Den 9. maj 2007 Århus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 9. maj 2007 Århus Kommune"

Transkript

1 Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. maj 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for Resume Regnskabet for 2006 viser et overskud på det skattefinansierede område på 473 mio. kr. Overskuddet er 419 mio. kr. større end forventet ved budgetlægningen af 2006 i Det skal bemærkes, at en betydelig del af forbedringen vedrører udskydelse af forbrug til efterfølgende år indenfor de decentraliserede områder. Baggrunden herfor er primært, at magistratsafdelingerne i perioden 2006 har været nødt til at tilpasse deres budgetter til de rammer, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet meldte ud for Århus Kommunes serviceudgifter. Set i forhold til de seneste forudsætninger for 2006 og efterfølgende år i budgettet for medfører regnskabsresultatet for 2006 ikke nogen forbedring af forventningerne til Århus Kommunes økonomiske situation. Regnskabsresultatet for 2006 skal nemlig ses i sammenhæng med, at bevilgede men endnu ikke forbrugte nettoudgifter kan overføres fra et år til et andet. Sådanne overførsler er en konsekvens af de bevillingsprincipper Århus Kommune har anvendt i de seneste mange år. Den finansielle egenkapital er inkl. statusreguleringer opgjort til -853 mio. kr. ultimo Ud over de omtalte forskydninger mellem 2006 og de efterfølgende år er der merudgifter, der resultater i en forventning om en reduktion i den finansielle egenkapital på ca. 90 mio. kr. ultimo De omtalte merudgifter er begrundet i en række ikke-budgetterede merudgifter inden for de decentraliserede områder som følge af efterreguleringer på baggrund af befolkningsudviklingen m.v. Denne forværring ultimo 2010 skal sættes i relation til usikkerheden i de økonomiske forudsætninger i øvrigt over fireårsperioden. Borgmesterens Afdeling indstiller, at Byrådet i forbindelse med godkendelsen af regnskabet for 2006 godkender en række budget- og rammejusteringer m.v. i 2007 og efterfølgende år. Baggrunden herfor er primært overførsler af akkumuleret overskud vedrørende de decentraliserede områder, overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb og puljebeløb samt tekniske ændringer jf. afsnit 4. Rådhuset 8000 Århus C Sagsnummer M0/2007/01831 Sagsbehandler Helge Skriver Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2006

2 Herudover indstiller Borgmesterens Afdeling en række tekniske ændringer vedrørende diverse økonomirelaterede forhold til Byrådets godkendelse på baggrund af regnskabet for 2006 jf. afsnit 5. Regnskabsresultatet for 2006 er uddybende beskrevet i regnskabsmaterialet og resumeret i en regnskabsredegørelse. 2. Tidligere beslutninger Ifølge regulativet for Århus Kommunes kasse- og regnskabsvæsen og hertil relaterede instruktioner påhviler det kommunens institutioner at udarbejde regnskabsforklaringer til det afsluttede regnskab. I regnskabsforklaringerne skal følgende forhold belyses: Overholdelsen af budgettet - herunder forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab. Opfyldelsen af de opstillede mål og delmål - herunder baggrunden for manglende målopfyldelse. For decentraliserede områder belyses endvidere baggrunden for og planlagt anvendelse af over-/underskud. Herudover indeholder regnskabet og sektorernes regnskabsforklaringer en række afrapporteringer vedrørende afsluttede projekter, opgaver og lignende. Såfremt der ikke i løbet af regnskabsåret er meddelt tillægsbevilling til konstaterede afvigelser, skal disse søges godkendt af Byrådet i forbindelse med godkendelsen af regnskabet. I forbindelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding af serviceudgiftsrammer for kommunerne for 2006 er budgettet for serviceudgifterne tilpasset til de udmeldte serviceudgiftsrammer. Principperne for overholdelsen af de udmeldte serviceudgiftsrammer er fastlagt i Århus Kommunes regnskab for De sektorvise serviceudgiftsrammer er udmeldt til magistratsafdelingerne i indstillingerne Udarbejdelse af prioriteringskatalog i forbindelse med budgetlægningen for 2007 og Tilpasning af Århus Kommunes budget for 2006 til de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte rammer 3. Beskrivelse af indstillingen 3.1 Regnskabsmaterialet Magistratsafdelingerne har aflagt regnskab for regnskabsåret 2006 for de sektorer, som de er ansvarlige for. Regnskabsresultatet for 2006 er beskrevet i regnskabet, i regnskabsbemærkningerne og i en regnskabsredegørelse. De trykte regnskabsbemærkninger, som fremsendes sammen med denne indstilling, indeholder en beskrivelse af sektorernes indhold og afgrænsning, opfølgning på mål og et økonomisk resumé. Der foreligger derudover uddybende regnskabsbemærkninger for de enkelte sektorer. Heri indgår en opgørelse af og efter behov en uddybende beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab samt Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2006 Side 2 af 14

3 en specifikation af de enkelte rammeopgørelser på de decentraliserede områder. Disse regnskabsbemærkninger er fremlagt på byrådets læseværelse samt elektronisk tilgængelige på Århus Kommunes hjemmeside under "Politik\Budget & regnskab\århus Kommunes Regnskab". 3.2 Regnskabsresultatet Regnskabsresultatet for 2006 er uddybende beskrevet i regnskabets generelle bemærkninger og i en regnskabsredegørelse, som beskriver den økonomiske udvikling i Århus Kommune over perioden 2001 til Regnskabet for 2006 viser et overskud på det skattefinansierede område på 473 mio. kr. Overskuddet er 419 mio. kr. større end forventet ved budgetlægningen. Den finansielle egenkapital er inkl. statusreguleringer opgjort til -853 mio. kr. ultimo Det skal bemærkes, at en betydelig del af forbedringen vedrører udskydelse af forbrug til efterfølgende år indenfor de decentraliserede områder. Baggrunden herfor er primært tilpasning af sektorernes budgetter til de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte rammer for Århus Kommunes serviceudgifter. I forbindelse med opgørelsen af regnskabsresultatet for 2006 vurderes det, at Århus Kommune i 2006 har haft minderudgifter på 146 mio. kr. i forhold til den udmeldte ikke-korrigerede serviceudgiftsramme på mio. kr. Overskuddet i 2006 på de decentraliserede områder kan opgøres til 365 mio. kr. svarende til, en samlet opsparing på de decentraliserede områder ultimo 2006 på 667 mio. kr. jf. specifikationen af de decentraliserede områders opsparing i tabellen Resultat for de decentraliserede områder samt status ultimo I de decentraliserede områders overskud i 2006 er indeholdt en række betydelige rammeændringer, som vedrører ikke-budgetterede tilpasninger til den faktiske befolkningsudvikling og lignende. Set i forhold til de seneste forudsætninger for 2006 og efterfølgende år i budgettet for medfører regnskabsresultatet for 2006 opgjort medio april 2007 en reduktion i den finansielle egenkapital på ca. 90 ultimo budgetperioden primært som følge af en række ikke-budgetterede - men rammekorrigerede - merudgifter inden for de decentraliserede områder som følge af efterreguleringer m.v. Det skal bemærkes, at den skønnede reduktion i den finansielle egenkapital i forhold til budgetforudsætningerne hviler på følgende forudsætning: Årets merindtægter fra jordsalg anvendes til anlægsudgifter indenfor området på et senere tidspunkt. En mindreudgift vedrørende momsrefusion modregnes på et senere tidspunkt i de generelle tilskud. Århus Kommunes mindreudgifter på de budgetgaranterede områder modregnes i de generelle tilskud på et senere tidspunkt Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2006 Side 3 af 14

4 Holder disse forudsætninger ikke, vil der ske en tilsvarende ændring/forbedring af overskuddet og den finansielle egenkapital. Det skal bemærkes, at den opgjorte reduktionen i den finansielle egenkapital ultimo budgetperioden primært vedrører efterreguleringer af rammerne på de decentraliserede områder i Disse forhold er generelt indregnet i budgettet for Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Resultat for de decentraliserede områder samt status ultimo 2006 opsummerer resultatet på de decentraliserede skattefinansierede områder for 2006 sammen med områdernes akkumulerede nettoopsparing. Som det ses af tabellen, har de skattefinansierede områder et overskud på 365 mio. kr. i 2006 samt en akkumuleret opsparing på i alt 667 mio. kroner ultimo Det skal bemærkes, at en betydelig del af forbedringen vedrører udskydelse af forbrug til efterfølgende år indenfor de decentraliserede områder. Baggrunden herfor er primært tilpasning af sektorernes budgetter til de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte rammer for Århus Kommunes serviceudgifter. I forhold til status ultimo 2005 er der foretaget statuskorrektioner på i alt 120 mio. kr. bl. a. som følge af tekniske ændringer i forbindelse med magistratsomlægningerne pr , hvor nedlagte sektorers opsparing er overført til de nye sektorer og overførsler af opsparet overskud til reserver til udmøntning på et senere tidspunkt. Sidstnævnte vedrører primært sektor 3.31 Foranstaltninger for Ældre og Handicappede, hvor 60 mio. kr. er overført til en anlægsreserve til diverse anlægsprojekter indenfor ældreområdet kr. Status Ultimo 2005 Overskud i 2006 ink. forrentning Statuskorrektioner m.v. Status Ultimo Familieområdet, familiecentre og administration Familieområdet, tilbud til familier og handicappede Beskæftigelsesområdet, adm Beskæftigelsesområdet, styrbare serviceudgifter Beskæftigelsesområdet, styrbart budgetgaranteret Administration, Familie og Beskæftigelse Administration, Teknik og Miljø Administration, ÅKV fællesfunkttioner Kollektiv trafik, Busselskabet Kollektiv trafik Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2006 Side 4 af 14

5 1.000 kr. Status Ultimo 2005 Overskud i 2006 ink. forrentning Statuskorrektioner m.v. Status Ultimo Planlægning og byggeri Trafik og veje, vejvæsen Trafik og veje, kollektiv trafik Trafik og veje, P-kontrol Natur og miljø, grønne områder Natur og miljø, virksomheder og jord Natur og miljø, vandmiljø og landbrug Natur og miljø, landskab og natur Natur og miljø, sekretariat Ejendomsforvaltning Redningsberedskab Natur og vej service, drift Foranstaltninger for ældre og handicappede Foranstaltninger for ældre og handicappede, K.B.-bevillinger Adm. m.v., Sundhed og Omsorg IT-service og - support Kultur og Borgerservice Børn og ungeområdet Børn og ungeområdet, K.B.-bevillinger Adm. m.v., Borgmesterens Afdeling IT-pulje, K.B.-bevillinger I alt Heraf overført fra nedlagte sektorer *) Statuskorrektionerne vedrører primært overførsler af opsparet overskud til anlægsreserver primært vedrørende sektor 3.31 og efterregulering af tidligere år. Hertil kommer tekniske ændringer i forbindelse med magistratsomlægningerne pr Opsparingen fordelt på institutioner er for sektorene 3.31, 4.71 og 5.51 specificeret i bilag 2. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2006 Side 5 af 14

6 4. Økonomiske konsekvenser 4.1 Overførsler af uforbrugte bevillinger til 2007 og efterfølgende år Nettoforbedringen i regnskabet for 2006 på 419 mio. kr. skal ses i sammenhæng med overførsel af bevilgede men endnu ikke forbrugte bevillinger mellem årene primært på drifts- og anlægsområderne. Sådanne overførsler er en konsekvens af de bevillingsprincipper Århus Kommune anvender. Borgmesterens Afdeling indstiller, at Byrådet i forbindelse med godkendelsen af regnskabet for 2006 godkender en række budget- og rammejusteringer m.v. i 2007 og efterfølgende år. Baggrunden herfor er primært overførsler af akkumuleret overskud vedrørende de decentraliserede områder, overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb og puljebeløb samt tekniske ændringer. Opgjort medio april 2007 forventes skønsmæssigt mio. kr. overført til anvendelse i 2007 og efterfølgende år. De væsentligste årsager hertil er resumeret i de efterfølgende punkter: Overførsler af opsparing vedr. de decentraliserede områder på 667 mio. kr. til 2007 og efterfølgende år. Overførsel/modregning af diverse drifts- og anlægsudgifter på netto 770 mio. kr. til 2007 og efterfølgende år. Hertil kommer overførsler vedrørende de takstfinansierede områder og ældreboligområdet på sammenlagt 253 mio. kr. Det skal bemærkes, at en væsentlig del af ovennævnte beløbet er indregnet i budgettet for i tidligere indstillinger bl. a. i indstillingen om forventet regnskab pr. ultimo september Andre dele af beløbet indregnes i budgettet for med denne indstilling. På baggrund af regnskabsresultatet for 2006 foreslås, at Byrådet i forbindelse med godkendelsen af regnskabet vedtager tillægsbevillinger, som indebærer nettomerudgifter i 2007 og efterfølgende år på sammenlagt 702 mio. kr. Bevillingsændringerne er nærmere specificeret i bilag 1 med tilhørende bevillingsskemaer. 4.2 De decentraliserede områder I henhold til de generelle rammer og vilkår for decentralisering i Århus Kommune har de skattefinansierede decentraliserede områder mulighed for at overføre over- og underskud til de efterfølgende år. Opsparingen eller låntagningen er på årsbasis generelt begrænset til +/- 10 % af områdernes ramme, dog således at låntagningen for de store serviceområder er begrænset til 5 % af rammen. Akkumuleret må områderne generelt have en opsparing på 20 % af rammen. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2006 Side 6 af 14

7 I 2006 har der været særlige forhold gældende som følge af de udmmeldte serviceudgiftsrammer for Århus Kommune. Overholdelsen af de udmeldte serviceudgiftsrammer har medført, at der er opstået store overskud indenfor visse sektorer. Som tidligere nævt blev der i februar 2006 med efterfølgende præcisering i juni 2006 udmeldt maksimale servicerammer for kommunerne med besked om, at staten ville sanktionere et merforbrug med en tilsvarende reduktion i de generelle tilskud. Servicerammerne er efterfølgende fordelt og udmeldt til de respektive sektorer i Århus Kommune. Den meget store opsparing på de decentraliserede områder i 2006 skal ses i det lys. Hvis der ikke decentralt var sparet op, kunne kommunen have imødeset et krav om tilbagebetaling af merforbruget til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. På den baggrund foreslås, at områder der i 2006 har opnået en opsparing, der er større end den maksimale opsparing, behandles med en særordning for 2006, som betyder, at den opsparing, som overstiger den maksimalt tilladte ikke modregnes. For større overskridelser foreslås endvidere, at overskridelserne overføres til budgetreserver, der kan frigives ved særsklite byrådsbeslutninger. Det skal i relation hertil bemærkes, at en del områder har ønsket en del af det opsparede overskud overført til drifts- og anlægsreserver til senere udmøntning på konkrete projekter. De foreslåede bevillingsændringer er udformet i overensstemmelse hermed. Sektor 2.31 Trafik og veje, Vejvæsen: Der foreslås overført 38 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af moms til reserver til senere udmøntning. Sektor 3.31 Foranstaltninger for ældre og Handicappede: Der foreslås overført 21 mio. kr. af det opsparede overskud til diverse anlægsreserver til senere udmøntning. Sektor 5.51 Børn og Unge: Der foreslås overført 21 mio. kr. af det opsparede overskud til diverse anlægsreserver til senere udmøntning. Sektor 0.31 Administration m.v., Borgmesterens Afdeling: Der foreslås overført 8 mio. kr. af det opsparede overskud til diverse reserver til senere udmøntning. Vedrørende de decentraliserede områder skal i øvrigt bemærkes følgende i relation til regnskabet for 2006: Sektor 2.11 Kollektiv Trafik, Busselskabet: Der foreslås at årets resultat vedrørende Sektor 2.11 Kollektiv Trafik, Busselskaber overføres til Sektor 2.12 Kollektiv Trafik, da busselskabet er overgået til regionen pr. 1. januar Regnskabsresultatet for de takstfinansierede områder De takstfinansierede områder har i 2006 samlet haft et nettooverskud på 313 mio. kr.. En del af overskuddet overføres til 2007 og efterfølgende år som merudgifter/mindreindtægter i disse år. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2006 Side 7 af 14

8 Forbedringen i 2006 har nedbragt de takstfinansierede områders nettogæld til det skattefinansierede område tilsvarende. Det indebærer, at det ultimo 2006 kun er renovationsområdet der har gæld til det skattefinansierede område, mens de øvrige forsyningsområder har samlede tilgodehavender på 409 mio. kr. Det skal i relation hertil oplyses, at Indenrigs- og Sundhedsministeriets kræver, at en evt. bruttogæld til de takstfinansierede områder skal være til stede i kassebeholdningen. Det skal bemærkes, at de takstfinansierede områderne styres på, om de planer Byrådet godkender (primært i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet) for afvikling af deres mellemværender med det skattefinansierede område overholdes. Det skal endvidere bemærkes, at opfølgningen herpå sker i forbindelse med den løbende ajourføring af områdernes budgetter og i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. 4.4 Regnskabsresultatet for de ikke-decentraliserede områder Vedrørende de ikke-decentraliserede områder skal bemærkes følgende: Sektor 2.23 Planlægning og Byggeri, Jordforsyning: Byrådet behandlede den 20. december 2006 en indstilling vedrørende den fremtidige strategi og finansiering for opkøb af jord. Indstillingen har været udvalgsbehandlet ad flere omgange i 2006 og Tillægsbevillingerne vedrørende jordforsyningen i denne indstilling er udformet i overensstemmelse hermed. 4.5 Afvigelser på de ikke-decentraliserede områder Styrbare ikke-decentraliserede områder under drift Byrådet har vedtaget, at overskridelser af det ajourførte budget på de styrbare ikke-decentraliserede områder skal modregnes i efterfølgende år eller indenfor de decentraliserede områder. For hovedparten af de styrbare driftsudgifter, som er omfattet af en decentraliseringsordning, sker denne modregning via den årlige overførsel af over- og underskud jf. afsnit 4.1. På de styrbare ikke-decentraliserede områder er der samlet nettomindreudgifter på 5,9 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget i Budgetgaranterede områder Den største del af Århus Kommunes overførselsudgifter f. eks. i form af kontanthjælp, førtidspension o.l. er omfattet af den såkaldte budgetgaranti, hvor Staten kompenserer evt. merudgifter og modregner for evt. mindreudgifter. For regnskabsåret 2006 s vedkommende kan det skønsmæssigt opgøres, at Århus Kommune har haft mindreudgifter på de budgetgaranterede områder på 40 mio. kr. Disse mindreudgifter forventes modregnet i de generelle tlskud i Hvor stor modregningen bliver vil afhænger af, hvordan Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2006 Side 8 af 14

9 udviklingen på området ligger i Århus Kommune i forhold til landsgennemsnittet. Ikke-styrbare, ikke-budgetgaranterede områder under drift Byrådet har vedtaget, at budgetafvigelser på et ikke-styrbart område (konkret de ikke-styrbare, ikke-budgetgaranterede driftsområder) skal finansieres indenfor det samlede ikke-styrbare område under et, samt at hvis det ikke kan lade sig gøre til finansiering indenfor det samlede styrbare område. Som følge heraf kan f. eks. merudgifter indenfor de ikke-styrbare områder ikke finansieres af kassen. Sådanne merudgifter opsamles i stedet på reservekontoen til senere finansiering. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen vurderes, om der er behov for at udmønte besparelser til finansiering af evt. merudgifter på de ikke-styrbare områder. I forbindelse med opgørelsen af regnskabsresultatet for 2006 er der konstateret følgende afvigelser på de ikke-styrbare områder: I regnskabet for 2006 er der i alt ikke-finansierede nettomindreudgifter indenfor de ikke-styrbare serviceområder på 15 mio. kr. Modsvarende er der i regnskabet for 2006 Ikke-finansierede nettomerudgifter indenfor de ikke-styrbare overførselsområder på 15 mio. kr. Ifølge Århus Kommunes økonomiske styringsprincipper skal Byrådet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen forholde sig til, hvordan disse nettoafvigelser skal finansieres. På baggrund af at der i regnskab 2006 ikke har været nettomerudgifter indenfor det samlede ikke-styrbare områder foreslås, at der ikke optages et sparekrav til finansiering af afvigelser på de ikkestyrbare områder i forbindelse med yrådets godkendelse af regnskab Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter og afrapportering om uafsluttede anlægsprojekter. Afsluttede KB-bevillinger o.l. Ifølge procedure for aflæggelse af anlægsregnskaber aflægges der anlægsregnskab for KB- bevillinger o.l. i forbindelse med byrådets behandling af regnskabet for Ultimo 2006 var der i alt 98 KB-bevillinger o.l., der skal aflægges anlægsregnskab for. I forbindelse med fremsendelsen af regnskabsmaterialet har magistratsafdelingerne fremsendt anlægsregnskaber for disse KB-bevillinger (vedlagt originalsagen). Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2006 Side 9 af 14

10 Regnskabsresultatet for disse KB-bevillinger er resumeret i følgende oversigt: Tekst Samlet K.B.- bevilling Ajourført budget i kr. - Forbrug i 2006 Afvigelse R/Aj. B i alt KB-bevillinger i alt i 2006: Udgifter Indtægter Det i 2006 realiserede mindreforbrug søges for størstedelens vedkommende overført til 2007 jf. bemærkningerne vedrørende overførsler af rådighedsbeløb. Ifølge proceduren for aflæggelse af anlægsregnskaber revideres ovennævnte KB-bevillinger i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for Økonomisystemet indeholder en række anlægsarbejder, som hverken er tilknyttet anlægsbevilling eller rådighedsbeløb, f. eks. fordi rådighedsbeløbene er overført til andre anlægsarbejder. Baggrunden herfor er dels behovet for afsættelse af budgetbeløb til planlagte anlægsprojekter, dels afsættelse af anlægsrammer og anlægsreserver. Sådanne projekter foreslås afsluttet teknisk på samme måde som KB-Bevillingerne. Øvrige anlægsregnskaber Byrådet har tidligere vedtaget, at anlægsregnskaber generelt behandles og godkendes i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet. Undtaget herfra er bl. a. anlægsprojekter over 50 mio. kr. og anlægsprojekter opført efter Almenboligloven. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2006 aflægges som følge heraf anlægsregnskab for 82 anlægsarbejder, som er afsluttet i løbet af regnskabsåret 2006 (anlægsregnskaberne er vedlagt originalsagen). Den samlede økonomi i de anlægsregnskaber, som afsluttes i forbindelse med regnskabet for 2006 er resumeret i nedenstående oversigt: Tekst U/I Bevilling Forbrug Afvigelse Afvigelse (%) kr. Anlægsregnskaber som afsluttes i forbindelse med regnskab 2006 i alt U ,1% I ,2% Mindreforbrug i 2006 overføres generelt til 2007 jf. bemærkningerne vedrørende overførsler af rådighedsbeløb. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2006 Side 10 af 14

11 Borgmesterens Afdeling har vurderet de fremsendte anlægsregnskaber, og har ikke haft bemærkninger hertil. 4.7 Status vedrørende anlægsregnskaber I forbindelse med aflæggelsen af regnskabet har magistratsafdelingerne indsendt redegørelser over de anlægsbevillinger, der endnu ikke er aflagt anlægsregnskab for. Borgmesterens Afdeling har gennemgået det indsendte materiale og har ingen væsentlige bemærkninger hertil. 5. Øvrige forhold vedrørende regnskabet for Uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Det fremgår af bemærkningerne til regnskabet, at der i 2006 samlet er foretaget afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender på i alt 14 mio. kr. Afskrivningerne vedrører primært sociale restancer (primært kontanthjælp imod tilbagebetaling med 5 mio. kr.), rente- og afdragsfri lån og Århus Sporvejes kontrolafgifter. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Århus Sporvejes afskrivninger indgår i decentraliseringsordningen. Der er registreret kassedifferencer (overskud) på under 0,1 mio. kr. Der henvises i øvrigt til regnskabsbemærkningerne, som indeholder en specifikation af ovennævnte forhold på forvaltningsniveau. 5.2 Særlige forhold i regnskab 2006 Magistratens 3. Afdelings beregning af fritvalgspriser for 2006 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har den 30. marts 2007 fremsendt notatet "Priser på pleje og praktisk hjælp - regnskab 2006". Notatet er medtaget som et bilag til regnskabet for Det følger af den almindelige procedure for regnskabsaflæggelsen, at beregningen først godkendes endeligt med revisionens godkendelse af regnskabet for 2006 og indstillingen herom, som forelægges byrådet i september Det skal i relation hertil bemærkes, at Tilsynet på baggrund af en henvendelse fra Konkurrencerådet har rejst en tilsynssag om ÅK's beregningsprincipper for udførelsen praktisk hjælp og personlig pleje på ældreområdet. Århus Byråd er i første gang anmodet om en udtalelse. Der fremsendes særskilt indstilling herom fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. 6. Beslutningspunkter På baggrund af bemærkningerne til regnskabsaflæggelsen for 2006 indstilles: At De i regnskab 2006 konstaterede afvigelser på bevillingskonti godkendes. At De skattefinansierede decentraliserede områders akkumulerede resultat for 2006 godkendes som beskrevet i indstillingen. At De takstfinansierede områders regnskabsresultat godkendes. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2006 Side 11 af 14

12 At At At At De beskrevne budget- og rammeændringer gennemføres. Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender på i alt 14 mio. kr. samt kassedifferencer (overskud) på i alt 0,1 mio. kr. godkendes. De øvrige anførte korrektioner, henstillinger m.v. vedrørende regnskab 2006 godkendes. Revisionsberetningen vedrørende selskabsskatteområdet godkendes. Nicolai Wammen / Niels Vad Sørensen Vedlagt: 1. Regnskab Regnskabsbemærkninger Regnskabsredegørelse Bygningsrapport Århus Kommune Bilag: 1. Resume af bevillings- og rammeændringer som følge af regnskab 2006, som godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af regnskabet for Oversigt over opsparing på institutionsniveau på udvalgte områder. Vedlagt originalsagen: 1. Oversigt over tillægsbevillinger som foreslås godkendt med regnskab Oversigt over rammeændringer som foreslås godkendt med regnskab Oversigt over K.B.-bevillinger 4. Anlægsregnskaber og oversigt over anlægsregnskaber. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2006 Side 12 af 14

13 Bilag 1 Resume af bevillings- og rammeændringer som følge af regnskab 2006, som godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af regnskabet for 2006 Rammeændringer Ved opgørelsen af de decentraliserede områders rammerne for 2006 er indarbejdet en række rammeændringer af teknisk karakter f. eks. som følge af efterreguleringer og lignende. De rammeændringerne, som ikke tidligere har været forelagt Byrådet er resumeret i efterfølgende oversigt: Tekst Magistratsafdelingen for sociale forhold og beskæftigelse Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Magistratsafdelingen for Børn og Unge Borgmesterens Afdeling Rammereguleringer i alt Rammereguleringer Primoko rrektione r *) kr *)Statuskorrektionerne vedrører overførsler af opsparet overskud til drifts- og anlægsreserver. Specifikation af de bagvedliggende rammereguleringer og primoreguleringer er vedlagt originalsagen. Tillægsbevillinger Magistratsafdelingerne har tillægsbevillingsmæssigt anmodet om at få overført en væsentlig del af deres akkumulerede overskud ultimo 2006 til 2007 og efterfølgende år. Efter aftale med magistratsafdelingerne foreslås en række tillægsbevillinger i form af rent tekniske ændringer vedrørende Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2006 Side 13 af 14

14 driftsbudgettet for Disse justeringer vedrører primært tidsforskydning af puljebeløb fra 2006 til På anlægsområdet, der som hovedregel ikke er omfattet af decentraliseringen, er der i visse tilfælde afvigelser i form af mer-/mindreforbrug af rådighedsbeløb i forhold til de ajourførte rådighedsbeløb for 2006 som følge af tidsforskydning m.v. Disse tidsforskydninger foreslås overført til eller modregnet i 2007 efter aftale med magistratsafdelingerne. Det samlede forslag til tillægsbevillinger i form af nettomerudgifter i 2007 og efterfølgende år, som ikke tidligere har været forelagt Byrådet, er specificeret på magistratsafdelingsniveau i følgende oversigt: Tekst Overført til kr. - Magistratens 1. Afdeling Magistratens 2. Afdeling Magistratens 3. Afdeling Magistratens 4. Afdeling Magistratens 5. Afdeling Borgmesterens Afdeling Renter og finansiering I alt En detaljeret specifikation af forslagene til budgetjusteringer er vedlagt originalsagen. Det fremgår af specifikationen, at der vedrørende anlægsbudgetterne er foreslået justeringer både af anlægsrådighedsbeløb og af anlægsbevillinger. Tillægsbevillingerne i denne indstilling er udformet i overensstemmelse hermed. Anlægsregnskaber En detaljeret specifikation af anlægsregnskaberne er vedlagt originalsagen. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2006 Side 14 af 14

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2160 Jour. nr.: Ref.: HS/JT Vedrørende

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Aarhus Kommune. Regnskab

Aarhus Kommune. Regnskab Aarhus Kommune for 2013 Aarhus Kommune for 2013 Indholdsfortegnelse RESULTATOPGØRELSE... BALANCE (hovedfunktionsniveau)... LEDELSESPÅTEGNING... REVISIONSPÅTEGNING... VII XI XII XIII FORORD... XIX GENERELLE

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Aarhus Kommune. Regnskab

Aarhus Kommune. Regnskab Aarhus Kommune Regnskab for 2014 Aarhus Kommune Regnskab for 2014 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 4 Balance (hovedfunktionsniveau)... 6 Ledelsespåtegning... 7 Revisionspåtegning... 8 Forord...

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Bilag 5: Regnskabsmæssige forhold til godkendelse og/eller orientering. A: Økonomiske forhold vedrørende regnskabet for 2013. Den 8.

Bilag 5: Regnskabsmæssige forhold til godkendelse og/eller orientering. A: Økonomiske forhold vedrørende regnskabet for 2013. Den 8. Den 8. maj 2014 Aarhus Kommune Bilag 5: Regnskabsmæssige forhold til godkendelse og/eller orientering Borgmesterens Afdeling A: Økonomiske forhold vedrørende regnskabet for 2013 B5.1 Uerholdelige tilgodehavender

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 130 - Ejendomsforvaltningen 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 250 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Indstilling Magistraten i Århus

Indstilling Magistraten i Århus Indstilling Magistraten i Århus Til Århus Byråd Borgmesterens Afdeling Den 6. august 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for

Læs mere

Natur og Miljø

Natur og Miljø - 118 - Natur og Miljø 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 240 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. september 2015 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

På den ikke-decentraliserede drift forventes en merudgift på 1,4 mio. kr., primært som følge af udgifter til Udbetaling Danmark.

På den ikke-decentraliserede drift forventes en merudgift på 1,4 mio. kr., primært som følge af udgifter til Udbetaling Danmark. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur Dato 7. november 2016 og Borgerservice 1. Resumé Kultur har opgjort forventningerne til regnskabet for 2016. På den decentraliserede drift forventes

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen.

1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 1. september 2014 Forslag til budget 2015-2018 1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Bilag 6C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012

Bilag 6C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012 Bilag 6C Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012 Regnskab 2012 Specifikation af saldokorrektioner - 1 - Magistratsafdelingen

Læs mere

Aarhus Kommune. Regnskab. for 2016

Aarhus Kommune. Regnskab. for 2016 Aarhus Kommune Regnskab for 2016 Regnskab 2016 Aarhus Kommune Regnskab for 2016 Regnskab 2016 Indholdsfortegnelse Side Side Resultatopgørelse... 4 Balance (hovedfunktionsniveau)... 6 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Forventet regnskab 2017 Kultur og Borgerservice

Forventet regnskab 2017 Kultur og Borgerservice Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Dato 3. november 2017 1. Resume På den decentraliserede drift forventer Kultur og en mindreudgift på 22,5 mio. kr. i forhold til ajourført budget.

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Indstilling om diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2015

Indstilling om diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 20. april 2016 Indstilling om diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2015 1. Resume I indstillingen Aarhus

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Aarhus Kommune Økonomisk Redegørelse Regnskab 2010 maj 2011 Den økonomiske udvikling i Aarhus Kommune i perioden 2005-2010 Indhold Resultatopgørelse... 3 0. Forord 4 1. Sammenfatning af regnskabet... 1.1

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Århus Kommune. Regnskabsredegørelse. Den økonomiske udvikling i Århus Kommune i perioden

Århus Kommune. Regnskabsredegørelse. Den økonomiske udvikling i Århus Kommune i perioden 44 Århus Kommune sredegørelse 27 Den økonomiske udvikling i Århus Kommune i perioden 22-27 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Resultatopgørelse.......................................... Forord 1. Sammenfatning

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Tillægsbevilling for 2006 til driftsområdet for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Tillægsbevilling for 2006 til driftsområdet for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. november 2006 Tillægsbevilling for 2006 til driftsområdet for Magistratsafdelingen for 1. Resume Indstillingen

Læs mere

Indstilling. Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale. 1. Resume

Indstilling. Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. december 2009 Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale Økonomiområdet Teknik

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indstilling Magistraten i Aarhus

Indstilling Magistraten i Aarhus Indstilling Magistraten i Aarhus Til Aarhus Byråd 5. september 2011. Forslag til årsbudget for 2012-2015 1. Resume Aarhus Kommune mærker i lighed med resten af landet den økonomiske krise, hvor blandt

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 05. Redegørelse for Borgmesterens

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 05. Redegørelse for Borgmesterens Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 05 Redegørelse for Borgmesterens Afdelings overordnede vurdering af forventningerne til serviceudgifterne i regnskabet for 2015 Bilag 5 til indstilling

Læs mere

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune Notat Til: Byrådet via Magistraten Den 30. november 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om aftrapning af fleksjobpuljen

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2016-2019 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Kontrolgruppen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2007 Århus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Kontrolgruppen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 3. maj 2007 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Udvidelse af Kontrolgruppen 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 4. november 2016 Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger 1. Resume Der forventes samlet set et overskud i Børn og Unge på ca. 61

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere