkte, men vil indgå i det videre arbejde med projektet. Kommentarerne omfatter også en anbefaling for det videre arbejde. I anbefalingen nævnes eksplicit med baggrund i de indkomne bemærkninger de indholdsmæssige elementer, der bør medtages eller som der bør være fokus på i den kommende VVM-redegørelse. Det skal bemærkes, at mange af de emner, som er nævnt i 6

7 Læsevejledning bemærkningerne, automatisk indgår som en del af en VVM-redegørelse. Disse er ikke eksplicit nævnt i anbefalingen. Kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljøvurdering Da Bering-Beder vejen er en overordnet vej, der vil forløbe gennem naturområder, er vejprojektet omfattet af planlovens bestemmelser om, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. VVM er en forkortelse af Vurdering af Virkninger på Miljøet. Tilsvarende er forslaget til kommuneplantillæg i sig selv omfattet af reglerne om udarbejdelse af en strategisk miljøvurdering (SMV) i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Da kravene til indholdet i en VVM-redegørelse og miljøvurdering er stort set identiske, udarbejdes VVMredegørelsen, så den opfylder kravene i henhold til begge love. VVM-redegørelsen VVM-redegørelsen skal jf. planlovgivningen - belyse og vurdere de miljømæssige konsekvenser af vejprojektet, så disse kan fremlægges for offentligheden og indgå i grundlaget for den senere og endelige beslutning om projektets gennemførelse, placering og udformning. VVM-redegørelsen skal bl.a. belyse vejprojektets såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på en række forhold, blandt andet undersøges følgende forhold: Natur herunder forholdene vedrørende Testrup Mose, bilag IV-arter, faunapassager m.m. Grundvand og overfladevand Trafikbelastninger/-mængder Trafikstøj Luft /klima (herunder beregning på udledning af CO2 m.m.) Kulturhistoriske og arkæologiske forhold (herunder bevaringsværdige bygninger) Landskabsmæssige forhold (herunder muligheden for vejtræer langs Bering-Beder vejen) Råstoffer og affald Klima Lyspåvirkning Rekreative interesser Ejendomsmæssige forhold/arealforhold Hvor er vi i processen? Den aktuelle del af processen handler om at identificere de linjeføringer, der skal bearbejdes i VVM-redegørelsen samt at få afdækket de særlige forhold og emner, som skal undersøges. På baggrund af den gennemførte 1. offentlighedsfase, de indkomne linjeføringsforslag og synspunkter om forhold der i øvrigt skal undersøges, forelægges Byrådet materialet med anbefalinger vedrørende den kommende VVM-redegørelses indhold. Efter Byrådets beslutning herom gennemføres undersøgelsen. I 2. offentlighedsfase fremlægges et forslag til kommuneplantillæg for Bering-Beder vejen som bl.a. indeholder et ikke teknisk resumé af VVM-redegørelsen og VVMredegørelsen, se evt. den forventede tidsplan under afsnit Den fremtidige proces. 7

8 8

9 1. Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase, hovedforslag (forslag A) 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG HER BENÆVNT FORSLAG A 1.1 For forslag A 2.9 Solbjerg Fællesråd, Fællesråd Bøgevangen 41, 8355 Solbjerg (Cirius 212) Solbjerg Fællesråd (SF) er glade for, at planlægningen for Bering-Beder vejen omsider er godt i gang. Som del af den nye ringsvejsforbindelse rundt om Aarhus, vil den aflaste de mindre trafikveje i Solbjergs lokalområde. Den nye forbindelsesvej vil også tilgodese byudviklingen i den sydlige del af Aarhus Kommune, og det vil også gavne Solbjerg-området. SF påpeger, at der er en betydelig trafik gennem Solbjerg lokalområde af tung trafik med store køretøjer, som den nye vej vil kunne aflaste. Solbjerg Fællesråds foretrækker hovedforslaget. Solbjerg Fællesråd foretrækker hovedforslaget fordi: Det alternative forslag til linjeføring vil belaste landskabet i betydelig grad. Hovedforslaget tager hensyn til en række lokale forhold herunder også naturen og landskabet og har stort set fornuftige tilslutninger fra lokalområderne, med enkelte undtagelser. Der er et følsomt område på Vester Tingskovvej, som åbenbart allerede er reddet af repræsentanter fra Byrådet. Hovedforslaget sikrer en større kvote af trafikken fra Tranbjerg og Mårslet i forhold til det alternative forslag til linjeføring. Hovedforslaget giver en aflastning af trafikken på Ravnholtvej, Testrupvej og Tisetvej, hvor der aktuelt ofte er lang kø ved Tiset kirke ud til den gamle landevej. Hovedforslaget gør det således muligt at bevare en anvendelig kollektiv trafik i området omkring Ravnholt, Tiset og Bryggervangen. Endvidere ønsker fællesrådet: Solbjerg Fællesråd ser gerne en undersøgelse af muligheden for en nordvestlig tilkobling ved Mårslet. Forbindelsesvejen gennem Ingerslev området kan, med en mindre justering i linjeføringen ud til et åbent område, sikre at nogle huse kan bevares. En overskuelig og trafiksikker vej, som gavner flest mulige og generer færrest mulige. En fremtidssikret forbindelsesvej med en stor kapacitet med muligheder for en moderat udbygning. Passende men gode tilslutningsmuligheder for lokalområderne. SF ønsker, at der tages hensyn til støjgener. 9

10 1. Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase, hovedforslag (forslag A) 2.11 Trafikudvalget under Ravnholt, Bryggervangen og Tiset Borgerforening (Cirius 215) Trafikudvalget under Ravnholt, Bryggervangen og Tiset Borgerforening (TU) mener, at hovedforslaget er en næsten optimal løsning på de trafikale problemer i området, idet såvel Beder, Malling (herunder den nye by), Mårslet som Tranbjerg betjenes. Man må således forvente en væsentlig aflastning af såvel Oddervej som Gammel Horsensvej/Chr. X s vej, hvorunder også Solbjerg, Ravnholt og Tiset vil kunne drage nytte af vejen. TU peger på en række argumenter, der væsentligt taler for hovedforslaget: Der er mulighed for nu eller senere at etablere en nordlig tilslutning til Mårslet, hvilket efter vor opfattelse yderligere vil aflaste den tværgående trafik på især Testrupvej, Ravnholtvej og Tisetvej. Afstanden til Tranbjerg er ikke større end, at man kan forvente en rimelig udnyttelse herfra, således at myldretidstrafikken gennem Slet frem til Ringvej Syd mindskes. Vestre Tingskovvej, som med det alternative forslag rammes voldsomt, skånes. Tilslutningsforholdene, herunder mulighed for bevarelse af en anvendelig kollektiv trafik for området omkring Ravnholt, Tiset og Bryggervangen, er langt bedre end ved det alternative forslag. Linjeføringen har været kendt siden i hvert fald 1997, således at tilflyttere, nybyggere m.fl. har haft mulighed for at disponere i forhold hertil Mårslet Gamle Bydels Beboerforening, 8320 Ma rslet (Cirius 237) Mårslet Gamle Bydels Beboerforening (MGBB) går ind for at Bering-Beder vejen skal kunne aflaste trafikken i Mårslet og foreslår derfor mindst to gerne tre tilslutningsveje fra Mårslet, som kobles til Bering-Beder vejen via rundkørsler Testrup Borgerforening, Testrupvej 167, 8320 Mårslet (Cirius 246) Underskriftindsamling fra 55 borgere i Testrup. Testrup Borgerforening (TB) peger på hovedforslaget som det sagligt set mest seriøse og anbefalelsesværdige. TB ønsker, at der tages hensyn til landsbylivet, miljøet og den omgivende natur. Bemærkninger til hovedforslaget: En ny omfartsvej bør placeres tæt ved de beboelsesområder, den skal betjene: For at den benyttes mest muligt, for at mindske miljøbelastningen, samt for at lette tilkørselsforhold. Placeres vejen tæt på Mårslet, vil den på en stor del af strækningen løbe forbi hestefolde og boldbaner og ikke på denne strækning udgøre nogen væsentlig gene. Der bør etableres en tilslutning til omfartsvejen fra Mårslet nord, evt. ved Obstrupvej. I modsat fald vil trafikmængden af bilister fra Mårslet via Testrupvej/Tingskovvej til Tranbjerg Syd tilslutningen udgøre en øget trafik- 10

11 1. Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase, hovedforslag (forslag A) sikkerhedsmæssig risiko for Testrups beboere. Med en tilkørsel ved Obstrupvej vil forældrene sætte børnene af ved Mårslet Skole på Obstrupvej og fortsætte ad denne til tilslutning. Hvis der etableres over/underkørsel over/under Odderbanen, vil en sådan tilkørsel kunne betjene hele Mårslet Nord. Vejen bør føres under Testrupvej for at mindske støjgener og for at bevare så meget af landskabets karakter som muligt Claus Madsen, advokat for Dansk Dyreværn Århus, Skt. Clemens Torv 8, Box 5124, 8100 Aarhus C (Cirius 82) Claus Madsen (CM) henvender sig på vegne af Dansk Dyreværn Århus. CM ønsker, at hovedalternativets linjeføring bibeholdes. Alternativt bør Aarhus Kommune overveje den forbindelse ca. 700 m syd fra hovedforslaget. 3.5 Thorkild Tosti Clausen, Bedervej 80, 8320 Mårslet (Cirius 50) Thorkild Tosti Clausen (TTC) ser frem til den nødvendige vejforbindelse mellem Aarhus Syd og den midtjyske motorvej. I den forbindelse prioriteres hovedforslaget, da den i højere grad vil have den nødvendige virkning for Mårslet og de veje, som går til og fra Mårslet småveje, der pt. er stærkt trafikbelastede. 3.7 Søren Mikkelsen, Ravnholtvej 109, 8310 Tranbjerg (Cirius 74) Søren Mikkelsen (SM) argumenterer for, at én tilslutningsmulighed ved Mårslet på Tandervej ikke er tilstrækkeligt, og at denne skal suppleres af en tilslutning ved Testrupvej (rundkørsel). Den yderligere tilslutning vil kunne aflaste de trafikale forhold i og gennem Mårslet samt på de små veje mellem Mårslet og Landevejen. Med en tilslutning på Testrupvej får folk fra de nye udstykninger Tandervej- Mustrupvej mulighed for at aflevere børn i skolen via først Bering-Beder vej, afkørsel på Testrupvej og ind til skolen og tilbage til Bering-Beder vej, hvorved trafikken ikke belaster bymidten. Folk fra udstykningerne nord for byen, der skal aflevere børn i skolen, kan fortsætte til tilslutning på Testrupvej og ikke tilbage gennem byen til Tandervej. Folk fra det nordlige Mårslet, der ikke har ærinde ved skolen, vil formentlig vælge Jelshøjvej til Sletvej/Genvejen for at komme til motorvejen eller ad Hørretvej til Oddervej, men vil ellers vælge Tandervej-tilslutning til Bering-Beder vej frem for Testrupvej-tilslutning, da der er trafikbump og meget trafik forbi skolen. Folk, der har afleveret børn i skolen vil ikke køre tilbage til Tandervejtilslutning men fortsætte ad Testrupvej gennem Testrup og Ravnholt til Gl. Horsensvej/Landevejens tilslutning, da Hovvejen bliver lukket, og det vil kunne øge trafikken gennem Testrup og Ravnholt Bjarne Juul, Ravnholtvej 101, 8310 Tranbjerg (Cirius 260) (Brev til rådmand Peter Thyssen, den ) Bjarne Juul (BJ) mener klart, at der er behov for en Bering-Beder vej og foretrækker hovedforslaget. Han vægter hensynet til Testrup by, som har stået 11

12 1. Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase, hovedforslag (forslag A) der i mange år samt den fine natur i Testrup Mose / Ravnholt Skov højere end hensynet til de øvrige beboelser i Mårslet syd/vest samt Tranbjerg syd. BJ mener beboerne i de større landsbyer vil have det hele, men absolut ikke vil have nogen af de gener i form af en vej, som de selv er største skaber af. Udover denne mail til rådmanden, har BJ indsendt 3 andre mails vedrørende bemærkninger til Bering-Beder vejens 1. offentlighedsfase Bjarne Juul, Ravnholtvej 101, 8310 Tranbjerg (Cirius 91) Bjarne Juul (BJ) ser frem til etablering af Bering-Beder vejen, som kan aflaste småvejene gennem Ravnholt og Testrup, som er overbelastede, og hvor folk kører med stor fart. Trafikken er gennemkørende fra Mårslet til motorvejen. BJ bemærker, at trafikken på en kommende Bering-Beder vej primært vil udgøres af bilister fra de større bysamfund, og at det derfor også er mest rimeligt, at de tager nogle af generne fra vejen (hovedforslaget) frem for, at det går ud over et hyggeligt landsbysamfund som Testrup, som bliver delt 80:20 i det alternative linjeføringsforslag. BJ er bosat i Ravnholt Skov, og tilslutter sig hovedforslaget, bl.a. fordi de rekreative værdier omkring Ravnholt Skov bliver påvirket af støj fra det alternative linjeføringsforslag området bliver brugt flittigt af beboere i Ravnholt og kursister på Testrup Højskole. BJ tilslutter sig endvidere hovedforslaget fordi det alternative linjeføringsforslag kommer tættere på 10 % af Aarhus Kommunes drikkevandsreserver og fordi det alternative linjeføringsforslag er meget tæt på Testrup Mose og Giber Å s udspring et naturområde, som bør beskyttes og skånes. Ligeledes er forslaget tæt på Ravnholt Skov med stor bestand af rådyr. Bering-Beder vejen bør placeres tæt på de større bysamfund, da det vil gøre vejen mest attraktiv for bilister herfra. De personer, der bosætter sig i større bysamfund, siger ja til at bo med andre med de fordele, det giver, mens landsbyboere og folk i det åbne land har bosat sig der med de fordele og ulemper, det giver, men primært for at få roen. Byboerne skal tåle mere støj, men der skal selvfølgelig opsættes støjskærme Den store tilflytning til det sydlige Mårslet er sket, mens Bering-Beder vejen har været til debat, og de har derfor haft mulighed for at kalkulere med vejen, da de bosatte sig og helt vælge Mårslet Syd fra. Planerne om hovedalternativets linjeføring var der før dem. BJ bemærker, at der mangler vestlig tilslutningsmulighed fra Mårslet til Bering-Beder vejen. Mange Mårslet-borgere vil ved begge forslag stadig fortsætte med at køre over Jelshøj, Testrup, Hørret etc. og rigtig mange vil køre ad Testrupvej (fra Mårslet Skole) til Testrup by og dreje op til Tingskoven for at komme på vejen. Derved kommer endnu mere trafik i Testrup by, hvilket vejene ikke er bygget til, og der opnås ikke den ønskede effekt af Bering- Beder vejen. BJ foreslår, at der etableres en tilkørselsrampe til Bering-Beder vejen vest for Mårslet, som kun kan anvendes fra Mårslet-siden. Dette kunne evt. kombine- 12

13 1. Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase, hovedforslag (forslag A) res med en afkørselsrampe, som også kun går mod Mårslet. En anden mulighed vil være en nordvestlig tilkørsel ved Mårslet, hvortil der anlægges en ny forbindelsesvej. For det alternative linjeføringsforslags vedkommende vil Testrup både blive delt og de 80 % by blive væsentligt belastet med gennemkørende trafik til Tingskoven via Testrupvej, hvis der ikke etableres en Mårslet Vest tilslutning Lisbeth Hansen Christiansen, Tingskoven 4, 8310 Tranberg J (Cirius 117) Lisbeth Hansen mener, at hovedforsalget bør gennemføres. Det alternative forslag vil skære igennem flot natur, som er værd at bevare. Lisbeth Hansen håber at motorvejen når den engang kommer vil gå så sydligt at den ikke vil ødelægge noget i de små samfund Jørgen Kraglund, Frøkærparken 10, (Cirius 122) (Vedr. protestskrivelse, som er husstandsomdelt i Mårslet. Følgende er et referat af en mail, som er sendt til protestgruppen.) Jørgen Kraglund har her nogle betragtninger om Bering-Beder vejen. Vejen syd om Mårslet (hovedforslaget) har været planlagt i mange år og kan være svær at flytte (se reaktionerne fra dyreinternatet i forhold til forslag om den alternative linjeføring). Hvis vejen placeres som planlagt (hovedforslaget) er gode støjvolde i nærheden af bebyggelse vigtige. Det er Aarhus Kommune gode til jf. f.eks. Holme Parkvej. Mht. til spørgsmål om forurening: Måske har alle dieselbiler partikelfiltre og mange personer kører sikkert i el-biler når vejen engang er færdig Per Henrik Hansen, Gl. Bedervej 10, 8320 Mårslet (Cirius 152) 6 personer, alle bosat i Mårslet, stiller følgende forslag: Bering-Beder vejen (med linjeføring som i hovedforslaget) får en ekstra tilslutning til Mårslet vest ved Obstrupvej. Den nye forbindelsesvej (jf. kortet nedenfor) tilsluttes med en rundkørsel, så farten dæmpes. De fartdæmpende foranstaltninger på Obstrupvej (omkring skolen) ønskes opretholdt. Evt. kan der laves en form for passager-afsætningsområde på Obstrupvej, hvor forældre kan sætte skolebørn af og derefter fortsætte ud til Bering-Beder vejen. Det vil fjerne lidt af morgentrafikken i Mårslet. Med kommunens forslag vil beboerne i den nordlige del af Mårslet ikke have stor gavn af den nye vej. Og i det omfang, vejen alligevel vil blive brugt af trafik til og fra den nordlige del af byen, vil det føre til mere trafik på Tandervej, end der allerede er i dag, til gene for beboerne langs denne vej og til fare for de bløde trafikanter. 13

14 1. Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase, hovedforslag (forslag A) Ifølge forslagsstillerne rummer forslaget to store fordele: 1. En tilslutning via Obstrupvej vil gøre det meget nemmere at komme ud til Bering-Beder vejen for alle borgere i Mårslet, der bor nord for Giber Å, og som skal mod vest ad Bering-Beder vejen. 2. En vestlig forbindelsesvej vil tage trafikpres væk fra Tandervej. Med to tilslutninger til den nye vej vil trafikken i Mårslet blive mere jævnt fordelt, idet beboerne fra byens sydlige del må formodes at foretrække Tandervej-tilslutningen. Forslag i øvrigt: VVM-undersøgelsen bør inddrage en tilslutning fra Testrupvej til Bering-Beder vejen. I Mårslet arbejdes der ihærdigt for at få bygget en multihal ved siden af den nuværende idrætshal på Testrupvej. Både nu, og især med en kommende multihal med mange brugere, kan det være en fordel, at man kan køre direkte fra Testrupvej ud på Beder-Bering vejen Birgitte Stein og Alan Bjerrehus, Ravnholtvej 145, 8310 Tranbjerg J (Cirius 155) Birgitte Stein & Alan Bjerrehus (BS & AB) er imod det alternative forslag og forslag fra Ingerslev Vejforening. De ønsker, at Aarhus Kommune bibeholder den oprindelige linjeføring (hovedforslaget), der ligger nord/øst fra Testrup og tæt på "fødekanalerne" Tranbjerg og Mårslet Tina Hjort Vestergaard, Ovesdal 28 og Peter Mønster, Tandervej 24, 8320 Mårslet (Cirius 158). (Underskriftindsamling fra 56 personer) En række beboere, som bor langs og omkring Tandervej er imod, at der kun opereres med én tilslutningsvej fra Mårslet til den kommende Bering-Beder vej. De foreslår, at der minimum skal være to tilslutningsveje fra Mårslet til Bering- Beder vejen, for at skabe en bedre balance i den interne trafik i Mårslet. 14

15 1. Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase, hovedforslag (forslag A) Begrundelsen herfor er bl.a. at trafikken på Tandervej (som er hovedfærdselsåre i den sydlige del af byen) er steget væsentligt pga. byens udbygning særligt mod syd. Beboerne ser det som et dilemma, at trafikken på tilslutningsvejen (Tandervej) til Bering-Beder vejen formodentlig øges, særligt hvis en af hensigterne med Bering-Beder vejen er at afhjælpe nogle af de lokale trafikproblemer i Mårslet. Forslag til en tilslutning mere fra Mårslet til Bering-Beder vejen: Der foreslås endnu en tilslutning fra Obstrupvej ved udkanten af den vestlige del af Mårslet og videre til Bering-Beder vejen. Begrundelse for forslag: Tilslutningsvejen kan bl.a. benyttes af borgere, som bor nord og vest for Mårslet (Hørretløkken, Langballevænget, Frøkærparken, Præstegårdsvej m.m.), som derved undgår at belaste den sydlige del af Mårslet Bjarne Juul, Ravnholtvej 101, 8310 Tranbjerg (Cirius 159) Bjarne Juul (BJ) mener, at det kun er hovedforslaget for Bering-Beder vejen, som er en relevant linjeføring, hvis Borgmesteren og hans parti mener noget med de slogans de anvendte til kommunalvalget, som slår på Aarhus som grøn by, miljø m.v. Begrundelse for at hovedforslaget foretrækkes A løsningen ligger længst fra den lille perle - Testrup Mose samt den lille rekreative løvskov Ravnholt Skov. A løsningen ligger, hvor der er mindst natur og A linjen vil derfor påvirke den i forvejen beskedne mængde Aarhusianske natur mindst. A linjen kan laves så den ikke behøver at ødelægge meget for de større landsbyer byer den følger og samtidig kan bilerne fra samme byer hurtigt og let komme op på den nye vej uden at genere oplandet og ødelægge de små veje i området. Selvfølgelig skal der tænkes støjvolde, tunneler etc. ind så Bering-Beder vejen generer mindst muligt, men lad de små uberørte natur område være i fred så vi alle stadig kan glædes over dem Hanne-Lise Trier Hansen og Mogens Hansen, Ravnholtvej 143, 8310 Tranbjerg J (Cirius 172) Hanne-Lise Trier Hansen og Mogens Hansen (HLTH og MH) er berørt af det alternative forslag til linjeføring for Bering-Beder vejen. De mener, at hovedforslagets linjeføring er den mest egnede løsning til Bering-Beder vejen og fremfører følgende: Hovedforslaget betjener de nye store boligområder bedst. HLTH og MH hævder at naturbeskyttelsesloven har til formål primært at beskytte natur/miljø og ligeledes det eksisterende samfunds sammenhængskraft. HLTH og MH mener at hovedforslaget er den løsning, som bedst tilgodeser naturen, bo-kvaliteten og betjeningen af boligområderne. Hovedforslaget er grundlaget som et meget stort antal familier har planlagt deres tilværelse ud fra. 15

16 1. Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase, hovedforslag (forslag A) 3.33 Karen Margrethe og Poul Rasmussen, Testrupvej 103, 8320 Mårslet (Cirius 181) Karen Margrethe og Poul Rasmussen (KM og PR) bor på og driver Testrupgård med et areal på ca. 220 ha. De er imod både det alternative forslag til linjeføring for Bering-Beder vejen samt forslaget fremført af Ingerslev Vejforening; begge forstyrrer landbrugsbedriften på Testrupgård væsentligt, fordi markerne skæres over på tværs eller diagonalt, med deraf følgende væsentlige flere arbejdstimer. De er enige i Testrup Borgerforenings bemærkninger og tilslutter sig hovedforslagets linjeføring. KM og PR fremfører følgende forslag til ændring af hovedforslaget, hvilket begrænser generne for Testrupgård. Forslag til ændring af hovedforslaget Linjeføringen for hovedforslaget drejes ved Mustrupvej (evt. i en Rundkørsel) således, at den får en næsten nord / sydgående linje, og følger de eksisterende elmaster, men føres lidt længere mod nord end den skitserede vej, hvor der etableres en rundkørsel med en forbindelses vej op til Obstrupvej. Fordele ved forslaget Reducerer støjgener for både Mårslet og Testrup, da vejen etableres i det terrænmæssige laveste område. Forsænkes vejen lidt i terrænet dæmpes støjen yderligere og der gives mulighed for at føre Testrupvej over omfartsvejen. Sidstnævnte reducerer trafikken væsentlig forbi Mårslet Skole til glæde for både børn og forældre. Reducerer visuelle gener. Sænker den gennemkørende hastighed på vejen. Giver mulighed for fremtidigt at etablere en vejforbindelse fra Obstrupvej nord om Mårslet over Odderbanen og dermed fjerne myldretrafikken fra det centrale Mårslet. Et sådan skitseforslag er tidligere fremsendt af Jens Thomsen, Tranbjerggård, Mårslet Jens Søgaard Andersen og Kristine Stougård Thomsen, Tingskovvej 9, 8320 Mårslet (Cirius 184) Jens Søgaard Andersen og Kristine Stougård Thomsen (JSA og KST) har underskrevet det fælles høringssvar indsendt af Testrup Borgerforening, der tilslutter sig hovedforslagets linjeføring Bitten Aagaard Jensen og Jørgen Hasselstrøm, Ravnholtvej 149, 8310 Tranbjerg (Cirius 185) Bitten Aagaard Jensen og Jørgen Hasselstrøm (BAJ og JH) bor mellem Testrup Mose og Ravnholt Skov, og er en af de lodsejere, der - foranlediget af Aarhus Kommune - har fået etableret vandhuller til fredede padder. BAJ og JH støtter høringssvaret indsendt af Testrup Borgerforening, der tilslutter sig hovedforslagets linjeføring Fordele og forslag ved/til hovedforslaget: Beder-Bering vejen bør placeres ved Tranbjerg, Mårslet, Beder, Malling og Ny Malling, hvor den skal aflaste de lokale småveje og lette adgangen til motorvejen for beboerne 16

Forslag til alternativ linjeføring af Bering-Beder vejen.

Forslag til alternativ linjeføring af Bering-Beder vejen. På vegne af grundejerforening Nymark, samt nyudstykningen Enkegårdslunden. Forslag til alternativ linjeføring af Bering-Beder vejen. Indledning: Medsendte forslag ønskes inddraget i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM Bering-Beder vejen - endelig Materiale til foretræde for Teknisk Udvalg den 6. juni Indgivet af;

Kommuneplantillæg og VVM Bering-Beder vejen - endelig Materiale til foretræde for Teknisk Udvalg den 6. juni Indgivet af; Kommuneplantillæg og VVM Bering-Beder vejen - endelig Materiale til foretræde for Teknisk Udvalg den 6. juni 2016 Indgivet af; Fam. Jørgensen Trankær Mosevej 121 8310 Tranbjerg Fremlagt af Heine Jørgensen

Læs mere

Indstilling. Resultat af 1. offentlige høring om Bering-Beder vejen og beslutning om indholdet i den kommende VVMredegørelse. 1.

Indstilling. Resultat af 1. offentlige høring om Bering-Beder vejen og beslutning om indholdet i den kommende VVMredegørelse. 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 31.05.2011 Resultat af 1. offentlige høring om Bering-Beder vejen og beslutning om indholdet i den kommende VVMredegørelse 1. Resume Bering-Beder

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Sorg Fastlæggelse af linjeføring for Bering-Beder vejen vedtagelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Særligt om Beder-Bering vejen

Særligt om Beder-Bering vejen Særligt om Beder-Bering vejen Synspunkt 3.15 - Grethe og Henrik Agger, Mustrupvej 91, 8320 Mårslet Grethe og Henrik Agger (GA og HA) er enige i, at der er behov for en bedre infrastruktur i den sydlige

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Forslag

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. september 2014 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Region Midtjylland Råstofplan Råstofplan 2008 (1-34-76-3-07) Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Oversigt over indkomne bemærkninger m.v. til Forslag til Råstofgraveområde Jeksen 18. februar 2011 Regionshuset

Læs mere

Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe.

Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe. Punkt 10. Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe. 2012-9609. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2b. Bering-Beder vejen Resuméer af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2b. Bering-Beder vejen Resuméer af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2b Bering-Beder vejen Resuméer af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Januar 2011 2 Indholdsfortegnelse Resumeer... 6 Offentlige myndigheder og institutioner... 6 1.1 Vejdirektoratet,

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Anlægsarbejder i samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Gruppenr: 1 Fællesrådsområde: Beder Malling Ajstrup Fællesråd Lokalområde: Beder Malling Projektnr: 21 Ajstrup Strandvej, cykelsti fra Elmosevej

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM Forbedret vejforbindelse til Moesgård Museum Oddervej Golfbane Lokalplan nr. 76 Kommuneplanens rammeområde 320402RE Ny Moesgårdvej Nyt Moesgård Museum

Læs mere

Lokalplan 882, Forlægning af Sletvej Opgivelse

Lokalplan 882, Forlægning af Sletvej Opgivelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 21. marts 2014 Lokalplan 882, Forlægning af Sletvej Opgivelse Opgivelse af forslag til Lokalplan nr. 882 Forlægning af del af Sletvej 1. Resume

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til "Dispositionsplan for byvækstområder. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Dispositionsplan for byvækstområder. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. september 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til "Dispositionsplan for byvækstområder

Læs mere

Støjgener fra motorvejen

Støjgener fra motorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 6 Offentligt Støjgener fra motorvejen E20/E45 mellem afkørsel 62 til 64 Hvorfor er jeg her i dag? En dejlig sommerdag, hvor det skal gøre godt med lidt koldt

Læs mere

Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen

Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 183 Offentligt Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen Næstved Kommune har den 26. februar 2013 indstillet to linjeforslag, A og B, til VVMundersøgelse.

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Vedr. rundkørsel ved krydset Hovedvejen/Aulbyvej/Kauslundevej

Vedr. rundkørsel ved krydset Hovedvejen/Aulbyvej/Kauslundevej Middelfart Kommune Trafik og Vejafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Algade 8 DK-5500 Middelfart Telefon: +45 64 41 47 41 info@middelfart-museum.dk www.middelfart-museum.dk Bankkonto: 0755 755-56-80206

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej

Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Dato: 22. dec. 2016 J.nr.: 201616016 Deres j.nr.: Side: 1 / 3 Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Ny Lokalplan 6-02 Rammeplan for Lellinge

Ny Lokalplan 6-02 Rammeplan for Lellinge Forslag til: Ny Lokalplan 6-02 Dette forslag er udarbejdet af Lellinge Beboerforening i juni måned 2011. Forslaget skal starte en debat i Lellinge, så Lellinge Beboerforening - med en så bred opbakning

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009 PROGRAM: Velkomst v/, Teknik- og Miljøforvaltningen Indsigelser skal fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest d. 14. september

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan.

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen. 18. juni 2014 Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Udskiftning af eksisterende vindmøller ved motorvej E20 Syd for Gjerndrup. For

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune.

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 Den 27. marts 2007 NKN-31-00405 Afgørelse i sagen om udstykning af

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Informationsmøde i KHIF Hallen tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.00 Formålet med i aften At informere om de nye linjeføringsforslag. At fortælle om den videre proces. Dette

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning på vores foretræde for udvalget den 17. marts 2014.

Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning på vores foretræde for udvalget den 17. marts 2014. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Til Folketingets Transportudvalg Den 24. marts 2014 Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning

Læs mere

Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorv

Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorv Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorved flere boliger efterspørges. Der ses derfor som udgangspunkt

Læs mere

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde.

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde. Teknik & Miljø 8. juni 2016 Sags id.: 14/1439 Sagsbehandler: TETO Bilag 1 Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer Lokalplan 334 Boligområde ved Skullebjergvej

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. juli Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. juli Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. juli 2006 Iværksættelse af forudgående offentlig høring om kommuneplanændring med henblik på placering af en moské og et islamisk kulturcenter

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. juli Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. juli Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. juli 2006 Bemyndigelse til afholdelse af åstedsforretning forud for ekspropriation for færdiggørelse af projekt for hastighedsdæmpende

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Reviderede forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 Kommuneplan Lokalplan GL18.1 Glostrup Hospital

Reviderede forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 Kommuneplan Lokalplan GL18.1 Glostrup Hospital Høringssvar Reviderede forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 Kommuneplan 2009 2013 Lokalplan GL18.1 Glostrup Hospital Center for Miljø og Teknik Januar 2015 Susanne Nørgaard Fra: Alex Hansen

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Center Natur og Miljø Maj 2017

Center Natur og Miljø Maj 2017 Potentielle nye placeringer af Støvring, Suldrup og Veggerbys Flugtskydningsforenings (SSV) skydebane Ådalshøj-projektmagere har foreslået placering ved Nysumbanen SSV har foreslået 3 alternative placeringer

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Ravnstrup Landsbylaugs Protest mod Motorvej og Linjeføring Næstved - Rønnede.

Ravnstrup Landsbylaugs Protest mod Motorvej og Linjeføring Næstved - Rønnede. Miljøudvalget, Transportudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 86, TRU alm. del Bilag 66 Offentligt Ravnstrup Landsbylaugs Protest mod Motorvej og Linjeføring Til medlemmerne af Folketingets Transportudvalget

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011-12.

Bestyrelsens beretning for 2011-12. Bestyrelsens beretning for 2011-12. Grundejerforeningen ønsker at sikre Trørød dets grønne karakter. Grønne haver med plads til træer, plæner, blomsterbede. En rolig trafik gennem landsbyen, der ikke skæmmer

Læs mere

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19 Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Randers Kommune side 32 Kommuneplantillæg BaggRund Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune,

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Borgermøde i Torrild - Arrangeret af Torrild lokalråds bestyrelse. Den 4. november 2013 klokken 19.30-21.30 i Torrild Forsamlingshus.

Borgermøde i Torrild - Arrangeret af Torrild lokalråds bestyrelse. Den 4. november 2013 klokken 19.30-21.30 i Torrild Forsamlingshus. Referat Borgermøde i Torrild - Arrangeret af Torrild lokalråds bestyrelse Den 4. november 2013 klokken 19.30-21.30 i Torrild Forsamlingshus. En høring blandt Torrild lokalområdes beboere om trafik og vækst

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. De indkomne bemærkninger til debatoplæg for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest.

DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. De indkomne bemærkninger til debatoplæg for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest De indkomne bemærkninger til debatoplæg for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. BILAG 3 Debat DNV - 1 - Viborg Stiftsøvrighed Side 1 af 3 VIBORG STIFTSØVRIGHED

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat. Boliger, Smalby, Langholt

Godkendelse af opsamling på fordebat. Boliger, Smalby, Langholt Punkt 10. Godkendelse af opsamling på fordebat. Boliger, Smalby, Langholt 2016-005251 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Resume af indsigelser indkommet i forbindelse med offentlig høring af ovennævnte lokalplanforslag, suppleret med forvaltningens oplæg til byrådets

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Indsigelse mod lokalplan

Indsigelse mod lokalplan Indsigelse mod lokalplan 11-727. Odense d. 17/6-2013 På vegne af Grundejerforeningen Anderuplunden (84 husstande), beboere fra Anderupvænget og samtlige beboere på Anderupvej vest for Otterupvejen, vil

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere