FUSION ANLÆG OG VÆRDIANSÆTTELSE RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG. Opdateret August Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUSION ANLÆG OG VÆRDIANSÆTTELSE RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG. Opdateret August 2012. Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding"

Transkript

1 Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Delrapport 3B Date Oktober 2008 Opdateret August 2012 FUSION ANLÆG OG VÆRDIANSÆTTELSE RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG

2 FUSION RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG Revision 4 Date 30/08/2012 Made by CHLS Checked by KIMB Approved by KIMB Ref _1213-B Ramboll Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S Denmark T F

3 RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG CONTENTS 1. Indledning 1 2. Sammenfatning 1 3. Metode 2 4. Myndighedsforhold Planmæssige forhold Miljømæssige forhold Miljøgodkendelse Spildevandsudledning Varmeplanmæssige forhold 5 5. Aftaleforhold, affaldsside Aftaler med interessentkommuner Aftaler med virksomheder Samarbejdsaftale med andre forbrændingsanlæg Bortskaffelse af restprodukter Aftale om disponering af slagge Aftale om behandling af røggasrensningsprodukter 6 6. Aftaleforhold, energiside Aftale om varmesalg Aftale om el-salg 7 7. Tekniske forhold Generelt Kapacitet Ovn/kedelanlæg Ovnlinie Ovnlinie Røggasrensning Ovnlinie Ovnlinie Personale Investeringsplan Ovnlinie Ovnlinie Teknisk vurdering Tekniske forhold Ovn Kedel Røggasrensningsanlæg Miljø Ovn/kedel Emissioner Spildevand Slagge Andre restprodukter Støj Lugt og støv Forurening af grunden Energiomsætning 16

4 RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG Driftstid Energiproduktion Samlet vurdering Værdiansættelse Offentlig vurdering Restgæld og henlæggelser Afskrevet værdi af anlægget Nedskrevet genanskaffelsesværdi af anlægget Økonomisk vurdering 18

5 RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG 1 1. INDLEDNING I nærværende rapport beskrives og værdiansættes I/S Reno-Nords forbrændingsanlæg i Aalborg (Troensevej). Værdiansættelsen foretages i forbindelse med overvejelser om en mulig fusion mellem I/S Fælles Forbrænding, I/S Reno-Nord og Renovest I/S. Nærværende rapport begrænser sig til en værdiansættelse af selve forbrændingsanlægget. Vurdering af øvrige forhold i forbindelse med en eventuel forøgelse af affaldsinteressentskabets interessenter ligger uden for denne delrapport. Forbrændingsanlægget værdiansættes ud fra en beregning af den nedskrevne genanskaffelsesværdi af anlægget, samt en vurdering af, om anlæggets funktion og drift både teknisk, miljømæssigt og energimæssigt er tilfredsstillende. Det skal bemærkes, at der dog ikke er tale om en egentlig teknisk tilstandsvurdering af anlægget. 2. SAMMENFATNING Reno-Nord er et fælleskommunalt affaldsinteressentskab, som ejes af Brønderslev Kommune, Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Aalborg Kommune. Reno-Nords formål er gennem samarbejdet at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser inden for affaldsbehandling på de områder, som interessentkommunerne har besluttet at overføre til interessentskabet. Opgaver, som er overført og udføres af interessentskabet: Affaldsforbrænding Drift af kontrolleret losseplads Drift af betonknusningsanlæg Modtagelse og sortering af elektrisk og elektronisk udstyr Reno-Nords opgave er at registrere og behandle affald fra interessentkommunerne på den mest hensigtsmæssige måde under hensyntagen til de miljømæssige krav, der stilles til moderne affaldsbehandlingsmetoder, herunder affaldsforbrænding på Reno-Nords forbrændingsanlæg. Udover at modtage affald fra de 5 interessentkommuner modtager Reno-Nord også forbrændingsegnet affald fra Hadsund samt affald fra andre aktører i regionen (inkl. Renovest og farligt affald fra MOKANA). Forbrændingsanlæggets placering og drift er i overensstemmelse med gældende lokal-, kommune- og regionplaner. Ovnlinie 3 blev miljøgodkendt af NordJyllands Amt den 21. marts Ovnlinie 4 blev godkendt i forbindelse med et tillæg til miljøgodkendelsen dateret den 11. april En revision til miljøgodkendelsen den 7. marts 2005 giver tilladelse til etablering af nyt slaggelager samt et forøget antal transporter til og fra virksomheden. En yderligere revision den 6. oktober 2006 giver tilladelse til fortsat drift af ovnlinie 3. Reno-Nord har indgået aftale med Aalborg Kommune Fjernvarmeforsyningen om levering af affaldsbaseret fjernvarme. Ligeledes er der indgået aftale med Nordjysk Elhandel A/S om levering af elektricitet. Aftalen med Nordjysk Elhandel er dateret den 1. juli 2005 og grundlaget for kontrakten er en energileverance anslået til ca MWh.

6 RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG 2 Ved en samlet vurdering af ovnlinierne på Reno-Nord medtages kun ovnlinie 3 og ovnlinie 4. Ovnlinie 1 og 2 er blevet nedlagt. Ovnlinie 4 blev idriftsat ultimo Ovnlinie 4 er udlagt med en kapacitet på 20 tons affald per time ved en brændværdi på 12 GJ/ton. Skærpede miljøkrav i henhold til EU direktiv for forbrænding af affald gældende fra den 28. december 2005 betød, at Reno-Nords 3 ældre ovnlinier ikke måtte idriftsættes uden væsentlige ændringer. På den baggrund blev ovnlinie 1 og 2 (etableret i 1980) nedlagt. Der blev gennemført ændringer i ovnlinie 3, som er etableret i 1991, for at anlægget medio 2007 overholder gældende miljøkrav og kan anvendes som reserveanlæg. Ovnlinie 3 er udlagt med en affaldskapacitet på 11 ton/time ved en brændværdi på 10,5 GJ/ton. Reno-Nord ønsker at udnytte ovnlinie 3 som supplement til ovnlinie 4. I forbindelse med en evt. fusion, forventer Reno-Nord, at ovnlinje 3 kan godkendes til egentlig drift samtidige med ovnlinje 4, da affaldsgrundlæget da vil være til stede. Reno-Nord fortog investeringer i 2007 for, at ovnlinie 3's røggasbehandling ville opfylde relevante krav. Forbrændingsanlæggets nuværende funktion og drift både teknisk, miljømæssigt og energimæssigt vurderes at være tilfredsstillende. Det maskinelle anlæg på forbrændingsanlægget vurderes at kunne fortsætte driften i den beregningsmæssige restlevetid. Den nedskrevne genanskaffelsesværdi af forbrændingsanlægget samt grundværdien og med fradrag for skrotningsomkostningerne er beregnet til 980 mio. kr. pr. 31. december Værdien af anlægget netto restgælden per 31. december 2011 er ca. 307 mio. kr. 3. METODE Ved vurdering af værdien af en bygning og/eller et produktionsanlæg vil man normalt søge at afdække, hvor meget produktionsanlægget er værd i fri handel. For at produktionsanlægget grundlæggende skal have en værdi, skal anlægget: teknisk set fremstå produktionsdygtigt ligge inde med de nødvendige godkendelser for drift besidde nødvendige aftaler for drift Derudover vil værdien i fri handel typisk afhænge af produktionsanlæggets indtjeningsevne i restlevetiden. Der er imidlertid umuligt at definere en indtjeningsevne for et affaldsbehandlingsanlæg, der fungerer på et stærkt reguleret marked, hvor anlægget skal drives efter hvile i sig selv -princippet. Da affaldsforbrændingsanlæg ikke må indregne overskud af driften, kan der ikke beregnes en indtjeningsevne, og forbrændingsanlæg fungerer da heller ikke under fri markedsdannelse. Interessentskabet er forpligtet til at, billigst muligt forbrænde det affald, som dannes i dettes 5 interessentkommuner. Det er derfor Rambølls vurdering, at den bedst egnede metode til opgørelse af Reno-Nords forbrændingsanlægs værdi, er en beregning af den nedskrevne værdi af anlæggets vurderede genanskaffelsespris. Nedskrivningen foretages lineært over anlæggets totale levetid idet dog de elektromekaniske og bygningsmæssige leverancer holdes adskilt. Genanskaffelsespris og levetid vurderes separat for hver driftsenhed (ovnlinie). Den totale levetid forudsættes at være den levetid anlægget har ud fra en teknisk og aftalemæssig vurdering under forudsætning af, at der i levetiden foretages de nødvendige levetidsforlængende vedligeholdelsesarbejder på ovnlinierne.

7 RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG 3 Det antages således, at I/S Reno-Nords forbrændingsanlægs ovnlinie 3 efter renoveringen de seneste år har en restlevetid til 2033 med det nuværende driftsmønster. Ved mere intensiv brug af ovnlinjen (se delrapport 4 Forbrændingsøkonomi for yderligere) er det forudsat, at ovnlinjen levetidsforlænges i Levetiden for det eksisterende anlæg på ovnlinje 3 fastsættes således til For ovnlinie 4 anslås den tekniske levetid (uden levetidsforlængende re-investeringer) at være ca. 25 år fra idriftssættelsen i De elektromekaniske installationer vil således være afskrevet (den afskrevet genanskaffelsespris) i 2030, medens bygningen forventes at have en levetid på 40 år. 4. MYNDIGHEDSFORHOLD 4.1 Planmæssige forhold Reno-Nords Forbrændingsanlæg ejes af Reno-Nord og anlægget er en forretningsenhed under Reno-Nord. Anlægget er beliggende på Troensevej 2 i Aalborg Øst. Grundens matrikelnummer er Nr. Tranders, AAL 4 CG m.fl. Arealet afgrænses af Humlebakken mod syd, Troensevej mod vest og jernbanelinien ud til Grønlandshavnen mod øst. Vest for anlægget ligger et stort boligområde der er ca. 500 m til den nærmeste boligbebyggelse på Hvidkildevej og Fyrkildevej. Mod nord/nordøst er der industriområde. Mod syd og øst er der åbent land. Matriklen, hvorpå forbrændingsanlæg ligger, er omfattet af Aalborg kommunes lokalplan nr fra februar Lokalplanen omfatter en del af Aalborg Øst Industriområde nord for Humlebakken og øst for Tranholmvej. Planen dækker Reno-Nords areal samt et rekreativt område nord herfor. Lokalplanområdet ligger i den sydligste del af industriområdet Aalborg Øst. Lokalplanen fastlægger, at det område, hvor forbrændingsanlægget ligger, er udlagt til forbrændingsanlæg for dagrenovation mv. (område A af Lokalplanen). Lokalplanen giver mulighed for at etablere et nyt affaldsbaseret kraftvarmeværk (ovnlinie 4) på det eksisterende anlæg på Troensevej. Lokalplanen giver mulighed for etablering af bygninger med en højde på op til 50 m (hvilket overgår den tidligere lokalplans højdebestemmelse på 30 m), og tillader en bebyggelsesprocent på 50 % i område A. Et af formålene med Lokalplanen er at sikre, at det rekreative område nord for Reno-Nord (område B) ikke bliver generet af eventuel støj og anden forurening fra forbrændingsanlægget. Forbrændingsanlægget skal afskærmes med beplantningsbælter og støjniveauet fra delområde A må kun svare til niveauet fra en virksomhed inden for miljøkategori 5-7. Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplantillæg nr. 75 udarbejdet i forbindelse med etablering af ovnlinie 4 Etablering af ny ovnlinie på I/S Reno-Nord, Aalborg Kommune, marts Regionplantillægget indeholder en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet). I Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt støtter Amtsrådet statens overordnede mål med hensyn til affaldsplanlægning, herunder, mest mulig udnyttelse af energien ved forbrænding af affald, og mindst muligt affald til deponering. Energiproduktionen fra affaldsforbrænding skal udnyttes optimalt, og der skal sikres et acceptabelt net af affaldsanlæg for at minimere affaldstransporten. Ved en eventuel etablering af nye anlæg, kræves det, at ansøger kunne godtgøre, at energien fra affaldsforbrændingen kan nyttiggøres på en hensigtsmæssig måde i sammenhæng med den øvrige energiforsyning der skal foreligge aftale om en stabil afsætning af den forventede produktion af både el og varme fra anlægget. I Regionplan 2005 angives, at den kommunale udlægning af arealer skal foretages således, at afstanden mellem en forurenende virksomhed (heriblandt tekniske anlæg) og en forureningsfølsom arealanvendelse ikke bliver mindre end 500 m.

8 RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG Miljømæssige forhold Miljøgodkendelse I henhold til bekendtgørelse nr. 879 i lov om miljøbeskyttelse af 26. juni 2010 skal Reno-Nords forbrændingsanlæg miljøgodkendes. Reno-Nords er ligeledes i henhold til bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders forpligtelse til at afgive miljøoplysninger, forpligtet til at afgive de i bekendtgørelsen omtalte miljøoplysninger. Reno-Nords forbrændingsanlæg er miljøgodkendt af Miljøstyrelsen Aarhus med følgende godkendelse, tillæg og revisioner: Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af et eksisterende affaldsforbrændingsanlæg på Matr. nr. 4 a m.fl. Nørre Tranders, Aalborg Jorder, Aalborg Kommune (21. marts 1995). Tillæg til miljøgodkendelse dateret 21. marts 1995 I Henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 godkendes etablering og drift af en ny affaldsforbrændingslinie på det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg I/S Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst (11. april 2003). Tillægget giver tilladelser til drift af ovnlinie 4, og tillægget forudsætter, at ovn 1 og 2 nedlæges ved ibrugtagning af ovn 4. Tillægget giver også tilladelse til udledning af spildevand fra ovn 4 røggasrensning direkte til Limfjorden. Revision af miljøgodkendelse på Reno-Nord, herunder tilladelse til etablering af nyt slaggelager samt et forøget antal transporter til og fra virksomheden (7. marts 2005). Tilladelse til fortsat drift af ovnlinie 3 på Reno-Nord samt udvidelse af listen over farligt affald til forbrænding (6. oktober 2006). Tilladelsen indeholder tilladelse til fortsat drift af ovnlinie 3, hvilket efterfølgende er påklaget til Miljøstyrelsen og herfra videresendt til Miljøankenævnet. Der er truffet endelig afgørelse d. 9. november 2009, hvormed drift af ovnlinie 3 kan fortsætte. I april 2012 har Reno-Nord via et tillæg til miljøgodkendelsen fået tilladelse til at brænde shredderaffald fra behandling af bilskrot og andet metalskrot. Forbrændingen af shredderaffald skal ske indenfor den gældende miljøgodkendelses kapacitet på forbrænding af ton affald pr. år. Forbrændingsanlægget er godkendt til modtagelse af dagrenovation, dagrenovationslignende affald samt neddelt industriaffald. Forbrændingsanlægget er tillige godkendt til forbrænding af en begrænset mængde miljøfarligt affald og kreosotbehandlet træ. I miljøgodkendelsen er specificeret, hvilke affaldsfraktioner anlægget har tilladelse til at brænde. Nordjyllands Amt var miljøtilsynsmyndighed for forbrændingsanlægget indtil 31. december I forbindelse med strukturreformen er der fortaget ændring af myndighedskompetence for en række listevirksomheder. I dag er Miljøstyrelsen Aarhus godkendelses- og tilsynsmyndighed for Reno-Nords forbrændingsanlæg Spildevandsudledning Reno-Nord udleder spildevand til både det offentlige kloaksystem og direkte til Limfjorden. Sanitært spildevand og rengøringsvand udledes til det kommunale kloaksystem, mens overfladevand udledes til Aalborg Kommunes regnvandssystem. Reno-Nord har tilladelse fra Aalborg Kommune til at aflede spildevand til det kommunale spildevandsanlæg (dateret den 4. april 1990). Processpildevandet fra ovnlinie 4s våde røggasrensningsproces ledes via en pumpeledning til udledning i Limfjorden/Langerak. Reno-Nord har etableret spildevandsrensning internt, og

9 RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG 5 processpildevandet fra ovnlinie 4 renses inden udledning. Udledningstilladelsen er indeholdt i miljøgodkendelsen til etableringen af ovnlinie 4, og er meddelt efter bekendtgørelse 921 af 8. oktober 1996 om kvalitetskrav til vandområder og krav til udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet. Der er givet tilladelse til udledning af m 3 spildevand årligt fra røggasrensningen. Grænseværdien for dioxin i udledningstilladelsen er fastsat til 0,1 ng/l. 4.3 Varmeplanmæssige forhold Reno-Nord er godkendt i henhold til varmeforsyningsloven til levering af varme fra forbrænding af affald med godkendelse af 27. august 2007 fra Aalborg Kommune (Byrådsbeslutning). I henhold af godkendelsen kan Reno-Nord som 1. prioritet afsætte affaldsvarme med en effekt på op til 60 MW, dog begrænset til 45 MW om sommeren (perioden 1/6-30/9) som maksimal døgnmiddelværdi. Som 6. prioritet kan Reno-Nord yderligere afsætte 18 MW varme fra ovnlinje 3. Varmeproduktionen baseres på en indfyret affaldsmængde TJ/år svarede til ton affald med en brændværdi på 11 GJ/ton. Kommercielt afsættes affaldsvarmen til Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne med aftale, der senest er revideret med tillæg af 10/ I henhold til denne aftale kan Reno-Nord afsætte varme jf. ovenstående byrådsbeslutning. Dog med den begrænsning at den maksimale effekt i sommerperioden reduceres i et omfang som svarer til varmeproduktionen fra den del af affaldet, som stammer fra ikke-interessentkommuner. Ved fuld varmproduktion på både ovnlinje 3 og 4 produceres op til 68 MW, hvorfor fuld produktion på begge ovnlinjer kun er mulig, når der er behov for 6. prioritets varme. I hele fyringssæsonen kan der dog modtages 60 MW, svarende til dellastproduktion på ovnlinje 3 samtidig med fuldlastproduktion på ovnlinje AFTALEFORHOLD, AFFALDSSIDE De efterfølgende beskrevne aftaleforhold på affaldssiden omhandler tilførsel af brændbart affald til Reno-Nords forbrændingsanlæg og bortskaffelse af restprodukter fra forbrændingen. De enkelte aftalers indflydelse på eventuel dannelse af et nyt affaldssamarbejde er vurderet og angivet i efterfølgende gennemgang af aftaler. 5.1 Aftaler med interessentkommuner Reno-Nord har 5 interessentkommuner: Brønderslev Kommune, Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Aalborg Kommune. De seneste vedtægter for I/S Reno-Nord er fra 14. marts Bestyrelsen for interessentskabet består af repræsentanter for interessenterne (Aalborg Kommune er repræsenteret med 8 bestyrelsesmedlemmer mens de resterende interessenter er repræsenteret med 1 bestyrelsesmedlem hvert). Optagelse af nye deltagerkommuner samt udvidelse af de nuværende deltageres deltagelse i samarbejdet kræver godkendelse af et flertal på 2/3 af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser samt af tilsynsmyndigheden. I vedtægterne fastslås det, at interessentskabets formål bl.a. er at drive de fornødne anlæg til behandling af affald fra interessentkommunerne. I vedtægterne slås det bl.a. fast, at vedtægtsændringer kræver tiltræden fra samtlige af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Foruden tiltræden fra samtlige af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser kræves godkendelse af tilsynsmyndighederne i henhold til Lov om kommunernes styrelse. Ved opløsning af interessentskabet fordeles nettoformuen på interessentkommunerne efter fordelingstallet (svarende til indbyggertallet pr. 31. december 2006 i deltagerkommunerne).

10 RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG 6 Af vedtægterne fremgår det, at udtræden af interessentskabet kan ske med 1 års varsel til den 1. januar, dog tidligst, når gælden i forbindelse med etablering af anlæg er afviklet. Den udtrædende interessent har imidlertid ikke krav på udbetaling af nogen del af interessentskabets nettoformue, hvorimod Reno-Nord kan gøre krav på erstatning som følge af en dårligere udnyttelse af anlægskapaciteten. Desuden hæfter den udtrædende interessent fortsat for de lån og øvrige forpligtelser, herunder eventuelt miljøansvar, der påhviler interessentskabet på udtrædelsestidspunktet. 5.2 Aftaler med virksomheder Reno-Nord har ingen formelle aftaler med virksomheder, hvad angår modtagelse af affald, men modtager farligt affald fra I/S MOKANA og modtog således i 2011 ca t farligt affald herfra. 5.3 Samarbejdsaftale med andre forbrændingsanlæg I/S Reno-Nord har ikke indgået formelle samarbejdsaftaler med andre eksterne affaldsinteressentskaber eller affaldsforbrændingsanlæg. I/S Reno-Nord modtager affald fra Renovest i perioder, men der eksisterer ingen formelle aftaler vedrørende dette forhold. 5.4 Bortskaffelse af restprodukter Aftale om disponering af slagge I/S Reno-Nord har ingen formel aftale i forbindelse med disponering af slagge. I/S Reno-Nord har ad-hoc arrangementer med forskellige parter, hvad angår afhentning, transport, afsætning af slagge, skrot og sigterest til genanvendelse Aftale om behandling af røggasrensningsprodukter I/S Reno-Nord har indgået aftale med Dansk Restprodukthåndtering (DRH) om afhentning og bortskaffelse af flyveaske, gips og slam fra ovnlinie 4 røggasbehandling, og restprodukter fra ovnlinie 3 røggasbehandling. I kontrakten er der ikke defineret et loft over antal tons/år i forbindelse med røggasrensningsprodukter til afhentning og bortskaffelse. Priser er defineret per ton for flyveaske, gips og slam fra ovnlinie 4 og restprodukter fra ovnlinie 3. DRH leverer restproduktet til slutdeponering i Tyskland. 6. AFTALEFORHOLD, ENERGISIDE 6.1 Aftale om varmesalg Der er indgået overenskomst med Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningen, om levering af fjernvarme. Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2006 og gælder til og med Aftalen gælder for levering af varme fra Reno-Nords ovnlinie 4 og 3. Reno Nord og Aalborg Kommune Fjernvarmforsyningen er gensidigt forpligtet til henholdsvist at afsætte og aftage al varmeproduktion fra forbrændingsanlægget. Aftalen kan efter 1. januar 2021 opsiges med 1 års skriftlig varsel til ophør ved udgangen af en måned. Aftalen kan genforhandles, hvis en af parterne finder, at forudsætningerne for levering af overskudsvarme fra forbrændingsanlægget er ændret væsentligt. Prisen for varmeleverancen fra ovnlinie 3 og 4 skal være den omkostningsbestemte varmepris og fastsat i henhold til varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Prisen fastsættes på baggrund af

11 RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG 7 andelen af de udgifter og indtægter, der vedrører anlæg, der er fælles for varme- og affaldssiden eller alene varmesiden. I og med at ovenstående kontrakt forpligter I/S Reno-Nord til at levere al overskudsvarme til Aalborg Kommune Fjernvarmeforsyningen, eksisterer der for I/S Reno-Nord ikke på nuværende alternative muligheder for afsætning af overskudsvarme 6.2 Aftale om el-salg En ny el-reform blev vedtaget i 2004, som betyder, at strøm fra affaldsfyrede kraftvarmeanlæg fra 1. januar 2005 skal afsættes på det frie el-marked. Reno-Nords el- produktion er afsat på det frie el-marked fra 1. juli El-prisen består af et grundbeløb, selve el-prisen og CO 2 tilskuddet. Reno-Nord har indgået aftale med Nordjysk Elhandel A/S om køb af forbrændingsanlægs elproduktion. Nordjysk Elhandel er forpligtet til at aftage den samlede el-produktion (anslået i kontrakten til ca MWh pr. år). Aftalen er gældende fra 1. juli 2005 og indtil den siges op af en af parterne med seks måneders skriftlig varsel. Nordjysk Elhandel overtager balanceansvaret for kraftvarmeværkets samlede el-produktion. Afregning af el-produktionen foretages til NordPools spotpris, time for time for Vestdanmark (DK1) eller Østdanmark (DK2) i kr./mwh. I/S Reno-Nord betaler et honorar på 3,00 kr./mwh for de første MWh og 1,00 kr./mwh for de efterfølgende op til MWh og herefter 0,75 kr./mwh. Til dækning af Nordjysk Elhandels omkostninger i balancemarkedet betales en fast pris på 3,50 kr./mwh. Der forventes ingen problemer med at videreføre aftalen efter tilgang af nye interessentkommuner eller efter en evt. fusion. Ligeledes forventes aftalens indhold at kunne videreføres på tilsvarende vilkår ved en evt. udvidelse af el-produktionen. 7. TEKNISKE FORHOLD 7.1 Generelt Reno-Nords forbrændingsanlæg er udstyret med 2 ovnlinier benævnt ovnlinie 3 og 4. Ovnlinie 4 er ny og blev idriftsat i 2005, mens ovnlinie 3 er ældre og har været i drift siden Tidligere eksisterede ovnlinie 1 og 2, men de blev nedlagt efter idriftsættelsen af ovnlinie 4. Både ovnlinie 3 og 4 er dampproducerende ovnlinier med turbine/generatoranlæg. De to ovnlinier er udlagt med nominelle kapaciteter på henholdsvis 11,0 t/h og 20,0 t/h, ovnlinie 4 dog ved en højere brændværdi end ovnlinie 3. Specifikationer for ovnlinierne er beskrevet i nedenstående tabel 7-1. Ovnlinie 4 er et nyt og fuldt tidssvarende anlæg, der er udlagt i henhold til kravene i Forbrændingsbekendtgørelsen, og herved opfylder alle gældende krav. Tabel 7-1 Reno-Nords ovnlinjer Ovn/kedel Ovnline 3 Ovnlinie 4 Idriftsat, år Leverandør BS Miljøteknik Vølund Kapacitet (nominelt lastpunkt) 11 t/h 10,5 MJ/kg 20 t/h 12,0 MJ/kg

12 RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG 8 Ovn type Bevægelig luftkølet rist Bevægelig luftkølet rist Kedeltype Stående 3-træks kedel, kraftvarme producerende Stående 3-træks kedel, kraftvarme producerende Røggasrensning Ovnline 3 Ovnlinie 4 Idriftsat, år Leverandør FLS Miljø LAB SA Type Semitørt: GSA + posefilter + SNCR Vådt: skrubber + kondensering + venturi + SNCR Forbrugsstoffer Læsket kalk, aktivt kul og ammoniak. Kalksten, aktivt kul og ammoniak. Grundet de væsentligt skærpede miljøkrav i henhold til EU-direktiv for forbrænding af affald fra 28. december 2005 er der gennemført en større ombygning og renovering på ovnlinie 3, hvilket blev afsluttet ultimo Renoveringen har betydet, at ovnlinie 3 i dag er i stand til at opfylde alle gældende krav. I de følgende afsnit er anlægsspecifikationerne for de to ovnlinier nærmere beskrevet. 7.2 Kapacitet I 2011 behandlede Reno-Nord ca t forbrændingsegnet affald på ovnlinie 4 med et driftstimetal på timer, hvilket giver en gennemsnitlig forbrænding på 22 ton affald pr. time. Den relative høje kapacitet på ovnlinjen skyldes affaldets brændværdi, der p.t. er lavere end ovnlinjens udlægning og ovnlinjen skønnes at have en aktuel kapacitet på ca. 23 t/h p.t. Ovnlinie 4 er udlagt til forbrænding i timer pr år. I 2011 havde ovnlinie 3 ingen driftstimer. 7.3 Ovn/kedelanlæg Ovnlinie 3 Ovnlinie 3 er idriftsat i Ovnen er produceret af BS Miljøteknik og forsynet med en bevægelig rist. Kedlen er en stående 3-træks vandrørskedel produceret af Aalborg Ciserv International. Ovn/kedelanlægget producerer 9,68 kg damp pr. sekund ved et tryk på 50 bar. og en temperatur på 425 C. I forbindelse med renoveringen af ovnlinie 3 er kedelen blevet forsynet med et SNCR-anlæg til reduktion af røggassens indhold af NO X Ovnlinie 4 Ovn og kedel på ovnlinie 4 er produceret af Babcock & Wilcox Vølund Aps. Ovnen er forsynet med en bevægelig luftkølet rist. Kedlen, der er forsynet med et SNCR-anlæg, kan producerer 22,2 kg damp pr. sekund ved et tryk på 50 bar og en temperatur på 425 C. Kedlens termiske virkningsgrad er ca. 91 % og turbinens cm-værdi er ca. 0,41. Dette bevirker, at der ved en indfyret energimængde på 66,7 MW kan produceres ca. 17,9 MW el og 43 MW varme på turbinen. Hertil skal endvidere tillægges varmeproduktionen fra røggaskondensering på ca. 5 MW, hvilket bringer anlæggets samlede virkningsgrad op på ca. 99 %. Denne ovnlinie har været i drift siden 2005 og røggasrensningen på ovnlinien er udlagt til at kunne overholde kravene i Forbrændingsbekendtgørelsen. 7.4 Røggasrensning Ovnlinie 3 Ovnlinie 3 er udstyret med et semi-tørt røggasrensningsanlæg fra FLS miljø. Røggasrensningen til ovnlinie 3 blev leveret sammen med ovn/kedelanlægget som en semitør røggasrensning med GSA og posefilter. I forbindelse med renovering af ovnlinie 3 i 2007 er posefilteret blevet forsynet med en mulighed for indblæsning af aktivt kul i røggassen inden posefilteret. Dette fører til en reduktion af udledningerne af især dioxin og kviksølv i røggassen. Til fjernelse af HCl og SO 2 fra røggassen injiceres læsket kalk i GSA-processen.

13 RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG 9 Røggassen føres fra GSA en til posefilteret, hvor røggassens indhold af røggasrestprodukter fjernes. Fra posefilteret ledes den rensede røggas af en sugetræksblæser til et separat løb i den fælles skorsten for ovnlinie 3 og 4. Ovnlinie 3 er i kedlen udstyret med et SNCR De-NO x anlæg, til reduktion af NO X ved inddysning af ammoniak i den varme røggas Ovnlinie 4 Røggasrensningen på ovnlinie 4 er en våd røggasrensning leveret af LAB SA. I røggasrensningsanlægget passerer røggassen først et elektrofilter til fjernelse af støv/flyveaske. Herefter renses for HCl i en quench/hcl skrubber og derefter for SO 2 i en kalkstensskrubber. Efter de to vådskrubbere ledes røggassen til en kondenserende skrubber. I den kondenserende skrubber vaskes røggassen med en vandig opslemning af herdofenkoks, HOK, hvilket absorberer dioxin og evt. restmængder af kviksølv. Endelig ledes røggassen gennem et venturifilter, hvor der finrenses for støv med ferskvand. Fra venturifilteret ledes røggassen af en sugetræksblæser til det ene af de to rør i den fælles skorsten. Spildevandet fra røggasrensningsprocessen renses i et særskilt vandbehandlingsanlæg, hvor spildevandets indhold af tungmetaller fjernes inden vandet udledes fra anlægget. Ovnlinie 4 er udstyret med SNCR De-NO x anlæg i kedlen, til reduktion af NO X ved inddysning af ammoniak i den varme røggas. 7.5 Personale Den nuværende stab på I/S Reno-Nords forbrændingsanlæg udgør 35 personer, der alle er overenskomstansatte. Forhold omkring eventuelle ændringer i bemanding behandles ikke i dette notat. 7.6 Investeringsplan Der eksisterer p.t. ikke en decideret investeringsplan for den fremtidige drift af de to ovnlinier hos I/S Reno-Nord. Dette skyldes hovedsageligt, at ovnlinie 4 er fra 2005, samt at ovnlinie 3 i 2007 afsluttede en større renovering, hvorefter den kun har været begrænset anvendt. Den løbende vedligeholdelse af ovnlinierne afholdes af vedligeholdelsesbudgetterne Ovnlinie 3 I 2007 har der været gennemført en større renovering af ovnlinie 3, hvorved den nu opfylder gældende krav i forbrændingsbekendtgørelsen. Renoveringen har bl.a. omfattet etablering af et SNCR DeNO X -anlæg på ovnlinien. De samlede renovationsomkostninger løb op i godt 30 mio. kr. Det vurderes at der kan behandles forbrændingsegnet affald i op til timer årligt på ovnlinje 3, svarende t ca ton affald, uden, at der opstår behov for køling af overskudsvarme. Hvis ovnlinien skal holdes i drift frem til år 2033 ved mere intensiv affaldsbehandling forventes en levetidsforlængelse af ovnlinjen at være nødvendig omkring år 2023, og det anslås at en sådan levetidsforlængelse vil koste omkring 25 mio. kr Ovnlinie 4 Det har ikke været nødvendigt at foretage væsentlige investeringer i ovnlinie 4 efter idriftsættelsen. Hvis ovnlinien skal holdes i drift frem til år 2033, forventes en levetidsforlængelse at være nødvendig omkring år Det anslås at en sådan levetidsforlængelse vil koste omkring 40 mio. kr.

14 RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG TEKNISK VURDERING Der er foretaget en vurdering af om anlægget teknisk, miljømæssigt og energimæssigt lever op til de krav, man kan stille til et sådant affaldsforbrændingsanlæg. Den tekniske vurdering foretages på baggrund af det seneste års grønne regnskab samt driftsdata og yderligere oplysninger fra Reno-Nords forbrændingsanlæg. Der er ikke tale om en egentlig tilstandsvurdering. 8.1 Tekniske forhold Ved behandling af de tekniske forhold vurderes anlæggets tilstand ud fra bl.a. driftsparametre og den løbende vedligeholdelse, der er foretaget på anlægget. Der ses overordnet på anlæggets drift og energiproduktion samt på ovn-/kedel og røggasrensningsanlæg samt slaggekvalitet, idet disse udgifter vejer mest mht. drifts og vedligeholdelsesudgifter Ovn Murværket i ovnrummet belastes hårdt, hver gang anlægget startes op og lukkes ned pga. de store temperaturændringer, der opstår under processen. Hos Reno-Nord anvendes ovnlinie 4 under normal drift, mens ovnlinje 3 kun skal anvendes som reserve og supplement til ovnlinie 4. Med den nuværende miljøtilladelse er ovnlinje 4 i stand til at forbrænde alt det affald der modtages. Herved anvendes ovnlinje 3 kun i perioder, hvor ovnlinje 4 er ude af drift. På denne måde minimeres antallet af opstarter og nedlukninger af de enkelte ovnlinjer mest muligt Kedel I kedlen er der risiko for korrosion af kedel- og overhederrør pga. røggassens indhold af sure gasser. Reno-Nord foretager løbende inspektioner af kedel- og overhederrør i forbindelse med revisionsstop. Ovn 4 kan fortsat betegnes som en nyere ovn og på baggrund af tidligere inspektioner er der ikke anledning til at forvente andet end at kedlen er i en stand, der kan forventes af en kedel med denne alder. I forbindelse med renovering af ovnlinje 3 i 2007 er der foretaget udbedring af kedlen. Herved er de hårdest korroderede kedeldele udskiftet og kedelen bragt i en stand, der kan betegnes som god taget dens alder i betragtning. Ovnlinjen har kun være i begrænset drift siden den blev renoveret, hvorfor der ikke forventes væsentlige ændringer i korrosionen i kedlen. Korrosion i kedlen er stærkt afhængigt af temperaturen på ydersiden af kedelrørene, som vist på figur 1. Overhederen er den første ubeskyttede kedelkomponent som røggassen møder, og hermed den umiddelbart mest udsatte del i kedlen. Målinger af temperaturen før overhederen giver en god indikation af, hvilken korrosionsrate kedlen udsættes for. Tidligere målinger har vist, at røggastemperaturen før overhederen i ovnlinje 4 typisk er C. Der foreligger ikke målinger for ovnlinje 3. Figur 8-1 Korrosionsdiagram

15 RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG 11 Der er ikke foretaget målinger af temperaturen på ydersiden af rørene for nogen af ovnlinierne, men da dampen maksimalt er 425 C, vurderes det, at driftspunktet for ovnlinie 4 ligger uden for korrosionsområdet (Heavy corrosion), jf. korrosionsdiagrammet på figur Røggasrensningsanlæg Begge ovnlinier er udstyret med tidssvarende røggasrensningsanlæg. Analyser af røggassen fra ovnlinie 3 og 4 viser, at anlæggene overholder de gældende krav i miljøgodkendelsen mht. emissionsgrænseværdier. Der forventes ingen fremtidige problemer med overholdelse af emissionskrav, da anlæggene hidtil har kørt i overensstemmelse med de gældende krav. 8.2 Miljø Miljømæssigt vurderes anlægget på den miljøbelastning, anlægget forårsager i forhold til de lovmæssige krav for bl.a. emissioner og slaggekvalitet. Ifølge miljøgodkendelsen skal ovnlinie 4 benytte støttebrænder i forbindelse med opstart og nedlukning af ovnlinien samt i perioder hvor røggastemperaturen i efterforbrændingszonen falder til under 850 C. For ovnlinie 3 er der givet godkendelse til, at der under opstart og nedlukning anvendes støttebrændsel i form af biobrændsel (træflis) til at sikre røggastemperaturen i efterforbrændingszonen Ovn/kedel I henhold til miljøgodkendelsen for både ovnlinie 3 og ovnlinie 4 skal røggassen i efterforbrændingskammeret til alle tidspunkter bringes op på en temperatur på mindst 850 C i mindst 2 sekunder. Temperaturkravet er opstillet for at sikre udbrænding af røggassen og dermed reducere indholdet af bl.a. dioxin og CO i røggassen. Ovnlinie 4 er bestykket med to stk. oliebaserede støttebrænder af hver 25 MW. Støttebrænderne på ovnlinie 4 startes automatisk, når temperaturen i efterforbrændingszonen (EBK temperaturen) falder under 850 C. I praksis opstartes støttebrænderne dog lidt før temperaturen falder under 850 C. I det grønne regnskab for 2011 findes ingen angivelser af, hvor stor en del af driftstiden, temperaturen i efterforbrændingszonen i løbet af en ti-minutters periode, har været under 850 C

16 RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG 12 Reno-Nords egne målinger af ovnlinie 4 viser generelt få overskridelser af EBK temperaturkravet. De hyppigste overskridelser sker i forbindelse med op- og nedlukning af ovnlinien eller ved forbrændingstekniske forstyrrelser. De fleste driftsdage viser ingen overskridelser af EBK temperaturkravet på 10 minutters middelbasis. Der ses generelt en temperatur på C i efterforbrændingskammeret under normal drift. Der er ikke installeret støttebrændere på ovnlinie 3. Det skal bemærkes, at affaldsforbrændingsanlæg i henhold til forbrændingsbekendtgørelsen skal drives således, at røggassen, selv under de mest ugunstige forhold, bliver opvarmet til en temperatur, der i mindst 2 sekunder er mindst 850 C Emissioner Efter færdiggjort ombygning og renovering af ovnlinie 3 er der i november 2010 foretaget emissionsmålinger på røggassen og resultaterne fremgår af tabel 8-1. Resultatet af målingerne sammenholdt med de gældende vilkår i miljøgodkendelsen viser, at der generelt ikke er problemer med at overholde emissionsgrænserne. Resultatet af målingerne sammenholdt med de gældende vilkår i miljøgodkendelsen viser, at der generelt ikke er problemer med at overholde emissionsgrænserne. Måleinstituttet har ikke målt emissioner af NO X, CO og SO 2, men en gennemgang af døgnrapporterne for de seneste år viser, at der heller ikke er problemer med at overholde gældende miljøkrav for disse stoffer. Tabel 8-1 Stikprøvemålinger på Reno-Nords ovnlinje

17 RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG 13 Parameter Emissionsmålinger november 2010 Vilkår i miljøgodkendelsen ½-timesmiddelværdier [mg/nm 3 ], ref 1) Døgnmiddelværdier ½-timesmiddelværdier (100 %) HF <0,2 1 2 Hg <0,0031 0,05 4) Pb+Cr+Cu+Mn+Ni+As +Sb+Co+V <0,02 0,5 4) Cd+Tl <0,0007 0,05 4) Dioxiner og furaner 2) <0,033 0,1 4) Støv/partikler 3) 0, HCl 3) 3, TOC 3) ~ ) Tør røggas med 11 % O 2. 2) Værdi for dioxiner og furaner er angivet i ng/nm 3 (tør røggas, 11 % O 2). 3) Værdier for støv, HCl og TOC er baseret på anlæggets egne målinger i henhold til anlæggets Miljøredegørelse ) Resultat af stikprøvemåling Der er ligeledes foretaget en række emissionsmålinger for røggassen fra ovnlinie 4. I år 2011 er der foretaget emissionsmålinger i maj, september, oktober og december. Middelværdier for resultaterne af emissionsmålingerne for ovnlinie 4 foretaget i 2011 fremgår af nedenstående tabel 8-2. I forhold til de gældende vilkår i miljøgodkendelse for ovnlinie 4 ses, at der generelt ikke er problemer med at overholde de fastsatte emissionsgrænser. Tabel 8-2 Stikprøvemålinger på Reno-Nords ovnlinje 4 i 2011

18 RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG 14 Parameter Emissionsmålinger 2012 Vilkår i miljøgodkendelsen ½-timesmiddelværdier [mg/nm 3 ], ref 1) Døgnmiddelværdier ½-timesmiddelværdier (100 %) HF <0,1 1 2 Hg <0,019 0,05 4) Pb+Cr+Cu+Mn+Ni+As +Sb+Co+V <0,011 0,5 4) Cd+Tl <0,003 0,05 4) Dioxiner og furaner 2) <0,014 0,1 4) Støv/partikler 3) ~ HCl 3) 0, TOC 3) ~ SO 2 3) 1, CO 3) 3, NO X 3) ) Tør røggas med 11 % O 2. 2) Værdi for dioxiner og furaner er angivet i ng/nm 3 (tør røggas, 11 % O 2). 3) Værdier for støv, HCl og TOC er baseret på anlæggets egne målinger i henhold til anlæggets Miljøredegørelse ) Resultat af stikprøvemåling Spildevand Reno-Nord udleder spildevand til både det offentlige kloaksystem og direkte til recipient. Sanitært spildevand og rengøringsvand fra aflæssehal m.m. udledes til det offentlige kommunale kloaksystem, mens overfladevand udledes til Aalborg Kommunes regnvandssystem og herfra til Limfjorden. Der udledes spildevand fra den våde røggasrensning på ovnlinie 4 efter rensning på Reno-Nords eget spildevandbehandlingsanlæg. I forbindelse med godkendelsen til etablering af ovnlinie 4 på Reno-Nord har Nordjyllands Amt, som en del af miljøgodkendelsen, givet tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 til udledning af m 3 spildevand årligt fra røggasrensningen direkte til Limfjorden. Reno-Nord forhandler p.t. med Miljøstyrelsen Aarhus om at udvide denne mængde begrænsning til til spildevand årligt. I henhold til det grønne regnskab for 2011 blev der udledt m 3 spildevand til det offentlige kloaksystem samt m 3 renset spildevand til Limfjorden. Årsagen til overskridelsen skyldes dels, at der ikke har været et revisionsstop i 2011 og dels, et ekstraordinært stort forbrug af skyllevand til regenerering af ionbyttere, da der har været lang leveringstid på nye ionbyttermasser. Endvidere har der været modtaget mere perkolatvand på anlægget end tidligere. Udledt spildevand til Limfjorden har i 2011 overholdt samtlige grænseværdier for indhold af tungmetaller m.m. I tabel 8-3 ses de gældende grænseværdier.

19 RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG 15 Tabel 8-3. Gældende grænseværdier for udledning af renset spildevand til Limfjorden. Stof Enhed Grænseværdi Cadmium Kobber Zink Bly Nikkel Chrom Kviksølv Arsen Sølv Thallium Dioxin Totalt kvælstof Suspenderet stof Olie Temperatur ph Spildevandsmængde n/l C - m 3 /år 0,025 0,029 0,860 0,056 0,083 0,010 0,003 0,040 0,005 0,040 0, ,0-9, Slagge Ved forbrændingsprocessen omdannes affaldet til ca. 19 % slagge, hvorved der i 2011 er produceret ca ton slagge. Forud for genanvendelse af slaggen udtages såvel magnetiske som ikke magnetiske metaller til genbrug fra denne. I 2011 blev der således genanvendt t jern og 695 t andre metaller, fortrinsvist aluminium og kobber, fra forbrændingsslaggerne. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 24. december 2010 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder fastlægger krav til slaggens sammensætning og til indhold af forskellige stoffer i eluatet (udvaskningsanalyse), for hvorledes den kan genanvendes. Bekendtgørelsen fastlægger rammer for, hvad slaggen må anvendes til, ud fra indholdet af forskellige stoffer i faststoffet og eluatet. For hver af analyseparametrene placeres slaggen i én af kategorierne; 1,2 eller 3, hvor kategori 1 stiller de strengeste krav til slaggen. Kan slaggen ikke opfylde kategori 3 kravene, skal den deponeres på losseplads. Et parti slagge kategoriseres efter det stof, der giver anledning til den højeste kategori. Andelen af ikke fuldstændigt forbrændt affald i slaggen bør være lavt af hensyn til slaggens stabilitet ved eventuel genanvendelse. I miljøgodkendelsen er der stillet krav om, at slaggen maksimalt må indeholde 3 % total organisk kulstof (TOC). TOC målingen er ikke nærmere defineret i miljøgodkendelsen, men det antages, at det er den usorterede slagges indhold af TOC i forhold til slaggeprøvens indhold af tørstof, der menes. Generelt ses en god udbrænding af slaggen fra ovn 3 og 4 idet indholdet af totalt organisk kulstof gennemsnitligt ligger langt under grænseværdien Andre restprodukter Det tørre restprodukt fra røggasrensningen på ovnlinie 3, flyveaske og filterkager fra tungmetalfældningen i spildevandsrensningen afsættes til Dansk Restprodukthåndtering, som deponerer dette forsvarligt i Tyskland i specielt depot. Af det grønne regnskab for år 2010 (ovnlinje 3 havde ingen driftstimer i 2011) fremgår det, at mængden af røggasrestprodukter udgjorde 931 ton, hvilket svarer til ca. 6 % af den samlede affaldsmængde der blev brændt på ovnlinje 3 i år Støj Udendørs støjemissioner fra anlægget genereres hovedsageligt via lastbiltrafikken til og fra forbrændingsanlæggets affaldssilo i dagtimerne. Indendørs er de væsentligste kilder til støj

20 RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG 16 affaldskrananlægget, diverse blæsere samt turbine-/generatoranlægget. For de udendørs støjemissioner skærmer støjvoldene, placeret i anlæggets skel, for de nærmeste naboer. Fra de indendørs støjkilder reduceres emissionerne til omkringliggende naboer væsentligt af bygningen Lugt og støv Lugt og støv fra anlægget stammer fortrinsvist fra aflæsning af affald og håndtering i aflæssehallen, specielt i tørre perioder. For at begrænse gener fra lugt og støj holdes porte til aflæssehallen lukket i anlæggets åbningstid, når der udvikles støv. Lugtpåvirkningen er begrænset til dette område, idet der er undertryk i aflæssehallen i forhold til omgivelserne, og idet afkastluften opsamles og genanvendes som primær luft til forbrændingen Forurening af grunden Ifølge lokalplanen kan der have foregået aktiviteter i området, der kan have forurenet jorden. Dette indebærer, at flytning af jord fra arealet skal anmeldes til kommunen. Der foreligger imidlertid ingen konkrete oplysninger om jordforurening på grunden, men grundet det faktum, at der på forbrændingsanlæggets område er anvendt slaggen til stabilisering og opbygning af kørearealer, må oprensning af grunden efter endt anvendelse som forbrændingsanlæg derfor påregnes. Omkostninger til oprensning fradrages i værdiansættelsen. 8.3 Energiomsætning Driftstid I tabel 8-4 er oplyst relevante driftstimer på ovnlinie 3 og ovnlinie 4 Tabel 8-4. Driftstimetal på ovnlinie 3 og 4. År Forbrændt affaldsmængde Driftstid ovnlinie 3 Driftstid ovnlinie ton h ton 0 h h ton h h ton 0 h h ton 693 h h ton h h ton 0 h h Generelt ses høje driftstimetal for ovnlinie 4. Grunden til det noget lavere driftstimetal i 2010 skyldes et turbinehaveri Energiproduktion I henhold til det grønne regnskab producerede Reno-Nords forbrændingsanlæg i år MWh fjernvarme og MWh elektricitet (brutto) ved forbrænding af t affald. Dette giver en samlet energiproduktion pr. ton affald på 10,0 GJ/ton. Under antagelse af, at det modtagne affalds brændværdi er 10,5 GJ/ton, kan den gennemsnitlige termiske virkningsgrad beregnes til ca. 95 %. 8.4 Samlet vurdering Ved en samlet vurdering af ovnlinie 3 og 4 på Reno-Nords forbrændingsanlæg er ovnliniernes funktion og drift både teknisk, miljømæssigt og energimæssigt tilfredsstillende og i forhold til, hvad der kan forventes af et tilsvarende anlæg.

21 RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG VÆRDIANSÆTTELSE 9.1 Offentlig vurdering. Den offentlige vurdering af grundværdi og bygninger per 31. december 2011: Ejendomsværdi (Troensevej 2) Grundværdi (Troensevej 2 og Lundeborgvej 30) Sum kr kr kr. Den offentlige ejendomsværdi omfatter udelukkende grund og bygninger og er således eksklusiv værdien af maskinelt udstyr. 9.2 Restgæld og henlæggelser Pr. 31. december 2011 er restgælden på de eksisterende lån ca.: Banklån kr. Den oprindelige hovedstol på lånet fra Danske Bank er 620 mio. kr. Lånet tilbagebetales over 16 år efter en betalingsprofil aftalt imellem Danske Bank og I/S Reno-Nord til en rentesats på 5,54 % p.a. Anlægget er ifølge opgørelsen over ydelser og restgæld gældfrit ved udgangen af Da investeringerne således afholdes hurtigere end den tekniske levetid for anlægget, kan restgælden ikke anvendes som et udtryk for værdien af anlægget. 9.3 Afskrevet værdi af anlægget I henhold til Reno-Nords anlægskartotek for 2011, afskrives bygninger over år. Ultimo 2011 var den resterende bogførte værdi af ovnlinie 3 og 4 ca. 507 mio. kr. Alle komponenter, der hører til ovnlinie 4, afskrives over 16 år (hvilket svarer til lånterminen). Investeringen i forbindelse med etablering af ovnlinie 4 blev fortaget mellem Anlægget blev optaget i anlægskartotek per den 1. januar 2006 med en værdi på 656 mio. kr. I 2007 blev der yderligere investeret ca. 7 mio. kr., i ,2 mio. kr., i ,5 mio. kr. og i 10,7 mio. kr. i anlægget. Det er normalt, at maskintekniske anlæg afskrives hurtigere end anlæggenes tekniske levetid, da de maskintekniske anlæg løbende vedligeholdes og levetidsforlænges. Den forventede tekniske levetid er således typisk 25 år for et forbrændingsanlæg, idet store udsving ofte ses, som følge af levetidsforlængende re-investeringer. Anlæggets egentlige værdi nedskrives derfor hurtigere end den tekniske nedslidning under forudsætning af, at anlægget vedligeholdes og levetidsforlænges. Den afskrevne værdi er derfor ikke repræsentativ for den faktiske værdi af anlægget, eftersom afskrivningsperioden ikke svarer til anlæggets tekniske levetid. 9.4 Nedskrevet genanskaffelsesværdi af anlægget Genanskaffelsesværdien af to kraftvarmeproducerende ovnlinjer til behandling af forbrændingsegnet affald med behandlingskapacitet på henholdsvis 11 ton pr. time og 20 ton pr. time svarende til Reno-Nords forbrændingsanlæg fremgår af nedenstående. Der er i vurderingen taget udgangspunkt i, at begge ovnlinier er opgraderede til de nugældende og fremtidige krav til affaldsforbrændingsanlæg, som de kendes i dag jævnfør forbrændingsbekendtgørelsen. Anlægget tænkes etableret på bar mark. Dampproducerende ovnlinie, kapacitet: 11 t/h Dampproducerende ovnlinie, kapacitet: 20 t/h 650 mio. kr mio. kr. Prisen på et nyt anlæg etableret på bar mark, som svarer til Reno-Nords anlæg, reflekterer de prisudviklinger, der har været på især leverance af røggasrensning og ovn/kedel anlæg og maskiner i løbet af de seneste år. Genanskaffelsesprisen er i forhold til estimat fra 2008 nærmest

22 RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG 18 uændret, hvilket er et resultat af den generelle konjunkturudvikling, stigende stålpriser samt øget konkurrence blandt leverandørerne af ovn/kedel- og røggasrensningsteknologi. Ovnlinie 3 er idriftsat i 1991 og det forventes, at denne efter de omfattende investeringer i 2007 og 2008 har en restlevetid til 2033 med det nuværende driftsmønster. Ved mere intensiv brug af ovnlinjen (se delrapport 4 Forbrændingsøkonomi for yderligere) er det forudsat, at ovnlinjen levetidsforlænges i Levetiden for det eksisterende anlæg på ovnlinje 3 fastsættes således til Ovnlinie 4 er idriftsat medio Ovnlinien har fået installeret et SNCR-anlæg, hvorfor det forventes, at ovnlinien kan brænde affald med overholdelse af alle nuværende kendte krav til røggasemissioner. Prisen på et nyt anlæg etableret på bar mark, som svarer til ovnlinie 4, reflekterer de betydelige prisstigninger, der har været på især leverance af røggasrensning og ovn/kedel anlæg og maskiner fra medio 2005 til i dag. De elektromekaniske installationer forventes nedslidt i 2030, medens bygningen forventes at have en levetid på 40 år. På figur 9-1 er det vist, hvorledes en lineær nedskrivning af et nyt anlæg svarende til Reno-Nords forbrændingsanlæg vil forløbe. Afskrivning af ovnlinie 4 foretages individuelt for maskinleverancen og bygningsleverancen, svarende til de forventede levetider for de respektive komponenter uden de fremtidige forventede levetidsforlængende renoveringer/investeringer som tidligere beskrevet. Ultimo 2011 kan anlæggets nedskrevne genanskaffelsesværdi således opgøres til: Dampproducerende ovnlinie, kapacitet: 11 t/h Dampproducerende ovnlinie, kapacitet: 20 t/h Sum 223 mio. kr. 789 mio. kr mio. kr. De anførte anlægsværdier indeholder ikke grundværdi. Figur 9-1 Nedskrivning af genanskaffelsesværdi for I/S Reno-Nords ovnlinie 3 og ovnlinie 4. Den anførte værdi er ultimo det pågældende år. [mio. kr.] Reno-Nord Nedskrevet genanskaffelsesværdi I alt Ovn 3 Ovn Økonomisk vurdering For værdiansættelse af Reno-Nords forbrændingsanlæg tages der udgangspunkt i den nedskrevne nyværdi af et tilsvarende forbrændingsanlæg ved etablering på bar mark pr. 31/ Den nedskrevne genanskaffelsesværdi tillægges herefter grundværdien og fratrækkes skrotningsomkostningerne for anlægget.

Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 5. Date August 2012 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING

Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 5. Date August 2012 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Delrapport 5 Date August 212 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING Revision 4 Date

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

FUSION TRANSPORTANALYSE AF FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD. Opdateret august Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding

FUSION TRANSPORTANALYSE AF FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD. Opdateret august Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Intended for I/S, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Delrapport 2 Date Oktober 2008 Opdateret august 2012 FUSION TRANSPORTANALYSE AF FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD FUSION TRANSPORTANALYSE AF

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

I/S Kraftvarmeværk Thisted.

I/S Kraftvarmeværk Thisted. I/S Kraftvarmeværk Thisted www.kvvt.dk 5. maj 1991 blev I/S Kraftvarmeværk Thisted idriftsat første gang. Siden har anlægget været i drift i mere end 8.000 timer pr. år, og har forvandlet affaldet fra

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord Punkt 15. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord 2017-026680 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at projektforslag for øget varmeleverance fra

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET Budget 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Koncernen Regnskab 2011 Budget 2012 Omsætning: Energianlæg... 156.805 137.400 137.500 Losseplads... 18.522 16.400 16.400 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord Koncernen Regnskab 2012 Budget 2013 Omsætning: Energianlæg... 139.999 140.000 137.400 Rærup Deponi... 15.629 15.800 16.400 Elektronikaffald... 1.948 157.576 1.900 157.700

Læs mere

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET BUDGET 2011 INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET Koncernen Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Energianlæg... 149.665 134.000 127.700 Losseplads... 16.131 15.600 14.300 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9. 17. januar 2012 1600 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken ARC I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej DK 00 København S T + 68 900 E arc@a-r-c.dk a-r-c.dk AMAGER BAKKE et indblik i teknikken .000 0.000.00 80.800.00.000.000 Amager Ressourcecenter (ARC) er et

Læs mere

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 I medfør af 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarme Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 09.07.2015

Læs mere

Data for L90 Affaldsforbrænding II

Data for L90 Affaldsforbrænding II Version 6. 17.06.11. Data for L90 Affaldsforbrænding II dato 20. juni 2011 sagsnr 07040004 reference /dj L90 fremsender hermed et notat med oplysninger om L90 Affaldsforbrænding II. Notatet er lavet på

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af

Læs mere

Bilag E. Affaldsbehandling

Bilag E. Affaldsbehandling Bilag E Affaldsbehandling 129 Bilag E Affaldsbehandling Bilag C indeholder en beskrivelse af placeringen og affaldsoplandene for de større affaldsbehandlingsanlæg i Fyns Amt som affaldsdeponeringsanlæg

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

Notat. Medforbrænding af affald. 1. Indledning. 2. Medforbrænding

Notat. Medforbrænding af affald. 1. Indledning. 2. Medforbrænding Notat Projekt Medforbrænding af affald Kunde RenoSam Notat nr. 1 Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen 31 DK-2830 Virum Danmark Fra Til Rambøll Allan Kjersgaard, RenoSam Telefon +45 4598 6000 Direkte 45 98

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi REFA kraftvarmeværk anlæg til forbrænding af affald og produktion af energi refa kraftvarmeværk - et højteknologisk anlæg

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord BUDGET

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord BUDGET INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET 2009 Koncernen Regnskab 2007 Budget 2008 Omsætning: Energianlæg... 125.458 143.800 119.300 Losseplads... 16.239 14.700 14.900 Elektronikaffald... 2.143 143.840 2.100

Læs mere

VVM-redegørelse. For Kapacitetsudvidelse af I/S Reno-Nords Energianlæg Aalborg. Del 1 Ikke-teknisk resumé Del 2 VVM redegørelse

VVM-redegørelse. For Kapacitetsudvidelse af I/S Reno-Nords Energianlæg Aalborg. Del 1 Ikke-teknisk resumé Del 2 VVM redegørelse VVM-redegørelse For Kapacitetsudvidelse af I/S Reno-Nords Energianlæg Aalborg Del 1 Ikke-teknisk resumé Del 2 VVM redegørelse 13. november 2017 Udgiver: Miljøstyrelsen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg www.mst.dk

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg Special Waste System A/S Hertadalsvej 4a 4840 Nr. Alslev post@sws.dk Roskilde Ref. molut Den 1. april 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionser på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for Energnist Esbjerg Forbrænding af farligt affald Øgning af mængden af affald Etablering af røggaskondensering Juni 2015 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for

Læs mere

Miljø administration i forbindelse med restprodukter og forurenet jord efter Miljøbeskyttelseslovens 19.

Miljø administration i forbindelse med restprodukter og forurenet jord efter Miljøbeskyttelseslovens 19. Punkt 14. Miljø administration i forbindelse med restprodukter og forurenet jord efter Miljøbeskyttelseslovens 19. 2014-16552. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget drøfter

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

1. Generelt AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg mission AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg vision... 3

1. Generelt AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg mission AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg vision... 3 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.0 AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg mission... 3 1.1 AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg vision... 3 1.2 AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg ydre vilkår... 3 1.3 Afskrivninger...

Læs mere

på 66,2 mio. kr. til etablering af genvinding af varme fra forbrændingsanlægget. på 5,0 mio. kr. til nedlæggelse af vekslerstation på Randersvej.

på 66,2 mio. kr. til etablering af genvinding af varme fra forbrændingsanlægget. på 5,0 mio. kr. til nedlæggelse af vekslerstation på Randersvej. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 29. april 2008 Teknik og Miljø Århus Kommune Affaldscenter Århus - genvinding af varme fra forbrændingsanlægget, anlægsbevilling og tillægsbevilling 1. Resume

Læs mere

grønt regnskab 08 Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING

grønt regnskab 08 Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING grønt regnskab 08 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING Grønt regnskab 2008 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse.

Læs mere

Til Dem, som dette måtte vedrøre. Dokumenttype Notat. Dato Maj 2013 NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND FOR NORDFORBRÆNDING

Til Dem, som dette måtte vedrøre. Dokumenttype Notat. Dato Maj 2013 NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND FOR NORDFORBRÆNDING Til Dem, som dette måtte vedrøre Dokumenttype Notat Dato Maj 2013 NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND FOR NORDFORBRÆNDING NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND

Læs mere

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4.

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4. KARA/NOVEREN Håndværkervej 70 4000 Roskilde Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00048 Ref. ANNJE 18. juli 2008 Påbud om anvendelse af perkolat fra Audebo Deponi til GSArøggasrensning på ovn 3 og

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Baggrundsnotat Ophørsaftalen

Baggrundsnotat Ophørsaftalen Aarhus 11. maj 2016 Kristian Raun Larsen T +45 72 27 33 27 krl@bechbruun.com Sagsnr. 036007-0014 phe/rfj/jhp Baggrundsnotat Ophørsaftalen 1. Indledning Formålet med notatet er at redegøre for indholdet

Læs mere

Regionplantillæg nr. 75 med VVM-redegørelse

Regionplantillæg nr. 75 med VVM-redegørelse Regionplantillæg nr. 75 med VVM-redegørelse Etablering af ny ovnlinie på I/S Reno Nord, Aalborg kommune TEKNIK OG MILJØ marts 2003 Registerblad Titel : Udgiver : Regionplantillæg nr. 75 med VVM-redegørelse

Læs mere

Bilag til pkt. 6. Lynettefællesskabet I/S. Verdens mest energi effektive slamforbrændingsanlæg

Bilag til pkt. 6. Lynettefællesskabet I/S. Verdens mest energi effektive slamforbrændingsanlæg Bilag til pkt. 6 Lynettefællesskabet I/S Verdens mest energi effektive slamforbrændingsanlæg August 2009 Lynettefællesskabet I/S Verdens mest energi effektive slamforbrændingsanlæg August 2009 Ref 9459701

Læs mere

NOTAT. Anlægssum for Amager Bakke-projektet Sammenligning med andre anlæg. 1. Resume

NOTAT. Anlægssum for Amager Bakke-projektet Sammenligning med andre anlæg. 1. Resume NOTAT Projekt Kunde AMF Nyt affaldsbehandlingscenter I/S Amagerforbrænding Til Fra Amagerforbrænding Rambøll Emne: Anlægssum for Amager Bakke-projektet Sammenligning med andre anlæg Dato 2012-08-02 1.

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2012 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2010-20122012 og virksomhedsplan 2012-2013.

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

31/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 46/82 47/82 48/82 49/82 50/82 51/82 Bilag 2 Svar på spørgsmål fra ENT Til Energitilsynet Besvarelse af Energitilsynets

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Kedlen. Fakta. Du er her

Kedlen. Fakta. Du er her Kedlen For at varmen fra ovn (ca. 1050 ) kan blive til varme i radiatorerne derhjemme, skal røgens varme opvarme fjernvarmevandet. Det sker i kedlen, hvor vandet bliver tvunget rundt i et rørsystem på

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på AVV I/S

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på AVV I/S AVV I/S Aarhus Mandøvej 4 J.nr. MST-1272-00039 9800 Hjørring Ref. Marip/ulsee Fremsendes kun elektronisk til: Michael Bering: mb@avv.dk Berit Andersen: ba@avv.dk Torben Nørgaard: tn@avv.dk Hovedpostkasse:

Læs mere

FUSION RESUMÉ OG SAMMENFATNING. Opdateret August 2012. Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Hovedrapport

FUSION RESUMÉ OG SAMMENFATNING. Opdateret August 2012. Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Hovedrapport Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Hovedrapport Date Oktober 2008 Opdateret August 2012 FUSION RESUMÉ OG SAMMENFATNING FUSION RESUMÉ OG SAMMENFATNING Revision

Læs mere

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr. til

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr.  til Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 13 8500 Grenaa Sendes pr. e-mail til alab@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00750 Ref. Ulsee/katam Den 10. september 2013 Afslag på ansøgning efter

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

I marts og senest den 31. marts 2015 at foretage måling for dioxin følgende. steder; efter posefilter, efter skrubber/før blæser og i skorstenen.

I marts og senest den 31. marts 2015 at foretage måling for dioxin følgende. steder; efter posefilter, efter skrubber/før blæser og i skorstenen. Kara/Noveren Forbrændingsanlæg Håndværkervej 70 4000 Roskilde Sendt til CVR-nr: 13507406 som digital post Virksomheder J.nr. MST-1272-00614 Ref. clben/anbri Den 5. marts 2015 Påbud om dioxinmåling under

Læs mere

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk Debatoplæg Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk 1 INDHOLD INDLEDNING 2 HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? 4 MILJØPÅVIRKNINGER 5 ÆNDRING AF PLANGRUNDLAGET 7 MYNDIGHEDSBEHANDLING 8 Vattenfall

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00025 Ref. ulsee/lonha Dato: 23. september 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 46076753 Virksomhedstype

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen,

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, DONG Energy Thermal Power, Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1272-01625 Ref. Mschu/kabje Den 25. februar 2015 Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, sofjo@dongenergy.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Grønt regnskab. Reno-Nord

Grønt regnskab. Reno-Nord Grønt regnskab 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Indledning Grønt regnskab 2011 er udarbejdet med baggrund i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders

Læs mere

Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015

Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015 Bilag 3/15-3 Miljøredegørelse 2014 Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 6 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2014 8 5. Ledelsessystem, miljømål

Læs mere

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den Hjørring Kommune Martin Andreasen Holtevej 145 9700 Brønderslev Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen Aarhus 2. februar 2015 Per Hemmer Partner T +45 72 27 35 50 phe@bechbruun.com Sagsnr. 036007-0007 phe/jhp I/S Reno-Nord Markedsprismodellen 1. Indledning Rebild Kommune består efter strukturreformen af

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Svendborg Kraftvarme A/S

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Svendborg Kraftvarme A/S Svendborg Kraftvarme Bodøvej 15 5700 Svendborg Sendt til Niels.Christian.Hansen@SVENDBORG.DK Odense J.nr. MST-1272-00575 Ref. Johje/olkri Den 5. april 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord INTERESSENTSKABET Reno-Nord GRØNT REGNSKAB 2007 Grønt regnskab 2007 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET Grønt regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 1 Basisoplysninger. Energianlæg... 2-4 Miljøberetning. Energianlæg... 5-6 Miljødata. Energianlæg...

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen E-mail: andi@forsyningen.dk Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Aftale om opgaveoverførsel

Aftale om opgaveoverførsel Aarhus November 2015 Sagsnr. 036007-0013 phe/rfj/jhp Aftale om opgaveoverførsel Af sortering og afsætning af indsamlet genanvendeligt plast- og metalaffald København Langelinie Allé 35 2100 København Ø

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Reno-Nord INTERESSENTSKABET B UDGET

Reno-Nord INTERESSENTSKABET B UDGET Reno-Nord INTERESSENTSKABET B UDGET 2012 Koncernen Regnskab 2010 Budget 2011 Omsætning: Energianlæg... 128.848 137.500 134.000 Losseplads... 19.447 16.400 15.600 Kølemøbler og elektronikaffald... 1.937

Læs mere

Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter

Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke-teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Juni 2011 HVAD ER EN VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere