Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase"

Transkript

1 Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG A For forslag A Imod forslag A Kommentarer - HOVEDFORSLAG HER BENÆVNT FORSLAG A Generelle planmæssige forhold - herunder placering af Bering-Beder vejen mellem Mårslet og nyt byvækstområde ved Malling Afstand til bebyggelse, støj og andre miljøgener Tilslutninger til den nye vej Tilslutninger ved Mårslet Vejstruktur i Mårslet Fremtidig trafikbelastning og vejstandard/linjeføring Barriere i landskabet og opdeling af bysamfund Enslev By Testrup By Naturmæssige forhold, herunder passage af Giber Å og Balle Bæk Passage af gravhøje ved Langhøj Anbefaling - HOVEDFORSLAG HER BENÆVNT FORSLAG A 45 2 BEMÆRKNINGER - ALTERNATIV FORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG B For forslag B Imod forslag B Kommentarer - ALTERNATIV FORSLAG HER BENÆVNT FORSLAG B Fremtidig trafikbelastning og vejstandard Tilslutninger til den nye vej Afstand til bebyggelse, støj og andre miljøgener Testrup By, opdeling Dyreinternat i Tranbjerg Naturmæssige forhold, herunder beskyttede bilag IV-arter, Testrup Mose, Morsbæk, faunapassager, vandhuller ved Ingerslev Rekreative forbindelser, barrierer Ingerslev-området og området ved Vestre Tingskovvej, linjeføring og adgange Overfladevand Anbefaling - ALTERNATIV FORSLAG HER BENÆVNT FORSLAG B 73 3 BEMÆRKNINGER - IKKE TAGET STILLING FOR/IMOD FORSLAG A OG B Hverken for eller imod forslag A og B Kommentarer - IKKE TAGET STILLING FOR/IMOD FORSLAG A OG B Letbanen forgrening på Odderbanen Tilslutninger ved Mårslet 77 3

4 Indholdsfortegnelse 3.3 Anbefaling - IKKE TAGET STILLING FOR/IMOD FORSLAG A OG B 79 4 FORSLAG OM ANDRE LINJEFØRINGER BEMÆRKNINGER - Sydligere linjeføringer BEMÆRKNING - Linje nord om Tranbjerg BEMÆRKNING - Linje gennem Skanderborg Kommune Kommentarer - FORSLAG OM ANDRE LINJEFØRINGER Området omkring gravhøjene og jernbanen ved Langhøj, Bering Området omkring Ingerslev Linjeføringer omkring Ravnholt og Tiset Ravnholt Skov og Testrup Mose Beskyttet natur syd for Mårslet Tilslutning til Oddervej / perspektivområde ved Malling Linjeføringer nord om Tranbjerg Sydlig linjeføring gennem Skanderborg Kommune Konklusion vedrørende bemærkninger til indkomne forslag til nye linjeføringer Anbefaling FORSLAG OM ANDRE LINJEFØRINGER BEMÆRKNINGER VEDR. GENERELLE EMNER (resume, kommentar og anbefaling under hvert emner) Konsekvenser for ejendomme (overtagelse af areal/ ejendom, ændret adgang, opdeling af landbrugsareal) Bemærkninger Kommentarer Konsekvenser for ejendomme Anbefaling - Konsekvenser for ejendomme Vejstandard / vejudformning Bemærkninger - Vejstandard / vejudformning Kommentarer - Vejstandard / vejudformning Anbefaling - Vejstandard / vejudformning Kattegatforbindelse Bemærkninger - Kattegatforbindelse Kommentarer Kattegatforbindelse Anbefaling - Kattegatforbindelse Cykelstier Bemærkninger Cykelstier Kommentarer - Cykelstier Anbefaling - Cykelstier Trafikstruktur i Mårslet/trafikbelastning Bemærkninger Trafikstruktur i Mårslet / trafikbelastning Kommentarer Trafikstruktur i Mårslet / trafikbelastning Anbefaling - Trafikstruktur i Mårslet / trafikbelastning 138 4

5 Indholdsfortegnelse 5.6 Forbindelse til Beder Landevej Bemærkninger Forbindelse til Beder Landevej Kommentarer Forbindelse til Beder Landevej Anbefaling - Forbindelse til Beder Landevej Grundvands- og drikkevandsinteresser Bemærkninger - Grundvands- og drikkevandsinteresser Kommentarer - Grundvands- og drikkevandsinteresser Anbefaling - Grundvands- og drikkevandsinteresser BEMÆRKNINGER VEDR. PROCEDURE m.m Kortmateriale Bemærkninger - Kortmateriale Kommentarer - Kortmateriale Anbefaling - Kortmateriale Den samlede proces for planlægning, projektering og anlæg Bemærkninger Den samlede proces for planlægning, projektering og anlæg Kommentarer - Den samlede proces for planlægning, projektering og anlæg Anbefaling - Den samlede proces for planlægning, projektering og anlæg 154 BILAG 2a er vedlagt følgende kortskitser bagest i dokumentet: Bemærk: Både kortskitse 1, 2 og 3 samt emneoversigten foreligger i A3-format. Det anbefales at printe disse kortskitser i A3-format, f.eks. ved at printe siderne separat og indstille printeren til at printe på A3 papir. Kortskitse 1: Kortskitse 2: Kortskitse 3: Emneoversigt: Forslag til nye linjeføringer indkommet i første offentlighedsfase inklusiv forslag A og B, som er offentliggjort i 1. offentlighedsfase. Kortet viser også problematiske forhold i området. Forslag til nye linjeføringer indkommet i første offentlighedsfase inklusiv forslag A og B, som er offentliggjort i 1. offentlighedsfase. Forslag A og B, som er offentliggjort i 1. offentlighedsfase. Variant af forslag B samt forslag C, som er begge er fremkommet på baggrund af 1. offentlighedsfase. En oversigt over indkomne bemærkningers placering under forskellige emner. 5

6 Læsevejledning Forord en læsevejledning Nærværende BILAG 2a er sammen med BILAG 2b og 2c - en opsamling på den første offentlighedsfase vedrørende Bering-Beder vejen. BILAG 2a indeholder en kommentering af bemærkningerne fra første offentlighedsfase struktureret som det fremgår af indholdsfortegnelsen. BILAG 2b indeholder et samlet resumé af hver enkelt indkomne bemærkning (høringssvar) og BILAG 2c indeholder samtlige bemærkninger i oprindelig form med tilhørende bilag. Kommentarerne i BILAG 2a indeholder også en anbefaling af, hvordan de indkomne bemærkninger og forslag skal håndteres i forhold til den næste fase, som omfatter udarbejdelsen af en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet). Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase vedrørende forslag A besvares i afsnit 1, mens bemærkninger vedrørende forslag B - på den strækning, hvor linjeføringen for forslag A afviger fra forslag B - besvares i afsnit 2. Bemærkninger, der omhandler både forslag A og B på de strækninger, hvor linjeføringerne i de to forslag er sammenfaldende, er således besvaret i afsnit 1. I afsnit 3 besvares de bemærkninger, som hverken er for eller imod forslag A og B, mens forslag om alternative linjeføringer besvares i afsnit 4. I afsnit 5 besvares bemærkninger vedrørende generelle emner, og i afsnit 6 besvares bemærkninger vedrørende proceduren. Indholdet i de enkelte bemærkninger er således typisk kommenteret i flere afsnit og hver enkelt bemærkning er således ikke samlet besvaret hver for sig. Se efterfølgende indholdsfortegnelse. I kommentarerne er alle forhold af betydning for, hvad den efterfølgende VVMredegørelse kan/bør indeholde kommenteret. Bemærkningerne indeholder i øvrigt en række meningstilkendegivelser, som ikke vedrører selve indholdet i VVMredegørelsen. Disse kommenteres ikke direkte, men vil indgå i det videre arbejde med projektet. Kommentarerne omfatter også en anbefaling for det videre arbejde. I anbefalingen nævnes eksplicit med baggrund i de indkomne bemærkninger de indholdsmæssige elementer, der bør medtages eller som der bør være fokus på i den kommende VVM-redegørelse. Det skal bemærkes, at mange af de emner, som er nævnt i 6

7 Læsevejledning bemærkningerne, automatisk indgår som en del af en VVM-redegørelse. Disse er ikke eksplicit nævnt i anbefalingen. Kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljøvurdering Da Bering-Beder vejen er en overordnet vej, der vil forløbe gennem naturområder, er vejprojektet omfattet af planlovens bestemmelser om, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. VVM er en forkortelse af Vurdering af Virkninger på Miljøet. Tilsvarende er forslaget til kommuneplantillæg i sig selv omfattet af reglerne om udarbejdelse af en strategisk miljøvurdering (SMV) i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Da kravene til indholdet i en VVM-redegørelse og miljøvurdering er stort set identiske, udarbejdes VVMredegørelsen, så den opfylder kravene i henhold til begge love. VVM-redegørelsen VVM-redegørelsen skal jf. planlovgivningen - belyse og vurdere de miljømæssige konsekvenser af vejprojektet, så disse kan fremlægges for offentligheden og indgå i grundlaget for den senere og endelige beslutning om projektets gennemførelse, placering og udformning. VVM-redegørelsen skal bl.a. belyse vejprojektets såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på en række forhold, blandt andet undersøges følgende forhold: Natur herunder forholdene vedrørende Testrup Mose, bilag IV-arter, faunapassager m.m. Grundvand og overfladevand Trafikbelastninger/-mængder Trafikstøj Luft /klima (herunder beregning på udledning af CO2 m.m.) Kulturhistoriske og arkæologiske forhold (herunder bevaringsværdige bygninger) Landskabsmæssige forhold (herunder muligheden for vejtræer langs Bering-Beder vejen) Råstoffer og affald Klima Lyspåvirkning Rekreative interesser Ejendomsmæssige forhold/arealforhold Hvor er vi i processen? Den aktuelle del af processen handler om at identificere de linjeføringer, der skal bearbejdes i VVM-redegørelsen samt at få afdækket de særlige forhold og emner, som skal undersøges. På baggrund af den gennemførte 1. offentlighedsfase, de indkomne linjeføringsforslag og synspunkter om forhold der i øvrigt skal undersøges, forelægges Byrådet materialet med anbefalinger vedrørende den kommende VVM-redegørelses indhold. Efter Byrådets beslutning herom gennemføres undersøgelsen. I 2. offentlighedsfase fremlægges et forslag til kommuneplantillæg for Bering-Beder vejen som bl.a. indeholder et ikke teknisk resumé af VVM-redegørelsen og VVMredegørelsen, se evt. den forventede tidsplan under afsnit Den fremtidige proces. 7

8 8

9 1. Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase, hovedforslag (forslag A) 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG HER BENÆVNT FORSLAG A 1.1 For forslag A 2.9 Solbjerg Fællesråd, Fællesråd Bøgevangen 41, 8355 Solbjerg (Cirius 212) Solbjerg Fællesråd (SF) er glade for, at planlægningen for Bering-Beder vejen omsider er godt i gang. Som del af den nye ringsvejsforbindelse rundt om Aarhus, vil den aflaste de mindre trafikveje i Solbjergs lokalområde. Den nye forbindelsesvej vil også tilgodese byudviklingen i den sydlige del af Aarhus Kommune, og det vil også gavne Solbjerg-området. SF påpeger, at der er en betydelig trafik gennem Solbjerg lokalområde af tung trafik med store køretøjer, som den nye vej vil kunne aflaste. Solbjerg Fællesråds foretrækker hovedforslaget. Solbjerg Fællesråd foretrækker hovedforslaget fordi: Det alternative forslag til linjeføring vil belaste landskabet i betydelig grad. Hovedforslaget tager hensyn til en række lokale forhold herunder også naturen og landskabet og har stort set fornuftige tilslutninger fra lokalområderne, med enkelte undtagelser. Der er et følsomt område på Vester Tingskovvej, som åbenbart allerede er reddet af repræsentanter fra Byrådet. Hovedforslaget sikrer en større kvote af trafikken fra Tranbjerg og Mårslet i forhold til det alternative forslag til linjeføring. Hovedforslaget giver en aflastning af trafikken på Ravnholtvej, Testrupvej og Tisetvej, hvor der aktuelt ofte er lang kø ved Tiset kirke ud til den gamle landevej. Hovedforslaget gør det således muligt at bevare en anvendelig kollektiv trafik i området omkring Ravnholt, Tiset og Bryggervangen. Endvidere ønsker fællesrådet: Solbjerg Fællesråd ser gerne en undersøgelse af muligheden for en nordvestlig tilkobling ved Mårslet. Forbindelsesvejen gennem Ingerslev området kan, med en mindre justering i linjeføringen ud til et åbent område, sikre at nogle huse kan bevares. En overskuelig og trafiksikker vej, som gavner flest mulige og generer færrest mulige. En fremtidssikret forbindelsesvej med en stor kapacitet med muligheder for en moderat udbygning. Passende men gode tilslutningsmuligheder for lokalområderne. SF ønsker, at der tages hensyn til støjgener. 9

10 1. Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase, hovedforslag (forslag A) 2.11 Trafikudvalget under Ravnholt, Bryggervangen og Tiset Borgerforening (Cirius 215) Trafikudvalget under Ravnholt, Bryggervangen og Tiset Borgerforening (TU) mener, at hovedforslaget er en næsten optimal løsning på de trafikale problemer i området, idet såvel Beder, Malling (herunder den nye by), Mårslet som Tranbjerg betjenes. Man må således forvente en væsentlig aflastning af såvel Oddervej som Gammel Horsensvej/Chr. X s vej, hvorunder også Solbjerg, Ravnholt og Tiset vil kunne drage nytte af vejen. TU peger på en række argumenter, der væsentligt taler for hovedforslaget: Der er mulighed for nu eller senere at etablere en nordlig tilslutning til Mårslet, hvilket efter vor opfattelse yderligere vil aflaste den tværgående trafik på især Testrupvej, Ravnholtvej og Tisetvej. Afstanden til Tranbjerg er ikke større end, at man kan forvente en rimelig udnyttelse herfra, således at myldretidstrafikken gennem Slet frem til Ringvej Syd mindskes. Vestre Tingskovvej, som med det alternative forslag rammes voldsomt, skånes. Tilslutningsforholdene, herunder mulighed for bevarelse af en anvendelig kollektiv trafik for området omkring Ravnholt, Tiset og Bryggervangen, er langt bedre end ved det alternative forslag. Linjeføringen har været kendt siden i hvert fald 1997, således at tilflyttere, nybyggere m.fl. har haft mulighed for at disponere i forhold hertil Mårslet Gamle Bydels Beboerforening, 8320 Ma rslet (Cirius 237) Mårslet Gamle Bydels Beboerforening (MGBB) går ind for at Bering-Beder vejen skal kunne aflaste trafikken i Mårslet og foreslår derfor mindst to gerne tre tilslutningsveje fra Mårslet, som kobles til Bering-Beder vejen via rundkørsler Testrup Borgerforening, Testrupvej 167, 8320 Mårslet (Cirius 246) Underskriftindsamling fra 55 borgere i Testrup. Testrup Borgerforening (TB) peger på hovedforslaget som det sagligt set mest seriøse og anbefalelsesværdige. TB ønsker, at der tages hensyn til landsbylivet, miljøet og den omgivende natur. Bemærkninger til hovedforslaget: En ny omfartsvej bør placeres tæt ved de beboelsesområder, den skal betjene: For at den benyttes mest muligt, for at mindske miljøbelastningen, samt for at lette tilkørselsforhold. Placeres vejen tæt på Mårslet, vil den på en stor del af strækningen løbe forbi hestefolde og boldbaner og ikke på denne strækning udgøre nogen væsentlig gene. Der bør etableres en tilslutning til omfartsvejen fra Mårslet nord, evt. ved Obstrupvej. I modsat fald vil trafikmængden af bilister fra Mårslet via Testrupvej/Tingskovvej til Tranbjerg Syd tilslutningen udgøre en øget trafik- 10

11 1. Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase, hovedforslag (forslag A) sikkerhedsmæssig risiko for Testrups beboere. Med en tilkørsel ved Obstrupvej vil forældrene sætte børnene af ved Mårslet Skole på Obstrupvej og fortsætte ad denne til tilslutning. Hvis der etableres over/underkørsel over/under Odderbanen, vil en sådan tilkørsel kunne betjene hele Mårslet Nord. Vejen bør føres under Testrupvej for at mindske støjgener og for at bevare så meget af landskabets karakter som muligt Claus Madsen, advokat for Dansk Dyreværn Århus, Skt. Clemens Torv 8, Box 5124, 8100 Aarhus C (Cirius 82) Claus Madsen (CM) henvender sig på vegne af Dansk Dyreværn Århus. CM ønsker, at hovedalternativets linjeføring bibeholdes. Alternativt bør Aarhus Kommune overveje den forbindelse ca. 700 m syd fra hovedforslaget. 3.5 Thorkild Tosti Clausen, Bedervej 80, 8320 Mårslet (Cirius 50) Thorkild Tosti Clausen (TTC) ser frem til den nødvendige vejforbindelse mellem Aarhus Syd og den midtjyske motorvej. I den forbindelse prioriteres hovedforslaget, da den i højere grad vil have den nødvendige virkning for Mårslet og de veje, som går til og fra Mårslet småveje, der pt. er stærkt trafikbelastede. 3.7 Søren Mikkelsen, Ravnholtvej 109, 8310 Tranbjerg (Cirius 74) Søren Mikkelsen (SM) argumenterer for, at én tilslutningsmulighed ved Mårslet på Tandervej ikke er tilstrækkeligt, og at denne skal suppleres af en tilslutning ved Testrupvej (rundkørsel). Den yderligere tilslutning vil kunne aflaste de trafikale forhold i og gennem Mårslet samt på de små veje mellem Mårslet og Landevejen. Med en tilslutning på Testrupvej får folk fra de nye udstykninger Tandervej- Mustrupvej mulighed for at aflevere børn i skolen via først Bering-Beder vej, afkørsel på Testrupvej og ind til skolen og tilbage til Bering-Beder vej, hvorved trafikken ikke belaster bymidten. Folk fra udstykningerne nord for byen, der skal aflevere børn i skolen, kan fortsætte til tilslutning på Testrupvej og ikke tilbage gennem byen til Tandervej. Folk fra det nordlige Mårslet, der ikke har ærinde ved skolen, vil formentlig vælge Jelshøjvej til Sletvej/Genvejen for at komme til motorvejen eller ad Hørretvej til Oddervej, men vil ellers vælge Tandervej-tilslutning til Bering-Beder vej frem for Testrupvej-tilslutning, da der er trafikbump og meget trafik forbi skolen. Folk, der har afleveret børn i skolen vil ikke køre tilbage til Tandervejtilslutning men fortsætte ad Testrupvej gennem Testrup og Ravnholt til Gl. Horsensvej/Landevejens tilslutning, da Hovvejen bliver lukket, og det vil kunne øge trafikken gennem Testrup og Ravnholt Bjarne Juul, Ravnholtvej 101, 8310 Tranbjerg (Cirius 260) (Brev til rådmand Peter Thyssen, den ) Bjarne Juul (BJ) mener klart, at der er behov for en Bering-Beder vej og foretrækker hovedforslaget. Han vægter hensynet til Testrup by, som har stået 11

12 1. Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase, hovedforslag (forslag A) der i mange år samt den fine natur i Testrup Mose / Ravnholt Skov højere end hensynet til de øvrige beboelser i Mårslet syd/vest samt Tranbjerg syd. BJ mener beboerne i de større landsbyer vil have det hele, men absolut ikke vil have nogen af de gener i form af en vej, som de selv er største skaber af. Udover denne mail til rådmanden, har BJ indsendt 3 andre mails vedrørende bemærkninger til Bering-Beder vejens 1. offentlighedsfase Bjarne Juul, Ravnholtvej 101, 8310 Tranbjerg (Cirius 91) Bjarne Juul (BJ) ser frem til etablering af Bering-Beder vejen, som kan aflaste småvejene gennem Ravnholt og Testrup, som er overbelastede, og hvor folk kører med stor fart. Trafikken er gennemkørende fra Mårslet til motorvejen. BJ bemærker, at trafikken på en kommende Bering-Beder vej primært vil udgøres af bilister fra de større bysamfund, og at det derfor også er mest rimeligt, at de tager nogle af generne fra vejen (hovedforslaget) frem for, at det går ud over et hyggeligt landsbysamfund som Testrup, som bliver delt 80:20 i det alternative linjeføringsforslag. BJ er bosat i Ravnholt Skov, og tilslutter sig hovedforslaget, bl.a. fordi de rekreative værdier omkring Ravnholt Skov bliver påvirket af støj fra det alternative linjeføringsforslag området bliver brugt flittigt af beboere i Ravnholt og kursister på Testrup Højskole. BJ tilslutter sig endvidere hovedforslaget fordi det alternative linjeføringsforslag kommer tættere på 10 % af Aarhus Kommunes drikkevandsreserver og fordi det alternative linjeføringsforslag er meget tæt på Testrup Mose og Giber Å s udspring et naturområde, som bør beskyttes og skånes. Ligeledes er forslaget tæt på Ravnholt Skov med stor bestand af rådyr. Bering-Beder vejen bør placeres tæt på de større bysamfund, da det vil gøre vejen mest attraktiv for bilister herfra. De personer, der bosætter sig i større bysamfund, siger ja til at bo med andre med de fordele, det giver, mens landsbyboere og folk i det åbne land har bosat sig der med de fordele og ulemper, det giver, men primært for at få roen. Byboerne skal tåle mere støj, men der skal selvfølgelig opsættes støjskærme Den store tilflytning til det sydlige Mårslet er sket, mens Bering-Beder vejen har været til debat, og de har derfor haft mulighed for at kalkulere med vejen, da de bosatte sig og helt vælge Mårslet Syd fra. Planerne om hovedalternativets linjeføring var der før dem. BJ bemærker, at der mangler vestlig tilslutningsmulighed fra Mårslet til Bering-Beder vejen. Mange Mårslet-borgere vil ved begge forslag stadig fortsætte med at køre over Jelshøj, Testrup, Hørret etc. og rigtig mange vil køre ad Testrupvej (fra Mårslet Skole) til Testrup by og dreje op til Tingskoven for at komme på vejen. Derved kommer endnu mere trafik i Testrup by, hvilket vejene ikke er bygget til, og der opnås ikke den ønskede effekt af Bering- Beder vejen. BJ foreslår, at der etableres en tilkørselsrampe til Bering-Beder vejen vest for Mårslet, som kun kan anvendes fra Mårslet-siden. Dette kunne evt. kombine- 12

13 1. Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase, hovedforslag (forslag A) res med en afkørselsrampe, som også kun går mod Mårslet. En anden mulighed vil være en nordvestlig tilkørsel ved Mårslet, hvortil der anlægges en ny forbindelsesvej. For det alternative linjeføringsforslags vedkommende vil Testrup både blive delt og de 80 % by blive væsentligt belastet med gennemkørende trafik til Tingskoven via Testrupvej, hvis der ikke etableres en Mårslet Vest tilslutning Lisbeth Hansen Christiansen, Tingskoven 4, 8310 Tranberg J (Cirius 117) Lisbeth Hansen mener, at hovedforsalget bør gennemføres. Det alternative forslag vil skære igennem flot natur, som er værd at bevare. Lisbeth Hansen håber at motorvejen når den engang kommer vil gå så sydligt at den ikke vil ødelægge noget i de små samfund Jørgen Kraglund, Frøkærparken 10, (Cirius 122) (Vedr. protestskrivelse, som er husstandsomdelt i Mårslet. Følgende er et referat af en mail, som er sendt til protestgruppen.) Jørgen Kraglund har her nogle betragtninger om Bering-Beder vejen. Vejen syd om Mårslet (hovedforslaget) har været planlagt i mange år og kan være svær at flytte (se reaktionerne fra dyreinternatet i forhold til forslag om den alternative linjeføring). Hvis vejen placeres som planlagt (hovedforslaget) er gode støjvolde i nærheden af bebyggelse vigtige. Det er Aarhus Kommune gode til jf. f.eks. Holme Parkvej. Mht. til spørgsmål om forurening: Måske har alle dieselbiler partikelfiltre og mange personer kører sikkert i el-biler når vejen engang er færdig Per Henrik Hansen, Gl. Bedervej 10, 8320 Mårslet (Cirius 152) 6 personer, alle bosat i Mårslet, stiller følgende forslag: Bering-Beder vejen (med linjeføring som i hovedforslaget) får en ekstra tilslutning til Mårslet vest ved Obstrupvej. Den nye forbindelsesvej (jf. kortet nedenfor) tilsluttes med en rundkørsel, så farten dæmpes. De fartdæmpende foranstaltninger på Obstrupvej (omkring skolen) ønskes opretholdt. Evt. kan der laves en form for passager-afsætningsområde på Obstrupvej, hvor forældre kan sætte skolebørn af og derefter fortsætte ud til Bering-Beder vejen. Det vil fjerne lidt af morgentrafikken i Mårslet. Med kommunens forslag vil beboerne i den nordlige del af Mårslet ikke have stor gavn af den nye vej. Og i det omfang, vejen alligevel vil blive brugt af trafik til og fra den nordlige del af byen, vil det føre til mere trafik på Tandervej, end der allerede er i dag, til gene for beboerne langs denne vej og til fare for de bløde trafikanter. 13

14 1. Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase, hovedforslag (forslag A) Ifølge forslagsstillerne rummer forslaget to store fordele: 1. En tilslutning via Obstrupvej vil gøre det meget nemmere at komme ud til Bering-Beder vejen for alle borgere i Mårslet, der bor nord for Giber Å, og som skal mod vest ad Bering-Beder vejen. 2. En vestlig forbindelsesvej vil tage trafikpres væk fra Tandervej. Med to tilslutninger til den nye vej vil trafikken i Mårslet blive mere jævnt fordelt, idet beboerne fra byens sydlige del må formodes at foretrække Tandervej-tilslutningen. Forslag i øvrigt: VVM-undersøgelsen bør inddrage en tilslutning fra Testrupvej til Bering-Beder vejen. I Mårslet arbejdes der ihærdigt for at få bygget en multihal ved siden af den nuværende idrætshal på Testrupvej. Både nu, og især med en kommende multihal med mange brugere, kan det være en fordel, at man kan køre direkte fra Testrupvej ud på Beder-Bering vejen Birgitte Stein og Alan Bjerrehus, Ravnholtvej 145, 8310 Tranbjerg J (Cirius 155) Birgitte Stein & Alan Bjerrehus (BS & AB) er imod det alternative forslag og forslag fra Ingerslev Vejforening. De ønsker, at Aarhus Kommune bibeholder den oprindelige linjeføring (hovedforslaget), der ligger nord/øst fra Testrup og tæt på "fødekanalerne" Tranbjerg og Mårslet Tina Hjort Vestergaard, Ovesdal 28 og Peter Mønster, Tandervej 24, 8320 Mårslet (Cirius 158). (Underskriftindsamling fra 56 personer) En række beboere, som bor langs og omkring Tandervej er imod, at der kun opereres med én tilslutningsvej fra Mårslet til den kommende Bering-Beder vej. De foreslår, at der minimum skal være to tilslutningsveje fra Mårslet til Bering- Beder vejen, for at skabe en bedre balance i den interne trafik i Mårslet. 14

15 1. Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase, hovedforslag (forslag A) Begrundelsen herfor er bl.a. at trafikken på Tandervej (som er hovedfærdselsåre i den sydlige del af byen) er steget væsentligt pga. byens udbygning særligt mod syd. Beboerne ser det som et dilemma, at trafikken på tilslutningsvejen (Tandervej) til Bering-Beder vejen formodentlig øges, særligt hvis en af hensigterne med Bering-Beder vejen er at afhjælpe nogle af de lokale trafikproblemer i Mårslet. Forslag til en tilslutning mere fra Mårslet til Bering-Beder vejen: Der foreslås endnu en tilslutning fra Obstrupvej ved udkanten af den vestlige del af Mårslet og videre til Bering-Beder vejen. Begrundelse for forslag: Tilslutningsvejen kan bl.a. benyttes af borgere, som bor nord og vest for Mårslet (Hørretløkken, Langballevænget, Frøkærparken, Præstegårdsvej m.m.), som derved undgår at belaste den sydlige del af Mårslet Bjarne Juul, Ravnholtvej 101, 8310 Tranbjerg (Cirius 159) Bjarne Juul (BJ) mener, at det kun er hovedforslaget for Bering-Beder vejen, som er en relevant linjeføring, hvis Borgmesteren og hans parti mener noget med de slogans de anvendte til kommunalvalget, som slår på Aarhus som grøn by, miljø m.v. Begrundelse for at hovedforslaget foretrækkes A løsningen ligger længst fra den lille perle - Testrup Mose samt den lille rekreative løvskov Ravnholt Skov. A løsningen ligger, hvor der er mindst natur og A linjen vil derfor påvirke den i forvejen beskedne mængde Aarhusianske natur mindst. A linjen kan laves så den ikke behøver at ødelægge meget for de større landsbyer byer den følger og samtidig kan bilerne fra samme byer hurtigt og let komme op på den nye vej uden at genere oplandet og ødelægge de små veje i området. Selvfølgelig skal der tænkes støjvolde, tunneler etc. ind så Bering-Beder vejen generer mindst muligt, men lad de små uberørte natur område være i fred så vi alle stadig kan glædes over dem Hanne-Lise Trier Hansen og Mogens Hansen, Ravnholtvej 143, 8310 Tranbjerg J (Cirius 172) Hanne-Lise Trier Hansen og Mogens Hansen (HLTH og MH) er berørt af det alternative forslag til linjeføring for Bering-Beder vejen. De mener, at hovedforslagets linjeføring er den mest egnede løsning til Bering-Beder vejen og fremfører følgende: Hovedforslaget betjener de nye store boligområder bedst. HLTH og MH hævder at naturbeskyttelsesloven har til formål primært at beskytte natur/miljø og ligeledes det eksisterende samfunds sammenhængskraft. HLTH og MH mener at hovedforslaget er den løsning, som bedst tilgodeser naturen, bo-kvaliteten og betjeningen af boligområderne. Hovedforslaget er grundlaget som et meget stort antal familier har planlagt deres tilværelse ud fra. 15

16 1. Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase, hovedforslag (forslag A) 3.33 Karen Margrethe og Poul Rasmussen, Testrupvej 103, 8320 Mårslet (Cirius 181) Karen Margrethe og Poul Rasmussen (KM og PR) bor på og driver Testrupgård med et areal på ca. 220 ha. De er imod både det alternative forslag til linjeføring for Bering-Beder vejen samt forslaget fremført af Ingerslev Vejforening; begge forstyrrer landbrugsbedriften på Testrupgård væsentligt, fordi markerne skæres over på tværs eller diagonalt, med deraf følgende væsentlige flere arbejdstimer. De er enige i Testrup Borgerforenings bemærkninger og tilslutter sig hovedforslagets linjeføring. KM og PR fremfører følgende forslag til ændring af hovedforslaget, hvilket begrænser generne for Testrupgård. Forslag til ændring af hovedforslaget Linjeføringen for hovedforslaget drejes ved Mustrupvej (evt. i en Rundkørsel) således, at den får en næsten nord / sydgående linje, og følger de eksisterende elmaster, men føres lidt længere mod nord end den skitserede vej, hvor der etableres en rundkørsel med en forbindelses vej op til Obstrupvej. Fordele ved forslaget Reducerer støjgener for både Mårslet og Testrup, da vejen etableres i det terrænmæssige laveste område. Forsænkes vejen lidt i terrænet dæmpes støjen yderligere og der gives mulighed for at føre Testrupvej over omfartsvejen. Sidstnævnte reducerer trafikken væsentlig forbi Mårslet Skole til glæde for både børn og forældre. Reducerer visuelle gener. Sænker den gennemkørende hastighed på vejen. Giver mulighed for fremtidigt at etablere en vejforbindelse fra Obstrupvej nord om Mårslet over Odderbanen og dermed fjerne myldretrafikken fra det centrale Mårslet. Et sådan skitseforslag er tidligere fremsendt af Jens Thomsen, Tranbjerggård, Mårslet Jens Søgaard Andersen og Kristine Stougård Thomsen, Tingskovvej 9, 8320 Mårslet (Cirius 184) Jens Søgaard Andersen og Kristine Stougård Thomsen (JSA og KST) har underskrevet det fælles høringssvar indsendt af Testrup Borgerforening, der tilslutter sig hovedforslagets linjeføring Bitten Aagaard Jensen og Jørgen Hasselstrøm, Ravnholtvej 149, 8310 Tranbjerg (Cirius 185) Bitten Aagaard Jensen og Jørgen Hasselstrøm (BAJ og JH) bor mellem Testrup Mose og Ravnholt Skov, og er en af de lodsejere, der - foranlediget af Aarhus Kommune - har fået etableret vandhuller til fredede padder. BAJ og JH støtter høringssvaret indsendt af Testrup Borgerforening, der tilslutter sig hovedforslagets linjeføring Fordele og forslag ved/til hovedforslaget: Beder-Bering vejen bør placeres ved Tranbjerg, Mårslet, Beder, Malling og Ny Malling, hvor den skal aflaste de lokale småveje og lette adgangen til motorvejen for beboerne 16

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL DATO 9. august 2011 DOKUMENT SAGSBEHANDLER Hans-Carl Nielsen MAIL hcn@vd.dk TELEFON 7244 3652 VVM-REDEGØRELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR Referat af borgermødee 24. juni

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere