WERLAUFF S. Arv & skifte. 8. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WERLAUFF S. Arv & skifte. 8. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag"

Transkript

1 WERLAUFF S ' Arv & skifte 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Arv & skifte

3 Erik Werlauff Arv & skifte med skiftereformen udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011

4 Erik Werlauff Arv & skifte med skiftereformen udgave, 1. oplag 2011 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2011 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

5 Indhold Indhold Forkortelser Forord til 8. udgave I. Arv, skifte, afgift og skat A. Arven: Hvem arver, og hvor meget? Arvingerne, arvebrøkerne og tvangsarven a. Dødsfald fra og med 2008 nye arveregler finder anvendelse b. Afdødes»legale arvinger«, dvs. arvingerne efter loven Første arveklasse: børn, børnebørn, oldebørn mv. (= livsarvinger) Anden arveklasse: forældrelinjen Tredje arveklasse: bedsteforældrelinjen Den længstlevende ægtefælles arv og eventuelle boslod Svogerskabsarv efter en længstlevende ægtefælle c. Tvangsarv og friarv Livsarvinger og ægtefælle kan nu nedskæres til tvangsarven på kun 1/4 af deres legale arv Hvad kan der ved testamente yderligere bestemmes om tvangsarv? Adoption Børn født uden for ægteskab Testamente a. Testationsalderen 18 år eller i visse tilfælde 15 år b. Notartestamente c. Vidnetestamente d. Nødtestamente pr. sms, , mobil, håndskrevne lapper etc e. Indboerklæring f. Tilbagekaldelse eller ændring af testamente (eller dele af et testamente); uigenkaldelighed g. Fælles testamente

6 h. Udvidet samlevertestamente i. Testamenters ugyldighed og anfægtelse Ugyldighedsgrundene Forskellig bevisbyrde ved hhv. notartestamente og vidnetestamente Hvem kan påberåbe sig ugyldigheden? Arvingernes anerkendelse af et formløst testamente j. Dødsgaver, dødslejegaver, ugyldige gaver samt gaver til fonde k. Båndlæggelse ifølge testamentarisk bestemmelse Båndlæggelse af tvangsarv Båndlæggelse af friarv l. Bestemmelser om særeje, særlig anvendelse af arven samt successionsrækkefølge (fortsættende ejerrettigheder) Arven gøres til fuldstændigt særeje eller skilsmissesæreje for arvingen Arvingen pålægges en bestemt anvendelse af arven Arven indsættes i en successionsrækkefølge m. Fortolkning af testamenter n. Indsigt i testamentet (»aktindsigt«) o. Livstestamenter p. Børnetestamenter Længstlevende ægtefælle a. Ægtefællens arveret b. Den længstlevende ægtefælles suppleringsarv ( kr.-reglen) c. Arvehenstand for den længstlevende ægtefælle d. Uskiftet bo Betingelserne for udlevering til hensidden i uskiftet bo Hvad der indgår i det uskiftede bo Længstlevendes rådighed over det uskiftede bo i levende live og gennem testamente; den længstlevendes hæftelse for førstafdødes forpligtelser Fuldstændigt eller partielt skifte af det uskiftede bo hvornår? Skifte kun arv til den, der lever på skiftetidspunktet. Overgangsregler, hvor førstafdøde døde før 1. januar Længstlevendes misbrug af rådigheden over det uskiftede bo

7 6. Arveafkald og arveforskud a. Arveafkald b. Arveforskud Pensionsreformer med virkning fra Reform af dødsboskifteloven med virkning fra B. Skiftet: Hvordan får man sin arv? Overblik over dødsboskifteloven (DSL) a. Tidligere og nuværende skiftelov b. En forenklet og»privatiseret«bobehandling c. Skifteformerne d. Gældsansvaret e. Boopgørelse kan undlades i småboer ( kr.-grænsen).. 95 f. Lavere skifteafgifter Boudlæg uden skiftebehandling (for begravelsesomkostningerne) Privat skifte Forenklet privat skifte Bobestyrerbehandling a. Pligt til at anvende bobestyrer? Antagelse, habilitet (»interessekonflikt«) og afsættelse b. Klage over bobestyreren. Erstatningspligt c. Overblik over bobestyrerens opgaver d. Autorisation af bobestyrere e. Udlevering af et bo til en ikke-autoriseret bobestyrer f. Kautionsforsikring for bobestyreren g. Generalklausul:»Bedst mulig forvaltning af boet« h. Bobestyrerens regnskab og bogføring i. Bankkonti og depoter. Bokonto j. Skifterettens tilsyn k. Beslutningskompetencen i boet. Uenighed mellem arvingerne. Sagsanlæg mod boet eller medarvingerne l. Skifteprotokol m. Indberetninger n. Bomøde o. Prøvelse af fordringer. Retssag mod boet eller medarving(er) 129 p. Acontohonorar q. Acontoarveudlæg og mellemrente r. Boets aktiver s. Boopgørelse t. Insolvente boer

8 6. Proklama. Anmeldelse og fyldestgørelse af fordringer mod boet Overtagelse af boets aktiver efter vurdering. Berigtigelse af adkomst til udlagte aktiver a. Arvingers ret til overtagelse efter vurdering b. Andre arvinger end ægtefællen c. Særlige overtagelsesrettigheder for den længstlevende ægtefælle d. Vurdering mv e. Samleverens ret til overtagelse efter vurdering Skifterettens opgaver a. Skifteretsattest, dokumentkopier, aktindsigt mv b. Skifterettens vejledningspligt. Kan skifteretten blive erstatningspligtig? c. Afgørelse af tvister Genoptagelse af et afsluttet bo: Boopgørelsens retskraft C. Afgifterne: Hvad koster det i afgift at skifte og at arve? Skifteafgift (retsafgift) Boafgift a. Tidligere:»arveafgift«nu: boafgift b. Boafgiftsloven, BAL c. Proportional afgift af samlet arvebeholdning: 15 pct.. Bundfradrag d. Tillægsboafgift: 25 pct e. Afgiftsfrihed for ægtefælle f. Arveafkald skal gives senest ved indlevering af boopgørelse g. Fradrag ved boafgiftsberegningen, herunder betydningen af kaution, eventualforpligtelser, gave, gavegældsbrev mv h. Afgiftsfri ydelser: forsikring, rentenydelse mv i. Boopgørelse og værdiansættelse j. Fordeling af boafgiften mellem arvingerne;»afgiftsfri legater« k. Credit (fradrag) i afgiften for visse udenlandske boafgifter og arveafgifter l. Boafgiftens betaling. Afgiftskære til landsret. Hæftelse for boafgiften m. Bankgaranti for boafgiften. Udenlandsk bosiddende arving Gaveafgift Pristalsregulerede grænser (2010-niveau, gældende ). 182 D. Skatterne: Hvilken skat betaler afdøde, boet og arvingerne? Indledende bemærkninger om bobeskatningen

9 2. Skattefrie boer a. Betingelserne for skattefrihed b. Mellemperioden Begrebet mellemperioden Afsluttende ansættelse Indkomsten i mellemperioden Skatten af mellemperiodens indkomst Særligt om forskudt indkomstår Skattepligtige boer a. Skattepligtens virkninger b. Opgørelse af boindkomsten til beskatning c. Dødsboskatten og bofradrag Udlodning fra boet: Værdiansættelse og eventuel succession a. Værdiansættelse b. Succession c. Beskatning i boet: Avancebeskatning Fast ejendom: Avanceskat eller parcelhusreglen Længstlevende ægtefælle a. Skifte Generelt Opgørelse af skattepligtig indkomst b. Uskiftet bo mv Skattepligt Skatteberegning c. Blandede skifteformer d. Udlodning fra boet e. Skifte af uskiftet bo i den længstlevendes levende live Boudlæg (»udlæg for begravelsesomkostninger«) Genoptagelsesbo (reassumptionsbo) Indlevering af boselvangivelse II. Dødsboets praktiske behandling A. Boets påbegyndelse Anmeldelse af dødsfaldet. Dødsfaldskendelse. Dødsformodningsdom. Pensionsmæssig bevisvurdering af, om dødsfald er indtrådt Møde i skifteretten eller undladelse heraf Udsættelsesperioden: Sikring af aktiverne, midlertidig»fredning«af boet Ekspeditionsliste og bobehandlingsprogram

10 5. Møde mellem bobehandleren og arvingerne Oplysninger om familie- og arveforhold Proklama. Anmeldelse og præklusion af krav. Boets ret til at frigøre sig ved betaling (frigørelsesret) Åbningsstatus. Gældbog (fordringsliste). Indsigt i åbningsstatus Prøvelse af fordringer. Tvist om anmeldte krav Postspærring Sagen opdeles i delspørgsmål B. De forskellige persongrupper og bobehandlingen Arvinger og legatarer a. Begreberne»arving«og»legatar« b. Opfyldelse af legater c. Skifteværge d. Personer under værgemål Mindreårige Værgemålsforanstaltning (tidligere: umyndiggørelse) Generalfuldmagt som alternativ til værgemål (»værgemålssurrogat«) e. Usikkerhed om en arvings eksistens Begunstigede i forsikrings- og pensionsordninger a. Generelt om almindelige bomidler contra forsikrings- og pensionsordninger b. Forsikringsordninger indsættelse af genkaldeligt eller uigenkaldeligt begunstiget c. Hvem er begunstiget? Standardiserede formuleringer (»nærmeste pårørende«etc.) d. Hvornår skal den begunstigede aflevere noget af forsikringsydelsen til afdødes den længstlevende ægtefælle og livsarvinger? Retstilstanden før 2008: Automatisk beregning af indgrebet i den begunstigedes ret Retstilstanden fra 2008: Skønspræget rimelighedsvurdering Ægtefællen og livsarvingerne skal underrettes om deres mulighed for at gribe ind i forsikrings- eller pensionsydelsen e. Hvis forsikringen er pantsat Ægtefælle Samlever

11 a. Ingen automatisk arveret, men mulighed for udvidet samlevertestamente b. Krydslivsforsikring til gensidig fordel for samlevere c. Samleveren betaler en lavere boafgift dog ikke som en ægtefælle d. Samleverens ret til udtagelse efter vurdering e. Samleverens ret til overtagelse af lejemål og andelsbolig Lejemål Andelsbolig f. Længstlevende samlevers egne formuegenstande; sammenfiltrede aktiver g. Kompensation til den længstlevende samlever for medvirken til formueskabelse hos afdøde (kompensationskrav) C. Aktiver og passiver Aktiver a. Kontantbeholdning b. Begravelseshjælp c. Indbo d. Bankkonti, bokonto og proformaopgørelse. Ægtefællers fælles bankkonto e. Forsikrings- og opsparingsordninger Afdødes ordninger Længstlevende ægtefælles ordninger f. Erstatning, der tilkom afdøde g. Livsforsikring, gruppelivsforsikring mv h. Præmieobligationer i. Værdipapirer i en værdipapircentral j. Aktier og anparter k. Pantebreve, gældsbreve og andre fordringer, herunder indestående i et andet bo l. Arvingers gæld til afdøde, nu til boet m. Formuefællesskab og ægtefælle: Bodel, boslodskrav og boslodsudveksling n. Fast ejendom Værdiansættelse: Vurdering og eventuel omvurdering Ejendomsforsikring Udlæg og tinglysning Salgsvilkår, ansvarsfraskrivelse og fortrydelsesret. Indhentelse af tilbud på ejendommen Beslutning om salg

12 6. Udlejning eller udlån af ejendommen i boperioden Andelsbolig mv Fast ejendom i udlandet o. Skibe og fly Skibe Fly p. Skibsanparter, vindmølleanparter mv q. Andelsrettigheder knyttet til afdødes/boets virksomhed r. Biler og andre motorkøretøjer s. Erhvervsvirksomhed Bogføringspligt Boets relationer til erhvervsvirksomheden Fast ejendom. Lejemål Driftsmidler og goodwill Interessentskabsandele t. Løn- og feriepengetilgodehavender. Indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (evt. overflyttet til kapitalpension fra 2005) u. Enerettigheder: Ophavsret, patent, forfatterrettighed mv v. Ordener, beskikkelsesbreve mv Passiver a. Begravelsesudgift, gravstedsvedligeholdelse, gravstedskonto 309 b. For meget udbetalt social pension c. Prioritetsgæld i fast ejendom d. Afdødes kautionsforpligtelser. Tredjemandspant Passivet i boet: Afdødes kautionsforpligtelse Aktivet i boet: Regreskravet mod hovedskyldneren e. Afdødes gæld til personer inden for gaveafgiftskredsen f. Oversete passiver: Genoptagelse og efterbetaling D. Boopgørelsen Undladelse af boopgørelse i småboer ( kr.) Privat skifte Bobestyrerbo E. Boomkostninger, herunder honorar Bobestyrerens honoraroverslag samt eventuelt acontohonorar Honorarets størrelse

13 III. Tjeklister til boets behandling A. Overblik over boet: delproblemer, delomslag B. Privat skifte C. Forenklet privat skifte (almindeligt) D. Forenklet privat skifte (ægtefælle eneste arving) E. Boudlæg F kr.-reglen suppleringsarv G. Uskiftet bo H. Bobestyrerbo (solvent) I. Proklama: hvornår og hvordan? hvad omfattes? IV. Tjekliste til udarbejdelse af boopgørelse A. Disponering B. Valg af skæringsdag for boopgørelsen C. Afsluttende bomøde D. Frist for indsendelse af boopgørelse E. Udlodning i boet Bilag Bilag 1 Boudlæg anmodning (DSL 18) Bilag 2 Boudlæg opgørelse af længstlevende ægtefælles formue Bilag 3 Boudlæg anmodning om boudlæg for person, der intet ejer. 344 Bilag 4 Ægtefælleudlæg anmodning om ægtefælleudlæg (DSL 22) Bilag 5 Ægtefælleudlæg formueoversigt Bilag 6 Ægtefælleudlæg proklama Bilag 7 Forenklet privat skifte anmodning (DSL 33) Bilag 8 Forenklet privat skifte ægtefælle som eneste arving (DSL 34) Bilag 9 Privat skifte anmodning (DSL 25) Bilag 10 Privat skifte åbnigsstatus Bilag 11 Privat skifte proklama Bilag 12 Privat skifte udenlandsk arving Bilag 13 Privat skifte boopgørelse Bilag 14 Privat skifte vejledning til boopgørelse Bilag 15 Uskiftet bo anmodning Bilag 16 Uskiftet bo samtykkeerklæring Bilag 17 Uskiftet bo proklama Bilag 18 Uskiftet bo formueoversigt Bilag 19 Arveafkald

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer 1 Skifte af dødsboer Skifte af dødsboer Information til arvinger 2013 Skifte af dødsboer 2 Indhold Generelt 3 Formålet med denne vejledning 3 Bobestyrerboer 3 Privatskiftede boer 3 Hvor lang tid tager

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 3. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 Kapitel 1 Indledning og historik 29 1. Dødsboskiftereglerne 29 2. Dødsboskattereglerne 30 2.1. De tidligere gældende regler i hovedtræk

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Revision af dødsboskifteloven

Revision af dødsboskifteloven Revision af dødsboskifteloven Betænkning nr. 1519 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

DANSKE DØDSBOADVOKATER

DANSKE DØDSBOADVOKATER DANSKE DØDSBOADVOKATER Justitsministeriet Lovafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V Telefon 33 43 70 00 service@danskeadvokater.dk www.danskeadvokater.dk

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 15. udgave Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

BETÆNKNING OM SKIFTE AF DØDSBOER. Afgivet af Justitsministeriets Skiftelovsudvalg BETÆNKNING NR. 1270

BETÆNKNING OM SKIFTE AF DØDSBOER. Afgivet af Justitsministeriets Skiftelovsudvalg BETÆNKNING NR. 1270 BETÆNKNING OM SKIFTE AF DØDSBOER Afgivet af Justitsministeriets Skiftelovsudvalg BETÆNKNING NR. 1270 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for kommende seniorer Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere