Afnavling med engangsinstrumentet ClampCut sammenlignet med traditionel afklemning og overklipning af navlestrengen. Økonomiske beregninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afnavling med engangsinstrumentet ClampCut sammenlignet med traditionel afklemning og overklipning af navlestrengen. Økonomiske beregninger"

Transkript

1 Susanne Reindahl Rasmussen Afnavling med engangsinstrumentet ClampCut sammenlignet med traditionel afklemning og overklipning af navlestrengen Økonomiske beregninger

2 Publikationen Afnavling med engangsinstrumentet ClampCut sammenlignet med traditionel afklemning og overklipning af navlestrengen kan downloades fra hjemmesiden KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til KORA. Omslag: Mega Design og Monokrom Udgiver: KORA ISBN: Projekt 3776 Marts 2013 KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning KORA er en uafhængig statslig institution, hvis formål er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål med beregningerne Opdragsgiver og finansiering Evalueringens grundlag Metoder og datagrundlag Afnavling Eventuel fjernelse af navleklemme Rengøring af instrumenter Tidsforbrug, indkøbspriser på instrumenter og materialer Resultater Omkostninger ved instrumenter og materialer Omkostninger ved rengøring af instrumenter Samlede omkostninger Følsomhedsanalyser Diskussion Konklusion

4 1. Indledning Fødegangen på Regionshospitalet Randers er det eneste sted i Danmark, som anvender engangsinstrumentet ClampCut-SCC23, der kan afklemme og overskære navlestrengen hos nyfødte børn. Det har hidtil været op til den enkelte jordemoder på Regionshospitalet Randers at afgøre, hvorvidt hun vil afnavle barnet ved at benytte den traditionelle arbejdsgang, hvor der anvendes péaner 1 og saks til afklemning henholdsvis overklipning af navlestrengen eller ClampCut-SCC23. Af en tidligere analyse fremgår det, at hospitalernes omkostninger ved brug af den traditionelle metode med péaner og saks formentlig er højere end ved afnavling med ClampCut 2. Den pågældende analyse er imidlertid baseret på sengedagspriser, uden hensyntagen til hvilke personalegrupper der har udført arbejdet med at rengøre instrumenterne, som benyttes i forbindelse med afnavling med péaner og saks. I denne analyse er de økonomiske beregninger baseret på de faktiske omkostninger for personalegruppen, der udfører rengøringen. 1.1 Formål med beregningerne Formålet med de økonomiske beregninger er: At sammenholde hospitalets omkostninger ved afnavling med engangsinstrumentet ClampCut-SCC23 med den traditionelle metode, hvor der anvendes péaner og saks til afklemning og overklipning af navlestrengen hos nyfødte børn. 1.2 Opdragsgiver og finansiering Dette notat er udarbejdet på foranledning af Knud Lykke Jensen, Price Invena ApS og finansieret af Price Invena ApS. 1.3 Evalueringens grundlag KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning har gennemført et interview med en social- og sundhedsassistent på fødegangen på Regionshospitalet Randers med henblik på at få indblik i og oplysninger om de to forskellige arbejdsmetoder, som er skitseret ovenfor. Der er desuden indhentet oplysninger om: Indkøbspriser på de instrumenter og materialer der anvendes Hvilke arbejdsgange der er forbundet med de to metoder Hvilket tidsforbrug der er forbundet med de to metoder (specifikt i forhold til rengøring af brugte instrumenter) Hvilke personalegrupper der involveres heri. 1 En péaner anvendes til at stoppe blødninger ved at klemme på blodkaret. 2 Price Invena. Cost benefit analyse for ClampCut -SCC23. 4

5 2. Metoder og datagrundlag I dette kapitel beskriver jeg de to metoder, der anvendes ved afnavling af nyfødte børn samt tilknyttede arbejdsopgaver (blodprøvetagning og rengøring af instrumenter). Herudover beskriver jeg også kort, hvorledes jeg har indhentet oplysninger om det forbundne tidsforbrug samt værdifastsættelsen heraf samt de tilknyttede omkostninger til materialer. 2.1 Afnavling Ved afnavling efter fødslen afbrydes forbindelsen mellem barn og moderkage. Det kan enten ske på traditionel vis (I) eller ved brug af ClampCut (II). Nedenfor beskrives de to metoder 3 og de instrumenter, der anvendes. Afnavling på traditionel vis med péaner og saks (I): Blodtilførslen afbrydes først med to péaner, hvor der er påsat en elastik på den ene. Herefter klippes navlesnoren over med en saks, og elastikken sættes på navlestumpen med en pincet. Når der afnavles med péaner og saks, benyttes der således et afnavlingssæt, som omfatter følgende instrumenter og materialer: 2 péaner 1 sygeplejesaks 1 pincet 1-2 elastikker (leveres på en sikkerhedsnål). Fordi alle nyfødte skal have undersøgt syre-basestatus på navlestrengsblod uanset hvilken metode der anvendes ved afnavling benyttes der yderligere: 2 navleklemmer. Ved undersøgelsen af syre base-status på navlestrengen bruges der ved begge metoder en engangssprøjte, som ikke indgår i de økonomiske beregninger. Afnavling med ClampCut-SCC23 (II): Ved afnavling med ClampCut placeres navlestrengen i instrumentet tæt på den nyfødtes mave. Navleklemmen, der er en del af ClampCut-instrumentet, lukkes om navlestumpen ved barnets mave. Herefter trykkes et stempel ned, hvorved navlestrengen bliver skåret over og navleklemmen lukkes fuldstændigt. Herudover bliver der påsat en navleklemme, som lukkes om den del af navlestrengen, der er forbundet med moderkagen og yderligere en navleklemme med henblik på blodprøvetagningen. For jordemødre, som forstår at bruge ClampCut rigtigt, er det ikke nødvendigt med en saks, da ClampCut også kan anvendes ved undersøgelsen af hvor mange kar navlestrengen indeholder. Ved denne afnavlingsmetode skal der bruges: 1 ClampCut-SCC23 (engangsinstrument) med 1 navleklemme påmonteret 2 ekstra navleklemmer til dobbelt afnavling Eventuel fjernelse af navleklemme Barnets navlestump tørrer gradvist ind og falder af efter nogle dage (undertiden dage) og dermed falder elastik eller navleklemme også af. 3 Beskrivelsen er godkendt af den interviewede social- og sundhedsassistent. 4 Nogle jordemødre vil kunne nøjes med 2 navleklemmer i alt. 5

6 Hvis navleklemmen fra Price Invena skal fjernes og altså ikke blot falde af sammen med navlestumpen, skal der benyttes et instrument hertil: 1 ClampOff På for tidligt fødte børn, som er indlagt på neonatalafdelingen, bliver navleklemmen ofte fjernet et døgn efter fødslen, da den ikke længere har en funktion og kan være i vejen, når barnet fx skal vaskes. 2.3 Rengøring af instrumenter Efter fødslen skal de anvendte instrumenter rengøres, hvilket omfatter flere arbejdsgange. De bliver i første omgang vasket manuelt i skyllerummet på fødegangen. Herefter bliver de vasket i en gennemstikskoger (samme sted). Efterfølgende bliver de transporteret til sterilcentralen, hvor de endnu engang bliver vasket i en maskine ved høj temperatur. Endelig bliver de pakket sterilt og autoklaveret. Dette arbejde udføres af to social- og sundhedsassistenter (en på fødegangen henholdsvis en i sterilcentralen). ClampOff kan ifølge producenten bruges indtil gange, hvorfor den bliver sprittet af mellem brug. 2.4 Tidsforbrug, indkøbspriser på instrumenter og materialer I beregningerne har vi medtaget omkostninger baseret på et væsentlighedskriterium. Det betyder, at omkostninger af mindre betydning for det samlede resultat ikke indgår (fx udgiften til sprit ved rengøring af ClampOff). Omkostninger ved selve afnavlingen indgår heller ikke, da tidsforbruget ikke er væsentligt forskelligt ved de to metoder. Endelig gøres der opmærksom på, at omkostninger ved indkøb og slidtage til rengøringsmaskiner og autoklave ikke indgår, da det ikke er muligt at estimere omkostningerne herved, idet de pågældende maskiner i vid udstrækning bruges til andre instrumenter. Indkøbspriserne på instrumenterne (péan, saks, pincet, ClampCut og ClampOff) og rengøringsmidler er oplyst af social- og sundhedsassistenten på fødegangen, mens priserne på materialer i øvrigt er oplyst af en social- og sundhedsassistent i sterilcentralen. Forsendelsesomkostningerne ved brug af ClampCut og ClampOff er baseret på fakturaer for Der er således beregnet gennemsnitlige forsendelsesomkostninger baseret på et års forbrug. For hver ClampCut der faktureres leverer producenten en gratis navleklemme. En enkeltstående forsendelse med ekstra høje omkostninger foranlediget af sygehusets anmodning om en specialforsendelse indgår ikke i beregningerne. Tidsforbruget ved rengøring af instrumenter samt afhentning er baseret på et skøn af de to socialog sundhedsassistenter på fødegangen henholdsvis i sterilcentralen på Regionshospitalet Randers. Tidsforbruget er værdisat på basis af lønopgørelser for september 2012 fra Det fælleskommunale Løndatakontor (LOPAKS) 5. Der er således indhentet oplysninger om den gennemsnitlige løn med tillæg for en social- og sundhedsassistent, der er ansat i en region på overenskomst, ekstraordinært eller i fleksjob. Heri indgår grundløn, tillæg (faste månedlige og engangstillæg), genetillæg (arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg ikke overarbejde), særlig feriegodtgørelse og pensionsbidrag. Det er estimeret, at der i 2012 var ca arbejdstimer (fraregnet ferie, feriefridage, helligdage og afsat frokosttid). Det betyder, at timelønnen er estimeret til 249 kr. pr. arbejdstime. 5 6

7 3. Resultater 3.1 Omkostninger ved instrumenter og materialer Udgifterne til indkøb af instrumenter og materialer, der bruges ved afnavling og efterfølgende rengøring af instrumenter ved den traditionelle metode (I), ses i Tabel 1 henholdsvis i Tabel 2, når der anvendes ClampCut. Tabel 1. Indkøbspriser* på instrumenter og materialer som anvendes ved traditionel afnavling (med péaner og saks) Kr. Antal instrumenter og materialer * Eksklusiv moms. Pris (kr.) 1 péan 79,5 1 pincet 145,5 1 saks 8,5 1 navleklemme 1,4 Elastikker 1,5 1 sterilpose med papkapsel 2,0 Rengørings- og afspændingsmidler (enhedspriser: 71,34 henh. 30,98 kr.)** 102,3 Kilde: Beregninger i KORA baseret på oplysninger fra Regionshospitalet Randers (december 2012). Tabel 2. Indkøbspriser* på instrumenter og materialer, som anvendes ved afnavling med ClampCut Kr. Antal instrumenter og materialer Pris (kr.) 1 ClampCut med 1 navleklemme påmonteret 25,0 1 navleklemme** 2,5 1 ClampOff 15,0 Forsendelse, gennemsnitspris for 1 ClampCut + 2 ekstra navleklemmer 2,3 Forsendelse af ClampOff (gennemsnitspris for 1 stk.) 2,0 * Eksklusiv moms. ** Producenten leverer en gratis navleklemme for hver ClampCut, der fremsendes. Kilde: Beregninger i KORA er baseret på oplysninger fra Regionshospitalet Randers (december 2012). På fødegangen på Regionshospitalet Randers er der otte afnavlingssæt, som bruges til ca årlige fødsler 6. Hvert sæt er i gennemsnit benyttet 252 gange i I de efterfølgende beregninger er det antaget, at der indkøbes nye péaner og pincetter efter tre års brug (afskrivning på tre år) og nye sakse efter 1½ års brug (afskrivning på et år). Det er yderligere antaget, at en ClampOff anvendes ved alle børn, der bliver indlagt på neonatalafdelingen (knap 9 % af alle levendefødte børn) og derudover, at den kan bruges 15 gange inden den kasseres. Herudover er det skønnet, at omkostningerne ved rengørings- og afspændingsmidler beløber sig til 0,9 kr. pr barn, der bliver afnavlet med den traditionelle metode. 3.2 Omkostninger ved rengøring af instrumenter Social- og sundhedsassistenten på fødegangen har vurderet, at tidsforbruget til vask og rengøring af et helt afnavlingssæt tager fem minutter. Mens social- og sundhedsassistenten på sterilcentralen har vurderet, at hendes tidsforbrug til rengøring, autoklavering og pakning i sterilcentralen samt 6 Sundhedsstyrelsen. Fødselsstatistikken København

8 transporttid (fra sterilcentral til fødegang og retur) beløber sig til i alt 5-10 minutter pr. afnavlingssæt. I basisanalysen har jeg antaget, at social- og sundhedsassistenten fra sterilcentralen bruger ti minutter til sin del af arbejdet. Det betyder, at det samlede tidsforbrug for rengøring m.m. af et helt afnavlingssæt er 15 minutter, mens jeg har antaget, at det tager ½ minut at spritte en ClampOff af. Med en gennemsnitlig timeløn på ca. 249 kr. for en social- og sundhedsassistent, er omkostningerne for rengøring af instrumenter ved den traditionelle metode for afnavling (I) 62,2 kr. pr. barn versus 2,3 kr. ved ClampCut (II). 3.3 Samlede omkostninger De samlede omkostninger ved indkøb og brug af instrumenter, materialer og rengøring af instrumenter fremgår af Tabel 3. Tabel 3. De samlede omkostninger* ved afnavling pr. nyfødt barn med en afskrivningsperiode for instrumenter på fem år fordelt på metode Kr. Omkostninger Traditionel** ClampCut*** Instrumenter og materialer (med afskrivning)**** 6,2 29,9 Omkostninger ved tid til rengøring 62,2 2,3 I alt 68,4 32,2 * Eksklusiv moms. ** Afnavling med péaner, pincet og saks. *** Afnavling med ClampCut. **** Péaner og pincet er afskrevet efter tre år og saksen efter 1½ år. Kilde: Beregninger i KORA baseret på oplysninger fra Regionshospitalet Randers (december 2012), lønoplysninger for september 2012 (LOPAKS) og antal fødsler i 2011 (Sundhedsstyrelsen 2012). Det fremgår af Tabel 3, at omkostningerne ved ClampCut beløber sig til ca. 32 kr. pr. barn, der bliver afnavlet versus ca. 68 kr. ved den traditionelle metode. Differencen på ca. 36 kr. til fordel for ClampCut kan væsentligst tilskrives de forholdsvis høje omkostninger ved rengøring af instrumenter ved den traditionelle metode, som ikke bliver modsvaret af udgifter til instrumenter m.v. ved ClampCut-metoden. 3.4 Følsomhedsanalyser Der er efterfølgende blevet lavet en række følsomhedsanalyser på data, hvor der kan være en vis usikkerhed på den anvendte værdi og denne samtidig har en økonomisk betydning i forhold til en eventuel difference mellem omkostningerne ved den traditionelle metode og brug af ClampCut. De er som udgangspunkt baseret på en reduktion henholdsvis en forøgelse med 50 % for en given variabel. Herved bliver grundestimatets robusthed afprøvet. I følsomhedsanalyserne er der foretaget følgende ændringer: 1. Tidsforbruget til rengøring er øget med 50 % - uanset metode 2. Social- og sundhedsassistenternes arbejdstimer er reduceret med 25 % 7 7 I denne følsomhedsanalyse er det antaget, at social- og sundhedsassistenternes arbejdstid på timer er reduceret med 25 %, idet nogle af disse timer fx anvendes på opgaver af mere administrativ art og møder. 8

9 3. Det er antaget, at der kun bliver brugt 1 ekstra navleklemme 4. Best case 8 scenarium: følsomhedsanalyse (samlet set) 5. Hver ClampOff benyttes kun én gang, inden den kasseres 6. Tidforbruget til rengøring er reduceret med 50 % - uanset metode 7. Worst case 9 scenarium: følsomhedsanalyse 4+5 (samlet set). I Tabel 4 er resultaterne fra følsomhedsanalyserne præsenteret. Tabel 4. Følsomhedsanalyser: De samlede omkostninger* ved afnavling pr. nyfødt barn fordelt på metode og scenarium Kr. Følsomhedsanalyse Beskrivelse Traditionel ClampCut Difference Grundestimat Tidsforbruget til rengøring er øget (50 %) Social- og sundhedsassistenternes arbejdstimer er reduceret (25 %) Forsendelsesomkostninger er reduceret (knap 90 %) Best case** Scenarierne 1-3 samlet set Hver ClampOff benyttes kun én gang inden den kasseres Tidsforbruget til rengøring er reduceret (50 %) Worst case*** Scenarierne 4-5 samlet set * Eksklusiv moms. ** Til fordel for brugen af ClampCut. *** Til fordel for den traditionelle metode. Kilde: Beregninger i KORA baseret på oplysninger fra Regionshospitalet Randers (december 2012), lønoplysninger (LOPAKS sep. 2012) og antal fødsler i 2011 (Sundhedsstyrelsen 2012). Det ses (Tabel 4), at den forventede difference mellem omkostninger ved den traditionelle metode sammenlignet med brugen af ClampCut pr. barn, der bliver afnavlet, er på ca. 36 kr. (omkostningerne ved at afnavle med den traditionelle metode er højere end ved brug af ClampCut). Den største differens i omkostningerne til fordel for brugen af ClampCut forekommer, når følgende forudsætninger er gældende samtidig (best case scenarium): i) tidforbruget til rengøring af instrumenter er 50 % større end det i grundestimatet forekommende, ii) social og sundhedsassistenternes arbejdstid er reduceret med 25 %, og iii) der anvendes kun én ekstra navleklemme. Herved stiger differensen fra 36 kr. til 99 kr. pr. barn, der bliver afnavlet. Af worst case scenariet fremgår det, at der er en differens på 6 kr., som fortsat er til fordel for brugen af ClampCut. Denne fremkommer, når følgende to forudsætninger gør sig gældende samtidig: i) hver ClampOff bruges kun én gang inden den kasseres, og ii) tidforbruget til rengøring af instrumenter er 50 % mindre end det i grundestimatet forekommende. I Tabel 5 er resultaterne fra ovenstående Tabel 4 ekstrapoleret til brug for estimation af den forventede differens i årlige omkostninger på Regionshospitalet Randers henholdsvis på landsplan. Til disse beregninger er der taget udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens oplysninger om antal fødsler på Regionshospitalet Randers henholdsvis i hele Danmark i Det er antaget, at ClampCut vil blive benyttet ved afnavling af alle nyfødte. Hvis dette ikke er tilfældet vil differensen følgelig være mindre. 8 Til fordel for brugen af ClampCut (II). 9 Til fordel for den traditionelle metode (I). 10 Sundhedsstyrelsen. Fødselsstatistikken København I 2011 var antallet af fødsler i Danmark (heraf var 99,6 % levendefødte), mens antallet af fødsler på Regionshospitalet Randers var

10 Tabel 5. Den forventede difference på de samlede årlige omkostninger* ved afnavling med den traditionelle metode med péaner og saks versus brugen af engangsinstrumentet ClampCut fordelt på scenarium og sted Kr. Regionshospitalet Følsomhedsanalyse Beskrivelse Randers Hele landet Grundestimat Tidsforbruget til rengøring er øget (50 %) Social- og sundhedsassistenternes arbejdstimer er reduceret (25 %) Der anvendes kun 1 ekstra navleklemme (antagelse) Best case** Scenarierne 1-3 samlet set Hver ClampOff benyttes kun én gang inden den kasseres (antagelse) Tidsforbruget til rengøring er reduceret (50 %) Worst case*** Scenarierne 4-5 samlet set * Eksklusiv moms. ** Til fordel for brugen af ClampCut. *** Til fordel for den traditionelle metode. Kilde: Beregninger i KORA baseret på oplysninger fra Regionshospitalet Randers (december 2012, fødselstallet i 2011 (Sundhedsstyrelsen 2012) samt lønoplysninger i september 2012 (LOPAKS). Det ses i Tabel 5, at for Regionshospitalet Randers kan det forventes, at differensen på de årlige omkostninger ved at bruge ClampCut fremfor den traditionelle metode til afnavling vil være på ca kr. (med et spænd på kr. jf. følsomhedsanalyserne). Der skal gøres opmærksom på, at besparelsespotentialet forudsætter, at man på hospitalet beslutter sig for at bruge ClampCut ved alle fødsler fremfor den traditionelle metode. Det skal yderligere erindres, at for at kunne effektuere færre omkostninger i forbindelse med afnavling ved brug af ClampCut skal socialog sundhedsassistenternes mindre tidsforbrug til rengøring af instrumenter reelt kunne reduceres. Ved en antagelse om, at der kan ekstrapoleres til hele landet og igen under forudsætning af, at ClampCut vil blive brugt ved afnavling af alle nyfødte børn, fremgår det yderligere, at den forventede årlige differens på omkostningerne er i størrelsesordenen 2,127 mio. kr. (med et spænd på 0,355 5,866 mio. kr. jf. følsomhedsanalyserne). 10

11 4. Diskussion Den økonomiske analyse viser, at omkostningerne ved brug af engangsinstrumentet ClampCut- SCC23 beløber sig til ca. 32 kr. pr. barn sammenholdt med ca. 68 kr. ved den traditionelle metode, hvor der anvendes péaner og saks til afklemning og overklipning af navlestrengen hos nyfødte børn. Af følsomhedsanalyserne fremgår det, at differensen på omkostningerne ved brug af ClampCut versus den traditionelle metode ved afnavling er forholdsvis følsom i forhold til de forudsætninger, der er lagt ind i analyserne. Den forventede difference er på ca. 36 kr. pr. afnavlet barn til fordel for brug af ClampCut (med et spænd på 6-99 kr., jf. de gennemførte følsomhedsanalyser). Der er imidlertid nogle forbehold, som bør tages i betragtning, når man vurderer de økonomiske beregninger. Der skal således gøres opmærksom på, at det ikke er alle omkostninger, der er medtaget. Omkostninger ved indkøb og afskrivning af rengøringsmaskiner samt autoklave indgår ikke. Det betyder, at omkostningerne ved den traditionelle metode er undervurderede. Ligeledes indgår omkostningerne ved fjernelse og bortskaffelse af ClampCut og ClampOff heller ikke. Herudover indgår eventuelle forskellige outcome ved de to metoder i form af fx infektionsrisiko og det kosmetiske udseende af barnets navle ikke i de økonomiske beregninger. Omkostninger ved en eventuel arbejdsskade grundet fx blodsprøjt eller tilskadekomst ved håndtering af instrumenterne i forbindelse med afnavlingen er ikke fundet væsentlige at inddrage i beregningerne, idet social- og sundhedsassistenten på Regionshospitalet Randers oplyser, at der ikke er forskel herpå i de to metoder. Hun oplyser imidlertid, at en navlestreng undertiden kan være så tyk, at ClampCut ikke kan anvendes; hyppigheden heraf kendes ikke, og dette forhold indgår således heller ikke i beregningerne. Endelig skal det påpeges, at de økonomiske beregninger alene er baseret på anvendelsen af ClampCut på ét hospital. Hvorvidt arbejdsgange og tidforbrug ved rengøring af instrumenter er de samme på andre hospitaler, har jeg ikke viden om. Det skal yderligere påpeges, at der kun er tale om et besparelsespotentiale. For at kunne effektuere færre omkostninger i forbindelse med afnavling ved brug af ClampCut, skal social-og sundhedsassistenternes mindre tidsforbrug til rengøring af instrumenter reelt kunne reduceres. 11

12 5. Konklusion Der er formentlig færre omkostninger forbundet med at bruge engangsinstrumentet ClampCut versus den traditionelle metode med péaner og saks til afnavling af nyfødte børn. Differensen beløber sig til ca. 36 kr. pr. barn, der bliver afnavlet (med et spænd på 6 99 kr. i henhold til de gennemførte følsomhedsanalyser). Der skal imidlertid gøres det forbehold, at de økonomiske beregninger alene er baseret på anvendelsen af ClampCut på ét hospital i Danmark. 12

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud NOTAT De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud Bo Panduro, tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Amanda Madsen, amma@kora.dk Marts 2014 Købmagergade 22. 1150 København K.

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2013

Kommunernes regnskaber 2013 Bo Panduro og Jørgen Mølgaard Lauridsen Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Et nærmere blik på botilbudsområdet

Et nærmere blik på botilbudsområdet Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Et nærmere blik på botilbudsområdet Hovedresultater i to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Omkostningsvurdering. Multisystemisk Terapi (MST)

Omkostningsvurdering. Multisystemisk Terapi (MST) Omkostningsvurdering af Multisystemisk Terapi (MST) November 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 6. november 2011 Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse Indstilling Denne indstilling er udarbejdet med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Hans Skov Kloppenborg og Jesper Wittrup. Rapportsammenfatning: Sårbare børn hvem er de, hvor bor de, og hvordan klarer de sig i skolen?

Hans Skov Kloppenborg og Jesper Wittrup. Rapportsammenfatning: Sårbare børn hvem er de, hvor bor de, og hvordan klarer de sig i skolen? Hans Skov Kloppenborg og Jesper Wittrup Rapportsammenfatning: Sårbare børn hvem er de, hvor bor de, og hvordan klarer de sig i skolen? Rapportsammenfatning: Sårbare børn hvem er de, hvor bor de, og hvordan

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Omkostningsvurdering. Processuelle Netværksmøder

Omkostningsvurdering. Processuelle Netværksmøder Omkostningsvurdering af Processuelle Netværksmøder Oktober 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel på området for udsatte børn og unge

Ressourcetildelingsmodel på området for udsatte børn og unge Jacob Seier Petersen og Anne Line Tenny Jordan Ressourcetildelingsmodel på området for udsatte børn og unge Socioøkonomiske udgiftsbehov i seks administrative distrikter i Københavns Kommune Ressourcetildelingsmodel

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) 1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Omkostningsvurdering. Utrolige År - Småbørn

Omkostningsvurdering. Utrolige År - Småbørn Omkostningsvurdering af De Utrolige År - Småbørn Marts 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Resultaterne fra den økonomiske evaluering af TTA-projektet. v/ Programchef Kurt Houlberg og Programleder Nicolai Kristensen, KORA

Resultaterne fra den økonomiske evaluering af TTA-projektet. v/ Programchef Kurt Houlberg og Programleder Nicolai Kristensen, KORA Resultaterne fra den økonomiske evaluering af TTA-projektet v/ Programchef Kurt Houlberg og Programleder Nicolai Kristensen, KORA Formål Formålet med den økonomiske evaluering af TTA-modellen er at belyse

Læs mere

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Økonomien er opdelt i 2 dele: Personaleomkostninger som følge

Læs mere

Sammenfatning og hovedkonklusioner

Sammenfatning og hovedkonklusioner Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Andreas Ferdinand Hansen Nøgletalsanalyse af otte kommuners ejendomsadministration Sammenfatning og hovedkonklusioner Nøgletalsanalyse af otte kommuners ejendomsadministration

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer Notat Emne: Bilag 1 til byrådsindstilling om Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af vandtaksten. Den 16. oktober 2006

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere

Den automatiserede budgetlægning

Den automatiserede budgetlægning Eli Nørgaard, Bo Panduro og Simon Hartwell Christensen Den automatiserede budgetlægning Kortlægning af kommunernes demografimodeller Publikationen Den automatiserede budgetlægning - kortlægning af kommunernes

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene

Anvendelse af vikarer på sygehusene Kapitel 8 78 Anvendelse af vikarer på sygehusene Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2014

Kommunernes regnskaber 2014 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen Kommunernes regnskaber 214 Overskud for gennemsnitskommunen men fortsat stor spredning i kommunernes resultater Kommunernes regnskaber 214 - Overskud

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud

Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud Juni - 2014 Side 0 af 12 FORMÅL OG BAGGRUND... 2 RESUME... 2 NORMERINGER I DAGTILBUD PR. 1. OKTOBER 2012... 4 OPGØRELSE AF ANTAL INDSKREVNE BØRN:...

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Til Digitaliseringsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Ref. 1270000438 Rambøll Hannemanns

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Information til forældre Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Ammepolitik Regionshospitalet Randers har en ammepolitik, der tager udgangspunkt i De

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Beregning af interne takster og skyggepriser

Beregning af interne takster og skyggepriser Marie Kruse og Eskild Klausen Fredslund Beregning af interne takster og skyggepriser Epilepsihospitalet Filadelfia Publikationen Beregning af interne takster og skyggepriser kan downloades fra hjemmesiden

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

Lovgrundlag. Afsnittet redegør for lovgrundlaget for støtte i eget hjem, jf. SEL 85, og ophold i botilbud, jf. SEL 108. Støtte i eget hjem.

Lovgrundlag. Afsnittet redegør for lovgrundlaget for støtte i eget hjem, jf. SEL 85, og ophold i botilbud, jf. SEL 108. Støtte i eget hjem. Støtte i eget hjem 24 timer i døgnet eller ophold i botilbud. Notatet analyserer de økonomiske forhold ved to ydelsesformer, herunder støtte i eget hjem og ophold i botilbud, hvor støtte i eget hjem har

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Sammenfatning af publikation fra : Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Laura Emdal Navne Marie Brandhøj Wiuff Oktober 2011 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Rekrutteringsanalyse - Vejledning til afgangsmønster og personaleøkonomisk værktøj

Rekrutteringsanalyse - Vejledning til afgangsmønster og personaleøkonomisk værktøj Rekrutteringsanalyse - Vejledning til afgangsmønster og personaleøkonomisk værktøj København den 1. oktober 2007 KL s Center for Kompetenceudvikling og Personalepolitik Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...

Læs mere

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider R o c k w o o l F o n d e n s F o r s k n i n g s e n h e d Notat Danskeres normale og faktiske arbejdstider hvor store er forskellene mellem forskellige grupper? Af Jens Bonke Oktober 2012 1 1. Formål

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

09.31 O.11 4/2013 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti for Sundhedskartellets område

09.31 O.11 4/2013 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti for Sundhedskartellets område Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.31 Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare?

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare? Camilla T. Dalsgaard Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 kan hentes

Læs mere

Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet.

Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet. Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet. 1. Introduktion Med udgangspunkt i konkurrenceudsættelsesstrategien er der udarbejdet en foranalyse vedrørende konkurrenceudsættelse af et ældredistrikt

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK

Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK i:\marts-2001\venstre-03-01.doc Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK Venstres skattepolitik bygger på et skattestop og nedbringelse af skatterne i takt med, at

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget

Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget Bilag 4 FORUDSÆTNINGER 15. APRIL 2011 DRIFTSØKONOMIEN FOR ET NYT STORKØKKEN - BEREGNET UD FRA FØLGENDE FORUDSÆTNINGER Driftsøkonomien for et nyt storkøkken, er en beregning af hvad det isoleres set koster,

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015 Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr. 110,55 Ungarbejdere, stiger til kr. 66,67 Biscuit- og Kagefabrikker

Læs mere

Business case for ABT-projekt om forflytning

Business case for ABT-projekt om forflytning Business case for ABT-projekt om forflytning Maj 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere