Referat af den 44. ordinære generalforsamling i Andelsboligforeni.rå.å:ffr Fabers Gade 5-1 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af den 44. ordinære generalforsamling i Andelsboligforeni.rå.å:ffr Fabers Gade 5-1 9"

Transkript

1 Side 1 af 7 Referat af den 44. ordinære generalforsamling i Andelsboligforeni.rå.å:ffr Fabers Gade Fremmødte andele:26 Fuldmagter: 3 (7,3. tv; 1 1, st. th.; 19, st. th.) Indleverede stemmesedler 1 (7,4. tb.) Overdragelse af stemmeret: 1 (17, st. tv.) Formanden, Søren Juul Nielsen, bød velkommen Der var ingen bemærkninger til dagsorden. og vi gik herefter videre til daesordenens pkt Valg af dirigent og referent Administrator, Niels Saucant, blev valgt til dirigent, og sekretær i bestyrelsen, Bjarke Hansen, blev valgt til referent. 2. Bestyrelsens beretning Anna 5, st. tv. spurgte om, hvem af de nye andelshaverc på 4 sal der havde forpligtiget sig til at købe udvidelsen. Søren (formand) forklarede, at der er 6 lejligheder, der havde givet uforpligtende tilsagn om at de vil købe udvidelsen, og at de tre overdragelser af4. sals lejligheder der er foretaget siden generalforsamlingen i 2005 er forpligtet til at lave udvidelsen. Anna 5, st. tv. anføtte, at der er et habilitetsproblem i at der sidder 4. sals andelshavere i bestyrelsen. Søren (formand) forklarede, at alle beslutninger om udvidelsen kun kan tages af bestyrelsesmedlemmer, der ikke bor på 4. sal. Han kunne derfor ikke se problemets relevans. En fra forsamlingen kunne ikke se et problem i, at 4. sals lejlighedeme har stemmeret i spørgsmål om udvidelsen. Søren (formand) henviste tii foreningens vedtægter, hvor der eksplicit står at ved habilitetsproblemer borlfalder bestyrelsesmedlemmets stemmeret. Peter 13, 4. th. spurgte hvorfor bestyrelsen har valgt ikke at lade hele ejendomsværdistigningen slå igennem. Søren (formand) forklarede, at den store reserve skal ses som en økonomisk sikkeihed for dern der bor i foreningen. Under tagudskiftningen skal der betales løbende til entreprenøren, mens forbedringsværdien af det der bliver lavet, først vil slå igennem når vi er færdige. Da vi er i gang med tagudskiftningen ved næste års generalforsamling, skal vi sikkerl på det tidspunkt bruge noget af reserven til at sikre at der ikke sker fald i andelskronen.. Når vi er helt færdige med tagudskiftningen, kan vi tage stilling til hvor meget af reserven der skal bruges.. Det er et vigtigt princip for bestyrelsen, at der ikke er andelshavere, der kommer til at miste penge ved et salg at en lejlighed pga. udsving i kommunens ejendomsvurdering eller foreningens 1åneoptag.. Yderligere foreslog Peter, at man afsatte en fast procentsats af ejendomsværdistigningen til reserve i fremtiden. Søren (formand) anså ikke en fast procentsats af ejendomsvurderingen som en farbar vej. Det er et sundt princip, at generalforsamlingen også i fremtiden fastsætter reservens størelse. Søren (formand) takkede for at andelshaverne havde været fomuftige ikke at vælge valuarvurdering. Det kunne i en tid med et usikkert boligmarked også betyde usikkerhed om vores r..urdering. Anna 5, st. tv spurgte til et lån på 10 mio. og ønskede at bestyrelsen bekræftede at foreningen havde haft et kurstab på vores tyske obligationer. Søren (formand) bekræftede, at der havde været et kurstab, men at renten på obligationerne havde været tilsvarende høj. Han anførte, at bestyrelsen, i enighed med administrator, ikke har til hensigt at sælge obiigationeme før de er udløbet eller stiger isen.

2 Side 2 af 7 Anna 5, st' tv' spugte til den samlede pris på de færdige kældere. Søren (formand) henviste til regnskabet side 5. Anna 5, st' tv' stillede flere spørgsmål relateret til hendes forslag. Dirigenten valgte at holde dagsordenen og henviste forslagene til punkt 4 c (indkommenae rorstd!;. B eretningen blev gotlkentlt. 3. Regnskab. Saucant (dirigent) gennemgik regnskabet i detaljer. Regnskøbet for 2006 blev gotlkenclt Saucant (dirigent) gennemgik formuens fastsættelse og dens betydning for andelskronen. Søren (formand) forklarede igen hvorfor bestyrelsen ønskede at tilbagehowjzs mio. i reserve. Bolette 9, 4'th' spurgte om de nye (udvidede) kvadratmeter vil få prisen ti1 at falde på de øvrige kvadratmeter. Saucant (administrator) forklarede at de nye kvadratmeter vil få væråien på hei-e ejendommen til at stige og derfor ikke kommer til at betyde fald i andelskronen. Andelskronen blev vedtaget somforeslået i regnskøbet. 4. Indkomne forslag A budget for 2007 (Forslag fra bestyrelsen) Saucant (dirigent) gennemgik budget for Peter 13, 4. th. foreslog at den huslejestigningen der havde været i2006 blev tilbagebetalt til andelshaveme da tagprojektet jo ikke var påbegyndt., og spurgte om det ikke var i overkanten at afsætte til udgifter på primærdriften i Søren (formand) forklarede, at bestyrelsen havde regnet med at tagprojektet var påbegyndt 2006, og vi derfor havde regnet med ekstraordinære udgifter. Han forklareai, aibestyrelsen ikke fandt det hensigtsmæssigt at tilbagebetale disse penge eftersom tagprojektet er vedtalet og at denne huslejestigning vil indgå i det samlede projekt. Desuden har vi jo allerede Jptaget et lån til tagprojektet på 10 mio., og dette lån skal der fortløbende afdrages på. Anna 5, st. th. spurgte om den sidste huslejestigning var slået igennem. Søren (formand) bekræftede at den sidste stigning var slået igennem den 1. januar Bolette 9, 4. th. spurgte om ejendomsskatten i2007 ville stige som resultat af den nye vurdering. Saucant (administrator) forklarede at den lå fast og at man kunne regne med den udgift, der vaii budgettet. 4. Indkomne forslag B (forslag fra bestyrelsen) Forslag 1 Vedtægtsændring. s/ Der udstedes et andelsbevis til hver andelshaver, lydende på det for den pågældende lejlighedstype oprindeligt fastsatte indskud, jf. $4, stk. t. Andelsbeviser kan kun tilhøre personer, der har bolig iforeningens ejendom. Andelene kan kun overdrages eller på anden måde overføres til antlre i overenssti**rlrc med reglerne i $$ I3-l 6.

3 ^..jaft Foreningen har pligt til uden ugrundet ophold at afgive fornødne oplysninger tit tångiver eller udlægshaver om andel, andelshaver mv. Andelsbeviser kan kun med bestyrelsens samtykke og på vilkår godkendt af bestyrelsen overdrages til trediemand, være sig ved solg, gave eller på hvitken som helit anden m"åde, og det er under alle omstændigheder e.nforudsætning, at overdragelsen sker til en person, der samtidigfår bolig i foreningens eiendom 0f' SSs-9) Andelsbevisit tkol stedse vcere noteret på navn ijbreningens mecllemsprotokol. Andelsbeviserne opbevares omhyggeligt. Bortkommer et andelsbevis, mortificeres dette for andelshaverens regning ved indkaldelse dn gang i Statstidende samt i det eiter de distriktsblade, cler normalt omdeles iforeningens eiendom. Har ingen meldt sig inden en månecljia sidste indrylmingsdato, udstedes nyt andelsbevis, der ikal angive åt aet ftæder i siaet for et bortkommet andelsbevis. Saucant (administrator) forklarede, at der har været sager hvor andelshavere med flere andelsbeviser har solgt deres lejligheder flere gange. For at undgå denne praksis og de efterfølgende problemer er det nødvendigt at lave denne vedtægtsændring. Alle stemte for forslaget. Forslaget blev vedtaget med mere end 213 af de fremmødte, men da en vedtægtsændring kræver at mindst 213 af foteningens medlemmer er til stede - og det var ikke tilfældet - rt ut forsliget endeligt godkendes på en ny generalforsamling, her blot med almindeligt stemmeflertal. Forslag 2 Vedtægtsændring $ l9 Generalftrsamlingen træffer beslutning veå simpelt itemmeflertal. Stemmeretten udøves personligt af medlemmet eller dets ægtefætte. Til vedtagelse afforslag omforeningens opløsning eller ændring af vedtægterne kræves clog, at mindst 2/i af medlr**rin, er til stede og minclst 2/3 flertal' Er mindre end 2/3 af medlemmerne til stede, men mindst 2/3 af de mødende stimmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalfursamling med B dages,orsrl, og på denne kan de forslag, der har været til behandling på denførste geniralfurso*lirg, o2grrnr'*rcl simpelt stemmeflertal, uanset antallet af mødende Omforhandlingerne optages i en af bestyrelsens sekretærført protokol en kort beretning, der underslcrives af dirigenten og bestyrelsens formand. Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalfursamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen ffioldes. Den personlige stemmeret kan overdrages påføtgende to måder; I) Andelshaveren indleverer til besqrelsen en underskrevet erklcering der overdraser stemmeretten til bestyrelsen eller 2) andelshaveren underskriver enfuldmagt hvori han overgiver sin personlige stemmeret til en navngiven andelshaver. En andelshaver kan højest afgive to stemmer, dvs. sin egen plus dn fuldmagt. Søren (formand) begrundede forslaget med at det var vigtigt for demokratiet i foreningen, at man ikke kunne gå rundt og stemme dørklokker for at få fuldmagter. Det er vigtigt, at de enkelte andelshavere tager stilling til de forslag stillet ved generelforsamling.*". Suu.unt (administrator) forklarede om juraen på området. Michael 19, st. tv. mente at forslaget var overflødigt, idet en person bare kunne stemme dørklokker og fortælle hvad der skulle stemmes ved alle punkterne. Daniel 9, 1. tv. mente at en fuldmagt burde være specifik, hvor fuldmagtudstedeme tager stilling til alt det de stemmer for og/eller imod. Han mente at den generelle fuldmagt helt skulle fiernes. Søren (formand) forklarede at man juridisk ikke må {eme den generelle fuldmagl. Saucant (administrator) bekræftede Søren i iuraen. Daniel

4 Side 4 af 7 ønskede at der skulle laves et nyt forslag, som helt klart styrkede demokratiet i foreningen. Han ønskede dog ikke at lave et modforslag. Efter er del debat frem og tilbage foreslog Søren (formand) at trække forslaget og arbejde videre med det fot at gøre det mere entydigt og for at ramme det som var hensigten: at styrke demokratiet. Dette støttede generalforsamlingen Forslag 3 Omprioritering Indtil næste ordinære generaforsamling bemyndiges beityrelsen til atforetage omprioritering af de i foreningens ejendom indestående lån. Anna 5, st. tv. nævnte igen lånet på 10 mio. Søren (formand) forklarede, at bestyrelsen ikke på dette forslag kunne pantsætte foreningen. Forslaget var alene genfremsat for at kunne omprioritere tidligere lån' Saucant (administrator) forklarede, at man ikk" kutr optage lån for en fårening uden en generalforsamlingsvedtagelse. Martin 17,4. tv. mente, at vi skulle stemme for forslaget. 25 stemmer for, 1 stemme imod. Forsluget blev vedtaget Forslag 4 Arbejdsweekend B e slyr e I s en for e sl år, at vi ligesom tidligere år arrangerer nogre arbejdsweekender eller arbejdsweekenddage. Bente (fra bestyrelsen) forklarede om årets arbejdsopgaver. Vedtaget enstemmigt. Udvalget består af: Bente Madsen 5, 4. tv. (hovedansvarlig, og fra bestyrelsen) Bjarke Hansen 1 1, 1. tv. (fra bestyrelsen) Anna Jørgensen 5, st. tv. David Samsøe 15,2.th. David Sausdal 17,2. th. Louise Abrahamsen 9, 1. tv. Michael Kristensen 19, st. tv. Claus Lind Andersen 1I,4. tv. Bente takkede og vil indkalde til mødet pr. mail. Forslag 5 Haveudvalget Deltagere i haveudvalget er med til at tilplante og ordne gården en lørdag i maj. Derudover vander manforeningens planter efter en aftalt liste. Sluttelig er man med til at tage tcrit1cer ind og beskære en Iørdag i oktober Bente (fra bestyrelsen) forklarede om udvalget. Vedtuget enstemmigt.

5 Jtoe 5 ai / Udvalg Inge Stein 19, 4, tv. (fra bestyrelsen) Trine Hansen 11, 4. tv. Line Fossar Petersen 5, 4. th. Bolette Pallesen 9,4. th. Peter Tærø 5, l. tv. Hannibal Horn I l,4.th. Forslag 6 Vederlag til bestyrelsen Bestyrelsenmodtager etvederlagpå kr.., hvoraf de lcr går tilformanden, 2.00a kr. går til kassereren, kr. til sekretceren, kr. ttt det bestyrelsesmedlem der er antsvarligfor planlægningen af arbejdsweek-end'er og kt. tit det bestyrelsesmedlem som står for haveudvalget. Vedtaget enstemmigt. Forslag 7 Vederlag ved overdragelse af lejlighederne. Såvel køber som sælger betaler, udover administrators administrationsgebyr, et administrationsgebyr på p-t. lcr' 500,00. Såfremt overdragelsen kompliceres somfølge af sælger eller købers forhold (dårlig vedligeholdelse, manglende tilladelser, reklamationir m.l kån beløbet forhøjes i forhold til den medgåede tid. Beløbet kan dog maksimalt forhøjes med p.t. kr ,00 for både køber og sælger. De nævnte administrationsgebyrer uclbetales i honorår fil bestyrelsen, der træffer beslutning om den indbyrdes fordeling. Vedtaget enstemmigt. 4. indkomne forslag C (forslag fra Anna Jørgensen 5, st. tv.) Forslag A3 Anna 5, st. tv. begrundede forslaget. Bolette 9, 4. th. anførte at projektet ikke har været i udbud, så det vil blive lidt svært at holde etmøde om projektet som foreslået. Bestyrelsen kender ikke prisen på projektet. Søren (formand) forklarede, at bestyrelsen ikke vil lave et prisforsl ag pållejlighåderne før den kender prisen på den endelige entreprise. Han mindede også om, at en geneialfoisåmling skal vedtage låneoptaget først. Anna 5, st. tv anføfte at et fald i ejerlejlighedsmarkedet kunne gøre de nye store lejligheder usælgelige hvorved foreningen ville skulle overtage lejligheden; ydermere burde man kunne gøre de enkelte bestyrelsesmedlemmer økonomisk ansvarlig. Søren (fonnand) svarede at et salg af en andelslejlighed var en sag mellem sælger og køber. Det var altid andelshaverens problem hvis hans/hendes lejlighed ikke kunne afhændes. Der kunne aldrig være tale om at andelsboligforeningen gik ind og overtog lejligheden. Claus 1 1, 4. tv. gav et eksempel med en tilsvarende lejlighed i ejerlejlighedsmarkedet. Han anførte at man kan bo mindst 50b0 kr. pr.måned. billigere i vores nye lejligheder. Saucant (administrationen) forklarede, at bestyrelsen ikke kunne drages til ansvar for prisændringer på ejendomsmarkedet. Søren (formand) supplerede med at alle beslutninger var vedtaget på generalforsamlinger således at det er hele foreningen der står bag tagudskiftningen og lejlighedsudvidelserne på 5. sal 2 stemmer for forslaget, 27 imod forslaget. Forsluget blev ikke vecltaget. Forslag A1

6 Side 6 af 7 Anna 5, st. tv. begrundede forslaget. Søren (formand) mente, at det var en privat sag, hvad den enkelte lejlighed havde af forbedringer. Bente 5,4.tv. anførte,at bestyrelsån havde-mange administrative opgaver og opfordrede generalforsamlingen til ikke at palægge bestyrelsei flere unødige. 3 stemmer for forslaget; 28 imod forslaget. Forslaget blev ikke vedtaget. Forslag A2 Anna 5, st. tv begrundede forslaget omtring sammenlægning af 2- og 3-værelses lejligheder. Bente 5, 4- tv. forklarede foreningens regler for køb af lejligheder. Bjarke 1 1, l. trr. mente, at det ville blive problematisk i forhold til at man skulle omgå den interne venteliste. Derved, ville de små stuelejligheder aldrig komme op i de højere beliggende lejligheder. Søren (formand) forklarede, at juraen er let at finde ved et enkelt søgpågoogle.com. ffan anørte også at ioreningen ville miste lejligheder, og at der er andelshavere, der ville miste indstillingsrettå. Søren (foåand) sagde, at han var positiv over for sammenlægninger af lejligheder, men åt bestyrelsen ikke v1l gøre ioget før det viser sig at der er andelshavere som er interesserede. Hvis det visår sig at der er et reelt ønske, skal der laves nye indstillingsregler og disse skal først diskuteres og vedtages på en generalforsamling. Saucant (administrator) mente at forslaget var diffust og at generalforsamlingen derfor ikke kunne stemme om det fremsatte forslag. Forslagsstilleren fik mulighed for at lave ei mere konkret forslas der kunne stemmes om. Anna 5, st. tv. afstod fra denne murished. Fo rs lag et fo rk øs t et af dirig e nt e n. 5. Valg til besfyrelsen Søren (formanden) mente, at det var uhensigtsmæssigt, at der kom flere andelshaverc fra4. sal ind i bestyrelsen eftersom der skal tages beslutninger om lejlighedsudvidelsen på 5. sal inden for det næste par år.. Formand Søren, 5, 3. th. modtog genvalg. Ingen modkandidater. Søren blev genvalgt enstemmigt. i. Bestyrelsesmedlem 2 år Bestyrelsesmedlem Bjarke 11, 1. tv. modtog genvalg. ingen modkandidater. Bjarke blev genvalgt enstemmigt. 2. Bestyrelsesmedlem 2 år Nanna Ravn var ikke til stede. Der blev foreslået to kandidater: Louise tv. os Anna 5. st. tv. Louise 9, 1. tv. fik23 stemmer Anna 5, st. tv. fik 2 stemmer Kandidater Claus 1, 4. tv., Peter 5, Claus fik 19 stemmer Michael f:k23 stemmer Peter fik 5 stemmer. To suppleanter for I år l. tv. og Michael 19, st. tv. valgt: Michael Kristensen 19, st. tv. og cløus Lind Anctersen I r, 4. tv.

7 Side 7 af 7 6. Evt. Michael i9, st. tv anførte at vasketavlen fortsat burde udskiftes. Søren (formand) opfordrede Michael til tage sig af sagen i arbejdssweekendudvalget. Kirstine, 15, 3. tv. anføtl'e, at tonen i debatten omkring 4 sals udvidelsen til tider var for hård. Flere i forsamlingen fra 4. sal anførte at de var blevet stødte over at blive tillagt skumle hensigter. Enkelte anføtte, at de ikke brød sig om at deres navne blev nævnt i de indlæg, J.1. uu.. på opslagstavlerne. Bjarke 11, 1. tv. anførte athananså mange af opslagene som usaglige og ofte urlgiig..ldermere mente han' at mange af indlæggene havde en tone af mistillid til beslyrelsen, som var med til at skabe utryghed i foreningen. Flere andre andelshavere tilkendegav deres mening om tonen. Søren (formand) takkede Hanne, 15. st. th., for et godt stykke arbejde i bestyrelsen. Det var dejligt at hun havde været villig til attræde til som suppleant. Desværre tillader hendes nye arbejde ikke at hun længere kan afse tid til bestyrelsesarbejdet. Afslutningsvis takkede dirigenten for god rod go orden. "4 * ),,',' "".I n n.i ;! ;r / Kererent Bjarke Hansen J- lo /f s{'t /r\ ;/t.' ; /- /J y'+_ Dirigent Niels Saucant '"fu$l-/t/e*^ Søren Juul Nielsen

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 87 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR S CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2014, den 7. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat År 2003, onsdag den 2. april fra kl. 18.15, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus. Dagsorden var som

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Bestyrelsesformand Poul M. Jeppesen bød velkommen.

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR

V E D T Æ G T E R FOR Ejd.nr. 61729 V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FRØKEN MUNCK Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Kære beboere, Bestyrelsen har længe ønsket at opdatere foreningens vedtægter. Vi er overordnet tilfredse med indholdet i vedtægterne, men formen

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af Generalforsamling i G/F Rødovregaards Villaby d.2.maj 2011

Referat af Generalforsamling i G/F Rødovregaards Villaby d.2.maj 2011 Referat af Generalforsamling i G/F Rødovregaards Villaby d.2.maj 2011 Referat: Velkomst Generalforsamlingen startede med at formand Jens Jespersen bød velkommen. Han forklarede, at han under formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere