Beretning for Kemilærerforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008"

Transkript

1 Beretning for lærerforeningen Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni medlemmer, hvoraf 398 også var medlemmer af en eller flere af de andre foreninger under LMFK. Samlet set er det 22 færre medlemmer af vores forening end i det foregående år. Det er ikke en rar udvikling og afspejler måske desværre de problemer, som vi er blevet bekendt med, nemlig at der er skoler, som har store problemer med at finde undervisere i kemi. 2. Uddannelsespolitiske tanker Reformen og kemi Reformens første kuld studenter er blevet færdige og har fået deres studentereksamen. Ifølge juli måneds dagspresse (2008) vælger færre af de nye studenter at gå videre med en uddannelse med det samme, i stedet vælge de nye studenter at tage et eller flere sabbatår. Dette kan have flere forskellige årsager, men især to ting har nok haft betydning, nemlig den nye regel om at eksamensgennemsnittet kan ganges med 1,08 først træder i kraft med ansøgning i 2009 og/eller at de unge nyklækkede studenter giver udtryk for, at de er skoletrætte efter tre år med reformen, de trænger simpelthen til at have en pause fra bøger og skriftlige opgaver. I den første årgang ser der ud til at være en lille fremgang i antallet af studenter med A- og B-niveau, når man ser på htx og stx under ét, mens der var en større tilbagegang i antallet af studenter med kemi-c. Det er glædeligt med fremgangen på de høje niveauer, men der er stadig en stor del af studenterne, som ikke møder kemi i nævneværdig grad. Den skriftlige eksamen Antallet af elever med kemi på A-niveau på stx ser ud til at være noget mindre i 2008 end i 2007, hvorimod htx har oplevet en fremgang i A-niveau-elever. Normalt vil vi kende antallet af elever, som har haft kemi A ret nøjagtigt, idet disse elever har været til skriftlig eksamen i faget. Men dette er ikke længere en regel, som vi kan anvende til at vurdere, hvor mange elever vi har. Det er nemlig blevet således, at hvis eleverne har fem A-niveau, vil de skriftlige prøver i alle fag undtagen dansk og engelsk være med i lodtrækningen. I denne eksamenstermin har der desuden været rigtig mange tilfælde, hvor de samme elever heller ikke er kommet til mundtlig prøve i det fag, hvor den skriftlige prøve er faldet bort, hvilket er endnu en skuffelse for eleverne. Disse dygtige elever, og det har faktisk drejet sig om ca. 10% af eleverne, som har kemi på A-niveau, har ikke fået del i den bonus, at en karakter i et fag på A-niveau vægtes med en faktor 2. Det kan være svært at acceptere for eleverne, at det store arbejde med træning af skriftlige opgaver ikke tilgodeses på karakterbeviset, fordi de ikke kom til skriftlig prøve i deres studieretningsfag på A-niveau. Det er lærerforeningens mening, at det bør være således, at alle elever kommer til skriftlig prøve i de(t) studieretningsfag, som de har på A-niveau. På generalforsamlingen 2007 blev foreningen bedt om at arbejde for, at der blev mulighed for, at studieretningsprojektet kunne skrives enkeltfagligt. Der er allerede kommet ændringer af studieretningsprojektet efter første runde, som tilgodeser, at eleverne kan få vejledning i perioden med studieretningsprojektet, hvilket var den anden ting foreningen skulle arbejde for, men selvom undervisningsminister Bertel Haarder også udtrykte positiv interesse for at gøre opgave enkeltfaglig, blev denne mulighed ikke lige indført endnu. Studieretningsprojekterne I kemi har der været rigtig mange gode tværfaglige studieretningsprojekter, og vi har set opgaver med kemi på alle niveauer. Der er eksempler på projekter, hvor kemi har spillet glimrende sammen med de andre fag, især biologi og fysik, men der har også været mange eksempler på projekter, hvor de to fag og det pågældende emne ikke har fungeret, og desværre hvor det tydeligt fremgår, at eleverne ikke har kunnet magte det tværfagli- LMFK-bladet, nr. 5, årskursus

2 ge aspekt. Det ses især i projekter, hvor kemi er koblet med et humanistisk fag. Det er rigtig synd for disse elever, da det fremgår, at det netop er den tværfaglige sammenkobling, som de ikke kan leve op til. For at få en rimelig fornemmelse for, hvordan det er forløbet ude på skolerne, har foreningen i foråret lavet en elektronisk evaluering af forløbet og opgaverne. Rigtig mange af vore medlemmer har besvaret vores evaluering og givet os materiale til en reel evaluering. 88% af besvarelserne anbefalede, at det bør gøres muligt at skrive studieretningsprojektet enkeltfagligt. Vi skal pointere, at vi naturligvis ikke har noget imod samarbejde med andre fag. I nogle situationer er det helt oplagt, mens det i andre sammenhænge bliver et noget søgt samarbejde, fordi det er et krav. Det går i disse tilfælde ud over kvaliteten, og flere af vores medlemmer udtrykker den holdning, at det faglige niveau er faldet sammenlignet med de større skriftlige opgaver (SSO), og at der ikke er vundet tilsvarende på andre områder. En del områder af kemien er så fagspecifikke, at det vil være kunstigt at inddrage andre faggrupper i emnet. Disse områder, som egner sig fortrinligt til en faglig fordybelsesopgave, er derfor udelukket på forhånd, hvilket vi synes er ret ærgerligt. Kort sagt er feltet af kemifaglige muligheder indsnævret betragteligt, når der er krav om tvunget samarbejde. For en del af disse områder har vi gode erfaringer fra SSO med, at en stor del af eleverne har været i praktik på en videregående uddannelsesinstitution eller en virksomhed. Når der er krav om tvunget samarbejde, er det meget vanskeligere at få eleverne i praktik, da den kemi, som fx en virksomhed beskæftiger sig, meget ofte ikke passer til det andet fag, som eleven har valgt at inddrage. Det kan imidlertid være vanskeligt at lave en direkte sammenligning med SSO, da elever med kemi B og C også kan deltage i studieretningsprojektet. Vi sidder dog med en klar fornemmelse af, at procentdelen af elever med kemi A, der er ude i praktik, er meget mindre end de 50%, som var ude i praktik i det gamle gymnasium. Skal det være muligt at lave enkeltfaglige projekter, kan man forestille sig, at eleven skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag, som eleven har på A-niveau. Vi vil ikke anbefale, at eleverne kan skrive i et studieretningsfag på B eller C niveau. Hvis man ønsker, at eleverne skal have mulighed for at skrive i de andre A-niveauer (dansk, historie samt evt. valgfag), er man nødt til at omdøbe opgaven til SSO. I lærerforeningen kan vi leve med begge løsninger. Vi synes, at vi har gode erfaringer med SSO og ser ingen problemer i at vende tilbage til denne model, og lad os pointere: Vi mener stadig, at det skal være en mulighed at skrive tværfagligt for de elever, som måtte ønske det, blot skal muligheden for at vælge en enkeltfaglig opgave være der. Eleverne skriver så mange tværfaglige opgaver i det nye gymnasium, at det kun er rimeligt, at der er et tilbud om en faglig fordybningsopgave i et studieretningsfag, som de har på A-niveau, hvor de kun behøver at koncentrere sig om ét fag. Det er efter vores mening netop studieforberedende. Vi har derfor skrevet til undervisningsministeren, følgegruppen og de uddannelsespolitiske ordfører og påpeget ønsket om muligheden for enkeltfaglig studieretningsprojekt baseret på resultaterne fra vores evaluering og ovenstående overvejelser. Studieretningsopgaven i 2.g får til gengæld megen ros blandt medlemmerne, og vi mener derfor, at man skal bevare opgaven i 2.g, som den er nu, da den giver mange muligheder for gode og relevante samarbejder. Almen studieforberedelse I almen studieforberedelse var eksamensopgaven i 2008 et emne, som man godt kunne forestille sig appellerede til elever med kemi. En del synopser blev det da også til, men langt færre end det kunne forventes havde kemi med som fag. Det kan godt undre, og det er svært at finde en begrundelse for dette. Kan det hænge sammen med, at eleverne lige havde afleveret deres studieretningsprojekt og ikke ønskede at inddrage kemi igen? Eller fandt eleverne det bare nemmere at inddrage andre fag? Det fremgår ved dialogen med lærerne rundt om i landet på regionalmøderne og vore kurser, at der er mange gode forløb i at, hvor kemi er med. Vi må håbe, at det kommer til at smitte lidt mere af på elevernes interesse for at inddrage kemi i eksamensopgaverne, når emnet er relevant. 42 LMFK-bladet, nr. 5, årskursus 2008

3 Studieområdet i HTX I forbindelse med studieområdet på htx er der en række problemer med eksamensformen. Eleverne skal til portfolioeksamen, hvor de udvælger en række arbejder til deres prøvemappe, som de så skal redegøre for til selve eksamenen. Prøvemappen repræsenterer hele fagrækken på htx, men da lærer og censor tilsammen ikke dækker hele fagrækken, vil de overfaglige elementer blive vurderet udenfor den faglige sammenhæng. Der er altså i høj grad tale om italesættelse af studiekompetencer, læringsstrategier og læringsteorier og videnskabelige metoder. Denne eksamensform forudsætter, at det giver mening at tale om overfaglighed uden tilhørende faglighed. Det giver dog ikke mening at redegøre for naturvidenskabelig metode uden at perspektivere ud til konkrete naturvidenskabelige eksperimenter. Det er ikke umiddelbart muligt at få en oversigt over, i hvor høj grad kemi var repræsenteret i elevernes prøvemapper på htx, men under alle omstændigheder savnes der mere specifikke bedømmelseskriterier, der hænger bedre sammen med kernestoffet og en eksamensform, der i højere grad tester elevernes reelle studiekompetencer og viden inden for studieområdets elementer end deres evne til at tale om studieområdets elementer. Det virker desuden bizart, at netop htx, som har så meget fokus på det anvendelsesorienterede har en eksamensform på studieområdet, der slet ikke tester dette element. Studieretningsprojekterne i htx I forbindelse med studieretningsprojekterne på htx er størstedelen af studieretningsprojekterne med kemi lavet sammen med matematik eller biologi. Erfaringsmæssigt er fagligheden i kemi i forbindelse med biologi/kemi projekter noget mangelfuld. Mange projekter bliver på et meget deskriptivt plan, og der er ikke meget selvstændig bearbejdning i forbindelse med projektopgaverne. De projekter, der fungerer bedst har eksperimentelt arbejde med i projektet. Her får eleverne i højere grad mulighed for at demonstrere selvstændighed og faglig forståelse. Det er dog problematisk med meget eksperimentelt arbejde i et studieretningsprojekt på 1 uge, med 2 fag, der skal spille sammen. En del af studieretningsprojekterne er næsten enkeltfaglige med meget små elementer fra det andet fag. Det skal nok præciseres overfor eleverne, hvilke specifikke faglige krav der stilles i de enkelte fag. Konkret har eleverne i kemi/biologi projekter haft svært ved at få kemifagligheden med på tilfredsstillende niveau. Som for stx er der også på htx mange flerfaglige samarbejder, og et studieretningsprojekt med fokus på faglig fordybelse ville være velkommen og gøre det lettere for eleverne at nå et niveau, så de reelt lærer akademisk skrivning. Naturvidenskabelig faggruppe på HF På hf får den naturvidenskabelige faggruppe nu et tilbud om en ny forsøgslæreplan med ændret tilrettelæggelse af undervisningen og ny eksamensform. Det tværfaglige samarbejde nedtones lidt, så der bliver bedre plads til enkeltfaglig læring. Der skal fremover laves en tværfaglig evalueringsopgave, som kursisterne skal til eksamen i. Den meget komplekse eksamen, hvor kursisterne havde meget svært ved at håndtere alle tre fag, bliver således fremover mere konkret, idet de nu skal forsvare deres evalueringsopgave samt eksamineres i et eksperiment eller feltarbejde. 3. Mærkning af kemikalier databasen blev som nævnt sidste år overdraget til HR Fysisk Arbejdsmiljø, Region Midtjylland. databasen kan nu findes på hjemmesiden for HR, Fysisk Arbejdsmiljø: under Biologisk og kemisk arbejdsmiljø som databasen for de gymnasiale uddannelser : organisation/hr/udvikling+og+arbejdsmiljø/ hr+fysisk+arbejdsmiljø/biologisk+og+kemisk +arbejdsmiljø/kemidatabasen+for+de+gymna siale+uddannelser. Der er i øjeblikket 1410 kemikalier i databasen, og den er senest opdateret i maj Databasen opdateres i slutningen af ulige år. Man kan finde oplysninger om dette samt indberetningsskema på ovennævnte hjemmeside. 4. -Olympiade Den 27. Danske olympiade foregik i år efter næsten samme model som de sidste par år. Der blev afholdt fire runder inden udtagelsen af de fi- LMFK-bladet, nr. 5, årskursus

4 re elever til landsholdet. 1. runde ude på skolerne, 2. runde på sk Institut, Københavns Universitet, 3. runde på sk Institut, Aarhus Universitet og 4. runde igen på sk Institut, Københavns Universitet. 3. og 4. runde blev afviklet som Camps med deltagelse af 14 elever. Disse Camps bestod bl.a. af forelæsninger, virksomhedsbesøg, teoretisk og eksperimentelt arbejde. Det hele foregik i tæt samarbejde med sk Institut, Aarhus Universitet og Aarhus Karlsham samt sk Institut, Københavns Universitet og Haldor Topsøe. En stor tak skal der lyde herfra til de to universiteter for den store hjælp i form af mandskab, udstyr og lokaler, som de har ydet i forbindelse med afviklingen af dette års danske kemiolympiade. Du har otte ukendte vandige opløsninger. Hver opløsning indeholder kun et salt. Den samme ion kan forekomme i mere end et salt. Hvert salt består af en kation og en anion fra nedenstående liste: Kationer: H +, NH 4+, Li +, Na +, Mg 2+, Al 3+, K +, Ca 2+, Cr 3+, Mn 2+, Fe 2+, Fe 3+, Co 2+, Ni 2+, Cu 2+, Zn 2+, Sr 2+, Ag +, Sn 2+, Sn 4+, Sb 3+, Ba 2+, Pb 2+, Bi 3+. Anioner: OH, CO 3 2, HCO 3, CH 3 COO, C 2 O 4 2, NO 2, NO 3, F, PO 4 3, HPO 4 2, H 2 PO 4, SO 4 2, HSO 4-, S 2, HS, Cl, ClO 4, MnO 4-, Br, I. Du har kun opløsningernes udseende, ph-papir, reagensglas, destilleret vand og opvarmningsmuligheder til din rådighed. Identificér ionerne i hver af opløsningerne 1-8. Som hjælp til vurdering af bundfaldene kan du anvende tabellen med et udvalg af anionerne på næste side (ikke medtaget her). Hvis du ikke helt kan identificere en ion, opgiv da de to-tre mulige ioner, det kan være. De otte stoffer var: AgNO 3, KHCO 3, NH 4 ClO 4, NaOH, NaHS, Pb(OAc) 2, BaI 2 og MgSO 4. Resten af opgaverne kan findes på foreningens hjemmeside. Det økonomiske grundlag for dette store arrangement var igen i år et meget generøst sponsorat fra Carlsbergs Mindelegat samt en meget stor støtte fra UVM. Offentliggørelsen af, hvem de fire udvalgte var, skete ved en reception på Carlsberg, hvor bl.a. undervisningsminister Bertel Haarder deltog. De fire var Nikoline Borgermann, student fra Svendborg HTX, Hjalte D. Jensen, student fra Sorø Akademi, Kasper Mackeprang, student fra Nærum Gymnasium og Rasmus Faber, student fra Christianshavns Gymnasium Efter udtagelsen var de fire udvalgte igennem yderligere seks runder med målrettet træning, bl.a. afholdt på sk institut, Københavns Universitet, inden afrejsen til Ungarn. Den 40. Internationale olympiade blev afholdt i Budapest fra den 12. juli til den 21. juli. De ungarske arrangører havde bevidst prøvet at flytte fokus væk fra avancerede emner til mere klassiske områder af kemien: som elektrokemi og termodynamik, systematisk uorganisk kemi, såvel teoretisk som praktisk og avanceret ph beregninger vel og mærke uden brug af programmerbar lommeregner. Det er ikke lige emner, der ligger til danske elever. Fire flotte bronzemedaljer blev det til år det er ikke sket så tit, at alle på holdet har fået medaljer faktisk kun fire gange i løbet af de 27 år Danmark har deltaget! Man kan derfor kun være meget tilfreds den skrappe konkurrence taget i betragtning. Opgaverne var som altid meget svære, et godt stykke over dansk A-niveau, og de var temmelig regnetunge. Den tilladte lommeregne var på TI 30 niveau. Eksperimenterne var i år en organisk syntese med efterfølgende TLC analyse, bestemmelse af sammensætningen af et kompliceret bundfald vha. titrering samt en meget svær uorganisk identifikation. Den sidste af de praktiske opgaver er gengivet i rammen til venstre prøv om du kan løse den. Det ser ud til, at der er økonomiske støtte til at køre med samme udtagelsesmodel i det kommende år, idet Carlsbergs Mindelegat har lovet at forlænge sponsoratet i mindst et år, og UVM vil forhåbentlig støtte på samme vis som i år. Årets danske kemiolympiade og den internationale kemiolympiade er blevet styret af Hanne Busk, 44 LMFK-bladet, nr. 5, årskursus 2008

5 Søren Hauge Andersen og Kurt B. Nielsen med god hjælp fra cand. scient. Morten Foverskov, ph.d. studerende Lone Nielsen og retskemiker, ph.d. Brian Schou Rasmussen. 5. Efteruddannelse Regionalmøder i 2008: 25. januar, region 1 & 2, Nordsjælland, Hovedstadsområdet og Bornholm. Ledere: Henning Tømmerholt og Hanne Thomsen 7. april, region 3, Vest- og Sydsjælland, Lolland og Falster. Leder : Lill Mikkelsen 3. marts, region 4, Fyn. Leder: Karen Schou 10. april, region 5, Sydjylland. Leder: Mette Malmquist 22. april, region 6, Østjylland. Leder: Dorte Gade 23. april, region 7, Vestjylland. Leder: Claus Bjerre 1. april, region 8, Nordjylland. Leder: Johanne Jensen. I foråret 2008 blev der, som vist ovenfor, afholdt regionalmøder i alle foreningens 8 regioner. Der var et fint fremmøde til møderne. Referater fra regionalmøderne kan ses på kemis hjemmeside under de enkelte regioner. Vi takker alle vore regionalledere for deres store arbejde med at planlægge og afholde regionalmøderne i I år har det atter været muligt at gennemføre et fagdidaktisk kursus i kemi. Det foregik marts 2008 på Hotel Storebælt i Nyborg. Kurset havde i år et gennemgående fagligt tema, nemlig katalyse/enzymer. Der var arrangeret 3 faglige foredrag indenfor dette emne samt 1 foredrag om klima som optakt til Danmarks værtskab for klimakonferencen i 2009: Madens enzymer ved Karsten Olsen, Lektor, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Kunstige enzymer hvad kan vi med dem? ved Mikael Bols, Institutleder, sk Institut, Københavns Universitet Enzymer som kan fungere under ekstreme vilkår, hvad kan vi lære af dem? ved Peter Stougaard, Lektor, Institut for Økologi/Faggruppe Genetik og Mikrobiologi, Københavns Universitet Drivhusgasser og drivhuseffekt sandt eller falsk? ved Ole John Nielsen, Professor, sk Institut, Københavns Universitet Herudover bød programmet på reformrelaterede emner, blandt andet blev erfaringerne med studieretningsprojekterne, kemi i at/studieområdet samt eksamensopgaverne fra 2007 diskuteret. Herudover blev indholdet i udviklingsprojekterne IT i kemiundervisningen, Bæredygtig kemi og Tematiseret undervisning i kemi præsenteret. Kurset var meget velbesøgt, og foreningen har derfor besluttet at udbyde et fagdidaktisk kursus igen i marts Udviklingsprojektet mellem DTU (Claus Hviid Christensen og en gruppe forskere og studerende) og kemilærere fra gymnasiet om Bæredygtig og grøn kemi forsætter i 2008/09. Udviklingsprojektet Tematiseret undervisning i kemi er afsluttet, og de udviklede forløb publiceres på EMU ens kemihjemmeside. Udviklingsprojektet IKT i kemiundervisningen er også afsluttet, og der tilbydes et kursus i skoleåret 2008/09. Se nærmere på kemis hjemmeside og på efteruddannelsessiden på EMU en. lærerforeningen har i samarbejde med Astrid Beck, Region Midtjylland, og Helge Blom LMFK-bladet, nr. 5, årskursus

6 Andersen, ACU Vejle, afholdt tre kurser om regler og pligter vedrørende brug og mærkning af kemikalier samt anvendelsen af kemikaliemærkningsprogrammet ChemiCare. Det fremgik fra deltagernes side, at prioriteringen af arbejdet med kemikaliemærkning og dets vigtighed håndteres meget forskelligt på skolerne rundt om i landet, og at det i højeste grad var relevant, at disse kurser blev tilbudt. Mange skoler har i 2007/08 haft screeningsbesøg fra arbejdstilsynet, hvor kemi-, biologi- og skolernes øvrige kemikaliesamlinger er blevet kigget efter i sømmene. I den forbindelse er det rart at vide, at man har tingene tiptop i orden, og at alle regler er overholdt. 6. Det regionale arbejde Styrelsen og regionallederne har i løbet af det sidste år holdt et fællesmøde i januar På dagsorden var der udover orientering fra regionerne m.m., diskussioner om: 1. Studieretningsprojektet: Særlig fokus var på diskussion af forløbet af skoleårets SRP opgaver, bl.a. blev der fremsat forslag til indholdet i bestyrelsens spørgeskemaundersøgelse (se andet sted i beretningen) 2. og almen studieforberedelse: Den udmeldte AT-opgave til 3.g og kemis muligheder for at deltage i AT-forløb blev diskuteret. 3. og NV: De nye tiltag i NV blev diskuteret på mødet. 4. Forlaget: Fra forlagets bestyrelse var der ønsket en diskussion af fremtidige initiativer. På mødet blev en række konkrete forslag fremsat, som siden er sendt til Forlagets bestyrelse. Som sædvanlig var det et meget hyggeligt møde, hvor tiden var for knap til at komme i bund med alle relevante hjørner af de berørte emner, men som danner et godt udgangspunkt for forårets regionalmøder. Region 2 har fået ny regionalleder. Vibeke Foërsom, Nærum Gymnasium, har overtaget regionallederposten efter Hanne Thomsen, Christianshavns Gymnasium, da Hanne er gået ind i kemistyrelsen. Styrelsen takker Hanne for hendes mangeårige indsats som regionalleder og byder samtidig Vibeke velkommen som regionalleder i region Samarbejde med de videregående uddannelser Spektakulære og fornøjelige foredrag på DTU og KU med stor tilslutning. DTU december 2007 lærerforeningen indbød i samarbejde med DTU til foredrag 4 dage i december, hvor professor Niels Bjerrum og lektor Rasmus Fehrmann underholdt med deres farlige og nyttige eksplosioner. I år var der ligesom de forrige år en overvældende tilslutning, og auditoriet med plads til 190 mennesker var overfyldt alle 4 dage. Der var stor jubel undervejs fra eleverne, og de fik sig alle en uforglemmelig oplevelse. KU januar 2008 I januar afholdt lektor Sven Harnung og lektor Anders Døssing på sk Institut fire farverige forelæsninger om nitrogenforbindelser, syre-base og redoxkemi. Forelæsningerne er tilpasset de forudsætninger, som eleverne opnår på C-niveau, men de kan også bruges som en introduktion til B-niveau. Godt 500 elever overværede forelæsningerne, og de utallige flotte forsøg med farveskift, røgringe og eksplosioner optog og begejstrede eleverne. Tak og næste år lærerforeningen vil gerne takke alle involverede herunder også laboranter, laboratorieteknikere og sekretærer, som gør et stort stykke arbejde for at vores elever kan få nogle udbytterige og spændende timer. lærerforeningen er så heldig, at begge institutioner har indvilliget i at gentage forelæsningerne næste år. De vil blive annonceret i LMFK-bladet, på hjemmesiden og på Skolekom. SRP på Det Biovidenskabelige Fakultet på KU (LIFE) En stor tak fra lærerforeningen skal også lyde til alle involverede på LIFE, som i december tilbød, at elever med kemi på A eller B-niveau kunne foretage deres eksperimentelle kemiske arbejde i forbindelse med det flerfaglige studieretningsprojekt (SRP) på LIFE. De eksperimen- 46 LMFK-bladet, nr. 5, årskursus 2008

7 telle forsøg var udviklet gennem et længerevarende samarbejde med lærerforeningen og var specielt tænkt til at kunne bruges i fagkombinationen kemi og matematik. Øvelserne omhandlede enzymoprensning og enzymkinetik samt alkohols biokemi. Eleverne blev utrolig godt modtaget og fik en fantastisk oplevelse ved at arbejde i et moderne laboratorium og med eksperimentelle emner og metoder, som ikke benyttes i gymnasiet. Inspirationsdag om Klima på KU Fredag den 1. februar 2008 inviterede Det Naturviden skabelige Fakultet ved KU 250 gymnasielærere til en faglig inspirationsdag med fokus på jordens klima før, nu og i morgen. Tilbuddet var rettet mod lærere i matematik og naturvidenskabelige fag. Dagen var opdelt, så der om formiddagen var spændende fællesforedrag om den nyeste forskning indenfor Jordens klimaudvikling. Eftermiddagen gik med forskellige workshops, og om aftenen var der endnu et par fængslende fællesforedrag om henholdsvis De Internationale Klimaforhandlinger og Ancient DNA and Climate Changes. Succesen gentages, idet der afholdes endnu en faglig inspirationsdag fredag den 30. januar 2009 med temaet liv. lærerdag på sk Institut på Aarhus Universitet Der blev afholdt kemilærerdag fredag den 26. oktober 2007 på Aarhus Universitet. Formålet var at give undervisere ved f.eks. gymnasier, HF og VUC et indblik i den forskning og viden, der eksisterer på sk Institut. Dagen havde et meget afvekslende program med meget varierede og inspirerende foredrag om for eksempel Fremtidens Cement og Organokatalyse samt information om instituttets kemiuddannelser og tilbud til gymnasiet. Dagen sluttede med et festligt og farverigt kemishow. 8. Efterårslaboratorium i kemi I år blev der for 22. gang afholdt efterårslaboratorium i kemi på Institut for fysik og kemi på Syddansk Universitet i Odense. Der var 72 ansøgere til 24 pladser. Invitationerne blev som sidste år sendt ud med gammeldags post til skolerne. Det ser ud til at fungere rimeligt. Ansøgerne kom fra hele landet, dog var der ikke så mange fra Fyn. Det er åbenbart attraktivt at komme ud og rejse. De heldige blev udvalgt således, at der kun kom en eller to elever med fra hvert gymnasium. Så er der ikke så mange, der kender hinanden på forhånd. Det var mange af dem glade for. Der var deltagere både fra Stx og Htx. De fleste var 3.gere med kemi på A-niveau. Endvidere blev der udvalgt nogenlunde lige mange piger og drenge. Kursisterne boede på vandrehjemmet Danhostel- Odense City, lige ved banegården. De var fagligt beskæftigede på sk Institut fra mandag til torsdag i skolernes efterårsferie fra tidlig morgen til sen eftermiddag. Om aftenen var der sociale arrangementer, bl.a. biograftur, en tur i svømmehal, kursusmiddag på en restaurant i byen og søndag aften lidt folkedans for at ryste folk sammen. Det faglige indhold var som tidligere år eksperimentel organisk og uorganisk kemi og organisk analyse. Herudover var der emner som nanokemi/teknologi, massespektrometri, nanopartikler og kemishow. Der var også virksomhedsbesøg på bioteknologivirksomheden Ace-biosciences A/S og på Kommunekemi. Den afsluttende evaluering viser tydeligt, at eleverne har en rigtig god uge både med hensyn til det faglige indhold og det sociale samvær. De udtrykker således stor tilfredshed med det faglige program, hvor de får et godt indtryk af kemien og dens arbejdsformer på universitetsniveau, lige som de synes, det er dejligt at møde elever fra andre dele af landet med samme interesser samt, at det er spændende at snakke med kemistuderende fra Universitetet. Der er dog stor forskel på, hvilke emner eleverne er mest fascinerede af. Så det meget varierede faglige program, der planlægges fra universitetets side, må siges at være ideelt til elevgruppen. Næsten alle elever giver udtryk for større ønske om at studere kemi eller fag beslægtede med kemi efter at have deltaget i efterårslaboratoriet. Næste år (2008) er der igen efterårslaboratorium i Odense, og hele arrangementet får støtte både fra NOVO NORDISK A/S og Institut for Fysik og kemi, Syddansk Universitet. En hjertelig tak til de mange ansatte og studerende på Instituttet, der knokler for, at vi kan give vores elever dette tilbud om Efterårslaboratorium i kemi. LMFK-bladet, nr. 5, årskursus

8 9. Forlaget Forlaget har en god økonomi og har igen i år haft et rekordsalg. Den samlede omsætning blev kr. mod forrige regnskabsårs kr. Regnskabet for 07/08 udviser derfor igen et overskud på ca mod sidste års overskud på ca kr., hvilket kan tilskrives det store salg af bl.a. kemiopgavebøger til B- og A-niveauet. Årets topscorer på salgslisten er derfor forsat opgaver efterfulgt af Primærproducenter, som har solgt godt og er slået an på HF. I indeværende år er der blevet arbejdet på en del nyudgivelser. Det drejer sig om hæftet sk Termodynamik af Carsten Holmboe til brug på kernestoffet på A-niveau og som valgfrit stof på B-niveau. Hæftet er i skrivende stund på vej i trykken og skulle udkomme i løbet af september. Den anden publikation er en ny formelsamling specielt til brug til skriftlig eksamen og som kun dækker kernestoffet på A. Formelsamlingen bliver meget brugervenlig og elevorienteret. Den forventes at udkomme ultimo oktober, så den kan bruges på både 2g og 3g klasser i år. Derudover arbejdes der fortsat på hæftet Kost og ernæring, som er en fortsættelse af Primærproducenter. Forlaget har været repræsenteret med deres udgivelser ved LMFK-årsmødet i Årshus 2007 foruden online på Forlagets- og LMFKsekretariatets hjemmesider. Forlagets bestyrelse har i indeværende år bestået af Gudrun Husum (kasserer), Ole Vesterlund Nielsen, Gert Bergstein og Keld Nielsen fra kemistyrelsen og Hanne Busk (formand). Tak for et godt samarbejde og særlig tak til Keld Nielsen, som forlader bestyrelsen til fordel for posten som fagkonsulent i kemi. Vi vil savne dig. Held og lykke med de nye udfordringer. Forlaget har i årets løb deltaget i det fælles samarbejde omkring LMFK-salg; herunder det årlige koordinationsmøde, hvor prislisten over LMFKsalg bliver til. Tak for samarbejdet. Dernæst en særlig tak til LMFK-sekretariatets trofaste og dygtige medarbejdere, som varetager Forlagets salg i årets løb. 10. F&K Forlaget F&K-forlaget, der ejes ligeligt af - og Fysiklærerforeningen ledes af forretningsfører Marianne Joost Støckler, Viborg Katedralskole. Forlagets bestyrelse består desuden af Malene Marie Bak, Aalborg Katedralskole samt styrelsesrepræsentanterne Gunhild Kjeldsen fra lærerforeningen og Martin Kaihøj fra Fysiklærerforeningen. Der er i det forløbne år kommet en ny udgave af Databogen. Den nye udgave er forsøgt tilpasset ændringerne i fagene i forbindelse med gymnasiereformen. Omsætning i forlaget er fordoblet i forhold til sidste år. Dette skyldes, at mange ventede på den nye udgave, og der derfor har været et usædvanligt stort salg, da den udkom. Der har nu i et par år eksisteret en elektronisk udgave af Notecentralen. Man finder den på www. notecentralen.dk og logger ind med telefonnummer samt medlemsnummeret bagpå LMFK-bladet. Hermed en opfordring til at lægge materiale ind og i øvrigt bruge den. Samtidig skal der endnu en gang lyde en tak til Henrik Ballund for arbejdet med papirudgaven af Notecentralen. 11. Foreningens økonomi Foreningens kontingentindtægter er på ca. samme niveau som sidste år. Det forløbne regnskabsår viser et mindre overskud. Samlet er der et pænt overskud, som fremkommer ved et overskud i LMFK, - og F&K-forlag samt efteruddannelse. 12. Sekretariatet og LMFK Styrelsen vil gerne takke sekretariatets medarbejdere Birgit Henckel, Lisette Høholt og Helle Larsen for deres store arbejdsindsats i det forløbne år, som også har indbefattet et stort arbejde i forbindelse med årsmødet Tak for jeres hjælpsomhed ved alle henvendelser. Desuden en tak til studentermedarbejderne Matias Lolk Andersen og Marie Brøns for godt udført arbejde. I det forløbne år har bogsalget fra foreningernes forlag været meget stort, og dette har kunnet mærkes som en ekstra stor arbejdsbelastning for Sekretariatets medarbejdere, men der er dog også blevet tid til at rydde flere tons forældede materialer ud fra de overbelastede lokaler. Efter en del indkøringsvanskeligheder ikke mindst grundet LMFK-samarbejdets komplicerede foreningsstruktur er Sekretariatets nye 48 LMFK-bladet, nr. 5, årskursus 2008

9 regnskabsprogram C5 i det forløbne år kommet til af fungere tilfredsstillende. Sekretariatet fører stadig regnskaber for Undervisningsministeriets udviklingsprojekter, og der føres desuden regnskaber for andre faglige foreninger. Disse arbejdsområder er med til at forbedre det samlede regnskab for LMFK-samarbejdet. LMFK-bladet er fortsat foreningernes flotte visitkort. Vi retter en stor tak til redaktør Knud Erik Sørensen for det omfattende arbejde med at få bladet til at fremstå meget professionelt og for at få lagt artiklerne på nettet. Desuden vil vi gerne takke redaktionsgruppen bestående af Charlotte Østergaard Linderoth (matematik), Bjarning Grøn (fysik) og Gert W. Bergstein (kemi), som bl.a. udfører et stort opsøgende arbejde for at skaffe nye og gode artikler til bladet. Den Nordiske LMFK-kongres 2008 skulle have været afholdt i Uppsala i Sverige, men det har af forskellige grunde været nødvendigt for de svenske værter at aflyse arrangementet. På nuværende tidspunkt er det uvist, om de fællesnordiske kongresser vil kunne fortsætte i den hidtidige form. Vi vil gerne takke Fysik- og lærerforeningerne for det gode og konstruktive samarbejde i det forløbne styrelsesår. Foreningernes fælles årsmøde blev afholdt fra den 5. til den 6. oktober 2007 på Egå Gymnasium i Århus, og vi vil gerne takke arrangementsgruppen for det vellykkede arrangement med tilhørende fest, ligesom vi gerne vil takke Martin Kaihøj for det store arbejde i forbindelse med årsmødeudstillingerne. Vibeke Axelsen har repræsenteret foreningen i det store LMFK-udvalg, og Ole Vesterlund Nielsen har siddet som sekretær i både det store og det lille LMFK-udvalg. 13. Hjemmesiden fagets hjemmeside er sammen med de andre gymnasiefags hjemmesider placeret under EMU-portalen. På kemifagets hjemmeside finder man f.eks. henvisninger til nyt fra den faglige forening og fagkonsulenten, orientering om regionalmøder, nyt om kemiolympiaden, adgang til kemirelevante dele af efteruddannelseskataloget. På siderne kan også findes en række materialer, som kemikollegaer har stillet til rådighed, referencer til nyttige IT programmer, samt en oversigt over forskellige besøgsordninger m.m. (primært på universiteterne). Eksempler på opgaveformuleringer til studieretningsprojektet (og -opgaven i 2.g) kan tjene som inspiration til kommende SRP opgaver. I den forbindelse opfordrer kemistyrelsen kemikollegaer til at indsende faglige og pædagogiske materialer til kemis fagredaktør, således at hjemmesiden kan være under fortsat udvikling. Forlaget har sin egen hjemmeside under EMU-portalen. Her findes orientering om nyudgivelser, omtale af forlagets tidligere udgivelser, samt mulighed for at hente ekstra materialer til visse af forlagets udgivelser. Man finder også et rettelsesblad til 1. oplag af Databog fysik kemi, 11. udgave. Links til fagets hjemmeside: dk/gym/fag/ke/. Links til Forlagets hjemmeside: 14. Afslutning Til slut vil foreningen også gerne takke for det store arbejde, der udføres for foreningen af regionallederne, forlagsbestyrelser, kursusarrangører, revisorer og deltagere i alle arbejdsgrupper samt alle bidragsydere til denne beretning. En speciel tak skal tilflyde ex-fagkonsulent Jette Nellemann for det fantastiske samarbejde, som vi har haft gennem mange år, og vi vil bestemt komme til at savne samarbejdet med hende. Jette har valgt at stoppe pr. 1. august 2008, men afløses heldigvis af en meget kompetent person, nemlig Keld Nielsen fra Roskilde Katedralskole. Keld har gennem flere år og i to omgange siddet i styrelsen, og vi er derfor overbeviste om, at vi vil få et glimrende samarbejde med ham også. Dette ser vi meget frem til, selvom vi beklager, at han ikke længere er en del af foreningens styrelse. På styrelsens vegne Vibeke Axelsen LMFK-bladet, nr. 5, årskursus

Beretning for Kemilærerforeningen 2005-2006

Beretning for Kemilærerforeningen 2005-2006 Beretning for lærerforeningen 2005-2006 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2006 699 medlemmer, hvoraf 422

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2008-2009

Beretning for Kemilærerforeningen 2008-2009 Beretning for lærerforeningen 2008-2009 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste år været svagt faldende, men der var den 31. maj 2009 703 medlemmer, hvoraf 403 også var

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2011 2012

Kemilærerforeningens beretning 2011 2012 lærerforeningens beretning 2011 2012 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste par år været nogenlunde stabilt. Der var den 31. maj 2012 761 medlemmer, hvoraf 413 også var

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2004-2005

Beretning for Kemilærerforeningen 2004-2005 Beretning for lærerforeningen 2004-2005 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2005 699 medlemmer, hvoraf 445

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2009-2010

Beretning for Kemilærerforeningen 2009-2010 Beretning for lærerforeningen 2009-2010 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste år været svagt faldende, men der var den 31. maj 2010 713 medlemmer. Det er 10 flere medlemmer

Læs mere

38 LMFK-bladet. Beretning for Kemilærerforeningen 2003-2004. Matematik. Kemi

38 LMFK-bladet. Beretning for Kemilærerforeningen 2003-2004. Matematik. Kemi Beretning for lærerforeningen 2003-2004 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der d. 10. august 2004 703 medlemmer, hvoraf

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2012 2013

Kemilærerforeningens beretning 2012 2013 lærerforeningens beretning 2012 2013 1. Foreningen og medlemmerne Den 1. august 2013 var der 776 medlemmer, heraf var de 414 også medlem af andre foreninger under LMFK. Det er 15 flere medlemmer end i

Læs mere

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Øget samspil med det biologisk område mindre med fysik i dag Kemi bør arbejde på bedre samspil med fysik (især B-niveauerne) uden at miste samarbejdet

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2010 2011

Kemilærerforeningens beretning 2010 2011 lærerforeningens beretning 2010 2011 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste par år været nogenlunde stabilt. Der var den 31. maj 2011 739 medlemmer, hvoraf 396 også var

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2013 2014

Kemilærerforeningens beretning 2013 2014 lærerforeningens beretning 2013 2014 1. Foreningen og medlemmerne I starten af august 2014 var der 801 medlemmer af lærerforeningen, hvoraf 422 også var medlem af andre foreninger under LMFK. Det er 25

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (SEPTEMBER 2013)

NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (SEPTEMBER 2013) NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (SEPTEMBER 2013) NYHEDER FRA UVM Den nye sæson for forsøg og udvikling er sparket i gang med en konference i Høje Tåstrup den 13.september, hvor en række skoler fremlagde

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2007-2008

Matematiklærerforeningens beretning 2007-2008 lærerforeningens beretning 2007-2008 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2007-31.5.2008 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i STX og HF 3. Udviklingsprojekter og

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006 lærerforeningens beretning 2005-2006 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2005 31.5.2006 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2014 2015

Kemilærerforeningens beretning 2014 2015 Kemilærerforeningens beretning 2014 2015 1. Foreningen og medlemmerne I begyndelsen af august 2015 var der 824 medlemmer af Kemilærerforeningen, hvoraf 484 også var medlem af andre foreninger under LMFK.

Læs mere

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Formål Formålet med projektet er at skabe veje til og fora for mange elever til at møde forskere

Læs mere

Beretning om Fysiklærerforeningen

Beretning om Fysiklærerforeningen Beretning om lærerforeningen 2006-2007 Beretningen om lærerforeningen i foreningsåret 2006 2007 indeholder følgende afsnit 1. Foreningen og fysikfaget 2. Astronomi 3. Efteruddannelse og udviklingsprojekter

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2006-2007

Matematiklærerforeningens beretning 2006-2007 lærerforeningens beretning 2006-2007 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2006-31.5.2007 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget 1 Kort nyt Fip-kurser i foråret Møder vil blandt andet have fokus på læreplanerne typisk kl. 10-16 Annonceres

Læs mere

Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium

Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium 94 KOMMENTARER Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium Torben Christoffersen, fhv. kontorchef i Gymnasieafdelingen i Undervisningsministeriet Om morgenen kl. 4.45 den 28. maj

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet Nyhedsbrev om studieområdet på htx Tema: Prøven i studieområdet Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen April 2011 1 Hvorfor dette nyhedsbrev? I juni 2010 kom der som bekendt en ny læreplan for studieområdet.

Læs mere

Lokal studieordning for DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - 1½ årigt fleksibelt forløb

Lokal studieordning for DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - 1½ årigt fleksibelt forløb Lokal studieordning for DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - 1½ årigt fleksibelt forløb Udgave af 15. januar, 2016 Reglerne i denne studieordning er et lokalt supplement til Bekendtgørelse om

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe

Naturvidenskabelig faggruppe Naturvidenskabelig faggruppe Fagkonsulenter for faggruppen: Kresten C. Torp, biologi Lars Andersen, geografi Keld Nielsen, kemi Fra forsøg til læreplan 2010 Nyt fag ved reformen i 2005 Efterfølgende debat

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Lokal studieordning for. DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 1 årigt forløb

Lokal studieordning for. DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 1 årigt forløb Lokal studieordning for DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 1 årigt forløb Udgave af 1. januar, 2015 Reglerne i denne studieordning er et lokalt supplement til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede

Læs mere

Kemi B stx, juni 2010

Kemi B stx, juni 2010 Kemi B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Alt levende og den materielle verden udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D MANDAG - BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Rapport fra 25. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Indonesien d. 6.-13. juli 2014: Endnu engang et fint resultat til Danmark!

Rapport fra 25. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Indonesien d. 6.-13. juli 2014: Endnu engang et fint resultat til Danmark! Rapport fra 25. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Indonesien d. 6.-13. juli 2014: Endnu engang et fint resultat til Danmark! De danske deltagere ved afslutningsceremonien på Bali Nusa Dua

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 15.30 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

14 LMFK-bladet. Matematiklærerforeningens beretning 2003-2004. Matematik

14 LMFK-bladet. Matematiklærerforeningens beretning 2003-2004. Matematik lærerforeningens beretning 2003-2004 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2003-31.5.2004 indeholder følgende afsnit: 1 Medlemmerne og styrelsens arbejde 2 i gymnasiet og på hf 3 Økonomi

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

Beretning om Fysiklærerforeningen

Beretning om Fysiklærerforeningen Beretning om lærerforeningen 2005-2006 Beretningen om lærerforeningen i foreningsåret 2005-2006 indeholder følgende afsnit: 1. Foreningen 2. Astronomi 3. Efteruddannelse 4. Det regionale arbejde 5. Foreningens

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser

Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser Projektets titel. Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser, FOU projektnr 116417, Pulje USS2003 Iværksætterkultur (BU) 1. Projektets

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2007-1 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Progressionsplan for det skriftlige

Progressionsplan for det skriftlige Progressionsplan for det skriftlige Skolens progressionsplan for det skriftlige bygger på det obligatoriske forløb om skriftlighed i dansk i 1.g/1.t og det skriftlige basiskursus inden for rammerne af

Læs mere

Kemi-lærerdag. 5 April 2013

Kemi-lærerdag. 5 April 2013 Kemi-lærerdag 5 April 2013 Program 9:45 Registrering 10:00 Velkomst. Frank Jensen, Institut for Kemi 10:15 Skyer i jordens atmosfære Merete Bilde, Professor, Institut for Kemi 11:00 Kaffe 11:30 På sporet

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

SRP køreplan: What to do.

SRP køreplan: What to do. SRP køreplan: What to do. SRP en synes sikkert at være langt ude i fremtiden, men du skal faktisk allerede så småt i gang nu. Her kan du finde en kort oversigt, som kan hjælpe dig i din planlægning. Start

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016 Kemi 2016 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2016 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag KOM IND - KOM UD - KOM I GANG Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag SAMARBEJDSMODEL Periode Forløb Beskrivelse 1. uge (muligvis i foregående skoleår)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni 2017 Hansenberg

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D MANDAG BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser

Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 24. marts 2009 Rapport nr. 9 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser I rapport nr. 8 kommenterede Følgegruppen

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning

Kemilærerforeningens beretning Kemilærerforeningens beretning 2015 2016 1. Foreningen og medlemmerne I starten af august 2016 var der 834 medlemmer af Kemilærerforeningen, hvoraf 479 også var medlemmer af andre foreninger under LMFK.

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere