Tilsynsrapport. Ishøj Kommune Spindehuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Ishøj Kommune Spindehuset"

Transkript

1 Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn Juni 2010

2 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET TILSYNETS VURDERING TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER DATAGRUNDLAG OPLYSNINGER OM TILSYNET OPLYSNINGER OM TILBUDDET OPFØLGNING FYSISKE RAMMER OG RUNDVISNING DEN PÆDAGOGISKE, OMSORGS- OG PLEJEMÆSSIGE PRAKSIS ORGANISATORISKE OG PERSONALEMÆSSIGE FORHOLD METODE TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE OVERORDNET MATERIALE SOM HAR INDGÅET I TILSYNET TILSYNETS VARSLING DEFINITIONER KONTAKTOPLYSNINGER BDO KR 1

3 1 Formål med tilsynet I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 16 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres fra hvert enkelt tilbud. Formålet med tilsynet er: - At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. - At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. - At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvo r- ligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO KR s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningsli n- jer på området, og omfatter tilsynet med de organisatoriske, personalemæssige og pædagogiske forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til såvel det observerede som personalets og beboere/brugeres heraf indgår ligeledes i tilsynet. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Ishøj Kommune ikke i BDO KR s tilsyn. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på institutionen til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelses forventninger. BDO KR 2

4 2 Det overordnede indtryk af Spindehuset er, at der er tale om en organisation i forandring og udvikling, hvilket øver indflydelse på stedets kultur, struktur og processer. Det er tilsynets, at de fysiske rammer og indretningen er i overensstemmelse med målgruppens behov, og at der udtrykkes tilfredshed med de fysiske rammer, såvel fra beboernes side som fra de pårørendes side. Tilsynet vurderer, at den overordnende referenceramme og de anvendte pædagogiske metoder er i overensstemmelse med målgruppens behov for individuelt tilrettede metoder med henblik på opøvelse af selvstændighed i relation til at kunne klare madlavning, rengøring etc. I relation til dette, vurderer tilsynet, at der er et godt fokus på beboernes indflydelse på deres eget liv og hverdag, og at der eksisterer en god kultur og forståelse for beboerne, som understøtter deres udvikling til at kunne mestre et selvstændigt liv. Det er endvidere tilsynets, at beboerne tilbydes en hverdag og aktiviteter, der tilgodeser behovet for et beskæftigelsestilbud og relevante og varierede fritids- og aktivitetstilbud. Det er samtidig tilsynets, at beboerne og de pårørende er meget ti l- fredse med beboernes hverdag og aktiviteter. I forbindelse med den kommende ydelse s- beskrivelse anbefaler tilsynet, at der udarbejdes skriftlige retningslinjer for beboernes betaling til aktiviteter, ferier, ture, restaurantbesøg, is etc. Tilsynet vurderer, at beboerne trives og er trygge ved at bo i Spindehuset, og at der i forbindelse med overflytning af beboere fra Søvangs Allé er taget hensyn til, at beboerne skulle overflyttes samlet for at sikre deres tryghed. Der eksisterer desuden en god omgangsform med plads til humor, og et ordentligt sprogbrug. Derudover vurderer beboerne selv, at de har det godt med hinanden. Det er desuden tilsynets, at der eksisterer et godt og velfungerende samarbejde med de pårørende, og at de pårørende er endog meget tilfredse med Spindehuset. Derudover er der et velfungerende samarbejde med relevante eksterne samarbejdspartnere. Tilsynet bemærker, at der i relation til fusionen mellem flere forskellige organisationer og dermed kulturer, udtrykkes bekymring for konsekvenserne for den eksisterende kultur og kommunikation i Spindehuset, og at dette kan udgøre en udfordring for arbejdsmiljøet. Tilsynet vurderer dog, at personalesituationen er præget af kontinuitet og stabilitet, ligesom der eksisterer et velfungerende internt samarbejde og kommunikation. Der arbejdes desuden systematisk med mål og handleplan for forbedring af arbejdsmiljøet, ligesom der eksisterer relevante kompetencer i relation til håndtering af arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold i organisationen. Tilsynet bemærker i relation til ovenstående, at koordinator (og sikkerhedsrepræsentant) vurderer, at man med fordel vil kunne forny APV en grundet den nye organisering og ledelse. Derudover bemærker tilsynet, at medarbejderne udtrykker ønske om supervision, og at leder oplyser, at medarbejderne i løbet af det næste ½ år tilbydes MUS-samtaler. BDO KR 3

5 2.1 bemærkninger og anbefalinger 1 Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at koordinator (og sikkerhedsrepræsentant) vurderer, at man med fordel kan forny APV en grundet den nye organisering og ledelse. Sidste APV blev udført i Tilsynet bemærker, at medarbejderne i løbet af det næste ½ år vil blive tilbudt MUSsamtaler. 3. Tilsynet bemærker, at medarbejderne udtrykker ønske om supervision. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at instruktioner i tilfælde af brand løbende gennemgås med beboerne, samt at man årligt afholder evakueringsøvelse, så beboerne får forståelse for korrekt adfærd i relation til forebyggelse af, registrering af og evakuering i tilfælde af brand. 2. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes med beskrivelse af de overordnede rammer for Spindehuset, fx i form af en virksomhedsplan med angivelse af mål og delmål, og at der formuleres ydelsesbeskrivelser med henblik på at skabe tydelighed indadtil og udadtil om Spindehuset serviceniveau og kvalitet. 3. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en fælles skabelon for de pædagogiske planer, herunder beskrivelse af systematik, indhold, ydelser, aktiviteter samt interne procedurer for tidsfrister, ansvar, evaluering, sparring etc. 4. Tilsynet anbefaler, at der i forbindelse med udarbejdelsen af ydelseskataloget udarbejdes skriftlige retningslinjer for beboernes betaling til aktiviteter, ferier, ture, r e- staurantbesøg, is etc. 5. Tilsynet anbefaler, at der med afsæt i Spindehusets overordnede værdier udarbejdes en samlet kost- og motionspolitik, og at det overvejes hvordan man kan sikre, at en enkelt beboer får den fornødne støtte og hjælp til at leve et sundere liv (Jævnfør Sundhedsstyrelsens Nationale handlingsplan mod svær overvægt). 6. Tilsynet anbefaler, at Spindehuset udarbejder retningslinjer for håndtering af borgernes økonomi, og at der ved indflytning udarbejdes en aftale som underskrives af såvel personale og borger/værge/pårørende. Påbud Ingen. 1 Definition af begreberne findes i afsnit 4.4 BDO KR 4

6 3 Datagrundlag 3.1 Oplysninger om tilsynet Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 15. juni 2010 kl Rundvisning Tilsynet blev vist rundt af leder og koordinator Deltagere ved dialogmøder Ledelse: Tilsynet talte med leder Kim Schørling og koordinator. Medarbejdere: Tilsynet talte med en medarbejder, der har været ansat i en årrække. Beboere: Tilsynet talte med to beboere. Pårørende: Tilsynet talte med tre pårørende, som er forældre til to af beboerne. Tilsynsførende Helen Hilario Jønsson (Chefkonsulent, Cand. Pæd., PD og socialpædagog) og Lene Thorius (Specialkonsulent, Cand. Pæd., PD og socialpædagog). 3.2 Oplysninger om tilbuddet Adresse Drejerpladsen 54, 2635 Ishøj Leder Kim Juridisk grundlag SEL 85 Antal pladser 6 pladser Målgruppe Voksne, der på grund af en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner som personlig hjælp og pleje. 3.3 Opfølgning Opfølgning fra sidste tilsyn Data Der er ikke tidligere ført et formelt tilsyn med Spindehuset jf. Retssikkerhedslovens 16. Ingen kommentarer Opfølgning fra andre tilsyn Data Koordinator oplyser, at der tidligere har været ført Brandsyn, og at hun for ca. 1 år siden rykkede for at få en ny tid. Tilbuddet eksisterer dog ikke længere lokalt. Gennem Beredskabsstyrelsen kan 1-2medarbejdere nu i stedet få kursus i elementær brandbekæmpelse og 1. Hjælp. Koordinator oplyser endvidere, at beboerne for ca. 2 år siden deltog i en BDO KR 5

7 evakueringsøvelse, og at der ingen nattevagt er på Spindehuset. Adspurgt om det relevante i, at beboerne får lært instruktioner ved evt. brand at kende, fortæller koordinator, at beboerne ved, hvor brandslangen er, og at det er opsat røgalarmer på alle værelser. Desværre er der flere eksempler på, at beboerne piller batterierne ud af røgalarmerne fordi de kan bruge dem andre steder. Personalet tjekker løbende om røgalarmerne er intakte. Tilsynet anbefaler, at instruktioner i tilfælde af brand løbende gennemgås med beboerne, samt at man årligt afholder evakueringsøvelse, så beboerne får forståelse for korrekt adfærd i relation til forebyggelse af, registrering af og evakuering i tilfælde af brand. 3.4 Fysiske rammer og rundvisning Fysiske rammer og observation Data Spindehuset er beliggende i en ombygget daginstitution, og ligger i et a l- mennyttigt boligbyggeri i kort afstand fra S-tog, indkøbscenter, biograf, bibliotek og svømmehal. Huset er i et plan, og der er 6 lejemål på ca. 30 m2. Alle lejemål i Spindehuset har et lille tekøkken med plads til et lille køleskab og en enkelt kogeplade samt eget bad og toilet. Der er fælles køkken og opholdsstue, fælles have, fælles vaskerum og fælles indgang til huset. Desuden er der med udgang fra stuen en have, med 2 små terrasser. De tre pårørende som tilsynet taler med udtrykker tilfredshed med de fysiske rammer, og fremhæver, at beboernes boliger er bedre og større end dem, de havde på Søvangs Allé. Det eneste punkt, hvor de ikke er helt tilfredse med Spindehuset er, at der, ifølge de pårørende, var mere familieagtigt på Søvangs Allé. Tilsynet får fremvist nogle af beboerens bolig, og de virker alle meget hyggelig og personligt indrettede. De fleste gør selv deres egen bolig rent, mens et rengøringsfirma gør rent på fællesarealerne. Overalt ses en pæn rengøringsstandard. I fællesvaskeriet er der opsat skema for vasketider, og koordinator fortæller, at dette fungerer fint. I køkkenet hænger et skema, hvoraf det fremgår, at beboerne har faste indkøbs- og maddage. Der er opsat instrukser for god håndhygiejne fx i forbindelse med madlavning. De to beboere, som tilsynet taler med, fortæller, at de er glade for deres egen bolig og for fællesrummene. Den ene beboer har tidligere oplevet, at der er BDO KR 6

8 blevet smidt en mursten gennem hendes vindue, hvilket gjorde hende ret bange. Beboeren fik mulighed for at flytte til en anden bolig ud mod haven, hvilket hun udtrykker tilfredshed med. Siden er der desuden blevet opsat film hen over vinduet, ligesom det er ved at blive undersøgt ved boligselskabet om der kan sættes blomsterkasser op foran vinduerne, med henblik på at man ikke kan komme så tæt på beboernes vinduer. Det oplyses desuden, at beboerne ikke er blevet generet siden. Det er tilsynets, at de fysiske rammer og indretning er i overensstemmelse med målgruppens behov, og at der udtrykkes tilfredshed med de fysiske rammer, såvel fra beboernes side som fra de pårørendes side. 3.5 Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Rammer for arbejdet Data Spindehuset er blevet en del af en ny organisation med fælles ledelse. Udover Spindehuset rummer den nye organisation Løkkekrogen, Kløverengen og hjemmevejlederteamet. Der er i alt ansat 8 koordinatorer i den nye organisation. Disse har forskellige koordinerende funktioner. Koordinator i Spindehuset sidder på rådhuset, og varetager administrative funktioner, bl.a. i relation til vagtplaner. Alle medarbejderne er hjemmevejledere for 1-2 beboere i Spindehuset og for 1 udeboende beboere. Rammerne for stedet og arbejdet fremstår ikke helt klart endnu, men leder slår fast, at Spindehuset er et 85 tilbud. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes overordnede rammer for Spindehuset, fx i form af en virksomhedsplan, og at der formuleres ydelsesbeskrivelser med henblik på at skabe tydelighed indadtil og udadtil om Spindehuset serviceniveau og kvalitet Belægning Data Leder oplyser, at der er fuld belægning. Ingen kommentarer Pædagogisk metode/referenceramme Data Den overordnede referenceramme består af Personcentret pædagogik og Recovery. Metodevalg indgår som en del af den samarbejdsaftale/handleplan, der udarbejdes sammen med beboeren, når vedkommende flytter ind. Medarbejderne oplyser, at den personcentrerede pædagogik er et menneskesyn, som betyder, at man tager udgangspunkt i det individuelle menneske, og BDO KR 7

9 hvordan vedkommende fungerer indenfor de givne rammer. Med afsæt i dette finder man frem til, hvordan der skal arbejdes med den enkelte beboer. Medarbejderne har herudover en anerkendende og empatisk tilgang til beboerne, og viser i samværet med beboerne, at de er hele mennesker. Pædagogisk arbejdes der med at finde beboernes udviklingspotentialer, hvilket sker gennem en udredning af den enkelte beboers kompetencer og vanskeligheder. Samtidig vurderes det hele tiden, hvor grænsen går for beboerens formåen, hvilket fx kan betyde, at hvis en beboer ikke magter at gøre rent, så arbejdes der på at få en hjemmehjælper til at varetage rengøringsopgaven. Metodisk arbejdes der med rollespil, som kan hjælpe beboeren til at arbejde med konkrete situationer, som har været svære for beboeren. Fx oplevelsen af at blive sprunget over i køen nede i supermarkedet. Medarbejderne nævner også brug af KAT-kassen til brug for bl.a. social læring samt samtalekort som vigtige pædagogiske metoder og redskaber. Tilsynet vurderer, at den overordnende referenceramme og anvendte pædagogiske metoder er relevante og i overensstemmelse med målgruppens behov Pædagogiske planer Data Det er hjemmevejledernes ansvar at få udarbejdet en samarbejdsaftale med beboeren (svarer til begrebet pædagogisk plan). Koordinator oplyser, at der foreligger samarbejdsaftaler for tre beboere, mens der endnu ikke er lavet én for de resterende tre, som er indflyttet siden maj Koordinator fortæller desuden, at det ikke er hendes opgave at give faglig sparring, idet det ikke ligger i hendes funktion, men at der er praksis for, at hjemmevejlederne giver hinanden sparring, når der er behov for det. Leder oplyser, at der er taget initiativ til et tættere samarbejde med kommunens sagsbehandlere med henblik på at være sammen om at udstikke rammerne for det pædagogiske arbejde, herunder beskrivelse af mål, delmål og prioriteringer. P.t. indebærer medarbejdernes arbejde, at de skal støtte og vejlede beboerne i relation til konkrete praktiske opgaver med henblik på, at de på sigt kan bo for sig selv eller i en form for fællesskab. Inden 2006 havde man en fast skabelon for udarbejdelsen af samarbejdsaftalerne, men siden er der ikke nogen ensartet plan for, hvordan der arbejdes med handleplanerne. Dette betyder, at man arbejder på forskellige måder; nogle arbejder med én model, andre med en anden. Der har således, vurderer koordinator, været en ret høj grad af metodefrihed, og tilfældighed omkring udarbejdelsen af og sparring omkring samarbejdsaft a- lerne. Endelig kan der foreligge mange forskellige udtalelser fra forskellige hjemmevejledere, og der har været tilfælde, hvor samarbejdsaftaler, grundet manglende IT-sikkerhed, er gået tabt. BDO KR 8

10 Tilsynet får fremvist nogle noter, der er ½ år gammelt, men som ikke kan udgøre det for en samarbejdsaftale (pædagogisk plan). Når beboerne har en hjemmedag drøfter hjemmevejlederen og beboeren, hvordan det går med de områder, som der arbejdes med, og dette nedskrives på papir. Spindehuset anvender IT, men journalerne kan desværre ikke lægges på det anvendte IT-system, oplyser koordinator. Den ene af beboerne gør overfor tilsynet rede for, hvilke områder hun har behov for støtte til. Hun vurderer selv, at det går fremad og at hun nu kan klare at stå op om morgenen selv. Beboeren har som mål at komme til at bo for sig selv i en stor lejlighed. En pårørende fortæller, at hun ikke er med til at lave samarbejdsaftalen, fordi hun mener det er vigtigt, at sønnen selv bestemmer, hvad han vil arbejde med. Pårørende til en anden beboer fortæller, at de deltager i møderne omkring planerne. De fortæller, at der kun været afholdt få møder i de forløbne år, vor sønnen har boet på Søvangs Allé. Alligevel føler forældrene sig veli n- formerede og inddraget, fordi de ofte kontaktes omkring forskellige spørgsmål. Tilsynet vurderer, at der bør udarbejdes en fælles skabelon for samarbejdsaftaler/de pædagogiske planer, herunder beskrivelse af systematik, indhold, ydelser, aktiviteter samt interne procedurer for tidsfrister, ansvar, evaluering, sparring etc Hverdag og aktiviteter Data Leder oplyser, at der p.t. er igangsat et arbejde med at lave ydelseskatalog med beskrivelser af, hvad stedet kan og skal tilbyde borgerne. Alle beboere har et beskæftigelsestilbud, enten værksted eller andet arbejde. Beboerne har på en uge fire dages beskæftigelse og en hjemmedag. Derudover deltager de i fritidstilbud og nogle har desuden ledsagerordning. Medarbejderne fortæller, at der er udarbejdet et årshjul for de aktiviteter, som Spindehuset arrangerer. Dette handler fx om årlige ture, Sjællandsfestival, påskefrokost, julefrokost, og fælles rejser fx til Mallorca. Reglen er, at hvert andet år tager man på ferie i Danmark, og hvert andet år til udlandet. Leder og koordinator oplyser, at der eksisterer skriftlige aftaler for beboernes betaling på nogle områder, og for nogle beboere, men ikke for alle områder eller for alle beboere. Der findes fx skriftlige aftaler for nogle få beboere omkring husleje og kost, men som oftest er de meget individuelt tilrettede. Samtidig eksisterer der, ifølge leder og koordinator, en udfordring i, at nogle beboere selv styrer deres økonomi mens andre beboeres økonomi styres af forældrene, dog uden at der er indgået værgemål. Ifølge leder og koordinator, kan nogle af beboere opleve at føle sig beklemte ved, at skulle ringe og bede BDO KR 9

11 om penge fx til indkøb af tøj eller nye sko, hvis de ikke selv har rådighed over de nødvendige beløb til dette. En beboer fortæller, at hun er tilfreds med sit beskæftigelsestilbud, som består i, at hun pakker tasker til apoteket i Herlev via sin beskyttede beskæftigelse. Hun er glad for at gå på arbejde, og når hun kommer hjem, slapper hun af eller deltager i de tilbud der er, fx skal hun den kommende torsdag til fest i Hørkær. Normalt går hun til svømning om tirsdagen og til gymnastik om torsdagen. Torsdag er også hendes hjemmedag, hvor hun vasker og har maddag. Hun kan nu selv lave spagetti og brændende kærlighed, og den kommende torsdag skal hun lave oksekød med nudler efter en opskrift. Den anden beboer fortæller, at han om dagen arbejder i en cafe med at vaske op og lave mad. Om aftenen hygger han sig og ser tv, og er i øvrigt gerne sammen med de andre beboere. Beboerne udtrykker tilfredshed med deres hverdag og aktiviteter, men den ene af beboerne kunne godt tænke sig, at medarbejderne ville spille nogle flere spil med hende, fx kort eller yatzy. De pårørende fortæller, at de føler sig godt informerede om de tilbud, som sønnen får, og oplever, at han har en god hverdag med mange forskellige fritidstilbud. Samme har den anden pårørende. Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag og aktiviteter, der er i overensstemmelse med målgruppens behov, og at der udtrykkes tilfredshed med disse. Tilsynet anbefaler, at der i forbindelse med beskrivelsen af ydelseskataloget udarbejdes ensartede retningslinjer for beboernes betaling til aktiviteter, ferier, ture, restaurantbesøg, is etc. Tilsynet anbefaler, at Spindehuset udarbejder retningslinjer for håndtering af borgernes økonomi, og at der ved indflytning udarbejdes en aftale som underskrives af såvel personale og borger/værge/pårørende. Såfremt Spindehuset administrer en borgers økonomi anbefaler tilsynet, at der på udgiftsbilaget sikres to underskrifter. Det skal understreges, at tilsynet på ingen måde sår tvivl om hverken Spindehusets eller forældre/værges håndtering af den enkelte borgers økonomi, men alene foreslår dette indført med baggrund i at leve op til sædvanlig praksis på området, mulighed for at tydeliggøre ansvar samt at sikre sig mod uberettiget mistanke om besvigelse eller andet Medindflydelse og kommunikation Data Leder og koordinator fortæller, at beboerne har indflydelse på egen hverdag og liv på alle områder. De bor i egen bolig med lejekontrakt, og er ikke forpligtet på et fællesskab, hvis de ikke ønsker det. Der er dog almindelig regler fx om BDO KR 10

12 at der skal være ro på et bestemt tidspunkt, om vasketider etc. På beboermøderne er der enighed om, at der ikke kan tages personsager op, men man kan godt drøfte generelle emner, fx at man skal huske at slukke lyset om aftenen. Derudover har beboerne her indflydelse på fælles beslutninger fx vedrørende indretning af fællesrummet, og omkring fælles aktiviteter og ferier. På alle andre områder træffer beboerne selvstændige beslutninger. I kommunikationen med beboerne anvendes såvel verbalt sprog som tegn til tale eller andet kropssprog. Tilsynet vurderer, at der er et godt fokus på beboernes indflydelse på eget liv og hverdag, og at der eksisterer en god kultur og forståelse for beboernes ret til at have et selvstændigt liv Sundhed, kost og motion Data Koordinator fortæller, at sund kost og motion er fokuspunkter i arbejdet med beboerne. Derfor har man i samarbejde med en diætist udarbejdet en kogebog med sunde retter. Derudover har man indkøbt mindre tallerkner, der er indrettede med rum til henholdsvis kød, kartofler/ris/pasta og en til grøntsager. I og med, at det er op til beboerne hvilken mad der skal indkøbes til og tilberedes, foregår der en del arbejde med at motivere til en sundere livsstil. Medarbejderne hjælper beboeren med at købe ind på deres hjemmedage, og her sikres det, at der bliver indkøbt gode og sunde råvarer. Samtidig kan medarbejderne dog konstatere, at beboerne ofte går på tanken for at købe slik, kager og chips, når medarbejderne går hjem om aftenen. I relation til en enkelt beboer har lægen igangsat løbende kontrolvejning, og der er blevet talt om, at hvis beboeren ikke tabte sig, så ville en operation af mavesækken kunne komme på tale. Medarbejderne vurderer, at beboerne generelt set bliver tilbudt en sund og varieret kost, og fortæller, at de fungerer som rollemodeller for beboerne ved at bevæge sig og spise sundt. Der laves ingen form for kostplan, men en baglæns registrering af den menu, som den enkelte beboer har besluttet at lave den pågældende dag. Dette sker for, at samme menu ikke gentages flere dage i træk, og for at sikre variation i maden. Leder beskriver, at han p.t. overvejer hvordan de overordnede værdier kan kædes sammen med en kostpolitik og motion. I relation til dette fortæller koordinator, at der allerede eksisterer en kostpolitik, som peger på, at kosten skal indeholde et grønt tilbehør, der skal drikkes vand til maden, tilbud om frugt, man køber lightprodukter etc. BDO KR 11

13 Beboerne fortæller, at de godt kan lide maden, og at man skal have grøn salat hver dag. En af de pårørende, som tilsynet taler med, er meget bekymret for sin søns vægtproblemer. Hun mener, at Spindehuset bør have større fokus på, at sønnen skal have hjælp til at slanke sig. Moderen har forsøgt at motivere sønnen til at gå i træningscenter, men det er svært for hende at få han til at gøre det. Hun vurderer, at sønnen gerne vil tabe sig, men at han har brug for hjælp til at gøre det. Moderen er klar over at problematikken indgår i personalets overvejelser, og at personalet arbejder med den. Tilsynet anbefaler, at der med afsæt i Spindehusets overordnede værdier udarbejdes en samlet kost- og motionspolitik, og at det overvejes hvordan man kan sikre, at den enkelte beboer får den fornødne støtte og hjælp til at leve et sundere liv (Jævnfør Sundhedsstyrelsens Nationale handlingsplan mod svær overvægt) Tryghed og trivsel Data Beboerne fortæller, at de er glade for at bo i Spindehuset, og at de trives. Den ene beboer fortæller, at hun godt kunne tænke sig at bo alene, men ved omvendt godt, at hun stadig ville have det svært med at bo for sig selv. Den anden beboer oplever, at han bor sammen med sine gode venner, som han går på stranden og til fodbold sammen med. For ham er Spindehuset det helt rigtige sted at bo. Begge beboere er også meget glade for personalet, som de synes er søde og behandler dem godt. De pårørende fortæller, at deres sønner trives, og er glade for personalet. Pårørende til en af beboerne bifalder, at man i forbindelse med lukningen af Søvangs Allé flyttede beboerne på én gang til Spindehuset, så de havde hinanden at støtte sig til. Det er deres, at sønnen meget hurtigt har accepteret de nye rammer og er faldet til. I relation til, at beboerne sover alene om natten, så vækker det ikke bekymring hos de pårørende. Tilsynet vurderer, at beboerne trives og er trygge ved at bo i Spindehuset, og at der i forbindelse med overflytning af beboere fra Søvangs Allé er taget hensyn til at beboerne skulle overflyttes samlet for at sikre deres tryghed Seksualitet Data Koordinator fortæller, at medarbejderne taler med beboerne om alle emner, også om seksualitet, hvis der er behov for dette. Medarbejderne kan hente vejledning hos en seksualvejleder i kommunen, BDO KR 12

14 hvilket de har gjort brug af på et tidspunkt. Beboerne henvises i øvrigt til Knus, en hjemmeside med dating for målgruppen. Tilsynet vurderer, at der er godt fokus på beboernes mulighed for at få vejledning omkring seksualitet og beslægtede emner Sprogbrug og omgangsformer Data Koordinator fortæller, at Spindehuset opfattes som beboernes hjem, og der opholder medarbejderne sig kun i fællesrummet, hvis de bliver inviteret af beboerne. Beboerne fortæller, at de laver sjov med hinanden, og at de sjældent bliver sure på hinanden. Hvis det sker, går man bare ind på sit værelse, oplyser beboerne. Beboerne er glade for at bo sammen, og særligt de tre drenge er gode venner, fortæller én af dem. De pårørende deler beboernes opfattelse af, at der tales pænt og ordentligt til og om hinanden. Der er således ingen form for mobning, fortæller de. Beboerne er desuden ofte i deres egen bolig eller sidder sammen på hinandens værelser, oplyses det. Tilsynet vurderer, at der eksisterer en god omgangsform med plads til humor, og et ordentligt sprogbrug samt at beboerne har det godt med hinanden Medicinhåndtering Data Koordinator oplyser, at én af beboerne får medicin, som er dosispakket. Beboerne håndterer selv sin medicin. Ingen kommentarer Magtanvendelse og konflikthåndtering Data Koordinator fortæller, at der har været tilfælde med magtanvendelse, men at dette er meget længe siden det sidst er sket. Det oplyses endvidere, at medarbejderne kender gældende regler, og kender til procedure for intern opfølgning, også i relation til gråzoner. Tilsynet vurderer, at det oplyses, at der er relevant viden og procedurer vedrørende magtanvendelser, herunder i relation til håndtering af gråzoner Pårørende Data Leder oplyser, at der ingen skriftlige klager har været fra pårørende. De pårørende oplever, at dialogen og samarbejdet med medarbejderne fungerer fint. I forbindelse med overflytningen fra Søvangs Allé har forældrene følt BDO KR 13

15 sig velinformerede. En af de pårørende fortæller, at kaldesystemet ved yderdøren, ikke virker. Leder oplyser til dette, at det er ejendomskontoret i Ishøj Kommune, der har ansvaret for dette, og at han allerede har kontaktet en medarbejder på ejendomskontoret vedrørende kaldesystemet. Leder fortæller, at han vil kontakte vedkommende igen. Tilsynet vurderer, at der eksisterer et godt og velfungerende samarbejde med de pårørende, og at de pårørende er endog meget tilfredse med Spindehuset. 3.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Data Koordinator fortæller, at flere medarbejdere stoppede for et par år siden, men at der siden har æret stor stabilitet i personalegruppen. Sygefraværet er på 2,63 % i hjemmevejlederteamet i snit. Gældende for alle. Leder ser det lave sygefravær som et tegn på, at medarbejderne godt kan lide deres arbejde, med fagligt velfunderede kollegaer, der også brænder for det. Og, at de godt kan lide borgerne. Derudover vurderer leder, at den gode kollegiale omsorg understøtter lysten til, at man sammen finder løsninger på forskellige udfordringer. Endelig værdsættes den høje grad af frihed, der er i arbejdet, fortæller koordinator. Leder oplyser, at tingene fungerer, og at der ikke finder misbrug sted. Ifølge leder, er udfordringen, at alle er blevet ansat som hjemmevejledere med tillæg, hvilket betyder, at man nu skal til at udnytte nogle ressourcer bedre. Som eksempel på, at dette allerede sker, nævner leder, at en af de udgående medarbejdere i hjemmevejlederteamet netop været på Spindehuset for at dække ind ved sygdom. Koordinator oplyser, at der er udarbejdet introduktionsskema for nye medarbejdere, og medarbejderne fortæller, at dette fungerer efter hensigten. Det er tilsynets, at personalesituationen er præget af kontinuitet og stabilitet. Tilsynet kan konstatere, at Spindehuset i tilknytning til den nye organisering ser på at udnytte de personalemæssige ressourcer i højere grad end tidligere. BDO KR 14

16 3.6.2 Eksternt samarbejde Data Koordinator oplyser, at der er et godt samarbejde med sagsbehandlerne, med terapeuterne og med beboernes dagtilbud. Tilsynet kan konstatere, at der opleves at være et godt eksternt samarbejde med relevante samarbejdspartnere Internt samarbejde og kommunikation Data Koordinator oplyser, at man holder møde hver 14. dag med fast dagsorden. Møderne fungerer godt. Medarbejderne kommunikerer, ifølge koordinator, godt sammen og man er gode til at håndtere uenigheder, hvilket bidrager til et godt internt samarbejde. Referater fra møderne lægges på E-drevet, så alle kan orientere sig i dem. Koordinator og medarbejderen vurderer, at de får de oplysninger, der er behov for, men vurderer også, at situationen er præget af de omskiftninger, der p.t. foregår. Koordinator fremhæver de forskelle, der ligger i kulturen de forskellige steder i organisationen, og opfordrer til, at man i forbindelse med den nye organisering passer på den kultur og kommunikation, der kendetegner Spindehuset. Koordinator fremhæver, at tilgangen til brugerne, pædagogikken og kommunikationen på Kløverengen fx er meget anderledes end den, der gør dig gældende på Spindehuset. Derudover er det to forskellige brugergrupper, vurderer koordinator. Koordinator vurderer, at medarbejderne bidrager aktivt og positivt i fusionen, og betragter kun den sidste fusion, som et skridt i en længere periode med forandringer. Det vurderes, at der på næsten alle områder er kommet nye og anderledes procedurer, fx omkring registrering af arbejdstid og konstant nye arbejdsgange, som kræver introduktion og tilvænning. Leder erkender de mange forandringer, og oplyser, at nye tiltag altid går gennem MED-udvalget. Det er tilsynets, at der eksisterer et velfungerende internt samarbejde og kommunikation. Tilsynet bemærker, at der i relation til fusionen mellem flere forskellige organisationer og dermed kulturer, udtrykkes bekymring for konsekvenserne for den eksisterende kultur og kommunikation i Spindehuset Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Data Koordinator oplyser, at der i 2009 er lavet APV, og på baggrund af denne er der udarbejdet en handleplan med opsatte mål til Koordinator vurderer imidlertid, at APV en med fordel kan fornyes, på baggrund af den nye organisering og ledelse. BDO KR 15

17 Koordinator oplyser, at hun er uddannet sikkerhedsrepræsentant. Tilsynet ser handleplanen for opfølgning på APV, som er systematisk og gennemarbejdet. Heraf fremgår det bl.a. at der er lavet handleplan for mål vedr. planlægning og udførelse af skriftligt arbejde. Tilsynet vurderer, at der arbejdes systematisk med mål og handleplan for forbedring af arbejdsmiljøet, og at der eksisterer relevante kompetencer omkring arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold i organisationen. Tilsynet bemærker, at koordinator (og sikkerhedsrepræsentant) vurderer, at man med fordel kunne forny APV en grundet den nye organisering og ledelse Kompetenceudvikling og kvalitetssikring Data Koordinator beskriver, at der tidligere er afholdt MUS-samtaler, men at det er meget længe siden. Leder oplyser, at der er et nyt koncept for afholdelse af MUS-samtaler på vej indenfor det næste ½ år. Medarbejderne giver udtryk for, at der hersker noget uklarhed om, hvordan man kan få kurser og anden kompetenceudvikling, og udtrykker ønske om, at medarbejderne får indflydelse på, hvordan kursusmidlerne skal bruges. Leder fortæller, at der er etableret 3 modeller, som man kan søge om kursus efter: - Man får frihed og kursus betalt af stedet - Medarbejderne betaler selv med egne timer, fx ved hjælp af afspadsering og stedet betaler kursusprisen - Medarbejderen betaler selv kursusprisen, og stedet bevilliger timerne Medarbejderne udtrykker desuden ønske om supervision. Det er tilsynets, at der er taget initiativ til at udarbejde et nyt koncept for afholdelse af MUS-samtaler, og tilsynet bemærker, at medarbejderne i løbet af det næste ½ år tilbydes MUS-samtaler. Tilsynet bemærker endvidere, at medarbejderne udtrykker ønske om supervision Sammenhæng mellem kompetencer og behov Data Koordinator vurderer, at der er god sammenhæng mellem medarbejdernes kompetencer og beboernes behov for støtte og hjælp til at kunne håndtere hverdagen og dens forskellige opgaver, selvstændigt. Tilsynet vurderer, at det oplyses, at der er god sammenhæng mellem medarbejdernes kompetencer og beboernes behov. BDO KR 16

18 4 Metode BDO KR s tilsyn anvender en udviklingsorienteret og dialogbaseret tilgang, der samtidig med at tilsynet, jf. Retssikkerhedslovens 16, skal udøve kontrol med, om tilbuddet følger lovgivningen, danner rammen for tilsynet. Dette indebærer interview, dialog og observ a- tion, som sammen med uddybninger på forskellige områder og punkter, giver et samlet billede af stedet. Tilsynet anvender endvidere en anerkendende tilgang, hvilket bl.a. handler om at se og spørge til det, der virker, for at kunne identificere stedets ressourcer, sty r- ker og gode erfaringer. Rapporten har været fremsendt forstander med henblik på rettelser af faktuelle fejl. 4.1 tilrettelæggelse Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/medarbejdere undervejs, og/eller at observere det sociale liv Dialog med Ledelsen /ledelse Dialog med medarbejdere Dialog med beboere Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet 4.2 Overordnet materiale som har indgået i tilsynet Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO KR indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 4.3 varsling Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fem uger før gennemførelse. Endvidere har BDO KR haft telefonisk dialog med leder inden tilsynet, hvor programmet er blevet drøftet og endelig fastlagt således, at dagens møder er tilpasset hverdagen og aktiviteterne på tilbuddet. 4.4 Definitioner Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærk- BDO KR 17

19 somme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt. Påbud Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 4.5 Kontaktoplysninger HELEN HILARIO JØNSSON, Chefkonsulent BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf Mob BDO KR 18

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Østerled Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Lejre Kommune. Anmeldt tilsyn Bofællesskaberne

Lejre Kommune. Anmeldt tilsyn Bofællesskaberne Anmeldt tilsyn Bofællesskaberne Juni 2009 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET...2 2 TILSYNSRAPPORTENS OPBYGNING...2 3 OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET AKTUELLE TILSYN...3 4 TILSYNETS VURDERING...4 4.1 Tilsynets bemærkninger,

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn Porsehaven 11 og 33 Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Kastaniebo Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Crimestop.dk. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Crimestop.dk. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Crimestop.dk Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012.

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012. Børne- og Skolesekretariatet 2012 1 Indholdsfortegnelse: Formålet med tilsynet:... 2 Tilsynets vurdering:... 3 Bemærkninger til vurderingen:... 3 Anbefalinger til vurderingen:...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Vestervænget. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Vestervænget. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Vestervænget Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Januar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Januar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Taxhuset Anmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen DSI NETTET I Anmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning.

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Tilsyn fra BDO BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Et tilsyn fra BDO gennemføres ud fra en anerkendende og værdsættende

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere