Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald"

Transkript

1 Ved dødsfald Få et overblik over situationen efter et dødsfald

2 Indhold Nogle ord om denne folder Nogle ord om denne folder 3 Forløbet med skifteretten 4 Hos advokaten 5 Hvilke oplysninger er nødvendige? 5 Valg af bobehandling 6 Boudlæg 6 Ægtefællens overtagelse af hele boet 6 Privat skifte 7 Bobestyrerbo 7 Proklama 7 Skat 7 Livsforsikring og kapitalpensioner m.v. 8 Boafgift og retsafgift 11 Boafgiften er 11 Tillægsboafgift gælder for 11 Retsafgift 11 Pas på! 12 Indbo 12 Lejemål 12 Begravelse 12 PBS 12 Abonnementer 12 Forsikringer 12 Sådan fordeles arven 14 Arveklasserne 14 Samlever 14 Både børn og ægtefælle 14 Hvor meget kan der rådes over ved testamente? 14 Brug din advokat som rådgiver 16 Information 19 Yderligere information 19 Få oplyst nærmeste Ret&Råd-kontor 19 At miste en af sine kære er en tyngende oplevelse, der i en periode gør det svært at finde overskud til at kon centrere sig om noget som helst. Desværre er tiden efter et dødsfald præget af en mas se praktiske gøremål for de pårørende. Der er derfor ikke meget ro, selvom det er det, man har allermest brug for. Her er det godt at vide, at advokaten kan hjælpe med alt det juridiske, så du har mindst muligt at bekymre dig om. Vi har skrevet denne folder for at give dig mulighed for at gribe situationen efter et dødsfald fornuftigt an. På de følgende sider kan du blandt andet læse om, hvilke over vejelser du bør gøre dig, hvad du skal have styr på, før du møder i skifteretten eller henvender dig til advokaten, og på hvilke områ der advokaten kan være dig behjælpelig. Vores håb er, at det kan hjælpe til at gøre en svær tid mindre kompliceret. Hvis du har nogle spørgsmål, er du naturlig vis altid velkommen til at kontakte din nær meste Ret&Råd-advokat. 8. udgave, august Ved dødsfald Af advokat Anne Grete Kampmann, Ret&Råd Vest, Struer (Holstebro Retskreds) Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne folder eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Har du brug for at trykke eller bruge dele af folderen, så indhent venligst skriftlig tilladelse. 2

3 Forløbet med skifteretten Hos advokaten Når en person dør, giver de pårørende eller bedemanden besked til sognepræsten, som igen giver besked videre til skifteretten. Skifteretten indhenter herefter oplysninger fra: Skattevæsnet om afdødes økonomi Personregistret om ægtefælle og børn Personbogen om et eventuelt notartestamente Derudover kender skifteretten ikke noget til afdødes forhold eller arvinger. I løbet af et par uger sender skifteret ten en vejledning til personen, der har anmeldt dødsfaldet over for sognepræsten. Skifteretten kommer eventuelt med et forslag til, hvordan boet kan behandles, dvs. hvordan boets ejendele kan fordeles og eventuel gæld kan betales. Tidligere indkaldte skifteretten til et møde i anledning af alle dødsfald. Der er fortsat en mulighed for et møde, hvis man beder om det, men skifteretten har typisk ikke tid til nogen grundig mundtlig rådgivning. Det er normalt ikke en jurist, der behandler sagen i skifteretten. Din advokat kan råde dig, inden du indkal des til skifteretsmøde. I drøfter, hvordan boet bør behandles. Du kan også bede ad vokaten om at rette henvendelse til skifteretten for dig. Så behøver du ikke at gå til mødet. Hvilke oplysninger er nødvendige? For at afklare arveforholdene, dvs. hvem der skal arve, skal skifteretten eller advokaten have følgende dokumenter, hvis de findes: Testamente Adoptionspapirer Skilsmissepapirer Ægtepagt Det er en fordel, hvis du afleverer navne og adresser på alle kendte arvinger. For at få klarhed over afdødes økonomi, skal du så vidt muligt fremskaffe: Afdødes sidste årsopgørelse, forskuds opgørelse og eventuelt årsregnskab Oversigt over bankkonti, bankgæld og værdipapirbeholdning, pantsætninger Eventuelle kautionsforpligtelser Ejendomsvurdering Sidste terminsopgørelser fra panthavere PBS-oversigt fra det sidste kvartal Registreringsattest på bil og lignende Forsikringspolice på hus, indbo, bil m.m. Oplysning om særlige ejendele, båd, cam pingvogn, skibsanparter, vindmøllean parter m.v. Oplysning om livsforsikring, kapital- og ratepension og lignende Bilag vedrørende begravelse VIL DU VIDE MERE? 4 5

4 Valg af bobehandling Er du efterladt ægtefælle, kan du ofte få overdraget alle afdødes aktiver og passiver uden egentlig skiftebehandling. Alle andre boer skal skiftes mellem arvin gerne. Er gælden større end aktiverne, må det hele deles mellem afdødes kreditorer. Boudlæg Småboer, hvor formuen er under kr.*, kan udlægges, dvs. udleveres til den nærmeste pårørende uden skifte. Det betyder, at andre arvinger ikke inddrages. Der skal derfor ikke udarbejdes boopgørelse. Når man skal gøre formuen op, fratrækker man pantegæld men ikke anden gæld. Nærmeste pårørende er i denne sammen hæng ægtefælle, børn, andre slægtninge eller en samlever. Det kan også være den institution, hvor afdøde boede. Modtageren får hele formuen og skal ikke betale noget til arvinger eller kreditorer. Modtageren hæfter ikke for afdødes gæld, bortset fra pantegæld, men har pligt til at betale alle begravelsesudgifter og rydde afdødes bolig. *2008-tal. Beløbene reguleres hvert år Ægtefællens overtagelse af hele boet Fællesbørn skal ikke give samtykke til uskiftet bo. Det skal derimod afdødes eventuelle særbørn. Er disse under 18 år, kan værgen normalt ikke få lov til at give samtykke. Når den efterladte ægtefælle får boet til uskiftet bo, skal han eller hun overtage afdødes gæld. Derfor er det vigtigt, at man grundigt får undersøgt omfanget af afdødes gæld, herunder pante- og kautionsforhold, inden man beslutter sig for et uskiftet bo. Vær således opmærksom på, at uskiftet bo ikke altid er en god idé. Der skal udstedes proklama (vi forklarer på side 7, hvad proklama er). Hvis livsforsikring og lignende udgør et væsentligt beløb i forhold til den øvrige formue, vil det typisk være en fordel at skifte frem for at vælge uskiftet bo. Skifter man med det samme, kan livsforsikringen nemlig holdes uden for bodelingen. Hvis man derimod sidder i uskiftet bo, skal man ved senere nyt ægteskab skifte med børnene. På det tidspunkt kan det være vanskeligt at udskille pengene fra livsforsikringen fra den øvrige formue. Skattemæssige forhold kan også betyde, at den efterladte kan opnå en økonomisk gevinst ved at skifte frem for at sidde i uskiftet bo. Ægtefælleudlæg og suppleringsarv Er ægtefællernes samlede formue under kr kr.*, kan den efterladte ægtefælle få det hele udleveret, uden at afdødes børn det være sig fællesbørn eller særbørn skal have arv. Ved den samlede formue forstås begge ægtefællers aktiver minus gæld. I beregningen skal også indgå de livsforsikringer og pensioner, som den længstlevende ægtefælle får udbetalt i anledning af dødsfaldet. Den efterlevendes fuldstændige særeje skal dog altid holdes helt udenfor skiftet. Ved ægtefælleudlæg skal ægtefællen ligeledes overtage afdødes gæld. Derfor er det også her vigtigt at undersøge gældens omfang, selvom der udstedes proklama (vi forklarer her på siden, hvad proklama er). Den, der har overtaget boet efter sin afdøde ægtefælle efter reglen om ægtefælleudlæg skal ikke skifte med børnene i tilfælde af nyt ægteskab. Hvis der skiftes efter den afdøde ægtefælle, kan den efterlevende ægtefælle altid forlods udtage et beløb, der svarer til ovenstående udregning. *2008-tal. Beløbene reguleres hvert år Privat skifte Ved privat skifte disponerer arvingerne selv over alle boets midler. Det kræver derfor både fuld tillid til den person, der skal passe på midlerne og en stram styring af indtægter og udgifter. Et privat skifte kræver enighed mellem arvingerne om deling af indbo, salg af ejen dom, valg af skæringsdag og andre disposi tioner. Boet skal afsluttes senest 1 år efter dødsfaldet. Afslutningsdagen kaldes skæringsdagen. Advokaten kan ved sin rådgivning ofte skabe den fornødne enighed. Bobestyrerbo Hvis arvingerne ikke ønsker privat skifte, hvis der kun er mindreårige arvinger eller stor gæld eller andre forhold, skal bobe handlingen foretages af en autoriseret bobestyrer. Det er en advokat, som er særlig kvalificeret til behandling af dødsboer, og som har fået autorisation hertil af Justitsministeriet. Man kan i et testamente bestemme, at boet, når man dør, skal behandles af en bestemt bobestyrer. Dette er et naturligt og hensigtsmæssigt ønske, hvis der er kompli cerede forretnings- eller skatteforhold, split telse i familien, hvis arvingerne ikke kender hinanden, eller andre forhold gør, at man gerne vil tilrettelægge bobehandlingen for sine efterladte. Bobestyreren skal slutte boet senest 2 år efter dødsdagen. Ofte vil boet dog kunne sluttes på et tidligere tidspunkt. Reglerne om proklama og skat er de samme i privatskiftede boer som i bobestyrerboer. Proklama Boet skal udstede proklama. Det vil sige, at boet i det elektroniske medie Stats tidende skal indrykke en meddelelse til alle afdødes kredi torer, at de skal anmelde deres tilgodehavende over for boet inden 8 uger. Hvis fristen overskrides, bortfalder kreditors krav. Viser det sig, at gælden er større end boets for mue, kan arvingerne bakke ud af gælden og bede skifteretten foretage det fornødne. Arvingerne skal altså ikke vedgå afdødes gæld. Er boet insolvent, vil det komme under konkursbehandling. Skat Der skal altid gøres op med skatteansættelsen for afdøde for perioden mellem udløbet af sidste indkomstår og dødsdagen. Langt de fleste dødsboer er fritaget for at 6 7

5 Livsforsikring og kapitalpensioner m.v. betale skat. Det er kun en mindre del af alle dødsboer, der er skattepligtige. Om dødsboet er skattepligtigt eller ej afhænger af boets formueforhold. Såfremt der på skæringsdagen ved boets slutning er bruttoaktiver for mere end kr.* eller nettoaktiver for mere end kr.*, er boet skattepligtigt. Ved beregningen medtages dog ikke nettoværdien af et beboelseshus, der ville kunne sælges uden ejendomsavanceskat. Hvis den efterlevende ægtefælle eller en arving overtager huset, gælder der særlige regler. Er boet skattepligtigt, skal det betale skat af al indkomst, som renteindtægter og fortjeneste ved salg af aktier eller visse ejendomme. Skattereglerne betyder, at det ofte er meget vigtigt at tage stilling til, om et aktiv skal sælges, mens boet er under behandling. En bobehandling kan være en kompliceret affære. Der kan være spørgsmål om, hvorvidt den faste ejendom, aktierne m.m. skal sælges eller overføres til en arving. Der skal tages stilling til skattemæssige forhold samt behandling af gældsposter både før og efter udløbet af fristen for anmeldelse af gælden. Der skal udarbejdes en statusopgørelse over aktiver og passiver på dødsdagen, en såkaldt åbningsstatus. I forbindelse med boets afslutning skal der laves en boopgørelse på den valgte skæringsdag/dagen for boets endelige opgørelse. Alle disse spørgsmål kan advokaten rådgive om, og derfor kan det være en god idé at overlade hele bobehandlingen til advokaten. I enhver livsforsikring, kapitalpension, ratepension og lignende er der typisk indsat en begunstiget. Den mest almindelige begunstigelse hedder nærmeste pårørende. Er der en ægtefælle, betyder det, at ægtefællen får hele summen. Er der ingen ægtefælle men en samlever, får han eller hun hele summen, såfremt vedkommende er indsat ved navns nævnelse eller efter 1. januar 2008 indsat som samleveren. Det er kun i de situationer, hvor der ikke efter lades nogen ægtefælle eller en begunstiget samlever, at summen går til bør nene/børnebørnene. Er der heller ikke børn eller andre efterkommere, går summen til andre arvinger efter loven eller arvinger i henhold til afdødes testamente. Når der er én eller flere begunstigede, går hele summen til vedkommende uden for det øvrige dødsbo. Det betyder, at summen også tilfalder den begunstigede og ikke afdødes kreditorer, selvom boets gæld er større end boets aktiver. Der skal betales boafgift af forsikringssum men/kapitalpensionen, og der gives ikke noget bundfradrag, heller ikke selvom hele bundfradraget ikke er udnyttet i dødsboet. Er der undtagelsesvist ingen begunstigede, skal summen indbetales til dødsboet til for deling sammen med al anden arv. 8 *2008-tal. Beløbene reguleres hvert År

6 Boafgift og retsafgift Der er to afgifter, som arvingerne kan komme til at betale af arv: Boafgift og til lægsboafgift. De fleste arvinger stifter dog kun bekendtskab med boafgiften. Herudover skal der betales en retsafgift til skifteretten. 1. Boafgift 0 % gælder for Ægtefællen Velgørende institutioner godkendt af skatteministeriet 15 % gælder for Børn, børnebørn og oldebørn Stedbørn Samlever, som afdøde har boet sammen med i mindst 2 år Forældre For hele boet gives der et bundfradrag, der udgør kr.*, så der kun skal betales 15 % afgift af arv ud over dette beløb. 2. Tillægsboafgift Tillægsboafgiften gælder for Alle andre arvinger Samlever, som har boet sammen med afdøde i mindre end 2 år Ubeslægtede Disse personer skal betale både boafgift på 15 % og den yderligere afgift på 25 %. Den samlede afgift kan dog højst blive 36 ¼ %. For tillægsboafgiften gælder der ikke noget bundfradrag. 3. Retsafgift Skifteretten opkræver en retsafgift på 500 kr. for boudlæg kr. for uskiftet bo kr. for ægtefælleudlæg kr. for private boer og bobestyrerboer kr. ekstra for alle boer over 1 mio. kr. *2008-tal. Beløbene reguleres hvert år VIL DU VIDE MERE? Søskende, nevøer og niecer 11

7 Pas på! FÅ VORES E-NYHEDSBREV Visse forhold giver anledning til store speku lationer og undertiden unødvendig uenighed: Indbo Indbo må aldrig fjernes eller deles, medmindre arvingerne er enige om værdierne og delingen. Det betyder, at der også skal være klarhed over, hvem arvingerne er. Lejemål Udlejer har krav på husleje, indtil lejemålet er sagt op, og opsigelsesvarslet er udløbet. Udlejer har dog pligt til at søge hurtigere genudlejning, så snart lejligheden er ryddet og nøglen afleveret. Udlejer kan også forlange at få forevist en skifteretsattest, hvoraf det fremgår, hvem der kan disponere på boets vegne, før udlejer vil modtage opsigelsen. Den efterladte ægtefælle har ret til at fortsætte lejemålet. Det har en samlever, der har boet sammen med afdøde i lejemålet i mindst to år, også. Begravelse Gem alle kvitteringer for begravelsen også for mindekomsammen og lignende til brug for boopgørelsen. Alle udgifter afholdes af boet og trækkes fra før beregning af boafgift. PBS Det er vigtigt, at banken orienteres om dødsfaldet, og i de fleste tilfælde bør PBS- betalinger straks ophøre. Abonnementer Husk at opsige løbende leveringer som for eksempel telefon, avis og medlemskab hur tigst muligt. Forsikringer Arvinger bør altid sikre sig, at hus, bil, ind bo og lignende er tilstrækkeligt forsikret. Forsikringer gælder trods dødsfaldet, indtil de bliver sagt op. nyhedsbrev 12

8 Sådan fordeles arven 14 Når bobehandlingen er afsluttet, og afdødes kreditorer samt boafgifter er betalt, kan den resterende arvemasse fordeles mellem afdødes arvinger. Har afdøde ikke oprettet testamente, bestemmer arveloven, hvordan der arves. Ifølge loven arver ægtefælle og børn først. Er børnene døde, går arven videre til børnebørnene. Er der hverken børn eller ægte fælle men kun forældre, går arven til dem. Arveklasserne Arveloven opdeler arvinger i tre klasser: 1. arveklasse Ægtefælle og børn. Børnebørn træder i afdøde børns sted. Er der ingen arvinger i 1. arveklasse, går man videre til 2. arveklasse. 2. arveklasse Forældre, søskende og nevøer/niecer. Forældre arver hver halvdelen. Er én eller begge forældre døde, arver forældrenes øvrige børn, hvad enten de er afdødes søskende eller halvsøskende. Er afdødes søskende også døde, arver deres børn, det vil sige afdødes nevøer og niecer. Hvis der heller ikke er nogen arvinger i 2. arveklasse, går man videre til 3. arveklasse. 3. arveklasse Bedsteforældre, far- og morbrødre, fastre/mostre. Er bedsteforældrene døde, arver deres børn, det vil sige afdødes far- og morbrødre, fastre/mostre. Men så går man heller ikke videre. Børn af far- og morbrødre, fastre og mostre, altså afdødes fætre og kusiner arver ikke efter loven. Er der heller ingen arvinger i 3. arveklasse, går arven i statskassen. Samlever Der gælder efter loven ingen automatisk arveret for samleveren. En samlever arver kun, hvis der er oprettet et testamente. Både børn og ægtefælle Når en gift person dør, omfatter hans eller hendes dødsbo halvdelen af ægtefællernes fælleseje samt alt, hvad afdøde måtte eje som særeje. Er der fuldstændigt særeje i ægteskabet, er det kun afdødes særeje, der skal deles mellem arvingerne. Arven fordeles efter loven med 50 % til ægtefællen og 50 % til børnene. Efterlader afdøde sig kun ægtefælle og ingen børn, arver ægtefællen det hele. Når den længstlevende ægtefælle dør, deles formuen med halvdelen til førstafdødes slægt og halvdelen til sidstafdødes slægt, med mindre der er oprettet testamente. Hvor meget kan der rådes over ved testamente? Er det nødvendigt med testamente? Der kan altid oprettes testamente. Ægte fælle, børn, børnebørn, oldebørn og så videre er tvangsarvinger, og de kan efter loven ikke gøres arveløse. Hvis der er tvangsar vinger, har de krav på en fjerdedel tvangs arven af den efterladte formue, mens der er mulighed for ved et testamente at råde frit over tre fjerdedele, også kaldet friarven. Har man ingen ægtefælle, børn, børnebørn eller oldebørn, kan man testamentere alt, hvad man ejer til den eller dem, man ønsker. En ny arvelov trådte i kraft den 1. januar Med den nye lov er der sket væsentlige ændringer i forhold til den tidligere lov. Det er derfor en god ide at gå til sin advokat og få gennemgået et tidligere oprettet testamente, så det stadig er i overensstemmelse med ens ønsker. Også ændringer i familien eller de økonomiske forhold kan gøre det nødvendigt at få tjekket testamentet. Den nye lov giver gennemgående større valgmuligheder for bestemmelser i et testamente. Ønsker du yderligere oplysninger om den nye arvelov, kan du downloade Ret&Råds brochure Arv, gave og testamente på

9 Brug din advokat som rådgiver Advokaten kan rådgive om alle områder i forbindelse med dødsfald, herunder: Hvad du kan og må gøre ved afdødes ejendele Hvilke regninger du må betale Hvilke regninger du ikke må betale Hvilke bobehandlingsformer, der kan komme på tale alt afhængig af: De familiemæssige forhold Den efterladte ægtefælles forhold Boafgiften Afdødes skattemæssige forhold Reglerne for udbetaling af livsforsikring og kapitalpension Det kan godt betale sig Hos Ret&Råd kan du få rådgivning, inden du går i skifteretten eller rådgivning i stedet for at gå i skifteretten. Vi kan hjælpe dig med: Valg af den bobehandlingsform, som er den bedste på baggrund af netop den situation, som den person, du har mistet, befandt sig i med hensyn til fami lieforhold, aktivtyper, gæld, skat og så videre. Råd om, hvordan du boafgiftsmæssigt vælger den rette bobehandling. Rådgivning om arveforholdene. For at være optimalt forberedt bør du også læse vores brochure Arv, gave og testamente, som omhandler den nye arvelov, som trådte i kraft 1. januar Hvordan man kan tackle større gælds poster DELTAG PÅ VORES KURSER privatkurser 16

10 Information Yderligere information På kan du få mere information om arv, gave og testamente. Under Aktiviteter På kan du tilmelde dig vores kurser om arv, gave og testamente i lyset af den nye arvelov; en arvelov, som på flere måder ændrer en af familiens grundlove. Der holdes kurser i hele landet - og alle privatkurser er gratis. På kurserne kan du høre om betydningen af reglerne i den nye arvelov, herunder hvor der er faldgruber i loven, og hvorvidt du/i bør oprette testamente. Kurserne behandler blandt andet: Ægtefællers styrkede stilling Arvelovens betydning for friheden til at disponere ved testamente Børn og ægtefællers tvangsarv Hvorfor samlevere fortsat ikke arver hinanden Det nye udvidede samlevertestamente Få oplyst nærmeste Ret&Råd-kontor Ret&Råd Innovation/Sekretariatet Nørre Voldgade 16, 4 sal DK-1358 København K Telefon Ret&Råd er Danmarks største advokatkæde. Fra kontorer i mere end 70 byer landet over yder vi rådgivning inden for både erhverv og privat. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din og familiens advokat og rådgiver i alle de spørgsmål, man kan støde på livet igennem, herunder: Ægteskab og ægtepagt Separation og skilsmisse Testamente Ugifte samlevende Død og begravelse Boligrådgivning Erstatning Pension (og ægtepagt) Gældssanering Forsikring Lejekontrakt Retssager Konfliktmægling 19

11 »Med denne brochure kan vi forhåbentlig hjælpe til med at gøre en svær tid mindre kompliceret. Du kan læse mere om, hvordan du griber situationen efter et dødsfald fornuftigt an, herunder hvad du skal have styr på, før du møder i skifteretten eller henvender dig til advokaten.«- Anne Grete Kampmann, Advokat i Ret&Råd Vest, Struer»Den grundige rådgivning hos advokaten kort tid efter min mands død, hjalp mig igennem et ellers uoverskueligt forløb. Det gav mig ro til at træffe de rigtige beslutninger og den rette løsning.«- Pernille Jacobsen, kunde i Ret&Råd Vest. Ret&Råd Innovation/Sekretariatet Nørre Voldgade 16, 4. sal DK-1358 København K Få oplyst nærmeste kontor på:

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

Dødsboskifte April 2016

Dødsboskifte April 2016 Dødsboskifte April 2016 Indholdsfortegnelse Når der sker et dødsfald i familien, melder der sig mange spørgsmål om, hvordan dødsboet behandles. I denne folder har vi nogle gode råd om dødsbobehandling.

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2016 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96 Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Begravelsesforretningen Sjælland ApS Københavns Skifteret Hestemøllestræde 6, 1464 København K Telefon 33 44 84 10 Skifteretten i Glostrup Stationsparken 27,

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID Når et familiemedlem afgår ved døden, kan sorgen føles overvældende. Alligevel er der mange spørgsmål, man som pårørende er nødt til at forholde sig til midt i det hele.

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD ARV, GAVE && TESTAMENTE en folder pjece fra RET&RÅD Indhold Nogle ord om denne folder 3 Testamentet 4 Hvad er et testamente? 4 Hvem kan oprette testamente? 4 Hvorfor opretter man testamente? 4 Sådan fordeles

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Dødsboskifte...

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Arv, gave & testamente Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Indhold.......................................... 2 Nogle ord om denne folder.................... 4 Arveklasserne..................................... 6 Sådan

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Ægtepagt 17 Arveklasserne 6 Livsforsikring og pensionsordninger 18 Gaver mellem ægtefæller 18 Gaver til børn, børnebørn, forældre

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld - 1 Arvingers forpligtelser for afdødes gæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Dagspressen har i denne uge beskæftiget sig med arvingernes hæftelse for afdødes gæld, hvor et dødsbo viser sig

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 01-09-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter HVAD RÅDER

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Dødsboskifte. en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte. en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Hvad sker der?... side 4 Boudlæg... side 5 Privat skifte... side 6 Forenklet privat skifte... side 8 Forenklet privat

Læs mere

Introduktion til den nye arvelov

Introduktion til den nye arvelov - 1 06.13 TC Uge 23 2007.06.09 Introduktion til den nye arvelov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 1. juni 2007 en ny arvelov. Arvelovgivningen ændres kun med mange års

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer 1 Skifte af dødsboer Skifte af dødsboer Information til arvinger 2013 Skifte af dødsboer 2 Indhold Generelt 3 Formålet med denne vejledning 3 Bobestyrerboer 3 Privatskiftede boer 3 Hvor lang tid tager

Læs mere

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9 2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente?... 10

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Når en af dine kære dør

Når en af dine kære dør Når en af dine kære dør Praktisk information om behandling af boet Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2018.01 Danske Bank

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer InformatIon til arvinger om skifte af dødsboer

INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer InformatIon til arvinger om skifte af dødsboer INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer Information til arvinger om skifte af dødsboer indhold Generelt 3 Den sikrende og afklarende fase 5 Den udførende fase 9 Den afsluttende fase 10 Boer, hvor der er en

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE?

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du kommer godt ud på den anden side. KOM GODT VIDERE Har du mistet en af dine nærmeste, vil der sikkert hurtigt melde sig en række spørgsmål:

Læs mere

Arv, gave & testamente

Arv, gave & testamente Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

FOKUS SKIFTE AF DØDSBOER. Information til arvinger om skifte af dødsboer

FOKUS SKIFTE AF DØDSBOER. Information til arvinger om skifte af dødsboer FOKUS SKIFTE AF DØDSBOER Information til arvinger om skifte af dødsboer 2008 INDHOLD Den sikrende og afklarende fase 3 Den udførende fase 5 Den afsluttende fase 6 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

GUIDE TIL ENKER OG ENKEMÆND I LANDBRUGET. til tiden lige efter et dødsfald og overvejelser i forbindelse med skifte

GUIDE TIL ENKER OG ENKEMÆND I LANDBRUGET. til tiden lige efter et dødsfald og overvejelser i forbindelse med skifte I LANDBRUGET til tiden lige efter et dødsfald og overvejelser i forbindelse med skifte At blive enke eller enkemand rejser en række vigtige spørgsmål Vores liv består af forskellige livsfaser, som hver

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Behandling af et fransk dødsbo

Behandling af et fransk dødsbo Behandling af et fransk dødsbo Når en person er fast bosiddende i Frankrig på tidspunktet for sin død, så skal boet efter den pågældende skiftes i Frankrig efter fransk proces- og arveret uanset afdødes

Læs mere

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme arv og testamente 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme 3 PTU FORBEDRER LIVET EFTER ULYKKEN 4 Derfor er vi glade for at komme i PTU 6 HVIS DU SELV VIL BESTEMME 6 Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR?

ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR? ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR? Arv og testamente Hvordan og hvorfor? Alvorlig sygdom kalder på mange tanker, også om, hvad der skal ske med dine kære. Derfor kan det give ro i sindet, hvis du i

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død Dødsfald Ved Lisbeth Poulsen 2 Rådgivning ved død 1 3 Dødsfald Hvorledes skal boet behandles? Proklama => ikke anmeldte krav prækluderes Privat skifte Arvingerne træffer beslutningerne Hæfter for gæld

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

Privat skifte og bobestyrerbehandling

Privat skifte og bobestyrerbehandling - 1 Privat skifte og bobestyrerbehandling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De færreste mennesker kommer gennem livet uden at stifte bekendtskab med håndteringen af et dødsbo. To centrale

Læs mere

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr.

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr. FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift i 1999. De havde fælleseje. I 1997 havde de købt en villa i lige sameje, som de var flyttet ind i. Mads havde betalt hele sin andel

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

SKRIV KRÆFT UD AF HISTORIEN Betænk Kræftens Bekæmpelse i dit testamente

SKRIV KRÆFT UD AF HISTORIEN Betænk Kræftens Bekæmpelse i dit testamente SKRIV KRÆFT UD AF HISTORIEN Betænk Kræftens Bekæmpelse i dit testamente 1 Skriv kræft ud af historien Indhold Din arv kan være med til at finde kuren mod kræft 3 Kræftens Bekæmpelse arbejder for et liv

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

Testamente - Eksemplar

Testamente - Eksemplar Testamente - Eksemplar VIII. Eksemplar: Notartestamente (- Eksemplar 1) 1 Undertegnede, cpr nr. xxxxxx-xxxx, der ikke tidligere har oprettet testamente, der ikke er gift og aldrig har været gift, der ikke

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold 4 5 7 10 13 13 14 Hvorfor skal man oprette et? Hvad siger arveloven? Hvor stor er boafgiften? Hvordan opretter man et? Hvis t skal ændres Hvad koster det at få

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

ARV. Hvem skal have del i din arv?

ARV. Hvem skal have del i din arv? ARV Hvem skal have del i din arv? LAD DIN ARVAFGIFT SKABE GLÆDE OG UDVIKLING Hvis du inkluderer BØRNEfonden i dit testamente er du bl.a. med til at sikre: Bedre livsvilkår for børn og unge i nogle af

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER. Drachmann Arv og gave v6.indd 1

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER. Drachmann Arv og gave v6.indd 1 ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Drachmann - 13999 - Arv og gave v6.indd 1 27/10/13 19.27 Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk Brug Forum Advokater ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk VI KÆMPER FOR EN BEDRE TILVÆRELSE FOR MENNESKER MED FØLGER AF POLIO ELLER EN ULYKKE www.forumadvokater.dk

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Arv og begunstigelsesregler

Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelse 2016 Udbetaling af forsikringen Begunstigelsesbestemmelser Arveregler og testamente Boafgiftsregler Udbetaling af forsikringen Roller på en forsikring Forsikringstager

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Erik Werlauff. Arv & skifte. med skiftereformen. 8. udgave

Erik Werlauff. Arv & skifte. med skiftereformen. 8. udgave Erik Werlauff Arv & skifte med skiftereformen 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Forkortelser 15 Forord 8. 17 I. Arv, skifte, afgift og skat 19 A. Arven: Hvem arver, og hvor meget? 19 1.

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere