Afnavling med engangsinstrumentet ClampCut sammenlignet med traditionel afklemning og overklipning af navlestrengen. Økonomiske beregninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afnavling med engangsinstrumentet ClampCut sammenlignet med traditionel afklemning og overklipning af navlestrengen. Økonomiske beregninger"

Transkript

1 Susanne Reindahl Rasmussen Afnavling med engangsinstrumentet ClampCut sammenlignet med traditionel afklemning og overklipning af navlestrengen Økonomiske beregninger

2 Publikationen Afnavling med engangsinstrumentet ClampCut sammenlignet med traditionel afklemning og overklipning af navlestrengen kan downloades fra hjemmesiden KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til KORA. Omslag: Mega Design og Monokrom Udgiver: KORA ISBN: Projekt 3776 Marts 2013 KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning KORA er en uafhængig statslig institution, hvis formål er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål med beregningerne Opdragsgiver og finansiering Evalueringens grundlag Metoder og datagrundlag Afnavling Eventuel fjernelse af navleklemme Rengøring af instrumenter Tidsforbrug, indkøbspriser på instrumenter og materialer Resultater Omkostninger ved instrumenter og materialer Omkostninger ved rengøring af instrumenter Samlede omkostninger Følsomhedsanalyser Diskussion Konklusion

4 1. Indledning Fødegangen på Regionshospitalet Randers er det eneste sted i Danmark, som anvender engangsinstrumentet ClampCut-SCC23, der kan afklemme og overskære navlestrengen hos nyfødte børn. Det har hidtil været op til den enkelte jordemoder på Regionshospitalet Randers at afgøre, hvorvidt hun vil afnavle barnet ved at benytte den traditionelle arbejdsgang, hvor der anvendes péaner 1 og saks til afklemning henholdsvis overklipning af navlestrengen eller ClampCut-SCC23. Af en tidligere analyse fremgår det, at hospitalernes omkostninger ved brug af den traditionelle metode med péaner og saks formentlig er højere end ved afnavling med ClampCut 2. Den pågældende analyse er imidlertid baseret på sengedagspriser, uden hensyntagen til hvilke personalegrupper der har udført arbejdet med at rengøre instrumenterne, som benyttes i forbindelse med afnavling med péaner og saks. I denne analyse er de økonomiske beregninger baseret på de faktiske omkostninger for personalegruppen, der udfører rengøringen. 1.1 Formål med beregningerne Formålet med de økonomiske beregninger er: At sammenholde hospitalets omkostninger ved afnavling med engangsinstrumentet ClampCut-SCC23 med den traditionelle metode, hvor der anvendes péaner og saks til afklemning og overklipning af navlestrengen hos nyfødte børn. 1.2 Opdragsgiver og finansiering Dette notat er udarbejdet på foranledning af Knud Lykke Jensen, Price Invena ApS og finansieret af Price Invena ApS. 1.3 Evalueringens grundlag KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning har gennemført et interview med en social- og sundhedsassistent på fødegangen på Regionshospitalet Randers med henblik på at få indblik i og oplysninger om de to forskellige arbejdsmetoder, som er skitseret ovenfor. Der er desuden indhentet oplysninger om: Indkøbspriser på de instrumenter og materialer der anvendes Hvilke arbejdsgange der er forbundet med de to metoder Hvilket tidsforbrug der er forbundet med de to metoder (specifikt i forhold til rengøring af brugte instrumenter) Hvilke personalegrupper der involveres heri. 1 En péaner anvendes til at stoppe blødninger ved at klemme på blodkaret. 2 Price Invena. Cost benefit analyse for ClampCut -SCC23. 4

5 2. Metoder og datagrundlag I dette kapitel beskriver jeg de to metoder, der anvendes ved afnavling af nyfødte børn samt tilknyttede arbejdsopgaver (blodprøvetagning og rengøring af instrumenter). Herudover beskriver jeg også kort, hvorledes jeg har indhentet oplysninger om det forbundne tidsforbrug samt værdifastsættelsen heraf samt de tilknyttede omkostninger til materialer. 2.1 Afnavling Ved afnavling efter fødslen afbrydes forbindelsen mellem barn og moderkage. Det kan enten ske på traditionel vis (I) eller ved brug af ClampCut (II). Nedenfor beskrives de to metoder 3 og de instrumenter, der anvendes. Afnavling på traditionel vis med péaner og saks (I): Blodtilførslen afbrydes først med to péaner, hvor der er påsat en elastik på den ene. Herefter klippes navlesnoren over med en saks, og elastikken sættes på navlestumpen med en pincet. Når der afnavles med péaner og saks, benyttes der således et afnavlingssæt, som omfatter følgende instrumenter og materialer: 2 péaner 1 sygeplejesaks 1 pincet 1-2 elastikker (leveres på en sikkerhedsnål). Fordi alle nyfødte skal have undersøgt syre-basestatus på navlestrengsblod uanset hvilken metode der anvendes ved afnavling benyttes der yderligere: 2 navleklemmer. Ved undersøgelsen af syre base-status på navlestrengen bruges der ved begge metoder en engangssprøjte, som ikke indgår i de økonomiske beregninger. Afnavling med ClampCut-SCC23 (II): Ved afnavling med ClampCut placeres navlestrengen i instrumentet tæt på den nyfødtes mave. Navleklemmen, der er en del af ClampCut-instrumentet, lukkes om navlestumpen ved barnets mave. Herefter trykkes et stempel ned, hvorved navlestrengen bliver skåret over og navleklemmen lukkes fuldstændigt. Herudover bliver der påsat en navleklemme, som lukkes om den del af navlestrengen, der er forbundet med moderkagen og yderligere en navleklemme med henblik på blodprøvetagningen. For jordemødre, som forstår at bruge ClampCut rigtigt, er det ikke nødvendigt med en saks, da ClampCut også kan anvendes ved undersøgelsen af hvor mange kar navlestrengen indeholder. Ved denne afnavlingsmetode skal der bruges: 1 ClampCut-SCC23 (engangsinstrument) med 1 navleklemme påmonteret 2 ekstra navleklemmer til dobbelt afnavling Eventuel fjernelse af navleklemme Barnets navlestump tørrer gradvist ind og falder af efter nogle dage (undertiden dage) og dermed falder elastik eller navleklemme også af. 3 Beskrivelsen er godkendt af den interviewede social- og sundhedsassistent. 4 Nogle jordemødre vil kunne nøjes med 2 navleklemmer i alt. 5

6 Hvis navleklemmen fra Price Invena skal fjernes og altså ikke blot falde af sammen med navlestumpen, skal der benyttes et instrument hertil: 1 ClampOff På for tidligt fødte børn, som er indlagt på neonatalafdelingen, bliver navleklemmen ofte fjernet et døgn efter fødslen, da den ikke længere har en funktion og kan være i vejen, når barnet fx skal vaskes. 2.3 Rengøring af instrumenter Efter fødslen skal de anvendte instrumenter rengøres, hvilket omfatter flere arbejdsgange. De bliver i første omgang vasket manuelt i skyllerummet på fødegangen. Herefter bliver de vasket i en gennemstikskoger (samme sted). Efterfølgende bliver de transporteret til sterilcentralen, hvor de endnu engang bliver vasket i en maskine ved høj temperatur. Endelig bliver de pakket sterilt og autoklaveret. Dette arbejde udføres af to social- og sundhedsassistenter (en på fødegangen henholdsvis en i sterilcentralen). ClampOff kan ifølge producenten bruges indtil gange, hvorfor den bliver sprittet af mellem brug. 2.4 Tidsforbrug, indkøbspriser på instrumenter og materialer I beregningerne har vi medtaget omkostninger baseret på et væsentlighedskriterium. Det betyder, at omkostninger af mindre betydning for det samlede resultat ikke indgår (fx udgiften til sprit ved rengøring af ClampOff). Omkostninger ved selve afnavlingen indgår heller ikke, da tidsforbruget ikke er væsentligt forskelligt ved de to metoder. Endelig gøres der opmærksom på, at omkostninger ved indkøb og slidtage til rengøringsmaskiner og autoklave ikke indgår, da det ikke er muligt at estimere omkostningerne herved, idet de pågældende maskiner i vid udstrækning bruges til andre instrumenter. Indkøbspriserne på instrumenterne (péan, saks, pincet, ClampCut og ClampOff) og rengøringsmidler er oplyst af social- og sundhedsassistenten på fødegangen, mens priserne på materialer i øvrigt er oplyst af en social- og sundhedsassistent i sterilcentralen. Forsendelsesomkostningerne ved brug af ClampCut og ClampOff er baseret på fakturaer for Der er således beregnet gennemsnitlige forsendelsesomkostninger baseret på et års forbrug. For hver ClampCut der faktureres leverer producenten en gratis navleklemme. En enkeltstående forsendelse med ekstra høje omkostninger foranlediget af sygehusets anmodning om en specialforsendelse indgår ikke i beregningerne. Tidsforbruget ved rengøring af instrumenter samt afhentning er baseret på et skøn af de to socialog sundhedsassistenter på fødegangen henholdsvis i sterilcentralen på Regionshospitalet Randers. Tidsforbruget er værdisat på basis af lønopgørelser for september 2012 fra Det fælleskommunale Løndatakontor (LOPAKS) 5. Der er således indhentet oplysninger om den gennemsnitlige løn med tillæg for en social- og sundhedsassistent, der er ansat i en region på overenskomst, ekstraordinært eller i fleksjob. Heri indgår grundløn, tillæg (faste månedlige og engangstillæg), genetillæg (arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg ikke overarbejde), særlig feriegodtgørelse og pensionsbidrag. Det er estimeret, at der i 2012 var ca arbejdstimer (fraregnet ferie, feriefridage, helligdage og afsat frokosttid). Det betyder, at timelønnen er estimeret til 249 kr. pr. arbejdstime. 5 6

7 3. Resultater 3.1 Omkostninger ved instrumenter og materialer Udgifterne til indkøb af instrumenter og materialer, der bruges ved afnavling og efterfølgende rengøring af instrumenter ved den traditionelle metode (I), ses i Tabel 1 henholdsvis i Tabel 2, når der anvendes ClampCut. Tabel 1. Indkøbspriser* på instrumenter og materialer som anvendes ved traditionel afnavling (med péaner og saks) Kr. Antal instrumenter og materialer * Eksklusiv moms. Pris (kr.) 1 péan 79,5 1 pincet 145,5 1 saks 8,5 1 navleklemme 1,4 Elastikker 1,5 1 sterilpose med papkapsel 2,0 Rengørings- og afspændingsmidler (enhedspriser: 71,34 henh. 30,98 kr.)** 102,3 Kilde: Beregninger i KORA baseret på oplysninger fra Regionshospitalet Randers (december 2012). Tabel 2. Indkøbspriser* på instrumenter og materialer, som anvendes ved afnavling med ClampCut Kr. Antal instrumenter og materialer Pris (kr.) 1 ClampCut med 1 navleklemme påmonteret 25,0 1 navleklemme** 2,5 1 ClampOff 15,0 Forsendelse, gennemsnitspris for 1 ClampCut + 2 ekstra navleklemmer 2,3 Forsendelse af ClampOff (gennemsnitspris for 1 stk.) 2,0 * Eksklusiv moms. ** Producenten leverer en gratis navleklemme for hver ClampCut, der fremsendes. Kilde: Beregninger i KORA er baseret på oplysninger fra Regionshospitalet Randers (december 2012). På fødegangen på Regionshospitalet Randers er der otte afnavlingssæt, som bruges til ca årlige fødsler 6. Hvert sæt er i gennemsnit benyttet 252 gange i I de efterfølgende beregninger er det antaget, at der indkøbes nye péaner og pincetter efter tre års brug (afskrivning på tre år) og nye sakse efter 1½ års brug (afskrivning på et år). Det er yderligere antaget, at en ClampOff anvendes ved alle børn, der bliver indlagt på neonatalafdelingen (knap 9 % af alle levendefødte børn) og derudover, at den kan bruges 15 gange inden den kasseres. Herudover er det skønnet, at omkostningerne ved rengørings- og afspændingsmidler beløber sig til 0,9 kr. pr barn, der bliver afnavlet med den traditionelle metode. 3.2 Omkostninger ved rengøring af instrumenter Social- og sundhedsassistenten på fødegangen har vurderet, at tidsforbruget til vask og rengøring af et helt afnavlingssæt tager fem minutter. Mens social- og sundhedsassistenten på sterilcentralen har vurderet, at hendes tidsforbrug til rengøring, autoklavering og pakning i sterilcentralen samt 6 Sundhedsstyrelsen. Fødselsstatistikken København

8 transporttid (fra sterilcentral til fødegang og retur) beløber sig til i alt 5-10 minutter pr. afnavlingssæt. I basisanalysen har jeg antaget, at social- og sundhedsassistenten fra sterilcentralen bruger ti minutter til sin del af arbejdet. Det betyder, at det samlede tidsforbrug for rengøring m.m. af et helt afnavlingssæt er 15 minutter, mens jeg har antaget, at det tager ½ minut at spritte en ClampOff af. Med en gennemsnitlig timeløn på ca. 249 kr. for en social- og sundhedsassistent, er omkostningerne for rengøring af instrumenter ved den traditionelle metode for afnavling (I) 62,2 kr. pr. barn versus 2,3 kr. ved ClampCut (II). 3.3 Samlede omkostninger De samlede omkostninger ved indkøb og brug af instrumenter, materialer og rengøring af instrumenter fremgår af Tabel 3. Tabel 3. De samlede omkostninger* ved afnavling pr. nyfødt barn med en afskrivningsperiode for instrumenter på fem år fordelt på metode Kr. Omkostninger Traditionel** ClampCut*** Instrumenter og materialer (med afskrivning)**** 6,2 29,9 Omkostninger ved tid til rengøring 62,2 2,3 I alt 68,4 32,2 * Eksklusiv moms. ** Afnavling med péaner, pincet og saks. *** Afnavling med ClampCut. **** Péaner og pincet er afskrevet efter tre år og saksen efter 1½ år. Kilde: Beregninger i KORA baseret på oplysninger fra Regionshospitalet Randers (december 2012), lønoplysninger for september 2012 (LOPAKS) og antal fødsler i 2011 (Sundhedsstyrelsen 2012). Det fremgår af Tabel 3, at omkostningerne ved ClampCut beløber sig til ca. 32 kr. pr. barn, der bliver afnavlet versus ca. 68 kr. ved den traditionelle metode. Differencen på ca. 36 kr. til fordel for ClampCut kan væsentligst tilskrives de forholdsvis høje omkostninger ved rengøring af instrumenter ved den traditionelle metode, som ikke bliver modsvaret af udgifter til instrumenter m.v. ved ClampCut-metoden. 3.4 Følsomhedsanalyser Der er efterfølgende blevet lavet en række følsomhedsanalyser på data, hvor der kan være en vis usikkerhed på den anvendte værdi og denne samtidig har en økonomisk betydning i forhold til en eventuel difference mellem omkostningerne ved den traditionelle metode og brug af ClampCut. De er som udgangspunkt baseret på en reduktion henholdsvis en forøgelse med 50 % for en given variabel. Herved bliver grundestimatets robusthed afprøvet. I følsomhedsanalyserne er der foretaget følgende ændringer: 1. Tidsforbruget til rengøring er øget med 50 % - uanset metode 2. Social- og sundhedsassistenternes arbejdstimer er reduceret med 25 % 7 7 I denne følsomhedsanalyse er det antaget, at social- og sundhedsassistenternes arbejdstid på timer er reduceret med 25 %, idet nogle af disse timer fx anvendes på opgaver af mere administrativ art og møder. 8

9 3. Det er antaget, at der kun bliver brugt 1 ekstra navleklemme 4. Best case 8 scenarium: følsomhedsanalyse (samlet set) 5. Hver ClampOff benyttes kun én gang, inden den kasseres 6. Tidforbruget til rengøring er reduceret med 50 % - uanset metode 7. Worst case 9 scenarium: følsomhedsanalyse 4+5 (samlet set). I Tabel 4 er resultaterne fra følsomhedsanalyserne præsenteret. Tabel 4. Følsomhedsanalyser: De samlede omkostninger* ved afnavling pr. nyfødt barn fordelt på metode og scenarium Kr. Følsomhedsanalyse Beskrivelse Traditionel ClampCut Difference Grundestimat Tidsforbruget til rengøring er øget (50 %) Social- og sundhedsassistenternes arbejdstimer er reduceret (25 %) Forsendelsesomkostninger er reduceret (knap 90 %) Best case** Scenarierne 1-3 samlet set Hver ClampOff benyttes kun én gang inden den kasseres Tidsforbruget til rengøring er reduceret (50 %) Worst case*** Scenarierne 4-5 samlet set * Eksklusiv moms. ** Til fordel for brugen af ClampCut. *** Til fordel for den traditionelle metode. Kilde: Beregninger i KORA baseret på oplysninger fra Regionshospitalet Randers (december 2012), lønoplysninger (LOPAKS sep. 2012) og antal fødsler i 2011 (Sundhedsstyrelsen 2012). Det ses (Tabel 4), at den forventede difference mellem omkostninger ved den traditionelle metode sammenlignet med brugen af ClampCut pr. barn, der bliver afnavlet, er på ca. 36 kr. (omkostningerne ved at afnavle med den traditionelle metode er højere end ved brug af ClampCut). Den største differens i omkostningerne til fordel for brugen af ClampCut forekommer, når følgende forudsætninger er gældende samtidig (best case scenarium): i) tidforbruget til rengøring af instrumenter er 50 % større end det i grundestimatet forekommende, ii) social og sundhedsassistenternes arbejdstid er reduceret med 25 %, og iii) der anvendes kun én ekstra navleklemme. Herved stiger differensen fra 36 kr. til 99 kr. pr. barn, der bliver afnavlet. Af worst case scenariet fremgår det, at der er en differens på 6 kr., som fortsat er til fordel for brugen af ClampCut. Denne fremkommer, når følgende to forudsætninger gør sig gældende samtidig: i) hver ClampOff bruges kun én gang inden den kasseres, og ii) tidforbruget til rengøring af instrumenter er 50 % mindre end det i grundestimatet forekommende. I Tabel 5 er resultaterne fra ovenstående Tabel 4 ekstrapoleret til brug for estimation af den forventede differens i årlige omkostninger på Regionshospitalet Randers henholdsvis på landsplan. Til disse beregninger er der taget udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens oplysninger om antal fødsler på Regionshospitalet Randers henholdsvis i hele Danmark i Det er antaget, at ClampCut vil blive benyttet ved afnavling af alle nyfødte. Hvis dette ikke er tilfældet vil differensen følgelig være mindre. 8 Til fordel for brugen af ClampCut (II). 9 Til fordel for den traditionelle metode (I). 10 Sundhedsstyrelsen. Fødselsstatistikken København I 2011 var antallet af fødsler i Danmark (heraf var 99,6 % levendefødte), mens antallet af fødsler på Regionshospitalet Randers var

10 Tabel 5. Den forventede difference på de samlede årlige omkostninger* ved afnavling med den traditionelle metode med péaner og saks versus brugen af engangsinstrumentet ClampCut fordelt på scenarium og sted Kr. Regionshospitalet Følsomhedsanalyse Beskrivelse Randers Hele landet Grundestimat Tidsforbruget til rengøring er øget (50 %) Social- og sundhedsassistenternes arbejdstimer er reduceret (25 %) Der anvendes kun 1 ekstra navleklemme (antagelse) Best case** Scenarierne 1-3 samlet set Hver ClampOff benyttes kun én gang inden den kasseres (antagelse) Tidsforbruget til rengøring er reduceret (50 %) Worst case*** Scenarierne 4-5 samlet set * Eksklusiv moms. ** Til fordel for brugen af ClampCut. *** Til fordel for den traditionelle metode. Kilde: Beregninger i KORA baseret på oplysninger fra Regionshospitalet Randers (december 2012, fødselstallet i 2011 (Sundhedsstyrelsen 2012) samt lønoplysninger i september 2012 (LOPAKS). Det ses i Tabel 5, at for Regionshospitalet Randers kan det forventes, at differensen på de årlige omkostninger ved at bruge ClampCut fremfor den traditionelle metode til afnavling vil være på ca kr. (med et spænd på kr. jf. følsomhedsanalyserne). Der skal gøres opmærksom på, at besparelsespotentialet forudsætter, at man på hospitalet beslutter sig for at bruge ClampCut ved alle fødsler fremfor den traditionelle metode. Det skal yderligere erindres, at for at kunne effektuere færre omkostninger i forbindelse med afnavling ved brug af ClampCut skal socialog sundhedsassistenternes mindre tidsforbrug til rengøring af instrumenter reelt kunne reduceres. Ved en antagelse om, at der kan ekstrapoleres til hele landet og igen under forudsætning af, at ClampCut vil blive brugt ved afnavling af alle nyfødte børn, fremgår det yderligere, at den forventede årlige differens på omkostningerne er i størrelsesordenen 2,127 mio. kr. (med et spænd på 0,355 5,866 mio. kr. jf. følsomhedsanalyserne). 10

11 4. Diskussion Den økonomiske analyse viser, at omkostningerne ved brug af engangsinstrumentet ClampCut- SCC23 beløber sig til ca. 32 kr. pr. barn sammenholdt med ca. 68 kr. ved den traditionelle metode, hvor der anvendes péaner og saks til afklemning og overklipning af navlestrengen hos nyfødte børn. Af følsomhedsanalyserne fremgår det, at differensen på omkostningerne ved brug af ClampCut versus den traditionelle metode ved afnavling er forholdsvis følsom i forhold til de forudsætninger, der er lagt ind i analyserne. Den forventede difference er på ca. 36 kr. pr. afnavlet barn til fordel for brug af ClampCut (med et spænd på 6-99 kr., jf. de gennemførte følsomhedsanalyser). Der er imidlertid nogle forbehold, som bør tages i betragtning, når man vurderer de økonomiske beregninger. Der skal således gøres opmærksom på, at det ikke er alle omkostninger, der er medtaget. Omkostninger ved indkøb og afskrivning af rengøringsmaskiner samt autoklave indgår ikke. Det betyder, at omkostningerne ved den traditionelle metode er undervurderede. Ligeledes indgår omkostningerne ved fjernelse og bortskaffelse af ClampCut og ClampOff heller ikke. Herudover indgår eventuelle forskellige outcome ved de to metoder i form af fx infektionsrisiko og det kosmetiske udseende af barnets navle ikke i de økonomiske beregninger. Omkostninger ved en eventuel arbejdsskade grundet fx blodsprøjt eller tilskadekomst ved håndtering af instrumenterne i forbindelse med afnavlingen er ikke fundet væsentlige at inddrage i beregningerne, idet social- og sundhedsassistenten på Regionshospitalet Randers oplyser, at der ikke er forskel herpå i de to metoder. Hun oplyser imidlertid, at en navlestreng undertiden kan være så tyk, at ClampCut ikke kan anvendes; hyppigheden heraf kendes ikke, og dette forhold indgår således heller ikke i beregningerne. Endelig skal det påpeges, at de økonomiske beregninger alene er baseret på anvendelsen af ClampCut på ét hospital. Hvorvidt arbejdsgange og tidforbrug ved rengøring af instrumenter er de samme på andre hospitaler, har jeg ikke viden om. Det skal yderligere påpeges, at der kun er tale om et besparelsespotentiale. For at kunne effektuere færre omkostninger i forbindelse med afnavling ved brug af ClampCut, skal social-og sundhedsassistenternes mindre tidsforbrug til rengøring af instrumenter reelt kunne reduceres. 11

12 5. Konklusion Der er formentlig færre omkostninger forbundet med at bruge engangsinstrumentet ClampCut versus den traditionelle metode med péaner og saks til afnavling af nyfødte børn. Differensen beløber sig til ca. 36 kr. pr. barn, der bliver afnavlet (med et spænd på 6 99 kr. i henhold til de gennemførte følsomhedsanalyser). Der skal imidlertid gøres det forbehold, at de økonomiske beregninger alene er baseret på anvendelsen af ClampCut på ét hospital i Danmark. 12

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

De kommunale budgetter 2017

De kommunale budgetter 2017 Bo Panduro og Mette Brinch Hansen De kommunale budgetter 2017 Fornuftig balance mellem udgifter og indtægter De kommunale budgetter 2017 Fornuftig balance mellem udgifter og indtægter Publikationen kan

Læs mere

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Publikationen kan hentes

Læs mere

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud NOTAT De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud Bo Panduro, tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Amanda Madsen, amma@kora.dk Marts 2014 Købmagergade 22. 1150 København K.

Læs mere

De kommunale regnskaber fortsatte tegn på økonomisk stabilisering

De kommunale regnskaber fortsatte tegn på økonomisk stabilisering NOTAT De kommunale regnskaber 2012 fortsatte tegn på økonomisk stabilisering Bo Panduro tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Juni 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 27. maj 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Data for februar 2009 udkommer planlagt forsinket som følge

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 30. april 2009 2 Datagrundlag 4 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning Som følge af flere datamæssige ændringer udkommer data for januar

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4

Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4 Til Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype Bilag 4 Dato Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4 VEDERLAG BILAG 4 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Økonomisk ramme 1 3. Timepriser, estimeret antal timer og udgifter, fase 1

Læs mere

Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen. Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne

Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen. Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Omkostnings- vurdering af Minding the Baby November 2017

Omkostnings- vurdering af Minding the Baby November 2017 Omkostningsvurdering af Minding the Baby November 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Omkostnings- vurdering af DUÅ skole December 2015

Omkostnings- vurdering af DUÅ skole December 2015 Omkostningsvurdering af DUÅ skole December 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk Forfatter:

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2013

Kommunernes regnskaber 2013 Bo Panduro og Jørgen Mølgaard Lauridsen Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

Et nærmere blik på botilbudsområdet

Et nærmere blik på botilbudsområdet Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Et nærmere blik på botilbudsområdet Hovedresultater i to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Data for januar & februar 2008

Data for januar & februar 2008 Data for januar & februar 2008 30. april 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Beskæftigelsesgrader Data for januar og februar 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: Dato: 21. februar 2017 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 5.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: Dato: 21. februar 2017 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 5. Center for Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 038-17 Dato: 21. februar 2017 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 5. april 2017 Opgang

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

gruppe: Parental Management Training, Oregon

gruppe: Parental Management Training, Oregon Omkostningsvurdering af PMTO gruppe: Parental Management Training, Oregon December 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL 1533.7 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 0.0.0.0 Side 2 Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Område...

Læs mere

Rehabiliterende hjemmepleje efter Egedal-modellen

Rehabiliterende hjemmepleje efter Egedal-modellen Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Rehabiliterende hjemmepleje efter Egedal-modellen En analyse af de økonomiske konsekvenser af initiativer igangsat i hjemmeplejen i Egedal Kommune i løbet af 2015 Rehabiliterende

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

Omkostningsvurdering. Multisystemisk Terapi (MST)

Omkostningsvurdering. Multisystemisk Terapi (MST) Omkostningsvurdering af Multisystemisk Terapi (MST) November 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 6. november 2011 Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse Indstilling Denne indstilling er udarbejdet med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2016 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2015

Kommunernes regnskaber 2015 Steffen Kruse Juul Krahn, Thomas Artmann Kristensen og Bo Panduro Kommunernes regnskaber 215 Gennemsnitligt overskud men store forskelle i kommunernes økonomiske resultater Kommunernes regnskaber 215 Gennemsnitligt

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested:

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: Dato: 6. marts 2012 Brevid: 1621031 Bilag 1: Beregninger for etablering af fødeklinikker Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: 1.

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

Data for oktober 2007

Data for oktober 2007 Data for oktober 2007 7. januar 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 2 Beskæftigelsesgrader 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Datagrundlaget Data for oktober 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor vises

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Omkostnings- vurdering af DUÅ førskole December 2015

Omkostnings- vurdering af DUÅ førskole December 2015 Omkostningsvurdering af DUÅ førskole December 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk Forfatter:

Læs mere

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 04. oktober 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer Notat Emne: Bilag 1 til byrådsindstilling om Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af vandtaksten. Den 16. oktober 2006

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) 1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel på området for udsatte børn og unge

Ressourcetildelingsmodel på området for udsatte børn og unge Jacob Seier Petersen og Anne Line Tenny Jordan Ressourcetildelingsmodel på området for udsatte børn og unge Socioøkonomiske udgiftsbehov i seks administrative distrikter i Københavns Kommune Ressourcetildelingsmodel

Læs mere

Omkostningsvurdering. Processuelle Netværksmøder

Omkostningsvurdering. Processuelle Netværksmøder Omkostningsvurdering af Processuelle Netværksmøder Oktober 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom

Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 237 Offentligt Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Analyse Danske Fysioterapeuter Indholdsfortegnelse 1 Resumé 3 2 Økonomiske

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene

Anvendelse af vikarer på sygehusene Kapitel 8 78 Anvendelse af vikarer på sygehusene Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Omkostningsvurdering. Utrolige År - Småbørn

Omkostningsvurdering. Utrolige År - Småbørn Omkostningsvurdering af De Utrolige År - Småbørn Marts 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon Telefax Dato

Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon Telefax Dato Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Telefax 6543 2050 lho@medcom.dk www.medcom.dk Dato 05.02.2013 Revideret business Case Demonstration og Udbredelse af Telepsykiatri Maj 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-2430 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346 af 24. april 2017 (alm.

Læs mere

Samvær med mennesker med demens OMKOSTNINGSVURDERING AF KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE

Samvær med mennesker med demens OMKOSTNINGSVURDERING AF KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE Samvær med mennesker med demens OMKOSTNINGSVURDERING AF KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE 2017 Samvær med mennesker med demens Omkostningsvurdering af kursusforløb til pårørende Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen

Læs mere

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID Kommuner og regioner Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid er, at belyse kommunernes og regionernes

Læs mere

Resultaterne fra den økonomiske evaluering af TTA-projektet. v/ Programchef Kurt Houlberg og Programleder Nicolai Kristensen, KORA

Resultaterne fra den økonomiske evaluering af TTA-projektet. v/ Programchef Kurt Houlberg og Programleder Nicolai Kristensen, KORA Resultaterne fra den økonomiske evaluering af TTA-projektet v/ Programchef Kurt Houlberg og Programleder Nicolai Kristensen, KORA Formål Formålet med den økonomiske evaluering af TTA-modellen er at belyse

Læs mere

Sammenfatning og hovedkonklusioner

Sammenfatning og hovedkonklusioner Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Andreas Ferdinand Hansen Nøgletalsanalyse af otte kommuners ejendomsadministration Sammenfatning og hovedkonklusioner Nøgletalsanalyse af otte kommuners ejendomsadministration

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Lovgrundlag. Afsnittet redegør for lovgrundlaget for støtte i eget hjem, jf. SEL 85, og ophold i botilbud, jf. SEL 108. Støtte i eget hjem.

Lovgrundlag. Afsnittet redegør for lovgrundlaget for støtte i eget hjem, jf. SEL 85, og ophold i botilbud, jf. SEL 108. Støtte i eget hjem. Støtte i eget hjem 24 timer i døgnet eller ophold i botilbud. Notatet analyserer de økonomiske forhold ved to ydelsesformer, herunder støtte i eget hjem og ophold i botilbud, hvor støtte i eget hjem har

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Hans Skov Kloppenborg og Jesper Wittrup. Rapportsammenfatning: Sårbare børn hvem er de, hvor bor de, og hvordan klarer de sig i skolen?

Hans Skov Kloppenborg og Jesper Wittrup. Rapportsammenfatning: Sårbare børn hvem er de, hvor bor de, og hvordan klarer de sig i skolen? Hans Skov Kloppenborg og Jesper Wittrup Rapportsammenfatning: Sårbare børn hvem er de, hvor bor de, og hvordan klarer de sig i skolen? Rapportsammenfatning: Sårbare børn hvem er de, hvor bor de, og hvordan

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere