Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune"

Transkript

1 Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune

2 1. Indledning Vesthimmerlands Kommune har i 2015 udarbejdet en trafiksikkerhedsplan gældende frem til Nærværende handlingsplan indeholder en præsentation af de projekter, som er planlagt udført indenfor kategorien trafiksikkerhed. Handlingsplanen revideres en gang om året. De finansielle rammer for etablering af handlingsplanens projekter kendes ikke, men fastlægges årligt i forbindelse med kommunens budgetlægning. Den årlige revision af handlingsplanen tager derfor udgangspunkt i de opstillede budgetter for året. Nærværende notat udgør handlingsplanen for trafiksikkerhed i 2015 og udpeger projekter for 4-års perioden For at vurdere udviklingen indenfor trafiksikkerhed, bliver der årligt udarbejdet en opdatering af sortpletudpegningen og uheldsanalysen i trafiksikkerhedsstrategien, samt en status på de opsatte målsætninger. Derudover er der en gennemgang af de borgerhenvendelser, som er indkommet i løbet af året, og som kan betyde ændringer i prioriteringerne af projekterne. 2

3 Trafiksikkerheden i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune ønsker fortsat at forbedre trafiksikkerheden for brugerne af kommunens vejnet, og det er derfor besluttet at følge målsætningen fra Færdselskommissionens nationale handlingsplan Handlingsplanens målsætning er at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne fra 2010 til Da trafiksikkerhedsplanen for Vesthimmerlands Kommune er gældende til 2018, er der opstillet delmål for reduktionen i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Delmålene tager udgangspunkt i det antal af dræbte og tilskadekomne som ikke må overskrides, hvis målsætningen for 2020 skal opfyldes udregnet på baggrund af en lineær reduktion. Delmålene for trafiksikkerheden i Vesthimmerlands Kommune i 2018 er, at der maksimalt bliver registreret følgende: 2 dræbte 9 alvorligt tilskadekomne 11 lettere tilskadekomne Hvis målet om en halvering af antallet af dræbte og tilskadekomne fra 2010 til 2020 skal opfyldes, må der i 2018 maksimalt registres 22 dræbte og tilskadekomne i Vesthimmerlands Kommune. For at opfylde visionen og målet er der på baggrund af de gennemførte analyser og undersøgelser i forbindelse med udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen er udvalgt fem fokusområder, som Vesthimmerlands Kommune vil koncentrere trafiksikkerhedsarbejdet om i den kommende periode, hvor trafiksikkerhedsplanen er gældende. Analysen af uheldene i perioden har tegnet et klart billede af, at fokus på specifikke fokusområder kan give mest trafiksikkerhed for pengene. Følgende fokusområder er valgt for det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde: Skoleveje Gennemfartsveje/indfaldsveje Sprit Strækninger i åbent land Lette trafikanter 3

4 2. STATUS FOR GENNEMFØRTE TRAFIKSIKKERHEDSPROJEKTER Der er ved udarbejdelsen af denne handlingsplan ikke påbegyndt eller udført trafiksikkerhedsprojekter for

5 3. UHELDSBELASTEDE LOKALITETER Vesthimmerlands Kommune gennemfører årligt en udpegning af uheldsbelastede kryds og strækninger. Dette er lokaliteter, hvor der er sket ekstraordinært mange uheld de sidste 5 år, og hvor det derfor kunne være relevant at sætte ind med lokale trafiksikkerhedsindsatser møntet på at nedbringe antallet af uheld på den enkelte lokalitet. Udpegningen i 2014, hvilket er en udpegning for uheldsperioden , resulterede i, at der blev udpeget 3 kryds og 8 strækninger. De udpegede kryds og strækninger er vist på figur 1. Ved flere af de udpegede lokaliteter arbejdes der allerede med forskellige foranstaltninger for at øge trafiksikkerheden på den på pågældende lokalitet. Her kan blandt andet nævnes krydsombygninger og opsætning af fuldt stop i stedet for almindelig vigepligtstavler. Kryds K1: Ranumvej/Mallevej, Ranum K2: Jyllandsgade/Assersvej, Aars K3:Viborgvej/Hestbækvej, Foulum Strækning S1: Rådhusgade ml. Jernbanegade og Blindebomsvej, Løgstør S2: Bregade ml. Vester Ørbækvej og Aalborgvej, Løgstør S3: Næsbyvej ml. Ryttergade og Vesterled, Ranum S4: Himmerlandsgade ml. Ørnevang og Søndergade, Aars S5: Nørregade ml. Tulipanvej og Homlevej, Farsø S6: Søndergade ml. Industrivej og Lagotarvej, Farsø S7: Vesterbro ml. Østergade og Enghavevej, Gedsted S8: Aagade ml., Vandværksvej og Aabrinken, Aalestrup Figur 1. Uheldsbelastede kryds og strækninger i Vesthimmerlands Kommune. 5

6 4. FREMTIDIGE TRAFIKSIKKEHEDSPROJEKTER Der er udarbejdet en liste over de tiltag, der ønskes gennemført til forbedring af trafiksikkerheden i perioden Gennemførelsen af de anviste tiltag er i overensstemmelse med de forslag til tiltag, som er angivet i trafiksikkerhedsstrategien. Nedenstående er angivet et forslag til trafiksikkerhedsprojekter. Projekterne er prioriteret efter en prioriteringsmodel, som tager hensyn til følgende faktorer: registrerede uheld, trafikintensitet, hastighedsoverskridelser, færdselsbehovet for lette trafikanter, eksisterende stifaciliteter samt skønnet anlægsomkostning. Lokalitet Opgave/type projekt Anlægsoverslag Vester Hornum Skole Krydsningshelle i kombination med hævet flade Østermarkskolen, Hobrovej Etablering af krydsningshelle Fredbjergvej, Farsø Flytning af bytavle og ny byport Højgårdsvej, Farsø Indsnævring i begge sider ved fodgængerfelt Aalborgvej, Hemdrup Etablering af buslomme /vigeplads for langsomme køretøjer Østermarkskolen, cykelsti på p-plads Blå overfladebehandling på cykelsti Hornum Skole Flytning af indkørsel til p-plads Østermarkskolen, sti Belysning på ny skolesti Sdr. Ringvej, Løgstør Etablering af krydsningshelle ved stikrydsning Evaslundvej / Vesterrisvej Ombygning af kryds Rønbjergvej, Næsby Etablering af bump eller chikaner Farsøvej, Strandby Etablering af bump ved overgang til byzone Farsø Skole, Skolegade Lukning af Skolegade og ny afsætningsplads Farsø Skole, Gråbølle Bump og rød overfladebehandling på cykelbaner Seminarievej, Ranum Midterhelle ved busholdeplads og bump Gedsted Skole, Søndergade Skolepatruljeanlæg Livøvej, Rønbjerg Etablering af bump Løgstørvej/Industrivej, Aars Ny venstresvingsbane Morumvej, Vognsild Etablering af bump eller chikaner Hornum Skole Asfaltering og afstribning af p-plads ved Kirkevej Gedsted Skole, Søndergade Trafiksikkerhedsinspektion af Søndergade Gatten by Helhedsplan for Gatten Fjelsø - indfaldsveje Hastighedsdæmpende foranstaltninger ved indfaldsveje Lounsvej, Louns Omlægning af bump og supplerende bump Sjørup Søvej, Gatten Ændre zoner, hævet flader Borregårdsvej, Overlade Etablering af bump ved overgang til byzone Vilsted - indfaldsveje Helhedsplan for byen

7 Vester Hornum Skole, Hovedgaden Vester Hornum Skole ligger ud til en større gennemgående trafikvej. Der er specielt om morgenen en forholdsvis høj trafikintensitet og eleverne mangler et fast krydsningspunkt. Krydsningspunktet for eleverne skal placeres ved stiadgang til skolen og cykelparkering. Krydsningspunktet kan udformes som en krydsningshelle i kombination med hævet flade. Løsning skal udarbejdes i samråd med Vester Hornum Skole, således løsningen kommer til at passe bedst muligt med trafikmønteret og tiltaget også kan bakkes op af en kampagne omkring skolevej på skolen. Krydsningssted Østermarkskolen, Hobrovej Hobrovej er en meget trafikeret vej i Aars, hvor der specielt om morgenen er kapacitetsproblemer for motorkøretøjer. Samtidig er der et stort antal elever, som skal krydse Hobrovej i forbindelse med transport til skolen. En del af kapacitetsproblemet forventes at blive løst, når den planlagte omfartsvej syd om Aars er færdiganlagt. For at lette overgangen for eleverne kan der anlægges en krydsningshelle i den allerede eksisterende spærreflade vest for Sdr. Boulevards tilslutning. Fredbjergvej, Farsø Strækning, som i dag ligger inden for byzone. Det ønskes at gøre overgangen til byzone mere tydelig for trafikanterne. Dette gøres ved at lave byport. Højgårdsvej, Farsø På Højgårdsvej i Farsø er der et fritliggende fodgængerfelt uden yderligere tiltag. Fodgængerfeltet forbinder beboelsesområde og børnehave med stiadgang til søanlægget og Farsø Skole. For at sikre overgangen ønskes det at indsnævre vejen ved fodgængerfeltet og udskifte E17 tavler med indefra belyst E17 tavle. 7

8 Aalborgvej, Hemdrup På Aalborgvej ved Hemdrup er der fuldt optrukket midterlinje, hvorfor der ikke er mulighed for busser at holde for påstigning/afsætning. Derfor er der behov for etablering af busholdeplads i nordlig side af vejen. Østermarkskolen, Cykelsti på p-plads På Østermarkskolens parkeringsplads er der en cykelsti, som ligger foran en række af parkeringspladser. Det sker hyppigt, at der er personbiler parkeret så langt fremme, at de holder ind over cykelstien med forenden af bilen. For at tydeliggøre cykelstien ønskes det, at markere cykelstien med blå overfladebehandling. Hornum Skole Det ønskes at flytte indkørsel til p-plads ved hallen, således biltrafikken bliver flyttet lidt væk fra skolepatruljens arbejdsområde. Den endelige plan skal udarbejdes i samarbejde med skolen, således der samtidig kan forgå en forældre-opdragelse målrettet forældre til elever på skolen. Østermarkskolen, sti Der blev i etableret en ny skolesti ved Østermarkskolen. Der er ønske om at der bliver etableret stibelysning på denne. 8

9 Sdr. Ringvej, Løgstør Etablering af krydsningshelle ved stikrydsning. For at lette overgangen for eleverne skal der anlægges en krydsningshelle. Evaslundvej / Vesterrisvej Vejforløbet hvor Evaslundvej og Vesterrisvej krydser er ikke logisk, og der er dårlig oversigt ved kørsel mod vest af Vesterrisvej. Det ønskes at ændre tilslutningen til Evaslundvej, så denne bliver vinkelret. Rønbjergvej, Næsby Rønbjergvej er en af de tre primære veje til Rønbjerg, som er turistmål med bl.a. feriecenter og forbindelse til Livø. Der bliver registreret mange grove hastighedsoverskridelser i Næsby. Det ønskes at lave hastighedsbegrænsende tiltag i form af bump eller chikaner. Løsning udformes i dialog med borgergruppe. Farsøvej, Strandby Ved indfaldsvej til Strandby af Farsøvej er der ønske om etablering af bump. 9

10 Farsø Skole, Skolegade Farsø Skole er med sin placering centralt i Farsø begrænset i forhold til at afviklingen af den trafik, der er til og fra skolen. Farsø Skole har to primære indgange for elever: Fra Stationsveje primært indskoling og mellemtrin og fra Skolegade - primært udskoling og særkørsel med minibusser. På Stationsvej er der en afsætningsplads i form af en rundkørsel. På Skolegade er der en parkeringslomme, hvilket primært er forbeholdt minibusser. Personbiler standser langs kantstenen for afsætning/påstigning. Der er cykelskure på begge sider af skolen. I Udviklingsplan Farsø, som blev vedtaget af byrådet den 20. december 2012, er der lagt op til at Skolegade skal lukkes mod Stationsvej. I forbindelse med lukning af Skolegade kan der laves en afsætningsplads udformet som rundkørsel tilsvarende den ved Stationsvej. Der kan muligvis laves yderligere en afsætningsplads på Stationsvej ved vejlukningen. Farsø Skole, Gråbølle Gråbølle er en primær skolevej for mange elever på Farsø Skole. Vejen er forholdsvis smal med chikaner på den sydligste del, hvor der også er skiltet med E53 (30 km/t). Chikanerne er placeret med en indbyrdes afstand på ca. 50m. Der er dog fortsat problemer med høj hastighed på strækningen og chikanerne har ikke den ønskede hastighedsdæmpende effekt. Der er fortov og cykelbane på hele strækningen. Løsningsforslag til problemstillingen er etablering af bump (50 km/t) på den nordlige del af strækningen. Hvis det ved efterfølgende evaluering viser sig at have været utilstrækkeligt, kan der etableres bump i kombination med de eksisterende chikaner. Der ønskes også at markere cykelbanen med overfladebehandling i rød. 10

11 Seminarievej, Ranum Seminarievej er primær skolevej til Ranum Skole og Ranum Efterskole, hvilket betyder mange bløde trafikanter. Der er ønske om etablering af midterhelle ved busholdeplads og bump på Seminarievej. Gedsted Skole, Søndergade Gedsted Skole har skolepatrulje ved indgangen til Gedsted Skole. Der er behov for etablering af skolepatruljeanlæg, hvor skolepatruljen arbejder. Livøvej, Rønbjerg Livøvej er en af tre primære vejadgange til Rønbjerg, som er turistmål med bl.a. feriecenter og forbindelse til Livø. Der er ønske om etablering af bump på Livøvej. 11

12 Løgstørvej/Industrivej, Aars Etablering af venstresvingsbane mod Industrivej. Morumvej, Vognsild Morumvej er en sekundær indfaldsvej til Vognsild, hvor der er registreret mange hastighedsoverskridelser. Der er ønske om etablering af bump på Morumvej. Hornum Skole, P-plads På afsætningsplads ved Kirkevej er der behov for at få ordnede forhold. Derfor er der forslag om at asfaltere pladsen og afstribe p-båse. Gedsted Skole, Søndergade Gedsted Skole ønsker at Søndergade bliver gennemgået med henblik på trafiksikkerhed. Der skal gennemføres trafiksikkerhedsinspektion af Søndergade. 12

13 Gatten by Der skal udarbejdes en helhedsorienteret løsning for Gatten By. Fjelsø indfaldsveje Etablering af bump/chikaner på der er registreret høje hastigheder. Endelig løsning udarbejdes i dialog med borgergruppe. Sjørup Søvej, Gatten Sjørup Søvej i Gatten ligger i dag i byzone som starter ved Svenstrupvej. Udfordringen på Sjørup Søvej er, at det er en meget lang strækning, hvor omgivelserne ikke stemmer overens med bilisters opfattelse af, hvordan byzone ser ud. Langs Sjørup Søvej ligger et større golfcenter og golfbaner med arealer på begge sider af vejen, hvilket medfører, at der er et krydsningsbehov for golfspillere, ligesom der også er færdsel på langs med vejen. Derudover ligger der to større og et mindre sommerhusområder, som har vejadgang til Sjørup Søvej. Målet er at øge sammenhængen mellem hastighedsbegrænsningen, og den registrerede hastighed. Ønsket er at opnå større accept af hastighedsbegrænsningen, og dermed gøre det mere trygt og sikkert at færdes på Sjørup Søvej. De tiltag der forventes gennemført, er ændringer i skiltningen, så der er sammenhæng mellem skiltning og vejforholdene. Dette gøres eksempelvis ved indførelse af flere zoner, så der bliver differentieret mellem de forskellige færdselsbehov, der er på langs / på tværs af vejen. Derudover kan der blive gjort brug af bump enkelte steder hvor det vurderes relevant. 13

14 Borregårdsvej, Overlade Borregårdsvej er plaget af mange hastighedsoverskridelser, og der er ønske om etablering af bump ved overgang til byzonen. Vilsted / indfaldsveje til Vilsted Vilsted er plaget af gennemkørende trafik og samtidig er der mange indfaldsveje til Vilsted. Der skal udarbejdes en helhedsplan for byen. 14

15 15

16 Udgivet januar 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen Vesthimmerlands Kommune Frederik IX s Plads Farsø Udarbejdet i samarbejde med Rambøll.

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Handlingsplan for trafik sikkerhedsprojekter 2014 Favrskovv Kommune Trafik og Veje 2014 Indholdsfortegnelse Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Tiltag i trafiksikkerhedsplanen...

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson,

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

Rundkørsler i åbent land

Rundkørsler i åbent land HÅNDBOG Rundkørsler i åbent land ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler projektering af rundkørsler i åbent land. Håndbogen er en del af vejreglen for Udformning

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Temarapport

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 01-00. Udkast. December 01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Temarapport 11 Ulykker med fodgængere

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet. SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619

Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet. SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619 Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619 Projektets hovedformål er at etablere en sikker og tryg cykelforbindelse mellem de 2 bysamfund

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere