Spørgsmål vedr. byggeriet af nye andelsboliger på Tuapannguit i Nuuk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål vedr. byggeriet af nye andelsboliger på Tuapannguit i Nuuk"

Transkript

1 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Landstingsmedlem Agathe Fontain -/ her Spørgsmål vedr. byggeriet af nye andelsboliger på Tuapannguit i Nuuk Kære Agathe, Tak for de fremsendte spørgsmål. Jeg er glad for at du har henvendt dig for at få uddybet sagen omkring byggeri af andelsboliger på Tuapannguit i Nuuk. Jeg har noteret mig, at du i forbindelse med Finansudvalgets behandling af sagen havde nogle bemærkninger til indstillingerne. Derfor har jeg fremsendt et kort brev til Landstingets Finansudvalg som opfølgning på Finansudvalgets behandling af sagen. Jeg vedlægger mit brev til Finansudvalget til orientering, ligesom jeg fremsender nærværende brev til Landstingets Finansudvalg og Infrastruktur- og Boligudvalget. Jeg er sikker på, at begge udvalg finder dine spørgsmål meget relevante og også er interesseret i at læse besvarelserne. 15. juni 2007 J.nr /06/Tuapannguit Postboks Nuuk Oq/tel Fax Jeg vil nedenfor forsøge at besvare dine spørgsmål så grundigt som muligt, og du er velkommen til at vende tilbage, hvis der er spørgsmål, du vil have yderligere uddybet. 1. Hvad er Landsstyrets vurdering af disse anbringender? Der ønskes en særskilt vurdering af hvert enkelt anbringende samt en samlet vurdering. Min besvarelse til dette spørgsmål knytter sig til de punkter, du fremfører under begrundelser i dit brev, og som bygger på et notat, Tegnestuen Nuuk har sendt til Finansudvalget. Jeg kan oplyse, at notatet ikke er fremsendt til mig eller mit landsstyreområde, men jeg har fået en kopi af notatet af entreprenørfirmaet Permagreen. 1 A: Blok T var i en væsentlig dårligere forfatning end Blok Q, R og S, hvorfor det ikke giver mening at basere et økonomisk overslag for renoveringen af blok Q, R og S på erfaringerne fra renoveringen af blok T. 1/1

2 A/S Boligselskabet INI (INI), der varetager Hjemmestyrets administration af Hjemmestyrets udlejningsboliger, har udarbejdet tilstandsrapporter over Blok Q, R og S. INI har konstateret, at renoveringsbehovet for Blok Q, R, S og T var på samme niveau, dog var de udvendige betondele på Blok T ringere end i de øvrige blokke. Udgiften til renovering af de udvendige betondele i forbindelse med renoveringen af Blok T udgjorde 5,9 mio. kr. ud af den samlede renoveringsudgift på ca. 41 mio. kr. Bygningsmyndigheden har pålagt Hjemmestyret, at såfremt Blokkene Q, R og S renoveres, skal brystningerne på altanerne udføres tilsvarende på Blok T. Derfor må det skønnes, at prisen for den udvendige betonrenovering ikke bliver væsentligt anderledes for de øvrige blokke, på trods af at den udvendige beton i Blok T var i dårligere stand end Blok Q, R og S. Jeg vurderer på den baggrund, at der har været et rimeligt grundlag for at sammenligne projekterne. Desuden er det ikke alene renoveringsprisen, der har været afgørende for valg af projektet med byggeri af andelsboliger. Overordnet er dette projekt valgt, fordi Landsstyret mener, det vil skabe det bedste resultat for borgerne i Nuuk. Det må derfor på det kraftigste afvises, at Landsstyret bevidst skulle smide penge over bord, hvilket der antydes i notatet. 1B: Renoveringen af blok T blev efter omstændighederne uforholdsmæssigt dyr, da renoveringen grundet omskiftelige politiske stemninger i Landsstyreområdet for Bolig- og Infrastruktur blev udført drypvist. Jeg er ikke enig i ovenstående synspunkt. Jeg kan oplyse, at projektet blev udbudt en gang. Inden udbuddet havde Tegnestuen Nuuk udarbejdet et oprindeligt overslag på håndværkerudgifter på 17,2 mio. kr., mens licitationsresultatet lød på 24 mio. kr. Der er altså en forskel på 6,8 mio. kr. mellem Tegnestuen Nuuks overslag og licitationsresultatet. En forskel på 40%. Det er korrekt, at der efterfølgende blev fundet midler til yderligere partielle renoveringer i Blok T, fordi det blev skønnet af Landsstyret og Landstinget, at der var påtrængende opgaver, der skulle løses. 2/2

3 1C: Den reelle kvadratmeterpris for Tuapannguit-punkthusene ligger omkring kr. over Landsstyrets officielle estimat, når der også tages hensyn til værdien af de eksisterende blokke. D.v.s. at udgiften reelt løber op i kr. pr. kvadratmeter. Til sammenligning koster Ilimmarfik omkring kr. pr. kvadratmeter. Jeg har ikke nogen holdning til Tegnestuen Nuuks spekulationer og beregningsmetoder, der må stå for egen regning. Tegnestuen Nuuk vurderer værdien af Blokkene Q, R og S til 100 mio. kr. Tegnestuen Nuuk må således selv redegøre for, hvordan det beløb fremkommer. Jeg vurderer værdien af blokkene til en negativ værdi, da Hjemmestyret skal betale for at nedrive blokkene. Hvis boligblokkene blev udbudt offentligt til højest bydende kunne Hjemmestyret sikkert få et eller andet beløb. I den situation vil vi være overbevist om, at den nye ejer straks ville nedrive blokkene og opføre ejerboliger. Her vil prisen på de nye ejerboliger afspejle den investering, den nye ejer har måttet erlægge for at få adgang til det centrale område. Prisen vil også afspejle beliggenheden og selvfølgelig en fortjeneste. Jeg kan ikke forestille mig, at der vil være mange af de nuværende beboere, der i den situation vil have mulighed for at komme tilbage i området. Jeg kan derimod godt stå inde for, at Landsstyret og Landstinget har givet lejerne i Nuuk en mulighed for at erhverve en andelsbolig i Tuapannguit, der er godt placeret, og hvor der ikke er unødig spekulationsgevinst i forbindelse med byggeri og salg. 1D: Saneringen af bebyggelsen på Lille Slette i Nuuk, som er af væsentligt ringere stand end blok Q, R og S, vil blive forsinket, eftersom boligerne på Lille Slette (også) vil skulle bruges til genhusning af beboere fra blok Q og R. Jeg kan oplyse, der ikke er nogen sammenhæng mellem de to projekter. Renovering og sanering af Lille Slette er opført som et selvstændigt projekt i Finansloven under hovedkonto Overdragelse af saneringsmodne udlejningsejendomme. Dette projekt er optaget i Finansloven efter ønske fra kommunen og skal ses som et udtryk for, at Nuup Kommunea ønsker at udøve indflydelse på udnyttelsen af dette centrale areal i midtbyen. De endelige forhandlinger om overdragelse af området pågår. 3/3

4 Det kan oplyses, at kommunen har udtrykt ønske om at nogle at de bedste blokke i området renoveres, mens de ringeste saneres og erstattes af en blanding af erhvervslokaler, kommunale udlejningsboliger, ældreboliger, andelsboliger og ejerboliger. I forbindelse med sanering af Blok Q, R og S skal beboerne fra disse blokke naturligvis have en erstatningsbolig. Flytning af beboerne fra Blok S er forløbet rigtig godt. Beboerne har selv haft indflydelse på valg af område for deres erstatningsbolig, og INI har haft oplevelsen af, at beboerne har været positivt indstillet i forbindelse med flytningen. INI har haft personlig kontakt med lejerne og er i øjeblikket i færd med at gennemføre en undersøgelse blandt de tidligere beboere i Blok S for at dokumentere, hvordan flytningen er sket, hvordan lejerne har opfattet flytningen og få ideer til forbedringer, der kan gennemføres i forbindelse med de næste flytninger. 1E: Alle de eksisterende boliger i Blok Q, R, S og T har panoramaudsigt ud over fjorden. Ved de nye punkthuse vil kun halvdelen af lejlighederne have hel fjordudsigt og en fjerdedel delvis havudsigt. Den sidste fjerdedel kigger ind i fundamenterne af Radiofjeldet og hen til Jern- og Metalskolen. Disse sidste lejligheder vil givetvis være svære at sælge. Derudover forekommer det paradoksalt at opføre boliger ned til havet uden havudsigt! Jeg skal præcisere, at boligerne opføres med andelsboligforeningerne Tuapannguit 1 til 7 som bygherrer. Det er andelsboligforeningerne, der ejer boligerne, og de enkelte andelshavere får en brugsret til de enkelte andelslejligheder. Der er således ikke tale om, at boligerne sælges i forbindelse med byggeriets færdiggørelse. Jeg mener også, at valg af bolig alene ikke afgøres af udsigtsforholdene, og placeringen af de 7 tårne i øvrigt er drejet en smule i forhold til vejen. Alle lejlighederne i ejendommene er hjørnelejligheder og har derfor udsigt til to sider. De lejligheder, der ligger ind mod Radiofjeldet er således ikke kun orienteret mod denne retning. 1F: Det vil være både oplagt og simpelt at etablere tagboliger oven på de nuværende blokke med henblik på at udvide det samlede antal af boliger i Nuuk. Hjemmestyret har undersøgt hvorvidt der kan etableres penthouselejligheder oven på blokkene på Tuapannguit med Tegnestuen Nuuk som rådgiver. 4/4

5 I henhold til overslag udarbejdet af Tegnestuen Nuuk i 2001 ville der kunne etableres en penthouseetage på de laveste blokke. Overslagene dengang beløb sig til kr. i kvadratmeter. Dertil skal lægges fremskrivning af priser og en forventet forskel på op til 40% i forskel mellem Tegnestuens overslag og licitationspriser, som var tilfældet i forbindelse med renovering af Blok T. Dermed er prisen oppe på over kr. eller svarende til en nypris. Dertil skal lægges, at der er tale om en farlig arbejdsplads i byggeperioden, hvor lejerne i de eksisterende etager skal flytte og genhuses i andre lejligheder. Det skal bemærkes, at udformningen af boligerne på penthouseetagen ville være afhængig af de under liggende rørføringer og faldstammer mv. Indretningen af penthouseetagen ville dermed komme til at ligne de øvrige etager. Jeg finder ikke, at den eksisterende arkitektur med altangangsblokke er værd at bevare, når midler til renovering eller udbygning kan anvendes på nye, tidssvarende lejligheder. Det skal tilføjes, at der i den forberedende fase af projektet naturligvis har været overvejet forskellige løsninger. Den valgte løsning indebærer ikke en renovering eller etablering af penhouselejligheder på blokkene. Beslutning herom er truffet af Landsstyre og Landsting i henhold til de demokratiske spilleregler. 1G: Mere oplagt end at sanere ville det være at renovere boligerne i blok Q, R og S og bagefter sælge dem til beboerne for det renoveringen har kostet, efter principperne i Lejer-Til-Ejer ordningen. Under hovedkonto Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat nybyggeri i Finanslov 2007 fremgår følgende tekst i budgetbidraget: Såfremt boligerne renoveres til en højere standard end traditionelt eller saneres, vil målsætningen om bedre og billigere boliger kunne imødekommes. Det har vist sig, at partielle renoveringstiltag ofte kræver yderligere renoveringer efter blot få år. Sådanne partielle renoveringer kan medføre, at huslejen stiger uforholdsmæssigt. Såfremt der ikke gennemføres tilbundsgående renoveringer, vil dele af bygningerne altid fremstå som nedslidte og præget af ælde. Det tilstræbes derfor, at saneringsmodent boligbyggeri ikke renoveres, men i stedet udbydes som særlige projekter i totalentreprise i partnering og omfatter sanering samt opførelse af nye boliger. Til finansiering af projekterne omprioriteres de midler, der har været afsat til renovering af ejendommene. Om nødvendigt suppleres med midler fra hovedkonto Støttet privat boligbyggeri. 5/5

6 Det vil være op til de bydende at komme med forslag til, hvorledes arealet bedst udnyttes. Landsstyret og Landstinget har med godkendelse af Finansloven for 2007 dermed været enige i et enkelt princip: Når prisen for renovering nærmer sig prisen for nybyggeri, så skal boligerne hellere saneres, og der opføres nyt byggeri. Situationen er i øvrigt ikke enestående. Det er sket før, at et helt område er byfornyet. Et eksempel herpå er Fiskerbyen i Nuuk. Hjemmestyret overdrog de gamle, saneringsmodne ejendomme til kommunen, hvorefter kommunen nedrev ejendommene og modtog støtte til byggeri af kommunale udlejningsboliger. Der er ingen tvivl om, at byfornyelsen i Fiskerbyen i Nuuk har været til gavn for området i almindelighed og for beboerne i særdeleshed. Endvidere finder Landsstyret det uhensigtsmæssigt at renovere altangangsblokkene, hvorefter prisen for boligerne ved salg vil svare til en ny bolig og herefter overføre den efterfølgende renoveringsbyrde til lejerne. Samlet vurdering på spørgsmål 1: Overordnet set bygger spørgsmålene på notat fra Tegnestuen Nuuk samt to læserbreve. Ved nærlæsning af notatet fremgår det flere steder, at notatet er udtryk for forfatterens personlige synspunkter og egne vurderinger. Landsstyret er nødt til at henholde sig til, at beslutning om sanering af Blok Q, R og S er sket på et demokratisk grundlag og i henhold til de demokratiske spilleregler. Således har flertallet i Landstinget godkendt projektet ved to årlige finanslove (2006 og 2007), hvor projektet er oplistet under hovedkonto Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat nybyggeri. Landsstyret finder, at når prisen for renovering nærmer sig prisen for nybyggeri, så er det oplagt at vurdere, om en byfornyelse af området vil være til større gavn end at renovere bygningerne. I vurderingen indgår nærmiljøet i den eksisterende bebyggelse også. Det har således indgået i vurderingen, at blokkene Q, R og S er store altangangsblokke. I store altangangsblokker er der larm fra trappeopgangen, og der er larm på selve altangangen med adgangsdørene ind til de enkelte lejligheder. Lejlighe- 6/6

7 derne er indrettet sådan, at der er værelser ud til altangangen. Der er ikke meget privatliv i sådan et værelse, hvor der er fri gennemgang lige uden for. Det er lydt, når man åbner vinduet og utrygt, hvis man ligger og sover med åbent vindue, mens folk går forbi. Derfor er det oplagt at ændre nærmiljøet til noget andet, når der er mulighed for det. 2. Hvad ville det koste at renovere og modernisere de eksisterende boliger i blok Q, R og S, totalt og pr. kvadratmeter, såfremt Tegnestuen Nuuks betragtninger lægges til grund? Tegnestuen Nuuk har i 2001 vurderet prisen for en total renovering af Blok T samt etablering af en penthouseetage til samlet 54,9 mio. kr. Det gav i 2001-priser en kvadratmeterpris på kr. Penthouseetagen kostede kr., dvs gennemsnitsprisen for renovering af lejlighederne var over kr. Hvad ville prisen være i dag? Da Tegnestuen Nuuks overslagspriser er optimistiske skal der lægges 40% til prisen og yderligere fremskrivning. Det giver en kvadratmeterpris på mindst kr. pr. kvadratmeter. Min administration har forsigtigt skønnet prisen til kr. pr. kvadratmeter. Kvadratmeterprisen for de kommende andelsboliger på Tuapannguit bliver på samme niveau. 3. Har det været overvejet at udvide blokkene på Tuapannguit eller andre steder i Nuuk med taglejligheder? I bekræftende fald ønskes der nærmere oplysninger om disse overvejelser og udgifterne forbundet med et sådant projekt? Se svar under punkt 1F. 4. Hvorfor har Landsstyret ikke offentligt kommenteret Tegnestuen Nuuks kritik af Tuapannguit projektet forinden den endelige beslutning om at gå i gang blev taget? Spørgsmålet skal ses i relation til at flere af de ovenfor anførte forhold har været fremlagt i Sermitsiaq nr. 17 og 18, Det er en individuel vurdering, om man mener de kommende 7 andelsboligforeninger er pæne eller ej. Det er ligesom at diskutere, hvilke farver man kan lide, og hvorfor man kan lide dem. Der er stor sandsynlighed for at man ikke bliver enig, selv om man indgår i en diskussion. 7/7

8 Landsstyret boligpolitik er ikke baseret på nogle konkrete arkitektoniske udtryksformer. Landsstyrets boligpolitik er baseret på at give borgerne mulighed for at tage ansvaret for deres egne boligforhold og lade de, der har råd, boligforsyne sig selv. Landsstyret blander sig ikke i andelsboligforeningernes arkitektoniske udtryk ved ydelse af lån. Landsstyret forholder sig heller ikke til arkitekturen i de boliger, hvortil der ydes lån. Det arkitektoniske udtryk reguleres i lokalplanerne, som behandles i kommunerne. Lokalplanen for Tuapannguit er godkendt af kommunen og har været til høring. I forbindelse med fremlæggelse af lokalplansforslaget for området indkom der ikke nogen indsigelse fra almindelige borgere hverken fra borgere i eller uden for området, og det på trods af den helt usædvanlige store debat, der har været om dette lokalplanforslag. Der fremkom mig bekendt heller ikke nogen indsigelser fra Tegnestuen Nuuk eller Peter Barfod personligt. Jeg undrer mig over, at Tegnestuen Nuuk ikke har udnyttet sin demokratiske ret til at gøre indsigelser i høringsfasen, mens lokalplanforslaget var til høring. Jeg kan konstatere, at projektet er godkendt af Landsstyret og Landstinget, og at Nuup Kommunea har godkendt projektet i forbindelse med vedtagelse af en lokalplan for området. Landsstyret har valgt et projekt, hvor prisen gør det muligt at etablere andelsboligforeninger. Endvidere har Landsstyret set på, at nærmiljøet blev væsentlig forbedret i forhold til i dag. Efter renovering af Blok T blev der udarbejdet en undersøgelse for at afdække, om der var tilfredshed med resultatet af renoveringen af blokken. Konklusionen herpå var, at beboerne kritiserede adgangsforholdene for handicappede, at altanerne var for smalle, utilfredshed med etageafmærkning og trange forgange. Alle disse kritikpunkter vil være meget omkostningstunge at imødekomme. Det er dyrt at udbygge altangange. Det er dyrt at ændre forgangenes størrelse, da det indebærer nedlæggelse af tilstødende rum fra lejligheder. Det er dyrt, særskilt at gøre adgangsforholdene i altangangsblokke handicapvenlige. Resultatet vil være lappeløsninger, der ikke giver et optimalt resultat, og blokken vil stadig være en altangangsblok med gamle lejligheder. 8/8

9 I de nye punkthuse er der eksempelvis gode adgangsforhold også for handicappede, idet der er elevatorer. Der er store altaner med gode opholdsmuligheder og tidssvarende lejlighedsindretning. Der er således større baderum og mulighed for at installere vaskemaskiner. Bygningerne er isoleret efter nutidig standard og med individuel afregning af forbrug af vand og varme. 5. Kan Landsstyret oplyse andet af interesse i sagen? Afslutningsvis vil jeg foreslå, at vi afholder et fælles møde om Tuapannguit projektet med deltagelse af både Finansudvalget og Infrastruktur- og Boligudvalget. Jeg vil foreslå, at dette møde kan ske lige inden eller i starten af efterårssamlingen, når alle medlemmerne af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg samt Finansudvalget er i byen. På mødet kan vi gennemgå projektet og foretage en besigtigelse af blokkene, eksempelvis guidet af en tekniker, der kan besvare specifikke spørgsmål omkring vedligeholdelse. Med venlig hilsen Kim Kielsen 9/9

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen«

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen« NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Indledning... 5 2. Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 8 3. Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

3. august 2007 EM 2007/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

3. august 2007 EM 2007/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 3. august 2007 EM 2007/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forordningsforslaget erstatter den gældende Landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri.

Læs mere

SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER...

SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER... BYFORNYELSEN I KØBENHAVN budgetanalyse Maj 2002 2 FORORD 3 I et møde den 23. februar 2001 besluttede økonomichefkredsen at iværksætte et antal budgetanalyser, derunder en analyse af byfornyelsen. Der blev

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

24. møde. Torsdag den 25. november 2010 (D) 1

24. møde. Torsdag den 25. november 2010 (D) 1 Torsdag den 25. november 2010 (D) 1 24. møde Torsdag den 25. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til miljøministeren om natur- og vandplaner.

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI Den 3. juni 2003 med rettelser januar 2009 Ref JEG jeg@kl.dk Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

18. januar 2008 FM 2008/43. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

18. januar 2008 FM 2008/43. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 18. januar 2008 FM 2008/43 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget vil erstatte den gældende landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger. Den gældende

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne (HER)

Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne (HER) NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Sulisoqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål.

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål. Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Den centrale Regnskabsafdeling 03. september 2007 Besvarelse af Revisionsudvalgets brev af 17. august 2007. Landstingets udvalg til revision af Landskassens

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

UDREDNING OM BLANDEDE EJERFORMER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

UDREDNING OM BLANDEDE EJERFORMER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER BY, BOLIG OG EJENDOM A.C. MEYERS VÆNGE 15 2450 KØBENHAVN SV SBI.DK CVR 29 10 23 84 DATO 5.2.2015 UDREDNING OM BLANDEDE EJERFORMER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Arbejdsnotat udarbejdet af SBI (Claus Bech- Danielsen,

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af samråd i Revisionsudvalget 19. maj kl. 1630

Referat af samråd i Revisionsudvalget 19. maj kl. 1630 Referat af samråd i Revisionsudvalget 19. maj kl. 1630 Tilstede: Landstingsmedlemmer Landstingsmedlem Kristian Jeremiassen, KJ, formand, Atassut Landstingsmedlem Kim Kielsen, KK, Siumut Landstingsmedlem

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 5. oktober 2009 EM 2009/115 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette lovforslag udstikker de fremtidige rammer for indhentning af tilbud på bygge og anlægsområdet og afløser

Læs mere