Beretning for Kemilærerforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for Kemilærerforeningen 2009-2010"

Transkript

1 Beretning for lærerforeningen Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste år været svagt faldende, men der var den 31. maj medlemmer. Det er 10 flere medlemmer af foreningen end i det foregående år, hvilket er en glædelig tilvækst, og da der er et pænt antal nye kemilærere i pædagogikum, kan man håbe, at den positive udvikling fortsætter. Styrelsen har i det forløbne år bestået af: Ole Vesterlund Nielsen, Virum Gymnasium, formand Gert W. Bergstein, Horsens Statsskole, næstformand Gunhild Kjeldsen, Marselisborg Gymnasium, kasserer Dorte Lind Damkjær, Vejle Tekniske Gymnasium Hanne Thomsen, Christianshavns Gymnasium Johanne Jensen, Aalborg Katedralskole, suppleant Hanne Verge Larsen, Greve Gymnasium, suppleant 2. året, der gik Overenskomstforhandlingerne De jævnligt tilbagevendende overenskomstforhandlinger har desværre også et jævnligt tilbagevendende krav fra lærerforeningen, nemlig apparatopstillingstimer på lige fod med fysik, hvad styrelsen i begyndelsen af marts 2010 fremførte i et brev til GL s forhandlingsudvalg. Uheldigvis ser GL dette krav som noget alle fag bør have del i, og det vil sige også fag uden anvendelse af apparatur i det omfang, som vi benytter det i de eksperimentelle fag. Med en sådan indstilling fra GL s side er det klart, at GL på forhånd må opgive at forhandle dette krav på plads. Emnet blev rejst på GL s repræsentantskabsmøde i foråret 2010, men repræsentantskabet afviste det særdeles rimelige og meget ofte fremsatte krav. Sammen med Biologilærerforeningen protesterede vores forening i et brev til Gymnasieskolen over den urimelige forskel, der er mellem på den ene side opstillingstimer til fysik C og på den anden side de manglende opstillingstimer til biologi C og kemi C. GL s formand var i sit svar meget afvisende mod at foretage sig noget konstruktivt i sagen, og igen fordi GL kæder kravet om opstillingstimer sammen med en ligestilling af samtlige fag. Foruden ønsket om opstillingstimer til kemi, fremsatte kemi ønsker til overenskomstforhandlingerne om, at der på hf skulle være en central aftale om aflønning ved eksamen, at der skulle sikres en minimumstid til efteruddannelse, og at GL skulle arbejde for, at lærerne kan få en mere jævn arbejdsbelastning igennem skoleåret. Nyt it-fag 2. juni 2010 udsendte Undervisningsministeriet en meddelelse om, at det ville være muligt for skoler med stx, htx og hhx at udbyde et it-fag som studieretningsfag eller som valgfag på C- og B-niveau og på hf at udbyde det som valgfag på C og B-niveau. I fagets beskrivelse ligger der intet indhold, der kan minde om naturvidenskab, og alligevel kan it-faget på stx erstatte et af de naturvidenskabelige fag kemi, biologi og naturgeografi som obligatorisk fag. På htx skal it-faget kunne erstatte kommunikation/it på C-niveau og kunne være valgfag på B-niveau. lærerforeningen, Biologilærerforening og Geografilærerforeningen finder det overordentlig kritisabelt, at et it-fag kan komme til at erstatte et af de naturvidenskabelige fag, og i den anledning rettede de tre foreninger i fællesskab en henvendelse til Undervisningsministeren. Foreningerne påpegede også i brevet, at med itfagets indhold var det ganske uforståeligt, at ikke hele gymnasiets fagrække kunne erstattes af det. Som man næsten kunne forvente, var ministerens svar mildt sagt svævende uden en stillingtagen til det problematiske forhold, at det er de tre naturvidenskabelige fag, der skal betale prisen ved dette forsøg. Man kan kun håbe, at dette nye fag ikke får nogen væsentlig udbredelse, da konkurrencen om de naturvidenskabelige elever i forvejen er stor. Opgradering af kemi til A for elever på bioteklinjen Ved indførelsen af forsøget med bioteknologi LMFK-bladet, nr. 5, årskursus

2 i gymnasiet var der fra begyndelsen klare udmeldinger om, at eleverne ikke ville kunne opgradere kemi og/eller biologi til de respektive A-niveauer, selv om kemi og biologi ved forsøget giver en formel B-kompetence. Imidlertid kunne fagkonsulenterne i kemi og biologi på de to fags regionalmøder i foråret 2010 meddele, at UVM har besluttet, at elever, der deltager i forsøget med bioteknologi, vil kunne opgradere kemi til A, men at den tilsvarende mulighed ikke ville gælde for biologi. Argumentet er, at nogle enkelte videregående uddannelser har adgangskrav med A, og derfor var det nødvendigt med denne tilladelse til kemieleverne. Det er selvfølgelig godt for kemi, men man kan med rette stille spørgsmålstegn ved det velovervejede i så åbenlyst at forskelsbehandle to i øvrigt helt ligestillede fag. De naturvidenskabelige fag i gymnasiet og opgradering på GSK Gymnasiereformen af 2005 havde som et af sine klare mål, at de færdige studenter i store træk skulle være klar til at starte på en videregående uddannelse efter vel overstået eksamen. Sådan er det langtfra gået, idet mange potentielle studerende til videregående uddannelser med krav om bestemte niveauer inden for de naturvidenskabelige fag og matematik i udpræget grad vælger studieretninger med hovedvægten på samfundsfag. Det viser sig imidlertid, at adgangskravene til de videregående uddannelser bevirker, at der er et stort behov for på GSK at læse manglende fag eller opgradere til nødvendige niveauer. Det er i mange tilfælde kemi, de studerende mangler på et tilstrækkeligt niveau. De manglende fag kan selvfølgelig skyldes, at man først efter gymnasiet bestemmer sig for en bestemt videregående uddannelse, men en del af problemet skyldes nok også, at mange elever vælger gymnasiefag efter hjertet og ikke efter fornuften. Der er nok heller ikke megen tvivl om, at en del af problemet ligger ude på skolerne, når skolerne skal udvælge naturvidenskabelige fag til de enkelte studieretninger, hvor kemi i den sammenhæng står for svagt. Desuden kan man have mistanke om, at vejledningen af eleverne nok er for vag, hvad angår orienteringen om adgangsgivende fag, og at der burde vises mere ansvarlighed, således at eleverne i videst muligt omfang sikres de nødvendige fag. En nordjysk ansvarlig for GSK udtalte i foråret 2010, at mange problemer med manglende adgangsgivende fag ville være løst, hvis alle forlod gymnasiet med C og B. Søgningen til de naturvidenskabelige uddannelser Sommeren 2010 har som det forrige år vist en glædelig stigning i interessen for at studere naturvidenskabelige fag ved de videregående uddannelser. Man kan håbe, at den positive tendens har en afsmittende virkning nedad i systemet til folkeskolen og de gymnasiale uddannelser. Desuden kan man håbe, at den truende mangel på kemilærere i gymnasieskolen på sigt vil blive afværget. AT denne gang Tredje år med at-eksamen blev året med et at-emne, som tydeligt var rettet med de naturvidenskabelige fag, idet emnet blev Videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger , der som periode indeholder mange områder, der skulle kunne give inspiration til et atemne, som inddrager kemi. Der blev startet en brainstorming på kemikonferencen på Skolekom, og emuens kemiside havde en opsamling af emner, og forhåbentlig vil UVM ved en senere optælling af fagkombinationer til at-eksamen kunne påvise, at årets emne kunne bruges af de naturvidenskabelige fag. Erfaringsmæssigt er det vanskeligt at få kemien med, når man går meget mere end 200 år tilbage i tid, og man kan blive bekymret for, om der ikke snart kan blive mangel på emner, som på naturlig måde kan inddrage kemi og de andre naturvidenskabelige fag, og som bredt skal dække hele gymnasiets fagrække, med mindre man begynder at gribe fat i allerede benyttede emner. Internationalt kemiår er af FN udnævnt til at være internationalt kemiår, hvilket forhåbentlig vil kunne profilere kemien på en positiv måde. Et så omfattende ar- 38 LMFK-bladet, nr. 5, årskursus 2010

3 rangement kan lærerforeningen naturligvis ikke løfte alene, men flere tiltag er på vej. I nordisk regi arrangeres der på svensk initiativ 28. til 29. oktober 2011 en konference State of the Art i Stockholm med foredrag og workshops med bl.a. undervisningsmæssigt indhold. lærerforeningens repræsentant til dette arrangement er Vibeke Foersom fra Nærum Gymnasium, og desuden deltager fagkonsulent Keld Nielsen. I Danmark vil sk Forening prøve at få stablet forskellige arrangementer på benene i forbindelse med ICY11, og lærerforeningen deltager i den anledning i en arbejdsgruppe, som skal skaffe sponsormidler og planlægge forskellige aktiviteter. DTU har vist sig meget imødekommende med hensyn til at yde praktisk hjælp. Læreplanerne for kemi I det forløbne år er der endnu engang sket trimning og justeringer af læreplanerne i kemi. Forud for justeringerne har fagkonsulenten ved regionalmøder og ved kemikurser deltaget i diskussioner angående mulige justeringer, og desuden har det via emuen været muligt at give sit besyv med. Øjensynlig har de fleste i store træk været tilfredse med tingenes tilstand, og ændringerne har som konsekvens af dette og af fagkonsulentens overvejelser været af begrænset omfang. Det vil selvfølgelig være en god ide at studere detaljerne i de nye læreplaner, som trådte i kraft for nye 1.g-klasser fra august 2010 og at sammenholde dem med de gamle læreplaner, som stadig gælder for igangværende klasser, hvis man da ikke foretrækker at skifte til de nye læreplaner. SRP For første gang var der i skoleåret mulighed for at skrive enkeltfaglig SRP en mulighed, som lærerforeningen har kæmpet for. Desværre endte det med, at UVM har tilknyttet ganske mange restriktioner til en tilladelse om at skrive enkeltfaglig SRP, og kun ganske få elever forsøgte sig. Europæisk science olympiade For unge under 18 år er det muligt at deltage i den europæiske scienceolympiade. Den har med dansk deltagelse fra et mindre antal danske gymnasier og med støtte fra UVM nu kørt et par år, og den dækker fagene kemi, biologi og fysik. Indholdet er i høj grad af eksperimentel-praktisk tilgang, og der er årligt en europæisk konkurrence. Niveauet passer til 1.g-elever. Foreningen har nu en kontakt til den europæiske science olympiade. Efteruddannelse i bioteknologi Danske Science Gymnasier (DASG) står for en række inspirations- og efteruddannelseskurser for biologi- og kemilærere, der underviser i det nye Bioteknologi A fag. Kurserne kan generelt tjene som inspiration for alle med kemi og/eller biologi. Efteruddannelsen består af fire kurser af 2½ dags varighed på henholdsvis Aarhus Universitet (kursus A), Syddansk Universitet (kursus B), Københavns Universitet (kursus C) og DTU (kursus D). Kursus A er i biostrukturkemi, kursus B om bioteknologiske modelsystemer, kursus C om biostruktur og biofunktion og kursus D er i bioinformatik. Knap 30 biologi- og kemilærere især fra de skoler, der oprettede faget allerede i skoleåret 08/09 har i det forgangne skoleår deltaget i de 3 første efteruddannelseskurser og har tilmeldt sig kursus D i efteråret på DTU. Alle har fået opdateret deres viden og afprøvet en masse både kendte og nye eksperimenter og kits. De fleste af eksperimenterne vil biologilæreren stå for i den daglige undervisning, men som kemilærer får man en masse ny viden og indsigt i, hvad eleverne kommer til at arbejde med i biologi i bioteknologifaget. Foreningen er repræsenteret af Hanne Thomsen i DASG s planlægningsgruppe for bioteknologi. 3. Mærkning af kemikalier databasen er for nylig blevet opdateret med 73 nye stoffer/opløsninger, og der er lavet opdateringer på 73 stoffer/opløsninger pga. ændringer i bekendtgørelsen af listen over farlige stoffer. Der er nu 1489 stoffer og materialer i databasen. Der er sendt besked til skolerne om denne opdatering. Man finder kemidatabasen på hjemmesiden for HR, Fysisk Arbejdsmiljø: LMFK-bladet, nr. 5, årskursus

4 under Biologisk og kemisk arbejdsmiljø som databasen for de gymnasiale uddannelser. Næste optagelse af nye stoffer er efteråret Indberetningsskema for nye stoffer skal sendes senest d. 15. september Man finder indberetningsskemaet på ovennævnte hjemmeside. Der er kommet en ny affaldsbekendtgørelse. Der er sammen med besked om opdatering af databasen sendt besked til skolerne om disse ændringer. Sidste år kom der nye EU-regler for kemikaliemærkning. I en overgangsperiode er både nye og gamle mærkningsregler tilladt. ChemiCare programmet bliver her i efteråret opdateret, så det bliver muligt både at se de gamle og de nye mærkninger. 4. -Olympiaden 2010 Den 42. Internationale olympiade foregik i år i Tokyo, Japan i tiden fra den 18. juli til den 28. juli. Danmark deltog som sædvanligt med fuldt hold dvs. fire studenter og tre ledere (mentorer). Under konkurrencen var studenterne indkvarteret på NYC (National Olympics Memorial Youth Center) og mentorerne på OVTA (Overseas Vocational Training Association), Makuhari. I løbet af konkurrencedagene fik både studenterne og mentorerne lejlighed til at stifte bekendtskab med de mange sider af japansk kultur en oplevelse for livet for alle. Årets udtagelsesproces var den indtil videre mest omfattende. Fem runder var der presset ind i kalenderen inden den endelige udtagelse af de fire elever til landsholdet. 1. runde ude på skolerne i november 2009 med 82 2.gere og gere som deltagere og 108 besvarelser til retning. 2. runde på sk Institut, Københavns Universitet januar 2010 havde 43 deltagere. 3. runde foregik på DTU, og teknik, februar 2010, 4. runde på Aarhus Universitet, sk Institut marts 2010 og 5. runde igen på sk Institut, Københavns Universitet, april , 4. og 5. runde blev afviklet som Camps med deltagelse af 15 elever. Som et led i forberedelserne til disse Camps blev der givet lektier for i diverse lærebøger så som McMurry Organic Chemistry, Zumdahl Chemical Principles, Atkin Physical Chemistry samt diverse noter. Endvidere skulle eleverne også til hver runde regne en række hjemmeopgaver knyttet til det læste stof. Hver Camp indeholdt forelæsninger, opgaveregning, teoretisk og eksperimentelt arbejde samt naturligvis socialt samvær. Det hele foregik i tæt samarbejde med sk Institut, Aarhus Universitet, sk Institut, Københavns Universitet og DTU og teknik Der skal herfra sendes en kæmpe tak til de tre universiteter for den store hjælp i form af mandskab, udstyr, lån af lokaler og gaver, som de har ydet, i forbindelse med afviklingen af dette års danske kemiolympiade. Det økonomiske grundlag for dette store arrangement var igen i år et meget generøst sponsorat fra Carlsbergs Mindelegat samt en meget stor støtte fra UVM. Offentliggørelsen, af de fire vinderes navne, fandt sted ved en reception på Carlsberg den 26. april 2010, hvor bl.a. undervisningsminister Tina Nedergaard og formanden for Mindelegatet professor, dr. pharm. Povl Krogsgaard-Larsen deltog. De fire vindere var Mads Bøttger Hansen, student fra Aabenraa Gymnasium, Jakob Bank Kodal, student fra Esbjerg Gymnasium, Kristian Holten Møller, student fra Slagelse Gymnasium og Niels Christian Holm Sanden, student fra Ordrup Gymnasium Efter udtagelsen var de fire udvalgte igennem yderligere 8 dages målrettet træning, afholdt på sk institut, Aarhus Universitet og sk Institut, Københavns Universitet, inden afrejsen til Japan. Årets resultat blev en meget flot sølvmedalje og to flotte bronzemedaljer. Et meget godt resultat, den skrappe konkurrence taget i betragtning. Se alle resultaterne på De teoretiske opgaver var som altid temmelig svære, et godt stykke over dansk A-niveau, og der var mange af dem. Den tilladte lommeregne var en Casio fx-82es PLUS (ca. som en TI 30). 40 LMFK-bladet, nr. 5, årskursus 2010

5 Eksperimenterne var i år en organisk syntese med løbende TLC analyse, bestemmelse af koncentrationen Fe 2+ /Fe 3+ vha. visuel spektrofotometri, kolloidtitrering af en polyanion med en polykation samt identifikation af diverse polymere. Det forventes, at samme udtagelsesmodel kører i det kommende år med fem runder, idet Carlsbergs Mindelegat har lovet at forlænge sponsoratet i mindst et år, og UVM vil forhåbentlig støtte på samme vis som i år. Det anbefales på det varmeste, at kemilærerne lade deres elever deltage i den kommende olympiade, og det gælder både 2. og 3.gere. 2.g-erne nok mest for træningens skyld, men der er en del eksempler på, at de klarer sig meget fint i konkurrencen, og så får de jo erfaring til året efter. Under alle omstændigheder vil de alle få en god oplevelse i 2. runde og hvis de går videre til de sidste runder, vil de få en meget god eksamenstræning og en god ballast til et evt. studie i naturvidenskab. Se bare følgende citater i uddrag fra en af deltagerne i 5. runde: Det har været spændende, udfordrende og lystigt at være med til kemi-ol-runderne. Tilmed har I formået at trylle min fysikaversion væk det er jeg glad for. Tak for alt. er en fest! Jeg skal sørge for at sprede budskabet.. Holdet omkring årets danske kemiolympiade og den internationale kemiolympiade bestod af Hanne Busk, Søren Hauge Andersen og Kurt B. Nielsen samt stud. scient. Dennis Jul Hansen, stud. scient. Helene Kolding, stud. scient. Mathias Juul Jacobsen, ph.d. Nina Lock, ph.d. Martin Kristiansen, ph.d. Lone Nielsen, ph.d. studerende Jonas L. Hansen, ph.d. studerende Morten Foverskov og retskemiker, ph.d. Brian Schou Rasmussen. 5. Efteruddannelse I det forløbne år har der været stor interesse for at par af de udbudte kurser. Vi har derfor været nødt til at præcisere optagelsesbetingelserne til kurserne: For kurser, som gentages, vil man blive optaget efter princippet først til mølle. For kurser, der er en engangsforestilling, vil deltagerne blive udvalgt ved lodtrækning i tilfælde af overtegning til kurset. Alle kemilærere er velkomne til at deltage i foreningens kurser, men ved overtegning har foreningens medlemmer fortrinsret. Det vil fremgå af kursusbeskrivelsen hvilke tilmeldingsbetingelser der er gældende. Kurser i beretningsåret : IT-kursus på Egå Gymnasium Som afslutning på et udviklingsprojekt om anvendelsen af it i kemiundervisningen blev der 3. november 2009 på Egå Gymnasium afholdt et kursus om brugen af smartboard i kemiundervisningen. Der var 21 deltagere og kursusledere var Heidi Graversen og Christoph Ridder. Fagdidaktisk kursus: Årets fagdidaktiske kursus i kemi blev afholdt d marts 2010 på Hotel Kryb I Ly i Taulov ved Fredericia. Årets kursus havde et overordnet tema om levnedsmiddelkemi. Der var 4 faglige foredrag om emnet: Professor Ole G. Mouritsen, SDU: Alt godt fra havet, nu med tang. Om fedtstoffer og ernæring. Professor Leif Skibsted, KU, Life, Institut for fødevarevidenskab/fødevarekemi: Lysinducerede kemiske processer i fødevarer. Regulatory Affairs Manager Kirsten Bech Jensen, Firmenich Denmark: Anvendelse af aromastoffer. Lektor emeritus Carl Th. Pedersen, ekstern lektor ved SDU, Odense: Aromastoffer i vin og øl. Kurset indeholdt desuden en sammenfatning af resultaterne fra et udviklingsprojekt om negativ social arv ved Hanne Verge Larsen, Greve Gymnasium, et indlæg om undervisningen i kemi på Ecole Européenne, i Luxemborg ved Lektor Jakob Schiødt, samt et foredrag om videnskabsteori ved Adjunkt Line Holst, Aarhus Statsgymnasium. Desuden bød programmet på diskussi on af eksamensopgaverne (stx/htx) fra sommeren 2009 samt reformrelaterede emner herunder studieretningsprojektet og overvejelser om eksperimentel eksamen. LMFK-bladet, nr. 5, årskursus

6 Kurset var meget velbesøgt med 50 deltagere og venteliste, og foreningen har derfor besluttet at udbyde et Fagdidaktisk kursus igen i marts Udlandskurser: Et kursus i efteråret 2010 i Montpellier om kemien bag vinproduktion viste sig at få et overvældende stort antal tilmeldinger, og desværre kunne det ikke lade sig gøre at få alle med på dette kursus. Et bebudet kursus til Hamborg måtte desværre aflyses pga. manglende tilslutning. 6. Det regionale arbejde En af foreningens gode traditioner er regionalmøderne, som planlægges og ledes af 8 regionalledere. Vi takker alle vore regionalledere for deres store arbejde med at planlægge og afholde regionalmøderne i De afholdte regionalmøder var Regionalmøder: , Region 1 & 2, Nordsjælland, Hovedstadsområdet og Bornholm Ledere: Vibeke Foersom og Henning Tømmerholt. Møde på Borupgaard Gymnasium med bl.a. besøg fra Giftlinjen , Region 3, Vest- og Sydsjælland, Lolland og Falster Leder: Midlertidig regionalleder er Anders Osted, Køge Gymnasium. Møde på Greve Gymnasium pga. manglende tilmelding blev mødet udskudt til , Region 4, Fyn Leder: Lis Lena Haugstrup Hjæresen. Besøg på Kommunekemi efterfulgt af møde på Nyborg Gymnasium , Region 5, Sydjylland Leder: Mette Malmquist. Besøg på A. P. Møllerskolen i Slesvig. Intet regionalmøde i Region 6, Østjylland Leder: Dorthe Gade , Region 7, Vestjylland Leder: Claus Bjerre. Besøg på Grundfos og i Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro , Region 8, Nordjylland Leder: Lone Andersen. Møde på Aalborg Universitet, Institut for, Miljø og Bioteknologi. I løbet af året har der været afholdt møder i de fleste af regionerne, hvor man har hørt nyt fra fagkonsulenten og styrelsen samt diskuteret studieretningsprojektet, at-eksamen, læreplaner, eksperimentel eksamen og bioteknologi. Derudover har regionallederne deltaget i det årlige møde med styrelsen. Region 3 havde frem til regionalmødet den 2.9. en midlertidig regionalleder: Anders Osted fra Køge Gymnasium. Han er nu formelt valgt og har afløst Lill Mikkelsen, Kalundborg Gymnasium. Region 4 har fået en ny regionalleder: Lis Hjæresen, Nyborg Gymnasium, der har overtaget posten efter Karen Schou, Mulernes Legatskole. Der skal lyde en stor tak til de afgående regionalledere, Lill og Karen for deres store indsats gennem årene. 7. Samarbejdet med de videregående uddannelser DTU december 2009 lærerforeningen indbød i samarbejde med DTU til foredrag 5 dage i december, hvor professor Niels Bjerrum og lektor Rasmus Fehrmann underholdt med demonstration af farlige og nyttige eksplosioner. I år var der ligesom de forrige år en overvældende tilslutning og auditoriet med plads til 190 mennesker var fyldt alle 5 dage med elever fra ca. 25 forskellige gymnasieskoler. Der var stor jubel undervejs fra eleverne, og de fik sig alle en uforglemmelig oplevelse. KU januar 2010 I slutningen af januar afholdt lektor Sven Harnung og lektor Anders Døssing på sk Institut fire farverige forelæsninger om nitrogenforbindelser, syre-base og redoxkemi. Forelæsningerne, der er tilpasset de forudsætninger, som eleverne opnår på C-niveau, men som også kan bruges som en introduktion til B-niveau, er meget eftertragtede. Godt 600 elever overværede forelæsningerne, og de utallige flotte forsøg med farveskift, røgringe og eksplosioner optog og begejstrede eleverne. Tak og næste år lærerforeningen vil gerne takke alle invol- 42 LMFK-bladet, nr. 5, årskursus 2010

7 verede, herunder også laboranter, laboratorieteknikere og sekretærer, som gør et stort stykke arbejde for at vores elever kan få nogle udbytterige og spændende timer. lærerforeningen er så heldig, at begge institutioner har indvilliget i at gentage forelæsningerne næste år. De vil blive annonceret i LMFK-bladet, på hjemmesiden og på Skolekom. Besøgsservice på de videregående uddannelser lærerforeningen vil også gerne takke de videregående uddannelsesinstitutioner AAU, AU, SDU, RUC, DTU og KU for velvilligt at tilbyde både spændende foredrag og laboratorieøvelser til vores kemielever. Ved besøg på de videregående uddannelsesinstitutioner får vores elever et indblik i studiemiljøet på den enkelte institution, hører et spændende foredrag om et nyere forskningsemne og laver laboratorieforsøg, som de færreste har mulighed for at udføre hjemme på skolen. Eksperimentelt arbejde i forbindelse med SRP Mange af vores 3.g elever har igen i år fået mulighed for at udføre deres eksperimentelle arbejde til SRP på en af de videregående uddannelsesinstitutioner. Det er en enestående mulighed for eleverne for selvstændigt, i et veludrustet laboratorium og med dygtige vejledere, at udføre forsøg, som der ikke er mulighed for hjemme på skolerne. Tak til de videregående uddannelsesinstitutioner, som har taget imod vores 3.g elever. Gymnasielærerdag om Natur og Sundhed Mere end 300 gymnasielærere fik opdateret deres viden, da Københavns Universitets Biocenter dannede ramme om den årlige Gymnasielærerdag fredag den 8. januar. Dagen havde natur og sundhed som tema, og var arrangeret i samarbejde mellem Det Naturvidenskabelige, Farmaceutiske og Biovidenskabelige Fakultet. Det omfattende program bød om formiddagen på foredrag fra nogle af KU s førende forskere. Efter frokosten gik turen i bus til en af de femten forskellige workshops fordelt rundt omkring på de tre fakulteter. Dagen sluttede af med en middag for alle deltagere. 8. Efterårslaboratorium i kemi I efteråret 2009 blev der for 24. gang afholdt efterårslaboratorium i kemi på Institut for fysik og kemi på Syddansk Universitet i Odense. Der var ca. 50 ansøgere til 24 pladser. Invitationerne blev, som sidste år, sendt ud med gammeldags post til skolerne. Det ser ud til at fungere rimeligt. Ansøgerne kom fra hele landet. I år var der også nogle fra Fyn. Det har det ellers knebet lidt med de andre år. Der var ikke helt så mange gymnasier repræsenteret, som de andre år. Til gengæld var der flere ansøgere fra hvert gymnasium. De LMFK-bladet, nr. 5, årskursus

8 heldige blev udvalgt således, at der så vidt muligt kun kom en eller to elever med fra hvert gymnasium. Så er der ikke så mange, der kender hinanden på forhånd. Det var mange af dem glade for. Der var deltagere både fra Stx og Htx. De fleste var 3.g-ere med kemi på A-niveau. Vi ville gerne have haft en ligelig fordeling mellem piger og drenge, men der var klar overvægt af ansøgere af hunkøn, så der var flest piger på holdet. Kursisterne boede på vandrehjemmet Danhostel- Odense City, lige ved banegården. De var fagligt beskæftigede på sk Institut fra mandag til torsdag i skolernes efterårsferie fra tidlig morgen til sen eftermiddag. Om aftenen var der sociale arrangementer. Som noget nyt bl.a. en tur i Bowl n Fun i Odense, hvor den stod på mad og derefter en gang bowling. Stor succes. En anden aften var der kursusmiddag på en restaurant i byen og søndag aften lidt folkedans for at ryste folk sammen. Det faglige indhold var, som tidligere år, eksperimentel organisk og uorganisk kemi og organisk analyse. Herudover var der emner som intelligente lægemidler og nanokemi/teknologi samt foredrag om naturstoffer. Der var også virksomhedsbesøg på Grindsted Products og på DB laboratoriet i Odense. Den afsluttende evaluering viser tydeligt, at eleverne har en rigtig god uge, både med hensyn til det faglige indhold og det sociale samvær. De udtrykker således stor tilfredshed med det faglige program, hvor de får et godt indtryk af kemien og dens arbejdsformer på universitetsniveau, ligesom de synes det er dejligt at møde elever fra andre dele af landet med samme interesser samt, at det er spændende at snakke med kemistuderende fra universitetet. Der er dog stor forskel på, hvilke emner eleverne er mest fascinerede af. Så det meget varierede faglige program, der planlægges fra universitetets side, må siges at være ideelt til elevgruppen. Næsten alle elever giver udtryk for større ønske om at studere kemi eller fag beslægtede med kemi efter at have deltaget i efterårslaboratoriet. I 2010 er der igen efterårslaboratorium i Odense og hele arrangementet får støtte både fra NOVO NORDISK A/S og Institut for Fysik og kemi, Syddansk Universitet. En hjertelig tak til de mange ansatte og studerende på Instituttet, der knokler for, at vi kan give vores elever dette tilbud om Efterårslaboratorium i kemi. 9. Forlaget Forlaget har en fin økonomi og har igen i år haft et solidt og konstant salg. Den samlede omsætning blev kr. mod forrige regnskabsårs kr. Regnskabet for 09/10 udviser et overskud på ca kr. mod sidste års overskud på ca kr. Årets topscorer på salgslisten er hæftet Kost og ernæring efterfulgt af og opgaver. Vi har I årets løb fået genoptrykt sk Termo dynamik og her i sommerferien Kost og Ernæring. Det er dejligt, at de er blevet så godt modtaget. Der er planer om en ny Studenter eksamensopgave samling til STX og evt. senere også til HTX. Der arbejdes på at få forskellige rettigheder på plads. Derudover har vi diskuteret forskellige andre ideer. Endelig kan vi glæde os over, at manuskriptet til Fast-fasesyntese er blevet færdigt, og når I læser dette, burde alle medlemmer via deres skole have modtaget et eksemplar. Vi planlægger nemlig ultimo august at sende medlemseksemplarer til fagrepræsentanten i kemi på hver skole til omdeling i faggruppen efter den vedlagte medlemsliste. Vi håber, alle skoler har modtaget bogpakken og vil her huske medlemmerne på at få meddelt skoleskift til LMFK-sekretariatet, hvis man flytter. Personalet på LMFK bruger de oplysninger de har, når de pakker bogpakkerne. Forlaget har været repræsenteret med sine udgivelser ved LMFK-årsmødet, foruden online på Forlagets- og LMFK-sekretariatets hjemmesider. Det er vores opfattelse, at Forlagets nye hjemmeside fungerer rigtig godt på LMFK og vil kun opfordre til, at medlemmerne får benyttet sig af materialerne, der ligger der. Forlagets bestyrelse har i indeværende år bestået af Gudrun Husum (kasserer), Gitte Berg Jensen(sekretær) og Hanne Busk (formand), som sammen varetager det daglige arbejde, samt Gert Bergstein, Hanne Thomsen og Dorte Lind Damkjær fra kemistyrelsen. Tak for et godt sam- 44 LMFK-bladet, nr. 5, årskursus 2010

9 arbejde. Forlaget har i årets løb deltaget i det fælles samarbejde omkring LMFK-salg; herunder det årlige koordinationsmøde, hvor prislisten over LMFK-salg bliver til. Dernæst en særlig tak til LMFK-sekretariatets dygtige og engagerede medarbejdere, som har knoklet, og på trods af personaleskift og flytning alligevel har fået varetaget Forlagets salg. 10. F&K Forlaget F&K-Forlaget, der ejes ligeligt af - og Fysiklærerforeningen ledes af forretningsfører Marianne Joost Støckler, Viborg Katedralskole. Bestyrelsen for forlaget består desuden af Malene Bak, Aalborg Katedralskole samt styrelsesrepræsentanterne Gunhild Kjeldsen, kemi, og Martin Kaihøj, fysik. Omsætningen i forlaget er på ca kr. Det er ca kr. mindre end sidste år. Vi vil igen henlede opmærksomheden på den elektroniske udgave af Notecentralen. Man finder den på og logger ind med telefonnummer samt medlemsnummeret, som kan findes på medlemskort eller bagsiden af LMFK-bladet. Hermed en opfordring til at lægge materiale ind og i øvrigt bruge den. 11. Foreningens økonomi Den ordinære drift af lærerforeningen gav et overskud på ca kr. i det forløbne regnskabsår. Samlet er der et overskud på godt kr., som fremkommer pga. overskud i forlag mv. Det store overskud skyldes primært det store overskud i Forlaget. 12. LMFK og sekretariatet På sekretariatet har vi været nødt til at skifte den daglige leder ud. Ny på pladsen er Anne Alstrup, som ser ud til at være kommet godt i gang. Vi ser frem til samarbejdet og håber på, at der nu er stabilitet i sekretariatet. Sekretariatet er flyttet til nye renoverede lokaler, men det mærker medlemmerne ikke meget til, idet adresse, telefon og mailadresse er uændret. Vi er nemlig blot flyttet til lokalerne lige ved siden af, men i samme ejendom. Sekretariatets medarbejder mærker dog forandringen, idet de nu møder ind til en ny og mere moderne arbejdsplads. Der skal lyde en stor tak til alle forlagene under LMFK, der har bidraget med at investere i nye kontormøbler. Alt sammen noget, der gør, at vi nu kan tilbyde en mere moderne og attraktiv arbejdsplads til vore ansatte. 13. Afslutning Som afslutning på denne beretning vil foreningen gerne takke for det store arbejde, der udføres for foreningen af regionallederne, forlagsbestyrelser, kursusarrangører, revisorer, og deltagere i alle arbejdsgrupper samt alle bidragsydere til denne beretning. Foreningen vil ligeledes takke redaktøren for emuens kemiside Jan Geertsen, Sankt Knuds Gymnasium, for et godt og effektivt arbejde med kemis hjemmeside, og desuden rettes en tak til Thomas Correll for endnu en gang at have påtaget sig det store arbejde med Efterårslaboratoriet. Vi vil gerne takke Kurt B. Nielsen, Hanne Busk og Søren Hauge Andersen samt alle studerende og forskere, som har været behjælpelige med det store forarbejde og gennemførelsen af årets kemiolympiade. Stor tak til fagkonsulent Keld Nielsen for et godt og konstruktivt samarbejde, som vi sætter stor pris på. Endelig vil vi gerne takke Knud Erik Sørensen for det store arbejde med LMFK-bladet, som han nu desværre har valgt at stoppe med, idet han er gået på pension. Vi glæder os til samarbejdet med den nye redaktør Niels Elbrønd Hansen. Til slut skal der lyde en stor tak til LMFK- Sekretariatets medarbejdere Anne, Lisette og Helle, der alle har ydet en kæmpe indsats for at indhente den pukkel af arbejde, der opstod pga. udskiftning af medarbejder og ikke mindst ved flytningen til sekretariatets nye lokaler. Endelig skal der lyde en stor tak til studentermedhjælperne, Mathias, Marie, Fie og Michaela. På styrelsens vegne Ole Vesterlund Nielsen LMFK-bladet, nr. 5, årskursus

Kemilærerforeningens beretning 2010 2011

Kemilærerforeningens beretning 2010 2011 lærerforeningens beretning 2010 2011 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste par år været nogenlunde stabilt. Der var den 31. maj 2011 739 medlemmer, hvoraf 396 også var

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2011 2012

Kemilærerforeningens beretning 2011 2012 lærerforeningens beretning 2011 2012 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste par år været nogenlunde stabilt. Der var den 31. maj 2012 761 medlemmer, hvoraf 413 også var

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2005-2006

Beretning for Kemilærerforeningen 2005-2006 Beretning for lærerforeningen 2005-2006 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2006 699 medlemmer, hvoraf 422

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2008-2009

Beretning for Kemilærerforeningen 2008-2009 Beretning for lærerforeningen 2008-2009 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste år været svagt faldende, men der var den 31. maj 2009 703 medlemmer, hvoraf 403 også var

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2012 2013

Kemilærerforeningens beretning 2012 2013 lærerforeningens beretning 2012 2013 1. Foreningen og medlemmerne Den 1. august 2013 var der 776 medlemmer, heraf var de 414 også medlem af andre foreninger under LMFK. Det er 15 flere medlemmer end i

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2013 2014

Kemilærerforeningens beretning 2013 2014 lærerforeningens beretning 2013 2014 1. Foreningen og medlemmerne I starten af august 2014 var der 801 medlemmer af lærerforeningen, hvoraf 422 også var medlem af andre foreninger under LMFK. Det er 25

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2004-2005

Beretning for Kemilærerforeningen 2004-2005 Beretning for lærerforeningen 2004-2005 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2005 699 medlemmer, hvoraf 445

Læs mere

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget 1 Kort nyt Fip-kurser i foråret Møder vil blandt andet have fokus på læreplanerne typisk kl. 10-16 Annonceres

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Øget samspil med det biologisk område mindre med fysik i dag Kemi bør arbejde på bedre samspil med fysik (især B-niveauerne) uden at miste samarbejdet

Læs mere

38 LMFK-bladet. Beretning for Kemilærerforeningen 2003-2004. Matematik. Kemi

38 LMFK-bladet. Beretning for Kemilærerforeningen 2003-2004. Matematik. Kemi Beretning for lærerforeningen 2003-2004 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der d. 10. august 2004 703 medlemmer, hvoraf

Læs mere

Rapport fra 25. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Indonesien d. 6.-13. juli 2014: Endnu engang et fint resultat til Danmark!

Rapport fra 25. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Indonesien d. 6.-13. juli 2014: Endnu engang et fint resultat til Danmark! Rapport fra 25. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Indonesien d. 6.-13. juli 2014: Endnu engang et fint resultat til Danmark! De danske deltagere ved afslutningsceremonien på Bali Nusa Dua

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2014 2015

Kemilærerforeningens beretning 2014 2015 Kemilærerforeningens beretning 2014 2015 1. Foreningen og medlemmerne I begyndelsen af august 2015 var der 824 medlemmer af Kemilærerforeningen, hvoraf 484 også var medlem af andre foreninger under LMFK.

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2007-2008

Matematiklærerforeningens beretning 2007-2008 lærerforeningens beretning 2007-2008 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2007-31.5.2008 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i STX og HF 3. Udviklingsprojekter og

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Rapport fra 22. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Taipei, Taiwan d. 10.-17. juli 2011

Rapport fra 22. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Taipei, Taiwan d. 10.-17. juli 2011 Rapport fra 22. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Taipei, Taiwan d. 10.-17. juli 2011 De danske studenter lige inden åbningsceremonien i Taipei, Taiwan: Fra venstre ses Johan Nitschke, Liane

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Kemi-lærerdag. 5 April 2013

Kemi-lærerdag. 5 April 2013 Kemi-lærerdag 5 April 2013 Program 9:45 Registrering 10:00 Velkomst. Frank Jensen, Institut for Kemi 10:15 Skyer i jordens atmosfære Merete Bilde, Professor, Institut for Kemi 11:00 Kaffe 11:30 På sporet

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning

Kemilærerforeningens beretning Kemilærerforeningens beretning 2015 2016 1. Foreningen og medlemmerne I starten af august 2016 var der 834 medlemmer af Kemilærerforeningen, hvoraf 479 også var medlemmer af andre foreninger under LMFK.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 189 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 189 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - på Spørgsmål 189 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Formål Formålet med projektet er at skabe veje til og fora for mange elever til at møde forskere

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Formidling af forskning - og relation til grundskolen, gymnasier og rekruttering

Formidling af forskning - og relation til grundskolen, gymnasier og rekruttering Formidling af forskning - og relation til grundskolen, gymnasier og rekruttering Mange former (eksempler følger) Flere formål: Universitetsloven, legitimering, arbejdsglæde, dannelse Efteruddannelse/højnelse

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Science in Action. en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B

Science in Action. en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B Science in Action en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B Hvem er Science in Action for? Science in Action er for alle med interesse for naturvidenskab, teknik, teknologi og innovation Man behøver

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Idéhistorie & teknologihistorie

Idéhistorie & teknologihistorie Idéhistorie & teknologihistorie Nyhedsbrev 02 2017 - Juni Siden sidst Kære alle Hermed nyhedsbrev nr. 2. Sommerferien står for døren, men jeg kan lige akkurat nå at løfte sløret for Undervisningsministeriets

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus

Sukkertoppen og Vibenhus Sukkertoppen og Vibenhus 2014 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Udviklingsprojekter 2007/2008

Udviklingsprojekter 2007/2008 Udviklingsprojekter 2007/2008 I skoleåret 2007/2008 fortsætter de fem udviklingsprojekter, der startede i 2006/2007: CAS i matematikundervisningen Dataopsamling og databehandling Jordobservationer nedtagning

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006 lærerforeningens beretning 2005-2006 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2005 31.5.2006 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium

Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium 94 KOMMENTARER Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium Torben Christoffersen, fhv. kontorchef i Gymnasieafdelingen i Undervisningsministeriet Om morgenen kl. 4.45 den 28. maj

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Til stede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Jette Navntofte (JN), Erik Hygum (EH), Karsten Geertsen (KG), Hans Kjeldsen (HK), Mathias Egholm (ME),

Læs mere

Rapport fra 26. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Danmark d. 12.-19. juli 2015. To bronzemedaljer og 1 merit til Danmark

Rapport fra 26. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Danmark d. 12.-19. juli 2015. To bronzemedaljer og 1 merit til Danmark Rapport fra 26. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Danmark d. 12.-19. juli 2015 To bronzemedaljer og 1 merit til Danmark IBO i Aarhus 19. juli 2015. Fra venstre: Karen Yang (Bronze), Anders

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Konference 20 april 2016

Konference 20 april 2016 Konference 20 april 2016 IT fagene IT supp: 7216 2666 Netværk : CampusVejle_guest materialer: http://iftek.dk/konference-2016-it-fagene-i-de-gymnasiale-uddannelser UVM Konference Campus Vejle 20 april

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine ideer af i praksis?

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013.

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013. Analyse af mulighederne for udbud af HTX i Haslev EUC Sjælland har ansøgt om at reetablere HTX i Faxe Kommune, som har lavere HTX-frekvens end andre kommuner. Et nyt udbud kan evt. henvende sig til en

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

ÅRGANG 2004. Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004. Studieadministrationen

ÅRGANG 2004. Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004. Studieadministrationen ÅRGANG 2004 Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004 Studieadministrationen Årgang 2004-undersøgelsen Indhold: Profil af de studerende på årgang 2004... 2 Antal og køn... 3 Kvotient,

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Engelskfaget i stx udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde!

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! De danske deltagere ved åbningsceremonien i det smukke Kulturcasino

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Velkommen Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015 Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Possibilityisnowhere! Possibilityisnowhere! Matematikfagets status digitalisering

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 5. maj 2010

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 5. maj 2010 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 5. maj 2010 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser

Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser Projektets titel. Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser, FOU projektnr 116417, Pulje USS2003 Iværksætterkultur (BU) 1. Projektets

Læs mere

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk 2014 www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Velkommen til Gladsaxe gymnasium Kære kommende GG-1 g er Efter sommerferien starter et spændende nyt kapitel i dit liv og i dette hæfte kan du få

Læs mere

HTX. Højere Teknisk Eksamen

HTX. Højere Teknisk Eksamen HTX 2009 Højere Teknisk Eksamen HTX Højere Teknisk Eksamen 2009 Htx er en gymnasial uddannelse, som er studieforberedende. Uddannelsen er særligt studieforberedende til teknologiske og naturvidenskabelige

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

MENTORPROJEKTERNE AARHUS UNIVERSITET ASTRID SØNDERGAARD LÆRKE FÆRCH USSING 11. MARTS 2015

MENTORPROJEKTERNE AARHUS UNIVERSITET ASTRID SØNDERGAARD LÆRKE FÆRCH USSING 11. MARTS 2015 MENTORPROJEKTERNE PRÆSENTATION Astrid Søndergaard forhenværende projektleder for Udvalgt til Uni Lærke Færch Ussing projektleder for SubUniversity SubUniversity koordineres i samarbejde mellem de tre fakulteter:

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Guide til HA meritforløb

Guide til HA meritforløb HA-studiet Guide til HA meritforløb (Markedsføringsøkonomer) Gældende fra september 2014 Opdateret 1/7-2014 Meritaftale Ifølge meritaftalen med erhvervsakademierne har I som markedsføringsøkonomer mulighed

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe på HF:

Naturvidenskabelig faggruppe på HF: Rapport til projekt om negativ social arv 2009. Naturvidenskabelig faggruppe på HF: Deltagere: Lotte Dalgaard Frederiksborg Gymnasium og HF, Mette Pedersen (VUCFyn Svendborg Langeland), Jens Korsbæk Jensen

Læs mere

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen 21-04-2016 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-9-2007 kl. 13.00 i Thy Uddannelsescenter Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard (deltog under pkt. 1-4 og 7) Torben Iversen

Læs mere