Tandplejens Virksomhedsrapport Store tandbørstedag den 12. september 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013. Store tandbørstedag den 12. september 2012"

Transkript

1 Tandplejens Virksomhedsrapport Store tandbørstedag den 12. september 2012 Udgivet marts 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. FOKUSOMRÅDER I BØRNE/UNGE TANDPLEJEN 0 18 ÅR 5 5. OMSORGSTANDPLEJEN 6. SPECIALTANDPLEJEN 7. TANDKONSULENTARBEJDE 8. PERSONALE 9. KOMPETENCEUDVIKLING 10 FORVENTNINGER TIL

3 1. Fokus områder i 2012 I 2012 har der været arbejdet med følgende i Tandplejen: Samarbejde på tværs I marts måned besøgte tandplejepersonale de fleste 5. klasser i kommunens skoler med et undervisningsforløb, hvor vi i samarbejde med NTS-lærerne og klasselærerne lavede forsøg med børnene for at gøre børnene bevidste om sure drikkes ødelæggende virkning på tandoverfladerne. Børnene blev aktiveret ved forsøg, hvor der blev målt ph i bl.a. almindelig postevand, cola, juice og saftevand. Projektet kalder vi Syrefri måned, og vi gentager det i Samtidig gennemførte vi et pilotprojekt i Netværk 3 i Dagtilbud, hvor vi stod i 9 institutioner om morgenen og fortalte forældre og børn om, hvordan man undgår syreskader på tænderne. Daginstitutionerne fik en lille kuffert med materiale, så de kan lave forsøg med syreindhold i drikkevarer med børnene, når det passer ind i de emner, de arbejder med i løbet af året. I 2013 tilbyder vi besøg i 20 andre institutioner udvalgt fra samtlige netværk. I Sundhedsforum og i Gentofte kommunes nye Sundhedspolitik er det, på baggrund af sundhedsprofilen på Ordrup skole og sundhedsprofilen i Region Hovedstaden, besluttet at målrette en indsats for at forebygge, at så mange unge ryger eller bliver rygere i Gentofte Kommune. I mange af kommunens skoler arbejdes der i 7. og 8. klasse med programmet Tackling. Sundhedsplejen holder forebyggende samtaler med de unge i klasserne, og i Tandplejen har vi bidraget med individuelle samtaler om rygning og rygeforbyggelse i 7. klasse og når vi observerer, at de ældre elever er rygere. I maj måned blev hele personalet undervist af en oplægsholder fra Kræftens Bekæmpelse, og der er udarbejdet en rygestopmanual, som man kan støtte sig til, når man taler med de unge. Omsorgstandplejen og Specialtandplejen har optimeret samarbejdet, og der er afholdt fællesmøde om bl.a. patient kasuistikker og hvordan omsorgs og specialtandplejepatienter får det bedste tandplejetilbud indenfor de givne rammer. Innovation Vi har arbejdet med to større innovations projekter i Hvordan digitaliserer vi Tandplejen til gavn og nytte for vore brugere? 2. Hvordan kommunikerer vi med patienter og forældre, så de bliver motiverede og i stand til at tage vare på egen tandsundhed Borgerbooking I samarbejde med IT i Kommuneservice har vi lavet en businesscase, hvoraf det fremgik, at vi ved at købe et IT modul, der gør det muligt for vores forældre og unge selv at gå ind og bestille og afbestille en tid samt at kunne læse i deres børns og egne journaler, vil kunne spare porto og administrative udgifter i et omfang, som gør, at vi fik fra den centrale Digitaliseringspulje til at købe modulet. Modulet er indkøbt ultimo 2012 og hele personalet skal på kursus i januar 2013, hvorefter systemet kan fungere, når det er installeret. Erfaringer fra andre kommuner viser, at udeblivelsesprocenten falder, når borgerne selv bestemmer tiden, hvilket vil gøre arbejdet mere effektivt. Samtidig spares portoudgifter i et større omfang. 3

4 Tandplejen og de sociale medier Der har været afholdt en workshop, hvor særligt interesserede medarbejdere har arbejdet med brug af de sociale medier. I samarbejde med en konsulent fra BUF har vi kontakt til nogle elever fra Ordrup skole 6. klasse, som arbejder på en lommevideo om tænder og tandsundhed, sådan som de mener oplysningerne om tandsundhed skal formidles til deres jævnaldrende. Lommevideoen forventes færdig primo En anden gruppe medarbejdere arbejder med at udvikle en app med gode råd om, hvordan man kan passe på tænderne. Endelig har vi diskuteret Tandplejens mulighed for at have en Facebook side. Denne mulighed arbejder vi fortsat på og er endnu ikke afklarede med, om det vil være til gavn for vores brugere. Hvordan kommunikerer vi med de unge, så de tager ansvar for egen sundhed? Denne udfordring har vi arbejdet med i et innovationsforløb, hvor vi ved hjælp at NABC metoden og godt guidet af en konsulent fra BUF har fundet nye måder at angribe spørgsmålet på. Der er flere forslag fremme, som nu bliver udsat for en afprøvning, om vi tror på, de vil virke. Denne afklaring foregår i første kvartal af Undervisning af plejepersonale i Omsorgstandplejen I løbet af 2012 har personalet i omsorgstandplejen udviklet et nyt undervisningsmateriale, som har været brugt i undervisningen af plejepersonale og hjemmehjælpsgrupper og til de nye sosu-elver i deres introduktionsforløb. Tilbuddet om undervisning er blevet rigtig godt modtaget, og i løbet af året har der været afholdt 23 undervisningsseancer. Evalueringerne har været gode, og personalet finder forløbet meget relevant. Aktiviteten fortsættes i 2013, og der er stadigvæk efterspørgsel på den. Service i udvikling - Tandplejens Sundhedsplan I efteråret blev sidste del af det store arbejde med Tandplejens Sundhedsplan afsluttet. Der foreligger nu beskrivelse af sundhedsmål, metode og indhold for målgrupperne 0-5 år, 6-13 år og år. Vi har beskrevet kvalitetskrav og profylaksetilbud og behandlingsmetoder for caries, fissurforsegling, erosioner m.m. Alle patienterne kan nu placeres efter behov i kategorierne grøn, gul og rød, og de forskellige intervaller, patienterne indkaldes efter og hvilke behandlingstilbud, de tilbydes, er beskrevet i planen. Sundhedsplanen er ambitiøs og beskriver, at vi i 2017 har forøget antallet af cariesfri 5 årige fra 93 % til 96 %. Antallet af cariesfri 12 årige øges fra 82 % til 90 %, og antallet af cariesfri 17 årige øges fra 44 % til 60 %. Sundhedsplanen anviser metoderne til at nå målene og omlægningen af servicen fra behandling til mere forebyggelse og tidlig indsats. Sundhedsplanen er blevet implementeret på videndelingsmøder, faggruppemøder og personalemøder på de enkelte distrikter, så alle medarbejdere ved hvilke tilbud, der skal gives til vores patienter. Den attraktive arbejdsplads Trivsel og arbejdsmiljø har været prioriteret højt i Tandplejens MED-gruppe og på de enkelte arbejdssteder. Der er blevet udarbejdet leveregler på alle fem arbejdssteder, som nu hænger som opslag på synlige steder, hvor vi er sammen f.eks. i frokoststuerne. MED-gruppen besluttede, at Tandplejen skulle deltage i medarbejdertrivselsundersøgelsen i Great Place to Work, som er en trivselsundersøgelse over 3 år, hvor ledelsen måles på troværdighed, respekt, retfærdighed, stolthed og fællesskab. Ud over at svare på 59 spørgsmål elektronisk bliver arbejdspladsen bedømt på sin kulturprofil, der er en beskrivelse af forhold på arbejdspladsen, som er personalerelateret. Kulturprofilen vægter 1/3 og svarerne på spørgsmålene vægter 2/3. 4

5 Resultaterne sammenlignes med andre arbejdspladser og Gentofte kommunes tandpleje vandt ingen priser i år. Det var heller ikke begrundelsen for MED-gruppen til at gå ind i konceptet. Vi ønsker at få fokus på de områder, hvor vi kan forbedre vores arbejdsmiljø. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen har vist, at der er områder, vi skal arbejde med. Bl.a. scorer vi ikke så højt på retfærdighed. For at kunne agere på resultaterne har vi opsat postkasser på alle arbejdssteder, så medarbejderne anonymt kan fremkomme med deres beskrivelse af hvor og hvordan, vi kan forbedre os. Hele undersøgelsen er forankret i MED-gruppen. Undersøgelsen gentages i 2013 og i Børne/unge tandplejen 0-18 år Tandplejen Gentofte Kommunes Tandplejes formål er at medvirke til at skabe tandsundhed og generel sundhed hos børn og unge fra 0-18 år og for borgere, der er visiteret til omsorgstandpleje. Gentofte Kommune er driftsherre på Specialtandplejen, som er tandpleje for psykisk syge og udviklingshæmmede, som ikke kan benytte andre tandplejetilbud. Patienterne henvises til Specialtandplejen, hvorefter der foregår en visitation. Specialtandplejen udbydes især til kommunerne i Region Hovedstaden herunder Bornholm. Overordnet ønsker vi at: - skabe trygge rammer om tandbehandling - sikre fyldestgørende oplysninger om tandsundhed og generel sundhed - forebygge at patienterne får tandproblemer - tilbyde behandling på indbydende og velfungerende klinikker af et veluddannet engageret personale - fremme samarbejdet med forældre, plejepersonale og pædagoger - alle børn og unge, omsorgspatienter og patienter i Specialtandplejen behandles anerkendende og individuelt - indgå i det tværfaglige samarbejde til gavn for patienterne - fremstå som en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere og samarbejdspartnere Lovgrundlag Gentofte Kommune skal sikre alle børn og unge fra 0-18 år et vederlagsfrit tandplejetilbud. Fra 1. januar 2013 er muligheden for at børn mellem 0 og 15 år kan vælge behandling hos private tandlæger med en egenbetaling på 35 % bortfaldet. Hvis forældrene alligevel ønsker behandling privat, er det til 100 % egenbetaling. Unge på 16 og 17 år kan vælge behandling hos private tandlæger. Kommunen dækker alle udgifter, som er omfattet af overenskomsten på området. Borgere, der bor på plejesteder med fast personale, eller som er visiteret af hjemmeplejen til omsorgstandpleje, skal tilbydes behandling af Gentofte Kommune. Der er en mindre egenbetaling i omsorgstandplejen på 470,- kr. om året (39,10 kr. om måneden) i Hvis borgere ikke ønsker at modtage det kommunale omsorgstandplejetilbud, kan de benytte praktiserende tandlæger på almindelige sygesikringsvilkår. 5

6 Patienter i Specialtandplejen henvises fra den kommunale tandpleje, privatpraktiserende tandlæger, kommunale sagsbehandlere og personale på institutionerne, hvor patienterne bor. Der er en maksimal egenbetaling i Specialtandplejen på 1.745,- kr. om året i Virksomheden Målgrupper Alle børn og unge fra 0-18 år, som er folkeregistertilmeldte i Gentofte Kommune. I den nye Bekendtgørelse fra 1. januar 2013 står, at forældre kan vælge tandplejetilbuddet i en anden kommune. Den anden kommune skal acceptere at behandle for ansøger kommunen. Det er i skrivende stund uklart, hvordan denne valgmulighed skal tackles i kommunerne i Region Hovedstaden. Der arbejdes på en løsning. Denne gruppe udgør pr. 1. januar 2012, patienter. Der er tale om en stigning på 182 børn og unge i forhold til 2012, og er en stigning på 783 patienter over de sidste fire år. 73 børn og unge fra 0-15 år, har valgt behandling hos private tandlæger. Det forventes at de fleste vil vælge kommunal tandpleje efter fritvalgordningens bortfald. 91 unge på 16 og 17 år, har valgt behandling hos private tandlæger, hvilket svarer til ca.5 % af de to årgange. Det er et fald på 2 % i forhold til året før. Tandpleje Tandplejetilbuddet i Gentofte Kommune er tilrettelagt således, at forældre tilbydes besøg i mødregrupperne, når børnene er ca. 4-6 måneder gamle. Børnene indkaldes første gang til et tilvænningsbesøg og undersøgelse på tandklinikken, når de er ca. 2 ½ år gamle. Sundhedsplanen beskriver at en grøn patient med perfekt mundhygiejne og ingen begyndende caries og som evt. har fået taget røntgenbilleder af tandmellemrummene skal indkaldes til undersøgelse igen om 18. måneder. En gul patient som har observationer men god mundhygiejne indkaldes til undersøgelse igen efter 15. måneder. En rød patient som har mangelfuld mundhygiejne eller caries eller begyndende caries, indkaldes til undersøgelse efter 12. måneder. For alle kategorier ligger der i behandlingsplanerne, at de skal indkaldes til tandbørsteinstruktion, fluorpensling, røntgenkontrol eller kontrol af frembrud af tænder i perioden mellem undersøgelserne efter behov. Den enkelte behandler laver en udførlig behandlingsplan ved den regelmæssige undersøgelse og overordnet set er det et faktum, at der ikke er nogen, der har fået sundere tænder af at få undersøgt tænderne. Det er de forebyggende behandlinger imellem undersøgelserne der medfører sundhed Tandregulering Behandlerne foretager de systematiske screeninger, når børnene undersøges på distriktstandklinikkerne. Herefter får de børn, der har en tandstilling, der skønnes at vil medføre en tandreguleringsbehandling en tid til visitation på tandreguleringsklinikken i Ordrup. Barnet/den unges tandlæge deltager i visitationen. Vi tilbyder tandregulering efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og det har i 2011, betydet at 273 patienter af årgang 1997, som udgør 972 patienter, modtager eller har modtaget behandling. Det svarer til 28 %. Sundhedsstyrelsen skønner, at mellem 25 % og 30 % af en årgang skal tilbydes det kommunale tandreguleringstilbud. I 2011 havde 25 % af de 15-årige modtaget tilbuddet. Der er afsluttet 166 patienter og påbegyndt 292 nye patienter i Der er afsluttet 214 patienter og påbegyndt 258 i

7 4. Omsorgstandplejen Omsorgstandplejen Der er tilmeldt 629 patienter til Omsorgstandplejen pr. 1. januar Efter fritvalgsordningen er afskaffet ved lov, er der ikke borgere i omsorgstandplejen, der har valgt privat tandlæge. Borgere, der er tilmeldt omsorgstandplejen, får behandling enten på deres plejested, eller i deres eget hjem. Det er ofte svært at gennemføre behandling, og i Omsorgstandplejen lægger vi vægt på tandpleje med et stort element af OMSORG. Gevinsten af indsatsen skal altid overstige ulempen for patienten. I Omsorgstandplejen arbejder vi målrettet med at få samarbejdet med beboere, plejepersonale og pårørende optimeret. Det er vigtigt at få afstemt forventningerne til samarbejdet, og det er vigtigt for Tandplejen at få motiveret til så god daglig mundhygiejne som muligt. Der er tre tandlæger og tre tandplejere tilknyttet omsorgstandplejen. Dette giver stor kontinuitet og godt samarbejde med plejestederne. 5. Specialtandplejen Specialtandplejen Patienterne i Specialtandplejen er visiteret til dette tilbud, da de ikke kan benytte andre eksisterende tandplejetilbud på grund af deres fysiske og psykiske formåen. Specialtandplejen har hovedklinik på Bank-Mikkelsens Vej i Gentofte. Der er også en satellit på Geelsgården i Virum og Rønne, Bornholm. Der var 1. januar 2013 tilmeldt 1174 abonnementspatienter, heraf 201 borgere fra Gentofte Kommune. Derudover blev der foretaget behandling på 32 ad hoc henviste patienter. I alt var der 6281 patientkontakter i løbet af året, hvilket vil sige en gennemsnitlig besøgsrate på over 5 gange årligt pr. patient. Specialtandplejen har i 2012 afvist 16 patienter, da de ikke opfyldte kriterierne for at blive behandlet i Specialtandplejen. 203 patienter har været behandlet i narkose i Der er i alt foretaget 39 hjemmebesøg til patienter, der ikke kan forlade deres bolig af psykiske årsager. Specialtandplejen er opsøgende på bosteder og institutioner for at motivere og instruere patienter og personale til at have en god mundhygiejne. I 2012 har der været 8 besøg af på institutioner af ca. 2,5 times varighed. Den ledende tandlæge har aflagt 19 forventningsafstemmende møder med personale og personkreds omkring enkelte patientbehandlingsproblematikker. Der er foretaget 16 heldagsbesøg til Bornholm, heraf ledende tandlæge 10 gange og tandplejer 6 gange. I 2012 har der været arbejdet med følgende hovedområder: 7

8 - Optimering af arbejdsgange. - Arbejdsmiljø; fysisk og psykisk. - Kommunikation. - Opdatering af instrukser og manualer. Specialtandplejen har været hårdt ramt af Gentofte Kommunes IT virus-problemer og kunne ikke benytte elektronisk journal, røntgen, aftale- eller indkaldesystemer i ca. 10 uger, hvoraf de 7 var sammenhængende. I denne periode var patientbehandlingen primært akut symptombehandling. 6. Tandkonsulentarbejde Souschef Christine Zilstorff og tandlæge Lisbeth Larsen varetager tandkonsulent opgaven. Ansøgninger om hjælp til tandbehandling kommer fra Børneældreteamet og fra Ydelsescenteret. De behandles efter paragraf 82 i Lov om aktiv Socialpolitik og 14 i Lov om Social pension samt 135 i Sundhedsloven. En gang om måneden indkaldes ansøgere til konsultation, hvis der er tale om store, komplicerede eller tvivlsomme ansøgninger.. I 2012 blev der behandlet 358 ansøgninger, heraf 185 fra Sociale Ydelser og 163 fra Pension. Der blev indkaldt 52 ansøgere til visitation. Vi afholder møder for erfa gruppen om konsulentsager i Region Hovedstaden 1 gang i kvartalet. Vi har i samarbejde med Børneældreteamet og Ydelsescenteret implementeret det nye digitale skema til ansøgninger. I forbindelse med dette har vi inviteret Gentofte Tandlægeselskab til en orienteringsaften om Ansøgning om Økonomisk hjælp til Tandbehandling. 16 tandlægekollegaer fra privat praksis deltog. Der blev holdt oplæg af Birthe Haahr Larsen fra Ydelsesteamet og de to tandkonsulenter og der var en livlig erfaringsudveksling mellem privat praksis og tandplejen. Fra 1. januar 2013 træder ny tillægslov til 82 i kraft ( 82 A). Kontanthjælpsmodtagere under 25 år kan nu mod en egenbetaling på 600 kr få tandlægehjælp for kr for den samlede behandling. Ligeledes kan kontanthjælpsmodtagere over 25 år mod en egenbetaling på 800 kr få hjælp til tandbehandling på kr for den samlede behandling. Ud af de max kr. er der en egenbetaling på 35 %. I kontaktudvalget vil vi i 2013 følge udviklingen. 7. Personale Der er ansat følgende personale til at varetage opgaven i Børne/Unge-Tandplejen og Omsorgstandplejen, beskrevet i antal personer og normering. 1 overtandlæge 2 specialtandlæger (normering 1,6) 1 souschef (med 3/5 administrations- og ledelsestid) 8

9 3 distriktstandlæger (normering 3,0) 9 tandlæger (normering 6,2) 8 tandplejere (normering 6,2) 1 tandplejer i flexjob (0,7) 28 klinikassistenter (normering 23,3) 3 klinikassistentelever 2 sekretærer (normering 1,8) Der anvendes 2/5 af tandlægenormeringen til Tandkonsulentarbejde for Social og Sundhed To klinikassistentelever er ansat, på grund af Gentofte Kommunes aftale med KL om at ansætte elever ekstraordinært. Der er ansat 1 tandplejer i flexjob, da Tandplejen er en rummelig arbejdsplads. Personale i Specialtandplejen 1 tandlæge med ledelsesansvar 2 tandlæger (normering 1,8) 2 tandplejere (normering 1,5) 6 klinikassistenter (normering 5,8) 1 sekretær (normering 0,8) Narkoselæger på konsulentvilkår Specialtandlæge på konsulentvilkår I forhold til 2011 er der reduceret 13 ugentlige tandplejertimer (barselsvikariat) Derudover har den ledende tandlæge gennemført år 2 af den 3-årige diplomlederuddannelse. Regnskab og udgifter til behandling af tilmeldte i Gentofte kommunes tandpleje. Gennemsnitsudgift for 0-18-årige, der er behandlet i Gentofte kommunes tandpleje er 1330,-kr. pr. barn i nettopriser. Der er ikke sket prisstigning i forhold til 2011, hvor prisen var 1338,- kr. Kravet om at kommunal tandpleje skal lave omkostningsbaseret regnskab er faldet bort i Gennemsnitsudgifterne til behandling hos private tandlæger for 0-15-årige udgør 1344,- kr. pr. barn Gennemsnitsudgifterne til behandling hos private tandlæger for 16- og 17-årige udgør 2898,- kr. pr. ung. Dette svarer på en prisstigning på 100,- kr. pr ung i forhold til 2011 Omsorgstandplejen Gennemsnitspris pr. deltager i Gentofte Kommunes omsorgstandpleje Pris pr. deltager hos det kommunale tandplejeteam 2421,-kr. Pris pr. deltager hos privat tandlæge 3797,- kr. 9

10 Specialtandplejen Abonnementsprisen for 2012 har været 8.548,- kr. Svarende til en stigning 140,-kr. Gentofte Kommune har haft udgifter på ,- kr. til specialtandpleje. Det er ,- kr. mere end budgettet. 8. Kompetenceudvikling i 2012 Tandplejen har i 2012 fortsat arbejdet efter visionen i Børn, Unge og Fritid om at: Ethvert Gentofte-barn og enhver Gentofte-ung lever et godt børne-unge liv, der skaber grundlag for et godt voksenliv. For at leve op til denne vision er vi i gang med at kompetenceudvikle personalet internt. Tandklinikassistenternes kompetencer i forhold til afpudsning, fluorpensling og motivation skal øges og ligeledes varetagelse af førstegangsbesøg i 2 ½ års alderen, som er forebyggende tilvænningsbesøg. Tandplejerne skal have yderligere kliniske kompetencer, og samtidig skal de have ansvaret for udvikling af flere sundhedspædagogiske opgaver. Tandlægerne kompetenceudvikles til at varetage specielle opgaver som rodbehandlinger af flerrodede tænder, og bidfunktion. Sundhedspædagogisk skal alle tre faggrupper udvikle kompetencer i forhold til at afholde rygesamtaler med de unge. Generel kompetenceudvikling foregår på videndelingsmøder, faggruppemøder og interne kurser men også på kurser eksternt, hvor deltagerne kommer tilbage med ny viden og inspiration. I 2012 har Tandplejen arbejdet med følgende projekter: Indkøbsprojektet Gentofte Kommune har i Spar 5 indkøbssamarbejdet været tovholder på at få lavet udbud på dentalmaterialer. Dette udbud er lovpligtigt i forhold til EU-direktivet, der beskriver hvilke indkøb, der skal i udbud. I slutningen af 2012 blev udbuddet afgjort og dentalfirmaet Plandent vandt leveringen af dentalmaterialer til de fem kommuner + Fredensborg kommune. Udgifterne til dentalmaterialer vil blive fulgt nøje, da indkøbsafdelingen har stillet i udsigt, at udgifterne vil falde betydeligt. På tandreguleringsområdet er det planen, at der i løbet af 2013 skal laves udbud med henblik på at spare udgifter til dette omkostningstunge område. Tandteknikområdet skal også udsættes for konkurrence, men her er det besluttet, at hver enkelt kommune prøver at få så gunstig en aftale som muligt. 10

11 Samarbejdet i BUF Tandplejens personale har deltaget med repræsentanter i det kulturelle spor, i sundhedsforum og programrådet og som alkoholnøglepersoner i Børn, Unge og Fritid. Det er repræsentanternes opgave at sørge for, at problemstillinger bliver drøftet i Tandplejen og viderebragt i det tværfaglige arbejde og at referere fra Tandplejen til BUF. Med kontakten til alle børn og unge og deres familier, har vi i Tandplejen mulighed for at opdage, hvis der er problemer med børnenes trivsel, og kan hermed bidrage til at forbedre vilkårene for sårbare børn og unge i kommunen. Tandplejen fungerer som alarmklokke, hvis vi oplever børn og unge, der ikke udvikler sig alderssvarende eller som ikke ser ud til at trives. Samarbejdet med Børn og Familie er blevet optimeret i 2012, og der har været dialog om flere børn og unge, som vi i Tandplejen har været bekymrede for. Samarbejdet foregår ubureaukratisk, og vi sikrer på denne måde, at næsten alle børn og unge modtager det kommunale tandplejetilbud, og at bekymringer bliver afklaret. Samarbejdet med kommunens kontrolgruppe er også udvidet. Når der er uregelmæssigheder med hensyn til oplysningerne fra Folkeregistret og de oplysninger, Tandplejen har i journalen, kontaktes kontrolgruppen, som så afklarer tilknytningsforholdet til Gentofte kommune. 9. Forventninger til 2013 Personalet er meget spændt på hvordan, borgerbookingen vil påvirke deres hverdag. Der arbejdes på, at implementeringen af borgerbooking modulet bliver en succes både for personalet og for brugerne. Der bliver lagt stor vægt på kommunikationen internt og til forældre og unge, så vores mål om at 80 % af brugerne efter et år selv vil booke og eller ændre deres tandlægeaftaler bliver nået.. Sundhedsplanen skal for alvor implementeres. Personalet skal kompetenceudvikles, så den opgaveglidning, der lægges op til i Sundhedsplanen, kan gennemføres. Når tandsundhedstallene i 2014 foreligger, skal vi kunne se forbedringer. I november 2013 har Tandplejen 90 års fødselsdag. Der er nedsat en gruppe, der arbejder med arrangementet. Torsdag d. 7. november er jubilæumsdagen og her vil der blive forskellige aktiviteter og udstilling i Rådhushallen. Det er vigtigt for personalet at vise den udvikling, der er sket gennem de mange år, og at vi lever op til de målsætninger, vi har besluttet i Tandplejen. Virksomhedsrapporten har været drøftet i Tandplejens MED-gruppe i marts Bilag: sundhedsplanen på Intranettet 11

Tandplejen. Årsrapport 2009

Tandplejen. Årsrapport 2009 Tandplejen Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 3 Nøgletal Antal patienter, økonomi, effektivitet og fagligt s. 5 Evaluering af Tandplejens Aftale 2009 Tværfagligt, forebyggende arbejde i

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2008

Tandplejen. Årsrapport 2008 Tandplejen Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen

Læs mere

Sundhedsafdelingens årsrapport

Sundhedsafdelingens årsrapport Sundhedsafdelingens årsrapport 2010 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 05 Direktionens strategiplan side 07 Tandplejen side 09 Sundhedsplejen side 21 Seniorhuset Korsagergård side 27 Demenskoordinatoren

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Børne og Ungdomstandpleje Sundhedsloven

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009

Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009 Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 3 2. Organisation og opgaver.. 4 3. Beretning for 2009. 6 3.1 Interne indsatsområder 6 3.2 Tandplejen og Kagshuset. 9 3.3

Læs mere

Ansøgning fra Greve Kommune til satspuljen Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte

Ansøgning fra Greve Kommune til satspuljen Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte Ansøgning fra Greve Kommune til satspuljen Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte Projekttitel Udvikling, implementering og evaluering af opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte 18-30årige

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 27. maj, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: Visioner for en fælles

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13 STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE Årsrapport 2012/13 INDHOLD Indledning... side 2 Tilmelding visitation side 3 Målsætning.. side 4 Tilslutning...side 4 Tandpleje-teams...side 6 Tilbuddets tilgængelighed...side

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. oktober 2014 1 1. Tandpleje til socialt udsatte et muligt alternativ...

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne Januar 2007 Sammenhængende service med respekt for borgerne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 11. januar 2007 1 Sammenhængende service med respekt for borgerne Der skal være sammenhæng

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 28. januar, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Profil af Nyborg kommunale

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 13.november, 2014.

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 13.november, 2014. Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 13.november, 2014. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014 Profil af en kommunal

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2004. Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk Virksomhedsplan Fritid-og ungdomsklubben Lavuk 1 Indledning... 3 Præsentation af Lavuk... 4 Lavuks Bestyrelse... 4 Daglig ledelse i Lavuk... 4 Links til Lavuks øvrige afdelinger... 4 Fritids og ungdomsklubben

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Hjortholm Kostskole Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede

Læs mere

Fremtidens kommunale tandpleje fremtidens forening for ansatte tandlæger

Fremtidens kommunale tandpleje fremtidens forening for ansatte tandlæger Fremtidens kommunale tandpleje fremtidens forening for ansatte tandlæger Af Birgitte Sindrup, formand for DOFT. Generalforsamlingen 2014 blev startskuddet til en medlemsdebat om fremtiden både den kommunale

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere