Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 31. august 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 31. august 2016"

Transkript

1 Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 31. august 1

2 Center for Økonomi og Ejendomme 10. oktober 2

3 Indhold 1. Overblik forbrug Likviditet og finansiering Balanceforskydning 8 2. Teknik, Miljø- og Klimaudvalget 9 3. Kultur- og Turismeudvalget Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Anlæg 65 3

4 1. Overblik 1.1 forbrug Budgetrevisionen er udarbejdet som en samlet vurdering af det forventede regnskab på baggrund af forbruget pr samt indberetninger fra fagcentrene og udvalgte institutioner. Tabel 1.1 viser det forventede forbrug sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede. Tabel 1.1 Oversigt over mer-/mindreforbrug samt forventet regnskab Årets priser, netto i kr. Udvalg Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr regnskab Mer/ mindreforbrug i.f.t opr. * Mer/ mindreforbrug i.f.t korr. * Teknik, Miljø- og Klima-udvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds, Idræts- og Fritids-udvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Heraf servicedrift Anlæg Renter og låneoptagelse Finansiering Balanceforskydning

5 I alt inkl. drift, anlæg, renter, finansiering og balanceforskydning * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Budgetrevisionen pr indebærer en forventning til regnskab, der pt. er kr. mindre end det korrigerede og kr. mindre end det oprindelige. Servicedriftsudgifterne er kr. højere end det oprindelige terede og kr. højere end det korrigerede. 5

6 1.2 Likviditet og finansiering Tabel 1.2 Oversigt over renter - konto 7 Årets priser, netto i kr. Renter af likvide aktiver Kurstab og Kursgevinster Renter af langfristet gæld Renter af kortfristet gæld Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristede tilgodehavender Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr regnskab Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til I alt Renter af langfristet gæld Grundet det lave renteniveau forventes renteudgifterne til specielt kommunens lån med variable rentesats og renteloft at blive markant lavere end teret. Der er således teret med en renteudgift på 2,6 mio. kr. til lånet med variabel rente og 1,4 mio. kr. til lånet med renteloft. På baggrund af udviklingen i den korte rente i forventes en indtægt fra lånet med variabel rente på 0,25 mio. kr. og en renteudgift til lånet med renteloft på 0,2 mio. kr. Derudover har kommunen ultimo august endnu ikke udnyttet sin kassekredit hos KommuneKredit, hvilket medfører en lavere renteudgift end teret. Der foreslås derfor en nedjustering af renteudgifter på 5 mio. kr. Renter af kortfristet gæld Forbruget i posten renter af kortfristet gæld har været højere end teret pga. tilbagebetaling af renter fra for meget betalt ejendomsskatter, og der forventes et merforbrug på kontoen i. Der foreslås derfor en opjustering på 0,3 mio. kr. Renter af langfristede tilgodehavender Det lave renteniveau medfører ingen indtægter fra kommunens lån til Helsingør Forsyning, hvor der oprindeligt var teret med en indtægt på 0,6 mio. kr. En ændring i rentesatsen for lån til betaling af ejendomsskatter fra 1,64 pct. til 1,41 pct. medfører 1,1 mio. kr. mindre i renteindtægter fra lån til betaling af ejendomsskatter end teret. Til gengæld har 6

7 kommunen modtaget 0,4 mio. mere end teret i udbytte. Der foreslås derfor en samlet nedjustering af tet på 1,3 mio. kr. Øvrigt Det bemærkes, at garantiprovision (Kurstab og kursgevinster) forfalder ultimo, mens renter for lån til betaling af ejendomsskatter (Renter af langfristede tilgodehavender) bogføres ultimo. Tabel 1.3 Oversigt over finansiering - konto 7 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr Kommunal indkomstskat regnskab Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom Tilskud/udlignin g I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Kommunal indkomstskat Indtægten fra kommunal indkomstskat forventes at blive 1,4 mio. kr. mindre som følge af højere medfinansiering af det skrå skatteloft. Dette sker som følge af en lovændring, hvor metoden til opgørelsen af topskatten ændres. Tilskud/udligning Den foreslåede justering på tilskud/udligning på i alt 6 mio. kr. dækker over følgende reguleringer: Midtvejsregulering af bloktilskuddet på 4,2 mio. kr. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud på 6,2 mio. kr. Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2015 på -4,5 mio. kr. Mindreindtægten som følge af midtvejsreguleringen sker på grund af lavere overførselsudgifter i end forudsat i det oprindelig bloktilskud og beskæftigelsestilskud. Mindreindtægten finansieres derfor også af mindreforbrug på område 722 beskæftigelse og område 620 Anden Social Service. Merindtægten som følge af den endelig opgørelse af beskæftigelsestilskud 2015 lægges i kassen. 7

8 1.3 Balanceforskydning Tabel 1.4 Oversigt over balanceforskydning - konto 8 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr regnskab Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i langfristet gæld I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Forskydninger i langfristede tilgodehavender Lån til betaling af ejendomsskatter øges med 43 mio. og ikke 48 mio. kr. som teret. Da nettoforbruget bestemmes udlån og indfrielser, er det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at opgøre det samlede forbrug. Der forventes dog et mindreforbrug. Et mindreforbrug udlignes dog automatisk af et mindre låneoptag, hvorfor der ikke kan disponeres over et mindreforbrug. I registrets indtægter på 16,5 mio. kr. fra frigivne deponeringer samt en indtægt på 1,8 mio. kr. fra salg af KMD ejendomme. Da der ikke er tale om indtægter, der kan disponeres over. Der foreslås derfor ingen justeringer til. Forskydninger i langfristet gæld Det forventes, at forbruget for forskydninger i langfristet gæld overholdes som teret. Afskrivning af lån I 1994 blev der stiftet lån på henholdsvis kr. og kr. med HIF Herre- og Damehåndbold. Disse lån er omfattet af en akkordaftale fra 2003 i forbindelse med etablering af Elite 3000 Håndbold. Foreningen Elite 3000 Håndbold blev nedlagt i 2014 uden nævneværdig formue. Der er således ingen muligheder for at få lånene helt eller delvis indfriet. Det indstilles på den baggrund, at lånene afskrives. 8

9 2. Teknik-, Miljø og Klimaudvalget 2.1 Indledning Budgetrevisionen pr. 31. august for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets 3 områder 201, 204 og 206 viser et samlet forventet mindreforbrug på kr., på det rammestyrede område. Budget foreslås opjusteret med i alt kr. 2.2 regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets områder I det følgende uddybes det forventede regnskab og evt. foreslåede justeringer til for de enkelte totalrammer under Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets område 201 Miljø, Natur og Klima, 204 Trafik, Vej og Parkering og 206 Nordsjællands Park og Vej Budgetområde 201 I forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på område 201 Miljø, Natur og Klima på det rammestyrede område, jf. tabel 2.1. Tabel 2.1. Budgetrevision for område 201 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr regnskab mer-/ mindreforbrug* Miljø og Natur Klima I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Rammestyret område Mindreforbruget på det rammestyrede område skyldes en forventet ekstra indtægt fra NaturErhvervsstyrelsen som følge af EU-støtte til etablering af vandhuller for padder. Indtægten søges overført til 2017 og skal bruges til en nødvendig revision af vandløbsregulativerne Budgetområde 204 I forventes der et samlet merforbrug på kr. på område 204 Trafik, Vej og Parkering på det rammestyrede område, jf. tabel

10 Tabel 2.2. Budgetrevision for område 204 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret 10 Forbrug pr regnskab Trafik og Infrastruktur Parker og Naturområder Trafik og Byrum Parkering I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Rammestyret område På det rammestyrede område er der et forventet mindreforbrug på kr. på totalrammen Trafik og Byrum som dels skyldes opsparede midler på kr. på kontoen til Cykelteket, og dels uforbrugte midler til etablering af historisk legeplads. Legepladsen opføres i samarbejde med Bymuseet og er blevet forsinket som følge af ændringer i projektet. Beløbet forventes anvendt i 2017, hvor legepladsen forventes udført. Hertil kommer et forventet merforbrug på kr. på totalrammen Parkering, som skyldes fald i udskrivning af afgifter fra forventet ca til ca som følge af omlægning af personaleopgaver samt fratrædelse af en medarbejder. Stillingen er ikke genbesat Foreslåede justeringer Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme foreslår følgende justeringer på område 204. Disse fremgår af tabel 2.3 nedenfor. 204 Omplacering af til skaterpark i Hornbæk fra drift til anlæg 204 Omplacering af til historist legeplads fra drift til anlæg 204 Omplacering af til åbning af Klosterhaven fra drift til anlæg mer-/ mindreforbrug* Tabel 2.3. Foreslåede justeringer til for område 204 Budgetområde: kr. Foreslået justering i Finansieringstype Tillægsbevillinger Omplaceres til/fra -350 Budgetneutral Budgetneutral Budgetneutral Udbud - graffitibekæmpelse -17 Budgetneutral 824 Finansiering af tillægsbevillinger Omplaceringer Eksternt finansieret 0 Internt finansieret 0

11 I alt = kassetræk 0 Der foreslås justeringer for i alt kr. Alle justeringerne er neutrale omplaceringer. Justeringerne vedrører omplaceringer fra drift til anlæg af projekterne historisk legeplads og åbning af Klosterhaven, der flyttes fra totalrammen Trafik og Byrums pulje til udvikling af byrum for at nedbringe kommunens servicedriftsudgifter. Derudover flyttes tet til skaterpark i Hornbæk fra drift til anlæg Budgetområde 206 I forventes det, at tet overholdes på område 206 Nordsjællands Park og Vej på det rammestyrede område. Tabel 2.4. Budgetrevision for område 206 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr regnskab Nordsjællands Park og Vej I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Foreslåede justeringer Center for By, Land og vand og Center for Økonomi og Ejendomme foreslår følgende justeringer på område 206. Justeringerne fremgår af tabel 2.5 nedenfor. 206 Vedligeholdelse af udearealer - skoler og daginstitutioner mer-/ mindreforbrug* Tabel 2.5. Foreslåede justeringer til for område 206 Budgetområde: justering i Finansieringstype kr. Foreslået Tillægsbevillinger Omplaceres til/fra Budgetneutral Udbud - graffitibekæmpelse -18 Budgetneutral 824 Finansiering af tillægsbevillinger Omplaceringer Eksternt finansieret 0 Internt finansieret 0 I alt = kassetræk 0 11

12 Der foreslås justeringer for i alt kr. Begge justeringer er neutrale omplaceringer. Justeringerne vedrører implementeringen af fælles ejendomsdrift, hvor Nordsjællands Park og Vej skal varetage vedligeholdelse af udearealer for skoler og daginstitutioner, derfor overføres tet fra område 825 til område 206. Derudover justeres tet som følge af udbud på graffitibekæmpelse Økonomiske konsekvenser af korrektioner Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendommes foreslåede korrektioner på Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets områder vil medføre tillægsbevillinger på i alt kr. netto, jf. tabel 2.6. Tabel 2.6. Tillægsbevillingsoversigt Årets priser, netto i kr. Tillægsbevilling Rammestyret område 204 Trafik, Vej og Parkering Nordsjællands Park og Vej I alt 15 Heraf udgiftsneutrale tillægsbevillinger 15 Heraf tillægsbevillinger finansieret af kommunens kassebeholdning 0 12

13 3. Kultur- og Turismeudvalget 3.1 Indledning Budgetrevisionen pr. 31. august for Kultur- og Turismeudvalgets område 309 viser et samlet forventet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Budget foreslås nedjusteret med i alt kr regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner for Kultur- og Turismeudvalgets områder I det følgende uddybes det forventede regnskab og foreslåede justeringer til for de enkelte totalrammer under Kultur- og Turismeudvalgets område Budgetområde 309 I forventes der et samlet merforbrug på område 309 Kulturen på kr. på det rammestyrede område, jf. tabel 3.1. Tabel 3.1. Budgetrevision for område 309 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr regnskab mer-/ mindreforbrug* Biblioteker Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Museer Aktivitetscentret Bølgen Kulturværftet og Toldkammeret Fælles Kulturelle Opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrerhjem I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Rammestyret område I det følgende forelægges det forventede regnskabsresultat for de enkelte totalrammer. Biblioteker Budgettet forventes overholdt. 13

14 Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Musikskole forventer et merforbrug på kr. Det forventede merforbrug skyldes primært Musikskolens overførsel af gæld fra 2015 til på i alt kr. samt ekstraordinære personaleudgifter i forbindelse med lederskifte, konsulentudgifter til trivselsundersøgelse mv. Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer forventer et mindreforbrug på kr. Der forventes mindre indtægter i museernes butikker og Spisetuen end teret, men dette opvejes af et større forventet mindreforbrug på udgiftssiden. Mindreforbruget skal anvendes til en udskudt udstilling om Simon Spies. Aktivitetscentret Bølgen Budgettet forventes overholdt. Kulturværftet og Toldkammeret Kulturværftet og Toldkammeret forventer et samlet merforbrug på i alt kr. Merforbruget skyldes primært tidligere års gæld på kr., som blev overført fra 2015 til. Dertil kommer et yderligt forventet merforbrug i på kr. Merforbruget i skyldes især merudgifter i forbindelse med Click Classic-koncerterne samt ekstraordinære udgifter forbundet med afholdelse af koncerter i Hal 14. Merforbruget opvejes delvist af den realiserede nettoindtægt på STING-koncerten i august, som blev højere end teret. I Spisehuset er driften ramt af bygningsmæssige og logistiske udfordringer med øgede udgifter til personale, udskiftning og reparation af nedslidt udstyr og inventar. Prognosen for resten af året er dog, at den kommer til at give overskud. Fælles Kulturelle Opgaver Totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver forventer et samlet mindreforbrug på kr. Det forventede mindreforbrug skyldes primært, at bevilgede øremærkede midler først effektueres i Her kan særligt fremhæves puljen til kulturpolitik og projekt friby. Dertil kommer marginale mindreforbrug på tilskudspuljen samt drift af foreningshuse. 14

15 Turisme Der forventes et mindreforbrug på turismeområdet på kr. Mindreforbruget er øremærket til en underskudsgarati til store internationale koncerter på Kulturhavnen. Helsingør Camping og Vandrerhjem Helsingør Camping og vandrerhjem forventer et mindreforbrug på kr., da der har været flere overnatninger i starten af end forventet især på vandrerhjemmet. Mindreforbruget anvendes dog muligvis til nyt brandvarslingsanlæg Foreslåede justeringer Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Økonomi og Ejendomme foreslår en række justeringer på område 309. Disse fremgår af tabel 3.2 nedenfor. 309 Tabel 3.2. Foreslåede justeringer til for område 309 Budgetområde: kr. Foreslået justering i Finansieringstype Tillægsbevillinger -127 Omplaceres til/fra Besparelse på energirenoveringer af kommunens ejendomme -82 Budgetneutral Udbudsbesparelse på computere -4 Budgetneutral Udbudsbesparelse på kaffe, te og maskine -40 Budgetneutral Udbudsbesparelse på legetøj -1 Budgetneutral 824 Finansiering af tillægsbevillinger 127 Omplaceringer 127 Eksternt finansieret 0 Internt finansieret 0 I alt = kassetræk 0 Der foreslås justeringer for i alt kr., som udgøres af neutrale omplaceringer, hvorfor kommunens kassebeholdning ikke påvirkes. Den væsentligste anbefalede justering vedrører en samlet besparelse på i alt kr. på energirenoveringer på Flynderupgård (Helsingør Kommunes Museer), Helsingør Camping og Vandrerhjem samt foreningshuse (Fælles Kulturelle Opgaver). Dertil kommer udbudsbesparelser på i alt kr. på kaffe, te og maskine, computere og legetøj på de respektive totalrammer. 15

16 3.3 Økonomiske konsekvenser af korrektioner Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Økonomi og Ejendommes foreslåede korrektioner på Kultur- og Turismeudvalgets områder vil medføre negative tillægsbevillinger på i alt kr., jf. tabel 3.3. Tabel 3.3 Tillægsbevillingsoversigt. Årets priser, netto i kr. Tillægsbevilling Rammestyret område Kulturen -127 I alt -127 Heraf udgiftsneutrale tillægsbevillinger -127 Heraf tillægsbevillinger finansieret af kommunens kassebeholdning 0 Tillægsbevillingerne udgøres af neutrale omplaceringer, hvorfor kommunens kassebeholdning ikke påvirkes. 16

17 4. Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 4.1 Indledning Budgetrevisionen pr. 31. august for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets 2 områder 410 Sundhedsfremme og 411 Idræt og Fritid viser et samlet forventet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Budget foreslås nedjusteret med i alt kr. 4.2 regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets områder I det følgende uddybes det forventede regnskab og evt. foreslåede justeringer til for de enkelte totalrammer under Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets områder 410 Sundhedsfremme og 411 Idræt og Fritid Budgetområde 410 Sundhedsfremme Tabel 4.1. Budgetrevision for område 410 Sundhedsfremme Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr mer-/ regnskab mindreforbrug* Rammestyret område: 410 Sundhedsfremme Sundhedsfremme og forebyggelse I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Rammestyret område Det forventes at tet overholdes på det rammestyrede område Budgetområde 411 Idræt og Fritid. Tabel 4.2. Budgetrevision for område 411 Idræt og Fritid Årets priser, netto i kr. Korrigeret Forbrug pr regnskab mer-/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til

18 Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærde hallen Nordkyst hallen Hornbæk hallen Fritids- og Folkeoplysningen Fælles idrætsopgaver I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Rammestyret område Merforbruget på kr. vedrører: Espergærde Hallen forventer et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes, at Idrætsudvalget i 2008 bevilligede Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærde Hallen) retten til et overtræk på kr. til finansiering af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg. Espergærde Hallen overholder handlingsplanen for tilbagebetaling af gælden. Hornbækhallen forventer et merforbrug på kr., hvilket svarer til driftsoverførslen fra regnskab Hornbæk hallen har siden 2011 haft øget merforbrug. Hornbæk Hallen forventer i at overholde årets, men ikke at kunne nedskrive merforbruget for Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med Halvårsregnskabet, at øge fokus på økonomistyringen med henblik på at få nedbragt merforbruget på institutioner med gamle merforbrug. Fritids- og Folkeoplysningen forventer et mindreforbrug på kr. da en række aftenskoler i 2015 har haft færre undervisningstimer end anslået. Som en konsekvens heraf, skal aftenskolerne tilbagebetale for meget udbetalt aconto beløb, hvilket forventes at give et mindreforbrug på kr. Der har i 2015 været færre ansøgninger fra foreningerne om tilskud til vedligehold af foreningers egne eller lejede lokaler, og der forventes derfor flere ansøgninger i og dermed et merforbrug på kr Foreslåede justeringer Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Økonomi og Ejendomme foreslår nogle justeringer på udvalgets områder. Disse fremgår af tabel 4.2 nedenfor. Finansieringstype Tabel 4.2. Foreslåede justeringer til Budgetområde: justering i kr. Foreslået Tillægsbevillinger -334 Omplaceres til/fra 411 Udbud - computere -1 Budgetneutral Udbud - kaffe/the -7 Budgetneutral Energirenovering, el og varme -326 Budgetneutral

19 Finansiering af tillægsbevillinger 334 Omplaceringer 334 Eksternt finansieret 0 Internt finansieret 0 I alt = kassetræk 0 Der foreslås justeringer for i alt kr., hvoraf alle kr. er neutrale tillægsbevillinger. Den primære justering vedrører energirenoveringer for Helsingør Kommunes Idrætsanlæg og Hornbæk hallen, hvor der er investeret i energibesparende tiltag, der vil resultere i færre udgifter kr. i den løbende drift til el og varme Økonomiske konsekvenser af korrektioner Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Økonomi og Ejendommes foreslåede korrektioner på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets områder vil medføre negative tillægsbevillinger på i alt kr., jf. tabel 4.3. Tabel 4.3. Tillægsbevillingsoversigt Årets priser, netto i kr. Tillægsbevilling Rammestyret område 410 Sundhedsfremme Idræt og Fritid -334 I alt -334 Heraf udgiftsneutrale tillægsbevillinger -334 Heraf tillægsbevillinger finansieret af kommunens kassebeholdning 0 19

20 5. Børne- og Uddannelsesudvalget 5.1. Indledning Til revisionen pr. 31.august for Børne- og Uddannelsesudvalgets 6 områder 512, 513, 514, 515, 516 og 517 forventes et samlet merforbrug på kr. inkl. overførsler fra tidligere år, hvoraf de kr. udgøres af overførsler af merforbrug fra tidligere år. Årets resultat på den løbende drift i af skoler og daginstitutioner udgør et underskud på hhv kr. og kr. Efter de foreslåede justeringer vil skolerne have et underskud på driften i på kr. Budget foreslås opjusteret med i alt kr regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder I det følgende uddybes det forventede regnskab og evt. foreslåede justeringer til for de enkelte totalrammer under Børne- og Uddannelsesudvalgets område 512, 513, 514, 515, 516 og Budgetområde 512 I forventes et mindreforbrug på den løbende drift i på kr., således at det samlede mindreforbrug udgør kr., inkl. overførsel fra tidligere år på område 512, jf. tabel 5.1. Tabel 5.1. Budgetrevision for område 512 Årets priser, netto i kr. mer-/ mindreforbrug* Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr regnskab Sundhedstjenesten Tandplejen SSPK Ikke-rammestyret område: I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Rammestyret område Mindreforbruget på det rammestyrede område vedrører kr. for Sundhedstjenesten og kr. for Tandplejen. For Sundhedstjenesten vedrører mindreforbruget Familieiværksætterne, hvor igangsættelse af projektet blev forsinket et halvt år. Mindreforbruget skal 20

21 anvendes til Familieiværksætterne i 2017, da holdet fra stadig vil være i gang i 2017, samtidig med at det nye hold starter op fra januar. For Tandplejen skyldes mindreforbruget, at der har været vakante stillinger samt færre udgifter til flygtningebørn end oprindeligt forventet i Foreslåede justeringer Center for Børn Unge og Familier samt Center for Økonomi og Ejendomme foreslår en række justeringer på område 512. Disse fremgår af tabel 5.2 nedenfor. 512 Fælles Ejendomsdrift -198 Budgetneutral Udbud - Sygeplejeartikler -3 Budgetneutral Udbud - kaffe og te -9 Budgetneutral Udbud - Computere -1 Budgetneutral 824 Finansiering af tillægsbevillinger -211 Omplaceringer -211 Eksternt finansieret 0 Internt finansieret 0 I alt = kasseopbygning 0 Tabel 5.2. Foreslåede justeringer til for område 512 Budgetområde: justering i Finansieringstype kr. Foreslået Tillægsbevillinger -211 Omplaceres til/fra Der foreslås justeringer for i alt kr., hvoraf kr. udgøres af neutrale tillægsbevillinger. Justeringerne vedrører udbudsbesparelse vedr. kaffe/te, computere og sygeplejeartikler. Desuden overføres et rengørings på kr. til Fælles ejendomsdrift vedrørende Tetriz og Cube i SSP Budgetområde 513 I forventes et samlet merforbrug på den løbende drift i på skolerne på kr. inden justeringer og kr. efter justeringer, jf. tabel 5.3. Skolernes gæld ved udgangen af 2015 udgjorde kr. og er således vokset til med udgangen af. Tabel 5.3. Budgetrevision for område 513 Skoler og fritidsområdet Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret 21 Forbrug pr regnskab Årets forventede resultat resultat inkl. overførsler

22 Myndighedsopgaver skoleområdet Skoler - samlet klasse skolen Espergærde skole Hellebækskolen Hornbæk Skole Helsingør Skole Tikøb Skole Snekkersten skole Øvrige enheder Uddannelseshus Helsingør Natur Centret Nyruphus Familiecentret Løvdal og Bregnehøj Sprogstøttekorpset Helsingør Ungdomsskole I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Rammestyret område På det rammestyrede område forventes der et samlet merforbrug på kr. Hertil kommer foreslåede justeringer på i alt kr., jf. nedenfor. Medregnes de foreslåede ændringer forventes der et samlet merforbrug på kr. ved årets udgang. Myndighedskontoen: På Myndighedskontoen forventes et samlet merforbrug på kr. Der forventes mindreforbrug på nogle områder og merforbrug på andre områder. Det forventes dog, at de løbende reguleringer af SFO ernes ter resten af året, vil betyde at tet på myndighedsområdet opskrives med kr. Medregnes de foreslåede norm- og mængdereguleringer samt forventet udbetaling af Fondsmidler fra AP. Møllerfonden på kr. forventes myndighedsområdet samlet set at have et mindreforbrug på kr. ved udgangen af året. De væsentligste forklaringer er: Demografikontoen på ungdomsskoler udviser et mindreforbrug på kr. Der skal dog tages højde for regulering efter det endelige antal indmeldte elever i ungdomsskolen. Som følge af færre indmeldte børn i SFO erne end teret er der et mindreforbrug på kr. Det forventes, at der på baggrund af den faktiske udvikling i antallet af indmeldte børn i SFO erne hele, vil være et samlet mindreforbrug på kr. Der forventes mindreindtægter på kr. til Team V og Trygkogeren (SFO), som skyldes et fald i antallet af betalende elever fra andre kommuner. 22

23 Der forventes et merforbrug på kr. til Vidtgående specialundervisning af elever i regionale tilbud. Der har været stigende udgifter til betaling af undervisning af børn med vidtgående handicap og stigende kørselsudgifter i. Der forventes et ufinansieret forbrug til Boost kompetenceløft af hele Helsingørs skolesystem på kr. Det forventes, at der fra AP. Møller fonden indgår yderligere udbetaling af fondsmidler på kr. i, så merforbruget vil udgøre kr. Herudover forventer Uddannelseshus Helsingør efter den foreslåede overførsel af kr. fra Center for Erhverv, Politik og Organisation for betaling for tværgående uddannelser at have et forventet mindreforbrug på kr., jf. nedenfor. Disse midler vil blive anvendt til at finansiere en del af merforbruget i Boost, således at merforbruget forventes at være på kr. ved udgangen af året. Skoler Samlet forventer folkeskolerne et merforbrug på kr. Der ansøges om entillægsbevilling, som følge af et ændret elevtal pr. 5/9 på kr., samt en negativ tillægsbevilling som følge af udbud på kr. Hvis de anbefalede justeringer af skolernes ter godkendes, vil merforbruget blive reduceret til kr. Driftsoverførslen fra 2015 udgjorde , så samlet forventer skolerne at øge merforbruget med kr. i løbet af jf. tabel 5.4 Tabel 5.5 Hele Driftsoverfør sel fra 2015 til Forventer mer/mindforbr ug regnskab * Foreslåe de justering er Forventer mer/mindreforb rug regnskab - efter forslåede justeringer Ændring i hvis forslåede justering er vedtages Ændring i procent af korriger et * 10.klasse skolen ,8 Espergærde skole ,7 Hellebækskolen ,0 Hornbæk Skole ,9 Helsingør Skole ,9 Tikøb Skole ,5 Snekkersten skole ,7 I alt *Øget merforbrug -, Reduceret merforbrug + 23

24 Foreslåede justeringer Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler en række justeringer på område 513. Disse fremgår af tabel 5.5 nedenfor. Tabel 5.5. Foreslåede justeringer til for område 513 Budgetområde: kr. Foreslået Omplaceres justering i Finansieringstype til/fra Tillægsbevillinger Norm- og mængderegulering øget antal elever skoler 173 Kassetræk 513 Norm- og mængderegulering 463 Kassetræk 513 Uddannelseshuset Tværgående 600 Budgetneutral 826 Uddannelser 513 Udbudsbesparelse computere -4 Budgetneutral Udbudsbesparelse kaffe og the -120 Budgetneutral Udbudsbesparelse legetøj -7 Budgetneutral 824 Finansiering af tillægsbevillinger 469 Omplaceringer 469 Eksternt finansieret 0 Internt finansieret 0 I alt = kassetræk 636 Der foreslås justeringer for i alt kr., hvoraf kr. udgøres af neutrale omplaceringer, og de resterende kr. søges finansieret af kommunens kassebeholdning. Justeringerne vedrører følgende: En forøgelse af skolernes ter på kr. som følge af ændrede elevtal på samlet 11 elever i det nye skoleår /17. I den nye tildelingsmodel på skoleområdet reguleres skolerne efter faktiske elevtal den På baggrund af færre indmeldte børn i SFO anbefales det at nedjustere den forventede indtægt fra forældrebetaling med kr. Nedgangen i antallet af indmeldte ventes endvidere at betyde færre udgifter til søskende og fripladstilskud og disse anbefales derfor nedjusteret med kr. Overførsel af kr. fra Erhverv Politik og Organisation til Uddannelseshus Helsingør til varetagelse af interne tværgående uddannelser. På skoleområdet er der samlede udbudsbesparelser på hvilket dækker over et udbud på legetøj, computere samt kaffe, te og maskiner Budgetområde 514 I forventes et merforbrug på den løbende drift i på kr., således at det samlede merforbrug svarer til overførslen fra tidligere år på område 514 UU-Øresund. 24

25 Tabel 5.6. Budgetrevision for område 514 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr regnskab mer-/ mindreforbrug* UU-Øresund Voksenuddannelse for unge (VUC) Ikke-rammestyret område: Erhvervsgrunduddannelser I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Foreslåede justeringer Der foreslås ingen justeringer af tet for område 514 UU-Øresund Budgetområde 515 I forventes et samlet merforbrug på daginstitutionsområdet på kr. på den løbende drift, jf. tabel 5.7. Daginstitutionernes resultat på den løbende drift i forventes at være et underskud på kr. Daginstitutionerne havde i 2015 et underskud på kr., som blev overført til. Daginstitutionernes samlede gæld forventes dermed ved udgangen af at udgøre kr., jf. tabel 4b nedenfor. Klubbernes resultat på den løbende drift i forventes at være et overskud på kr. Skønnet for udviklingen i antal indmeldte klubbørn er dog erfaringsmæssigt meget usikkert. Klubberne havde i 2015 et underskud på kr., som blev overført til. Klubbernes samlede gæld forventes dermed ved udgangen af at være reduceret til kr. Tabel 5.7. Budgetrevision for område 515 Daginstitutioner Årets priser, netto i kr. Årets forventede resultat inkl. overførsler Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. regnskab resultat Myndighedsopgaver dagområdet Øvrige PAU-uddannelser Legeteket Adm. af Frit valg

26 Daginstitutioner - samlet Børnehuset Spilloppen Børnehuset Nyrup Børnehuset MariaKringlen Børnehaven Stokrosen Helsingør Børneasyl Tikøb Familiehus Børnehuset Sommerlyst Børnehuset Ålsgårde Børnehuset Kysten Børnehuset Troldehøj Børnehuset Montebello Børnehuset Kasserollen Børnehuset VillaKulla Børnehuset Klatretræet Børnehuset Mariehønen Børnehuset Snerlen Børnehuset Rosenkilden Børnehuset Nørremarken Børnehuset Abildvænget Børnehuset Hallandsgården Børnehuset Skovparken Børnehuset Søbæk Børnehuset Hellebæk Børnehuset Elverhøjen Børnehuset Snekkersten Børnehuset Stjernedrys Specialbørnehaven Himmelhuset Klubber - samlet Fritidsklubben Bølgen Villa Fem HS Klub Espergærde Fritidscenter Fritidsklubben Puk I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Rammestyret område Nedenfor i tabel 5.8 er angivet et skøn på et endeligt over-/underskud for de enkelte daginstitutioner og klubber, når der tages højde for de for de forventede reguleringer resten af året. Det er dog vigtigt at bemærke, at der alene er tale om et skøn, idet det endelige regnskab vil afhænge af den faktiske udvikling i antallet af indmeldte børn helt frem til december. Skønnet er baseret på det nuværende antal indmeldte børn i daginstitutionerne. Tabel 5.8. Daginstitutionernes forventede mer-/mindreforbrug efter reguleringer på baggrund af forventede indmeldte børn 26

27 Årets priser, netto i kr. Driftsoverførsel 2015 Årets resultat Efter Pengene Følger Barnet driftsoverførsel fra efter Pengene Følger Barnet Daginstitutioner - samlet Børnehuset Spiloppen Børnehuset Nyrup Børnehuset MariaKringlen Børnehaven Stokrosen Helsingør Børneasyl Tikøb Familiehus Børnehuset Sommerlyst Børnehuset Ålsgårde Børnehuset Kysten Børnehuset Troldehøj Børnehuset Montebello Børnehuset Kasserollen Børnehuset VillaKulla Børnehuset Klatretræet Børnehuset Mariehønen Børnehuset Snerlen Børnehuset Rosenkilden Børnehuset Nørremarken Børnehuset Abildvænget Børnehuset Hallandsgården Børnehuset Skovparken Børnehuset Søbæk Børnehuset Hellebæk Børnehuset Elverhøjen Børnehuset Snekkersten Børnehuset Stjernedrys Specialbørnehave Himmelhuset Klubber - samlet Fritidsklubben Bølgen Villa Fem HS Klub Espergærde Fritidscenter Fritidsklubben Puk I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - Som det fremgår af tabellen forventes enkelte institutioner fortsat ved årets udgang have et betydeligt merforbrug. Merforbruget er her typisk oparbejdet over en række år, og det kan for nogle institutioner være en udfordring at få nedbragt merforbruget. Generelt er daginstitutionernes største økonomiske udfordring at tilpasse kapaciteten i tide til udviklingen i antallet af indmeldte børn i det enkelte tilbud. Små institutioner er særligt 27

28 udsatte, idet de ofte ikke har samme fleksibilitet i tilpasningen til den løbende udvikling henover året som større institutioner. I den nye tildelingsmodel, som træder i kraft 1. januar 2017, er der taget højde for denne problematik. Modellen vil således reducere institutionernes behov for løbende tilpasninger, da institutionernes fremover kun vil blive reguleret en enkelt gang midt på året. På den måde vil institutionernes have en større grad af sikkerhed. Merudgifter i forbindelse med sygefravær har flere steder også været med til at forværre merforbruget. Center for Økonomi og Ejendomme arbejder sammen med Center for Dagtilbud og Skoler for fremadrettet at sætte mere fokus på afvikling af gæld på institutionerne. Børnehuset Snekkersten forventes ved årets udgang at have brugt ca. 3,1 % af årets på at nedbringe institutionens gæld. Gælden vil herved være nedbragt med kr. Børnehaven Stokrosen forventes ved årets udgang at have brugt ca. 4,6 % af årets på at nedbringe institutionens gæld, hvilket svarer til en nedbringelse med kr. Børnehuset Stjernedrys forventes ikke at kunne nedbringe institutionens gæld i. Myndighedsområdet På myndighedsområdet ses et mindreforbrug på kr. Myndighedsområdet fik overført et mindreforbrug på kr. fra 2015 til, så årets resultat på den løbende drift i er et underskud på kr. Mindreforbruget på kr. dækker primært over et mindreforbrug i de terede midler, som er afsat til finansieringen af de løbende reguleringer med Pengene Følger Barnet. Herfra skal der derfor tages højde for de forventede reguleringer til daginstitutioner og klubber i 3. og 4. kvartal. Samlet forventes det at dreje sig om kr., som skal lægges ud til de decentrale enheder. Medregnes de foreslåede norm- og mængdereguleringer, jf. nedenfor, forventes myndighedsområdet samlet set at have et merforbrug på kr., inkl. Overførslen fra 2015, ved udgangen af året Foreslåede justeringer Administrationen anbefaler en række justeringer på område 515. Disse fremgår af tabel 5.9 nedenfor. 28 Tabel 5.9. Foreslåede justeringer til for område 515 Budgetområde: kr. Foreslået justering i Finansieringstype Tillægsbevillinger 625 Omplaceres til/fra 515 Norm- og mængderegulering - befolkningsprognose 918 Kassetræk 515 Fælles ejendomsdrift -200 Budgetneutral Energirenovering Villa Fem -12 Budgetneutral Udbud Sygeplejeartikler -2 Budgetneutral Udbudsbesparelse computere -1 Budgetneutral Udbudsbesparelse kaffe og the -50 Budgetneutral 824

29 515 Udbudsbesparelse legetøj -28 Budgetneutral 824 Finansiering af tillægsbevillinger -293 Omplaceringer -293 Eksternt finansieret 0 Internt finansieret 0 I alt = kassetræk 918 Der foreslås justeringer for i alt kr., hvoraf kr. udgøres af neutrale omplaceringer, og de resterende kr. søges finansieret af kommunens kassebeholdning. Justeringerne vedrører demografi og mængdereguleringer på dag- og klubområdet, forældrebetaling og øvrige tilskudsordninger herunder frit valg og private daginstitutioner. Reguleringen sker på baggrund af den seneste befolkningsprognose. Som følge af Fælles ejendomsdrift er tilsynet med legepladser overgået til Center for Økonomi og Ejendomme. Det anbefales derfor, at der kr. som var afsat til eftersynet til område 825. Herudover overføres af midler afsat til indkøb af rengøringsartikler for klubberne, idet denne opgave er overgået til Fælles ejendomsdrift. Begge justeringer anbefales ligeledes indarbejdet i terne fra 2017 og frem. For at understøtte en samlet matrikelledelse af Tikøb skole og Familiehus ensrettes aftalen omkring overgang til Fælles ejendomsdrift for alle afdelinger, og der tilbageføres dermed kr. til 515. Samlet set giver det en justering på kr. jf. tabel 5.9. Som følge af en løbende energirenovering forventes i år færre udgifter til vand og varme på Villa Fem og tet tilpasses herefter. På dagområdet er der samlede udbudsbesparelser på hvilket primært dækker over et udbud på legetøj, samt et udbud på kaffe, te og maskiner Budgetområde 516 I forventes et merforbrug på den løbende drift i på kr., således at det samlede merforbrug svarer til overførslen fra tidligere år på område 516 Børne- og Ungerådgivningen Tabel Budgetrevision for område 516 Børne- og Ungerådgivningen Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr regnskab mer-/ mindreforbrug* BUR Støttepædagogkorpset Ikke-rammestyret område:

30 I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Rammestyret område Budgettet forventes at balancere både i BUR og på støttepædagogkorpset Foreslåede justeringer Center for Børn Unge og Familier samt Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler en række justeringer på område 516. Disse fremgår af tabel 5.11 nedenfor. 516 Udbud - kaffe og te -5 Budgetneutral Udbud - Computere -1 Budgetneutral 824 Finansiering af tillægsbevillinger -6 Omplaceringer -6 Eksternt finansieret 0 Internt finansieret 0 I alt = kassetræk 0 Tabel Foreslåede justeringer til for område 516 Budgetområde: justering i Finansieringstype kr. Foreslået Tillægsbevillinger -6 Omplaceres til/fra Der foreslås justeringer for i alt kr., som udgøres af neutrale tillægsbevillinger. Justeringerne vedrører udbud af kaffe og te samt computere Budgetområde 517 I forventes et samlet merforbrug på den løbende drift i på kr.på det rammestyrede område, således at det samlede merforbrug udgør kr. inkl. overførsler fra tidligere, på det ikke rammestyrede område et samlet mindreforbrug på kr. på den løbende drift, således at det samlede mindreforbrug udgør kr. inkl. overførsler fra tidligere år. Tabel Budgetrevision for område Udsatte børn 30

31 Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr regnskab mer-/ mindreforbrug* Myndigheden Familieværftet Ikke-rammestyret område: Myndigheden I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Rammestyret område Merforbruget på kr. på det rammestyrede område vedrører dels sikrede afdelinger, hvor der er en meget dyr anbringelsessag, dels familiepleje og netværksplejefamilier, hvor der har været en tilgang på 4 sager Ikke-rammestyret område Mindreforbruget på kr. på det ikke rammestyrede område vedrører primært flere refusionsindtægter i dyre enkeltsager, hvor der i den meget dyre sag på en sikret afdeling, alene kan hjemtages ca. 1,5 mio. kr. i statsrefusion Foreslåede justeringer Center for Børn Unge og Familier samt Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler en række justeringer på område 517. Disse fremgår af tabel 5.13 nedenfor. 31

32 517 Udbud - kaffe og te -9 Budgetneutral Udbud - Computere -1 Budgetneutral 824 Finansiering af tillægsbevillinger -10 Omplaceringer -10 Eksternt finansieret 0 Internt finansieret 0 I alt = kassetræk 0 Tabel Foreslåede justeringer til for område 517 Budgetområde: justering i Finansieringstype kr. Foreslået Tillægsbevillinger -10 Omplaceres til/fra Der foreslås justeringer for i alt kr., som udgøres af neutrale tillægsbevillinger. Justeringerne vedrører udbud af kaffe og te samt computere Økonomiske konsekvenser af korrektioner Center for Børn Unge og Familier og Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendommes foreslåede korrektioner på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder vil medføre tillægsbevillinger på i alt kr., jf. tabel Tabel Tillægsbevillingsoversigt Årets priser, netto i kr. Tillægsbevilling Rammestyret område Forebyggelse Skoler og fritidsområdet Daginstitutioner Børne- og Ungerådgivningen Udsatte unge -10 I alt Heraf udgiftsneutrale tillægsbevillinger -51 Heraf tillægsbevillinger finansieret af kommunens kassebeholdning

33 6. Socialudvalget 6.1. Indledning Budgetrevisionen pr. 31. august for Socialudvalgets 4 områder 618, 619, 620 og 621 viser et samlet forventet merforbrug på kr., fordelt med kr. på det rammestyrede område og kr. på det ikke-rammestyrede område. Budget foreslås nedjusteret med i alt kr regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner for Socialudvalgets områder I det følgende uddybes det forventede regnskab og evt. foreslåede justeringer til for de enkelte totalrammer under Socialudvalgets område 618 Særlig Social Indsats, 619 Omsorg og Ældre, 620 Anden Social Service og 621 Sundhed Budgetområde 618 Særlig Social Indsats I forventes der et samlet merforbrug på kr. på område 618 Særlig Social Indsats. Merforbruget vedrører udelukkende det rammestyrede område, jf. tabel 6.1. Tabel 6.1. Budgetrevision for område 618 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr regnskab Rammestyret område: Myndighed Center for Job og Oplevelse Kronborghus Kronborgsund CROS SPUC Lindevang Socialpædagogisk vejledning Aktivitets- og samværstilbud Nygård og Petersborg mer-/ mindreforbrug* Ikkerammestyret område: Myndighed

34 I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Rammestyret område På det rammestyrede område forventes et merforbrug på kr. som beskrives i nedenstående. Myndighedsområdet Der forventes et merforbrug på myndighedsområdet på kr. Dette svarer til en stigning på kr. i forhold til halvårsregnskabet. Dette skyldes en forventet stigning på botilbudsområdet på ca kr. samt et forventet fald i udgifterne til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud på ca kr. Det samlede merforbrug vedrører hovedsageligt 2 områder: På udgifter til botilbud forventes der et merforbrug på kr. I det oprindelige er der teret med 200 personer i botilbud til en årlig gennemsnitspris af kr. På nuværende tidspunkt forventes der at blive 224 personer til en gennemsnitspris af kr. I dette er indregnet konsekvenser af opsigelse af driftsoverenskomst mellem Lindevang og Helsingør Kommune pr Taksten på Lindevang er steget med netto 289 kr. pr døgn efter ophør af driftsoverenskomst. Helsingør Kommune har i øjeblikket 37 beboere på Lindevang, hvilket medfører en merudgift på kr. i. I forhold til 2015 har der i været en nettotilgang på 18 helårspersoner i botilbud, hvilket dækker over en tilgang på 28 og en afgang på 10. I forhold til halvårsregnskabet har der været en stigning på 6 helårspersoner, svarende til 14 personer jf. tabel 6.2. Til gengæld er den forventet gennemsnitspris faldet. Siden halvårsregnskabet er den forventede merudgift steget med kr. på botilbud. Tabel 6.2. Udvikling botilbud Halvårsregnskab Antal (helårspersoner) Gennemsnitspris Totaludgift Endelig forventes der på udgifter til herberg et merforbrug på kr. Generelt er forbruget på området svært at forudsige da visitationen til herberg er delegeret ud til lederen af herberget. Merforbruget kan dog ses i sammenhæng med at der har været en stigning i antallet af hjemløse på 40 pct. siden Foranstaltningsområdet På foranstaltningsområdet forventes der et merforbrug på kr. 34

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Børne- og Uddannelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Børne- og Uddannelsesudvalget 1 Bilag 1 Uddybning af forventet sresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til for Børne- og Uddannelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Børne- og Uddannelsesudvalgets

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og private daginstitutioner samt socialpædagogiske fritidstilbud. Der gives desuden tilskud til pasning

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 14. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Overførsel af merforbru g

Overførsel af merforbru g Center for Økonomi o Ejendomme Bila 3 Udval Korrektion er til overførsler Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l u op til 3

Læs mere

Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 31. august 2014

Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 31. august 2014 Helsingør Kommune Budgetrevision 31. august Center for Økonomi og Styring 10. oktober 1 Indhold 1. Overblik 3 1.1 Forventet forbrug 3 1.2 Likviditet og finansiering 5 1.3 Balanceforskydning 5 2. Teknik,

Læs mere

Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 30. april 2015

Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 30. april 2015 Helsingør Kommune Budgetrevision 30. april Center for Økonomi og Ejendomme 8. juni 1 Indhold 1. Overblik 3 1.1 forbrug 3 1.2 Likviditet og finansiering 5 1.3 Balanceforskydning 6 2. Teknik, Miljø- og Klimaudvalget

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Bilag 1: Udspecificering af forventet regnskab og anbefalede justeringer for Økonomiudvalgets budgetområder til budgetrevisionen pr. 31.

Bilag 1: Udspecificering af forventet regnskab og anbefalede justeringer for Økonomiudvalgets budgetområder til budgetrevisionen pr. 31. Bilag 1: Udspecificering af forventet regnskab og anbefalede justeringer for Økonomiudvalgets områder til revisionen pr. 31. august 1. Forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede justeringer

Læs mere

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

I den forventede lånoptagelse er der kun indlagt lån til de projekter, der kendes på nuværende tidspunkt. Kor. budget

I den forventede lånoptagelse er der kun indlagt lån til de projekter, der kendes på nuværende tidspunkt. Kor. budget NOTAT Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2018-2021 Indledning Dette notat viser budget 2018-2021 vedr. låneoptagelse og afdrag på langfristet gæld. Endvidere fremgår budget for renter

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

1. Indledning. Hovedydelser på budgetområde 515 dagtilbud omfatter:

1. Indledning. Hovedydelser på budgetområde 515 dagtilbud omfatter: Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 515 Dåginstitutioner 1. Indledning Hovedydelser på budgetområde 515 dagtilbud omfatter: Kommunale og selvejende dagtilbud fra 0 år til skolestart Private dagtilbud

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Liste over Kommunens EAN numre

Liste over Kommunens EAN numre Liste over Kommunens EAN numre EAN Lokations nr. Navn Adresse Postnr. By Telefon 5790001124618 Ejendoms- Og Miljøudvalg Mørdrupvej 15 3060 Espergærde 49282828 5790001124656 Slet Gl. Holmene skole Knudemosevej

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 515 Dagtilbud

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 515 Dagtilbud Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 515 Dagtilbud 1. Indledning Hovedydelser på budgetområde 515 dagtilbud omfatter: Kommunale og selvejende daginstitutioner fra 0 år til skolestart Private daginstitutioner

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 14. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

Oversigt - Driftskorrektioner

Oversigt - Driftskorrektioner Oversigt - Driftskorrektioner 215-218 215 216 217 218 2 Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget 2.381 2.361 2.357 2.857 21 Miljø, Natur og Klima -254-258 -258-258 Ram -254-258 -258-258 4 Pl regulering februar

Læs mere

Liste med EAN Lokations nr.

Liste med EAN Lokations nr. Liste med EAN Lokations nr. EAN Lokations nr. Navn Adresse Postnr. 5790000410279 Helsingør Kommune Stengade 59 3000 5790001124618 Ejendoms- Og Miljøudvalg Mørdrupvej 15 3060 5790001124663 Team Erhverv

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 mrb11@helsingor.dk Dato 11.07. Sagsbeh. mrb11 Budget for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 08. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere