Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase"

Transkript

1 Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG A For forslag A Imod forslag A Kommentarer - HOVEDFORSLAG HER BENÆVNT FORSLAG A Generelle planmæssige forhold - herunder placering af Bering-Beder vejen mellem Mårslet og nyt byvækstområde ved Malling Afstand til bebyggelse, støj og andre miljøgener Tilslutninger til den nye vej Tilslutninger ved Mårslet Vejstruktur i Mårslet Fremtidig trafikbelastning og vejstandard/linjeføring Barriere i landskabet og opdeling af bysamfund Enslev By Testrup By Naturmæssige forhold, herunder passage af Giber Å og Balle Bæk Passage af gravhøje ved Langhøj Anbefaling - HOVEDFORSLAG HER BENÆVNT FORSLAG A 45 2 BEMÆRKNINGER - ALTERNATIV FORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG B For forslag B Imod forslag B Kommentarer - ALTERNATIV FORSLAG HER BENÆVNT FORSLAG B Fremtidig trafikbelastning og vejstandard Tilslutninger til den nye vej Afstand til bebyggelse, støj og andre miljøgener Testrup By, opdeling Dyreinternat i Tranbjerg Naturmæssige forhold, herunder beskyttede bilag IV-arter, Testrup Mose, Morsbæk, faunapassager, vandhuller ved Ingerslev Rekreative forbindelser, barrierer Ingerslev-området og området ved Vestre Tingskovvej, linjeføring og adgange Overfladevand Anbefaling - ALTERNATIV FORSLAG HER BENÆVNT FORSLAG B 73 3 BEMÆRKNINGER - IKKE TAGET STILLING FOR/IMOD FORSLAG A OG B Hverken for eller imod forslag A og B Kommentarer - IKKE TAGET STILLING FOR/IMOD FORSLAG A OG B Letbanen forgrening på Odderbanen Tilslutninger ved Mårslet 77 3

4 Indholdsfortegnelse 3.3 Anbefaling - IKKE TAGET STILLING FOR/IMOD FORSLAG A OG B 79 4 FORSLAG OM ANDRE LINJEFØRINGER BEMÆRKNINGER - Sydligere linjeføringer BEMÆRKNING - Linje nord om Tranbjerg BEMÆRKNING - Linje gennem Skanderborg Kommune Kommentarer - FORSLAG OM ANDRE LINJEFØRINGER Området omkring gravhøjene og jernbanen ved Langhøj, Bering Området omkring Ingerslev Linjeføringer omkring Ravnholt og Tiset Ravnholt Skov og Testrup Mose Beskyttet natur syd for Mårslet Tilslutning til Oddervej / perspektivområde ved Malling Linjeføringer nord om Tranbjerg Sydlig linjeføring gennem Skanderborg Kommune Konklusion vedrørende bemærkninger til indkomne forslag til nye linjeføringer Anbefaling FORSLAG OM ANDRE LINJEFØRINGER BEMÆRKNINGER VEDR. GENERELLE EMNER (resume, kommentar og anbefaling under hvert emner) Konsekvenser for ejendomme (overtagelse af areal/ ejendom, ændret adgang, opdeling af landbrugsareal) Bemærkninger Kommentarer Konsekvenser for ejendomme Anbefaling - Konsekvenser for ejendomme Vejstandard / vejudformning Bemærkninger - Vejstandard / vejudformning Kommentarer - Vejstandard / vejudformning Anbefaling - Vejstandard / vejudformning Kattegatforbindelse Bemærkninger - Kattegatforbindelse Kommentarer Kattegatforbindelse Anbefaling - Kattegatforbindelse Cykelstier Bemærkninger Cykelstier Kommentarer - Cykelstier Anbefaling - Cykelstier Trafikstruktur i Mårslet/trafikbelastning Bemærkninger Trafikstruktur i Mårslet / trafikbelastning Kommentarer Trafikstruktur i Mårslet / trafikbelastning Anbefaling - Trafikstruktur i Mårslet / trafikbelastning 138 4

5 Indholdsfortegnelse 5.6 Forbindelse til Beder Landevej Bemærkninger Forbindelse til Beder Landevej Kommentarer Forbindelse til Beder Landevej Anbefaling - Forbindelse til Beder Landevej Grundvands- og drikkevandsinteresser Bemærkninger - Grundvands- og drikkevandsinteresser Kommentarer - Grundvands- og drikkevandsinteresser Anbefaling - Grundvands- og drikkevandsinteresser BEMÆRKNINGER VEDR. PROCEDURE m.m Kortmateriale Bemærkninger - Kortmateriale Kommentarer - Kortmateriale Anbefaling - Kortmateriale Den samlede proces for planlægning, projektering og anlæg Bemærkninger Den samlede proces for planlægning, projektering og anlæg Kommentarer - Den samlede proces for planlægning, projektering og anlæg Anbefaling - Den samlede proces for planlægning, projektering og anlæg 154 BILAG 2a er vedlagt følgende kortskitser bagest i dokumentet: Bemærk: Både kortskitse 1, 2 og 3 samt emneoversigten foreligger i A3-format. Det anbefales at printe disse kortskitser i A3-format, f.eks. ved at printe siderne separat og indstille printeren til at printe på A3 papir. Kortskitse 1: Kortskitse 2: Kortskitse 3: Emneoversigt: Forslag til nye linjeføringer indkommet i første offentlighedsfase inklusiv forslag A og B, som er offentliggjort i 1. offentlighedsfase. Kortet viser også problematiske forhold i området. Forslag til nye linjeføringer indkommet i første offentlighedsfase inklusiv forslag A og B, som er offentliggjort i 1. offentlighedsfase. Forslag A og B, som er offentliggjort i 1. offentlighedsfase. Variant af forslag B samt forslag C, som er begge er fremkommet på baggrund af 1. offentlighedsfase. En oversigt over indkomne bemærkningers placering under forskellige emner. 5

6 Læsevejledning Forord en læsevejledning Nærværende BILAG 2a er sammen med BILAG 2b og 2c - en opsamling på den første offentlighedsfase vedrørende Bering-Beder vejen. BILAG 2a indeholder en kommentering af bemærkningerne fra første offentlighedsfase struktureret som det fremgår af indholdsfortegnelsen. BILAG 2b indeholder et samlet resumé af hver enkelt indkomne bemærkning (høringssvar) og BILAG 2c indeholder samtlige bemærkninger i oprindelig form med tilhørende bilag. Kommentarerne i BILAG 2a indeholder også en anbefaling af, hvordan de indkomne bemærkninger og forslag skal håndteres i forhold til den næste fase, som omfatter udarbejdelsen af en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet). Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase vedrørende forslag A besvares i afsnit 1, mens bemærkninger vedrørende forslag B - på den strækning, hvor linjeføringen for forslag A afviger fra forslag B - besvares i afsnit 2. Bemærkninger, der omhandler både forslag A og B på de strækninger, hvor linjeføringerne i de to forslag er sammenfaldende, er således besvaret i afsnit 1. I afsnit 3 besvares de bemærkninger, som hverken er for eller imod forslag A og B, mens forslag om alternative linjeføringer besvares i afsnit 4. I afsnit 5 besvares bemærkninger vedrørende generelle emner, og i afsnit 6 besvares bemærkninger vedrørende proceduren. Indholdet i de enkelte bemærkninger er således typisk kommenteret i flere afsnit og hver enkelt bemærkning er således ikke samlet besvaret hver for sig. Se efterfølgende indholdsfortegnelse. I kommentarerne er alle forhold af betydning for, hvad den efterfølgende VVMredegørelse kan/bør indeholde kommenteret. Bemærkningerne indeholder i øvrigt en række meningstilkendegivelser, som ikke vedrører selve indholdet i VVMredegørelsen. Disse kommenteres ikke direkte, men vil indgå i det videre arbejde med projektet. Kommentarerne omfatter også en anbefaling for det videre arbejde. I anbefalingen nævnes eksplicit med baggrund i de indkomne bemærkninger de indholdsmæssige elementer, der bør medtages eller som der bør være fokus på i den kommende VVM-redegørelse. Det skal bemærkes, at mange af de emner, som er nævnt i 6

7 Læsevejledning bemærkningerne, automatisk indgår som en del af en VVM-redegørelse. Disse er ikke eksplicit nævnt i anbefalingen. Kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljøvurdering Da Bering-Beder vejen er en overordnet vej, der vil forløbe gennem naturområder, er vejprojektet omfattet af planlovens bestemmelser om, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. VVM er en forkortelse af Vurdering af Virkninger på Miljøet. Tilsvarende er forslaget til kommuneplantillæg i sig selv omfattet af reglerne om udarbejdelse af en strategisk miljøvurdering (SMV) i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Da kravene til indholdet i en VVM-redegørelse og miljøvurdering er stort set identiske, udarbejdes VVMredegørelsen, så den opfylder kravene i henhold til begge love. VVM-redegørelsen VVM-redegørelsen skal jf. planlovgivningen - belyse og vurdere de miljømæssige konsekvenser af vejprojektet, så disse kan fremlægges for offentligheden og indgå i grundlaget for den senere og endelige beslutning om projektets gennemførelse, placering og udformning. VVM-redegørelsen skal bl.a. belyse vejprojektets såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på en række forhold, blandt andet undersøges følgende forhold: Natur herunder forholdene vedrørende Testrup Mose, bilag IV-arter, faunapassager m.m. Grundvand og overfladevand Trafikbelastninger/-mængder Trafikstøj Luft /klima (herunder beregning på udledning af CO2 m.m.) Kulturhistoriske og arkæologiske forhold (herunder bevaringsværdige bygninger) Landskabsmæssige forhold (herunder muligheden for vejtræer langs Bering-Beder vejen) Råstoffer og affald Klima Lyspåvirkning Rekreative interesser Ejendomsmæssige forhold/arealforhold Hvor er vi i processen? Den aktuelle del af processen handler om at identificere de linjeføringer, der skal bearbejdes i VVM-redegørelsen samt at få afdækket de særlige forhold og emner, som skal undersøges. På baggrund af den gennemførte 1. offentlighedsfase, de indkomne linjeføringsforslag og synspunkter om forhold der i øvrigt skal undersøges, forelægges Byrådet materialet med anbefalinger vedrørende den kommende VVM-redegørelses indhold. Efter Byrådets beslutning herom gennemføres undersøgelsen. I 2. offentlighedsfase fremlægges et forslag til kommuneplantillæg for Bering-Beder vejen som bl.a. indeholder et ikke teknisk resumé af VVM-redegørelsen og VVMredegørelsen, se evt. den forventede tidsplan under afsnit Den fremtidige proces. 7

8 8

9 1. Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase, hovedforslag (forslag A) 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG HER BENÆVNT FORSLAG A 1.1 For forslag A 2.9 Solbjerg Fællesråd, Fællesråd Bøgevangen 41, 8355 Solbjerg (Cirius 212) Solbjerg Fællesråd (SF) er glade for, at planlægningen for Bering-Beder vejen omsider er godt i gang. Som del af den nye ringsvejsforbindelse rundt om Aarhus, vil den aflaste de mindre trafikveje i Solbjergs lokalområde. Den nye forbindelsesvej vil også tilgodese byudviklingen i den sydlige del af Aarhus Kommune, og det vil også gavne Solbjerg-området. SF påpeger, at der er en betydelig trafik gennem Solbjerg lokalområde af tung trafik med store køretøjer, som den nye vej vil kunne aflaste. Solbjerg Fællesråds foretrækker hovedforslaget. Solbjerg Fællesråd foretrækker hovedforslaget fordi: Det alternative forslag til linjeføring vil belaste landskabet i betydelig grad. Hovedforslaget tager hensyn til en række lokale forhold herunder også naturen og landskabet og har stort set fornuftige tilslutninger fra lokalområderne, med enkelte undtagelser. Der er et følsomt område på Vester Tingskovvej, som åbenbart allerede er reddet af repræsentanter fra Byrådet. Hovedforslaget sikrer en større kvote af trafikken fra Tranbjerg og Mårslet i forhold til det alternative forslag til linjeføring. Hovedforslaget giver en aflastning af trafikken på Ravnholtvej, Testrupvej og Tisetvej, hvor der aktuelt ofte er lang kø ved Tiset kirke ud til den gamle landevej. Hovedforslaget gør det således muligt at bevare en anvendelig kollektiv trafik i området omkring Ravnholt, Tiset og Bryggervangen. Endvidere ønsker fællesrådet: Solbjerg Fællesråd ser gerne en undersøgelse af muligheden for en nordvestlig tilkobling ved Mårslet. Forbindelsesvejen gennem Ingerslev området kan, med en mindre justering i linjeføringen ud til et åbent område, sikre at nogle huse kan bevares. En overskuelig og trafiksikker vej, som gavner flest mulige og generer færrest mulige. En fremtidssikret forbindelsesvej med en stor kapacitet med muligheder for en moderat udbygning. Passende men gode tilslutningsmuligheder for lokalområderne. SF ønsker, at der tages hensyn til støjgener. 9

10 1. Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase, hovedforslag (forslag A) 2.11 Trafikudvalget under Ravnholt, Bryggervangen og Tiset Borgerforening (Cirius 215) Trafikudvalget under Ravnholt, Bryggervangen og Tiset Borgerforening (TU) mener, at hovedforslaget er en næsten optimal løsning på de trafikale problemer i området, idet såvel Beder, Malling (herunder den nye by), Mårslet som Tranbjerg betjenes. Man må således forvente en væsentlig aflastning af såvel Oddervej som Gammel Horsensvej/Chr. X s vej, hvorunder også Solbjerg, Ravnholt og Tiset vil kunne drage nytte af vejen. TU peger på en række argumenter, der væsentligt taler for hovedforslaget: Der er mulighed for nu eller senere at etablere en nordlig tilslutning til Mårslet, hvilket efter vor opfattelse yderligere vil aflaste den tværgående trafik på især Testrupvej, Ravnholtvej og Tisetvej. Afstanden til Tranbjerg er ikke større end, at man kan forvente en rimelig udnyttelse herfra, således at myldretidstrafikken gennem Slet frem til Ringvej Syd mindskes. Vestre Tingskovvej, som med det alternative forslag rammes voldsomt, skånes. Tilslutningsforholdene, herunder mulighed for bevarelse af en anvendelig kollektiv trafik for området omkring Ravnholt, Tiset og Bryggervangen, er langt bedre end ved det alternative forslag. Linjeføringen har været kendt siden i hvert fald 1997, således at tilflyttere, nybyggere m.fl. har haft mulighed for at disponere i forhold hertil Mårslet Gamle Bydels Beboerforening, 8320 Ma rslet (Cirius 237) Mårslet Gamle Bydels Beboerforening (MGBB) går ind for at Bering-Beder vejen skal kunne aflaste trafikken i Mårslet og foreslår derfor mindst to gerne tre tilslutningsveje fra Mårslet, som kobles til Bering-Beder vejen via rundkørsler Testrup Borgerforening, Testrupvej 167, 8320 Mårslet (Cirius 246) Underskriftindsamling fra 55 borgere i Testrup. Testrup Borgerforening (TB) peger på hovedforslaget som det sagligt set mest seriøse og anbefalelsesværdige. TB ønsker, at der tages hensyn til landsbylivet, miljøet og den omgivende natur. Bemærkninger til hovedforslaget: En ny omfartsvej bør placeres tæt ved de beboelsesområder, den skal betjene: For at den benyttes mest muligt, for at mindske miljøbelastningen, samt for at lette tilkørselsforhold. Placeres vejen tæt på Mårslet, vil den på en stor del af strækningen løbe forbi hestefolde og boldbaner og ikke på denne strækning udgøre nogen væsentlig gene. Der bør etableres en tilslutning til omfartsvejen fra Mårslet nord, evt. ved Obstrupvej. I modsat fald vil trafikmængden af bilister fra Mårslet via Testrupvej/Tingskovvej til Tranbjerg Syd tilslutningen udgøre en øget trafik- 10

11 1. Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase, hovedforslag (forslag A) sikkerhedsmæssig risiko for Testrups beboere. Med en tilkørsel ved Obstrupvej vil forældrene sætte børnene af ved Mårslet Skole på Obstrupvej og fortsætte ad denne til tilslutning. Hvis der etableres over/underkørsel over/under Odderbanen, vil en sådan tilkørsel kunne betjene hele Mårslet Nord. Vejen bør føres under Testrupvej for at mindske støjgener og for at bevare så meget af landskabets karakter som muligt Claus Madsen, advokat for Dansk Dyreværn Århus, Skt. Clemens Torv 8, Box 5124, 8100 Aarhus C (Cirius 82) Claus Madsen (CM) henvender sig på vegne af Dansk Dyreværn Århus. CM ønsker, at hovedalternativets linjeføring bibeholdes. Alternativt bør Aarhus Kommune overveje den forbindelse ca. 700 m syd fra hovedforslaget. 3.5 Thorkild Tosti Clausen, Bedervej 80, 8320 Mårslet (Cirius 50) Thorkild Tosti Clausen (TTC) ser frem til den nødvendige vejforbindelse mellem Aarhus Syd og den midtjyske motorvej. I den forbindelse prioriteres hovedforslaget, da den i højere grad vil have den nødvendige virkning for Mårslet og de veje, som går til og fra Mårslet småveje, der pt. er stærkt trafikbelastede. 3.7 Søren Mikkelsen, Ravnholtvej 109, 8310 Tranbjerg (Cirius 74) Søren Mikkelsen (SM) argumenterer for, at én tilslutningsmulighed ved Mårslet på Tandervej ikke er tilstrækkeligt, og at denne skal suppleres af en tilslutning ved Testrupvej (rundkørsel). Den yderligere tilslutning vil kunne aflaste de trafikale forhold i og gennem Mårslet samt på de små veje mellem Mårslet og Landevejen. Med en tilslutning på Testrupvej får folk fra de nye udstykninger Tandervej- Mustrupvej mulighed for at aflevere børn i skolen via først Bering-Beder vej, afkørsel på Testrupvej og ind til skolen og tilbage til Bering-Beder vej, hvorved trafikken ikke belaster bymidten. Folk fra udstykningerne nord for byen, der skal aflevere børn i skolen, kan fortsætte til tilslutning på Testrupvej og ikke tilbage gennem byen til Tandervej. Folk fra det nordlige Mårslet, der ikke har ærinde ved skolen, vil formentlig vælge Jelshøjvej til Sletvej/Genvejen for at komme til motorvejen eller ad Hørretvej til Oddervej, men vil ellers vælge Tandervej-tilslutning til Bering-Beder vej frem for Testrupvej-tilslutning, da der er trafikbump og meget trafik forbi skolen. Folk, der har afleveret børn i skolen vil ikke køre tilbage til Tandervejtilslutning men fortsætte ad Testrupvej gennem Testrup og Ravnholt til Gl. Horsensvej/Landevejens tilslutning, da Hovvejen bliver lukket, og det vil kunne øge trafikken gennem Testrup og Ravnholt Bjarne Juul, Ravnholtvej 101, 8310 Tranbjerg (Cirius 260) (Brev til rådmand Peter Thyssen, den ) Bjarne Juul (BJ) mener klart, at der er behov for en Bering-Beder vej og foretrækker hovedforslaget. Han vægter hensynet til Testrup by, som har stået 11

12 1. Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase, hovedforslag (forslag A) der i mange år samt den fine natur i Testrup Mose / Ravnholt Skov højere end hensynet til de øvrige beboelser i Mårslet syd/vest samt Tranbjerg syd. BJ mener beboerne i de større landsbyer vil have det hele, men absolut ikke vil have nogen af de gener i form af en vej, som de selv er største skaber af. Udover denne mail til rådmanden, har BJ indsendt 3 andre mails vedrørende bemærkninger til Bering-Beder vejens 1. offentlighedsfase Bjarne Juul, Ravnholtvej 101, 8310 Tranbjerg (Cirius 91) Bjarne Juul (BJ) ser frem til etablering af Bering-Beder vejen, som kan aflaste småvejene gennem Ravnholt og Testrup, som er overbelastede, og hvor folk kører med stor fart. Trafikken er gennemkørende fra Mårslet til motorvejen. BJ bemærker, at trafikken på en kommende Bering-Beder vej primært vil udgøres af bilister fra de større bysamfund, og at det derfor også er mest rimeligt, at de tager nogle af generne fra vejen (hovedforslaget) frem for, at det går ud over et hyggeligt landsbysamfund som Testrup, som bliver delt 80:20 i det alternative linjeføringsforslag. BJ er bosat i Ravnholt Skov, og tilslutter sig hovedforslaget, bl.a. fordi de rekreative værdier omkring Ravnholt Skov bliver påvirket af støj fra det alternative linjeføringsforslag området bliver brugt flittigt af beboere i Ravnholt og kursister på Testrup Højskole. BJ tilslutter sig endvidere hovedforslaget fordi det alternative linjeføringsforslag kommer tættere på 10 % af Aarhus Kommunes drikkevandsreserver og fordi det alternative linjeføringsforslag er meget tæt på Testrup Mose og Giber Å s udspring et naturområde, som bør beskyttes og skånes. Ligeledes er forslaget tæt på Ravnholt Skov med stor bestand af rådyr. Bering-Beder vejen bør placeres tæt på de større bysamfund, da det vil gøre vejen mest attraktiv for bilister herfra. De personer, der bosætter sig i større bysamfund, siger ja til at bo med andre med de fordele, det giver, mens landsbyboere og folk i det åbne land har bosat sig der med de fordele og ulemper, det giver, men primært for at få roen. Byboerne skal tåle mere støj, men der skal selvfølgelig opsættes støjskærme Den store tilflytning til det sydlige Mårslet er sket, mens Bering-Beder vejen har været til debat, og de har derfor haft mulighed for at kalkulere med vejen, da de bosatte sig og helt vælge Mårslet Syd fra. Planerne om hovedalternativets linjeføring var der før dem. BJ bemærker, at der mangler vestlig tilslutningsmulighed fra Mårslet til Bering-Beder vejen. Mange Mårslet-borgere vil ved begge forslag stadig fortsætte med at køre over Jelshøj, Testrup, Hørret etc. og rigtig mange vil køre ad Testrupvej (fra Mårslet Skole) til Testrup by og dreje op til Tingskoven for at komme på vejen. Derved kommer endnu mere trafik i Testrup by, hvilket vejene ikke er bygget til, og der opnås ikke den ønskede effekt af Bering- Beder vejen. BJ foreslår, at der etableres en tilkørselsrampe til Bering-Beder vejen vest for Mårslet, som kun kan anvendes fra Mårslet-siden. Dette kunne evt. kombine- 12

13 1. Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase, hovedforslag (forslag A) res med en afkørselsrampe, som også kun går mod Mårslet. En anden mulighed vil være en nordvestlig tilkørsel ved Mårslet, hvortil der anlægges en ny forbindelsesvej. For det alternative linjeføringsforslags vedkommende vil Testrup både blive delt og de 80 % by blive væsentligt belastet med gennemkørende trafik til Tingskoven via Testrupvej, hvis der ikke etableres en Mårslet Vest tilslutning Lisbeth Hansen Christiansen, Tingskoven 4, 8310 Tranberg J (Cirius 117) Lisbeth Hansen mener, at hovedforsalget bør gennemføres. Det alternative forslag vil skære igennem flot natur, som er værd at bevare. Lisbeth Hansen håber at motorvejen når den engang kommer vil gå så sydligt at den ikke vil ødelægge noget i de små samfund Jørgen Kraglund, Frøkærparken 10, (Cirius 122) (Vedr. protestskrivelse, som er husstandsomdelt i Mårslet. Følgende er et referat af en mail, som er sendt til protestgruppen.) Jørgen Kraglund har her nogle betragtninger om Bering-Beder vejen. Vejen syd om Mårslet (hovedforslaget) har været planlagt i mange år og kan være svær at flytte (se reaktionerne fra dyreinternatet i forhold til forslag om den alternative linjeføring). Hvis vejen placeres som planlagt (hovedforslaget) er gode støjvolde i nærheden af bebyggelse vigtige. Det er Aarhus Kommune gode til jf. f.eks. Holme Parkvej. Mht. til spørgsmål om forurening: Måske har alle dieselbiler partikelfiltre og mange personer kører sikkert i el-biler når vejen engang er færdig Per Henrik Hansen, Gl. Bedervej 10, 8320 Mårslet (Cirius 152) 6 personer, alle bosat i Mårslet, stiller følgende forslag: Bering-Beder vejen (med linjeføring som i hovedforslaget) får en ekstra tilslutning til Mårslet vest ved Obstrupvej. Den nye forbindelsesvej (jf. kortet nedenfor) tilsluttes med en rundkørsel, så farten dæmpes. De fartdæmpende foranstaltninger på Obstrupvej (omkring skolen) ønskes opretholdt. Evt. kan der laves en form for passager-afsætningsområde på Obstrupvej, hvor forældre kan sætte skolebørn af og derefter fortsætte ud til Bering-Beder vejen. Det vil fjerne lidt af morgentrafikken i Mårslet. Med kommunens forslag vil beboerne i den nordlige del af Mårslet ikke have stor gavn af den nye vej. Og i det omfang, vejen alligevel vil blive brugt af trafik til og fra den nordlige del af byen, vil det føre til mere trafik på Tandervej, end der allerede er i dag, til gene for beboerne langs denne vej og til fare for de bløde trafikanter. 13

14 1. Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase, hovedforslag (forslag A) Ifølge forslagsstillerne rummer forslaget to store fordele: 1. En tilslutning via Obstrupvej vil gøre det meget nemmere at komme ud til Bering-Beder vejen for alle borgere i Mårslet, der bor nord for Giber Å, og som skal mod vest ad Bering-Beder vejen. 2. En vestlig forbindelsesvej vil tage trafikpres væk fra Tandervej. Med to tilslutninger til den nye vej vil trafikken i Mårslet blive mere jævnt fordelt, idet beboerne fra byens sydlige del må formodes at foretrække Tandervej-tilslutningen. Forslag i øvrigt: VVM-undersøgelsen bør inddrage en tilslutning fra Testrupvej til Bering-Beder vejen. I Mårslet arbejdes der ihærdigt for at få bygget en multihal ved siden af den nuværende idrætshal på Testrupvej. Både nu, og især med en kommende multihal med mange brugere, kan det være en fordel, at man kan køre direkte fra Testrupvej ud på Beder-Bering vejen Birgitte Stein og Alan Bjerrehus, Ravnholtvej 145, 8310 Tranbjerg J (Cirius 155) Birgitte Stein & Alan Bjerrehus (BS & AB) er imod det alternative forslag og forslag fra Ingerslev Vejforening. De ønsker, at Aarhus Kommune bibeholder den oprindelige linjeføring (hovedforslaget), der ligger nord/øst fra Testrup og tæt på "fødekanalerne" Tranbjerg og Mårslet Tina Hjort Vestergaard, Ovesdal 28 og Peter Mønster, Tandervej 24, 8320 Mårslet (Cirius 158). (Underskriftindsamling fra 56 personer) En række beboere, som bor langs og omkring Tandervej er imod, at der kun opereres med én tilslutningsvej fra Mårslet til den kommende Bering-Beder vej. De foreslår, at der minimum skal være to tilslutningsveje fra Mårslet til Bering- Beder vejen, for at skabe en bedre balance i den interne trafik i Mårslet. 14

15 1. Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase, hovedforslag (forslag A) Begrundelsen herfor er bl.a. at trafikken på Tandervej (som er hovedfærdselsåre i den sydlige del af byen) er steget væsentligt pga. byens udbygning særligt mod syd. Beboerne ser det som et dilemma, at trafikken på tilslutningsvejen (Tandervej) til Bering-Beder vejen formodentlig øges, særligt hvis en af hensigterne med Bering-Beder vejen er at afhjælpe nogle af de lokale trafikproblemer i Mårslet. Forslag til en tilslutning mere fra Mårslet til Bering-Beder vejen: Der foreslås endnu en tilslutning fra Obstrupvej ved udkanten af den vestlige del af Mårslet og videre til Bering-Beder vejen. Begrundelse for forslag: Tilslutningsvejen kan bl.a. benyttes af borgere, som bor nord og vest for Mårslet (Hørretløkken, Langballevænget, Frøkærparken, Præstegårdsvej m.m.), som derved undgår at belaste den sydlige del af Mårslet Bjarne Juul, Ravnholtvej 101, 8310 Tranbjerg (Cirius 159) Bjarne Juul (BJ) mener, at det kun er hovedforslaget for Bering-Beder vejen, som er en relevant linjeføring, hvis Borgmesteren og hans parti mener noget med de slogans de anvendte til kommunalvalget, som slår på Aarhus som grøn by, miljø m.v. Begrundelse for at hovedforslaget foretrækkes A løsningen ligger længst fra den lille perle - Testrup Mose samt den lille rekreative løvskov Ravnholt Skov. A løsningen ligger, hvor der er mindst natur og A linjen vil derfor påvirke den i forvejen beskedne mængde Aarhusianske natur mindst. A linjen kan laves så den ikke behøver at ødelægge meget for de større landsbyer byer den følger og samtidig kan bilerne fra samme byer hurtigt og let komme op på den nye vej uden at genere oplandet og ødelægge de små veje i området. Selvfølgelig skal der tænkes støjvolde, tunneler etc. ind så Bering-Beder vejen generer mindst muligt, men lad de små uberørte natur område være i fred så vi alle stadig kan glædes over dem Hanne-Lise Trier Hansen og Mogens Hansen, Ravnholtvej 143, 8310 Tranbjerg J (Cirius 172) Hanne-Lise Trier Hansen og Mogens Hansen (HLTH og MH) er berørt af det alternative forslag til linjeføring for Bering-Beder vejen. De mener, at hovedforslagets linjeføring er den mest egnede løsning til Bering-Beder vejen og fremfører følgende: Hovedforslaget betjener de nye store boligområder bedst. HLTH og MH hævder at naturbeskyttelsesloven har til formål primært at beskytte natur/miljø og ligeledes det eksisterende samfunds sammenhængskraft. HLTH og MH mener at hovedforslaget er den løsning, som bedst tilgodeser naturen, bo-kvaliteten og betjeningen af boligområderne. Hovedforslaget er grundlaget som et meget stort antal familier har planlagt deres tilværelse ud fra. 15

16 1. Bemærkninger fra 1. offentlighedsfase, hovedforslag (forslag A) 3.33 Karen Margrethe og Poul Rasmussen, Testrupvej 103, 8320 Mårslet (Cirius 181) Karen Margrethe og Poul Rasmussen (KM og PR) bor på og driver Testrupgård med et areal på ca. 220 ha. De er imod både det alternative forslag til linjeføring for Bering-Beder vejen samt forslaget fremført af Ingerslev Vejforening; begge forstyrrer landbrugsbedriften på Testrupgård væsentligt, fordi markerne skæres over på tværs eller diagonalt, med deraf følgende væsentlige flere arbejdstimer. De er enige i Testrup Borgerforenings bemærkninger og tilslutter sig hovedforslagets linjeføring. KM og PR fremfører følgende forslag til ændring af hovedforslaget, hvilket begrænser generne for Testrupgård. Forslag til ændring af hovedforslaget Linjeføringen for hovedforslaget drejes ved Mustrupvej (evt. i en Rundkørsel) således, at den får en næsten nord / sydgående linje, og følger de eksisterende elmaster, men føres lidt længere mod nord end den skitserede vej, hvor der etableres en rundkørsel med en forbindelses vej op til Obstrupvej. Fordele ved forslaget Reducerer støjgener for både Mårslet og Testrup, da vejen etableres i det terrænmæssige laveste område. Forsænkes vejen lidt i terrænet dæmpes støjen yderligere og der gives mulighed for at føre Testrupvej over omfartsvejen. Sidstnævnte reducerer trafikken væsentlig forbi Mårslet Skole til glæde for både børn og forældre. Reducerer visuelle gener. Sænker den gennemkørende hastighed på vejen. Giver mulighed for fremtidigt at etablere en vejforbindelse fra Obstrupvej nord om Mårslet over Odderbanen og dermed fjerne myldretrafikken fra det centrale Mårslet. Et sådan skitseforslag er tidligere fremsendt af Jens Thomsen, Tranbjerggård, Mårslet Jens Søgaard Andersen og Kristine Stougård Thomsen, Tingskovvej 9, 8320 Mårslet (Cirius 184) Jens Søgaard Andersen og Kristine Stougård Thomsen (JSA og KST) har underskrevet det fælles høringssvar indsendt af Testrup Borgerforening, der tilslutter sig hovedforslagets linjeføring Bitten Aagaard Jensen og Jørgen Hasselstrøm, Ravnholtvej 149, 8310 Tranbjerg (Cirius 185) Bitten Aagaard Jensen og Jørgen Hasselstrøm (BAJ og JH) bor mellem Testrup Mose og Ravnholt Skov, og er en af de lodsejere, der - foranlediget af Aarhus Kommune - har fået etableret vandhuller til fredede padder. BAJ og JH støtter høringssvaret indsendt af Testrup Borgerforening, der tilslutter sig hovedforslagets linjeføring Fordele og forslag ved/til hovedforslaget: Beder-Bering vejen bør placeres ved Tranbjerg, Mårslet, Beder, Malling og Ny Malling, hvor den skal aflaste de lokale småveje og lette adgangen til motorvejen for beboerne 16

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Kommentarer til kommuneplanforslag 2009

Kommentarer til kommuneplanforslag 2009 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Beder, 22. januar 2009 Kommentarer til kommuneplanforslag 2009 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup har studeret det fremsendte forslag til kommuneplan 2009

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : Plan & Erhverv Dato... : 20. august 2015 Ref.... : Anna Pi Poulsen Kim Pløhn R E F E R A T af borgermøde om forslag til Kommuneplantillæg 14/2013

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Teknik og Miljø 26.11.2014/drj Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag I mange år har det været et ønske at anlægge en østlig omfartsvej ved Nykøbing Falster, og den stadigt stigende trafik har forstærket behovet.

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter. (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. http://esdh/sj07/dok278273 SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup 47 35 24 3 Benny Juul Neis [mailto:benny@juul-neis.dk]

Læs mere

20-10-2009. Rasmussen, Bente. Vedlagt fremsendes kommentar fra nabo til Østerild Klitplantage. Bekræft venligst modtagelsen heraf.

20-10-2009. Rasmussen, Bente. Vedlagt fremsendes kommentar fra nabo til Østerild Klitplantage. Bekræft venligst modtagelsen heraf. Side 1 af 2 Rasmussen, Bente Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 11:42 Til: 'lbj@revisionlimfjord.dk' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testområde til vindmøller Birgitte og Lars Ballebye Jensen - 11

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17. Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Velkommen til møde for naboer i Rådhusgade Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.30 Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Program Velkomst Hvad har

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Nyt Regionshospital Vest

Nyt Regionshospital Vest Nyt Regionshospital Vest H 01 HOLTEBRO KOMMUNE Anvendt kortmateriale: Matrikelkort, copyright Kort og Matrikelstyrelsen DDOkort, copyright Cowi a/s Tekniske kort, copyright Holstebro Kommune 02 Nyt regionshospital

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere