ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER"

Transkript

1 ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Rapportskabelon til Miljømåling trafikstøj Orientering nr. 44 Revision 1 PFi/CB/ilk 8. maj 01 Resume Formålet med denne orientering er at give et overblik over krav og forventninger til rapporter af typen Miljømåling trafikstøj og primært at fungere som rapportskabelon for trafikstøjberegninger. Rapporten omhandler vej- og jernbanestøj og kan således bruges som huskeliste for begge typer beregningsrapporter. En redigerbar udgave af rapporten kan downloades fra Indhold 1. Indledning.... Rapportskabelon Miljømåling trafikstøj... 4 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger c/o DELTA Venlighedsvej Hørsholm Tlf.: Fax: RL 0/11

2 MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 1 Indledning Med indførelsen af Miljømåling - trafikstøj har Referencelaboratoriet fundet det relevant at udarbejde en rapportskabelon for dokumentation af trafikstøjberegninger (vej og jernbane). Rapportskabelonen kan downloades som et Word-dokument fra Referencelaboratoriets hjemmeside og således danne basis for rapportering af vejstøj og/eller jernbanestøj som Miljømåling - trafikstøj. Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i en konkret støjsag, og eksemplet er udarbejdet med tilladelse fra Ballerup Kommune, som var rekvirent på de oprindelige støjberegninger. Resultaterne og forudsætninger er dog modificeret og kan derfor ikke benyttes til andet end dette eksempel-formål. Rapportskabelonen er ikke nødvendigvis fyldestgørende for alle tænkelige typer af vej- og jernbanestøjberegninger, men omhandler de forudsætninger og den dokumentation, som anses nødvendige i en Miljømåling trafikstøj rapport, herunder behandling og fremkomst af trafikforudsætninger: De trafikale forudsætninger skal afklares i samarbejde med den relevante trafikmyndighed. For vejtrafik vil det typisk være Kommunen eller Vejdirektoratet. For jernbanetrafik er det Trafikstyrelsen. Trafikdata fremskrives 10 år. Ud over almindelig vækst kan der være fremtidige anlægsprojekter med betydning for trafikmængden i den aktuelle sag, hvorfor den relevante myndighed bør fremkomme med prognoser for trafikken. Hvis der er forhold, som taler for at der benyttes en anden horisont end 10 år, skal dette begrundes. For jernbanestøj tydeliggøres hvilke togtyper, der repræsenterer den fremtidige trafik. Der mangler ofte fyldestgørende oplysninger om trafikkens sammensætning, aktuelle hastigheder mv. Fordeling mellem køretøjskategorier og togtyper, hastigheder mv. kan i sådanne skønnes ud fra de almindeligt benyttede vejledninger (fx [1], [7]). Støjgrænser er som regel fastsat i Kommuneplanen og eventuelle lokalplaner for området. Man skal være opmærksom på eventuelle afvigelser fra Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Der kan også være tale om mindre afvigelser i formuleringer mv. som kan være betydningsfulde i konkrete sager. Ubestemtheden på resultatet skal angives, men der er ikke tale om, at ubestemtheden på beregningerne kommer den støjende part til gode i planlægningsmæssige sager. En grænseværdi i et punkt er ikke overholdt, hvis det beregnede resultat er større end grænseværdien. Der kommer til stadighed større eller mindre opdateringer af beregningssoftware og det er vigtigt, at modtageren af rapporten kan få kendskab til, hvordan beregningssoftwaren kontrolleres.

3 MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Det godkendte laboratorium skal derfor have en politik for godkendelse af nye udgaver og versioner, inden de benyttes til beregninger. For trafikstøj benyttes blandt andet Miljøstyrelsens udarbejdede testeksempler til Nord000 til kontrol af at beregningssoftwarens validitet. I RL0/96 er denne problemstilling behandlet i Appendiks 5: Krav til beregningsprogrammer. Referencelaboratoriet håber, at denne rapportskabelon kan være til støtte for de godkendte laboratorier såvel som for modtagere af rapporter af typen Miljømåling - trafikstøj. 3

4 MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Rapportskabelon Miljømåling trafikstøj 4

5 Miljømåling - trafikstøj

6 Side af 17 Resumé Rapporten omhandler vej- og jernbanestøj ved et område langs Hovedvejen i Ballerup, der tænkes udlagt til etageboliger. Formålet er at bestemme den forventede trafikstøjbelastning ved de planlagte boligfacader. Støjberegninger viser: Vejstøjen overskrider de vejledende støjgrænser med op til 11 db - primært ved facader, som vender ud mod Hovedvejen. Støjen fra jernbanen overskrider ikke de vejledende grænseværdier på L den = 64 db og L pamax = 85 db. Til det videre forløb er det foreslået at se på en række mulige støjreducerende tiltag: Benyttelse af 3. generations vinduer (russervinduer) i facader, der vender mod Hovedvejen og Sidevejen for overholdelse af indendørs støjkrav med åbne vinduer til nye boliger i eksisterende støjbelastet byområde. Undersøgelse af effekten af støjreducerende asfaltbelægninger. Belysning af virkningen af støjafskærmning langs facader mod Hovedvejen, Sidevejen og langs områdernes sydlige afgrænsning. Der skal mere detaljerede støjundersøgelser til for at dokumentere, om disse forslag giver den fornødne reduktion af støjen ved de to bygninger. Området har tidligere været bebygget med etageboliger og ligger i tilknytning til eksisterende etageboliger, og der kan således være tale om huludfyldning - dvs. etablering af nye boliger i et eksisterende støjbelastet byområde. Støjundersøgelserne tager i første omgang ikke udgangspunkt heri.

7 Side 3 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål Støjgrænser Støjberegninger og beregningspositioner Vejstøj Jernbanestøj Resultater Resultater for vejstøj Resultater for jernbanestøj Ubestemthed Konklusion Vurderinger og fortolkninger Referencer Bilag 1 - Vejtrafikdata Bilag - Orienterende støjkonturkort... 17

8 Side 4 af Baggrund og formål Som led i etableringen af to nye etageejendomme i et eksisterende støjbelastet boligområde i Ballerup har Rådgiver A/S beregnet vejstøjen og jernbanestøjen ved de planlagte bygninger. Beregningerne er udført for Byg A/S og Ballerup Kommune har bistået med kortmateriale og trafikdata for vejene. Herudover har Trafikstyrelsen leveret trafikdata for jernbanen. Kontaktpersoner for de involverede parter er: Part Kontakt Adresse Kontakt Byg A/S Anders Andersen Entreprenørvej 1, Ballerup Ballerup Kommune Jens Jensen Rådhuset, Ballerup Rådgiver A/S Ole Olesen Rådgivervej 1, Ballerup Bygningernes placering tæt ved Hovedvejen, Sidevejen og jernbanen gør, at det er sandsynligt, at trafikstøjen ved området ikke overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vej- og jernbanestøj. Derfor har Ballerup Kommune betinget, at der gennemføres støjberegninger og eventuelle tiltag til at nedbringe støjen, før der på området kan etableres boliger eller anden støjfølsom bebyggelse. Der er ikke udarbejdet lokalplan for området, og denne undersøgelse er en del af forberedelserne til lokalplanarbejdet. Der har tidligere været etageejendomme på området, men disse er nedrevet for år tilbage. Projektet omfatter opførelsen af to etageboligblokke (Bygning 1 og ), som skitseret på situationsplanen Figur 1. Bygning 1 er planlagt til boliger i tre etager og Bygning til boliger i fem etager. Bygningerne placeres i et eksisterende byområde med etageejendomme. Området vest for bygningerne er udlagt til bykerne (blandet bolig og erhverv). Området øst for Hovedvejen er udlagt til boligformål. Ud for byggeområdet består Hovedvejen af to adskilte vejbaner, hver med to spor. Vejen ligger nogenlunde i plan med byggeområdet, men i den sydlige ende, hvor vejen føres over jernbanen, er vejen hævet op til 1. sals højde ud for position 4, se Figur 1. Ud for sydfacaden af Bygning 1 ligger jernbanen i en ca. 5 m dyb afgravning med svagt skrånende kanter.

9 Side 5 af 17 Figur 1 Situationsplan for nye etageboliger i Ballerup. Placeringen af bygningerne er omtrentlig, da der ikke er udarbejdet en detaljeret plan for arealerne. De berørte områder er indrammetmed stiplet linje.

10 Side 6 af 17. Støjgrænser Kommuneplanens bestemmelser om støj henviser til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for veje og jernbaner. De fremgår af Miljøstyrelsens vejledning 4/007: "Støj fra veje" [] og af et tillæg fra juli 007 til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997: "Støj og vibrationer fra jernbaner" [3], [4]. De vejledende grænseværdier for trafikstøj er beregnet til planlægningsbrug og gælder for udlægning af nye støjfølsomme områder langs eksisterende veje og jernbaner. Tabel 1 viser en oversigt over de vejledende grænseværdier. Vejledende grænseværdier for trafikstøj Områdetype Veje Jernbaner Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, campingpladser) Lden = 53 db Lden = 59 db Rekreative områder i eller nær byområder (bydelsparker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser) Lden = 58 db Lden = 64 db Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer)* Lden = 58 db Offentlige formål (hospitaler, skoler o.l.) Lden = 58 db Lden = 64 db Liberale erhverv (hoteller, kontorer m.v.) Lden = 63 db Lden = 69 db Lden = 64 db LpAmax = 85 db *Se teksten vedr. grænseværdier for maksimalstøjen LpAmax Tabel 1 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra veje og for jernbaner. Støjgrænserne gælder for såkaldt "frit felt", dvs. uden indregning af en lydrefleksion fra boligens egen facade. De vejledende støjgrænser for veje og jernbaner er beregnet på planlægningsbrug, og de er udtrykt ved indikatoren Lden (day/evening/night level). Ved bestemmelse af Lden vægter støjen fra trafikken om aftenen og om natten mere end støjen om dagen. Således tillægges støjen om aftenen +5 db for perioden kl. 19- og +10 db for natperioden kl For jernbaner er der desuden krav til det maksimale støjniveau LpAmax i forbindelse med togpassager. Kravet gælder ved facader til opholdsrum. Herudover gælder krav til vibrationsniveauet i de enkelte boliger. Den vejledende grænseværdi for maksimalstøjen er 85 db (LpAmax, målt/beregnet svarende til tidsvægtning Slow). Grænseværdien for vibrationer er 75 db (KB-vægtet accelerationsniveau) på gulv inde i boligen. For at undgå vibrationer er

11 Side 7 af 17 der fastsat en planlægningsmæssig mindsteafstand på 5 m fra S-baner og lokalbaner, 50 m fra fjernbaner, som er afstanden mellem spormidte og de nævnte arealanvendelser (bortset fra nyttehaver). Hvis det kan dokumenteres, at vibrationsniveauet kan overholdes, kan der dog bygges tættere. Det bemærkes, at denne undersøgelse ikke omhandler vibrationer fra jernbanen. 3. Støjberegninger og beregningspositioner De planlagte bygninger (Bygning 1 og, Figur 1) ligger umiddelbart op til Hovedvejen, Sidevejen og jernbanen (S-banen), og det er derfor sandsynligt, at området er belastet af støj, som overstiger de vejledende grænseværdier. Ballerup Kommune har leveret data om topografi, terrænoverflade, koter, linjeføring af jernbane, vejmidter og bygningspolygoner i form af digitale kort. Rådgiver har bearbejdet de digitale kort og opbygget en 3D-støjmodel til beregningerne i det benyttede beregningsprogram. Højden af de mest relevante bygninger med betydning for støjudbredelsen er skønnet af Rådgiver, hvis ikke der har været præcise oplysninger til rådighed. Der er udført punktberegninger ved de to bygninger, hvor det er vurderet, at støjbelastningen vil være størst. Der er supplerende beregnet støjkonturplot for byggeområdet. Ved punktberegningerne er støjbelastningen bestemt som fritfeltsværdi, således at de beregnede støjniveauer kan sammenlignes med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Støjkonturer kan almindeligvis ikke udarbejdes, så de viser fritfeltsværdier af støjen. Det skyldes, at reflekterende facader o.l., som har betydning for støjudbredelsen til punkter ved andre end egen facade, kan give anledning til refleksioner fra egen facade, hvorved støjen tæt ved egen facade forøges. De viste støjkonturer skal derfor betragtes som vejledende, og de er udelukkende medtaget af hensyn til overblikket over de udarbejdede støjberegninger. Ved eventuelle efterfølgende beregninger, hvor områdets layout er på plads, skal der foretages punktberegninger på de mest støjbelastede udeområder. Ved støjberegningerne er der udlagt seks beregningspositioner på området 1,5 m over terræn (se i Figur 1) og ved højder svarende til de enkelte etageniveauer (svarende til en placering /3 oppe ad vinduerne). Det mest støjbelastede punkt på området angiver således støjbelastningen i området. Ved beregningerne er der ikke taget højde for ikke fastlagte bygningers placering og højde samt eventuel layout af udeområder. Position 1, 3 og 4 repræsenterer den formodede højeste støjbelastning langs bygningernes facade mod Hovedvejen. Position 5 repræsenterer den formodede højeste støjbelastning fra jernbanen ved Bygning. Det forventes, at støjen fra jernbanen er uden betydning ved Bygning 1.

12 Side 8 af 17 Position og 6 repræsenterer støjen ved de formodede mest stille facader ud mod et opholdsområde, der ikke er udarbejdet planer for endnu. Som supplement til punktberegningerne er der som nævnt udarbejdet et støjkonturkort for området, se Bilag. Ved udarbejdelsen er der indlagt et fintmasket net af beregningspositioner på hele området i en højde af 1,5 m over terræn. Støjkonturkortet viser støjens fordeling i området i forskellige farver afhængig af støjbelastningens størrelse. Støjkonturkortet viser ikke de præcise fritfeltsværdier, og resultaterne er derfor orienterende. Ved beregningerne er der benyttet ni vejrklasser. Alle terrænoverflader er modelleret som terrænklasse F, svarende til en hård grus- eller asfaltoverflade med ruhedsklasse N. Bygningsrefleksioner er medtaget og der er benyttet absorptionskoefficient 0,, svarende til refleksionstab 1 db. 3.1 Vejstøj Støjberegningerne er udført efter Nord000-metoden for vejstøj, som foreskrevet af Miljøstyrelsen. Metoden er beskrevet i [5]. Til selve beregningerne er <Støjberegningsprogram>, version x.x (dato dd-mm-åååå) benyttet. Der er for Hovedvejen og Sidevejen udført trafiktællinger (ÅDT) i 006. For Hovedvejen er trafiktællingen opgjort hver retning for sig (separate vejbaner), for Sidevejen er tællingen opgjort som summen for begge retninger. På Hovedvejen er andelen af tunge køretøjer målt til 17 % (begge retninger). På Sidevejen er andelen 7 %, da denne benyttes som til- og frakørsel til busterminalen ved Stationen. Der er ved trafiktællingerne ikke målt hastighed på køretøjerne, men Ballerup Kommune har skønnet, at den skiltede hastighed generelt overholdes (60 km/t for Hovedvejen og 50 km/t for Sidevejen). Der er ingen aktuelle planer om betydende anlægsmæssige ændringer af veje og anden infrastruktur i området, hvorfor trafiktallene er fremskrevet efter anvisninger af Vejdirektoratet [7]. Trafikdata er fremskrevet til 01, idet der normalt skal benyttes en tidshorisont på ca. 10 år i planlægningssituationer.

13 Side 9 af 17 De benyttede trafikdata fremgår af Tabel. Vejstrækning Antal køretøjer pr. døgn fordelt på køretøjskategori 01 Lette Medium Tunge ÅDT Hovedvejen, retning nord Hovedvejen, retning syd Sidevejen, begge retninger Tabel Antal køretøjer for Hovedvejen og Sidevejen til brug for støjberegninger ved nye etageboliger i Ballerup Kommune. Beregningsmetoden benytter tre køretøjskategorier (lette, medium, tunge). De anvendte trafiktællinger skelner kun mellem lette og tunge køretøjer. Derfor er det sammen med Ballerup Kommune vurderet, at der er lige mange medium og tunge køretøjer på Hovedvejen. På Sidevejen er fordelingen 5/75 % om dagen og aftenen på grund af busdriften. Om natten er der mindre væsentlig tung trafik, og fordelingen mellem de tre kategorier er vurderet at svare til vejtype D i tabel 5. i [1] (henholdsvis 90 %, 5 % og 5 %). Der foreligger ikke egentlige hastighedsmålinger, og Ballerup Kommune har vurderet, at der for Hovedvejen kan benyttes skiltet hastighed på 60 km/t. For Sidevejen er der benyttet en gennemsnitsfart på 30 km/t for den del, der ligger tæt ved krydsningen med Hovedvejen. Dette gælder både for dag-, aften- og natperioden og svarer til vejtype E i tabel 5.3 i [1]. Trafiktal for de tre vejstrækninger fordelt på køretøjskategori og tidsrum er angivet i Bilag 1. Det er desuden oplyst, at vejbelægningen på Hovedvejen og Sidevejen svarer til en almindelig asfaltbeton (AB11t) uden særlige støjreducerende egenskaber. 3. Jernbanestøj Ud for målestedet forløber banen i en ca. 5 m afgravning, medens det omgivende terræn er nogenlunde plant. På situationsplanen i Figur 1 er områdets placering vist, men det er ikke fastlagt endnu, hvor bygningerne skal ligge og med hvilken højde. Terrænet mellem banegraven og området er nogenlunde plant med græsbevoksning, og der er en asfalteret sti langs banen.

14 Side 10 af 17 Støjberegningerne er udført efter Nord000-metoden for jernbanestøj, som foreskrevet af Miljøstyrelsen. Til beregningerne er benyttet programmet <Støjberegningsprogram>, version x.x (dato dd-mm-åååå). Der er ikke som for vejstøj udarbejdet støjkonturer for jernbanestøjen, fordi støjen er lavere end den vejledende grænseværdi, jf. afsnit 4.. Trafikdata for jernbanen er leveret af Trafikstyrelsen. De benyttede data er baseret på en trafikprognose for 00, og der findes ikke prognoser for 01. Alle tog forventes at være 4. generations S-tog (S4 jf. Nord000-modellen). De benyttede trafikmængder fremgår af Tabel 3. Der forventes således passage af 5 km tog dagligt (sum af to retninger) i 01 på denne strækning. Tidsrum, kl. Sted Strækning København - Frederikssund Km Sum 17,65 36,3 6,4 4,9 5,4 Tabel 3 Trafikmængder (ÅDT) til støjberegninger for S-banen ved Ballerup Station. ÅDT for 01 i 1000 togmeter pr. årsmiddeldøgn fordelt på dag-, aften- og natperioden. Da alle tog standser ved Ballerup Station, er der på baggrund af accelerations- og bremselængder for S-tog skønnet gennemsnitshastigheder for delstrækninger op til stationen, se Tabel 4. Afstand fra station Spor mod København (fjerneste spor) Spor mod Frederikssund (nærmeste spor) m 5 km/t 5 km/t m 80 km/t 80 km/t Fra 500 m 100 km/t 100 km/t Tabel 4 Benyttede gennemsnitshastigheder for S-tog til støjberegninger (både ved acceleration og nedbremsning) som funktion af afstanden fra Ballerup Station.

15 Side 11 af Resultater Støjbelastningen er beregnet for vej og jernbane separat i hver af de 6 positioner ud for hver etage, da der er grænseværdier for vej- og jernbanestøj separat. 4.1 Resultater for vejstøj Resultaterne af de udførte støjberegninger fremgår af Tabel 5. Vejtrafik Støjbelastning Lden i db Etage Position Bygning Tabel 5 Beregnet støjbelastning Lden i db fra Hovedvejen og fra Sidevejen ved relevante etageniveauer i Bygning 1 og. De beregnede støjniveauer er afrundet til hele db og svarer til frit felt. De orienterende beregninger af støjkonturer omkring de to planlagte bygninger ses i Bilag 1. Det ses, at støjen i store dele af udeområderne bag de to bygninger tilsyneladende kan forventes at være mindre end eller omkring 58 db (Lden), når der ses bort fra de dele, som ligger umiddelbart op til sidevejen. Det ses også af Bilag og tabellen, at støjen ved de facader, som vender ud mod Hovedvejen, Sidevejen og jernbanen, er betydeligt højere end grænseværdien på 58 db.

16 Side 1 af Resultater for jernbanestøj Resultaterne af de udførte støjberegninger fremgår af Tabel 6. Jernbane Støjbelastning Lden i db Etage Position Bygning Tabel 6 Beregnet støjbelastning Lden i db fra S-banen ved relevante etageniveauer i Bygning 1 og. De beregnede støjniveauer er afrundet til hele db og svarer til frit felt. Herudover er maksimalstøjen ved Position 5 beregnet til LpAmax = 71-7 db, størst ved etage 3. Dette er under den vejledende grænseværdi på 85 db. Det er ikke sandsynligt, at maksimalstøjen er højere i andre positioner, da position 5 er nærmest jernbanen og ikke er afskærmet betydeligt. Resultaterne viser, at der ingen steder kan forventes overskridelser af de vejledende grænseværdier på henholdsvis 64 db for Lden og 85 db for LpAmax. Det er ikke fundet relevant at udarbejde støjkonturkort for jernbanestøjen.

17 Side 13 af Ubestemthed Der er ifølge Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger [6] ikke lavet en undersøgelse af ubestemtheden på årsmiddelværdier af Lden fra veje og jernbaner beregnet med Nord000. Dog er der i [5] givet nogle anvisninger til at vurdere ubestemtheden for vejstøj. Det skønnes af foreløbige erfaringer ved brug af metoden, at ubestemtheden er omkring db. Det gælder under forudsætning af, at der benyttes pålidelige indgangsdata, dvs. korrekt trafikmængde- og sammensætning, hastigheder osv. Komplicerede støjtransmissionsveje (mange skærmende/reflekterende genstande for støjmæssigt betydende delstrækninger) vil forøge ubestemtheden. I den konkrete sag er støjtransmissionsvejene forholdsvis simple. Der er heller ingen dokumenteret erfaring med ubestemtheden på beregning af maksimalværdi for tog, men det skønnes, at denne er omtrent dobbelt så stor som for Lden. Ved forholdsvis enkle udbredelsesforhold mellem vej/bane og boligområde (som i den foreliggende sag), skønnes ubestemtheden således til -3 db på de beregnede værdier af Lden og ca. 4-5 db på LpAmax. 6. Konklusion Beregninger af vejstøjen (Tabel 5) viser, at støjen ved facaderne mod Hovedvejen overstiger den vejledende grænseværdi for vejstøj med op 11 db (Bygning 1, på 1. og. etage). Alle de beregnede niveauer for facader mod vejen er højere end den vejledende grænseværdi - både for bygning 1 og bygning. For områderne bag de planlagte bygninger viser det orienterende støjkonturkort (Bilag ), at støjniveauet tilsyneladende ikke overstiger den vejledende grænse bortset fra områderne umiddelbart op til Sidevejen og langs områdets sydlige grænse mod banen. Beregninger af jernbanestøjen (Tabel 6) viser, at støjen fra jernbanen er lavere end de vejledende støjgrænser for Lden og LpAmax.

18 Side 14 af Vurderinger og fortolkninger For det eventuelle videre arbejde kan der peges på en række mulige tiltag til at reducere støjen: Støjreducerende asfaltbelægninger på Hovedvejen og Sidevejen kunne reducere trafikstøjen i nogen grad. Støjafskærmning langs facader mod Hovedvejen og Sidevejen langs områdernes sydlige afgrænsning vil yderligere kunne reducere støjen på udearealerne, men det kræver mere detaljerede støjundersøgelser for at dokumentere, om disse forslag giver den fornødne reduktion af støjen ved de to bygninger. Det er ikke undersøgt, om det er teknisk muligt at etablere støjskærme. Det bør undersøges, om de særlige regler for huludfyldning kan bringes i anvendelse. Dette vil omfatte opsætning af 3.generationsvinduer (russervinduer) i facader, der er belastet af støj fra Hovedvejen. Kravet hertil er, at der kan findes en løsning, som sikrer, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 46 db (Lden) med åbne vinduer.

19 Side 15 af Referencer [1] Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/006: Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. [] Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/007: Støj fra veje. [3] Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner. [4] Tillæg til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner, juli 007. [5] DELTA, SINTEF, SP, VTT og Vejdirektoratet: Users Guide Nord000 Road, DELTA 006 ( [6] Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger. Spørgsmål/svar-liste nr [7] Rapport 40/00 fra Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet: Beregning af vejtrafikstøj - en manual.

20 Side 16 af 17 Bilag 1 - Vejtrafikdata Hovedvejen, retning nord Kategori 1: Lette Kategori : Medium Kategori 3: Tunge Hovedvejen, retning syd Kategori 1: Lette Kategori : Medium Kategori 3: Tunge Sidevejen, begge retninger Kategori 1: Lette Kategori : Medium Kategori 3: Tunge Antal køretøjer i 01 pr. kategori fordelt på tidsrum Dag Aften Nat ÅDT Antal køretøjer i 01 pr. kategori fordelt på tidsrum Dag Aften Nat ÅDT Antal køretøjer i 01 pr. kategori fordelt på tidsrum Dag Aften Nat ÅDT

21 Side 17 af 17 Bilag - Orienterende støjkonturkort Støjbelastning fra Hovedvejen og Sidevejen, Lden i db, 1,5 m over terræn. Bemærk, at støjkonturerne ikke viser fritfeltsværdier og derfor kun er orienterende.

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-190615. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Læs mere

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune.

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-02-140616. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Ærøvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på Erhvervspark Silkeborg. Erhvervspark Silkeborg, Randersvej 6-8, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på Erhvervspark Silkeborg. Erhvervspark Silkeborg, Randersvej 6-8, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-290515. Sider inkl. denne: 9 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveau på Erhvervspark Silkeborg. Erhvervspark Silkeborg, Randersvej

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N Trafikstøj Rapport nr./ antal sider BE-01-040614. Sider inkl. denne: 8 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken i Århus. Nydamsparken,

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Beregning af udendørs vejtrafikstøjniveau på Hovedgaden 73-79 og Vagtelvej 1 i Syddjurs kommune. Hovedgaden 73-79 og Vagtelvej 1, 8410 Rønde

Beregning af udendørs vejtrafikstøjniveau på Hovedgaden 73-79 og Vagtelvej 1 i Syddjurs kommune. Hovedgaden 73-79 og Vagtelvej 1, 8410 Rønde Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-180516. Sider inkl. denne: 7 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af udendørs vejtrafikstøjniveau på Hovedgaden 73-79 og Vagtelvej 1 i Syddjurs

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET Tog- og vejstøjsberegninger Bilagsrapport. VVM-redegørelse letbanens 1. etape i Århusområdet, august 2009 Sag nr. 13.969.00 TOG- OG VEJSTØJ BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt:

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt: Notat N2.093.05 Rev. A Foreløbig Miljø Industri & Marine IT & Telekommunikation Management Byggeri Anlæg Energi Landbrug Åparken Etape III, Ishøj Vurdering af støj og vibrationer fra S-tog 9. maj 2005

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Støjkortlægning i Natura 2000-områder -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-50-7 Banedanmark

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300 Notat Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger 5. marts 2013 Projekt nr. 210554 Version 3 Dokument nr. 126325925 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af HKD Godkendt

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune Side 1 Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune April 2009 Udgivelsesdato : 2. april 2009 Projekt : 35.8661.02 Rapportnr : T4.005.08 Udarbejdet : Hans Bjergegaard Kontrolleret : Niels-Jørgen Hviid

Læs mere

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI Natur og Miljø konferencen, 7. - 8. juni Støjens udfordringer og muligheder i planlægningsarbejdet Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI 1 Natur og Miljø konferencen, 7. - 8.

Læs mere

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat Modtagekontrol Bemærkninger Notat ok. Opfylder behov. Fordelt til Kontrol udført (dato / sign.) 08.02.2011 / XTMO Ja Nej Journalnummer NIRAS A/S Sortemosevej

Læs mere

Lydnotat L01 Version 001

Lydnotat L01 Version 001 Lydnotat 16.096.L01 Version 001 Riis Akustik ApS Nørreled 22 4300 Holbæk tlf 30511735 claus@riisakustik.dk Kunde: NCC Danmark A/S Henrik Johansen Projekt: Falkoner Centeret Ombygning 2016 Emne: Lydforhold

Læs mere

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015 Notat SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj 19. november 2015 Projekt nr. 222217 Dokument nr. 1217169900 Version 1, revision 1 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af JEK Beregningsmodel med Søhaven markeret

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

SIGNALPROGRAMMET VVM FOR S-BANEN, STØJBEREGNINGER

SIGNALPROGRAMMET VVM FOR S-BANEN, STØJBEREGNINGER Til Banedanmark Dokumenttype Fagnotat støj Dato Oktober 2011 SIGNALPROGRAMMET VVM FOR S-BANEN, STØJBEREGNINGER VVM FOR S-BANEN, STØJBEREGNINGER Revision 2 Dato 2011-10-06 Udarbejdet af Kenneth Grenaa Lillelund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen?

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Civilingeniør Kurt Meiner Hansen og arkitekt Erik Abitz, Vejle Amt Damhaven 12, 7100 Vejle. Tlf. 75 83 53 33, e-mail:

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Praktisk anvendelse af Nord2000 til støjberegninger Orientering nr. 39 Birger Plovsing/ilk 10. november 2008 Oplysninger og praktiske brugertips Indhold 1. Indledning...

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS VURDERING OG PRÆSENTATION AF MÅLE- OG BEREGNINGSRESULTATER Orientering nr. 29 Ole F. Carlsen / Jørgen Kragh 2000-07-19 AFRUNDING AF RESULTATER PRÆSENTATION AF RESULTATER

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

Lydnotat 3 Version 003

Lydnotat 3 Version 003 Lydnotat 3 Version 003 Riis Akustik ApS Nørreled 22 4300 Holbæk tlf 30511735 claus@riisakustik.dk Kunde: Hoffmann A/S Michel Reffs Projekt: Bardenflethsgade Emne: Støj fra vejtrafik Facadestøjniveau på

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

Teknisk Notat. Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed. Udført for Banedanmark

Teknisk Notat. Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed. Udført for Banedanmark Teknisk Notat Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed Udført for Banedanmark TC-100724 Sagsnr.: I100628 Side 1 af 5 30. oktober 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg.

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg. NOTAT VEJTRAFIKSTØJ Projekt Ombygning af Aulbyvej Kunde Middelfart Kommune Notat nr. 2 Dato 2012-07-27 Til Fra KS Ditte Storm, Middelfart Kommune Jacob Storm Jørgensen Ole Funk Knudsen 1. Indledning I

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Borgmester John Schmidt Andersen Frederikssund Kommune Aftenens ordstyrer Trine Sick Erik Stoklund Larsen

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Rapport. EU-støjkortlægning 2017 Glostrup Kommune. Udført for Glostrup Kommune. Wordkopi til Michael Seifert til tekstredigering,

Rapport. EU-støjkortlægning 2017 Glostrup Kommune. Udført for Glostrup Kommune. Wordkopi til Michael Seifert til tekstredigering, Wordkopi til Michael Seifert til tekstredigering, 2018-01-18 Rapport EU-støjkortlægning 2017 Glostrup Kommune Udført for Glostrup Kommune TC-101180 Sagsnr.: 116-33707 Side 1 af 20 10. januar 2018 DELTA

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune

EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune Projektrapport EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune Projekt Støjkortlægning Københavns omegnskommuner Rapport 81-02517-B Opgaveansvarlig Torben Astrup Frederiksberg 30-01-2009 ÅF-Ingemansson

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

Støjgener fra byveje og motorveje

Støjgener fra byveje og motorveje Støjgener fra byveje og motorveje Jakob Fryd, Vejdirektoratet Norsk Akustisk Selskap, Høstmøte 2016, Drammen Hvorfor er støjgeneundersøgelser interessante? 2. WHO s pyramide om sundhedsmæssige konsekvenser

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 TØNDER KOMMUNE STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beregningsforudsætninger

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere