Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD"

Transkript

1

2 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter Status Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter Status Fremtidige projekter 8 5. Stiprojekter Status Fremtidige projekter 9 6. Kampagner og planlægning Status Fremtidige projekter Trafikfarlige skoleveje Status 12 Revision 1 Date December 2015

3 Mariagerfjord Kommune 2 1. INDLEDNING Mariagerfjord Kommune har i 2014 udarbejdet en overordnet Trafik- og Mobilitetsplan. Som baggrund for planen er en række tilhørende temaplaner og en samlet Trafikhandlingsplan for de projekter, der forventes at skulle gennemføres i de kommende år. Det er fastlagt, at handlingsplanen revideres en gang om året. Nærværende rapport udgør Trafikhandlingsplanen for I tillæg til Trafik- og Mobilitetsplanen består planerne inden for trafikområdet af en række temaplaner. I Trafikhandlingsplanen indgår projekter fra temaplanerne: Trafiksikkerhedsplan, Stiplan og Trafikfarlige skoleveje. Tilgængelighedsplanen er ved at blive revideret og vil derfor ikke indgå i denne trafikhandlingsplan. I tillæg til temaplanerne er der udarbejdet en række baggrundsnotater til uddybning af nogle af de tekniske emner i planarbejdet. Oversigt over det samlede system af planer under Trafik- og Mobilitetsplanen. 1.1 Næste års budgetter Der er regnet med følgende rammer for etablering af projekter i perioden : Temaer Vejprojekter - Rundkørsel ved Nopa i Hobro 4 - Renovering Hostrupvej i Hobro Cykelprojekter - Fysiske tiltag 0,3 0, Cykelsti Arden - Astrup (separat projekt) 6,0 5,9 - Heraf støtte fra Cykelpuljen 2,4 2,3 Skole- og trafiksikkerhedsprojekter - Fysiske tiltag 0,7 0,7 0,7 1,1 - Kampagner og planlægning 0,2 0,2 0,2 0,2 Fordeling af midler til de forskellige temaer. Beløbene er i mio. kr. For hver temaplan er der lavet en status for hvilke projekter, der er gennemført i Der foreligger desuden forslag til hvilke projekter, som skal gennemføres i de kommende år. Til Trafikhandlingsplanen er der udarbejdet et baggrundsnotat med en gennemgang af borgerhenvendelser samt status på trafiksikkerheden i kommunen.

4 Mariagerfjord Kommune 3 2. GENNEMGANG AF BORGERHENVENDELSER Som et led i opdateringen af Trafikhandlingsplanen er der foretaget en samlet gennemgang af de borgerhenvendelser, der er kommet til forvaltningen i løbet af 2015, og som Park og Trafik har fundet relevante for Trafikhandlingsplanen. Hver henvendelse er vurderet i forhold til den aktuelle lokalitets status i Trafik- og Mobilitetsplanen, og om henvendelsen giver anledning til udpegning af et egentligt projekt, ændring af et projekts prioritering eller anden opfølgning. Desuden er de registrerede trafikuheld på lokaliteterne gennemgået. Gennemgangen af borgerhenvendelserne er afrapporteret i et separat baggrundsnotat. Der er i alt behandlet 15 henvendelser. Henvendelserne fordeler sig geografisk over det meste af kommunen. For henvendelserne er der udarbejdet følgende indstillinger: Indstilling A: Der udpeges et nyt projekt på baggrund af henvendelsen. 3 B: Foreliggende oplysninger er ikke tilstrækkelige til vurdering af et nyt projekt. Yderligere informationer omkring lokaliteterne indsamles og lokaliteterne besigtiges. C: Ønskerne i henvendelsen vurderes imødekommet af projekter, der allerede er gennemført eller planlagt. D: Henvendelsen medfører ikke et nyt projekt. 6 Fordeling af borgerhenvendelser fra 2015 omhandlende Trafik- og Mobilitetsplanen. Antal 3 3 De nye projekter er uddybende beskrevet under temaplanerne, som projekterne hører under: Vejprojekter, Trafiksikkerhedsprojekter eller Stiprojekter.

5 Mariagerfjord Kommune 4 3. VEJPROJEKTER Projekterne i vejplanen er projekter, som skal medvirke til at målsætningerne i vej- og hastighedsplanen opnås, herunder større projekter, der også påvirker trafiksikkerhed og forholdene for lette trafikanter. Vejprojekterne er ikke prioriteret. 3.1 Status Følgende større vejprojekter og analyser er gennemført i 2015: Lokalitet Hadsund Hobro Div. Projekt Ny vejforbindelse ved Hadsund Skole inkl. rundkørsel i krydset Alsvej / Industriparken. Vejforbindelsen færdiggøres primo Forundersøgelse omkring rundkørsel ved Nopa. Ombygning af Havnegade og etablering af en ny busterminal. Opgaven er støttet af Realdania og Trafikstyrelsen. Arbejde med udskillelse af offentlige veje. Større vejprojekter gennemført i Fremtidige projekter Følgende større fremtidige vejprojekter indgår i Trafik- og mobilitetsplanen. Der er ikke sat forventet åbningsår på projekterne, da tidshorisonten ved nogle af projekterne er stor. Lokalitet Hadsund Hobro Mariager Generelt Projekt Omfartsvej inkl. nye tilslutninger. Inviterende indfaldsveje: Ombygning Hostrupvej. Rundkørsel på Ny Hadsundvej ved Aalborgvej inkl. forlægning af Aalborgvej. Nordre Ringvej / Døstrupvej nord for Hobro. Etablering af venstresvingsbane. Analyse af mulighederne for en ringforbindelse ved Hobro. Signalanlæg i krydsene: Brogade / Mariagervej og Randersvej / Langelandsvej. Ombygning af rundkørslen Brogade / Hegedalsvej i Hobro til signalanlæg. Etablering af stitunnel under krydset Mariagervej / Langelandsvej. Trafiksanering af Banegaardsvej. Vestergade / Korsgade. Ombygning af kryds og forlægning af Korsgade. Omfartsvej ved Mariager. Forbedre kommunens samkørselspladser for både bilister og cyklister Større fremtidige vejprojekter.

6 Dræbte og tilskadekomne Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 5 4. TRAFIKSIKKERHEDSPROJEKTER Status for kommunens mål for trafiksikkerheden er opdateret på baggrund af uheldsdata for sammen med de foreløbige tal for Udpegning af uheldsbelastede lokaliteter er ligeledes opdateret. Gennemgangen er afrapporteret i et særskilt baggrundsnotat. I det følgende gengives hovedtendenserne. 4.1 Status På vejnettet i Mariagerfjord Kommune sker der hvert år en række uheld. Det er vigtigt at følge udviklingen, for at kunne målrette trafiksikkerhedsarbejdet, så antallet af uheld reduceres. Der arbejdes i trafiksikkerhedsarbejdet efter følgende målsætning: Antallet af dræbte og tilskadekomne skal halveres fra 2010 til Dette betyder, at antallet af dræbte og tilskadekomne højst må være 22 i Udviklingen i antallet af tilskadekomne sammenlignet med kommunens nye målsætning fremgår af nedenstående figur * Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Målsætning Kommunens målsætning om en halvering i antallet af dræbte og tilskadekomne i *For 2015 er dataene ikke afsluttet (data udtrukket d. 11. november 2015). Det fremgår af figuren, at der er en positiv udvikling inden for trafiksikkerheden i kommunen, og at det er realistisk, at kommunens mål kan nås, hvis der fortsat gøres en indsats.

7 Mariagerfjord Kommune 6 Uheldsudvikling for kommunens særlige indsatsområder For at opfylde Mariagerfjord Kommunes mål, er der i Trafik- og Mobilitetsplanen udpeget en række indsatsområder. Disse udspringer af Trafiksikkerhedsplanen fra Der fokuseres særligt på indsatsområderne for at forbedre både trafiksikkerheden og trygheden. Indsatområderne er: Eneuheld med personbiler i landområde o Tiltag: Gennemførelse af tiltag på grå strækninger, deltagelse i kampagner. Uheld med lette trafikanter primært i byområde o Tiltag: Samarbejde med skoler, ombygning af skoleveje, deltagelse i kampagner. Uheld med unge bilførere (18 24 årige) o Tiltag: Samarbejde med politiet omkring kontrol, deltagelse i kampagner. Spiritusuheld o Tiltag: Samarbejde med politiet omkring kontrol, deltagelse i kampagner. For alle indsatsområderne gælder det, at der siden udarbejdelsen af Trafiksikkerhedsplanen har været et fald i antallet af uheld og personskader. Da indsatsområderne fortsat udgør en stor andel af det samlede antal uheld og personskader i kommunen, er der også afsat midler til disse i budgettet for Uheldsbelastede lokaliteter Der er gennemført en opdatering af udpegningen af uheldsbelastede kryds og strækninger på kommunevejene. Formålet er at udpege lokaliteter, hvor der er sket særligt mange uheld, og hvor det derfor er relevant at sætte ind med indsatser for at øge trafiksikkerheden. 1 kryds og 1 strækning er udpeget som uheldsbelastede. Nr. Lokalitet Kryds 1 Hobro Hostrupvej Hegedalsvej Strækning 2 Hobro Randersvej mellem Stolbjergvej og Søndre Ringvej Uheldsbelastede lokaliteter på kommunens vejnet med uheld fra perioden I forhold til sidste års udpegning er der udgået 2 lokaliteter: Krydset Ny Hadsundvej Aalborgvej og Brogade Mariagervej. Det lave antal uheldsbelastede lokaliteter skyldes blandt andet, at der er blevet brugt mange midler til at forbedre trafiksikkerheden i kommunen. Der er nu få lokaliteter, som reelt kan kaldes for uheldsbelastede, og for disse er uheldsbilledet diffust. En analyse af uheldene viser, at uheldene er spredte på vejnettet, men at der er en ophobning af uheld på visse længere strækninger. Disse strækninger kaldes også grå strækninger.

8 Mariagerfjord Kommune 7 Uheldsbelastede lokaliteter på kommunens vejnet. Gennemførelse af planens projekter Der er i 2015 gennemført en række trafiksikkerhedsprojekter og analyser: Trafiksikkerhed Skoleveje Projekt Forundersøgelse: - Byporte ved Fladbjerg. Fra trafiksikkerhedsinspektion: - Sekundærhelle i kryds: Randersvej / Hobrovej ved Mariager. - Hastighedsdæmpning (2 sæt chikaner) på Daniavej, Dania. - Hastighedsdæmpning (2 sæt chikaner) på Sdr. Truevej, Vebbestrup vej på Gl. Hobrovej fra Hobrovej til bygrænsen ved Mariager vej på Norupvej mellem Faslev og Hadsundvej. Overhalingsforbud på Terndrupvej ved Tistedvej og Korupvej ved Mosevej. Gennemførelse af projekter til forbedring af skolevejene ved Bymarkskolen: - Cykelsti Mariagervej i Skjellerup Gennemførelse af projekter fra skolevejsundersøgelsen: - Skolepatruljeblink ved Havbakkeskolen i Als og Mariager skole. Trafiksikkerhedsprojekter gennemført i Flere trafiksikkerhedsprojekter er igangsat og finansieret i 2015, men bliver først færdigetableret i 2016.

9 Mariagerfjord Kommune 8 Skoleveje Projekt Lokalitet Pris (kr.) Fra trafiksikkerhedsinspektion (forbedring af kryds) Randersvej / Holmgårdsvej (syd og nord) Forbedrede forhold for cyklister Hovedgaden i Valsgård Undersøgelse af mulighed for forbedret krydsning Alsvej ved Haredammen, Visborg Trafiksikkerhedsprojekter overført fra Fremtidige projekter Som beskrevet, har det tidligere trafiksikkerhedsarbejde medført, at der ikke er ret mange uheldsbelastede lokaliteter tilbage i kommunen. Derfor vil der ske et skift i, hvordan trafiksikkerhedsmidlerne bruges fremover, hvor der i højere grad vil være fokus på trafikanternes adfærd. En stor andel af uheldene skyldes uhensigtsmæssig adfærd i trafikken, såsom spirituskørsel og høj hastighed. Derfor bliver der fokus på et godt samarbejde med politi, skoler samt kommunens øvrige forvaltninger og samarbejdspartnere om bl.a. information, kampagner og kontrol. Derudover vil en del af trafiksikkerhedsmidlerne i de kommende år blive anvendt til tiltag på grå strækninger samt sikring af skoleveje. På baggrund af modtagne borgerhenvendelser i 2015, er der opstillet nye projekter omkring forbedring af chikaner på Hobrovej i Rold samt lukning af Gyden i Handest ud mod Randersvej. Skoleveje Projekt Lokalitet Baggrund Pris (kr.) Byporte i form af bump Nye byzonetavler, indsnævring af kryds Gettrupvej / Fjeldsted Søvej Forventes gennemført i 2016 Hadsundvej ved byskiltene til Fladbjerg Borgerønske Gettrupvej, Broløs Borgerønske Byport (1 sæt chikaner) Pejtervej, Veddum Borgerønske Fodgængerfelter Møllebygger Sørensens Vej, Arden Borgerønske Forbedring af chikaner Hobrovej i Rold Borgerønske Lukning af Gyden i ud mod Randersvej (opsætning af baggrundsafmærkning og ændret afstribning) Projekter fra skolevejsundersøgelse Handest Borgerønske Diverse Sum projekter Skoleveje Projekter fra trafiksikkerhedsinspektion Projekter fra skolevejsundersøgelse Forventes gennemført i 2017 F.eks. opstart signalanlæg Brogade / Mariagervej Diverse Sum projekter Skoleveje Stitunnel* Belysning Forventes gennemført efter 2017 Mariagervej / Langelandsvej Banestien mellem Veddum og Skelund Trafiksikkerhed Trafiksikkerhed Skolevejsundersøgelse Trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsinspektion Skolevejsundersøgelse Skolevejsundersøgelse Borgerønske Trafiksikkerhedsprojekter som forventes gennemført i 2016 og *Stor usikkerhed omkring prisen.

10 Mariagerfjord Kommune 9 5. STIPROJEKTER Stiplanen fra januar 2008 omfattede oprindeligt 58 cykelprojekter til en samlet værdi af ca. 125 millioner kr. I det følgende gennemgås status for gennemførelse af planens projekter. Der er desuden udført en opdateret prioritering for hhv. by- og landprojekter hver for sig. 5.1 Status Der er i løbet af 2015 igangsat 6 af planens stiprojekter: Område Sted Projekttype Hobro Havnegade, Hobro Cykelsti etableret som en del af Midtbyprojekt. Landområde Kystvejen mellem Als og Øster Hurup Gl. Hobrovej, Hobrovej til Mariager Norupvej mellem Faslev og Hadsundvej Cykelsti mellem Haslevgaarde Bakker og Øster Hurup. Cykelrute (2 1 vej). Cykelrute (2 1 vej). Mariager Hobrovej Cykelbane mellem Fjeldstedvej og Gl. Hobrovej. Skjellerup Mariagervej Cykelsti mellem Skjellerupvej og gadekæret. Stiprojekter gennemført i Fremtidige projekter Der er foretaget mindre ændringer i prioriteringen siden udarbejdelsen af stiplanen. Dette skyldes primært, at der er kommet nye projekter til, samt at nogle projekter er skubbet pga. økonomi. Samtidig kan ændringerne skyldes, at byudvikling m.m. fremskynder et projekt. Projekt Lokalitet Baggrund Pris [kr.] Forventes gennemført i Cykelsti Ølsvej (forlængelse af sti til Løgstørvej), Hobro Borgerønske Cykelsti Hostrupvej, Hobro Borgerønske ** Cykelsti Forventes gennemført efter 2017 Stiplan, sti fjorden Hadsundvej, Fladbjerg rundt, borgerønske * Cykelsti Banegaardsvej, Hobro Borgerønske ** Cykelsti Fyrkatvej til Fyrkat, Hobro Stiplan Cykelsti Myhlenbergvej (vestsiden), Arden Stiplan, borgerønske Cykelsti Ølsvej (vestsiden), Hobro Stiplan, borgerønske Cykelsti Asfaltering af grussti mellem Hostrupkrogen og Fakta, Hobro Borgerønske Cykelrute Aalykkevej, Hobro Stiplan Cykelsti Kystvejen Dokkedalsvej, Ø. Hurup Stiplan Cykelsti Hobrovej ved Hadsund mellem Skellet og Vesterled Borgerønske Cykelsti Østergade, Hadsund Borgerønske Cykelbane Tinggade, Hadsund Borgerønske Cykelbane Nørregade og Aalborgvej, Hadsund Borgerønske Byprojekter i alt Revideret prioritering af stiprojekter i byområde. *Projektet planlægges udført i sammenhæng med hastighedsdæmpende foranstaltninger i Fladbjerg.**Medtaget under Vejprojekter.

11 Mariagerfjord Kommune 10 Revideret prioritering landprojekter Der arbejdes på, at der på sigt bliver skabt en stiforbindelse Fjorden Rundt. Flere af stiprojekterne på projektlisten indgår heri. Da en samlet stiforbindelse omkring fjorden vil være forbundet med meget store udgifter, indgår der ikke et samlet projekt med denne. Der er er tilføjet 1 projekt grundet borgerhenvendelser, cykelsti på Ouevej mellem Valsgård og Nr. Redsøvej. Projekt Lokalitet Baggrund Pris [kr.] Forventes gennemført i Cykelsti Ardenvej, Astrup Lilleardenvej (øst) Politisk ønske * Forventes gennemført efter 2017 Cykelsti Dokkedalvej, Ø. Hurup Campingplads Stiplan, borgerønske Cykelrute Houvej til Hvornum Stiplan Cykelrute Hadsund Syd - Ajstrup Stiplan Separat sti Hadsundvej, Assens Åmølle Stiplan Cykelsti / bane Randersvej, Viborg Landevej - Handest Stiplan Cykelrute Ø. Doensevej - Hvarregårdsvej Stiplan Cykelsti Skivevej, Motorvejen Houvej Stiplan Separat sti Hadsundvej, Mariager - Assens Stiplan, fjorden rundt Separat sti Hannerupskovvej, Hannerup-Hørby Stiplan, borgerønske Cykelsti Dokkedalvej, campingplads - kommunegrænse Stiplan Cykelsti Mariagervej, Skjellerup - Katbjerg Stiplan, fjorden rundt Cykelsti Hobrovej, Katbjerg - Fjelstedvej Stiplan, fjorden rundt Cykelsti Ouevej, Valsgård og Nr. Redsøvej Borgerønske Landprojekter i alt Revideret prioritering af stiprojekter i landområde. *Yderligere 4,7 mio. kr. til projektet finansieres af Cykelpuljen. Status for gennemførelse af stiplanens fysiske projekter.

12 Mariagerfjord Kommune KAMPAGNER OG PLANLÆGNING Projekterne inden for kampagner og planlægning går ofte på tværs af temaerne i Trafikhandlingsplanen, hvorfor de indgår som et emne for sig. 6.1 Status Der er i 2015 gennemført en række projekter: Tiltag Kampagner, trafiksikkerhed Kampagner, cykelfremme Samarbejde og planlægning Projekt Fartkampagne (Samarbejde med Rådet for Sikker Trafik) Uopmærksomhedskampagne (Samarbejde med Rådet for Sikker Trafik) Spritkampagne Spritkørsel Helt ærligt (Samarbejde med nordjyske kommuner) Skolestartskampagne (Samarbejde med Rådet for Sikker Trafik) Bilistkursus for erfarne bilister Kampagne omkring kørsel på 2 1 veje Vi cykler til arbejde (Samarbejde med Cyklistforbundet) Netværksmøder: skoler, politi og andre kommuner Kampagner og planlægning gennemført i Fremtidige projekter I de kommende år forventes følgende projekter gennemført: Projekt Lokalitet Baggrund Pris (kr.) Kampagner Planlægning Relevante trafiksikkerhedskampagner f.eks. - Spiritusuheld - Unge - For høj hastighed - Cykelfremme Strategi for samkørselspladser Opdatering af Trafiksikkerhedsplan Arbejde for at flere virksomheder får en trafikpolitik. Arbejde for at kommunens skoler får udarbejdet trafikpolitik. Forventes gennemført i 2016 Diverse 6 samkørselspladser i kommunen Trafiksikkerhedsplan, Stiplan Trafik- og Mobilitetsplan Diverse Trafiksikkerhedsplan Diverse Trafiksikkerhedsplan - - Sum projekter Forventes gennemført i 2017 Kampagner Relevante kampagner inden for kommunens indsatsområder Diverse Trafiksikkerhedsplan, Stiplan Planlægning Opdatering af Cykelstrategi Diverse Stiplan Sum projekter Prioritering af projekter inden for kampagner og planlægning. I tillæg hertil vil der blive behov for et vigespor til banen i Arden by med henblik på, at nærbanen kan komme til Arden.

13 Mariagerfjord Kommune TRAFIKFARLIGE SKOLEVEJE Med en trafikfarlig skolevej forstås en skolevej, hvor kommunen i henhold til Folkeskoleloven tilbyder befordring mellem skole og hjem grundet hensyn til skoleelevernes sikkerhed. Den nuværende udpegning af trafikfarlige skoleveje blev udarbejdet i 2009, men er løbende revideret. Der er ikke afsat separate midler til forbedring af de trafikfarlige skoleveje, da forbedringer sker igennem sti- og trafiksikkerhedsprojekter. 7.1 Status I 2015 er der gennemført 1 projekt, som har indflydelse på de trafikfarlige skoleveje: Cykelsti langs Kystvejen mellem Haslevgaarde Bakker og Øster Hurup. Cykelstien medfører markant bedre forhold for de skolebørn, der anvender vejene til og fra skole, hvorfor strækningen ikke længere er udpeget som trafikfarlig skolevej. Det er hermed muligt at cykle mellem Als og Øster Hurup uden at passere trafikfarlige skoleveje. I tillæg hertil er Korupvej ved mellem Skelund og banestien udpeget som trafikfarlig skolevej for alle elever, grundet store overskridelser af hastighedsgrænsen på strækningen. Status for de trafikfarlige skoleveje (veje i byer er pr. definition ikke trafikfarlige skoleveje).

December 2010 JKD, TBN JKD TBN

December 2010 JKD, TBN JKD TBN 1 Revision 4 Date December 2010 Made by JKD, TBN Checked by JKD Approved by TBN Ref 10649264 2 INDHOLD 1. Indledning 3 1.1 Revision af handlingsplan og næste års budgetter 3 2. Gennemgang af borgerhenvendelser

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

14. Godkendelse af dagsorden. Åbne dagsordenpunkter. Sagsfremstilling. Beslutning

14. Godkendelse af dagsorden. Åbne dagsordenpunkter. Sagsfremstilling. Beslutning Referat til mødet i Seniorrådet den 21. februar 2012 kl. 09:00 i Døstrup Ældrecenter, Svinget 2 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 14 Godkendelse af dagsorden 15 Tryghedshotel 16 Uanmeldt tilsyn 17 Deltagelse

Læs mere

Lorem ipsum ut. Trafikhandlingsplan

Lorem ipsum ut. Trafikhandlingsplan Trafikhandlingsplan Lorem ipsum ut for Mariagerfjord dolor sit Kommune diam amet Opdateret quis januar consectue 2009 Side 2 Trafikplan for Mariagerfjord Kommune opdateret handlingsplan 2009-2012 Indhold

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd 16. april 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P15/03/00524 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen / Bi/

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund. Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde Referat Følgegruppemøde Mødedato: 25. september 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: 2 Sted: Administrationsbygningen Faaborg, Mødelokale M21 Deltagere: Jack Foged Erhvervsrådet Torben Smith Handicaprådet Peter

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune 1. Indledning Vesthimmerlands Kommune har i 2015 udarbejdet en trafiksikkerhedsplan gældende frem til 2018. Nærværende handlingsplan indeholder

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafiksikkerhed. December 2015

Trafiksikkerhed. December 2015 Trafiksikkerhed December 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Referat, møde i Trafiksikkerhedsrådet 8. februar 2011

Referat, møde i Trafiksikkerhedsrådet 8. februar 2011 Referat, møde i Trafiksikkerhedsrådet 8. februar 2011 Kl. 17.00 19.30. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Godkendelse af dagsorden 3. Meddelelser 4. Høringssvar og bemærkninger til Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Teknisk Forvaltning Park og Vej SKIVE.DK SKIVE. Udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Grontmij A/S Maj 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 4 2 INDLEDNING 5 2.1 Processen

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson,

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Trafikplan - Løgumkloster

Trafikplan - Løgumkloster Trafikplan - Løgumkloster April 2013 TRAFIKPLAN FOR LØGUMKLOSTER 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Skolevejsundersøgelse

Skolevejsundersøgelse Skolevejsundersøgelse Park og Trafik Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Ref.: Magnus Vilstrup Andersen Direkte tlf. 97 11 36 46 mavan@mariagerfjord.dk

Læs mere

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Anlægsarbejder i samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Gruppenr: 1 Fællesrådsområde: Beder Malling Ajstrup Fællesråd Lokalområde: Beder Malling Projektnr: 21 Ajstrup Strandvej, cykelsti fra Elmosevej

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Cykelruteplan. Status Mål Indsatsområder Handlingsplan

Cykelruteplan. Status Mål Indsatsområder Handlingsplan Status Mål Indsatsområder Handlingsplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 1.1 Baggrund 5 1.2 Formål 5 2 CYKELTRAFIKKEN I TØNDER KOMMUNE 8 2.1 Generelt om cykeltrafikken

Læs mere

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 Plandokumentet er udarbejdet af MOE A/S for Herlev Kommune. Plandokumentet har været i høring i perioden 15.december

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Projektkatalog Uheldsbelastede lokaliteter

Projektkatalog Uheldsbelastede lokaliteter Thisted Kommune Projektkatalog Uheldsbelastede lokaliteter Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat.

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat. N O TAT Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015 2020 er udarbejdet i 2014/15 af Center for Miljø og Teknik, Ballerup Kommune og Via Trafik Rådgivning A/S Ballerup Kommune, Hold-An Vej 7,

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2013-2020

Trafikhandlingsplan 2013-2020 Thisted Kommune Trafikhandlingsplan 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij i Aalborg Forsidefoto:

Læs mere

6.1 Trafikplanlægning Mål De overordnede mål på trafikområdet er: At virke for en overordnet trafikstruktur som sikrer, at Odense kan varetage sin rolle som regionalt center, og tilgodeser alle befolkningsgruppers

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Skolevejsundersøgelse

Skolevejsundersøgelse Skolevejsundersøgelse Park og Trafik Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Ref.: Magnus Vilstrup Andersen Direkte tlf. 97 11 36 46 mavan@mariagerfjord.dk

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Gallerier, atelierer, kunstnere og kunsthåndværkere åbner dørene for en unik oplevelse

Gallerier, atelierer, kunstnere og kunsthåndværkere åbner dørene for en unik oplevelse 2015 Mariagerfjord Kunstrute Gallerier, atelierer, kunstnere og kunsthåndværkere åbner dørene for en unik oplevelse HOBRO ARDEN HADSUND MARIAGER Visbo Korup Vive Assens Gjerlev Kærby Broløs Skjellerup

Læs mere

Rebild Kommune Trafikplan Vej- og hastighedsklassificering. Temaplan til Rebild Kommunes Trafikhandlingsplan

Rebild Kommune Trafikplan Vej- og hastighedsklassificering. Temaplan til Rebild Kommunes Trafikhandlingsplan TRAFIKPLAN Rebild Kommune Trafikplan Vej- og hastighedsklassificering Temaplan til Rebild Kommunes Trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Gallerier, atelierer, kunstnere og kunsthåndværkere åbner dørene for en unik oplevelse

Gallerier, atelierer, kunstnere og kunsthåndværkere åbner dørene for en unik oplevelse 2014-2015 Mariagerfjord Kunstrute Gallerier, atelierer, kunstnere og kunsthåndværkere åbner dørene for en unik oplevelse HOBRO ARDEN HADSUND MARIAGER Visborg Korup Vive Assens Norup Gjerlev Kærby Broløs

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE Til Kalundborg kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplanen for Kalundborg Kommune FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer

Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer Dette katalog indeholder en række projekter fra bruttolisten til trafiksikkerhedsprojekter i Hedensted Kommune. Der er en kort beskrivelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsråd. 26. Februar 2015

Trafiksikkerhedsråd. 26. Februar 2015 Trafiksikkerhedsråd 26. Februar 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 27. november 2014 3. Opfølgning a) Trafiksikkerhedsplan - Status b) Trafikplan Skærbæk

Læs mere

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan Dagsorden Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015 Udvikling i uheld og personskader i perioden 2007-2014 Disponering af trafiksikkerhedsmidler i 2015 Rundkørslen

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 Sykkelbynettverket Studietur til København Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 1. Vejdirektoratets organisering VD Vejdirektoratet en del af VD Vejdirektorates

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vandledningsstien Nuværende forhold Vandledningsstien forbinder Gladsaxe og Københavns kommuner, se figur 1 Strækningen er en nordlig forlængelse

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Replace Graphic by using the Toolbar. Norddjurs Kommune. Trafikhandlingsplan. Udkast

Replace Graphic by using the Toolbar. Norddjurs Kommune. Trafikhandlingsplan. Udkast Replace Graphic by using the Toolbar Norddjurs Kommune Trafikhandlingsplan Udkast September 2009 Norddjurs Kommune Trafikhandlingsplan September 2009 Ref. 8649045 Version 3 Dato 2009-08-25 Udarbejdet

Læs mere

Borgerplan for Klejtrup

Borgerplan for Klejtrup Revideret november 2008 1 Foreningerne i Klejtrup afholdt et borgermøde den 3. november 2008 om udviklingen i lokalområdet jf.: Klejtrup borgerplan - Helhedsplan for Klejtrup by juni 2005, som opfølgning

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2013 Offentlig fremlæggelse af Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020 1. Resume Forslag til Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020

Læs mere