Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl i store sal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal"

Transkript

1 Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl i store sal Indkaldte: Lis Lynge, Karen Diemer, Litzie Christensen, Ulla og Gerhard Stærmose, Vibeke Johansen, Sonja Jensen, Inge Christiansen, Jørgen Stenderup, Jenny Bruun, Kirsten Ludvig, Aase Christensen, Peter M. Jensen, Asser Skude og Johanne Haastrup. Suppleant: Marianne Hegel Afbud: Marianne Hegel, Inge Christiansen 1. Godk. af dagsorden Godk. af ref. 2. ordstyrer Lis 3. LUKKET PUNKT VEDR. SALG AF UTTERSLEV KIRKE 4. Bellahøj Byggeprogram Formand sætter ekstra punkt, nyt punkt 4: Bellahøj kirkes ombygning. Herefter godkendt. Godkendt Status v. udvalget / Separat referat Stifternes Håndbog for byggeprojekter beskriver, at et skitseforslag skal sendes ind til godkendelse i byggesager, hvorefter provsti og Stiftsøvrighed skal godkende det. Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf Jf. arkitekt Ole Andersen er vores nuværende byggeprogram at betragte som et skitseforslag. Det skal godkendes i Stiftøvrigheden før vi kan søge om evt. supplement til økonomi/lån i stiftsmidlerne. Denne del økonomien skal først over Budgetudvalget derefter til Stiftsrådet. Se bilaget: ansøgning vedr. byggesager. Budgetrammen vi søger er på 15,5 mil. kr. Finansieringsforslaget bliver UT provenuet fra salg + PU s 10 mio.+ evt. med en tillægsbevilling på 2 mio. +

2 evt. et stiftslån, skulle det blive nødvendigt. Hvis menighedsrådet skal nå at gå i gang med ombygning i 2015 er det nødvendigt at sætte gang i ansøgninger til PU/ Stiftsøvrighed og derefter Budgetudvalg og Stiftsråd nu af hensyn til placering af de kommende møder. Anders Holm mener ikke at grundlaget pt. er godt nok til at kunne gå videre. Man bør have større planlægningsmæssig og økonomisk sikkerhed før man går ud og optager lån for finansieringen og for projektet. Vigtigt at man har et godt projekt og lige så vigtigt, at finansieringen er på plads. Karen D. spørger til behov for nabohøring ifb. med kirkens store ud- og ombygning? Lis Lynge har efter menighedsrådsmødet tjekket op på sagen med arkitekt Ole Andersen og fået svaret, at det er kommunen, der skal tage stilling til det. Det vil i så fald først være senere i forløbet. PMJ: det ville være fint, hvis vi kan komme i gang så hurtigt som muligt. Salget af UT synes at trække noget ud. Bordet fanger, i relation til låntagning, så at sige først, når der bliver tale om et konkret beløb. Det ville være fint hvis processen kan sættes i gang, og det skitseforslag vi allerede har kan bruges som vejledende. Johanne H.: Det er endnu ikke en låneansøgning der er på tale. Der er flere provstiudvalg i kommunen (usædvanligt), hvor der hersker mange og meget forskellige holdninger i de respektive provstier. Det gør det lidt mudret og til tider svært at navigere i. Vi (Bispebjerg-Brønshøj Provsti) er derimod klar til at sætte processen i gang. JH giver LL medhold i, at

3 det er en god idé at gå videre på det grundlag vi allerede har. Vi kan først forvente at have et projektforslag til august. PMJ: hvis vi i første omgang kan nøjes med at sende et sparsomt forslag af sted, er det at foretrække frem for at forhale sagen længere end nødvendigt. Ellers bliver vi fanget i et vadested. Jenny B: vi har ikke rigtig indsigt i tingene. Karen D: vi kan ikke komme tidligt nok i gang. Beslutning: Det godkendes at Lis Lynge går videre med ovennævnte sag. En sådan ansøgning skal via PU. Vi kan håbe på en hurtig behandling i Stiftsøvrigheden, så vi kan nå ansøgning om evt. lån i Stiftsmidler via BU. Deres kommende møder ligger den Årsregnskab 2013 Regnskabstal fra 2012 fremgår ikke af Årsregnskab Vi havde 2 separate regnskaber i 2012 og tallene kan derfor ikke overføres samlet. 6. Indsatsområder og Regnskabet viser et overskud på driften som vil gøre det muligt, skulle det blive aktuelt, at tilbagebetale lån i provstiet. Uafklarede problemer med formålskontering og løn gjorde, at visse formål fik et stort underskud og andre et overskud. Det rettes der op på i Anlæg viste et underskud i 2013 og et overført underskud på anlægssiden til Ref. se bilag styring af anlægsaktiviteter. Disponering af overskud og øvrige forklaringer til regnskabet lægges ind af KTAN og Lis Lynge. Regnskab Godkendt. Efter en kort drøftelse, blev det besluttet at der ikke har været nok forberedelsestid, samt at man gerne

4 målsætningsdebat mhp. budget 2015 vil have mulighed for at behandle punktet på udvalgsniveau. Dvs. at de 4 udvalg 2 x profil + kommunikation + FU samt Menighedsplejen ser på mulige målsætninger og indsatsområder for hvert specifikt område. På næste rådsmøde debatteres og træffes beslutning, på baggrund af indmeldinger fra udvalgene. Som oplæg til udvalgsdrøftelserne var der på mødet en drøftelse af de indsatsområder der dags dato kan opsummeres i to hovedpunkter: 1. Frivillige Oplæg til en ny måde at organisere frivillige på. I dag, med alle kirkens aktiviteter, opererer vi med en langt bredere gruppe af frivillige. Spørgsmål om at gøre det attraktivt for nye at blive en del af kirkens frivillige. Frivilliges tilknytning til folkekirken ser ud til mere at bære præg af projektorienteret arbejde end tidligere. Derfor er det vigtigt at tænke projektorienteret for deltagerne. Frivillige i kirken dækker en bred vifte af aktiviteter fra eks. kirkeværter og oplæsere til hjælp i køkkenet og ved andre større arrangementer med bespisning. 7. Pause 8. Meddelelser fra formanden 2. Udvikling af den interreligiøse dialog. PMJ: det ser ud til at være gældende for alle de andre kirker i provstiet. Derfor kunne udvikling af en sådan dialog også ske på provstiplan / evt. ansætte en præst alene med det formål? Det bliver hovedpunkt på april-mødet. Det nye kirkeblad: Er kommet. Det ser ud til, at der er en del fejl denne gang. Kirkebladet skal tjekkes

5 igennem, og der skal følges op nuværende mangler til næste kirkeblad. Besøg af Kirkeminister Marianne Jelved tirsdag den 20. maj kl med henblik på hendes visioner for Folkekirken. Ministeren har en halv times oplæg og efterfølgende er der plads til debat. Ugen efter er der orienterings møde vedr. kommende menighedsrådsvalg. Referat PU-møde: Der er ikke noget specielt indsatsområde for ny revisor i Det nye Provstiudvalg er nu repræsenteret af alle kirker. Vedr. ansøgning altertavle: vi havde glemt at søge om tilladelse til at købe det nye alterbillede. Derfor denne ansøgning. Budgetudvalget: Der er to valgte provstirepræsentanter fra hvert provsti. Det er et stort udvalg; Susanne Olling, formand for Budgetudvalget, er fra Vesterbro Provsti. Uigennemsigtigt hvilke kriterier der lægges til grund for økonomien til anlæg, og hvordan de fordeles. Valgbestyrelsen holder møde i næste uge, den Lis Lynge og Karen Tang: Kursus om muligheder for kompetenceudvikling Birkerød. Mange fine tiltag. Foldere udleveret også til interesserede i menighedsrådet. Til orientering: Kors til konfirmander: God idé.

6 61 indsamlere: alt i alt indsamlet kr. FDF Utterslev havde en flot koordinerende rolle. Tildelinger til spejdere skal der formål på tilskud: 1. Utterslev: til Folkekirkens Nødhjælp 2. Bellahøj: til deltagelse Fastelavn. 9. Økonomi Status kvartalsrapport. Skal først præsenteres på mr-mødet i april måned. 10. Nyt fra præsterne Kollekter - plan for 2014: vi starter nu i periode 5 (se bilag). Resten af kirkeåret tages op på mr-møde i april. PMJ: statistik 2013 (se bilag) Flere indbyggere, men ikke medlemmer i FK. Der er sket en stor udvikling af især aktiviteter, hvor deltagerantal er steget radikalt. Karen Marie er meget glad for at være her. Har været meget omkring i de forskellige grupper i kirken. Deltagelse i Krop og Sjæl messen en stor succes. Åses banner løftede det hele. Gav stor mening at folkekirken deltager. Det gentages næste år. 11. Nyt fra udvalg a. Opdatering af udvalgsliste b. Sommerfestud valg Johanne: mini-konfirmander starter op i næste uge. Derudover er der kommet en aftale i stand med vikar for læreren på Bellahøj skole. Aftalen lægger op til 3 besøg af én times varighed. Udvalgslisten er opdateret og sendes ud sammen med referat fra mr-mødet, b: FU foreslår et ad hoc-udvalg til at arrangere sommerens fælles fest for menighedsråd, ansatte m. familier. FU foreslår at vi gentager succesen med at tage til Hundige til Lis og Torben. Søndag den efter Bellahøjmessen. Nedsættelse af udvalg:

7 Beslutning: GODKENDT herunder dato og tid. Udvalg: Karen Marie, Lis, Karen D samt spørge Kirsten Ludvig. c. Kulturdag 2014 Status fra KTA samt nedsættelse af udvalg: Deltagere/udvalg: Jenny Bruun (Rosa), Karen Tang, Merete, David, Johanne. KTAN indkalder til møde. d. Børn og unge Ikke noget nyt pt. e. Menighedsplejen e. Tages hus er opsagt. Der afholdes møde i morgen den 20. marts med kommunen. f. Det søgende menneske Jf. bilag: Skærtorsdag middag (Tilmeldingsliste til fredag 21. marts). Peter og Karen Marie deles om fredags café fremadrettet. Det skal ud på planche Foredrag den 10. april er blevet skubbet en time. Det bliver først kl. 20:00. g. Kommunikation Der er gang i de nye foldere. Ref. filmprojekt er det første tiltag sat i gang. Filmgruppen kommer næste gang den 29. marts til lørdagshøjmessen. Filmgruppen kommer tilbage senere på foråret til en meditationsgudstjeneste. Ref. Kirkeblad: Næste deadline for kirkeblad ligger i juni måned. Lis Lynge: vigtigt at planlægge efterårssæsonen før PMJ går på sommerferie. Kasper Munk kommer til det næste minikonfirmandtræf vedr. hans forbindelse med den næste julekalender 12. Nyt fra medarb. Intet nyt

8 13. Nyt vedr. Årlige personalemøde er sat til den 9. maj fra kl. personalet 10:00 kl. 13:00. Kirketjenerstilling opslås pr. 1. april i kirketjenerbladet og på kirkens egen hjemmeside. Derudover lægges det ud på jobnet. Timeregistrering/styring / a la flextid er ment for at sikre, at alle får hvad de har ret til af afspadsering og fri tid. Anne Mettes stilling status der er nu kontakt med Stiftet, og vi håber at kunne melde tilbage til næste menighedsrådsmøde med en plan for det videre forløb. 14. Evt. Karen Marie: Kirkebil spørgsmål til hvilke retningslinjer gælder der for kirkebil? Sv. Det er pt. grundet tidligere erfaringer mest tænkt til gudstjenester ifl. udmelding i kirkebladet. Det er den arrangement-ansvarlige præst og kirketjener, der afgør om der skal ydes kirkebil til andre aktiviteter end gudstjenester. Tidligere har vi haft en aftale med enkelte, at de selv kom til kirken til et aftenarrangement og så kunne få en kirkebil hjem. Kirkeværter: 23/3 Vibeke, 29/3 Janne, 6/4 Lis, 13/4 - Vibeke 17/4 Vibeke, 18/4 Jenny, 20/4 - Kirsten 21/4 Jenny, 26/4 afventer næste mr-møde. Karen Marie gækkebrevs-konkurrencen er gået i gang. Brevene vil blive brugt til prædiken Påskesøndag. Lis sørger for påskeæg til de børn og voksne som laver et gækkebrev. 15. Lukket møde evt. Ikke noget til punktet som derfor blev aflyst. Venlig hilsen Lis Lynge og Karen Tang

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal.

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal. Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal. Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 21.06.2014 Indkaldte: Lis

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 26.10.2013

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

REFERAT. Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58

REFERAT. Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 REFERAT Ordinært menighedsrådsmøde for Bellahøj og Utterslevs menighedsråd Onsdag den 25. april 2012 i Bellahøj Kirke, Lille

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Referater af Osted menighedsråds møder 2015

Referater af Osted menighedsråds møder 2015 Referater af Osted menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl. 19.00 i Stalden Vært: Allan Baunehøj Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, AB

Læs mere

Referat af opstillingsmøde d.28.08.2012 vedr. menighedsrådsvalg d.11.11.2012

Referat af opstillingsmøde d.28.08.2012 vedr. menighedsrådsvalg d.11.11.2012 Referat af opstillingsmøde d.28.08.2012 vedr. menighedsrådsvalg d.11.11.2012 1) Der blev budt velkommen ved formand Carsten Nielsen og næstformand Helga Eskildsen 1A) Per Pedersen blev enstemmigt valgt

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Skåde Menighedsråd 11. marts 2015 Blad nr. 315 Formandens initialer: Godkendt

Skåde Menighedsråd 11. marts 2015 Blad nr. 315 Formandens initialer: Godkendt Skåde Menighedsråd 11. marts 2015 Blad nr. 315 Ordinært møde Tilstede: Bent Ole Bærenholdt, Jens Holger Geil, Ellen Goting, Andrea Gynther-Sørensen, Søren Gynther-Sørensen, Gillian Godette, Liv Krogh,

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Husk fælles middag kl. 18:00/mødet begynder kl. 18:30 Afbud til Janne senest onsdag den 5. februar

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven

1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 29.04.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Dagsorden og referat

Kontaktudvalgsmøde. Dagsorden og referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 14. maj. -2013, kl. 19.00 på Filskov Friskole, personalerummet. Filskov Friplejehjem Mette Østergaard; Åse Jensen, regnskabsfører,

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere