Engelsk-dansk ordliste jfr. bogens indeksregister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engelsk-dansk ordliste jfr. bogens indeksregister"

Transkript

1 Engelsk-dansk ordliste jfr. bogens indeksregister Absolute variation Numerisk variation (uden fortegn) Acceptable Quality Level (AQL) Tilfredsstillende kvalitetsniveau Acceptance number Godkendelses tal Additive set function Additiv mængde funktion Adjusted treatment sum of squares Korrigeret kvadrat(afvigelses)sum Aliasing Aliasing (uadskillelighed for estimater af effekter) Analysis of covariance Kovarians analyse (ANOVA med kovariat) Analysis of variance (ANOVA) Variansanalyse (ANOVA) interblock mellem blokke intrablock indenfor blokke ANOVA (Analysis of variance) Variansanalyse (ANOVA) Arithmetic mean Aritmetrisk gennemsnit Assignable variation (cause) Tilknyttet variation (årsag) Average outgoing quality Gennemsnitlig udgående kvalitet Average sample number Gennemsnit stikprøvestørrelse (The) Axioms of probability Sandsynlighedsregningens grundsætninger Balanced design Balanceret forsøgsplan incomplete block ufuldstændig blok Bar chart Pinde diagram Bayes theorem Bayes theorem Bernoulli trials Bernoulli forsøg Beta distribution Beta fordeling Between-samples sum of squares Kvadrat(afvigelses)sum mellem prøver Between-samples mean square Middelkvadrat(afvigelses)sum mellem prøver Binomial coefficient Binomial koefficient Binomial distribution Binomialfordeling Bivariate normal distribution Todimensional normalfordeling Block Blok Block sum of squares Kvadrat(afvigelses)sum for blokke Boxplot Boxplot Categorical distribution Kategorisk fordeling fordeling på alternative kategorier Causality Årsagssammenhæng Cause-and-effect diagram Årsags-virknings diagram c-chart c-kort (Poisson fordelings kontrol kort) Censored lifetimes Censorerede levetider Central theorem Centrale værdi sætning Central line Central linie (midt linie i kontrol kort) Chebychev s theorem Chebychev s theorem Chi-square (χ 2 ) distribution χ 2 -fordeling (udtales chi-i-anden fordeling) Chi-square (χ 2 )test Circular normal distribution Class boundary frequency mark Coefficent of variation Column Sum of squares Complete factorial Completely randomized design Composite hypothesis Concommitant variable Conditional probability density distribution Confidence degree of Confounding Consistency to probabilities Consumers risk Contingency table Continuity correction Continuous random variable Control chart for attributes for fraction defectives for means for measurements for fraction defectives for number of defects for ranges for standard deviations Control s Correction factor Correction term (in ANOVA) Correlation analysis coefficient, population coefficient, sample Covariance (analysis of) χ 2 -test (udtales chi-i-anden test) Circulær normal fordeling Klasse hyppighed mærke Variationskoefficient Søjle kvadrat(afvigelses)sum Fuldstændigt faktor forsøg Fuldstændig randomiseret forsøg Sammensat hypotese Samvarierende variabel Betinget sandsynlighed(s) -tæthed -fordeling Konfidens -grad - - Konfundering (sammenblanding) Konsistens med 3. sandsynlighedsaxiom Aftagers (købers) risiko Kontingenstabel Kontinuitetskorrektion Kontinuert (modsat diskret) stokastisk var. Kontrol kort for attributter (diskret variabel) for andel defekte (emner) for gennemsnit for (kontinuert) måling for andel defekte for antal fejl for variationsbredder for standardafvigelser Kontrolr Korrektionsfaktor Korrektionsled (i ANOVA) Korrelation -sanalyse -skoefficient (populations-) -skoefficient (stikprøve-) Kovarians (-analyse) 1 2

2 Critical region (for...) Kritisk område (for...) Critical values Kritiske værdier Cumulative distribution Kumulativ fordeling (sumfordeling) Cumulative probability Kumulativ sandsynlighed Curvilnear regression Kurvelineær regression (-sanalyse) Cusum (chart) Kumulativ sum (kontrolkort) Defect (en) Fejl Defective Fejlbehæftet (emne) Defining contrast Definerende kontrast Degree of confidence Konfidensgrad Degrees of freedom Frihedsgrader Density Tæthed (-sfordeling) joint fælles (gældende for flere) marginal marginal (gældende for een) Density histogram Tæthedshistogram Deviation from mean Afvigelse fra gennemsnit Discrete Diskret (modsat kontinuert) random variable stokastisk variabel sample space udfaldsrum (heltallene f.eks.) Discrete uniform distribution Ligefordelingen Distribution Fordeling Distribution function Fordelingsfunktion Dot diagram Prikdiagram Double sampling Dobbelt stikprøvetagning (to-trins-prøvning) Double stem display Dobbel stamme-og-blad diagram Dummy analysis of variance table Kunstig variabel ANOVA tabel Effect Effekt Effect total Effekt total (sum) Empirical cumulative distribution Empirisk fordelingsfunktion Empty set Tom mængde Endpoint convention Konvention for klasse (for histogram) Error Afvigelse (evt. fejl i mening afvigelse ) interblock mellem blokke intrablock indenfor blokke sum of squares of..., SSE kvadrat(afvigelses)sum for..., SAK rest ErrortypeIandII(intesting) TypeIogIIfejl(vedtestning) Estimated standard error Estimeret (empirisk) standard afvigelse eller stikprøvespredning Estimation, efficient Estimation med mindst mulig varians Estimation, Interval estimation (konfidens) Estimation, point Punkt estimat (f.eks. µ eller σ 2 ) Events Hændelser independent uafhængige mutually exclusive gensidigt udelukkende (hinanden) Expectation Forventning (-sværdi) Expected cell frequence Forventet hyppighed i celler Experimental design Forsøgsplanlægning Explorative data analysis Explorativ data analyse Exponential distribution Eksponential fordeling Exponential form Exponential form (modsat logaritmisk) Exponential regression Eksponentiel regression (-sanalyse) F-distribution F-fordeling F-test F-test Factorial experiment Faktorforsøg (en art forsøgsplan) complete fuldstændigt Factorial notation Faktor notation Factor Faktor (en variabel, som påvirker responset) Failure rate Fejl rate function (fordelings-) funktion instantaneous øjeblikkelig Failure-time distribution Tid-til-fejl fordeling Finite distribution Fordeling for endelig population correction factor for korrektionsfaktor for Finite sample space Endeligt udfaldsrum Five-stem display Stamme-og-blad diagram med 5 stammer Fractional replication Ikke fuldstændig gentagelse (af forsøgsplan) Frequency distribution Frekvens- (eller hyppigheds-) fordeling Generalized addition rule Generaliseret additionsregel Geometric distriution Geometrisk fordeling Goodness-of-fit test Test for modeltilpasning Graeco-Latin square Græsk-Romersk kvadrat Grand mean Gennemsnit for alle data Grouped data Grupperede data H-test H-test Half normal plot Ensidet normalplot (normal plot for numeriske afvigelser) Half-replicate Halv gennemførelse af fuldstændig forsøgsplan Hat notation Hat notation (f.eks. er µ estimat for µ) Histogram Histogram Hypothesis Hypotese alternative alternativ composite sammensat (i modsætning til simpel) null nul (H 0 ) simple simpel (i modsætning til sammensat) Incomplete-block design Ufuldstændigt blokforsøg Independence Uafhængighed Independent events Uafhængige hændelser Inference, statistical Statistisk inferens (følgeslutninger baseret på data) 3 4

3 Infinite population Uendelig population Interaction Vekselvirkning (i flerfaktor ANOVA) Interblock analysis of variance ANOVA for variation mellem blokke Interblock error Variation mellem blokke Interquartile range Afstand mellem kvartiler (1. og 3.) Intersection (of sets) Intersection of mængder Interval estimate Interval estimat (konfidens) Intrablock analysis of variance ANOVA indenfor blokke Intrablock error Variation indenfor blokke Joint... Fælles... Kurtosis Kurtosis (relateret to 4. moment i fordeling) Latin-square(s), orthogonal Romersk(e) kvadrat(er), ortogonale Law of large numbers Store tals lov Leaf Blad (i stem-and-leaf plot) Least significant range Mindste signifikante variationsbredde Least squares method Mindste kvadraters metode Level of factor Faktors niveau Level of significance Signifikansniveau Life testing Levetids test Likelihood Likelihood (sandsynlighedsteoretisk begreb) Limits of prediction Prædiktions Linear regression Lineær regressionsanalyse Location Beliggenhed Logarithmic form Logaritmisk form (modsat eksponentiel) Log-normal distribution Lognormal fordeling Lot tolerance percent defective (LTPD) Grænse (øvre) for andel defekte i et parti Lurking variable Skjult betydende variabel (som evt. overses) Main effect Hovedeffekt Marginal density Marginal tæthedsfunktion Marginal distribution function Marginal fordelingsfunktion Matched pairs t-test Parret t-test Mathematical expectation Matematisk forventningsværdi (µ f.eks.) Maximum likelihood estimator Estimator baseret på maximum likelihood metoden Mean Gennemsnit (af data) eller matematisk middelværdi for stokastisk variabel Mean arrival rate Middel ankomst rate Mean square Middel kvadratafvigelse (oftest en s 2 værdi) between-sample mellem prøver within-sample indefor prøver Median Median Mode Modus (højeste punkt på tæthedsfunktion) Moments Momenter (omkring middelværdi) Monte Carlo Monte Carlo (simulation med tilfældige tal) Multifactor experiment Mange-faktor-eksperiment Multinomial distribution Multinomial fordeling Multiple comparisond Multiple sammenligninger Multiple correlation Multipel korrelation Multiple regression Multipel regression (-sanalyse) Multiple sampling plan Multipel stikprøve plan Multiplication of choices Multiplikation af valgmuligheder Mutually exclusive Gensidigt udelukkende (hinanden) Negatively-skewed distribution Negativt skæv fordeling Neyman-Pearson theory En samling statistiske teorier Nonparametric tests Ikke-parametriske tests Nonreplacement test Prøvetagning uden tilbagelægning Normal distribution Normalfordeling Normal equations Normalligninger Normal probability density Normal(fordelings) tæthed Normal scores Normal scores Normal scores plot Normalplot eller fraktildiagram Null hypothesis Nul hypotese (H 0 ) Numerical distribution Numerisk (værdi) fordeling Observed cell frequency Observeret celle hyppighed Odd-Even rule Lige-ulige regel Odds Odds Ogive Empirisk fordelingsfunktion (S-formet funktion) One-sample t-test Enkelt stikprøve t-test One-sided alternative Énsidet alternativ One-sided test Énsidet test One-sided tolerance bound Énsidet tolerance One-tailed test Test baseret påén hale i fordeling One-way classification Én-vejs klassifikation (I ANOVA) Operating characteristic curve (OC) Operationskarakteristisk kurve Orthogonal Latin squares Ortogonale romerske kvadrater Outcome (of experiment) Udfald (af et forsøg) Outlier Outlier (mistænkeligt meget afvigende observatio p-chart p-kort (i binomialfrdelingen) P-value P-værdi (for faktisk udfald af en teststørrelse) Paired-sample t-test Parret t-test Pairing Sætte (målinger) sammen i par Parallel system Parallelt system Parameter Parameter Pareto diagram Pareto diagram Percentage distribution Procentvis fordeling Percentiles Procent-angivende værdier (for fordeling) 5 6

4 Permutation Pictogram Pie chart Point estimation Poisson process Polynomial regression Pooling Population Positively-skewed Positivt skæv fordeling Power function Prediction, s of Probable error of the mean Process capability index Producer s risk Prportions Quality assurance Quality improvement Quarter-replicate Quartile Random Random digits Randomization Randomized-block design Random variable Range Rank-correlation cefficient Rank sum Raw data R-chart Reciprocal function Rejection number Relative variation Reliability Repeated trials Replacement test Replication Residual Residual sum of squares Response-surface analysis Robustness Rule of elimination Runs Permutation Pictogram Lagkagediagram Punktestimation (modsat estimation) Poisson process Polynomial regression (-sanalyse) Sammenvejning Population Styrkefunktion (for et test) Prædiktion (-sr) Sandsynlig fejl for middelværdiestimat Proces kapabilitetsindeks Producentens (eller leverandørens) risiko Andele Kvalitetssikring Kvalitetsforbedring Kvart gennemførelse af fuldstændig forsøgsplan Kvartil Tilfældigt varierende Tilfældige tal (i reglen fra en computer Randomisering Randomiseret blokforsøg (en forsøgsplan) Stokastisk variable Variationsbredde Rangkorrelationskoefficient Rangsum Rå (ubehandlede) data R-kort (Variationsbredde kort) Omvendt funktion Afvisningstal Relativ variation Pålidelighed Gentagne målinger Pålideligheds test med erstatning Gentagelse Restvariation (ikke-forklaret variation) Residual (eller rest-) kvadratafvigelsessum Responsflade analyse Robusthed Eliminationsregel Runs Sample Sample correlation coefficient Sample proportion Sample, random Sample range Sample variance Sample mean Sample size Sampling Sample space continuous discrete finite infinite acceptance distribution double multiple sequential single with/without replacement Sampling distribution of the mean of the variance Scatter plot Series system Set, empty Set function σ-chart Significance level Signs, table of Sign test Simple hypothesis Simulation Single sampling Skewness, positive/negative Slope (of regression line) Smith-Sattertwaite test Special addition rule Special product rule SS(.), SSE, SST etc. Standard deviation of a probability density (σ) of a sample distribution (s) ofasample(s) Stikprøve Empirisk korrelationskoefficient Empirisk andel Tilfældigt udtaget stikprøve Variationsbredde for stikprøve Empirisk varians, stikprøvevarians Empirisk middelværdi, stikprøvegennemsnit Stikprøvestørrelse Prøvetagning Ufaldsrum (de mulige værdier for stokastisk var.) kontinuert (normalfordelingen f.eks.) diskret (binomial- og Poissonfordelingen f.eks.) endeligt (binomialfordelingen f.eks.) uendeligt (Poissonfordelingen f.eks.) godkendelses- (kontrol vha. stikprøver) fordeling for stikprøveværdi (t-, F og χ 2 -ford.) dobbelt multipel (flertrins-) sekventiel (én af gangen f.eks.) enkelt (hele stikprøven påén gang) med/uden tilbagelægning Stikprøvefordeling for gennemsnittet for variansen Plot for samhørende værdier (for to variable) Serielt system (indenfor pålidelighedsteori) Mængde, tom Funktion, som virker på alle elementer i en mængde σ-kontrolkort Signifikansniveau Fortegnstabel Fortegnstest (i binomialfordelingen) Simpel hypotese (modsat sammensat hypotese) Simulation (i reglen numerisk med computer) Enkeltprøvning Skævhed (af fordeling), positiv/negativ Hældningskoefficient (for reressionslinie) Smith-Sattertwaite test Særlig additionsregel Særlig multiplikationsregel SAK (kvadratafvigelsessum for diverse størrelser) Standard afvigelse for sandsynlighedstæthed (σ) for stikprøvetæthed (s) for en stikprøve (s) 7 8

5 Standarderror of estimate Standardafvigelse for et estimat (f.eks. s X) Standarderror of the mean Standardafvigelse for gennemsnittet = s X Standardized mean Standardiseret gennemsnit Standardized random variable Standardiseret stokastisk variabel: (X µ)/σ Standard normal distribution Standardiseret normalfordeling ( N(0, 1)) Standard order Standard rækkefølge Statistic Stikprøvefunktion, f.eks. X, s, F = s 2 1 /s 2 2 Statistical control Statistisk kontrol Statistical inference Statistisk inferens (følgeslutninger baseret på data) Stem Stamme (i Stem-and-leaf plot) Stem-and-leaf display Stamme-og-blad plot Stem label Benævnelse for stamme (i Stem-and-leaf plot) Stochastically larger/smaller than Stokastisk større/mindre end Student s t-distribution (Students) t-fordeling Subjective probability Subjektiv (forhåndsantaget) sandsynlighed Sum of products Sum af produkter (f.eks. x i y i ) Sum of squares of deviations Kvadrat(afvigelses)sum (SAK) Sum of squares Kvadrat(afvigelses)sum (f.eks. SAK= (x i x) 2 ) between samples mellem stikprøver for blocks for blokke for columns for søjler for error for afvigelser, fejl for interaction for vekselvirkning for replication for gentagelser (af forsøgsrunder, f.eks.) for residual for residual, restvariation for rows for rækker total for total sum (af alle data) for treatments for behandlinger for treatments, adjusted for behandlinger, korrigeret Symmetrical distribution Symmetrisk fordeling (normalfordelingen f.eks.) Table of signs Fortegnstabel Tail probability (right/left) Halesandsynlighed (højre/venstre) t-distribution (Students) t-fordeling Test of (a) hypothesis Test af (en) hypotese Three factor experiment Faktorforsøg med tre faktorer Three-sigma s 3-σ-r (i kvalitetskontrol) Tolerance bound Tolerance nedre Tolerance s Tolerance r Total number of runs Totalt antal runs (i run test) Total probability, rule of Total sandsynlighed, regel om Total sum of squares Total kvadrat(afvigelses)sum Total time (in test plot) Totalt tidsforbrug (i test plot) Transformation Transformation (f.eks. Y =log(x)) Treatment sum of squares Kvadrat(afvigelses)sum for behandlinger Tree diagram træ-diagram Truncated test Trunkeret test t-test t-test Two-factor experiment Faktorforsøg med to faktorer 2 n factorial experiment 2 n faktor forsøg Two-sample t-test To-stikprøve t-test (ikke parret t-test) Two-sided alternative Tosidet alternativ (i test) Two-sided test Tosidet test (test med tosidet alternativ) Two-way classification Klassifikation efter to kriterier Type I and type II error Type I og type II fejl(-tagelse) (i test) Unbiased estimator Central estimator (forventningstro estimator) Uniform distribution Uniform (rektangulær) fordeling Union Union foreningsmæmgde Unit Enhed(-s) Unreliablities, product rule for Produktregel for ikke-pålideligheder U-test U-test (i rang test) Variance Varians analysis of, (ANOVA) -analyse (ANOVA) of probability density (σ 2 ) af sandsynlighedsfordeling (σ 2 ) sample, (s 2 ) empirisk varians, stikprøvevarians, (s 2 ) sampling distribution of, fordeling af s 2 ( χ 2 /f-fordeling) Variation Variation coefficient of, -skoefficient relative relativ Venn diagram Venn diagram (i mængdelæren) Waiting time Ventetid (jfr. exponentialfordelingen, f.eks.) Weibull distribution Weibull fordeling Weibull plot Wiebull plot Weigted mean Vægtet gennemsnit Within-sample mean square s 2 indenfor stikprøver Wilcoxon test Wilcoxon (ikke parametrisk) test x-chart (udtales x-bar-chart) x-kort (udtales x-streg-kort) Yates method Yates metode (en variansanalysemetode) Z-transformation Z-transformation 9 10

1 enote 1: Simple plots og deskriptive statistik. 2 enote2: Diskrete fordelinger. 3 enote 2: Kontinuerte fordelinger

1 enote 1: Simple plots og deskriptive statistik. 2 enote2: Diskrete fordelinger. 3 enote 2: Kontinuerte fordelinger Kursus 02402/02323 Introduktion til statistik Forelæsning 13: Et overblik over kursets indhold Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Building 324, Room 220 Danish Technical University

Læs mere

Eksempel: PEFR. Epidemiologi og biostatistik. Uge 1, tirsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik.

Eksempel: PEFR. Epidemiologi og biostatistik. Uge 1, tirsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Epidemiologi og biostatistik. Uge, tirsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Generelt om statistik Dataanalysen - Deskriptiv statistik - Statistisk inferens Sammenligning af to grupper med kontinuerte

Læs mere

VIDEREGÅENDE STATISTIK

VIDEREGÅENDE STATISTIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN VIDEREGÅENDE STATISTIK herunder kvalitetskontrol Udgave 10a 015 FORORD Denne lærebog kan læses på baggrund af en statistisk viden svarende til lærebogen M. Oddershede Larsen :

Læs mere

R i 02402: Introduktion til Statistik

R i 02402: Introduktion til Statistik R i 02402: Introduktion til Statistik Per Bruun Brockhoff DTU Informatik, DK-2800 Lyngby 20. juni 2011 Indhold 1 Anvendelse af R på Databar-systemet på DTU 5 1.1 Adgang......................................

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

VIDEREGÅENDE STATISTIK

VIDEREGÅENDE STATISTIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN VIDEREGÅENDE STATISTIK herunder kvalitetskontrol Udgave 10.b 015 FORORD Denne lærebog kan læses på baggrund af en statistisk viden svarende til lærebogen M. Oddershede Larsen :

Læs mere

IDRÆTSSTATISTIK BIND 1

IDRÆTSSTATISTIK BIND 1 IDRÆTSSTATISTIK BIND 1 ii Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Reprocenter Preben Blæsild og Jørgen Granfeldt 2001 ISBN 87-87436-05-1 Bd.1 iii Forord Denne bog er skrevet til brug i et statistikkursus

Læs mere

Variansanalyse (ANOVA)

Variansanalyse (ANOVA) 3 / 46 2 / 46 4 / 46 Faculty of Health Sciences Indhold dag 2 Variansanalyse (ANOVA) Ulla B Mogensen Biostatistisk Afd., SUND, KU. Mail: ulmo@sund.ku.dk T-testet fra dag 1 Ensidet variansanalyse. Modelkontrol.

Læs mere

Hjorth Kvalitetsudvikling Firmakurser 2013

Hjorth Kvalitetsudvikling Firmakurser 2013 Hjorth Kvalitetsudvikling Firmakurser 2013 Denne oversigt indeholder eksempler på firmakurser, der udbydes af Hjorth Kvalitetsudvikling i 2013. Alle kurserne har været afholdt adskillige gange i danske

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 ii Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Reprocenter Preben Blæsild og Jørgen Granfeldt 2001 ISBN 87-87436-07-8 Bd.2 iii Forord Denne bog er skrevet til brug i et statistikkursus

Læs mere

Introduktion til GLIMMIX

Introduktion til GLIMMIX Introduktion til GLIMMIX Af Jens Dick-Nielsen jens.dick-nielsen@haxholdt-company.com 21.08.2008 Proc GLIMMIX GLIMMIX kan bruges til modeller, hvor de enkelte observationer ikke nødvendigvis er uafhængige.

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Lær nemt! Statistik - Kompendium

Lær nemt! Statistik - Kompendium David Brink Lær nemt! Statistik - Kompendium Ventus wwwventusdk Lær nemt! Statistik - Kompendium 005 David Brink Nielsen og Ventus Download kompendiet gratis på wwwventusdk ISBN 87-7681-01-7 Ventus Falkoner

Læs mere

matx.dk Undersøgelsesdesign Statistik Dennis Pipenbring

matx.dk Undersøgelsesdesign Statistik Dennis Pipenbring matx.dk Undersøgelsesdesign Statistik Dennis Pipenbring 7. april 2011 Indhold 1 Undersøgelsesdesign 5 1.1 Kausalitet............................. 5 1.2 Validitet og bias......................... 6 1.3

Læs mere

Lean Six Sigma Lektion 2. Measure & Analyze

Lean Six Sigma Lektion 2. Measure & Analyze Lean Six Sigma Lektion 2 Measure & Analyze 1 AGENDA Measure: Datatyper Data indsamling Basal statistik Identificering af data s fordeling Kontrol studie Kapabilitetsstudier Analyze Fiskebens analyse 5

Læs mere

IMFUFA TEKST NR 435 2004. TEKSTER fra ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER BASISSTATISTIK. Jørgen Larsen 2004, 2005

IMFUFA TEKST NR 435 2004. TEKSTER fra ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER BASISSTATISTIK. Jørgen Larsen 2004, 2005 TEKST NR 435 2004 BASISSTATISTIK Jørgen Larsen 2004, 2005 TEKSTER fra IMFUFA INSTITUT ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER FOR STUDIET AF MATEMATIK OG FYSIK SAMT DERES FUNKTIONER I UNDERVISNING, FORSKNING OG ANVENDELSER

Læs mere

Sandsynlighedregning

Sandsynlighedregning MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Sandsynlighedregning + = - P(A B) = P(A) + P(B) P(A B). 1. udgave 2007 FORORD Dette notat giver en kort gennemgang af de grundlæggende begreber i sandsynlighedsregning. Det forudsættes,

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Normalfordelingen. Erik Vestergaard

Normalfordelingen. Erik Vestergaard Normalfordelingen Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 008. Billeder: Forside: jakobkramer.dk/jakob Kramer Side 7: istock.com/elenathewise Side 8: istock.com/jaroon

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE

FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE AF RUNE STUBAGER & KIM MANNEMAR SØNDERSKOV 5. udgave, januar 2011 DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE Aarhus University

Læs mere

STATISTIK MED SAS. MORTEN FENGER Cand.merc.(scm.) på den nemme måde med step-by-step cases, som alle kan forholde sig til.

STATISTIK MED SAS. MORTEN FENGER Cand.merc.(scm.) på den nemme måde med step-by-step cases, som alle kan forholde sig til. MORTEN FENGER Cand.merc.(scm.) Denne e-bog introducerer dig til markedets stærkeste statistikværktøj. SAS kan alt inden for analytics og er samtidig let at lære. Derfor er det bare med at komme i gang

Læs mere

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner I modsætning til envejs-anova kan flervejs-anova udføres selv om der er kun én

Læs mere

Statistisk optimering af moniteringsprogrammer på miljøområdet

Statistisk optimering af moniteringsprogrammer på miljøområdet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Statistisk optimering af moniteringsprogrammer på miljøområdet Eksempler fra NOVA-0003 Faglig rapport fra DMU, nr. 46 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Stephan Skovlund APRIL 2013 GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Statistik med fokus på anvendelighed i erhvervslivet Statistik Excel - Dataanalyse Statlearn.com Indholdsfortegnelse FORORD... 6 KAPITEL 1: STATISTIKKENS

Læs mere

Statistik for ankomstprocesser

Statistik for ankomstprocesser Statistik for ankomstprocesser Anders Gorst-Rasmussen 20. september 2006 Resumé Denne note er en kortfattet gennemgang af grundlæggende statistiske værktøjer, man kunne tænke sig brugt til at vurdere rimeligheden

Læs mere

Aktivitetsmappe for introkurset til Naturvidenskabeligt grundforløb 2008

Aktivitetsmappe for introkurset til Naturvidenskabeligt grundforløb 2008 Den eksperimentelle metode i statistik Den naturvidenskabelige metode er i fokus efter gymnasiereformen. Det starter med naturvidenskabeligt grundforløb: Aktivitetsmappe for introkurset til Naturvidenskabeligt

Læs mere

Mixed Models Applied in Agricultural Sciences II. A Course in Mixed Models for use in Research in Animal Nutrition and Physiology

Mixed Models Applied in Agricultural Sciences II. A Course in Mixed Models for use in Research in Animal Nutrition and Physiology Biometry Research Unit Internal Report 2002-03 Mixed Models Applied in Agricultural Sciences II Based on A Course in Mixed Models for use in Research in Animal Nutrition and Physiology Søren Højsgaard

Læs mere

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i.

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i. Repetition af vektor-regning Økonometri: Lektion 3 Matrix-formulering Fordelingsantagelse Hypotesetest Antag vi har to n-dimensionelle (søjle)vektorer a 1 b 1 a 2 a =. og b = b 2. a n b n Tænk på a og

Læs mere