Evaluering af projektet Ekstern Business Coaching i CSE/CBS Industriens Fond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projektet Ekstern Business Coaching i CSE/CBS Industriens Fond"

Transkript

1 Evaluering af projektet Ekstern Business Coaching i CSE/CBS Industriens Fond I perioden oktober 2012 april 2013 har CSE som et led i et samlet coaching projekt, støttet af Industriens Fond, tilbudt studenterentreprenører professionel ekstern business coaching. Målgruppen var de mest erfarne entreprenører i CSE, som snart etablerer sig udenfor CSE Lab. 1. Executive summary Projekt ekstern Business Coaching er gennemført på ½ år fra oktober 2012 til marts I den periode har 16 mod forventet 5-8 opstartsvirksomheder deltaget. Målgruppen var erfarne entreprenører i CSE og fokus var på ledelse, HR, teams og samarbejde. Vi valgte at samarbejde med meget erfarne Business Coaches fra erhvervslivet, som havde dokumenterede erfaringer med forretningsudvikling foruden deres coach ekspertise. Det har været en helt rigtig beslutning, da deltagernes udbytte i forløbet har vist sig i lige så høj eller højere grad at handle om mål, strategi og eksekvering, som HR, teams samarbejde og ledelse. Der var 4 temaer, som gik igen i de fleste forløb: Målafklaring, strategi og eksekvering, konfliktløsning og internationalt forretningsfokus. I CSE er vi derfor gået i gang med at sætte ind på de fire områder med hjælp fra både entreprenører i CSE med særlige kompetencer inden for temaerne samt med erhvervspartnere, coaches og mentorer i vores netværk. Projektet havde en række afledte effekter. Coachene tilbød langt flere timer end de fik honorar for, og skaffede samtidig en række nye mentorer, der nu indgår i CSE s netværk. De erfarne entreprenører i CSE, som var målgruppen, har efterfølgende meldt sig som mentorer og tilbyder nye entreprenører hjælp og vejledning. Den samlede konklusion på projektet er, at det har været en succes for både deltagere og coaches. Indholdsmæssigt kan vi udlede, at der er lige så stort eller større behov for eksterne mentorer med kompetencer inden for mål, strategi og forretningsudvikling, som for egentlig coaching. Vel at mærke hvis mentorerne har coaching kompetencer og kan anvende dem, når behovet opstår. 2. Målet at udvikle de ledelsesmæssige og menneskelige kompetencer Projektets målet var at støtte og udfordre virksomhederne til at udvikle deres organisatoriske, ledelsesmæssige og HR kompetencer og bidrage til et stærkere fokus på mål, strategi og vækst. Det overordnede fokus i det samlede projekt var coachingens effekt på faktorer, der styrker entreprenørskab og vækst. 2.1 Succeskriterier for projektet Kriterierne for projektets succes var: 1. Minimum 5 virksomheder tager imod tilbuddet om business coaching og minimum 4 virksomheder gennemfører coaching forløbet. 1

2 2. Deltagerne oplever, at de får konkret udbytte af coachingen, som kan anvendes til at styrke deres forretning og lederskab, deres fremdrift og potentiale til vækst. 3. Afrapportering og evaluering bidrager med konkret viden om, hvilke temaer, udfordringer og løsningsmodeller, der har særlig betydning i coaching forløbet i virksomhederne. 2.2 Udvalgte erfarne Executive Business Coaches På baggrund af indledende fokusgruppeinterview udvalgte vi 4 meget erfarne coaches, som til dagligt arbejder på executive niveau. Desuden lagde vi vægt på coaches med en international profil, ekspertise inden for ledelsesudvikling, HR, kommunikation, strategi og forretningsudvikling. * (bilag 1 Liste over coaches). 2.3 Målgruppen de mest erfarne studenterentreprenører i CSE Oprindeligt forventede vi at kunne tilbyde 7-8 virksomheder 6 timers coaching inden for projektbudgettet på kr. Ved at skære driftsudgifterne ned blev det muligt, at tilbyde 12 virksomheder 6 timers coachingforløb. (af Coaches, der normalt koster /t) Kriteriet for at deltage i programmet var, at studentervirksomhederne var i 3. og sidste fase af CSE Labs 9 måneders Proof program og på vej til at etablere forretning udenfor CSE s inkubator. Ud af de 45 virksomheder, der på daværende tidspunkt var i CSE, opfyldte 14 virksomheder kriteriet for at søge. Desuden fik andre virksomheder med udfordringer, de ikke kunne tackle, også tilbudt coaching. 2.4 Projektets udformning Rekruttering og annoncering påbegyndtes i oktober 2012 og coaching forløbene afsluttes ved udgangen af marts Virksomhederne valgte selv coach efter en afklarende samtale i CSE. Mål, indhold og form blev aftalt direkte med coachen. Selve coaching processen var fortrolig og evalueringen tager udgangspunkt i generelle mål, temaer og resultater i processen. 2.5 Evalueringsform Evalueringen af projektet omfatter 16 virksomheder. Populationen er for lille til, at resultaterne kan generaliseres, men den giver nogle klare indikationer af deltagernes udfordringer og udbytte af coachingen. Evalueringen er gennemført som semistrukturerede interviews af hhv. deltagere og coaches med fokus på deltagernes mål og udfordringer i processen, de vigtigste arbejdstemaer, metoder og resultater af forløbet. Evalueringens mål er at samle op på emner og udfordringer, der er væsentlige for studenterentreprenører og hvilke anbefalinger, der kan udledes af projektet. *(bilag 2 spørgeramme) 3. Resultater med udgangspunkt i de tre succeskriterier 3.1 Minimum 5 virksomheder deltager og minimum 4 gennemfører forløbet Det kvantitative mål om 5 deltagere og 4 gennemførte processer er markant overopfyldt. Der er optaget mere end 3 gange så mange virksomheder og gennemført dobbelt så mange sessioner, som planlagt. Da projektet startede var der ca. 45 studentervirksomheder i CSE, hvoraf 14 var så langt i forløbet, at de opfyldt kriterierne for at få en af de 8 pladser i projektet. Der er gennemført 24 indledende interview og optaget 16 virksomheder. P.t. er 14 forløb gennemført, mens 2 endnu ikke afsluttet. 2

3 To deltagervirksomheder startede ikke og deres pladser gik derfor til andre. 9 af de deltagende virksomhederne indgik i den oprindelige målgruppe af erfarne studenterentreprenører. 5 af virksomhederne gennemførte teamcoaching, mens de øvrige valgte individuel coaching blandt sidstnævnte er 3 enkeltmandsvirksomheder og 8 ledere af teamvirksomheder. Der var budgetteret med samlet set ca timers coaching, hvis alle deltagende virksomheder hver gennemførte 6 timers coaching. Reelt er der gennemført ca timer. De mange sessioner, som er gennemført ud over budgetrammen, var mulige fordi coachene tilbød pro-bono sessioner til virksomheder, som ikke var i mål med processen inden for de 6 timer. Det samlede timetal er usikkert, da langt fra alle de gratis coachtimer, er blevet registreret. Efterfølgende er coachene desuden trådt til med gratis sparring til andre virksomheder i CSE, der har haft behov for støtte. Konklusion Søgningen fra virksomhederne i CSE og opbakningen fra de valgte coaches, har været langt større end forventet. Coachene har bidraget langt ud over det aftalte, så projektet samlet set har fået langt større rækkevidde end vi havde turdet håbe på. Den første runde af deltagere kom fra målgruppen af erfarne entreprenører. Da nyheden bredte sig, søgte også andre virksomheder i CSE om at komme med. Blandt disse blev virksomheder, som havde vanskeligheder, prioriteret højest. 3.2 Deltagerne oplever at de får konkret udbytte som kan anvendes til at styrke forretning og lederskab Tilbagemeldingerne fra alle deltagere er, at coachingen har en markant effekt på måden de tænker på og driver deres virksomhed. De fleste entreprenører melder tilbage, at deres virksomhed er blevet styrket i processen. To teams valgte at stoppe deres virksomhedssamarbejde i forbindelse med processen. Den ene på grund af stress, og den anden på grund af konflikt om ejerforhold. Udviklingen i virksomhederne kan naturligvis ikke isoleret tilskrives coachingforløbet, da entreprenører, der søger ind i CSE, kommer for at udvikle en virksomhed. I løbet af projektets 6 måneder har deltagerne meldt tilbage om følgende forandringer i deres virksomheder, hvor coachingen ifølge dem selv, har spillet en rolle. Listen er ikke udtømmende og kan ikke opsummeres, da flere af virksomhederne har udviklet sig på mere end et område. 4 virksomheder har ændret fokus fra et nationalt til et internationalt marked 2 virksomheder har udviklet en international forretningsmodel og går efter et globalt marked 1 virksomhed rykker til udlandet 2 virksomheder har etableret partnerskab med erfarne internationale erhvervsfolk 5 virksomheder har ansat nye medarbejdere 2 virksomheder har skåret ind til kerneforretningen og skabt ny vækst 1 virksomhed har øget omsætningen med mere end 200 % og entreret på et nyt marked 2 virksomheder har etableret bestyrelser 2 virksomheder har afsluttet samarbejdet den ene er efterfølgende opløst 3

4 3 virksomheder har fået eksterne investorer 1 virksomhed etablerer samarbejde med en større virksomhed i markedet. Et krævende og udfordrende forløb De fleste melder tilbage, at de er blevet udfordret, og at forløbet har været mere krævende end forventet Nogle udsagn fra deltagerne er: jeg skulle knokle jeg har flere gange siddet hele weekenden, fordi min coach ikke ville mødes, hvis ikke jeg var fuldkommen forberedt men hold da op, det giver noget, jeg er et nyt sted, vi tjener penge nu. Min coach stiller krav i starten synes jeg det var for meget, men det er fedt at spejle sig i forhold til nogle af de her garvede erhvervsfolk, som har prøvet det hele og forventer, at man gør sit bedste hver gang. Det gik op for mig, at jeg altid kigger på min virksomhed, ikke på mig selv, men jeg er jo forudsætningen for at det lykkes det har faktisk været helt vildt, at se det på den måde. Jeg havde helt ærligt ikke de store forventninger til coaching nærmest tværtimod, faktisk betragtede jeg coaching som et buzzword noget i kategori med healing eller krystaller. Men vi fik lynhurtigt nogle rigtig vigtige emner på bordet og kom hele vejen rundt. Vi har fundet tilbage til det, vi brænder for. Vi var i gang med, at tilpasse os nogle krav, som vi ikke selv troede på og glemme kernen i forretningen. Ekstra gevinster i forbindelse med forløbet 4 deltagervirksomheder er startet som Mentorer/Coaches for nye virksomheder i CSE og melder tilbage, at de bruger de redskaber og erfaringer, de fik i processen 2 deltagervirksomheder bidrager som eksterne foredragsholdere om CSE og coachingforløbet 7 deltagervirksomheder har taget initiativ til at etablere et hus for vækstvirksomheder fra CSE og stiller sig til rådighed med erfaringer for nye virksomheder i CSE 5 deltagervirksomheder vil samarbejde om rekruttering og dele erfaringer om rekruttering og ansættelse med de øvrige virksomheder i CSE. Konklusion Helt overordnet melder deltagerne tilbage, at coachingforløbene har været krævende men også haft en markant effekt på både udviklingen af dem selv og virksomheden. Det har handlet om afklaring af lederrollen, virksomhedens mål og strategi for udvikling af virksomheden. Mødet med erfarne erhvervsfolk har ifølge de fleste deltagere været rigtig godt for selvtilliden og selvopfattelsen og for at tage de helt basale samtaler om, hvorfor starter vi virksomhed? hvad vil vi gerne opnå med virksomheden? Vil vi det samme? Vil vi yde den samme indsats? Hvad skal der til, for at nå vores mål? Hvordan prioriterer vi bedst indsatsen? Hvordan kommunikerer og agerer vi bedst? Hvad gør vi, hvis vi bliver uenige? 3.3 Projektet bidrager med konkret viden om, hvilke temaer, udfordringer og løsningsmodeller, der har betydning for virksomhederne 4

5 Vi forventede på baggrund af indledende fokusgruppe interview, at de vigtigste temaer i processen ville være ledelse, samarbejde, kommunikation, strategi og forretningsudvikling. Det viste sig i stort omfang at holde stik. Der var mindre fokus på samarbejde end forventet, til gengæld var et aspekt af samarbejde nemlig indbyrdes konflikter - et vigtigt tema. Kommunikation fik ligeledes mindre opmærksomhed end forventet, men det indgik som et basiselement i de fleste forløb. Personlig afklaring og det at lede en virksomhed var markante temaer, som næsten alle deltagere arbejdede med. Desuden viste det sig, at det internationale fokus var et gennemgående tema, og at flere deltagere end forventet havde internationale ambitioner med deres virksomhed Uddybning af de vigtigste temaer Afklaring af egen og virksomhedens mål Et gennemgående træk i tilbagemeldingen fra både deltagere og coaches er, at den personlige afklaring er helt central. At starte virksomhed kan nemt blive instrumentel. Fokus er på mål, kunder, koncepter og virksomhedsstruktur men det hele bygger jo på drømmen om, at udrette noget det drive, der er bag det er vigtigt og det bliver nemt overset. En af deltagerne sagde den her sparring er jo noget, som kun erfarne ledere kommer i nærheden af. Jeg havde ikke drømt om, hvor meget det betyder, at tænke mig selv med ind vi kommer til at gå hele vejen nu. Sammenhængen mellem ens personlige mål og virksomhedens mål bliver ikke nødvendigvis tænkt sammen, når man udvikler en virksomhed, selvom den er tæt forbundet med den enkeltes motivation og drive, når virksomheden skal blive en realitet. I den forbindelse gør både deltagere og coaches opmærksom på, at der er forskel på, om man opfatter sig selv som entreprenør / virksomhedsejer eller studerende. Coachenes tilbagemelding er, at fremdrift, ambitioner og evner til at tage beslutninger og agere effektivt og tydeligt er markant stærkere hos de deltagere, der ser sig selv som entreprenører. Det er i virkeligheden et valg, de skal træffe. Når de tager ejerskabet, ændrer det hele grundsubstansen hos den enkelte det er ikke noget coach hokus pokus, det er simpelthen der, hvor man træder i karakter og tager ansvar for det, man er i gang med at skabe. Det, at have sig selv med i processen, har vi arbejdet meget med det er en lille ting med stor rækkevidde. Strategi og eksekvering Både deltagere og coaches nævner, at der er meget langt fra lærebog til praksis, når man som ung entreprenør arbejder med at udvikle en virksomhed. De typiske udfordringer har været, at få skåret det overflødige væk og fokusere på kerneforretningen og erkende, at det er et langt sejt træk. Det kræver svære beslutninger på områder som økonomi, samarbejde, arbejdsform og den enkeltes indsats, og der er brug for indsigt i, hvordan man fx forhandler sig frem til resultater, kommunikere tydeligt og effektivt med omverdenen og indbyrdes og fører beslutninger og planer ud i livet. Coachene melder enstemmigt tilbage, at deltagerne har en overflod af det talent, drive og vilje, der skal til, for at nå rigtig langt som entreprenører. Langt de fleste mangler imidlertid praktisk erfaring i at planlægge, drive virksomhed og eksekvere. Alle på nær én coach melder, at de i høj 5

6 grad også har fungeret som mentorer og sparringspartnere i forretningsudvikling, strategi og planlægning af udvikling og vækst. To af coachene understreger i den forbindelse, at den indledende afklaring af rollen som entreprenør og leder, krævede coaching, og at den coachende tilgang var et væsentligt redskab i hele processen, men at deltagernes udvikling for alvor tog fart, når coachen trådte ind i rollen som konsulent og ekspert i forretningsudvikling og eksekvering. Min coach var både mentor, strateg og rollemodel. Jeg har haft mange mentorer, men han gik direkte til mig som menneske og min egen udvikling og ansvaret for opgaven. Undervejs skiftede vi til virksomhedsudvikling, økonomi og planlægning. Jeg lærte ekstremt meget af det sidste, men jeg tror, at det andet påvirker mig mere i det lange løb. Konflikthåndtering En meget stor andel af deltagerne deltog på grund af små og store konflikter. Det drejer sig om emner som fordeling af ejerforhold, værdifastsættelse af virksomheden, hvor stor en indsats den enkelte vil og kan lægge i virksomheden, roller og opgavefordeling, forskellige individuelle mål, ressourcer, kompetencer, ambitioner og motivation i forbindelse med at skabe virksomhed. Deltagerne har ikke redskaber og erfaringer til at tackler uoverensstemmelser og konflikter. Mange problemer kunne løses med en indledende praktisk forventningsafstemning mellem deltagerne af fx samarbejde, opgavefordeling, indsats og en snak om, hvordan man vil tackle det, gør, hvis det ikke går. Deltagerne har ikke erfaring med eller redskaber til at håndtere de situationer. I CSE er der tilknyttet en række advokater, som frivilligt hjælper virksomheder i vanskeligheder og virksomhederne anbefales, at lave ejeraftaler tidligst muligt i processen, så formalia er i orden i tilfælde af uoverensstemmelser. Men der mangler helt basale aftaler om, hvad man gør, før en uoverensstemmelser når det stadie, hvor man inddrager advokater. Flere coaches og deltagere har foreslået workshops for nye virksomheder, hvor de erfarne entreprenører deler deres erfaringer og de redskaber, de har benyttet til at løse konflikter. En deltager sagde: Det er ligesom et forelsket par. Ingen kan forestille sig nogensinde at skulle blive uvenner. Når det så sker, er der ingen redskaber til at håndtere processen. En Coach gør opmærksom på: Der er vigtigt og stort uopfyldt behov for at håndtere skridtet før ejeraftaler. Det er ikke et kompliceret felt det er måske 5-6 punkter, der er værd at få snakket på plads mellem parterne i virksomheden. Det handler om, at man får lavet nogle aftaler om, hvad og hvordan man gør, hvis samarbejdet går skævt eller verden forandrer sig. Det kan nemt gennemføres som en fast tilbagevendende workshop. Der er ikke noget i vejen med ejeraftaler men når man tager det skridt, at bruge ejeraftalen til at gå rettens vej, er det som regel også slut med både forretning og venskab. Etablering af international virksomhed Emnet er ikke direkte defineret i succeskriterierne, men blev dog tænkt ind i valget af coaches. Ønsket om at drive international virksomhed gik igen i mere end 1/3 af coachingforløbene. Entreprenørerne og miljøet i CSE er i forvejen internationalt. Deltagerne tænker globalt og de fleste har læst i udlandet, ligesom mange deltagere kommer fra andre lande eller samarbejder internationalt i andre sammenhænge. Skridtet er derfor ikke langt til også at etablere virksomheden internationalt. Coachenes tilbagemelding er, at ressourcerne er frit til rådighed i virksomhederne i CSE, og at der er et uudnyttet potentiale, som med fordel kan understøttes og 6

7 faciliteres, så flere virksomheder med internationale ambitioner får det input, som gør, at de handler på det. En enkelt gruppe besluttede i coachingprocessen, at de vil flytte virksomheden til udlandet for at skabe markedsfordele med deres kendskab til Danmark og en anden gik i gang med et nyt udenlandsk marked. Konklusion Det var i høj grad de samme emner, som deltagervirksomhederne bragte frem i forløbet, uanset hvilken coach, de arbejdede med. Metodemæssigt krævede personlig afklaring og konfliktløsning primært coachkompetencer, mens de øvrige emner ledelse, strategi, eksekvering og udvikling af en international virksomhed i lige så høj grad krævede mentoring og regulær konsulentbistand. Kombinationen at coaching, mentoring og forretningsudvikling, som de 4 coaches mestrede, har efter alt at dømme været med til at gøre projektet til en succes. Der var ingen deltagere, der stod af undervejs i forløbet og kun to deltagere, der på forhånd havde aftalt med CSE, at de skulle skifte coach undervejs, for at udnytte de enkelte coaches erfaringer bedst muligt. Coachenes tilbagemelding er, at studenterentreprenørerne i CSE har et ekstremt potentiale og drive og et usædvanligt stærkt internationalt mindset. De mangler til gengæld hands-on erfaring med at drive en virksomhed med de mange forskellige opgaver, beslutninger, der følger med. Deltagerne har nemt ved at gøre sig fri af deres studenteridentitet og tage det fulde ansvar og identitet på sig som virksomhedsledere og deres globale verdenssyn, hvor nationale grænser mentalt set ikke fylder noget særligt, er en ressource med et meget stort udviklingspotentiale. 4. Opsummering, anbefalinger og nye perspektiver. 4.1 Samarbejdet med erfarne aktører prioriteres højt Erfaringer og ekspertise fra erhvervslivet har stor effekt på studenterentreprenørerne i CSE. Valget af coaches, der også er eksperter i forretningsudvikling og arbejder som rådgivere og mentorer, vil vi bygge videre på. De har tilført konkrete redskaber, sparring og erfaringer, som sparer de unge entreprenører for problemer og unødig spild af tid og ressourcer. Vi prioriterer fremadrettet, at arbejde videre med erfarne konsulenter og mentorer, da kombinationen af en coachende tilgang og ekspertise i forretningsudvikling har vist sig at være meget effektiv. 4.2 Udvikling af nye tilbud inden for de 4 vigtigste temaer I samarbejde med de coaches, der deltog i projektet, og en række andre partnervirksomheder udbyder vi fremover de 4 vigtigste temaer i form af workshops og supplerer - i det omfang det er muligt - med individuel sparring, coaching og mentoring. Målet er, at virksomhederne i CSE så tidligt som muligt får både indsigt, erfaring og konkrete værktøjer til at afklare af mål, kompetencer og samarbejde, forebygge og håndtere konflikter og ikke mindst få lagt en konkret strategi for virksomhedens udvikling, vækst og internationale perspektiv. Målet er, at nye virksomheder så tidligt som muligt får både indsigt, erfaring, og konkret træning i at afdække mål, samarbejde, kompetencer, formulere strategi og planer, forebygge konflikter og selvfølgelig skabe vækst og udbygge et tæt samarbejde og netværk med etablerede erhvervsfolk og virksomheder. 4.3 Train the trainer tilgang og nye coaches og mentorer Som et led i processen ovenfor inviterer vi erfarne entreprenører fra CSE, som har viljen og lysten til det, til at indgå i vores mentorkorps, så de kan videreføre de erfaringer, de har fået i processen 7

8 til nye studenterentreprenører. Desuden har både deltagere og coaches peget på nye coaches og mentorer, ligesom projektet også har ført til henvendelser fra andre coaches og mentorer, som efter individuel vurdering, indgår i CSE s Business Board af virksomheder, eksperter og andre professionelle, der står til rådighed for opstartsvirksomhederne i CSE. Forskellen i forhold til projektet er dog, at de som frivillige ikke kan tilbyde timer i samme omfang, som under projektet. 4.4 En samlet indsats med vægt på international vækst Potentialet og kulturen i CSE er klar til en international satsning. Næste skridt er en konkret strategi for, hvordan vi bedst udvikler det internationale potentiale i CSE. Det første spæde skridt har været, at vi tilbyder en serie seminarer med internationale opstartsvirksomheder om global udvikling, bl.a. Brazilian Day, Business in the Human Cloud og Innovationscentrene. Desuden er vi i gang med at etablere samarbejde med bl.a. London School of Economics og planlægger entrepreneurship, udveksling og forskningssamarbejde med universitetet i Mumbai og samarbejde med Venture Cup om partnerskab med flere universiteter i Brasilien ligesom vi netop med Dansk Industris hjælp har haft besøg af Vicepremierministeren fra Brunei, som har foreslået et samarbejde. Vi har derfor for nyligt søgt Industriens Fond om støtte til at skabe et helt nyt globalt vækstprogram, Go Grow hvor studenterentreprenører på tværs af universiteter sammen med nyere etablerede virksomheder med vækstpotentiale sammen gennemfører et intensivt træningsprogram, hvoraf de fire temaer ovenfor er centrale elementer i programmet. 5. Afrunding CSE arbejder videre med udgangspunkt i de nye erfaringer fra projektet. Workshops inden for de enkelte temaer er allerede i gang i tæt samarbejde med virksomhedspartnere. Vi kan ikke selv løfte den individuelle coaching og sparring i samme omfang som under projektet, men virksomhederne i CSE får fortsat efter behov tilbudt 1-2 timers sparring, mentoring og coaching fra vores samarbejdspartnere. I CSE s kommende projekter vil vi prioritere at kombinere workshops med individuel sparring, så deltagerne får et fælles udgangspunkt og erfaringsudveksling før den individuelle sparring. Desuden er det helt centralt fortsat at arbejde med meget erfarne coaches og mentorer som både mestrer forretningsudviklings- og coaching. 8

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt P med stort overblik og høj effekt Tag springet... Med Partnership sætter du og din virksomhed nye standarder for effektiv outsourcing. Vi tilbyder en skræddersyet, kosteffektiv og fleksibel partnerskabsmodel,

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin 29. november 2012 Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin v. Lasse Jensen, CONNECT Denmark Platinsponsorer: Fakta om CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en forening, hvis formål er at skabe

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Facilitering og rollen som facilitator

Facilitering og rollen som facilitator Facilitering og rollen som facilitator Fokus på facilitering og rollen som facilitator Ved møder og seminarer i et projekt sker det jævnligt, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomhed fra

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

When business gets personal! Mangler din virksomheds afgående medarbejdere den kompetence, der skal til for at komme videre?

When business gets personal! Mangler din virksomheds afgående medarbejdere den kompetence, der skal til for at komme videre? Outplacement Program POP When business gets personal! Mangler din virksomheds afgående medarbejdere den kompetence, der skal til for at komme videre? Acuity World får dine afgående medarbejderes personlige

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater -------------------------------------------------------------------- Kirsten M. Poulsen Direktør og Management Konsulent, KMP+ Formål Denne artikel beskriver

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014.

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

K^Si H Nørtoft Trivsel

K^Si H Nørtoft Trivsel K^Si H Nørtoft Trivsel,^'S en personlig relation W Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Faaborg-Midtfyn: "Proaktive Unge" Rette valg af uddannelse Ansøgeroplysninger: Nørtoft Trivsel Sdr. Højrupvejen

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse er som tango - rytme, bevægelse og udstråling skal være synkroniseret I mange organisationer

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Middle Management Program (MMP)

Middle Management Program (MMP) Middle Management Program (MMP) Lederudviklingsprogram for mellemledere. IBC Kurser og kompetenceudvikling Programmet til dig, der leder andre ledere, og som allerede har erfaring med denne lederrolle

Læs mere

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD HVORFOR FOODBOOSTER? Analyser (fx MAPP, Aarhus Universitet, 2014) peger bl.a. på følgende kompetencebehov i forhold

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske Bank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 DIREKTE 0000 0000 MOBIL 0000 0000 nkf@statsbiblioteket.dk

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere