TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Frants Nielsen, Paw Karslund Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Træfældninger primo Overførsel af energisparetilskuds-midler til årets Energipulje Vejlån Sikring imod PCB på Nordregårdskolen Oprettelse af bankkonto med hævekort til Solgården Orientering om vedtægter for Netværkshuset Kastruplund Endelig behandling af omdannelse af vuggestuegrupper Endelig godkendelse af sammenlægning er børnehuset Irlandsvej og børnehaven Ringbakken Ansøgning om forskudt valgperiode i Skelgårdsskolens skolebestyrelse Opsigelse af aftale mellem biblioteket og Tårnby Gymnasium og HF Ansøgning om tillægsbevilling i forbindelse med prisen som Danmarks Friluftskommune Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2014 til midlertidige opnormeringer på daginstitutionsområdet Ansættelse af Social og Sundhedshjælperelever Likviditetsoversigt - april kvartal Afskrivning difference Statusafstemning Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - juli kvartal Opgørelse for kontrolenheden for 2. kvartal Orientering om forhøjelse af fast vederlag Digital læring i eget hjem, -aflønning af medarbejder fra Tårnby Kommunebibliotekers timelønskonto. - LUKKET SAG Ansøgning om studietur til Venedig - LUKKET SAG Varmemesterområdet - forlængelse af midlertidig organisationstilpasning - LUKKET SAG Tjenestefrihed til varetagelse af fagligt organisationsarbejde i skoleåret 2014/ LUKKET SAG Overarbejde i Socialcentret - LUKKET SAG Overarbejde i Handicap og Psykiatri - LUKKET SAG

3 27. Videreførsel af afskedigelsessag - LUKKET SAG Ansøgning om orlov uden løn - LUKKET SAG Orlov uden løn - LUKKET SAG Pædagogisk leder til SFO'en Munkbjergvej 2 - LUKKET SAG Ny pædagogisk leder af SFO Skelgårdsskolen - LUKKET SAG Ny pædagogisk leder af SFO Gemmas Alle - LUKKET SAG Ny pædagogisk leder af SFO Corneliusmindevej 40 - LUKKET SAG Ny pædagogisk leder af Kastrupgårdsskolens SFO - LUKKET SAG Ny pædagogisk leder af Skottegårdsskolens SFO - LUKKET SAG Ny leder af Nordregårdskolens SFO - LUKKET SAG Ansættelse til pædagogisk leder på matriklen Korsvejens Skoles SFO - LUKKET SAG Ansættelse af Leder til Børnehaven Eskebøl Alle - LUKKET SAG Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG Forhandling Danmarks Lærerforening - LUKKET SAG Klagesag - LUKKET SAG...54 Bilagsoversigt

4 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/6176 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 3

5 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6176 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Orientering om, at under borgmester Henrik Ziminos fravær i perioden fra den 1. juli til og med den 17. juli 2014 indtræder 1. viceborgmester Elise Andersen i funktionen som daglig leder af administrationen, jf. lov om kommunernes styrelse 31, stk. 3, 1. pkt. og 33. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1. at tage orienteringen til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag til meddelelsespunkt - Økonomiudvalgsmøde /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 4

6 Økonomiudvalget d Træfældninger primo 2014 Åben sag Sagsnr.: 12/9484 Sagsansvarlig: rka.tf Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Flere steder på kommunens grønne områder er der behov for at fælde træer. Det gælder bl.a. døde træer, træer, der er tæt på at gå ud, træer der er til gene eller tiltrængt udtynding af bevoksninger. Derudover har Teknisk Chef løbende givet tilladelse til fældning af risikotræer eller træer, der af andre grunde skal fældes akut. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Begrundelsen for at fælde træerne kan være sikkerhedsmæssige, men også af æstetiske hensyn til omgivelserne. Nogle af træfældningerne er en del af genopretning af en beplantning eller opretholdelse af et grønt element. Hvor der kan plantes med et godt resultat, genplantes et nyt træ i overensstemmelse med forholdene på stedet. Der tages hensyn til højde, vækstforhold, arealets nuværende og fremtidige udtryk, anvendelse samt samspillet med omgivelserne. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til at Økonomiudvalget, 1. at træfældninger godkendes, jf. vedlagte bilag 1 og 2. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Risikotræer. Bilag til indstilling Træfældninger primo /13 2 Åben Bilag til indstilling Træfældninger primo 2014, periode: / Åben VS: æbletræ vesterbygade 31 - Vesterbygade 31- æbletræ.doc /13 4 Åben VS: Amager Landevej 76 og Østerlarsvej 6, Tårnby Rådhus, 20290/14 Tårnby kommune. - [Captia] Tilladelse.pdf 5 Åben VS: risikotræ - VS træ vesterbygade.msg /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt fremadrettet lægges kompetencen i Teknik og Miljøudvalget. 5

7 Økonomiudvalget d Overførsel af energisparetilskuds-midler til årets Energipulje Åben sag Sagsnr.: 14/17096 Sagsansvarlig: cbi.tf Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Ved gennemførelse af energipulje-arbejder opnås et energisparetilskud fra energileverandør. Teknisk Forvaltning indstiller, at energisparetilskuds-midler fra et års udførte energiprojekter overføres til Energipuljen til anvendelse i samme år. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Energistyrelsen har udarbejdet et Standardværdikatalog, som beskriver hvilke energiprojekter, der giver tilskud og hvilke der ikke gør. Tilskuddet gives kun en gang - det år projektet afsluttes. Tårnby Kommune har en aftale med et energiselskab (HMN Naturgas), der beregner og giver et tilskud til realisering af energiforbedringer på godkendte områder (energisparetilskud). Tilskuddet er som udgangspunkt på 38 øre for hver kwh et energiprojekt sparer, eksempelvis på følgende områder: Vinduer, døre, ovenlys og glaspartier Ydervægge Isolering af rørstrækninger Tagkonstruktioner Skift til fjernvarme eller ny kondenserende gaskedel Biobrændsel Solvarme Tidligere har det været sådan, at disse tilskud er tilgået kassen som en indtægtsbevilling, når det pågældende energiprojekt er afsluttet. Fremadrettet foreslås nu i stedet, at energisparetilskud via indtægtsbevilling overføres direkte tilbage til Energipuljen til brug i samme år som energiprojektet afsluttes. Tilskudsmidler kan således ikke overføres til efterfølgende år. Denne nye fremgangsmåde vil have følgende fordele: at der sikres en rigtig god forrentning af tilskudsmidlerne, der ellers blot ville tilfalde kommunekassen - idet alle energiprojekter har en tilbagebetalingstid på max. 10 år, hvilket svarer til en simpel forrentning på minimum 10 % pr. år og meget ofte klart større end 10 % pr. år, eksempelvis blev midlerne i Energipuljen forrentet med 23 % i 2013, og hele 27 % i 2012 at lette arbejdsgangen, idet der ikke skal udarbejdes en separat tillægsbevilling til udførsel af yderligere energiprojekter for energisparetilskuds-midlerne 6

8 Økonomiudvalget d optimere planlægningen og prioritering af energiprojekter ved at øge synligheden og overblikket over økonomien i Energipuljens midler, idet der stilles sikkerhed om brug af evt. tilskudsmidler det vil give et ekstra incitament i forhold til at opsøge energisparetilskud, idet midlerne falder tilbage i Energipuljen til udførsel af yderligere energiprojekter ØKONOMI Energisparetilskudene varierer fra år til år. Herunder ses en liste over de seneste års tilskud i forbindelse med udførte energiprojekter: Tilskud 2011: kr. Tilskud 2012: kr. Tilskud i 2013: kr. For 2014 er der pr. juni 2014 indgået aftale om energisparetilskud for kr., som potentielt vil kunne føres tilbage til Energipuljen med en minimums forrentning på 10 % pr. år. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1.at energisparetilskuds-midler (kwh indberetninger) fra et års udførte energiprojekter overføres til Energipuljen til anvendelse i samme år. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 Økonomiudvalget d Vejlån Åben sag Sagsnr.: 14/18231 Sagsansvarlig: hmy.tf Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller, at mellemregningskontiene for afsluttede vejlån nulstilles og afgangsføres. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune garanterer for lån til grundejerforeninger til istandsættelse af private fællesveje på grundlag af en kendelse herom. Renter og afdrag for lån for de bidragspligtige, optaget inden den 1. marts 2001, opkræves på skattebilletten sammen med de øvrige ejendomsskatter. Efter 1. marts 2001 garanterer Kommunen fortsat for vejlån, men ydelsen opkræves ikke på ejendomsskattebilletten. Af disse ca. 15. år gamle vejlån er følgende 6 nu afsluttede: Grundejerforeningen Brattingborg, saldo: ,12 kr. (kto.nr ) Grundejerforeningen Englund, saldo: ,71 kr. (kto.nr ) Grundejerforeningen Vesterled, saldo: - 272,52 kr. (kto.nr ) Grundejerforeningen Vestervænge, saldo: ,61 kr. (kto.nr ) Grundejerforeningen Sletten, saldo: ,08 kr.(kto.nr ) Grundejerforeningen Tårnbyhøj Alle, saldo: 1.779,96 kr. (kto.nr ) Udgift: ,40 kr, Indtægt: 68,587,60 kr. Vejlånskontiene udviser ultimosaldi, som burde kunne afstemmes med vejgæld, som kommunen, efter aftale, afdrager og forrenter på de enkelte vejlån, og de pålignede indtægter fra de enkelte borgere (afdrag + renter + administrationsvederlag til Kommunen på ½ %, der er pålignet skattebilletterne). Imidlertid har en del af borgerne krav på at indfri deres del af vejlånet til et kvartal, hvorfor kommunen i denne forbindelse mister administrationsgebyret. Hertil kommer, at retningslinjerne for vejlån flere gange er blevet ændret, således at lån ikke blev nedskrevet tilsvarende. Ovenstående medfører, at afvigelser kan forklares med usikkerhed på grund af administrationsmetoder. 8

10 Økonomiudvalget d Først på det tidspunkt (eksempelvis efter 15 år), hvor et vejlån er endeligt afdraget af såvel kommunen som af borgerne, via skattebilletten, kan det konstateres, om kommunen har haft en udgift eller en indtægt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at de omhandlede mellemregningskonti afgangsføres. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 Økonomiudvalget d Sikring imod PCB på Nordregårdskolen Åben sag Sagsnr.: 14/14018 Sagsansvarlig: BHO.TF Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Nordregårdskolen blev i slutningen af 2013 undersøgt for PCB i fuger og indeluft. Kommunens rådgiver har anbefalet, at PCB-holdige bygningsfuger, der kan nås af børn, skal pillesikres. Teknisk Forvaltning har indhentet tilbud og søger penge til at gennemføre opgaven. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunens rådgiver har anbefalet, at PCB-holdige bygningsfuger, der kan nås af børn, skal pillesikres. Børnene må altså ikke kunne røre ved fugerne. Udvendige fuger på havemure, støttemure og sålbænke udkradses og erstattes af nye fuger. Over tid er der vandret PCB fra de gamle fuger ind i den tilstødende beton. Inden der fuges, forsegles de blotlagte betonkanter kemisk. Forseglingen hindrer PCB i vandre tilbage ind i de nye fuger. Indvendige fuger forsegles med metallister. ØKONOMI Teknisk forvaltning har indhentet pris på PCB-sanering af udvendige fuger samt sikring af indvendige fuger. Budgettet er på kr. Teknisk Forvaltning kan afholde udgiften hertil over konto for akut ejendomsvedligeholdelse. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /HMY 1.at fuger pillesikres som beskrevet, og at der til opgaven bevilges og frigives kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budget PCB pillesikring Nordregårdskolen 83561/14 10

12 Økonomiudvalget d BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 Økonomiudvalget d Oprettelse af bankkonto med hævekort til Solgården Åben sag Sagsnr.: 14/18595 Sagsansvarlig: eje.sf Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har konstateret, at Pensionistcentret Solgården har store pengebeløb liggende fysisk, som følge af rejsearrangementer for brugerne. Arrangementerne er en del af Pensionistcentret Solgårdens formål og forvaltningen anbefaler derfor, at der oprettes en bankkonto til Solgården med tilknyttet Mastercard/debet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Pensionistcentret Solgården løfter en stor opgave i forhold til kommunens ældre, aktive borgere, og tilbyder en lang række aktiviteter, heriblandt rejser. Der er i 2014 planlagt tre rejser for sammenlagt 118 personer to til efteråret og en der blev afholdt primo maj til Mallorca. I forbindelse med rejserne modtager Solgården kontant betaling fra deltagerne i størrelsesorden kr. pr. person og dette vurderes både usikkert for personalet, men også ufleksibelt for brugerne af tilbuddet. For at styrke sikkerheden i håndteringen af borgernes penge og i forhold til medarbejdernes tryghed, anbefaler forvaltningen, at der etableres en bankkonto med Mastercard/Debet til Solgården. ØKONOMI Der skal gøres opmærksom på, at såfremt indstillingen godkendes skal forretningsgangen håndteres som beskrevet i Kasse- og Regnskabsregulativets, bilag 7, som omhandler de nærmere regler for etablering og tilrettelæggelse af forretningsgange vedrørende forskudskasser og rådighedsbeløb. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at /MIF 1. Der oprettes bankkonto med Mastercard/debet til Pensionistcentret Solgården 12

14 Økonomiudvalget d BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 Økonomiudvalget d Orientering om vedtægter for Netværkshuset Kastruplund Åben sag Sagsnr.: 13/1655 Sagsansvarlig: sbo.sf Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Økonomiudvalget har på sit møde den 23. oktober 2013 godkendt Røde Kors Hovedstaden til at drive et værested i Tårnby Kommune for socialt udsatte mennesker som et frivillighedsprojekt. Røde Kors Hovedstaden har fremsendt vedtægter for Netværkshuset Kastruplund. Vedtægterne fremlægges til efterretning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget har på sit møde den 23. oktober 2013 godkendt Røde Kors Hovedstaden til at drive et værested i Tårnby Kommune for socialt udsatte mennesker som et frivillighedsprojekt, hvortil kommunen yder et driftstilskud samt har stillet lokaler til rådighed for værestedets aktiviteter. Værestedet har fået navnet Netværkshuset Kastruplund og Røde Kors har nu fremsendt vedtægter for værestedet. Da det er Røde Kors, der står for driften, er det også Røde Kors, der udarbejder vedtægter for stedet. Vedtægterne skal således ikke godkendes af Kommunalbestyrelsen, men blot tages til efterretning. På det konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen den blev Lilly Hellsten udpeget som kommunens repræsentant i Netværkshuset Kastruplund bestyrelse, jf. vedtægternes 3 stk. 4. LOVGRUNDLAG Lov om Social Service 18. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at vedtægterne for Netværkshuset Kastruplund tages til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Vedtægter Netværkshuset Tårnby juni.pdf 96204/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 14

16 Økonomiudvalget d Endelig behandling af omdannelse af vuggestuegrupper Åben sag Sagsnr.: 13/28684 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget har tidligere truffet principbeslutning om pladsjustering på 0-5 års-området, herunder omdannelse af vuggestuegrupper ved børnehuset Tømmerup Haveby og Tømmergrunden. I forbindelse med pladsredegørelsen 2014, viste det sig, at der var behov for nogle mindre justering i enkelte børnehuse for at udvide børnehavekapaciteten, idet der var en mindre mangel af børnehavepladser i forhold til årgangen. Den foreslåede ændring af kapaciteten/børnetallet er udgiftsneutral og omhandler omkonvertering af vuggestuepladser til børnehavepladser. Der er foretaget forhandlinger med de faglige organisationer (se bilag). HØRING Omdannelsen har været sendt til høring i institutionernes forældrebestyrelser. Høringsfristen har været sat til den og der er indkommet høringssvar fra bh. Tømmerup Haveby (se bilag). INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget /SHJ 1. at Børne- og Skoleudvalgets beslutning endeligt godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben _v1_Høringsskrivelse (2).doc 61467/14 2 Lukket 3 Lukket 4 Åben Høringssvar fra forældrebestyrelsen Tømmerup Haveby samt /14 svar til forældrebestyrelsen 5 Åben Referat af forhandling afholdt med BUPL /14 6 Åben Referat af forhandling med BUPL /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 15

17 Økonomiudvalget d Endelig godkendelse af sammenlægning er børnehuset Irlandsvej og børnehaven Ringbakken Åben sag Sagsnr.: 14/13215 Sagsansvarlig: lgr.uk Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen fremsender indstilling om endelig beslutning om overflytning og sammenlægning af børnehaven Ringbakken og børnehuset Irlandsvej med virkning pr Indstillingen blev principbesluttet i Børne- og Skoleudvalget den og den har efterfølgende været sendt til høring hos institutionernes forældre samt forældrebestyrelser (se bilag). Indførelsen af den nye skolereform betyder, at alle fritidshjem bliver omdannet til SFO er pr Børnehaven Ringbakken er for nuværende organisatorisk sammenlagt med fritidshjemmet Randkløve Alle 2, men børnehaven er beliggende på egen matrikel. I forbindelse med skolereformen og fritidshjemmenes omdannelse til SFO vil det være hensigtsmæssigt, at overflytte og sammenlægge børnehaven Ringbakken med børnehuset Irlandsvej, således at Randkløve Alle 2 bliver en ren SFO tilknyttet Nordregårdsskolen. Børn og medarbejdere fra børnehaven Ringbakken vil således blive indmeldt i børnehuset Irlandsvej og institutionen vil få tillagt Ringbakkens lokaler. På baggrund af det pædagogiske perspektiv om at børnegruppen inkluderes i det eksisterende børnehus Irlandsvej indstiller forvaltningen samtidigt, at det nuværende ledelsesniveau reduceres fra nuværende 4 (leder, souschef og 2 afdelingsledere) til 3 ledelsespersoner, således at ledelsesniveauet reduceres med 1 afdelingsleder. Der er foretaget forhandlinger med de faglige organisationer (se bilag). HØRING Høringsfristen har været sat til den og der er indkommet høringssvar fra forældrebestyrelsen fra bh. Irlandsvej (se bilag). ØKONOMI Der er ingen budgetmæssige konsekvenser ved overflytningen og sammenlægningen af institutionerne. Nuværende personalenormering og budgetramme ved børnehaven Ringbakken overføres til børnehuset Irlandsvej. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 16

18 Økonomiudvalget d /SHJ 1. at Børne- og Skoleudvalgets beslutning om overflytning og sammenlægning endeligt godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Endeligt brev ud til forældre og bestyrelse 79778/14 2 Åben Kommentarer fra forældrebestyrelsen i Børnehuset /14 Irlandsvej.docx 3 Lukket 4 Lukket 5 Åben Referat af forhandling med BUPL /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 17

19 Økonomiudvalget d Ansøgning om forskudt valgperiode i Skelgårdsskolens skolebestyrelse Åben sag Sagsnr.: 14/18789 Sagsansvarlig: IRO.UK Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Skelgårdsskolens skolebestyrelse har fremsendt ansøgning om, at skolebestyrelsen har forskudt valgperiode. Børne- og kulturforvaltningen har modtaget oversigt over, hvem der er valgt for hvilken periode. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen har på sit møde d godkendt regler m.v. for afholdelse af valg til skolebestyrelsesmøde. Herunder om forskudte valg. Forskudte valg Skolebestyrelsen kan efter godkendt ansøgning til Kommunalbestyrelsen beslutte, at der skal være forskudte valg på skolen. Når der første gang holdes forskudte valg, vælges fire medlemmer for en fireårig periode, tre medlemmer vælges for en toårig periode. Valgbestyrelsen afgiver indstilling til Kommunalbestyrelsen om, hvilke forældrerepræsentanter der vælges for henholdsvis en fireårig og toårig periode. Indstillingen afgøres ved lodtrækning, hvis forældrerepræsentanterne ikke kan blive enige om anden måde at afgøre spørgsmålet på. Ved efterfølgende valg er valgperioden fireårig. Hvis der ikke længere skal være forskudte valg, afkortes valgperioden for indehaverne af de pladser, der er besat ved det sidste forskudte valg, til to år. LOVGRUNDLAG LOV nr af (Lov om ændring af lov om folkeskoleloven og forskellige andre love) BEK nr. 28 af (Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen). INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, 1. at Skelgårdsskolens skolebestyrelses ansøgning imødekommes. 18

20 Økonomiudvalget d /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om forskudt valgperiode vedr. skolebestyrelsesperioden /14 pr Ansøgning om forskudt valg - 2.docx 2 Åben Ansøgning om forskudt skolebestyrelsesvalg 72344/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 19

21 Økonomiudvalget d Opsigelse af aftale mellem biblioteket og Tårnby Gymnasium og HF Åben sag Sagsnr.: 14/17754 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Tårnby Gymnasium og HF har opsagt aftalen med Tårnby Kommune om biblioteksbetjening på gymnasiet. Aftalen opsiges med udgangen af kalenderåret Opsigelsen bevirker at Tårnby Kommunebiblioteker skal reducere personalenormeringen med 20 timer ugentligt fra Reduktionen sker i forbindelse med naturlig afgang. Budgettet for 2015 og fremefter reduceres med den indtægt, som står i budgettet på kr. for betjening af Tårnby Gymnasium. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at 1. Orienteringen tages til efterretning 2. Tårnby Kommunebibliotekers budget for 2015 og fremefter reduceres med kr. for betjening af Tårnby Gymnasium. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Opsigelse af aftalen om bibliotekar på gymnasiet.pdf /14 2 Åben Kontrakt vedrørende betjening af Tårnby Gymnasium.pdf /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 20

22 Økonomiudvalget d Ansøgning om tillægsbevilling i forbindelse med prisen som Danmarks Friluftskommune 2013 Åben sag Sagsnr.: 14/19978 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Danmarks Friluftsråd har nu godkendt de projekter ØK besluttede på mødet den Den samlede pris på kr. udbetales først når projekterne er gennemført og betalt. Der skal derfor ansøges om en tillægsbevilling på kr. til Tårnby Naturskole til gennemførelse af de aftalte projekter. Se bilag, skrivelse fra Friluftsrådet. Der skal samtidig søges om en tillægsbevilling på kr , prisen fra Friluftsrådet, der vil blive indbetalt i indeværende år, når projekterne er afsluttede. Økonomisk Forvaltning opretter to konti, udgift og indtægt, til ovenstående formål. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at /SHJ 1. der godkendes en kassefinansieret tillægsbevilling på kr. til Tårnby Naturskole 2. der godkendes en indtægt på kr. på Tårnby Naturskoles budget i henhold til ovenstående BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Skrivelse fra Friluftrådet.pdf /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 21

23 Økonomiudvalget d Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2014 til midlertidige opnormeringer på daginstitutionsområdet Åben sag Sagsnr.: 14/3415 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger på i alt 0 kr. i 2014 til serviceområdet Daginstitutioner og klubber til midlertidige opnormeringer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget har tidligere godkendt principbeslutning om løsning af SFO-kapaciteten for kommende 0. klasse børn i Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at der har været behov for yderligere opnormeringer på enkelte institutioner frem til for at sikre alle børn plads i fritidsordning og fritidsklub, der tillige finansieres over forvaltningens budget. Se vedhæftede bilag 54978/14: Oversigt over hvilke institutioner, der midlertidigt er udvidet. Pr ændres personalenormeringen for SFO er og Fritidsklubber på grund af ny Folkeskolereform. Forvaltningen fremsender senere på året driftsbevillinger for det resterende års udvidelser på de store børns område. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber: Dagplejen kr Integr. Inst. kr Fritidshjem kr Klubber kr I alt SFO: SFO/fritidshjem kr I alt I alt kr. 0 22

24 Økonomiudvalget d PÅTEGNING Påtegning den 7. juli 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, idet det forventes, at det er allerede ledige stillinger som benyttes til ansættelse. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Kulturforvaltningen at anbefale overfor Økonomiudvalget, /SHJ 1. At der i 2014 imødekommes tillægsbevilling på i alt 0 kr. til serviceområdet Daginstitutioner og klubber, som angivet i de uddybende bemærkninger. 2. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser 54978/14 2 Åben Underskrevet referat klub/sfo Brønderslev Alle 34351/14 3 Åben Underskrevet referat Bgl. Gemmas Alle 34345/14 4 Åben Underskrevet referat SFO Skelgården 34347/14 5 Åben Underskrevet referat SFO Kastrupgård 34341/14 6 Åben Underskrevet referat SFO Skottegården 34338/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 23

25 Økonomiudvalget d Ansættelse af Social og Sundhedshjælperelever. Åben sag Sagsnr.: 08/2965 Sagsansvarlig: mbv.of Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Organisations og Personaleafdelingen har fra social og sundhedsskolen i Brøndby (SOSU C) fået meddelelse om hvilke Social- og Sundhedshjælperelever, der starter uddannelse den , og som dermed indstilles til ansættelse i Tårnby Kommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det indstilles fra SOSU C at 19 elever ansættes for perioden elever af eleverne opfylder kriterierne for voksenløn INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget til orientering. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Lønbilag for social og sundhedshjælperelever Maj /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 24

26 Økonomiudvalget d Likviditetsoversigt - april kvartal 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/3106 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Likviditetsoversigt for april kvartal INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler, Jse 1. at likviditetsoversigten for april kvartal 2014 tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Sammentællingsark anlæg -april kvartal /14 2 Åben Endelig anlæg april kvartal /14 3 Åben Forside - april kvartal /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 25

27 Økonomiudvalget d Afskrivning difference Statusafstemning Åben sag Sagsnr.: 14/20551 Sagsansvarlig: shj.of Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Afskrivning i forbindelse med statusafstemning af Regnskab 2013 vedr. lån til ejendomsskat. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med statusafstemning af Regnskab 2013 registreringskonto Mellemregning lån til e-skat er der konstateret en difference på 2.222,71. kr. Differencen skyldes fejlposteringer på 3 lånesager i forbindelse med ændring af ejendomsskattebilletterne for Disse er alle korrekt pålignet i fagsystemet. Afskrivning har ingen pengemæssig betydning. INDSTILLING Servicecentret anbefaler overfor Økonomiudvalget, Jse 1. at der afskrives 2.222,71 kr. på struktur konto , Artskonto , mellemregning - lån til e-skat. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 26

28 Økonomiudvalget d Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - juli kvartal 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/13268 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. juli 2014 indberettes til Indenrigs- og Økonomiministeriet efter politisk behandling jf. ministeriets brev af 3. december INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, at Jse 1. orienteringen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen 79662/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 27

29 Økonomiudvalget d Opgørelse for kontrolenheden for 2. kvartal 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/20717 Sagsansvarlig: jgu.of Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Vedlagt fremsendes opgørelse for kontrolenheden for 2. kvartal Kontrolenheden har for 2. kvartal 2014 udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kontrolenheden har i 2. kvartal 2014 modtaget 64 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset, SKAT og Udbetaling Danmark. Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier: Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til enlig forsørger Modtaget 3 sager Færdiggjort 2 sager med en årlig besparelse på kr ,- i 1 sag 1 sag er under fortsat behandling Registersamkøring fra Udbetaling Danmark Modtaget 28 sager Færdiggjort 27 sager med ingen besparelse 1 sag er under fortsat behandling Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp Modtaget 27 sager Færdiggjort 19 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,73 8 sager er under fortsat behandling Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge 28

30 Økonomiudvalget d Modtaget 6 sager Færdiggjort 3 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,- 3 sager er under fortsat behandling Der er således for perioden 1. april til og med 30. juni 2014 et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,73 og en årlig besparelse på kr Derudover er 5 sager fra 1. kvartal 2014 færdigekspederet, og det bevirkede, at 1 sag blev færdiggjort med et tilbagebetalingskrav på kr ,48, og 1 sag blev færdiggjort med en årlig besparelse på kr ,- INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller over for Økonomiudvalget, 1. at opgørelse for 2. kvartal 2014 for kontrolenheden tages til efterretning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 29

31 Økonomiudvalget d Orientering om forhøjelse af fast vederlag Åben sag Sagsnr.: 14/20080 Sagsansvarlig: yvk.of Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Til orientering skal det meddeles, at med virkning fra 1. juli 2014 forhøjes kommunalpolitikernes faste vederlag. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomi- og Indenrigsministeriet har udstedt en ny vederlagsbekendtgørelse for kommunerne, jf. bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Bekendtgørelsen er en udmøntning af den del af den politiske aftale mellem regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative om en mere tidssvarende vederlæggelse af politikere, som vedrører de menige kommunalbestyrelsesmedlemmer. Ændringen indebærer, at niveauet hæves for det faste vederlag med 29,2 pct. Det betyder, at det faste vederlag stiger fra kr. til kr. Da ændringen først er blevet vedtaget den 25. juni 2014 har det ikke været muligt at regulere det faste vederlag allerede for udbetalingen for juli måned. I forbindelse med udbetalingen for august måned vil der således ske en efterregulering af det faste vederlag. Det faste vederlag vil fremover blive reguleret én gang årligt pr. 1. april med reguleringsprocenten, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Reguleringen sker første gang pr. 1. april LOVGRUNDLAG Vederlagsbekendtgørelsens 2, stk. 1. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, Jse 1. at udvalget tager orienteringen om ændring af det fast vederlag til efterretning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 30

32 Økonomiudvalget d Digital læring i eget hjem, -aflønning af medarbejder fra Tårnby Kommunebibliotekers timelønskonto. - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/15670 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod 31

33 Økonomiudvalget d Ansøgning om studietur til Venedig - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/4291 Sagsansvarlig: oph_medarb Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod 32

34 Økonomiudvalget d Varmemesterområdet - forlængelse af midlertidig organisationstilpasning - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/35616 Sagsansvarlig: pgy.tf Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod 33

35 Økonomiudvalget d Tjenestefrihed til varetagelse af fagligt organisationsarbejde i skoleåret 2014/ LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/25544 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod 34

36 Økonomiudvalget d Overarbejde i Socialcentret - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 11/4551 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod 35

37 Økonomiudvalget d Overarbejde i Handicap og Psykiatri - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 11/4551 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod 36

38 Økonomiudvalget d Videreførsel af afskedigelsessag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/18551 Sagsansvarlig: afp.of Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod 37

39 Økonomiudvalget d Ansøgning om orlov uden løn - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 09/2735 Sagsansvarlig: wje.of Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod 38

40 Økonomiudvalget d Orlov uden løn - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 05/397 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod 39

41 Økonomiudvalget d Pædagogisk leder til SFO'en Munkbjergvej 2 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 09/1885 Sagsansvarlig: kre.of Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod 40

42 Økonomiudvalget d Ny pædagogisk leder af SFO Skelgårdsskolen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1078 Sagsansvarlig: kre.of Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod 41

43 Økonomiudvalget d Ny pædagogisk leder af SFO Gemmas Alle - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/233 Sagsansvarlig: kre.of Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod 42

44 Økonomiudvalget d Ny pædagogisk leder af SFO Corneliusmindevej 40 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 07/4305 Sagsansvarlig: kre.of Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod 43

45 Økonomiudvalget d Ny pædagogisk leder af Kastrupgårdsskolens SFO - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 05/217 Sagsansvarlig: kre.of Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod 44

46 Økonomiudvalget d Ny pædagogisk leder af Skottegårdsskolens SFO - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/34 Sagsansvarlig: kre.of Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod 45

47 Økonomiudvalget d Ny leder af Nordregårdskolens SFO - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/3397 Sagsansvarlig: kre.of Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod 46

48 Økonomiudvalget d Ansættelse til pædagogisk leder på matriklen Korsvejens Skoles SFO - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/2477 Sagsansvarlig: kre.of Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod 47

49 Økonomiudvalget d Ansættelse af Leder til Børnehaven Eskebøl Alle - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 09/3299 Sagsansvarlig: kre.of Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod 48

50 Økonomiudvalget d Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/698 Sagsansvarlig: wje.of Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod 49

51 Økonomiudvalget d Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1063 Sagsansvarlig: jhd.of Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod 50

52 Økonomiudvalget d Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1062 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod 51

53 Økonomiudvalget d Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1040 Sagsansvarlig: jhd.of Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod 52

54 Økonomiudvalget d Forhandling Danmarks Lærerforening - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/25531 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod 53

55 Økonomiudvalget d Klagesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/18393 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod 54

56 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Bilag til meddelelsespunkt - Økonomiudvalgsmøde (123512/14) 3. Træfældninger primo Risikotræer. Bilag til indstilling Træfældninger primo 2014 ( /13) 2. Bilag til indstilling Træfældninger primo 2014, periode: ( /13) 3. VS: æbletræ vesterbygade 31 - Vesterbygade 31- æbletræ.doc ( /13) 4. VS: Amager Landevej 76 og Østerlarsvej 6, Tårnby Rådhus, Tårnby kommune. - [Captia] Tilladelse.pdf (20290/14) 5. VS: risikotræ - VS træ vesterbygade.msg (123925/14) 6. Sikring imod PCB på Nordregårdskolen 1. Budget PCB pillesikring Nordregårdskolen (83561/14) 8. Orientering om vedtægter for Netværkshuset Kastruplund 1. Vedtægter Netværkshuset Tårnby juni.pdf (96204/14) 9. Endelig behandling af omdannelse af vuggestuegrupper _v1_Høringsskrivelse (2).doc (61467/14) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) 4. Høringssvar fra forældrebestyrelsen Tømmerup Haveby samt svar til forældrebestyrelsen (119842/14) 5. Referat af forhandling afholdt med BUPL (119914/14) 6. Referat af forhandling med BUPL (123861/14) 10. Endelig godkendelse af sammenlægning er børnehuset Irlandsvej og børnehaven Ringbakken 1. Endeligt brev ud til forældre og bestyrelse (79778/14) 2. Kommentarer fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Irlandsvej.docx (105600/14) 3. (Lukket bilag) 4. (Lukket bilag) 5. Referat af forhandling med BUPL (121074/14) 11. Ansøgning om forskudt valgperiode i Skelgårdsskolens skolebestyrelse 1. Ansøgning om forskudt valgperiode vedr. skolebestyrelsesperioden pr Ansøgning om forskudt valg - 2.docx (110451/14) 2. Ansøgning om forskudt skolebestyrelsesvalg (72344/14) 12. Opsigelse af aftale mellem biblioteket og Tårnby Gymnasium og HF 1. Opsigelse af aftalen om bibliotekar på gymnasiet.pdf (106251/14) 2. Kontrakt vedrørende betjening af Tårnby Gymnasium.pdf (110415/14) 13. Ansøgning om tillægsbevilling i forbindelse med prisen som Danmarks Friluftskommune Skrivelse fra Friluftrådet.pdf (118713/14) 14. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2014 til midlertidige opnormeringer på 55

57 Økonomiudvalget d daginstitutionsområdet 1. Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser (54978/14) 2. Underskrevet referat klub/sfo Brønderslev Alle (34351/14) 3. Underskrevet referat Bgl. Gemmas Alle (34345/14) 4. Underskrevet referat SFO Skelgården (34347/14) 5. Underskrevet referat SFO Kastrupgård (34341/14) 6. Underskrevet referat SFO Skottegården (34338/14) 15. Ansættelse af Social og Sundhedshjælperelever. 1. Lønbilag for social og sundhedshjælperelever Maj 2014 (46153/14) 16. Likviditetsoversigt - april kvartal Sammentællingsark anlæg -april kvartal 2014 (55499/14) 2. Endelig anlæg april kvartal 2014 (108521/14) 3. Forside - april kvartal 2014 (55500/14) 18. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - juli kvartal Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen (79662/14) 56

58 Bilag: 2.1. Bilag til meddelelsespunkt - Økonomiudvalgsmøde Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 16. juli Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

59

60 Bilag: 3.1. Risikotræer. Bilag til indstilling Træfældninger primo 2014 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 16. juli Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

61 Bilag til Dagsordenpunkt, sag 12/9484, dokument nr.: 51. Information til Økonomiudvalget. Oversigt over træer der er væltet af sig selv, risikotræer eller andre træfældninger der har krævet akut tilladelse til fældning af Teknisk Chef, Teknisk Forvaltning i perioden den 11.sept juni Fjernelse af træer nr. 1 Træ: Tre store træer. 1 poppel, 2 ask. Begrundelse/hændelse: De store træer er døende og har store døende grene højt oppe i kronen. Af hensyn til forbipasserendes sikkerhed på Kamerunvej fældes træerne. Sted: Ugandavej Plejehjem. Hegn ud til Kamerunvej. Efterfølgende aktion: Læhegnet udtyndes således at de flotteste træer får lov til at stå tilbage og vokse sig flotte og grimme træer og opvækst udtyndes. Se dok. løbenr /13. Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Fjernelse af træer nr. 2 Træ: Sted: Ahorn Saltværksvej 58 Begrundelse/hændelse: Træet er døende og har mange store døde grene. Efterfølgende aktion: Træet fældes og der genplantes med to træer. Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger:

62 Fjernelse af træer nr. 3 Træ: Sted: Skyrækker, Ailanthus altissima. Pilehaven Begrundelse/hændelse: Teknisk Forvaltning har søgt tilladelse til med det samme at fjerne et træ, Ailanthus altissima, skyrækker, som står i Pilehavens have fordi: Træets rødder er gået i naboens kloak. Denne har fået betalt skaden via forsikring, men næste gang betaler forsikringsselskabet ikke. Træet er forsøgt tilbageskåret af gartnerne, fordi det fylder og skygger for meget i pilehavens have, men det gør at træet får mere aggressive rødder, der kan ødelægge kloakker, løfte belægningssten og andet. Træet er på i flere af vores nabolande på listen over aggressive og problematiske invasive arter fordi træet skaber store problemer for kloakker og træarten observeres nøje af Naturstyrelsen og er ved at komme på den danske liste også. Træet får i voksen tilstand mange frø, og planten udkonkurrerer på flere måde anden plantevækst. Desuden er træet et dybtgående rodsystem og er svært at slå ihjel pga. meget aggressive rødder. Efterfølgende aktion: Der plantes paradisæble samt noget, der blomstrer sent på året. Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Fjernelse af træer nr. 4 Træ: Sted: D4 Mirabel Præstefælledvej ca. nr. 11. Begrundelse/hændelse: Træet er meget svækket pga. svamp og udgør en sikkerhedsrisiko. Efterfølgende aktion: Der bliver ikke genplantet, da der ikke er lys nok i buskadset til at et nyt træ kan etablere sig og der står allerede nogle flotte birk, som nu får mere plads. Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger:

63 Fjernelse af træer nr. 5 Træ: Skovfyr Sted: Løjtegårdsskolen. Parkeringsplads for enden af Neptun Allé ved skolens indgang. Begrundelse/hændelse: Træets stamme er rådden og træet har en stor tung krone. Efterfølgende aktion: Genplantning af to stk. skovfyr samme sted igen. Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Fjernelse af træer nr. 6 Træ: Lindetræ Begrundelse/hændelse: Træet blev delvis væltet i stormen den 5. december 2013, hvorfor kronen blev beskåret kraftigt. Der er risiko for træet vil vælte helt ved senere storme når kronen vokser til igen Sted: D3 Tejn Allé ved Snorrebakken Efterfølgende aktion: Genplantning af nyt lindetræ, hvis der bevilges penge dertil. Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Fjernelse af træer nr. 7 Træ: 1 Æbletræ Begrundelse/hændelse: Træet er døende og til fare for vuggestuebørnene. Sted: D5 Vuggestuen Ugandavej, Ugandavej 147 Efterfølgende aktion: Der genplantes med to nye træer når der er penge på budgettet. Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger:

64 Fjernelse af træer nr. 8 Træ: Guldregn Begrundelse/hændelse: Guldregn hælder kraftigt og det vurderes den kan vælte når som helst. Sted: Rådhuset, kursushaven Efterfølgende aktion: Guldregn udskiftes med ny flerstammet guldregn, h=2,5-3 m efter godkendelse fra Kulturstyrelsen. Se dok løbenr /14 Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Fjernelse af træer nr. 9 Træ: Vi tror det er en poppel Begrundelse/hændelse: Træet er dødt og ønskes derfor fældet Sted: Fritidshjemmet Lundø Efterfølgende aktion: Det anbefales at der ikke efterfølgende plantes nye træer da der er mange store træer på grunden. Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Fjernelse af træer nr. 10 Træ: Bornholmsk Røn Begrundelse/hændelse: Træet hælder og det vurderes at træet kan vurderes en sikkerhedsrisiko Sted: Kongelundsvej, skråt overfor Leiden Allé Efterfølgende aktion: Træet fældes og der plantes nye træer jf. plan for udskiftning af træer på Kongelundsvej og i det omfang der er økonomi i budgettet. Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger:

65 Fjernelse af træer nr. 11 Træ: Røn Begrundelse/hændelse: Træet har store råd skader i stamme og krone, hælder meget ind over fortovet. Kan vælte i en evt. storm pga. træet er svækket af rådet. Anbefales fælled snartest muligt. Sted: Kongelundsvej 487 Efterfølgende aktion: Træet fældes og der plantes nye træer jf. plan for udskiftning af træer på Kongelundsvej og i det omfang der er økonomi i budgettet. Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Fjernelse af træer nr. 12 Træ: 1 lind Begrundelse/hændelse: Træet skal fældes pga. af svamp. Sted: Kastrupvej 247 Efterfølgende aktion: Det er desværre ikke muligt at genplante træer på Kastrupvej pga. vækstbetingelserne i det nuværende vejprofil. Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Fjernelse af træer nr. 13 Træ: Sted: 2 små bøg og 6 små bøg Brønderslev Allé 28, Impulsen Begrundelse/hændelse: Impulsen skal være fritidshjem pr og der starter 62 nye børn i alderen 6-10 år. Det er aftalt med Daginstitutionskontoret at Teknisk Forvaltning skal udføre et legepladsprojekt som forventes at stå klar pr (i det omfang det er muligt). Derfor har 6 små træer ønskers fældet fordi man ønsker at Park søgt om tilladelse til fældning af 8 mindre opsætte et klatrestativ med faldunderlag. bøg. Der hvor de 6 små træer står, ønsker vi at opsætte et faldunderlag med klatrestativ og der hvor der står 2 små bøg ønsker vi der skal stå en gallerhytte (legehus). Der er mange fine træer på grunden og fjernelse af de små træer (skud), ødelægger ikke helheden af den beplantning der i dag udgør en næsten skovagtig meget fin 2 små bøg ønskes fældet fordi der ønskes opsat en beplantning. gallerhytte. Efterfølgende aktion: Der genplantes ikke nye træer, da der er mange fine store træer på grunden. Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger:

66 Fjernelse af træer nr. 14 Træ: Sted: 3 gran Brønderslev Allé 28, Impulsen Begrundelse/hændelse: Som følge af projektet på Impulsen nyt fritidshjem for 62 ekstra børn pr ønsker vi at fælde yderligere 3 dårlige uskønne grantræer, hvor vi ønsker at anlægge en forhindringsbane i den skovagtige beplantning i den nordlige del af grunden. Efterfølgende aktion: Der genplantes ikke nye træer, da der er mange fine store træer på grunden. Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Fjernelse af træer nr. 15 Træ: Sted: 1 røn Kongelundsvej 397 Begrundelse/hændelse: Træet har store råd skader i stamme og krone, træet er svækket af rådet. Anbefales at fælde det snartest muligt. Efterfølgende aktion: Træet fældes og der plantes nye træer jf. plan for udskiftning af træer på Kongelundsvej og i det omfang der er økonomi i budgettet. Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Fjernelse af træer nr. 16 Træ: 1 røn Begrundelse/hændelse: Træet har svamp og udgør en sikkerhedsrisiko. Sted: Kongelundsvej 315 Efterfølgende aktion: Træet fældes og der plantes nye træer jf. plan for udskiftning af træer på Kongelundsvej og i det omfang der er økonomi i budgettet. Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger:

67 Fjernelse af træer nr. 17 Træ: Sted: 1 røn Kongelundsvej 311 Begrundelse/hændelse: Træet har råd og et stort hul for foden af træet og udgør en sikkerhedsrisiko. Efterfølgende aktion: Træet fældes og der plantes nye træer jf. plan for udskiftning af træer på Kongelundsvej og i det omfang der er økonomi i budgettet. Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Fjernelse af træer nr. 18 Træ: Sted: 1 robinia Vestre Bygade 32 Begrundelse/hændelse: Træet har en del døde og knækkede grene i kronen og har en kraftig hældning. Det vurderes det kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Der er svampe legemer ved basis af stammen. Dette er en Judasøre svamp, som lever på dødt ved og er ikke er farlig i sig selv farlig. Men det er en indikation på at der er dødt ved stamme basis. Se dok løbenr /14 Efterfølgende aktion: Træet fældes og der plantes 2 nye robiniatræer i samme græsrabat. Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Fjernelse af træer nr. 19 Træ: 1 hestekastanje Begrundelse/hændelse: Træet er udgået og udgør en sikkerhedsrisiko. Sted: I hegn langs John Tranums Allé Efterfølgende aktion: Træet fældes og der plantes en ny hestekastanje samme sted Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger:

68 Fjernelse af træer nr. 20 Træ: 2 stk. lind Sted: Saltværksvej ved henholdsvis Therosevej og Zinniavej Begrundelse/hændelse: Træerne er udgået og udgør en sikkerhedsrisiko. Efterfølgende aktion: Træerne fældes og der plantes 2 nye lind samme sted Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger:

69 Bilag: 3.2. Bilag til indstilling Træfældninger primo 2014, periode: Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 16. juli Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

70 Bilag til Dagsordenpunkt, sag 12/9484, dokument nr.: 50. Information til Økonomiudvalget. Træer indstillet til fældning primo Perioden 11. sept juni Indstilling nr. 1 Træ: Blandede træarter, primært poppel og ask i Sted: Plejehjemmet Ugandavej. læhegn. D5. Begrundelse: Der er flere årsager til at der er behov for udtynding af læhegnet. De store træer, som var døende og havde store, højtplacerede døde grene er blevet fældet som risikotræer jf. dok løbenr /13. det resterende læhegn er tæt af selvsåede træer, hvilket påkræver en udtynding for at læbæltet ikke ender med at bestå af kedelig stangskov. De ældre på plejehjemmet mistrives pga. de mange store skyggende træer, og en udtynding af læhegnet vil bringe mere lys ned til de ældres værelser. Anbefaling: Det anbefales at grimme træer, der allerede har udviklet sig til stangskovstræer fældes, så der bliver plads til de flotte træer. Udtyndingen skal ske under hensyn til at beplantningen kan vokse sig flot fremover, og udvælgelsen skal ske i samarbejde med rådgivning fra Tårnby Kommunes driftsafdeling eller landskabsarkitekt. Det anbefales, at der ikke genplantes med træer, da der fortsat vil vokse selvsåede træer op i læhegnet. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Nej

71 Træ: 2 pæretræer. Indstilling nr. 2 Sted: Plejehjemmet Ugandavej D5 Begrundelse: To pæretræer er angrebet af pærerust og eksperter fortæller, at træerne vil dø indenfor få år. Pærerust er smitsom. Derfor vil vi gerne fjerne disse syge træer. Endvidere vil det være godt at udskifte træerne med andre, sunde og dekorative træer, som de ældre vil have glæde af at se på. Anbefaling: Da det er politisk besluttet, at der skal plantes dobbelt så mange træer, anbefaler Teknisk Forvaltning at der plantes fire nye små flerstammede træer som for eksempel det lille dekorative træ Stewartia pseudocamelllia fra Thefamilien, Cornus cousa, korea kornel eller en almindelig hvidtjørn. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Træ: 1 døende træ Nej Indstilling nr. 3 Sted: Plejehjemmet Ugandavej. D5 Begrundelse: Træet er døende. Anbefaling: Det anbefales at træet fældes og at der ikke genplantes et træ i hækken eller på Plejehjemmet Ugandavej eftersom de ældre har glæde af at få lys ind af vinduerne. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Nej

72 Træ: 2 asketræer. Indstilling nr. 4 Sted: Pilegårdsskolen D4 Begrundelse: Arealet i den del af skolegården skal omlægges således, at det bedre støtter op omkring børnenes leg og mulighed for at sidde ude og arbejde. De to asketræer har barkskader og mangler topskud og det er derfor en dårlig ide at flytte træerne til et andet sted, da vækst er skadet og levetid forringet. Anbefaling: Det anbefales at træerne fældes og erstattes med et stort egetræ. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Træ: 1 dødt træ. Nej Indstilling nr. 5 Sted: Kastrup Idræt tæt ved John Tranums Alle. D2 Begrundelse: Træet er dødt og udgør en sikkerhedsrisiko når træets grene begynder at falde ned. Anbefaling: Det anbefales, at træet fældes og at der plantes f.eks. to avnbøg i stedet. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Træ: 2 døde træer. Nej Indstilling nr. 6 Sted: Kastrup Idræt. I læhegn langs Kastrupvej vest for boldbane. D2 Begrundelse: Træerne er døde og udgør en sikkerhedsrisiko når deres grene begynder at falde ned. Anbefaling: Det anbefales, at træerne fældes og at der plantes f.eks. 4 kristtorn, som er et af landets ældste træarter og samtidig stedsegrønt.

73 Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Nej Indstilling nr. 7 Sted: Børnehaven Vestre Bygade 31 D4 Træ: 1 æbletræ Begrundelse: Træet har meget nedfaldsfrugt, der medfører gener i form af hvepse. Se også brev fra gartner bilag dok løbenr Anbefaling: Træet fældes og der plantes 2 nye andre træer på grunden. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Nej Indstilling nr. 8 Sted: Saltværksvej 50 B. D2 Træ: 2 gran. Begrundelse: Træerne er skæve og ikke kønne, så de tilføre ikke stedet nogen værdi. Anbefaling: Det foreslås at der genplantes med 5 nye grantræer på lokaliteten. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Træ: 2 rødege Nej Indstilling nr. 9 Sted: Brønderslev Allé 28. Klub. D6

74 Begrundelse: Naboen har henvendt sig fordi han ønsker at få fældet egetræer der står op til hans grund. Som en del af en udtynding har Teknisk Forvaltning aftalt vi indstiller 2 af træerne til fældning som en del af en udtynding. Institutionen ønsker at bevare trægruppen fordi de er med til at give den skovagtige karakter til grunden. Anbefaling: Det anbefales at 2 eg fældes og der ikke genplantes, da der er mange fine træer på grunden. Se markering på billede. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Træ: Diverse Nej Indstilling nr. 10 Sted: Travbaneparken D6 Begrundelse: Der er behov for en meget, meget kraftig udtynding af flere krat rundt omkring i travbaneparken. Krattene er ved at udvikle sig til stangskov pga. selvsåning og manglende tidligere udtynding af beplantningen. Anbefaling: Det anbefales, at der udtyndes kraftigt, så beplantningen får lov til at udvikle sig mere harmonisk og at der ikke genplantes. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Træ: 8 piletræer Nej Indstilling nr. 11 Sted: Vægterparken 452 D1

75 Begrundelse: Piletræerne står i en grim trærække langs plankeværk ind til nabo og i trægruppe. Beplantningen bør udskiftes. Anbefaling: Det anbefales at de 8 træer udskiftes med 16 nye træer, der placeres hvor der mangler træer på institutionen ifølge planen fra 1996 over institutionens legeplads samt at der plantes flere buske og stauder. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Træ: 1 træ Nej Indstilling nr. 12 Sted: Fritidshjemmet Lundø D3 Begrundelse: Træet er uskønt med en krone på en lang stamme og står tæt på et andet træ stort træ. Det er derfor mest hensigtsmæssigt at fælde træet da det på sigt er til gene for det andet træ der står tæt på. Anbefaling: Træet fældes. Det anbefales at der ikke genplantes nye træer, da der findes mange store træer på grunden og også en del frugttræer. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Indstilling nr. 13 Nej

76 Træ: 1 guldregn Sted: På hjørnet af Søvænget og adgang til Vægterparken, D1 Begrundelse: Træet er kraftigt skadet. Der er store revner i træet. Anbefaling: Træet fældes. Der plantes 2 stk. nye guldregn på græsarealet. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Træ: 1 fuglekirsebær Nej Indstilling nr. 14 Sted: Travbaneparken, D6 Begrundelse: Træer har en alvorlig revne. Det vurderes at man ikke kan fjerne den ene halvdel af træet uden træet udgør en sikkerhedsmæssig risiko Anbefaling: Træet fældes og der plantes en ny fuglekirsebær samme sted. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Træ: 1 birk Nej indstilling nr. 15 Sted: Fritidshjemmet Lundø, D3 Begrundelse: Træet er angrebet af svamp Anbefaling: Træet fældes og der plantes et nyt træ. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Nej

77 Træ: 2 egetræer Indstilling nr. 16 Sted: Amager Landevej lige syd for Løjtegårdsvej på vest siden Begrundelse: Træerne er døde. Anbefaling: Der plantes 2 nye egetræer et andet sted i rabatter på Amager Landevej. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Træ: 1 røn Nej Indstilling nr. 17 Sted: Kongelundsvej 418 Begrundelse/hændelse: Træet har store råd skader i stamme og krone, og anbefales derfor fjernet, da det udgør en sikkerhedsrisiko. Anbefaling: Træet fældes og der plantes nye træer jf. plan for udskiftning af træer på Kongelundsvej og i det omfang der er økonomi i budgettet. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Træ: 1 røn Nej Indstilling nr. 18 Sted: Kongelundsvej 428 Begrundelse/hændelse: Store råd skader i krone, som udgør en sikkerhedsrisiko, samt det står for tæt på det nyplantet træ, og kan derfor hindre det nye træ i at udvikle sig. Anbefaling: Træet fældes og der plantes nye træer jf. plan for udskiftning af træer på Kongelundsvej og i det omfang der er økonomi i budgettet. Anbefaling tiltrædes: Ja Nej

78 Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Træ: 1 røn Indstilling nr. 19 Sted: Kongelundsvej 430 Begrundelse/hændelse: Store råd skader på stamme, samt træet er hult. Træet vurderes at kunne udgøre en sikkerhedsrisiko. Anbefaling: Træet fældes og der plantes nye træer jf. plan for udskiftning af træer på Kongelundsvej og i det omfang der er økonomi i budgettet. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Træ: 1 røn Nej Indstilling nr. 20 Sted: Kongelundsvej 434 Begrundelse/hændelse: Store råd skader på stamme og krone. Træet vurderes at kunne udgøre en sikkerhedsrisiko. Anbefaling: Træet fældes og der plantes nye træer jf. plan for udskiftning af træer på Kongelundsvej og i det omfang der er økonomi i budgettet. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Træ: 1 røn Nej Indstilling nr. 21 Sted: Kongelundsvej 449 Begrundelse/hændelse: Store råd skader på stamme. Træet vurderes at kunne udgøre en sikkerhedsrisiko. Anbefaling: Træet fældes og der plantes nye træer jf. plan for udskiftning af træer på Kongelundsvej og i det omfang der er økonomi i budgettet. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Nej

79 Træ: 1 røn Indstilling nr. 22 Sted: Kongelundsvej 450 Begrundelse/hændelse: Store råd skader på stamme og krone. Træet hælder meget og kan let vælte i en storm. Træet vurderes at kunne udgøre en sikkerhedsrisiko. Anbefaling: Træet fældes og der plantes nye træer jf. plan for udskiftning af træer på Kongelundsvej og i det omfang der er økonomi i budgettet. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Træ: 1 røn Nej Indstilling nr. 23 Sted: Kongelundsvej 453 Begrundelse/hændelse: Store råd skader på stamme og krone. Træet vurderes at kunne udgøre en sikkerhedsrisiko. Anbefaling: Træet fældes og der plantes nye træer jf. plan for udskiftning af træer på Kongelundsvej og i det omfang der er økonomi i budgettet. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Træ: 1 røn Nej Indstilling nr. 24 Sted: Kongelundsvej 459 Begrundelse/hændelse: Store råd skader på stamme nedre del. Træet kan let vælte i en storm. Træet vurderes at kunne udgøre en sikkerhedsrisiko. Anbefaling: Træet fældes og der plantes nye træer jf. plan for udskiftning af træer på Kongelundsvej og i det omfang der er økonomi i budgettet. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Nej

80 Træ: 1 røn Indstilling nr. 25 Sted: Kongelundsvej 346 Begrundelse/hændelse: Træet har store råd skader i stamme og krone, og anbefales derfor fjernet, da det udgør en sikkerhedsrisiko. Anbefaling: Træet fældes og der plantes nye træer jf. plan for udskiftning af træer på Kongelundsvej og i det omfang der er økonomi i budgettet. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Træ: 1 røn Nej Indstilling nr. 26 Sted: Kongelundsvej 348 Begrundelse/hændelse: Store råd skader på stamme og krone, samt træet er hult. Træet vurderes at kunne udgøre en sikkerhedsrisiko. Anbefaling: Træet fældes og der plantes nye træer jf. plan for udskiftning af træer på Kongelundsvej og i det omfang der er økonomi i budgettet. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Træ: 1 røn Nej Indstilling nr. 27 Sted: Kongelundsvej 464 Begrundelse/hændelse: Store råd skader på stamme. Træet vurderes at kunne udgøre en sikkerhedsrisiko. Anbefaling: Træet fældes og der plantes nye træer jf. plan for udskiftning af træer på Kongelundsvej og i det omfang der er økonomi i budgettet. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Indstilling nr. 28 Nej

81 Træ: 1 røn Sted: Kongelundsvej 466 Begrundelse/hændelse: Store råd skader i krone. Træet vurderes at kunne udgøre en sikkerhedsrisiko. Anbefaling: Træet fældes og der plantes nye træer jf. plan for udskiftning af træer på Kongelundsvej og i det omfang der er økonomi i budgettet. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Træ: 1 røn Nej Indstilling nr. 29 Sted: Kongelundsvej 468 Begrundelse/hændelse: Store råd skader på stamme. Træet vurderes at kunne udgøre en sikkerhedsrisiko. Anbefaling: Træet fældes og der plantes nye træer jf. plan for udskiftning af træer på Kongelundsvej og i det omfang der er økonomi i budgettet. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Træ: 1 røn Nej Indstilling nr. 30 Sted: Kongelundsvej 469 Begrundelse/hændelse: Store råd skader på stamme, samt træet er hult. Træet vurderes at kunne udgøre en sikkerhedsrisiko. Anbefaling: Træet fældes og der plantes nye træer jf. plan for udskiftning af træer på Kongelundsvej og i det omfang der er økonomi i budgettet. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Nej

82 Træ: 1 røn Indstilling nr. 31 Sted: Kongelundsvej 471 Begrundelse/hændelse: Store råd skader på stamme og krone. Træet vurderes at kunne udgøre en sikkerhedsrisiko. Anbefaling: Træet fældes og der plantes nye træer jf. plan for udskiftning af træer på Kongelundsvej og i det omfang der er økonomi i budgettet. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Træ: 2 røn Nej Indstilling nr. 32 Sted: Kongelundsvej 477 Begrundelse/hændelse: 2 træer med store råd skader på stamme samt i krone. Træerne kan let vælte i en storm grundet de er hule. Træerne vurderes at kunne udgøre en sikkerhedsrisiko. Anbefaling: Træet fældes og der plantes nye træer jf. plan for Træ 1 udskiftning af træer på Kongelundsvej og i det omfang der er økonomi i budgettet. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Træ: 1 lind Træ 2 Nej Indstilling nr. 33 Sted: Kastrupvej 233 Begrundelse/hændelse: Træet bør fældes pga. råd. Anbefaling: Det er desværre ikke muligt at genplante træer på Kastrupvej pga. vækstbetingelserne i det nuværende vejprofil. Anbefaling tiltrædes: Ja Evt. Økonomiudvalgets bemærkninger: Indstilling nr. 34 Nej

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. oktober 2016 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. marts 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. februar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere