Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar Januar Rev. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 69494-10. Januar 2011. Rev. 3"

Transkript

1 Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar Januar 2011 Rev. 3 Juli 2008 Juli 2008 Okt Dec DATE MRP LEG HEP LSO NAME Dec Jan Jan Jan DATE HEP GMA GEE SDK NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED Energinet.dk DOC. NO.

2 Energinet.dk - Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar Revisionsoversigt Kapitelnr. og tekst 4.1 Indførelse af ny gebyrstruktur, jf. forslag til harmoniseret balanceafregning i Norden Juli Indførelse af kreditforsikringer December Præcisering af vilkår for net- og transmissionsvirksomheders balanceansvar for nettab Juli 2008 Alle Redaktionelle rettelser Juli 2008 Alle Redaktionelle rettelser, herunder ny skabelon December 2010 Revision MRP HEP LEG LEG HEP Bilagsnr. og tekst 1 Aftalen justeret i overensstemmelse med revideret forskrift C1 Juli Aftalen justeret i overensstemmelse med revideret forskrift C1 December Redaktionelle rettelser December Redaktionelle rettelser Juli 2008 Revision MRP HEP GMA LEG 2/23

3 Energinet.dk - Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar Indholdsfortegnelse 1. Temininologi og definitioner Aftagepligtig produktion Aktørplan Balanceansvar Balanceansvarlig aktør Balancekraft Elleverandør Forbrugsbalanceansvarlig aktør Handelsbalanceansvarlig aktør Korrektionsafregning Kreditramme Kreditforsikring Målepunkt Måleansvarlig Netvirksomhed Produktionsbalanceansvarlig aktør Skabelonafregning Timeafregning Formål, anvendelsesområde og forvaltningsmæssige bestemmelser Hjemmel Klage og sanktioner Ikrafttræden Generelt om balanceansvar Godkendelse af balanceansvarlig aktør Gebyrer Sikkerhedsstillelse Kreditforsikring Bestemmelse af kreditramme Balanceansvar for produktion Balanceansvar for forbrug Slutkunder Net- og transmissionsvirksomheder Balanceansvar for handel Skift af balanceansvar Skift af produktionsbalanceansvar Fremgangsmåde for skift af produktionsbalanceansvar for eksisterende anlæg Placering af produktionsbalanceansvar for nye anlæg Skift af forbrugsbalanceansvar...12 Bilag 1 - Aftale om balanceansvar...13 Bilag 2 - Stamdata for balanceansvarlige aktører...18 Bilag 3 - Standardformular - skift af balanceansvar for produktionsanlæg...20 Bilag 4 - Standardformular - placering af balanceansvar for nye anlæg /23

4 Energinet.dk - Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 1. Temininologi og definitioner 1.1 Aftagepligtig produktion Elektricitet produceret på decentrale kraftvarmeværker mindre end 5 MW samt vedvarende energi (vindmøller samt forskellige former for biomasse, biogas og solceller), som Energinet.dk har pligt til at aftage til lovbestemte priser. 1.2 Aktørplan En aktørplan er den balanceansvarlige aktørs samling af handelsplaner (køb/salg af elektricitet i MWh pr. time), indsendt dagen før driftsdøgnet. 1.3 Balanceansvar Ansvar for afvigelse mellem aktørplan og det faktiske forbrug/produktion på en række målepunkter. 1.4 Balanceansvarlig aktør En aktør, der er godkendt af og har indgået aftale med Energinet.dk om varetagelse af balanceansvar. 1.5 Balancekraft Balancekraft er forskellen mellem aktørplan og faktisk driftstilstand. Udvekslingen af balancekraft mellem aktører administreres af Energinet.dk (balanceafregningen). 1.6 Elleverandør En elleverandør køber sin strøm fra en balanceansvarlig aktør, Nord Pool Spot eller en anden elleverandør og sælger den videre til slutkunder. Hvis elleverandøren ikke selv er balanceansvarlig aktør, skal han have en aftale med en sådan. 1.7 Forbrugsbalanceansvarlig aktør En balanceansvarlig aktør, der har balanceansvaret for forbrug, herunder nettab, samt hertil relaterede aftaler om fysisk elhandel. 1.8 Handelsbalanceansvarlig aktør En balanceansvarlig aktør, der udelukkende varetager balanceansvar i relation til fysisk elhandel (en trader). 1.9 Korrektionsafregning Korrektionsafregning korrigerer afregningen mellem Energinet.dk og de balanceansvarlige markedsaktører (balanceafregningen) som følge af eventuelle målefejl og aggregeringsfejl. Korrektionsafregning sker for en måned af gangen tre måneder efter ordinær balanceafregning Kreditramme Kreditrammen er et udtryk for aktørens forventede, maksimale udestående i balanceafregningen over for Energinet.dk ved normal afregningsfrekvens Kreditforsikring En kreditforsikring er en forsikring, som virksomheder kan tegne i et forsikringsselskab, og derigennem sikre tilgodehavender hos deres kunder. Energi- 4/23

5 Energinet.dk - Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar net.dk har tegnet en kreditforsikring, som træder i kraft, hvis de balanceansvarlige aktører ikke kan betale som følge af konkurser e.lign Målepunkt Ethvert leveringssted ("aftag"), hvor kunden har mulighed for markedsadgang, defineres som et målepunkt. For en almindelig mindre kunde med en enkelt fysisk måler er målepunktet identisk med denne fysiske måler Måleansvarlig Den måleansvarlige for et målepunkt er den netvirksomhed, i hvis område målepunktet er placeret Netvirksomhed Netvirksomheden driver elnettet og foretager alle målinger. Netvirksomheden indsender målinger af forbrug og produktion for hver enkelt balanceansvarlig aktør til Energinet.dk til brug for afregning af ubalancer. Netvirksomheden kan vælge at overdrage den praktiske måleopgave til en måleoperatør Produktionsbalanceansvarlig aktør En balanceansvarlig aktør, der har balanceansvaret for produktion samt hertil relaterede aftaler om fysisk elhandel Skabelonafregning Anvendes for alle målepunkter, hvor der ikke anvendes timeafregning. Det omfatter fx målepunkter, der aflæses årligt af kunden, eller hvor timeværdier hjemtages månedligt af netvirksomheden ved fjernaflæsning Timeafregning Timeafregning anvendes for alle målepunkter, hvor netvirksomheden dagligt hjemtager, validerer og distribuerer timeværdier til afregningsformål 2. Formål, anvendelsesområde og forvaltningsmæssige bestemmelser Denne forskrift beskriver, hvorledes Energinet.dk har defineret vilkår for balanceansvar. Forskriften henvender sig primært til dem, der allerede har, eller dem der ønsker at undertegne aftale med Energinet.dk som balanceansvarlig aktør. Endvidere er forskriften af interesse for alle, der som udgangspunkt kan være balanceansvarlige aktører - blandt andre forsyningspligtige virksomheder, netvirksomheder, elproduktionsselskaber og elhandelsselskaber. Forskriften har gyldighed inden for rammerne af elforsyningsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010 med senere ændringer. 2.1 Hjemmel Forskriften er udstedt med hjemmel i 7, stk. 1, nr. 3 og 4 i bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. (Systemansvarsbekendtgørelsen). 5/23

6 Energinet.dk - Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 2.2 Klage og sanktioner Klage Klager over forskriften kan indbringes for Energitilsynet, Nyropsgade 30, 1780 København V. Sanktioner Hvis den balanceansvarlige aktør væsentligt misligholder sine forpligtelser, fx ved manglende betaling/sikkerhedsstillelse, kan Energinet.dk straks fratage aktøren balanceansvaret ved at hæve den indgåede aftale. 2.3 Ikrafttræden Nærværende forskrift træder i kraft 8. februar 2011 og afløser: - Forskrift C1: "Vilkår for balanceansvar", version 2 af december I tillæg til nærværende forskrift foreligger i bilag 1 "Aftale om balanceansvar", "Stamdata for balanceansvarlige aktører" (bilag 2), "Anmodning om skift af balanceansvar for produktionsanlæg" (bilag 3) samt "Anmodning om placering af balanceansvar for nye anlæg" (bilag 4). Yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson for forskrift C1, jf. Energinet.dk's hjemmeside hvor også den til enhver tid gældende udgave af forskriften kan hentes. Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i elforsyningslovens 76 samt Systemansvarsbekendtgørelsens Generelt om balanceansvar Ved balanceansvar forstås, at man over for Energinet.dk er økonomisk ansvarlig og dermed afregnes for eventuelle ubalancer i produktion, forbrug og handel som defineret i Energinet.dk's forskrift C2. Balanceansvaret varetages af balanceansvarlige aktører, dvs. aktører, der har en uopsagt "Aftale om balanceansvar" med Energinet.dk. Disse aktører fremgår af Energinet.dk's hjemmeside Til al produktion, forbrug og handel skal der være tilknyttet en balanceansvarlig aktør. I udgangspunktet er forbrugere, producenter og elhandlere selv balanceansvarlige for deres eget forbrug, produktion og elhandel. Aktører, der ikke selv varetager balanceansvaret, har pligt til at overdrage deres balanceansvar til en balanceansvarlig aktør. I praksis overdrager kunden normalt denne forpligtelse til sin elleverandør. Ændringer i balanceansvaret skal altid anmeldes. For produktionsanlæg sker anmeldelsen til Energinet.dk på et særligt skema, jf. bilag 3. Samme skema anvendes ved skift af "elleverandør". Anmodning om placering af balanceansvar for nye anlæg skal sendes til Energinet.dk på et særligt skema, jf. bilag 4. 6/23

7 Energinet.dk - Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar For forbrug sker anmeldelsen af skift af såvel balanceansvarlig aktør som elleverandør til den lokale netvirksomhed Godkendelse af balanceansvarlig aktør For at kunne varetage balanceansvar skal aktøren indgå "Aftale om balanceansvar" med Energinet.dk. Standardkontrakten er vedlagt i kopi som bilag 1. En aktør skal opfylde følgende krav for at blive godkendt som balanceansvarlig aktør: 1. Aktøren skal være momsregistreret i Danmark eller i et andet EU-land. 2. Aktøren skal - om nødvendigt - stille behørig sikkerhed for sine forpligtelser, se afsnit Aktøren skal have gennemført en af Energinet.dk godkendt test af sin kommunikation med Energinet.dk, jf. Energinet.dk's forskrift F. 4. Aktøren skal oplyse nødvendige stamdata til Energinet.dk, jf. bilag 2. Den samme formular bruges desuden ved ændringer i stamdata. 5. Aktøren skal have undertegnet "Aftale om balanceansvar", jf. bilag 1. Aktøren skal kun indgå én aftale om balanceansvar med Energinet.dk uanset om aktøren er engageret i flere forretningsområder (forbrug, produktion, handel) og flere prisområder (Vestdanmark (DK1) og/eller Østdanmark (DK2)). Før indgåelse af 'Aftale om balanceansvar' skal 'Stamdata for balanceansvarlige aktører', jf. bilag 2, fremsendes i udfyldt stand til Energinet.dk. På baggrund af disse oplysninger udarbejder Energinet.dk "Aftale om balanceansvar", som fremsendes til den balanceansvarlige aktørs underskrift. Aktøren må påregne, at der vil gå fem arbejdsdage fra ovenstående er på plads til den balanceansvarlige aktør kan begynde at handle. 4.1 Gebyrer Balanceansvarlige aktører skal betale følgende gebyrer til Energinet.dk: 1) Et månedligt gebyr, som p.t. udgør DKK/måned (2011). 2) Et gebyr pr. købt eller solgt balancekraft vedrørende forbrug og handel, som p.t. udgør 1 DKK/MWh (2011). 3) Et gebyr på faktisk produktion, som p.t. udgør 0,33 DKK/MWh (2011). 4) Et gebyr på faktisk forbrug, som p.t. udgør 0,77 DKK/MWh (2011). Med faktisk produktion/forbrug menes de målte eller estimerede værdier, der anvendes i balanceafregningen. De endelige gebyrer i pkt. 2)-4) opgøres således ved korrektionsafregningen tre måneder efter ordinær balanceafregning. Gebyrsatserne justeres årligt, og aktuelle værdier kan til enhver tid findes på Energinet.dk's hjemmeside 1 Dog skal regionale transmissionsvirksomheder, der håndterer nettabet i 50/60 kvnettet, anmelde skift af elleverandør og balanceansvarlig aktør til Energinet.dk. 7/23

8 Energinet.dk - Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 4.2 Sikkerhedsstillelse Energinet.dk anvender som udgangspunkt kreditforsikringer - dvs. normalt vil aktøren ikke skulle stille sikkerhed over for Energinet.dk. Princippet ved forsikringsselskabets tildeling af kreditforsikring over for den enkelte aktør er beskrevet i afsnit Såfremt forsikringsselskabet giver afslag eller tilbud om utilstrækkelig kreditramme, vil Energinet.dk om nødvendigt anmode aktøren om at stille en anfordringsgaranti, der modsvarer den manglende kreditramme, jf. afsnit Kreditforsikring Det generelle princip for forsikringsselskabernes tildeling af kreditrammer til de enkelte aktører er en objektiv vurdering af aktørens kreditværdighed ud fra gennemsigtige og ikke diskriminerende principper. Vurderingen af aktørens kreditværdighed foretages ud fra et pointsystem, som er baseret på en analyse af følgende kriterier: 1. Udviklingen i virksomhedens drift, 2. Udviklingen i virksomhedens likviditet, 3. Udvikling i virksomhedens soliditet, 4. Virksomhedens koncernstruktur og kapitalforhold, 5. Virksomhedens ejerkreds, 6. Virksomhedens forretningsgrundlag, 7. Betalingserfaringer med virksomheden, 8. Udviklingen i virksomhedens hjemland. - Ad 1) Forholdet fokuserer på virksomhedens historiske og aktuelle evne til at generere positive resultater. - Ad 2) Forholdet fokuserer på virksomhedens finansielle beredskab, herunder om virksomheden genererer fornødent cashflow til at honorere sine fremtidige forpligtelser. - Ad 3) Forholdet fokuserer på finansieringen af virksomhedens aktiviteter, størrelsen af virksomhedens gearing og dermed ejernes egen eksponering. - Ad 4) Forholdet fokuserer på selskabsform, hæftelsesforhold samt øvrige selskaber i koncernen, herunder performance af datter- søster og moderselskaber. - Ad 5) Forholdet fokuserer på ejerens historik og tidligere ejerforhold. - Ad 6) Forholdet fokuserer på en analyse af aktørens fremtidige muligheder for at skabe/fastholde en sund forretning. - Ad 7) Forholdet fokuserer på erfaringer med virksomhedens evne til at indfri dets forpligtelser på det aftalte tidspunkt. 8/23

9 Energinet.dk - Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar - Ad 8) Forholdet fokuserer på den samfundsmæssige udvikling i virksomhedens hjemland, som kunne have indflydelse på ovenstående forhold, herunder bl.a. politiske og økonomiske forhold. Forsikringsselskabet tildeler de enkelte kriterier point fra 0-10, hvor 10 er bedst point - ingen kreditforsikring point - delvis kreditforsikring point - fuld kreditforsikring Dog tildeles ingen kredit, hvis der på ét af de otte kriterier scores 2 eller derunder. Pointtildelingen foretages som udgangspunkt på baggrund af offentligt tilgængeligt regnskabs- og informationsmateriale, men kan i særlige komplekse tilfælde kræve, at forsikringsselskabet retter henvendelse til Energinet.dk med henblik på indhentning af yderligere oplysninger om aktøren. Den fastsatte kreditramme kan ændres med en måneds varsel, såfremt forsikringsselskabet vurderer, at der er sket væsentlige forandringer i kreditvurderingens kriterier, som ændrer aktørens kreditværdighed. I tilfælde af forsikringsselskabets afslag eller nedregulering af kreditrammen er forsikringsselskabet overfor Energinet.dk forpligtet til at udarbejde en dokumenteret begrundelse for afslaget/nedreguleringen. Nye, balanceansvarlige aktører For nye balanceansvarlige aktører gælder særlige introduktionsvilkår. Såfremt aktøren har en Dun & Bradstreet (D&B) rating på mindst A (1A international), tildeler forsikringsselskabet den nye aktør en kreditramme på op til DKK 7,5 mio., dog maksimalt den af D&B anbefalede maksimale kredit. Forsikringsselskabet kan tilbagekalde den tildelte kreditramme med en måneds varsel med baggrund i de generelle kredittildelingskriterier, beskrevet i afsnit Bestemmelse af kreditramme Kreditrammen er et udtryk for aktørens forventede, maksimale udestående overfor Energinet.dk ved normal afregningsfrekvens. Den samlede kreditramme for en balanceansvarlig aktør fastsættes som summen af kreditrammer forbundet med aktiviteter i de forskellige forretningsområder og prisområder. Bestemmelsen af kreditrammen for de forskellige forretningsområder og prisområder er gengivet herunder. Handelsbalanceansvarlige aktørers kreditramme er af Energinet.dk fastsat til DKK dækkende aktiviteter i både DK1 og DK2. Forbrugsbalanceansvarlige aktørers kreditramme beregnes som 5 % af den forudgående måneds forbrug i DK1 og DK2 multipliceret med forward prisen for henholdsvis DK1 og DK2 for det indeværende år, som fastlagt af Nord Pool på 9/23

10 Energinet.dk - Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar sidste handelsdag i november måned året forud, dog minimum DKK på landsbasis. Produktionsbalanceansvarlige aktørers kreditramme fastsættes af Energinet.dk ud fra nedenstående beregnede mængder i DK1 og DK2 multipliceret med forward prisen for henholdsvis DK1 og DK2 for det indeværende år, som fastlagt af Nord Pool på sidste handelsdag i november måned året forud, dog minimum DKK på landsbasis. - Centrale værker: 0,01 * månedsproduktion - Decentrale værker: 0,05 * månedsproduktion - Vindmøller: 0,2 * månedsproduktion Disse procentsatser er beregnet af Energinet.dk på baggrund af historiske tal for afvigelser mellem planlagt og målt produktion. Ovennævnte kreditrammer for produktion og forbrug er standardbeløb, som Energinet.dk kan ændre, såfremt de i en længere periode ikke er tilstrækkelige til at dække aktørens udestående hos Energinet.dk ved normal afregningsfrekvens. I denne situation anvendes i første omgang hurtigere - evt. daglig - afregning, jf. Energinet.dk's forskrift C2. Ved opsigelse af "Aftale om balanceansvar" frigives eventuel sikkerhedsstillelse. Frigivelse sker senest tre måneder efter opsigelse, jf. tidsfristen for korrektionsafregning i Energinet.dk's forskrift D1. 5. Balanceansvar for produktion Til enhver elproduktion skal der være tilknyttet en balanceansvarlig aktør for produktion - en produktionsbalanceansvarlig aktør (PBA). Producenter af elektricitet er som udgangspunkt selv balanceansvarlige for produktion på egne værker og har pligt til at placere balanceansvaret hos en PBA, hvis de ikke selv ønsker at varetage balanceansvaret. I praksis overdrager mindre producenter normalt denne forpligtelse til deres "elleverandør" (køber af produktionen). For aftagepligtig produktion er Energinet.dk altid såvel "elleverandør" som PBA. Produktion opgøres pr. målepunkt som nærmere beskrevet i Energinet.dk's forskrift D1. Der må kun være én balanceansvarlig aktør pr. målepunkt. For nettoafregnede egenproducenter gælder i visse tilfælde særlige regler. Disse regler er nærmere omtalt i Energinet.dk's "Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter". 6. Balanceansvar for forbrug Til ethvert forbrug, herunder også nettab, skal der være tilknyttet en balanceansvarlig aktør for forbrug - en forbrugsbalanceansvarlig aktør (FBA). 10/23

11 Energinet.dk - Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar Forbrug opgøres pr. målepunkt som nærmere beskrevet i Energinet.dk's forskrift D1. Beregning af nettab, definition af målepunkt samt regler vedrørende skabelonafregning m.v. er beskrevet i Energinet.dk's forskrift H Slutkunder Slutkunder er i udgangspunktet balanceansvarlige for eget forbrug og har pligt til at placere balanceansvaret hos en balanceansvarlig aktør. I praksis overdrager kunden denne forpligtelse til sin elleverandør, og det er således elleverandørens ansvar at sikre, at balanceansvaret for kundens målepunkter er placeret hos en balanceansvarlig aktør. Slutkunder er specificeret ved et målepunkt. Til hver målepunkt skal der være tilknyttet én og kun én FBA. Inden for hvert netområde må en leverandør kun anvende én og samme balanceansvarlige for alle sine målepunkter, hvad enten de er timemålte eller ej. Definitioner og beskrivelser af skabelonafregning samt residualforbrug og andelskvotienter er gengivet i Energinet.dk's forskrift H Net- og transmissionsvirksomheder Virksomhederne er som udgangspunkt balanceansvarlige for nettabet i eget net, medmindre det er stillet til rådighed for andre. Balanceansvar for nettab i et givet netområde må ikke fordeles på flere balanceansvarlige. 7. Balanceansvar for handel Hvis en aktør ikke ønsker at være balanceansvarlig for forbrug eller produktion, men alligevel ønsker at handle med el (som trader) og ønsker at være balanceansvarlig direkte over for Energinet.dk, er det muligt at blive godkendt som balanceansvarlig aktør for handel - handelsbalanceansvarlig aktør (HBA). Handelsbalanceansvarlige aktører er balanceansvarlige for egne handler med øvrige aktører. Balanceansvarlige aktører for produktion og/eller forbrug kan også handle fysisk med el ud over den handel, der direkte kan henføres til aktørens forbrug eller produktion. Aktørerne er selv balanceansvarlige for den handel. 8. Skift af balanceansvar Balanceansvar kan overdrages til andre balanceansvarlige aktører, idet de ovennævnte begrænsninger på opdeling af balanceansvaret skal overholdes. 8.1 Skift af produktionsbalanceansvar En anlægsejer kan efter eget ønske vælge at skifte balanceansvarlig. 11/23

12 Energinet.dk - Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar Fremgangsmåde for skift af produktionsbalanceansvar for eksisterende anlæg Skriftlig anmodning om skift af balanceansvar skal ske med mindst en måneds varsel og er med virkning fra den 1. i en måned. For ejere af decentrale anlæg, der skifter til markedsvilkår, gælder dog, at skift af balanceansvar kun kan ske med virkning fra den 1. i et kvartal. Den skriftlige anmodning sendes til Energinet.dk, der senest 5. arbejdsdag efter modtagelsen giver en skriftlig godkendelse eller afvisning. Ved afvisninger følger en begrundelse. Standardformular til anmodning om skift af balanceansvar er gengivet i bilag Placering af produktionsbalanceansvar for nye anlæg Placering af balanceansvar (hos en balanceansvarlig aktør for produktion) for helt nye anlæg kan gennemføres til en vilkårlig dato i måneden. Det gælder dog, at anmodningen skal være Energinet.dk i hænde senest 5 arbejdsdage før ønsket ikrafttræden. Standardformularen "Anmodning om placering af balanceansvar for nye anlæg" er gengivet i bilag Skift af forbrugsbalanceansvar Skift af forbrugsbalanceansvar og elleverandør for en slutkunde skal anmeldes til den lokale netvirksomhed efter de regler, der er angivet i den til enhver tid gældende version af Energinet.dk's forskrift H1. For så vidt angår regionale transmissionsvirksomheder, der håndterer nettabet i 50/60 kv-nettet, skal skift af elleverandør og balanceansvarlig aktør dog anmeldes til Energinet.dk. 12/23

13 Bilag 1 Bilag 1 - Aftale om balanceansvar Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren") har indgået følgende: Aftale om balanceansvar Idet: Energinet.dk som landsdækkende systemansvarlig virksomhed har ansvaret for at sikre elmarkedets funktion i hele Danmark, det danske elmarked består af to geografisk adskilte delmarkeder, Vestdanmark (herefter DK1) og Østdanmark (herefter DK2), denne aftale dækker begge delmarkeder, ansvaret for områdets balance er delt ud på et antal balanceansvarlige aktører, som hver for sig er økonomisk forpligtet til at være i balance, et målepunkt er mindste enhed i et balanceansvar, 13/23

14 Bilag 1 der til hvert målepunkt (produktion/forbrug) skal være tilknyttet én og kun én balanceansvarlig aktør, der ikke kan indgås aftaler om fysisk ellevering, uden at der er tilknyttet en balanceansvarlig aktør, Energinet.dk har vurderet, at aktøren opfylder kravene for at kunne varetage økonomisk balanceansvar over for Energinet.dk, er der indgået følgende aftale om varetagelse af balanceansvar: 1. Område Aktøren er balanceansvarlig for (sæt ét eller flere kryds): Produktion Forbrug Handel DK1 DK2 2. Aktørens opgaver Aktøren skal forud for et driftsdøgn indsende en bindende aktørplan til Energinet.dk. Produktionsbalanceansvarlige aktører skal endvidere fremsende køreplaner til Energinet.dk. Disse køreplaner skal løbende opdateres før og under driftsdøgnet. 3. Energinet.dk's opgaver Efter driftsdøgnet opgør og afregner Energinet.dk ubalancen på produktion og forbrug/handel efter reglerne i Energinet.dk's forskrift C2. Specielt for produktionsbalanceansvarlige udmelder Energinet.dk eventuelle grænser for specifikke produktionsenheders indfødninger i bestemte stationer (knudepunkter). 4. Betaling Fakturering og kreditering af balancekraft og gebyrer sker for én kalendermåned ad gangen. Et forfaldent beløb skal med valør være indsat på Energinet.dk's konto den 25. i måneden. Er denne dato ikke en bankdag, forfalder betalingen den førstkommende bankdag. Energinet.dk udbetaler den 25. i måneden efter den aktuelle afregningsmåned er slut. Er denne dato ikke en bankdag, sker udbetalingen den førstkommende bankdag. 14/23

15 Bilag 1 Energinet.dk forbeholder sig ret til i særlige tilfælde at overgå til hyppigere fakturering, herunder daglig afregning. 5. Sikkerhedsstillelse Energinet.dk anvender som udgangspunkt kreditforsikringer - dvs. normalt vil aktøren ikke skulle stille sikkerhed over for Energinet.dk. Såfremt forsikringsselskabet giver afslag eller tilbud om utilstrækkelig kreditramme er aktøren imidlertid forpligtet til at stille sikkerhed i henhold til de regler, der fremgår af forskrift C1 "Vilkår for balanceansvar", afsnit 4.2. Sikkerhedsstillelsen stilles på anfordringsvilkår i form af en betryggende bankgaranti eller anden tilsvarende sikkerhed. Energinet.dk kan med et skriftligt varsel på 14 dage kræve sikkerhedsstillelsen ændret. Ved opsigelse af aftale om balanceansvar frigives sikkerhedsstillelsen. Frigivelse sker senest tre måneder efter opsigelse. 6. Overdragelse Aktøren kan hverken helt eller delvist overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt uden Energinet.dk's skriftlige samtykke. 7. Øvrige aftaler og retningslinjer Energinet.dk's til enhver tid gældende retningslinjer og forskrifter indgår som en integreret del af nærværende aftale. Energinet.dk forbeholder sig ret til ensidigt at foretage tilretninger i disse retningslinjer og forskrifter. Energinet.dk vil med rimelig frist sende væsentlige ændringer i retningslinjer og forskrifter i høring hos de balanceansvarlige aktører. De af aktøren udleverede oplysninger er omfattet af fortrolighed, såfremt de anses for at være kommercielt fortrolige. For de nærmere regler for aktørens kommunikation med Energinet.dk i forbindelse med fremsendelse af aktørplaner m.v. henvises til Energinet.dk's til enhver tid gældende forskrifter. Ved ikrafttræden af nærværende aftale vil aktørens navn blive påført listen over balanceansvarlige aktører på Energinet.dk's hjemmeside. 8. Ansvar Energinet.dk har intet ansvar for aktørens eventuelle økonomiske tab i tilfælde af, at Energinet.dk dagen før driftsdøgnet ændrer den af aktøren fremsendte aktørplan, fordi denne er fejlagtig eller mangelfuld, eller anvender egne skøn, når aktøren undlader at fremsende sin aktørplan rettidigt. 15/23

16 Bilag 1 Energinet.dk er ligeledes ikke ansvarlig, hvis der har været anvendt nødprocedurer i tilfælde af sammenbrud i kommunikationen mellem Energinet.dk og aktøren, og dette ikke skyldes fejl hos Energinet.dk. Energinet.dk har intet ansvar for aktørens eventuelle økonomiske tab i tilfælde af, at de måleansvarlige fremsender ufuldstændige eller fejlagtige målinger og undlader at rette disse inden for gældende tidsfrister, eller hvis Energinet.dk anvender eget skøn i tilfælde af, at de måleansvarlige helt eller delvist undlader at fremsende de nødvendige målinger. 9. Misligholdelse Ved væsentlig misligholdelse, f.eks. ved manglende betaling/sikkerhedsstillelse, kan Energinet.dk straks fratage aktøren balanceansvaret ved at hæve nærværende aftale. Balanceansvaret varetages, indtil en acceptabel løsning er fundet, af Energinet.dk eller en af Energinet.dk udpeget balanceansvarlig aktør. Energinet.dk vil i tilfælde af aktørens likvidation, moratorium, betalingsstandsning, konkurs eller anden insolvensbehandling straks kunne hæve nærværende aftale. 10. Opsigelse Aktøren kan ved skriftlig meddelelse til Energinet.dk opsige nærværende aftale med to måneders varsel til udgangen af en måned. Aktøren skal i samme forbindelse orientere de aktører, som vedkommende er balanceansvarlig for, om opsigelsen og dens konsekvenser. Balanceansvaret overgår til Energinet.dk eller til en af Energinet.dk udpeget balanceansvarlig aktør, såfremt det ikke, senest en måned før opsigelsen træder i kraft, er placeret hos en balanceansvarlig aktør. Energinet.dk kan ved skriftlig meddelelse til aktøren opsige nærværende aftale med to måneders varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen skal være begrundet i lovgivning eller i væsentlig ændring af strukturen for handel på det danske elmarked. Aktøren skal på samme vis som beskrevet ovenfor orientere om opsigelsen og dens konsekvenser, ligesom balanceansvaret placeres hos Energinet.dk eller hos en af Energinet.dk udpeget balanceansvarlig aktør. 11. Tvister Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, og som parterne ikke ved fælles forhandling kan løse, skal først søges løst ved mediation mellem parterne. Mediationen skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regler for mediation under Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration). Kan tvisten ikke løses efter ovennævnte procedure, og har Energitilsynet eller Energistyrelsen ikke kompetence til at afgøre tvisten, afgøres tvisten efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration). Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af Instituttet. Hvis en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, 16/23

17 Bilag 1 udnævnes også denne af instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. Udgør sagens genstand mindre end kr , består voldgiften dog kun af ét medlem udpeget af Voldgiftsnævnet. Voldgiftsretten skal i sine kendelser tage stilling til fordeling af sagsomkostningerne, herunder omkostninger til parternes advokater. Voldgiftsafgørelsen er bindende og endelig for parterne. Nærværende aftale er udfærdiget i to originale eksemplarer til henholdsvis aktøren og Energinet.dk. Sted: Sted: Dato: Dato: Energinet.dk Søren Dupont Kristensen, Markedsdirektør, El «Aftalefirma langt_navn» 17/23

18 Bilag 2 Bilag 2 - Stamdata for balanceansvarlige aktører Nedenstående skema skal sendes i udfyldt stand til: Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia. Virksomhedsoplysninger Navn: Adresse: Postnr.: By: Land: Tlf.: Kontaktperson 1 : Servicemeddelelser til den balanceansvarlige aktør vedrørende planer 2 : SMS: GLN-lokationsnummer: Kortnavn (Energinet.dk's område): Økonomiske forhold Kontaktperson, økonomi: VAT-(CVR-) no. 3 : Debitor nr.: Bankforbindelse: BIC-(Swift-) kode: Registrerings- og kontonummer for overførsler fra Energinet.dk: - IBAN-nr. for overførsler fra Energinet.dk: Afregningsadresse: Tysk handelspartner GLN-lokationsnummer: Energinet.dk-kortnavn for tysk partner: EIC-kode for tysk partner: De skraverede felter udfyldes af Energinet.dk 1 Denne person skal være hovedkontaktpersonen. Flere brugere kan angives, angiv venligst de nødvendige oplysninger - f.eks. brugernavne, s og telefonnumre - i skemaet nedenfor. 2 Denne adresse anvendes til elektroniske kvitteringer og balancekontrolrapporter, der udsendes dagligt. Energinet.dk anbefaler stærkt, at der opsættes en intern distributionsliste - dvs. én -adresse, hvorfra informationen distribueres internt til relevante personer i selskabet. 3 For virksomheder hjemmehørende i EU anvendes det lokale VAT-nummer. For andre virksomheder må der træffes særskilt aftale. Aktøren er balanceansvarlig for (sæt ét eller flere kryds): Produktion Forbrug Handel DK1 DK2 Oplys forventet startdato: 18/23

19 Bilag 1 Brugere af Selvbetjeningsportalen: Bruger Brugernavn (max 10 karakterer) Tlf. Eventuel bruger af Preproduktion ("øvebane" til Selvbetjeningsportalen): Bruger Brugernavn (max 10 karakterer) Tlf. N.B.: Man kan kun oprette én bruger i Preproduktion. 19/23

20 Bilag 3 Bilag 3 - Standardformular - skift af balanceansvar for produktionsanlæg Anmodning om skift af balanceansvar for produktionsanlæg Formularen er obligatorisk ved skift af balanceansvar samt ved skift af leverandør (køber af produktion) for eksisterende produktionsanlæg og sendes i udfyldt stand til Energinet.dk. Se bagsiden af denne formular for de nærmere betingelser vedrørende skift af balanceansvar. Til: Energinet.dk Att.: Afregningskontoret Tonne Kjærsvej Fredericia Fra: Leverandørens navn og adresse (evt. stempel) Anlægs/værksejerens navn og adresse (evt. stempel) Ikrafttrædelsestidspunkt for skift af balanceansvar: 01/ Dag/Måned/År Anlæggets/værkets GSRN-nummer og ejerens CVR/CPR-nr: GSRN-nummer: CVR/CPR-nr.: Balanceansvarlig aktør: Nuværende: Fremtidig: adresse til modtagelse af aggregerede tidsserier (Ediel): GLN-nummer: GLN-nummer: Nuværende leverandør: Navn: GLN-nummer: Fremtidig leverandør: Navn: Modtager af data (navn): -adresse til modtagelse af individuelle tidsserier (Ediel): Kontaktperson: GLN-nummer: Anlægs/værksejeren giver hermed leverandøren ret til på ethvert tidspunkt og uden yderligere accept fra anlægs/værksejeren at skifte balanceansvarlig aktør på vegne af anlægs/værksejeren: Ja: Nej: Undertegnede erklærer, at ovenstående oplysninger er korrekte og at have læst og accepteret betingelserne på bagsiden af anmodningen. Undertegnede accepterer endvidere, at målinger til afregningsformål kan videregives til relevante parter. Underskrifter: Dato: Dato: Dato: Anlægs/værksejers underskrift Fremtidig leverandørs underskrift Fremtidig balanceansvarlig aktørs underskrift Udfyldes af Energinet.dk: Dato Initialer Indgået: Skiftet træder i kraft pr.: 01/ Kvittering sendt: Dag/Måned/år Årsag til afvisning: Tidsserie-ID: Dato Energinet.dk's underskrift (evt. stempel) 20/23

21 Bilag 3 Betingelser for skift af balanceansvar Vejledning til udfyldning af formular - Denne formular er obligatorisk ved anmodning - om Alle felter skal udfyldes. skift af balanceansvar samt ved skift af leverandør (køber af produktionen) for eksisterende produktionsanlæg. anlæggets GSRN-nummer). I tilfælde af, at der står For vindmøller udfyldes en formular pr. anlæg (med flere produktionsanlæg i en klynge/park, skal der Skift af balanceansvar kan alene ske til den 1. i en stadig udfyldes én formular pr. anlæg. For decentral måned. Anmodningen skal være Energinet.dk i kraftvarme udfyldes en formular pr. værk (med hænde i form af denne formular inden den 1. i værkets GSRN-nummer). Det er som udgangspunkt måneden forud for den ønskede dato for skiftet. leverandørens/anlægsejerens opgave at påføre Sker anmodningen for sent, udsætter Energinet.dk GSRN-nummeret. Hvis leverandøren/anlægsejeren skiftet til det efterfølgende månedsskift. For decentrale værker gælder dog, at skift fra aftagepligt til døren/anlægsejeren rette henvendelse til den lokale ikke er bekendt med GSRN-nummeret, kan leveran- markedsvilkår kun kan ske til den 1. i et kvartal. netvirksomhed, hvor anlægget er tilsluttet. Hvis GSRN-nummeret ikke er anført på formularen, kan anlægget ikke identificeres, og anmodningen om skift af balanceansvar og leverandør vil blive afvist med henvisning til mangelfuldt datagrundlag. Hvis anmodningen gælder for et produktionsanlæg i en klynge/park med én fælles afregningsmåling, og der ikke samtidig foreligger anmodninger om skift af balanceansvar til samme balanceansvarlige aktør for de øvrige anlæg i klyngen/parken, vil anmodningen blive afvist med henvisning til mangelfuldt målegrundlag. Energinet.dk behandler anmodningen om skift af balanceansvar ud fra de data, der foreligger om anlægget på det tidspunkt, hvor anmodningen sendes. Hvis anlægget har status af aftagepligtig produktion på det pågældende tidspunkt, eksempelvis hvis anlægget ikke har opbrugt alle fuldlasttimer (gælder vindmøller), er der to muligheder for behandling: 1) Hvis der samtidig foreligger en underskreven formular "Anmodning om fravalg af pristillæg og godtgørelse til produktionsanlæg", behandler Energinet.dk anmodningen på normal vis, idet anlæggets prioriterede status samtidig bortfalder. 2) Hvis der ikke foreligger en anmodning om fravalg af pristillæg, sender Energinet.dk et brev til anlægsejeren og den fremtidige leverandør med besked om, at skiftet af balanceansvar ikke kan gennemføres på nuværende tidspunkt, idet anlægget har status som aftagepligtig produktion. Energinet.dk opbevarer herefter formularen og gennemfører skiftet, når betingelserne er opfyldte. Hvis betingelserne opfyldes inden den 15. i en given måned, gennemfører Energinet.dk skiftet til den førstkommende 1. i en måned. Hvis betingelserne derimod opfyldes efter den 15. i en given måned, gennemfører Energinet.dk skiftet til den 1. i den efterfølgende måned. På formularen kan anlægs/værksejeren give tilladelse til, at leverandøren på ethvert tidspunkt kan skifte balanceansvarlig aktør på vegne af anlægs/værksejeren. I tilfælde af at leverandøren ønsker at benytte sig af denne mulighed, skal leverandøren fremsende et brev til Energinet.dk og vedlægge kopi af standardformularer for de anlæg, som skiftet vedrører. Et sådant leverandørskift skal også meddeles Energinet.dk med én måneds varsel til den 1. i en måned. Senest 5. arbejdsdag efter anmodningen om skift af balanceansvar er modtaget, vil Energinet.dk kvittere for modtagelsen over for anlægs/værksejeren, den nuværende og den fremtidige leverandør. Ved arbejdsdage forstås mandag til fredag bortset fra helligdage. Energinet.dk orienterer endvidere de netvirksomheder, som berøres af skiftet af balanceansvar, for at de kan forberede dataleverancer til de modtagere, som er angivet på formularen. Den fremtidige leverandør er forpligtet til at meddele Energinet.dk, hvis aftaleforholdet ophører, og dette samtidig medfører, at den pågældende anlægs/værksejer står uden aftale om balanceansvar. Meddelelsen skal være Energinet.dk i hænde, senest en måned før aftalen med anlægs/værksejeren ophører. Transport af strømmen sker i henhold til gældende netbenyttelsesaftale, som kan rekvireres fra den lokale netvirksomhed. For enkeltmandsejede anlæg anføres endvidere ejerens CPR-nummer. For fællesejede anlæg anføres CVR-nummeret, og meddelelsen underskrives af den tegningsberrettigede person. Kombinationen af CPR/CVR-nummer og GSRNnummer muliggør en entydig identifikation af anlægget. Hvis de to numre ikke stemmer overens med oplysningerne i Energinet.dk's stamdataregister, vil Energinet.dk umiddelbart søge forholdet opklaret hos leverandøren/anlægsejeren. Undertiden vil den "Fremtidige balanceansvarlig aktør" være identisk med "Fremtidig leverandør" og "Modtager af data". I disse tilfælde udfyldes de pågældende rubrikker i formularen med samme navn, adresse osv. 1 Formularen kan hentes fra 1 Årsag til afvisning Ved en afvisning returnerer Energinet.dk formularen til anlægsejer/leverandør med en af følgende koder, som er anført i rubrikken "Årsag til afvisning": Kode GSRN Stamdata Fællesmåling Husstand Annulleret Underskrift Årsag GSRN-nummeret er ikke anført. Det er ikke lykkedes at identificere anlægget ud fra de oplyste data (GSRN- og CPR/CVR-nummer). Anlægget står i en klynge/park med fællesmåling, og øvrige anlæg i klyngen/parken er ikke omfattet. Anlægget har til stadighed status af aftagepligtig produktion. Gælder f.eks. husstandsmøller 25 kw idriftsat før 1. januar I disse tilfælde opbevarer Energinet.dk ikke formularen, men returnerer den til anlægsejer/leverandør. Anlægsejer/leverandør trækker selv anmodningen tilbage. Underskrifter på formularen mangler. Hvis anlægget ved fremsendelse af formularen har status af aftagepligtig produktion, anføres Energinet.dk som nuværende balanceansvarlig aktør (GLN-nummer: ) og den lokale netvirksomhed som nuværende leverandør (GLN-nummer ikke påkrævet). Hvis anlægget ved fremsendelse af formularen ikke har status af aftagepligtig produktion, men balanceansvaret varetages af Energinet.dk i medfør af lovgivningen, anføres Energinet.dk som både balanceansvarlig aktør og leverandør (GLNnummer: ). 21/23

22 Bilag 4 Bilag 4 - Standardformular - placering af balanceansvar for nye anlæg Anmodning om placering af balanceansvar for nye anlæg Formularen er obligatorisk ved placering af balanceansvar for nye anlæg og sendes i udfyldt stand til Energinet.dk. Se bagsiden af denne formular for de nærmere betingelser vedrørende placering af balanceansvar. Til: Energinet.dk Att.: Afregningskontoret Tonne Kjærsvej Fredericia Fra: Leverandørens navn og adresse (evt. stempel) Anlægs/værksejerens navn og adresse (evt. stempel) Anlæggets/værkets idriftsættelsesdato: Dag/Måned/År Anlæggets/værkets GSRN-nummer og ejerens CVR/CPR-nr: GSRN-nummer: CVR/CPR-nr.: Balanceansvarlig aktør: Navn: adresse til modtagelse af aggregerede tidsserier (Ediel): GLN-nummer: Leverandør: Navn: Modtager af data (navn): -adresse til modtagelse af individuelle tidsserier (Ediel): Kontaktperson: GLN-nummer: Anlægs/værksejeren giver hermed leverandøren ret til på ethvert tidspunkt og uden yderligere accept fra anlægs/værksejeren at skifte balanceansvarlig aktør på vegne af anlægs/værksejeren: Ja: Nej: Undertegnede erklærer, at ovenstående oplysninger er korrekte og at have læst og accepteret betingelserne på bagsiden af anmodningen. Undertegnede accepterer endvidere, at målinger til afregningsformål kan videregives til relevante parter. Underskrifter: Dato: Dato: Dato: Anlægs/værksejers underskrift Leverandørs underskrift Balanceansvarlige aktørs underskrift Udfyldes af Energinet.dk: Dato Initialer Indgået: Balanceansvar træder i kraft pr.: 01/ Kvittering sendt: Dag/Måned/år Årsag til afvisning: Tidsserie-ID: Dato Energinet.dk's underskrift (evt. stempel) 22/23

23 På formularen kan anlægs/værksejeren give tilladelse til, at leverandøren på ethvert tidspunkt kan skifte balanceansvarlig aktør på vegne af anlægs/værksejeren. I tilfælde af at leverandøren ønsker at benytte sig af denne mulighed, skal leverandøren fremsende et brev til Energinet.dk og vedlægge kopi af standardformularer for de anlæg, som skiftet vedrører. Et sådant leverandørskift skal meddeles Energinet.dk med én måneds varsel til den 1. i en måned. Transport af strømmen sker i henhold til gældende netbenyttelsesaftale, som kan rekvireres fra den lokale netvirksomhed. Bilag 4 Betingelser for placering af balanceansvar Vejledning til udfyldning af formular - Denne formular er obligatorisk ved anmodning om placering af balanceansvar for nye - Alle felter skal udfyldes. produktionsanlæg. For vindmøller udfyldes en formular pr. anlæg (med anlæggets GSRN-nummer). I tilfælde af, at der står flere produktionsanlæg i Placering af balanceansvar for nye anlæg kan gennemføres til en vilkårlig dato i måneden. Anmodningen skal dog være Energi- formular pr. anlæg. For decentral kraftvarme en klynge/park, skal der stadig udfyldes én net.dk i hænde fem arbejdsdage før ønsket udfyldes en formular pr. værk (med værkets ikrafttræden. GSRN-nummer). Det er som udgangspunkt leverandørens/anlægsejerens opgave at Hvis anmodningen gælder for et produktionsanlæg i en klynge/park med én fælles ren/anlægsejeren ikke er bekendt med påføre GSRN-nummeret. Hvis leverandø- afregningsmåling, og der ikke samtidig foreligger anmodninger om skift af balanceanejeren rette henvendelse til den lokale GSRN-nummeret, kan leverandøren/anlægssvar til samme balanceansvarlige aktør for netvirksomhed, hvor anlægget er tilsluttet. de øvrige anlæg i klyngen/parken, vil anmodningen blive afvist med henvisning til mularen, kan anlægget ikke identificeres. Hvis GSRN-nummeret ikke er anført på for- mangelfuldt målegrundlag. For enkeltmandsejede anlæg anføres endvidere ejerens CPR-nummer. For fællesejede anlæg anføres CVR-nummeret, og meddelelsen underskrives af den tegningsberrettigede person. Kombinationen af CPR/CVR-nummer og GSRN-nummer muliggør en entydig identifikation af anlægget. Hvis de to numre ikke stemmer overens med oplysningerne i Energinet.dk's stamdataregister, vil Energinet.dk umiddelbart søge forholdet opklaret hos leverandøren/anlægsejeren. Undertiden vil "balanceansvarlig aktør" være identisk med "leverandør" og "Modtager af data". I disse tilfælde udfyldes de pågældende rubrikker i formularen med samme navn, adresse osv. 1 Formularen kan hentes fra Årsag til afvisning Ved en afvisning returnerer Energinet.dk formularen til anlægsejer/leverandør med en af følgende koder, som er anført i rubrikken "Årsag til afvisning": Kode GSRN Stamdata Fællesmåling Annulleret Underskrift Årsag GSRN-nummeret er ikke anført. Det er ikke lykkedes at identificere anlægget ud fra de oplyste data (GSRN- og CPR/CVR-nummer). Anlægget står i en klynge/park med fællesmåling, og øvrige anlæg i klyngen/parken er ikke omfattet. Anlægsejer/leverandør trækker selv anmodningen tilbage. Underskrifter på formularen mangler. 1 Hvis anlægget ved fremsendelse af formularen har status af aftagepligtig produktion, anføres Energinet.dk som nuværende balanceansvarlig markedsaktør (GLN-nummer: ) og den lokale netvirksomhed som nuværende leverandør (GLN-nummer ikke påkrævet). Hvis anlægget ved fremsendelse af formularen ikke har status af aftagepligtig produktion, men balanceansvaret varetages af Energinet.dk i medfør af lovgivningen, anføres Energinet.dk som både balanceansvarlig aktør og leverandør (GLN-nummer: ). 23/23

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 170514-06. December 2008. Rev. 2

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 170514-06. December 2008. Rev. 2 Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar December 2008 Rev. 2 Juni 2006 Juli 2006 Sep. 2006 Sep. 2006 DATE LEG-MRP HEP LEG LSO NAME Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 DATE MRP 2008008 LEG HEP LSO NAME

Læs mere

Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar 13/91893-7. Oktober 2013. Ver. 7. Energinet.dk. Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec.

Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar 13/91893-7. Oktober 2013. Ver. 7. Energinet.dk. Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar Oktober 2013 Ver. 7 Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 DATE MRP LEG HEP LSO NAME Dec. 2010 Jan. 2011 Jan. 2011 Jan. 2011 DATE HEP GMA GEE SDK NAME Okt. 2011

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG

Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Træder i kraft den

Træder i kraft den Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar Opdateret 2015 som følge af indførelsen af engrosmodellen pr. 1.4.2016 Træder i kraft den 1.4.2016 2015 2015 2015 DATE HLJ PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME Forskrift B: Vilkår for adgang til elmarkedet Marts 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 78260-07 Energinet.dk

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR

Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR November 2015 HBK/HLJ Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia - herefter Energinet.dk - systemansvarlig operatør i Danmark der ejer og driver

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I Til Energitilsynet Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED

Læs mere

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia CVR nr.: 28980671 (herefter kaldet Energinet.dk) og XX A/S Vej nr. DK-yyyy By CVR nr.: xxxxxxxx (herefter kaldet leverandøren) har indgået følgende:

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Jun. 2010 PHQ DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 27582-10 Energinet.dk 27582/10. Revisionsoversigt Kapitel nr.

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw Tillæg til Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 3 Publiceret udgave 24.05.2017 30.05.2017 06.06.2017 06.06.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw for termiske anlæg større end 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A2 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG

TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG Rev. 5 Jan. 2007 Feb. 2007 April 2007 Maj 2007 DATE KAC HEP NU NU NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 15824-07 Energinet.dk DOC. NO. Juni KAC DATE

Læs mere

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Syd Energi Service A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Energinet.dk har behandlet din ansøgning om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Ansøgning om OIL! Firmakort

Ansøgning om OIL! Firmakort Ansøgning om OIL! Firmakort Det er vigtigt at angive fuldstændige virksomhedsoplysninger nedenfor og angive e-mailadresse til modtagelse af fakturaer. 2. Tilmelding til LeverandørService Betaling af fakturaer

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013 Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Juli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 Maj 2013 Juni 2013 Juni 2013 Juni 2014 DATE PHQ USS MAA PHQ NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning 30. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 anmelde sine

Læs mere

CVR/CPR-nummer. Kontaktoplysninger. Anlægsoplysninger. * Energinet.dk Att: Afregning og Support af VE Tonne Kjærsvej Fredericia

CVR/CPR-nummer. Kontaktoplysninger. Anlægsoplysninger. * Energinet.dk Att: Afregning og Support af VE Tonne Kjærsvej Fredericia Ansøgning om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg til Elektricitet som produceres ved biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse. (bekendtgørelse nr. 1113 af 18/09/2015) Udfyldes med

Læs mere

Afregningsmåling og afregningsgrundlag

Afregningsmåling og afregningsgrundlag Forskrift D1: Afregningsmåling og afregningsgrundlag December 2008 Rev. 2 Dec. 2006 Dec. 2006 Aug. 2007 Aug. 2007 DATE NIF HEP MBN LSO NAME Nov. 2008 Dec. 2008 Dec. 2008 Dec. 2008 DATE PHQ HEP GEE LSO

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold September 2015 Version 1.10 Træder i kraft den 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Sept. 2015 DATE MAC/USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift D1: Afregningsmåling August 2012 Rev. 3.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 DATE PHQ PHQ HBK PHQ

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

31/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 46/82 47/82 48/82 49/82 50/82 51/82 Bilag 2 Svar på spørgsmål fra ENT Til Energitilsynet Besvarelse af Energitilsynets

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX]

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Bertel Rasmussen Advokater Att.: J. Bertel Rasmussen Bredgade 30 1260 København K Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 25. april 2016 LHT/LHT

Læs mere

Vi må afslå, at der kan opnås årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

Vi må afslå, at der kan opnås årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 21. januar 2016 JKO/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 13/ Træder i kraft den November 2013 Høringsudgave. Version 5.3

Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 13/ Træder i kraft den November 2013 Høringsudgave. Version 5.3 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. November 2013 Høringsudgave Version 5.3 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE PHQ USS USS HBK NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet Til Energitilsynet Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne D1, F1, H1, H2 og I 18. september 2012 HSF/GEE/HBK Indhold 1. Anmeldelse og baggrund... 1 2. Hjemmelsmæssig sanktionering

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Metodeanmeldelse af Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" September 2015 MFA/HSF 1. Baggrund Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere