Trafiksikkerhedsplan Vesthimmerlands Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune"

Transkript

1 Trafiksikkerhedsplan Vesthimmerlands Kommune

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD VISIONER OG MÅL ANALYSER OG UNDERSØGELSER Uheldsanalyse Hastighedskort FOKUS I TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET Skoleveje Lette trafikanter Gennemfartsveje Strækninger i åbent land Spiritusuheld TRAFIKSIKKERHED I VESTHIMMERLAND...24

4 1. FORORD Denne Trafiksikkerhedsplan er gældende for de kommende fire år Planen sætter retningslinjerne for, hvordan Vesthimmerlands Kommune ønsker at arbejde for at fremme trafiksikkerheden på kommunens vejnet. Der har i den seneste fireårige periode været et fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken på vejnettet i Vesthimmerlands Kommune, hvilket er meget positivt. Men der sker stadig uheld på vejene, og der er fortsat mennesker, som bliver dræbt eller kommer til skade i trafikken. Det er ikke kun de personer, der er indblandet i uheldet, som bliver berørt af et trafikuheld. Det er også især de pårørende til de tilskadekomne, som bliver berørt at et trafikuheld, og i nogle tilfælde får det konsekvenser, som følger de berørte resten af livet. Det er ikke kun vigtigt at have fokus på trafiksikkerhed. Tryghed i trafikken er også et emne i denne trafiksikkerhedsplan lige som i den foregående. Vesthimmerlands Kommune modtager jævnligt henvendelser fra borgere, som føler sig utrygge ved at færdes på kommunens veje. Med denne Trafiksikkerhedsplan lægges vejen for det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde, hvor der lægges vægt på, at det skal være både trygt og sikkert at færdes på kommunens veje. Der er en god blanding af både kampagnetiltag og fysiske tiltag i værktøjskassen, som kan tages i brug i kampen mod trafikuheld og utryghed i trafikken. Niels Krebs Hansen, Formand for Teknik- og Miljøudvalget. 4

5 Formålet med Vesthimmerlands Kommunes Trafiksikkerhedsplan er at opnå størst mulig sikkerhed i trafikken for bilister, bløde trafikanter og fodgængere. Større trafiksikkerhed betyder færre dræbte og tilskadekomne, mere tryghed og større tilgængelighed. Færre trafikuheld med tilskadekomne og dødsfald har indlysende økonomiske og menneskelige gevinster for både borgere og kommune. Hvert eneste uheld i trafikken har personlige, økonomiske og samfundsøkonomiske omkostninger for trafikofrene og deres familier i form af sygehusindlæggelser, medicin, tabt arbejdsfortjeneste, genoptræning og evt. nedsat arbejdsevne. Mere tryghed i trafikken har også store, men mindre direkte målbare fordele. Større tryghed også på veje, stier og fortove - giver større livskvalitet, og mental sundhed. Trafikrelateret stress, frygt for fart, spritbilisme og dårlige vejforhold kan give utryghed på sine egne eller børn og nærtståendes vegne. Det er ikke til gavn for hverken den enkelte eller lokalsamfundet. Jo mere trygt, man kan færdes, jo mere mobilitet og deltagelse er der i lokalsamfundet. Det er især tilfældet for både bilister og de bløde trafikanter. Tryghed og større tilgængelighed kan have den positive effekt, at noget transport flyttes fra bil eller offentlig transport over på cyklisme. Dette er gældende for både voksne og skolebørnene. Dermed kan en stigning i trafiksikkerheden også øge folkesundheden i form af mere bevægelse, og det vil være et gode i Vesthimmerland, hvor inaktivitet og overvægt er et stort problem, og hvor gode sundhedsvaner ofte etableres i barndommen og ungdommen. Sundhed er et af de 5 fokusområder, som byrådet har vedtaget. En anden svag gruppe, der har gavn af større tryghed og tilgængelighed er de ældre og svagelige. Bedre adgangsforhold og mere sikre veje og stier sikrer deltagelse og mobilitet, og det er til gavn for den enkelte og for samfundet. Trafiksikkerhedsplanen er med andre ord tæt knyttet til sundhed hvad enten det er færre dødsfald og sygdom, mere mental sundhed og tryghed og mere bevægelse, mobilitet og deltagelse i lokalsamfundet. Denne trafiksikkerhedsplan har til formål at udpege indsatser, så disse mål opnås. 5

6 2. VISIONER OG MÅL I forbindelse med Vesthimmerlands Kommunes tidligere Trafiksikkerhedsplan for perioden var der opsat særlige mål for at nedbringe antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne. Målsætningen byggede på Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan fra 2007, hvor ønsket var at reducere antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne med 40 % fra 2005 til I 2012 blev der registreret 1 dræbt, 17 alvorligt tilskadekomne og 11 lettere tilskadekomne i Vesthimmerlands Kommune. Antallet af registrerede tilskadekomne betyder, at kommunens målsætning for 2012 blev opfyldt. I alt blev antallet af dræbte og tilskadekomne reduceret med hele 57 % fra 2005 til 2012! I den forgangne periode for kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan er der gennemført både vejtekniske tiltag og kampagnetiltag. Der er i forhold til den tidligere trafiksikkerhedsplan gennemført evalueringer af de gennemførte vejtekniske tiltag. Evalueringsplan og evalueringer for disse tiltag findes i bilag til denne trafiksikkerhedsplan. De tiltag, der er gennemført evalueringer for i forbindelse med udarbejdelse af denne trafiksikkerhedsplan, har generelt haft de ønskede effekter. Evalueringer af gennemførte tiltag vil blive brugt, når der frem over skal vælges løsning til en given problemstilling. Vesthimmerlands Kommune ønsker fortsat at forbedre trafiksikkerheden for brugerne af kommunens vejnet, og det er derfor besluttet at følge målsætningen fra Færdselskommissionens nationale handlingsplan Handlingsplanens målsætning er at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne fra 2010 til Målsætningen, sammen med den faktiske udvikling i kommunen, er illustreret på figur 1. Figur 1. Samlet udvikling og målsætning i forhold til antallet af tilskadekomne. 6

7 Da denne trafiksikkerhedsplan er gældende til 2018, opstilles der ligeledes delmål for reduktionen i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken i Vesthimmerlands Kommune for afslutningen af denne plan. Delmålene tager udgangspunkt i det antal af dræbte og tilskadekomne som ikke må overskrides, hvis målsætningen for 2020 skal opfyldes udregnet på baggrund af en lineær reduktion. Delmålene for trafiksikkerheden i Vesthimmerlands Kommune i 2018 er, at der maksimalt bliver registreret følgende: 2 dræbte 9 alvorligt tilskadekomne 11 lettere tilskadekomne Hvis målet om en halvering af antallet af dræbte og tilskadekomne fra 2010 til 2020 skal opfyldes, må der i 2018 maksimalt registres 22 dræbte og tilskadekomne i Vesthimmerlands Kommune. 7

8 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER Som fundament for Vesthimmerlands Kommunes trafiksikkerhedsplan er der gennemført en række analyser og undersøgelser. Formålet er at klarlægge de trafiksikkerhedsmæssige og tryghedsmæssige udfordringer, som findes i Vesthimmerlands Kommune. Det er således muligt at målrette de fremtidige handlinger til de fokusområder, hvor der er potentiale for den største effekt. Det følgende afsnit afdækker kort de resultater, der er fremkommet af de gennemførte analyser. 3.1 Uheldsanalyse Politiet har registreret 302 person- og materielskadeuheld på kommunevejene i perioden Andelen af uheld med personskade udgør 47 % af alle trafikuheldene i perioden. Der er fra registreret 184 dræbte og tilskadekomne på kommunevejene, hvilket er fordelt på 12 dræbte, 92 alvorligt tilskadekomne og 80 lettere tilskadekomne. Udviklingen i antallet af tilskadekomne, fordelt på alvorlighedsgraden, er illustreret ved figur 2. Figur 2. Udvikling i antallet af dræbte og tilskadekomne på kommuneveje i Vesthimmerlands Kommune. 8

9 By og land Over halvdelen af trafikuheldene i Vesthimmerlands Kommune er sket i landzonen i perioden Ligeledes er størstedelen af uheld med personskade sket i landzone, hvor uheldene oftest er alvorligere grundet den højere hastighed, som der køres med i forhold til inde i byerne. Byzone Landzone Antal Andel Antal Andel Personskadeuheld 48 35% 93 57% Materielskadeuheld 90 65% 71 43% I alt % % I Vesthimmerlands Kommune er 68 % af personskaderne registreret i landzone, heraf 10 ud af 12 dræbte. Byzone Landzone Antal Andel Antal Andel Dræbte 2 3% 10 8% Alv. Tilskadekomne 31 53% 61 48% Let. Tilskadekomne 25 43% 55 44% I alt % % 9

10 Trafikantart Personbilen er repræsenteret i klart flest uheld i både byog landzone, hvilket er vist på figur 3. I landområde udgør personbilen 63 % af alle registrerede parter i uheldene. I byzone er cyklister, knallert-30 og fodgængere i højere grad repræsenteret end i landzone. Selvom det er personbiler, der er impliceret i flest ulykker i byzone, er det oftest de lette trafikanter, som kommer til skade i byzone. Personbiler står for 57 % af alle tilskadekomne. I landzone udgør personbilerne 67 % af de tilskadekomne mod kun 34 % i byzone. Skadesgraden for personbilerne er lav sammenlignet med de lette trafikanter, da cykeltrafik, knallert-30 og fodgængere udgør 33 % af de tilskadekomne i kommunen, hvilket er 60 dræbte og tilskadekomne. Spiritus Spiritus er en medvirkende årsag til mange trafikuheld. Der er registreret 71 spiritusuheld, hvilket svarer til 24 % af alle registrerede uheld. Landsgennemsnittet i samme periode var ca. 17 %. Sortpletudpegning Vesthimmerlands Kommune gennemfører årligt en udpegning af uheldsbelastede kryds og strækninger. Dette er lokaliteter, hvor der er sket ekstraordinært mange uheld de sidste 5 år, og hvor det derfor kunne være relevant at sætte ind med lokale trafiksikkerhedsindsatser møntet på at nedbringe antallet af uheld på den enkelte lokalitet. For uheldsperioden blev der udpeget 3 kryds og 8 strækninger. De udpegede kryds og strækninger er vist på figur 4. Ved flere af de udpegede lokaliteter arbejdes der allerede med forskellige foranstaltninger for at øge trafiksikkerheden på den på pågældende lokalitet. Her kan blandt andet nævnes krydsombygninger og opsætning af fuldt stop i stedet for almindelig vigepligtstavler. De øvrige udpegede lokaliteter analyseres nærmere for at undersøge, om fysiske foranstaltninger kan forhindre fremtidige uheld. Udover ombygning af uheldsbelastede lokaliteter er det også i arbejdet med trafiksikkerhed vigtigt, at få trafikanterne til at ændre adfærd gennem oplysning og kampagner, hvorfor Vesthimmerlands Kommune både med fysiske og adfærdsændrende tiltag. Samtidig er det nødvendigt at sikre vejens indretning, så skaderne minimeres når uheldet alligevel sker. Figur 3. Type af part repræsentation i uheld fordelt på by- og landzone. 10

11 Kryds K1: Ranumvej/Mallevej, Ranum K2: Jyllandsgade/Assensvej, Aars K3:Viborgvej/Hestbækvej, Foulum Strækning S1: Rådhusgade ml. Jernbanegade og Blindebomsvej, Løgstør S2: Bregade ml. Vester Ørbækvej og Aalborgvej, Løgstør S3: Næsbyvej ml. Ryttergade og Vesterled, Ranum S4: Himmerlandsgade ml. Ørnevang og Søndergade, Aars S5: Nørregade ml. Tulipanvej og Homlevej, Farsø S6: Søndergade ml. Industrivej og Lagotarvej, Farsø S7: Vesterbro ml. Østergade og Enghavevej, Gedsted S8: Aagade ml., Vandværksvej og Aabrinken, Aalestrup Figur 4. Uheldsbelastede kryds og strækninger i Vesthimmerlands Kommune. 11

12 3.2 Hastighedskort Der bliver løbende udført trafikmålinger på vejene i Vesthimmerlands Kommune. Målingerne registrerer antal køretøjer, hastighed og længde på køretøjerne, så andel af lastbiler kan bestemmes. Alle tre parametre er faktorer, som kan have indflydelse på trafiksikkerheden og den oplevede tryghed på en given lokalitet. I forbindelse med trafikulykker kan hastighed være både en væsentlig uheldsfaktor og skadesfaktor altså hastigheden har betydning for både om uheldet sker, og for hvor alvorlige skader de involverede parter pådrager sig. På figur 5 er påtegnet de hastighedsmålinger der er foretaget de seneste 5 år og hvor gennemsnitshastigheden er målt til over gældende hastighedsbegrænsning. Af hastighedskortet ses det, at der specielt på hovedvejnettet i kommunen sker grove hastighedsovertrædelser. Figur 5. Hastighedsmålinger i Vesthimmerlands Kommune hvor gennemsnitshastigheden er højere end den skiltede hastighedsgrænse. 85%-hastighedsfraktilen er den hastighed, som 85% af de registrerede køretøjer kører under eller omvendt den hastighed, som 15% af køretøjerne overskrider. 12

13 Konkrete ønsker til trygheds- og sikkerhedsfremmende tiltag Som en del af forarbejdet til denne trafiksikkerhedsplan er der indhentet oplysninger om lokaliteter, hvor der opleves utryghed i forhold til trafikken. Oplysningerne er indhentet fra følgende instanser: Borgere Skoler Politiet Borgere Der indkommer løbende henvendelser til vejforvaltningen med ønsker om trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Størstedelen af henvendelserne har fokus på høj hastighed eller ønske om cykelstier og har ofte udgangspunkt i den enkeltes oplevede utryghed ved færdsel på vejen. Fremadrettet vil det stadig være muligt, at kontakte Vesthimmerlands Kommune omkring oplevet utryghed på kommunens vejnet. Der arbejdes i kommunen på at gøre det nemmere for borgerne at indberette til kommunen hele døgnet via en udviklet APP eller på en evt. fremtidig facebook-side for kommunen. Udvikling af løsning pågår stadig under denne trafiksikkerhedsplans udarbejdelse. Skoler og politi De kommunale skoler og ungdomsuddannelserne i Vesthimmerlands Kommune er blevet hørt i forbindelse med udarbejdelse af denne trafiksikkerhedsplan. Skolerne og ungdomsuddannelserne er blevet opfordret til at fremlægge deres viden om problemstillinger i forhold til trafiksikkerhed og tryghed i de enkeltes lokalområde. Derudover er der i forbindelse med evaluering af tiltag ved nogle skoler også fremkommet andre problemstillinger, som også er blevet vurderet i forhold til denne trafiksikkerhedsplan. På samme vis som skolerne, er politiet også inddraget og ligeledes anmodet om at bidrage med den viden de måtte have i forhold til lokaliteter, der bør vurderes i forhold til trafiksikkerhedsplanen. 13

14 4. FOKUS I TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET På baggrund af de gennemførte analyser og undersøgelser er udvalgt fem fokusområder, som Vesthimmerlands Kommune vil koncentrere trafiksikkerhedsarbejdet om i den kommende periode, hvor trafiksikkerhedsplanen er gældende. Analysen af uheldene i perioden har tegnet et klart billede af, at fokus på specifikke fokusområder kan give mest trafiksikkerhed for pengene. Fokusområder Følgende fokusområder er valgt for det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde: Skoleveje Lette trafikanter Gennemfartsveje/indfaldsveje Sprit Strækninger i åbent land Lette trafikanter Mål og indsatser for hvert af fokusområderne er uddybende beskrevet på de følgende sider. Sideløbende med denne trafiksikkerhedsplan er der udarbejdet en handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekterne. Handlingsplanen indeholder forslag til hvilke projekter, der skal gennemføres de kommende år. 4.1 Skoleveje Et af fokusområderne i trafiksikkerhedsplanen er trafikken omkring kommunens skoler. Uheld ved skoler eller med børn involveret fylder heldigvis ikke meget i uheldsstatistikken. Det er dog fortsat vigtigt at have fokus på trafikken ved kommunens skoler. Baggrunden hertil er, at det er i og ved skolen, at børn lærer at færdes sikkert i trafikken og fremtidens trafikale adfærd netop grundlægges i en tidlig alder. På grund af usikre skoleveje vælger mange forældre at køre deres børn i skole, men turen på bagsædet har ofte den konsekvens, at børnene ikke får nok træning i at færdes i trafikken. En konsekvens heraf er, at børnene kan blive usikre i trafikken og samtidig skabe farlige situationer for dem selv eller andre i trafikken. Vesthimmerlands Kommune har i mange år haft fokus på skoleveje. Ved forbedringer af skolevejene har Vesthimmerlands Kommune blandt andet fokus på nye sikre stiforbindelser og fremtidig anvendelse af variable hastighedstavler omkring skolerne (så den tilladte hastighed på vejnettet er lavere når elever skal til og fra skole). Der vil i de kommende år blive mere fokus på samarbejde mellem kommunen og skolerne. Det er vigtigt, at trafiksikkerhedsarbejdet sker på flere fronter. Når kommunen eksempelvis forbedrer en skolevej, er det vigtigt at skolen inddrages i projektet. Dermed kan skolen bidrage med at informere elever/forældre omkring korrekt anvendelse af den forbedrede skolevej så der ikke kun sker fysiske ændringer, men også adfærdsmæssige. Vesthimmerlands Kommune ønsker at der bliver udarbejdet en trafikpolitik for alle kommunens skoler som kan underbygge disse ændringer. Et vigtigt tiltag til ændring af elever og forældres adfærd ved skolerne er at synliggøre problemer og ønsker, hvilket er muligt at fremlægge i en trafikpolitik for den enkelte skole. Det er skolerne selv, som udarbejder trafikpolitikken evt. med hjælp fra kommunens vejforvaltning. Mål for skoleveje På sigt ønskes det at alle skoler har en trafikpolitik På sigt ønskes det at kunne tilbyde alle elever en sikker og tryg skolevej, så en større andel af elever bliver selvtransporterende Tiltag ved skoleveje Gennemførelse af skolevejsprojekter på udvalgte skoleruter Løbende gennemgang af de trafikale forhold ved skolerne Skoler i kommunen motiveres til og hjælpes med udarbejdelse af trafikpolitik Gennemføre kampagner for at få flere elever til at blive selvtransportende. 14

15 Hvad er en trafikpolitik? En trafikpolitik er en plan for den enkelte skole, som skal være med til at gøre trafik og trafiksikkerhed til en del af skolens dagligdag. Trafikpolitikken beskriver, hvordan trafik og trafiksikkerhed indgår i og omkring skolen. Den kan også beskrive aktiviteter i løbet af året og give inspiration og overblik til brug i undervisningen. Politikken beskriver ligeledes, hvordan elever, forældre og ansatte på skolerne bør færdes i trafikken til og fra skole og hvordan trafik kan indarbejdes i undervisningen. Dermed skabes der en fælles forståelse af, hvordan skolen ønsker at håndtere udfordringerne omkring sikker færden i trafikken, brug af sikkerhedsudstyr og færdselsundervisning. Hvad gør trafikpolitikken for skolen? Målretter arbejdet med at give børn og unge gode trafikvaner Skaber opmærksomhed omkring bedre trafikal adfærd Samler de trafikindsatser i skolen, der optager forældrene Større engagement fra kommune, skoleledelse, lærere, forældre og elever En trafikpolitik tydeliggør dermed skolens rolle i at forbedre trafiksikkerhed, og giver dermed skoledelsen et fingerpeg om vigtigheden af at afsætte ressourcer til arbejdet. Den er også et redskab for færdselskontaktlæreren til at motivere og inspirere kollegaerne i forhold til færdsundervisningen. En trafikpolitik udarbejdes i samspil mellem elevråd, skolebestyrelse og skolens ledelse og vedtages af skolebestyrelsen. Trafikpolitikken sender derfor et tydeligt signal, både internt og eksternt, om skolens engagement i sikker skoletrafik. 15

16 4.2 Lette trafikanter Når cyklister, knallertkørere og fodgængere (også betegnet lette trafikanter ) er impliceret i et trafikuheld, er der stor sandsynlighed for at de kommer til skade, da uheldene ofte sker som sammenstød med en bil eller et andet motorkørertøj. De lette trafikanter er især udsatte i trafikken i byområder, hvor de udgør en stor andel af de samlede trafikanter, og hvor der er mange konfliktpunkter med biler. I Vesthimmerlands Kommune er 59 % af de tilskadekomne i byzone lette trafikanter. Derfor gør Vesthimmerlands Kommune en ekstra indsats overfor de lette trafikanter. Dette gøres bl.a. ved forbedring af trafiksikkerheden i kryds og krydsninger af større veje, hvor der er mange fodgængere og cyklister, ved udpegning og sikring af et sammenhængende cykelrutenet og ved forbedring af forholdene for de lette trafikanter i signalanlæggene. I Vesthimmerland Kommune er der registreret 25 uheld med cyklister, hvor der i den forbindelse er registreret 10 alvorligt tilskadekomne og 6 lettere tilskadekomne. I 3 ud af 4 af uheldene med cyklister har modparten været en personbil. Ud fra de registrerede uheld med cyklister er der identificeret en række tiltag med potentiale til at forbedre trafiksikkerheden for cyklister. Generelle tiltag mod uheld med cyklister Afkortet cykelsti ved signalregulerede kryds Overkørsler i vigepligtsregulerede kryds Cykelfelter Hastighedsdæmpende foranstaltninger Kampagner: Synlige cyklister, god adfærd i trafikken, brug af cykelhjelm m.v. Uheld med knallert-30 udgør i Vesthimmerlands Kommune 7 % af uheldene, men antallet af tilskadekomne blandt knallertfører ligger på 17 % af det samlede antal. Der er registreret 3 dræbte, 18 alvorligt tilskadekomne og 10 lettere tilskadekomne, som har benyttet en knallert-30. I 85 % af politiregistrerede knallertuheld har en personbil været knallertkørerens primære modpart. uheldsimplicerede knallertkørere ikke anvendte hjelm. På disse to områder er der således plads til forbedring af knallertkørernes adfærd. Ud fra de registrerede uheld med knallert-30 er der identificeret en række tiltag med potentiale til at forbedre trafiksikkerheden for knallertkørere. Generelle tiltag mod uheld med knallert-30 Afkortet cykelsti ved signalregulerede kryds Overkørsler i vigepligtsregulerede kryds Cykelfelter Hastighedsdæmpende foranstaltninger Kampagner: God adfærd i trafikken, brug af hjelm m.v. Politikontrol: Spiritus og hjelm Uheld med fodgængere udgør i Vesthimmerlands Kommune 2 % af uheldene, men antallet af tilskadekomne blandt fodgængere ligger på 7 % af det samlede antal. Alvorlighedsgraden for uheld med fodgængere udgør 81 %, hvilket vil sige, at der i gennemsnit er registreret 8 tilskadekomne fodgængere for hvert 10. fodgængeruheld. Der er registreret 2 dræbte, 6 alvorligt tilskadekomne og 5 lettere tilskadekomne fodgængere. I 73 % af de politiregistrerede knallertuheld har en personbil været knallertkørerens primære modpart. Ud fra de registrerede uheld med fodgængere er der identificeret en række tiltag med potentiale til at forbedre trafiksikkerheden for disse. Generelle tiltag mod uheld med fodgængere Krydsningsheller Hastighedsdæmpende foranstaltninger for motorkøretøjeroverkørsler i vigepligtsregulerede kryds Fortove Hastighedsdæmpende foranstaltninger 17 % af de uheldsimplicerede knallertkørere var spirituspåvirkede over promillegrænsen, ligesom 31 % af de 16

17 Mål for lette trafikanter Skabe et sikkert og sammenhængende stinet i og mellem kommunens byer Halvere antallet af dræbte og tilskadekomne lette trafikanter fra 2010 til 2020, hvilket betyder en reducering fra 60 dræbte og tilskadekomne til 30 Gennemføre trafiksikkerhedsinspektion af de vigtigste fodgænger- og cykelforbindelser 17

18 4.3 Gennemfartsveje I Vesthimmerlands Kommune er der mange mindre landsbyer og bysamfund, hvor det ønskes at forbedre trafiksikkerheden. Her er problemet oftest, at der køres med for høj hastighed på gennemfartsvejen gennem landsbyen. For at gøre landsbyerne mere trafiksikre, ønsker kommunen at starte på en trafiksikkerhedsinspektion af alle landsbyerne og mindre bysamfund, der gennemskæres af en overordnet vej. I den forbindelse vil kommunen inddrage borgere, landsbyråd og erhverv for at høre, hvordan de oplever trafikforholdene og hvilke ønsker, de har til forbedringer. I tillæg til fokusområdet omkring gennemfartsveje viser den gennemførte uheldsanalyse, at der knytter sig et særligt potentiale for trafiksikkerhedsforbedringer på i alt 5 gennemfarts/indfaldsveje, som også er omfattet af kommunens sortpletarbejde. Dette omfatter S2, S4, S5, S6 og S7 se figur 4 side 11. For at finde ud af hvor vejene kan gøres mere sikre, vil forbedringen at trafiksikkerheden på gennemfartsvejene begynde med at der gennemføres en trafiksikkerhedsinspektion af alle gennemfartsveje. Der vil bl.a. være fokus på oversigtforhold, cykelstier og hastighedsreducerende tiltag. Hovedparten af de uheldsimplicerede på gennemfartsvejene er personbiler, hvor disse er involveret i 86 % af uheldene. Den store andel af personbiler medfører, at trafiksikkerhedsindsatserne på gennemfartsvejene målrettes uheld med motorkøretøjer. Sortpletter på gennemfartsveje S2: Bregade ml. Vester Ørbækvej og Aalborgvej, Løgstør S4: Himmerlandsgade ml. Ørnevang og Søndergade, Aars S5: Nørregade ml. Tulipanvej og Homlevej, Farsø S6: Søndergade ml. Industrivej og Lagotarvej, Farsø S7: Vesterbro ml. Østergade og Enghavevej, Gedsted 18

19 Mål for gennemfartsveje Øge trafiksikkerheden på uheldsbelastede lokaliteter samt sænke hastigheden på gennemfartsveje. Tiltag ved gennemfartsveje Hastighedsdæmpende tiltag Kampagner og kontrol; Fokus på hastighed Gennemføre fysiske tiltag ved uheldsbelastede lokaliteter Gennemføre trafiksikkerhedsinspektion i landsbyer og mindre bysamfund Gennemføre fysiske tiltag fundet ved trafiksikkerhedsinspektion Hastighedsdæmpende tiltag er relevante, da hastighedsniveauet er højere på gennemfartsvejene end på det øvrige vejnet i byen. Der er en veldokumenteret sammenhæng mellem hastighed, uheldsforekomst og uheldenes alvorlighedsgrad. Jo hurtigere der køres, desto flere uheld indtræffer og jo mere alvorlige er uheldene. Et konkret tiltag er eksempelvis indsnævring af brede kørespor, så vejen ikke opfordrer til for høj hastighed eller etablering af f.eks. hævede flader i mindre bysamfund. [Figur: Planlægning af veje og stier i åbent land, oktober 2012] 19

20 4.4 Strækninger i åbent land I landzone er der registreret 146 uheld med 126 tilskadekomne til følge heraf. I landzone er der registreret 10 dræbte, 61 alvorligt tilskadekomne og 55 lettere tilskadekomne. Den høje alvorlighed for uheldene skyldes det generelle højere hastighedsniveau, som er der i landzone. 64 % af uheldene i åbent land er registreret på lige vej og kurve, hvilket typisk forbindes til de lange strækninger i landzone. I 30 % af de registrerede uheld på disse strækninger, er en kollision med en fast genstand udenfor vejbanen registreret. Vejudformningen registreret ved uheld i åbent land er vist på figur 7. Ud fra de registrerede uheld på lige vej og kurve i åbent land er det essentielt at have fokus på kurveuheld, mødeuheld og uheld med faste genstande. På baggrund af disse typer af uheld, er der identificeret en række tiltag med potentiale til at forbedre trafiksikkerheden for bilisterne på vejene. Tiltag ved gennemfartsveje Rumleriller på lokaliteter med mødeuheld Kampagner og kontrol; Fokus på hastighed Gennemføre trafiksikkerhedsinspektion af grå strækninger Gennemføre trafiksikkerhedsinspektion med fokus på den selvforklarende vej og sikre sideområder Gennemføre fysiske tiltag fundet ved trafiksikkerhedsinspektion Figur 7. Uheld i landzone fordelt efter vejudformning 20

21 Mål for strækninger i åbent land Sikre den selvforklarende 1 og den tilgivende 2 vej samt sænke hastighederne på landevejene. Uheld med høj hastighed Ved 41 % af alle dødsulykker er høj hastighed vurderet at have været medvirkende til ulykkens opståen. [Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013] 1) Den selvforklarende vej er en vej, der gennem indretning og udformning fremstår genkendelig, klar og tydelig for trafikanten, således denne ikke er i tvivl om vejens forløb og hvordan man skal agere som trafikant mht. f.eks. hastighed og vigepligt. 2) Den tilgivende vej er en vej, hvor konsekvenserne ved en ulykke reduceres ved f.eks. at fjerne faste genstande tæt ved vejen. 21

22 4.5 Spiritusuheld Spiritus er i Vesthimmerland en medvirkende årsag til alt for mange trafikuheld. Der er perioden registreret 71 spiritusuheld, hvilket svarer til 24 % af alle registrerede uheld. Landsgennemsnittet i samme periode var ca. 17 %. I de 71 spiritusuheld er der registreret 79 spirituspåvirkerede fører, hvilket faktisk betyder, at der er registreret flere spirituspåvirkerede fører ved samme uheld. Spiritusuheld Spiritusuheld er her defineret som uheld med trafikanter, hvor politiet har registreret en promille højere end 0,5, eller vurderet trafikanten som påvirket. Undersøgelsen af de spiritusuheld som er sket i Vesthimmerlands Kommune viser at hele 47 % af de spirituspåvirkerede fører er i alderen år, hvilket også er vist på figur 9. Aldersgruppen år er repræsenteret med 23 % af de tilskadekomne i spiritusuheldene, så det er ikke alene nok at have fokus på de unge bilister i kommunen. Selvom det kun er 63 % af spiritusuheldene som er sket i landzone, er 86 % af de tilskadekomne i spiritusuheld kommet til skade i landzone. Et sådan faktum kan relateres til det højere hastighedsniveau i landzone. Indsatsen målrettet spiritusuheld er hovedsageligt fokuseret på kampagner. Tiltagene inden for dette indsatsområde er primært knyttet modholdningsbearbejdning og information. Der har i alt været 35 dræbte og tilskadekomne i spiritusuheld, svarende til 19 % af alle de tilskadekomne i trafikuheld. Den største andel af uheld med spirituspåvirkede fører findes ved fører af varebil, hvor 29 % af alle uheldsimplicerede førere har været påvirkede, se figur 8. Tiltag mod spiritusuheld Kampagner/information (fælleskampagne) i samarbejde med Region Nordjylland Figur 8. Spirituspåvirkede uheldsimplicerede førere fordelt på transportform. 22

23 Mål for spiritusuheld Nedbringe antallet af færdselsuheld, hvor spiritus er en medvirkende årsag. Figur 9. Uheldsimplicerede spirituspåvirkede førere fordelt på alder divideret med antallet af årgange i aldersgruppen. 23

24 5. TRAFIKSIKKERHED I VESTHIMMERLAND Der er flere forskellige måder, hvorved det er muligt at arbejde med trafiksikkerhed. Arbejdet med at fremme trafiksikkerheden i Vesthimmerlands Kommune kan inddeles i tre områder: Drift/løbende opgaver Samarbejde Projekter. Drift/løbende opgaver Mange af de opgaver der løses i kommunens vejafdeling har afsæt i et trafiksikkerhedshensyn. Der kan i forbindelse med de løbende opgaver nævnes følgende: Rabatslåning Rabatsaneringer Asfalt Udbedring af huller i vejen Renholdelse Skiltearbejde Stribearbejde Brolægning Vintertjeneste Snerydning Trafiktællinger Uheldsstedfæstelse Uheldsanalyser Mobile fartvisere Din fart Projekter Når der planlægges fysiske tiltag i kommunen, enten som vejanlæg eller i form af lokalplaner, er det vigtigt, at der tages højde for såvel trafiksikkerheden som tilgængeligheden. En metode til at sikre, der bliver taget højde for trafiksikkerheden og tilgængeligheden, er ved at gennemføre trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisioner på nye anlægsprojekter 1. På eksisterende anlæg kan der udføres tilgængelighedsrevisioner samt trafiksikkerhedsinspektioner 2. Udover de udvalgte fokusområder og fokus på reduktionen af antallet af dræbte og tilskadekomne, er der mht. arbejdet med trafiksikkerhed i Vesthimmerlands Kommune stort fokus på, at alle nye anlægsprojekter gennemgår revision. Ligeledes er det et mål, at eksisterende anlæg gennemgår trafiksikkerhedsinspektion og eventuelt tilgængelighedsrevision, hvilket dog ikke har direkte relation til trafiksikkerhedsplanen. Vesthimmerlands Kommune har altså et mål om, at der udføres; Trafiksikkerhedsrevision på alle større anlægsprojekter og lokalplaner Tilgængelighedsrevision på alle større anlægsprojekter og lokalplaner, hvis relevant Trafiksikkerhedsinspektion på 50 km vej om året Tilgængelighedsrevision på relevante eksisterende lokaliteter Samarbejde Arbejdet for at fremme trafiksikkerheden, og dermed forhindre at borgere kommer til skade på vejene, foregår via mange forskellige aktører og projekter i kommunen. Samarbejdet mellem alle disse aktører er derfor også en vigtig del af det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde i kommunen. Ved at samarbejde aktørerne imellem skabes grundlag for at støtte de aktiviteter, som bl.a. foregår på kommunens skoler i forbindelse med færdselsundervisning. Erfaringer fra andre instanser er også et vigtigt element i trafiksikkerhedsarbejdet. Om det drejer sig om erfaringer omkring fysiske tiltag eller kampagnetiltag, er det vigtigt at udnytte den viden og de kommunikationskanaler, der er til stede. Ved at udnytte disse erfaringer er det således muligt at opnå den bedst mulige løsning. 1) Trafiksikkerhedsrevision: En trafiksikkerhedsrevision er en systematisk og uafhængig sikkerhedsmæssig granskning af vej- og trafikprojekter. Tilgængelighedsrevision: Tilgængelighedsrevision er en metode til systematisk at gennemgåvejprojekter og kontrollere, om tilgængeligheden tilgodeses. 2) Trafiksikkerhedsinspektion: Trafiksikkerhedsinspektion er en metode til systematisk vurdering af sikkerhedsforholdene på eksisterende vejanlæg. 24

25 Hvem arbejder kommunen sammen med - og om hvad? Skolerne - Færdselskontaktlærere på skolerne - Trafikpolitik på skolerne - Kampagner - Skoleveje Andre kommuner - Fælles kampagner - Erfaringsudveksling Rådet for Sikker Trafik - Kampagner - Netværk og kurser for færdselskontaktlærere Politiet - Skolerne/færdselskontaktlærere - Hastighed indsatser - Skoleveje - Projekter 25

26 Udgivet januar 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen Vesthimmerlands Kommune Frederik IX s Plads Farsø Udarbejdet i samarbejde med Rambøll.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune 1. Indledning Vesthimmerlands Kommune har i 2015 udarbejdet en trafiksikkerhedsplan gældende frem til 2018. Nærværende handlingsplan indeholder

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2013 Offentlig fremlæggelse af Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020 1. Resume Forslag til Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Januar 2008 Forord I 2006 kom 169 personer til skade eller mistede livet i trafikken på vejene i den nuværende Esbjerg Kommune, hvoraf 137 personskader forekom på kommunevejene

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Side 1 10 gode grunde til at lave trafikpolitik på landets skoler Et godt værktøj for skoler og kommuner. I denne pjece giver vi 10 gode grunde til, hvorfor en trafikpolitik

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson,

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Trafi ksikkerhed 2009

Trafi ksikkerhed 2009 Trafi ksikkerhed 2009 November 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Denne rapport beskriver trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen i 2009, hvor formålet er at reducere antallet

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Trafi ksikkerhedsplan 2009

Trafi ksikkerhedsplan 2009 Trafi ksikkerhedsplan 2009 Juni 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord xx xx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune 9 2.1 Ingen sorte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN 2016-2020 Indholdsfortegnelse FORORD 2 PLANENS INDHOLD 3 STATUS FOR PLAN 2011-2015 4 KAMPAGNER 6 UDPEGNING AF PROBLEM STEDER 7 MÅLSÆTNINGER 11 INDSATSOMRÅDER 13 NETVÆRK

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016. Trafiksikkerhedsplan. Forslag

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016. Trafiksikkerhedsplan. Forslag TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016 Trafiksikkerhedsplan Forslag Vejen Kommune Områdekontor Holsted Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejenkom.dk Telefon: 7996 5000 Indhold forord 4

Læs mere

4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8 4.1.1 Personskader...8

4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8 4.1.1 Personskader...8 Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Trafiksikkerhedsplan 2012 2018 1 1 Forord...2 2 Indledning...3 2.1 Læsevejledning...4 3 Fra politik til handling...5 4 Målsætninger...7 4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8

Læs mere

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat.

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat. N O TAT Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan Dagsorden Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015 Udvikling i uheld og personskader i perioden 2007-2014 Disponering af trafiksikkerhedsmidler i 2015 Rundkørslen

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsrådet

Referat Trafiksikkerhedsrådet Referat : Mandag den 09. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (Formand) Bente Marker (Center for Dagtilbud

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED BILAG 5 VEJPLAN 24 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED STATUSREDGØRELSE 24 VEJKONTORET - FEBRUAR 24 BAGGRUND I 1994 tilsluttede hus Kommune sig Færdselssikkerhedskommissionens mål om at mindske antallet

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016 Baggrundsrapport idèhøring Vejen Kommune Områdekontor Holsted Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejenkom.dk Telefon: 7996 5000 Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

NOTAT. Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017. Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler. Notat nr.: 05. Rev.: 0

NOTAT. Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017. Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler. Notat nr.: 05. Rev.: 0 NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017 Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler Notat nr.: 05 København, den 31.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0319 Reference: epr@moe.dk Rev.:

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORORD 5 2 INDLEDNING 7 2.1 Tønder Kommune har et ansvar 7 2.2 Trafikuheld på kommunevejene 8 2.3 Trafikuheld på statsvejene 10 3 VISION, MÅLSÆTNING OG SUCCESKRITERIER

Læs mere

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune 2016-2017 Rundkørsel v/ Søllested INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 1 FORORD 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 2.1 Trafikantarter 2.2 Spiritus 2.3

Læs mere

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år?

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Færdselssikkerhedskommissionens næste handlingsplan Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007 Mål for 2012:

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan Udkast December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan December 2009 Ref. 8649045 Version 6 Udarbejdet af JKD Kontrolleret af TBN Godkendt af JPD Rambøll Danmark

Læs mere

Sønder Omme. Filskov. Grindsted. Billund. Stenderup / Krogager. Hejnsvig. Trafiksikkerhedsplan. Vorbasse

Sønder Omme. Filskov. Grindsted. Billund. Stenderup / Krogager. Hejnsvig. Trafiksikkerhedsplan. Vorbasse Sønder Omme Filskov Grindsted Billund Stenderup / Krogager Hejnsvig Trafiksikkerhedsplan Vorbasse Billund Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt af Billund Byråd den 27. oktober 2009 Udarbejdet af Billlund

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

Trafikpolitiske målsætninger

Trafikpolitiske målsætninger Thisted Kommune Trafikpolitiske målsætninger 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By.

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By. Svendborg Kommune Hastighedsplan for Svendborg Kommune Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014 ROSKILDE KOMMUNE

Trafiksikkerhedsplan 2014 ROSKILDE KOMMUNE Veje og Grønne Områder UDKST Veje og Grønne Områder Trafiksikkerhedsplan 2014 ROSKILDE KOMMUNE Indhold FORORD... 3 PLNENS INDHOLD... 4 STTUS... 5 UDPEGNING F PROBLEMER... 6 MÅLSÆTNINGER... 9 INDSTSOMRÅDER...

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Trafiksikkerhed. December 2015

Trafiksikkerhed. December 2015 Trafiksikkerhed December 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Indledning 3. Kortlægning og baggrundsmateriale 4. Målsætning og vision 5. Temaer og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Indledning 3. Kortlægning og baggrundsmateriale 4. Målsætning og vision 5. Temaer og indsatsområder 6 ldsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kortlægning og baggrundsmateriale 4 Målsætning og vision 5 Temaer og indsatsområder 6 Virkemidler 7 Projekter og økonomi 10 Realisering af Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Strategi og indsatsområder for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Juni 2013 Udviklingsforvaltningen

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejregel for udformning af veje og stier i åbent land Grundlag

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2015

Trafikuheld på Frederiksberg 2015 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2010 UDKAST Stiplan 2010 - Høringsudgave Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 7. maj 2010 2 Indhold

Læs mere

Trafikpolitik Frejlev Skole

Trafikpolitik Frejlev Skole Trafikpolitik Frejlev Skole Indholdsfortegnelse Frejlev Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 14 Samarbejde

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde Velkommen Erik Basse Kristensen 1 Program Velkomst og nye mål - hvad betyder de? Erik Basse Kristensen, COWI Hvad koster ulykkerne kommunerne? Svend

Læs mere

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus...

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus... Uheldsanalyse 2010-2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Indledning... 6 Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7 Fokusområde 1: For høj hastighed... 14 Fokusområde 2: Spiritus... 15 Fokusområde 3: Uopmærksomhed...

Læs mere

Trafiksikkerhed. Juni 2015

Trafiksikkerhed. Juni 2015 Trafiksikkerhed Juni 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere