Funktionæransat. Rettigheder og pligter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionæransat. Rettigheder og pligter"

Transkript

1 Funktionæransat Rettigheder og pligter Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA, hvis du får et funktionærretsligt problem, som du ikke er sikker på, at du selv kan løse. Du finder også Funktionærloven bagest i pjecen.

2 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: Hovedkontor København Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V. Åbningstid: 9-15, mandag dog Odense Overgade Odense C Åbningstid: alle hverdage kl Århus Søren Frichs Vej 38K 8230 Åbyhøj Åbningstid: alle hverdage kl Teknisk produktion PROSA/SAM Redigeret juridisk afdeling juli 2015

3 Kontakt PROSA i god tid Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA, hvis du får et funktionærretsligt problem, som du ikke er sikker på, at du selv kan løse. Der er flere grunde til, at du så tidligt som muligt bør kontakte PROSA. En af dem er, at denne pjece som nævnt kun behandler de almindeligt forekommende situationer, og at den ved behandlingen af disse ikke kan tage højde for alle særtilfælde. En anden grund er, at der er forskel på at have ret og at få ret. I nogle tilfælde må domstolene, Lønmodtagernes Garantifond, Arbejdstilsynet, Arbejdsdirektoratet m.fl. inddrages, førend en lønmodtager får sin ret. I de fleste tilfælde er en henvendelse fra PROSA imidlertid nok til at finde en løsning med arbejdsgiveren. Endelig sker der stadig ændringer i, hvad der er lov og ret for funktionærer, bl.a. som resultat af højesteretsdomme og lovindgreb. Under alle omstændigheder sikrer en tidlig orientering af PROSA, at eventuelle problemer løses hurtigst muligt og med det bedst mulige udfald set ud fra en lønmodtagerinteresse. Side 3

4 Indhold Beskyttelseslov Ansættelseskontrakt Arbejdets art Aflønningsform Arbejdets omfang Underlagt en arbejdsgivers instruktioner Prøvetid Midlertidig ansættelse Tids- eller opgavebegrænsede ansættelser Ansættelse i et vikarbureau Opsigelse fra funktionærs side Opsigelse fra arbejdsgivers side Skriftlig opsigelse Rettidig modtagelse af en opsigelse Suspension eller fritstilling i opsigelsesperioden Hvis virksomheden skifter ejer Fratrædelsesgodtgørelse Godtgørelse for usaglig opsigelse Uberettiget bortvisning Manglende lønudbetaling Væsentlig ændring af arbejdets indhold Andre ændringer af ansættelsesforholdet Erstatningen Udeblivelse fra arbejdet Side 4

5 Andre former for grov misligholdelse Mindre forsømmelser Arbejdsgiveren skal reagere straks Strenge krav til arbejdsgiverens bevisførelse Sygdom er lovligt forfald Forsætlig pådragelse af sygdom Fortielse af sygdom dages-reglen Opsigelse på grund af sygdom Meddelelse om sygdom Barsel Funktionærens udgifter og andre ydelser Oplysning om løn- og arbejdsforhold Forhandlingsret Fritidsaktiviteter Borgerligt ombud Andre rettigheder og pligter Konkurrence- og kundeklausuler Aftalelovens betydning for klausulerne Funktionærloven er beskyttelsespræceptiv Funktionærloven Kontakt Side 5

6 Funktionæransat Rettigheder og pligter Beskyttelseslov Funktionærloven er en lov til beskyttelse af funktionærer. Den kan derfor som altovervejende regel ikke fraviges til ugunst for funktionæren, heller ikke ved aftale mellem parterne (jf. 21). Ansættelseskontrakt Funktionærloven fastlægger hverken løn, arbejdstid, pension, forlænget ferie, overarbejdsregler m.v., idet der her er tale om overenskomst- eller aftalestof. Dette skal derfor særskilt aftales i ansættelseskontrakten eller fremgå af overenskomsten. Desuden skal arbejdsområdet aftales. Derved hindrer man arbejdsgiveren i at flytte den ansatte til andet og ofte mindre kvalificeret arbejde uden godkendelse. Hvad en ansættelseskontrakt skal indeholde fremgår af et andet regelsæt, nemlig ansættelsesbevisloven. Arbejdets art Som hovedregel vil ansatte PROSA-medlemmer være funktionærer i funktionærlovens forstand. It-folk, der udfører arbejde som operatører, driftplanlægger, programmører, konsulenter o.lign., er funktionærer, idet de falder ind under funktionærlovens 1b, som definerer teknisk bistandsydelse af ikke-håndværksmæssig karakter som hørende under funktionærloven. Dog er it-folk, der er ansat i tjenestemandsstillinger, ikke omfattet af funktionærloven. Aflønningsform Aflønningsformen er uden betydning ved en vurdering af, om en lønmodtager er omfattet af funktionærloven. De føromtalte it medarbejdere er derfor omfattet af funktionærloven, uanset om de er månedslønnet, timelønnet, provisionslønnet, akkordlønnet, eller om aflønningen er en kombination af disse former. Side 6

7 Arbejdets omfang Arbejdet skal i gennemsnit andrage mere end 8 timer om ugen, og det arbejde eller de funktioner, der medfører funktionærstatus, skal udgøre det væsentligste i jobbet for at funktionærloven er gældende for ansættelsesforholdet. Underlagt en arbejdsgivers instruktioner Den ansatte skal være underlagt en arbejdsgivers instruktioner for at være omfattet af funktionærloven. Ledere med undtagelse af administrerende direktører vil i funktionærlovens forstand være funktionærer. Derimod vil ansatte i anparts- eller aktieselskaber, hvor de selv gennem besiddelse af anparter eller aktier har en afgørende indflydelse på virksomheden, ikke være omfattet af funktionærloven. Hvis man ønsker, at funktionærloven også skal være gældende i sådanne tilfælde, skal der udtrykkeligt indgås en kontrakt med firmaet herom. I forhold til dækning fra Lønmodtagernes Garantifond ved eventuel konkurs, bliver en aftalt funktionærstatus ikke afgørende, idet den ikke er bindende for fonden. Egentligt selvstændige erhvervsdrivende er naturligvis heller ikke funktionærer. Såfremt man arbejder som freelancer uden at være tilknyttet en enkelt arbejdsgiver, og dermed arbejder for flere kunder, vil man normalt ikke have funktionærstatus. Vi anbefaler, at man tager kontakt til PROSA i denne situation. Loven gælder også for tidsbegrænsede ansættelser, hvor man på forhånd har fastsat et tidspunkt for afslutning af ansættelsesforholdet. Prøvetid Såfremt der ved ansættelsen udtrykkeligt aftales en prøvetid på højst 3 måneder, kan arbejdsgiveren inden for denne opsige funktionæren med 14 dages varsel. Funktionæren kan i en aftalt prøvetid sige op uden varsel. Dog kan der aftales et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage i prøvetiden. I modsætning til almindelige opsigelsesregler i henhold til denne lov kan opsigelse finde sted til et hvilket som helst tidspunkt i måneden til fratræden 14 dage herefter. Det er en forudsætning, at fratræden kan ske inden udløbet af de 3 måneder. Hvis der ikke er aftalt prøvetid, er opsigelsesvarslet fra begge sider én måned ved fratrædelsen indenfor de første 6 måneder af ansættelsen. Side 7

8 Midlertidig ansættelse Hvis der ved ansættelsen udtrykkeligt aftales, at arbejdet er midlertidigt f.eks. vikararbejde, ferieaføsning o.lign., og det ikke varer ud over 1 måned, kræver funktionærloven ikke noget opsigelsesvarsel fra nogen af parterne. Opsigelsesvarsler kan fremgå af overenskomster eller ansættelseskontrakter. Hvis den midlertidige ansættelse varer ud over en måned, gælder de almindelige opsigelsesregler i Funktionærloven. Tids- eller opgavebegrænsede ansættelser Ved ansættelsen kan det skriftligt aftales, at ansættelsen er begrænset til en bestemt dato. Fortsætter ansættelsen ud over denne dato, bortfalder tidsbegrænsningen, og det almindelige opsigelsesvarsel er gældende. Mindre overskridelser kan dog under visse omstændigheder accepteres, såfremt arbejdsgiveren udtrykkeligt gør klart, at det drejer sig om en kortvarig forlængelse af en afviklingsperiode. Den tidsbegrænsede ansættelse ophører, når det aftalte sluttidspunkt er opnået. Med andre ord opsiges ansættelsesforholdet samtidigt med at ansættelse finder sted. Det samme forhold gør sig gældende, hvad angår en opgavebegrænset ansættelse, hvor ansættelsesforholdet ophører, når den stillede opgave er udført. Såfremt arbejdsgiver ønsker at forlænge ansættelsesforholdet med en ny tidsbegrænset periode, følger det af Lov om tidsbegrænset ansættelse, at der skal være objektive årsager til forlængelsen. Det kan eksempelvis være sygdom hos en anden medarbejder, orlov eller færdiggørelse af en nærmere defineret arbejdsopgave. Såfremt der ikke er objektive årsager til forlængelsen, vil funktionæren have krav på et opsigelsesvarsel, der bestemmes af den totale ansættelses varighed. Hvis en tidsbegrænset ansættelse opsiges inden udløbet af ansættelsesperioden, gælder de almindelige opsigelsesregler i funktionærloven. Ansættelse i et vikarbureau Vikararbejde er kendetegnet ved et tresidet forhold bestående af vikaren, vikarbureauet og brugervirksomheden. Vikaren er ansat i vikarbureauet, som er arbejdsgiver, men vikaren er ikke funktionær i henhold til reglerne i Funktionærloven. En vikar vil være omfattet af vikarbureauets overenskomst, som ofte har regler om opsigelsesvarsel og løn under sygdom. Hvis vikarbureauet ikke har en overenskomst, er vikaren omfattet af de løn- og arbejdsvilkår, som er gældende hos brugervirksomheden. Side 8

9 Opsigelse fra funktionærs side En funktionær kan altid sige op skriftligt med én måneds varsel til den første i en måned. Dog kan der indgås aftale om, at funktionæren skal give et længere varsel. En sådan aftale skal være skriftlig, og arbejdsgiverens opsigelsesvarsel overfor funktionæren skal mindst være forlænget tilsvarende. Opsigelse fra arbejdsgivers side Arbejdsgiveren kan skriftligt opsige en funktionær med mindst følgende varsler: 1 måned, hvis varsel afgives inden udløbet af 5 måneders ansættelse. 3 måneder, hvis varsel afgives inden udløbet af 2 år og 9 måneders ansættelse. 4 måneder, hvis varsel afgives inden udløbet af 5 år og 8 måneders ansættelse. 5 måneder, hvis varsel afgives inden udløbet af 8 år og 7 måneders ansættelse. 6 måneder herefter. Opsigelse skal ske til den 1. i en måned, jf. dog prøvetid, midlertidig og tids- eller opgavebegrænset ansættelse. Ansættelsestiden skal regnes fra den 1. i den måned, hvor ansættelsen sker jf. dog prøvetid. Ved beregning af ansættelsestiden regnes prøvetid og evt. vikaransættelse med, men ikke læretid ifølge lærekontrakt og heller ikke eventuelt ikke-funktionærarbejde i virksomheden. Skriftlig opsigelse Opsigelse fra såvel arbejdsgiverens som fra funktionærens side skal ske skriftligt. Undtagen fra kravet om skriftlighed er dog opsigelse ved midlertidigt arbejde, arbejde på prøve, ansættelse på bestemt tid eller for et bestemt arbejde. Dansk rets almindelige regler er, at skriftligheden af en opsigelse kun har betydning i det tilfælde, hvor der er uenighed mellem parterne om, hvorvidt der overhovedet foreligger en opsigelse. Er arbejdsgiver og funktionær derfor enige om, at der i et konkret tilfælde foreligger en mundtlig opsigelse, da vil domstolene betragte denne som lige så gyldig som en skriftlig. Rettidig modtagelse af en opsigelse Mange funktionærer er i tvivl om, hvornår en opsigelse fra arbejdsgiverens side skal være modtaget, for at den i henhold til funktionærloven er afgivet inden udgangen af en måned. Side 9

10 Retspraksis viser, at en opsigelse skal være afgivet på en sådan måde, at arbejdsgiveren med rimelighed kan forvente, at funktionæren får kendskab til denne inden kl den sidste dag i måneden, uanset om denne falder på en helligdag, i en weekend eller i den pågældendes ferie. Der er således intet krav om, at funktionæren skal have modtaget opsigelsen f.eks. inden arbejdstids ophør den sidste arbejdsdag i måneden. Hvis funktionæren modtager opsigelsen inden månedens udgang, er den gyldig. Hvis en opsigelse ikke kommer frem til lønmodtageren inden udgangen af den måned, hvorfra arbejdsgiveren ønsker, at varslet skal gælde, er det op til arbejdsgiveren at bevise, at han kunne forvente en rettidig modtagelse. Tilsvarende regler gælder naturligvis for funktionærer, når disse afgiver deres opsigelse. Da der ofte ikke er nogen til at modtage post i f.eks. en weekend, skal man for at undgå eventuelle problemer sikre sig, at arbejdsgiveren modtager opsigelsen senest sammen med morgenposten den sidste arbejdag i måneden eller evt. tidligere, hvis man kan forudse, at der bliver problemer med at få en kvittering for modtagelsen på dette tidspunkt. Såfremt opsigelsen sendes per , skal funktionæren sørge for at få en kvittering på modtagelsen. Det nemmeste kan ofte være, at funktionæren afleverer opsigelsen personligt og får kvittering fra arbejdsgiver med det samme. Suspension eller fritstilling i opsigelsesperioden Arbejdsgiveren kan selvom det ikke er omtalt i loven suspendere funktionæren i en opsigelsesperiode, d.v.s. pålægge ham ikke at møde på arbejde, medmindre han bliver tilkaldt. Funktionæren har under en suspension krav på sin normale løn i hele opsigelsesperioden. Arbejdsgiver må ikke chikanere funktionæren ved at suspendere funktionæren i opsigelsesperioden, hvis arbejdsgiver ikke på noget tidspunkt har brug for at rådføre sig med funktionæren eller tilkalde ham til arbejde. I så fald må arbejdsgiver fritstille funktionæren. Problemet vil dog altid være på hvilket tidspunkt, man kan konstatere dette, eller med andre ord hvor lang tid skal der gå, uden at arbejdsgiver har kontaktet funktionæren, før man kan konstatere, at arbejdsgiver ikke vil bruge funktionæren. Vi anbefaler kontakt til PROSA, hvis man bliver suspenderet i en opsigelsesperiode. Er funktionæren fritstillet, hvilket betyder, at han ikke skal arbejde i opsigelsesperioden, kan han tage andet arbejde, dog ikke i en konkurrerende virksomhed. Funktionæren har ved fritstilling ubetinget krav på sin løn i de første tre måneder af opsigelsesperioden. Har funktionæren et længere opsigelsesvarsel end tre måneder, har han kun krav på løn de øvrige måneder, i den udstrækning han lider et tab, fordi han ikke modtager løn fra Side 10

11 en ny arbejdsgiver, eller fordi lønnen er mindre. Funktionæren bør altid sikre sig, at meddelelse om suspension eller fritstilling gives skriftligt. Hvis virksomheden skifter ejer For funktionærer i aktieselskaber eller andre større virksomheder, hvor der ikke eksisterer nogen tilknytningsforhold til ejerne, vil ejerskifte ikke bevirke ændring i funktionærernes stilling og anciennitet. Funktionærerne har derfor ikke krav på noget varsel herom. Bevirker et ejerskifte imidlertid, at et nært tilknytningsforhold mellem funktionæren og den tidligere arbejdsgiver (som var en forudsætning for indgåelse af ansættelsesaftalen) ophører, vil ejerskiftet være at betragte som en væsentlig ændring i ansættelsesforholdet. Ved ejerskifte kan den nye arbejdsgiver kun opsige funktionæren med det opsigelsesvarsel, der tilkommer funktionæren efter erhvervet anciennitet hos den tidligere ejer. Tilsvarende kan den nye arbejdsgiver ikke forringe gældende løn- og arbejdsforhold uden at give et varsel svarende til opsigelsesvarslet. Hvis der er tale om en virksomhedsoverdragelse, gælder lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Fratrædelsesgodtgørelse Hvis en funktionær opsiges og på fratrædelsestidspunktet har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 eller 17 år, har han ret til godtgørelse på henholdsvis 1 eller 3 måneders løn udover lønnen i opsigelsesperioden. Såfremt funktionæren kontraopsiger sit ansættelsesforhold efter at have modtaget opsigelse fra arbejdsgiveren, er han også berettiget til fratrædelsesgodtgørelse under forudsætning af, at anciennitetskravet er opfyldt. Fratrædelsesgodtgørelsen udgør det samme beløb pr. måned, som den senest udbetalte bruttoløn. Der beregnes ikke feriepenge af beløbet, hvorimod arbejdsgiverens bidrag til en pensionsordning skal medregnes og udbetales sammen med godtgørelsen. Fratrædelsesgodtgørelsen medregnes i henhold til den almindelige skattepligtige indkomst jf. Ligningslovens regler. Dog betales der ikke skat af de første kr. Godtgørelse for usaglig opsigelse En funktionær, der har været ansat i mindst 1 år forud for opsigelsen (i dette tilfælde ikke fratrædelsen), kan i tilfælde af usaglig opsigelse få en erstatning på op til 6 måneders løn alt efter funktionærens anciennitet i virksomheden. Som udgangspunkt udgør den højeste godtgørelse løn svarende til halvdelen af opsi- Side 11

12 gelsesvarslet. Med andre ord, hvis man har 4 måneders opsigelsesvarsel og ikke er fyldt 30 år på opsigelsestidspunktet, kan godtgørelsen højest andrage 2 måneders løn. Er den opsagte funktionær på opsigelsestidspunktet fyldt 30 år, er den maksimale godtgørelse, der kan komme på tale, 3 måneders løn. Hvis man har været beskæftiget i mindst 10 år, kan godtgørelsen højst udgøre 4 måneders løn. Hvis man har været beskæftiget i mindst 15 år, kan godtgørelsen højst udgøre 6 måneders løn. Når der er tale om usaglig opsigelse, hvor funktionæren får tilkendt en godtgørelse, viser retspraksis, at det er sjældent, at godtgørelsen udgør maksimum. Afgørelserne viser, at godtgørelsesbeløbet, i langt de fleste tilfælde, udgør mellem 25 %-75 % af den maksimale godtgørelse. På lignende måde som fratrædelsesgodtgørelse efter lovens 2a, medregnes godtgørelsen til den almindelige skattepligtige indkomst i henhold til Ligningslovens regler, og arbejdsgiverens pensionsbidrag indgår i beregningsgrundlaget. Hvis en funktionær mener, han er blevet usagligt opsagt, påhviler det ham at løfte bevisbyrden herfor. Dog kan arbejdsgiveren blive pålagt at dokumentere årsagen til, at det har været nødvendigt at afskedige funktionæren. Der kan være to forhold, som er grundlag for afskedigelse. Afskedigelse begrundet i virksomhedens forhold eller i funktionærens forhold. Afskedigelse begrundet i virksomhedens forhold kan være rationaliseringer, omstruktureringer, lønbesparelser. Såfremt arbejdsgiveren kan dokumentere, at dette har været nødvendigt, vil han normalt ikke blive pålagt at betale en godtgørelse. Afskedigelse begrundet i funktionærens forhold kan eksempelvis handle om samarbejdsproblemer, manglende kompetencer til at udføre arbejdet eller for meget sygefravær. Hvorvidt der her kan blive tale om en godtgørelse afhænger af, hvilke tiltag som har fundet sted for at løse problemerne, og om der er sket påtaler eller givet advarsler i den forbindelse. Uberettiget bortvisning Hvis en arbejdsgiver uden gyldig grund bortviser en funktionær til øjeblikkelig fratræden, og funktionæren havde ret til et opsigelsesvarsel, foreligger der en overtrædelse af funktionærloven. Den uberettiget bortviste har ret til erstatning, hvis fastsættelse er nærmere beskrevet i et senere afsnit. Selvom bortvisninger ofte er uberettigede, og omtale af bortvisninger derfor burde ske i forbindelse med arbejdsgivers misligholdelse af ansættelsesforholdet, bliver dette emne dog behandlet i forbindelse med funktionærens misligholdelse, idet en bortvisning kun Side 12

13 kan begrundes i forhold, der skyldes den ansatte. Vi anbefaler, at der altid tages kontakt til PROSA ved en bortvisning, og det skal ske hurtigt. Såfremt arbejdsgiveren groft overtræder sine forpligtelser eller beføjelser overfor funktionæren, har denne ret til at hæve ansættelsesforholdet uden varsel. Funktionæren har da ret til erstatning. Da ophævelse af ansættelsesforholdet på et forkert grundlag kan medføre tab af erstatning fra arbejdsgiver, evt. erstatning til arbejdsgiver og evt. karantæne i a-kassen, bør medlemmer kontakte PROSA, inden de foretager et sådant skridt. Manglende lønudbetaling Såfremt funktionæren ikke får sin løn til det sædvanlige tidspunkt, er dette en grov misligholdelse. Funktionæren har da ret til at hæve ansættelsesforholdet og kræve erstatning. Forinden skal funktionæren dog skriftlig give arbejdsgiveren en frist på normalt én uge og samtidig i skrivelsen gøre opmærksom på, at såfremt lønnen ikke er til disposition inden fristens udløb, vil ansættelsesforholdet blive hævet øjeblikkeligt pga. misligholdelse, og der vil blive krævet erstatning. Da ophævelse af ansættelsesforholdet på et forkert grundlag kan medføre tab af erstatning fra arbejdsgiver, evt. erstatning til arbejdsgiver og evt. karantæne i a-kassen, bør medlemmer kontakte PROSA, inden de foretager et sådant skridt. Ved arbejdsgivers konkurs kan manglende løn og feriepenge anmeldes til Lønmodtagernes Garantifond. Væsentlig ændring af arbejdets indhold En funktionær kan nægte at udføre arbejdsopgaver, der væsentligt adskiller sig fra dem, som han er blevet ansat til at udføre. Hvis arbejdsgiveren ikke vil respektere dette, kan funktionæren afbryde ansættelsesforholdet og kræve erstatning. Ligesom ved manglende lønudbetaling skal der forinden skriftligt protesteres overfor arbejdsgiveren. Protesten skal indeholde en tilkendegivelse af, at arbejdsgiverens fastholdelse af kravet vil medføre en ophævelse af ansættelsesforholdet som misligholdt. Arbejdets art eller ansættelsesforholdet i øvrigt kan kun ændres væsentligt ved et varsel af mindst samme længde som arbejdsgiverens opsigelsesvarsel. De ændrede betingelser skal meddeles den enkelte funktionær skriftligt, idet der reelt er tale om en opsigelse af vedkommendes ansættelsesforhold. Side 13

14 Andre ændringer af ansættelsesforholdet Hvad der her er skrevet om ændringer af arbejdets indhold, gælder også for andre (for lønmodtageren) væsentlige ændringer af ansættelsesforholdet. Som eksempler kan nævnes: Forlængelse af arbejdstiden. Væsentlige ændringer af arbejdstidens placering. Flytning af arbejdssted, der betyder en væsentligt længere transporttid mellem arbejdsplads og bopæl. Erstatningen Erstatningen svarer til funktionærens tab ved at måtte fratræde, førend han eller hun kunne opsiges med lovligt varsel. Hvis lønmodtageren er i opsagt stilling, har vedkommende dog kun krav på en erstatning svarende til lønnen indtil fratrædelsesdagen. Erstatningens størrelse er afhængig af lønmodtagerens anciennitet i virksomheden. Ved et opsigelsesvarsel på indtil 3 måneder er arbejdsgiveren forpligtet til at yde løn indtil udløbet af det lovlige opsigelsesvarsel. Dette gælder også for tidsbegrænsede ansættelser. Såfremt funktionæren i den periode får andet arbejde, har vedkommende fortsat ret til erstatningen. Dog optjenes kun feriepenge indtil datoen for den nye ansættelse, idet der ikke kan optjenes dobbelte feriepenge. Ved et opsigelsesvarsel på mere end 3 måneder har man som nævnt ovenfor krav på 3 måneders løn (minimalerstatning). Derudover er man kun berettiget til erstatning fra arbejdsgiveren i det omfang, man lider et tab. Det vil sige, at hvis funktionæren ikke opnår anden beskæftigelse i opsigelsesperioden, har han krav på løn for hele opsigelsesperioden. Hvis man har fået nyt arbejde til en lavere løn end den oprindelige, har man, ud over minimalerstatningen, krav på at få dækket det løntab, som det eventuelt medfører. Der laves en beregning af, om der er et tab set over perioden som helhed. Erstatning, der træder i stedet for almindelig lønindkomst, beskattes som A-indkomst. Udeblivelse fra arbejdet Hvis en funktionær uden lovlig grund forlader sit arbejde eller udebliver, er arbejdsgiveren berettiget til at hæve ansættelsesforholdet uden varsel samt til at kræve en erstatning svarende til mindst en halv månedsløn. Det samme forhold gør sig også gældende, såfremt man undlader at tiltræde et aftalt ansættelsesforhold. Erstatning derudover kræver, at arbejdsgiveren kan bevise, at han har lidt et større tab. Side 14

15 Andre former for grov misligholdelse En arbejdsgiver kan også bortvise en funktionær i en del andre situationer end ved udeblivelse fra arbejdet. Der kan ikke gives nogen generelle retningslinier, men der må ske en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Følgende har i konkrete tilfælde medført dom for berettiget bortvisning: Henvendelse til firmaets forretningsforbindelse med fremtidigt samarbejde for øje. Samarbejde med firmaets konkurrenter uden arbejdsgiverens viden. Anden illoyalitet overfor arbejdsgiveren. Forberedelse af overgang til egen virksomhed. Faglige forsømmelser. Upassende optræden, f.eks. vold mod arbejdsgiveren. Anholdelse, fængsling og spirituskørsel. Mindre forsømmelser Mindre forsømmelser af pligter er ikke i sig selv bortvisningsgrund. Hvis en arbejdsgiver imidlertid ved en påtale af sådanne mindre forsømmelser udtrykkeligt gør opmærksom på, at der i gentagelsestilfælde vil ske bortvisning, vil det ifølge praksis være muligt at foretage en bortvisning, hvis det påtalte gentager sig. Som eksempel på en mindre forseelse kan nævnes det at komme for sent om morgenen. Kontakt altid PROSA ved en bortvisning og gør det hurtigt. Arbejdsgiveren skal reagere straks For at en bortvisning kan være lovlig, skal den ske umiddelbart efter, at forseelsen er sket eller er kommet til arbejdsgiverens kendskab. En arbejdsgiver kan således ikke komme og sige: Du kom for sent i sidste måned, og da du har fået at vide, at dette vil medføre bortvisning, så er du hermed bortvist! Strenge krav til arbejdsgiverens bevisførelse Domspraksis viser, at der stilles meget strenge krav til arbejdsgiverens bevisførelse, og at en eventuel tvivl kommer funktionæren tilgode. Funktionærloven indeholder regler om opsigelsesvarsler for at beskytte funktionærer imod pludselig fratræden, og der skal derfor være tale om ganske specielle situationer, for at arbejdsgiveren får adgang til at omgå opsigelsesvarslerne. Side 15

16 Sygdom er lovligt forfald Sygdom er lovlig grund for udeblivelse, og funktionæren har krav på fuld løn under hele sygdomsperioden, herunder også evt. skifteholdstillæg, som ville have været optjent. Normalt er det kun funktionærens egen sygdom, der berettiger til udeblivelse med fuld løn. Dog er det almindeligt, at man uden afkortning i lønnen kan blive hjemme på barns første sygedag. En sådan ordning beror på en aftale og ikke på funktionærloven. Forsætlig pådragelse af sygdom Forsætlig eller groft uagtsom pådragelse af sygdom er undtagelser fra retten til løn under sygdom. Disse undtagelser er imidlertid meget svære at definere. Selvmordsforsøg og sportsudøvelse med uarbejdsdygtighed til følge medfører sjældent, at funktionæren mister sin ret til løn under det deraf følgende fravær. Er funktionæren derimod kommet til skade pga. kørsel i spirituspåvirket tilstand, har funktionæren næppe krav på løn i udeblivelsesperioden. Heller ikke ved fravær pga. kosmetiske operationer vil man normalt have ret til løn, med mindre det er lægeligt begrundet. Fortielse af sygdom Såfremt en funktionær ved ansættelsen undlader at oplyse arbejdsgiveren om en sygdom, der efter almindeligt skøn kunne antages at influere væsentligt på arbejdsdygtigheden, vil udeblivelse pga. denne sygdom ikke kunne betragtes som lovligt forfald. I visse tilfælde vil det endog kunne give arbejdsgiveren ret til at opsige eller ophæve ansættelsesforholdet. Derimod vil en tidligere kureret sygdoms genopblussen ikke kunne fritage arbejdsgiveren for at betale funktionæren løn under sygdommen, såfremt man ikke med rimelighed kunne formode, at funktionæren måtte kunne forvente en fornyet opblussen af sygdommen. Ved siden af funktionærloven, kan også henvises til lov om helbredsoplysninger, hvoraf det fremgår, hvad man er forpligtet til at oplyse om i forbindelse med ansættelse og under ansættelsesforholdet. 120-dages-reglen 120-dages-reglen kan kun anvendes, såfremt den udtrykkeligt er aftalt i den enkelte funktionærs ansættelseskontrakt. Bestemmelsen gælder ikke inden for det offentlige område. Hvis 120-dages-reglen er gældende, har den følgende virkning: Når der har været fravær pga. sygdom ialt 120 dage (inkl. søn- og helligdage) indenfor 12 på hinanden følgende Side 16

17 måneder, kan arbejdsgiveren opsige en funktionær med 1 måneds varsel uanset funktionærens anciennitet, såfremt funktionæren fortsat er syg på opsigelsesdatoen. Opsigelsen skal ske i umiddelbar tilknytning til de 120 dages udløb. Opsigelsen er gyldig, selvom den pågældende raskmeldes inden udløbet af opsigelsesperioden. Selvom 120-dages-reglen er aftalt, har en arbejdsgiver til enhver tid ret til at sige en ansat op med almindeligt varsel pga. sygdom, såfremt opsigelsen er sagligt begrundet (se opsigelse pga. sygdom). Kontakt altid PROSA hvis der sker opsigelse i henhold til 120-dages-reglen, da visse betingelser skal være opfyldt, for at en arbejdsgiver kan opsige i relation til denne regel. Opsigelse på grund af sygdom Selvom sygdom er lovligt forfald, har en arbejdsgiver ret til at opsige en funktionær pga. sygdom, såfremt han kan godtgøre, at den pågældendes fravær er af et omfang og en karakter, der er uforeneligt med vedkommendes arbejde. Opsigelsen skal da ske efter funktionærlovens almindelige regler for varsling. Opsigelsen kan også ske under sygdomsfraværet. Meddelelse om sygdom Funktionæren skal altid hurtigst muligt meddele arbejdsgiveren om sygdomsbetinget fravær og i øvrigt følge arbejdsgiverens generelle direktiver for denne situation. Arbejdsgiveren kan ved sygdom forlange at få en mulighedserklæring. Arbejdsgiveren kan forlange erklæringen på et hvilket som helst tidspunkt i sygeforløbet og uanset om sygeforløbet er afsluttet. Første del af mulighedserklæringen udfyldes af funktionæren og arbejdsgiveren i fællesskab, mens anden del af erklæringen udfyldes af funktionærens læge. Erklæringen betales af arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiveren ikke kræver en mulighedserklæring, skal funktionæren selv afholde udgiften. Nogle virksomheder benytter i stedet en tro og love -erklæring, der ikke medfører udgifter for funktionæren eller arbejdsgiveren. Der findes stadig virksomheder, der forlanger dokumentation for sygefraværet ved en såkaldt friteksterklæring, hvoraf fremgår at sygdommen er lovligt forfald. Denne erklæring udstedes af lægen, og arbejdsgiver skal betale for erklæringen. Vedvarer sygdommen udover 14 dage, er arbejdsgiveren berettiget til at kræve nærmere oplysninger om sygdommens formodede varighed gennem funktionærens læge. Denne lægeattest er uden udgift for funktionæren, idet arbejdsgiveren er forpligtet til at betale Side 17

18 omkostningerne ved dens udfærdigelse. Fremsendes lægeattesten for sent uden gyldig grund, kan arbejdsgiveren hæve ansættelsesforholdet uden varsel. Barsel Funktionærlovens barselregler gælder kun for kvindelige funktionærer i modsætning til dagpengeloven og ligebehandlingsloven. En funktionær har pligt til senest 3 måneder inden det forventede fødselstidspunkt at meddele arbejdsgiveren, hvornår barselsorloven forventes påbegyndt. Såfremt funktionæren i 4 ugers perioden bliver uarbejdsdygtig på grund af graviditeten og ikke senere optager arbejdet inden fødslen, anses hun for at være gået på barselorlov fra det tidspunkt, da hun blev uarbejdsdygtig på grund af graviditeten. Hvis hun derimod genoptager arbejdet inden fødslen, anses hun ikke for at være gået på barsel før det senere tidspunkt, hun har varslet at ville påbegynde sin barselorlov. Dette gælder uanset årsagen til uarbejdsdygtigheden, og kvinden har i de tilfælde ret til fuld løn. Kvinden har ret til halv løn fra arbejdsgiveren fra barselorlovens begyndelse (4 uger før fødslen) til 14 uger efter fødslen. Kvinder med barselorlov ud over 14 uger efter fødslen har ikke ret til løn fra arbejdsgiveren under dette fravær, medmindre det fremgår af en ansættelseskontrakt, overenskomst, personalehåndbog eller på anden måde er aftalt. På det tidspunkt kvinden vender tilbage til arbejdet, afbrydes barselorloven, og hun indtræder i de almindelige ansættelsesregler, herunder retten til fuld løn under sygdom. Hvis graviditeten har et sygeligt forløb (risiko for kvindens helbred eller for fostret), som bevirker fravær fra arbejdet, er arbejdsgiveren forpligtet til at betale fuld løn. Den forpligtelse til at betale fuld løn ændres til halv løn på det tidspunkt, kvinden anses for at være gået på barselorlov og derfor har ret til halv løn. Funktionærer, som afskediges inden barselorloven er påbegyndt eller inden udløbet af funktionærlovens barselsperiode, har ret til fuld løn i opsigelseperioden. Hvis hun bliver afskediget under barselorloven, har hun ret til fuld løn fra det tidspunkt, hun påbegyndte barselorloven. Fravær på grund af graviditet og barsel betragtes ikke som sygdom, hvorfor de ikke skal tælles med i det tilfælde, at man er omfattet af 120-dages reglen, jf. Funktionærloven 5, stk. 2. I henhold til Ligebehandlingsloven må man ikke afskedige en lønmodtager under henvisning til graviditet, barsel eller adoption. Hvis arbejdsgiveren ikke kan løfte bevisbyrden for, at afskedigelse skyldes saglige grund, kan han blive pålagt at genansætte lønmodtageren eller betale en godtgørelse. Side 18

19 I følge barselloven har kvinder og mænd ret til fravær i tilsammen 52 uger. Kvinden har ret til fravær fra sit arbejde, når der skønnes at være 4 uger til fødslen. Hun har ret til 14 ugers orlov efter fødslen, hvoraf de første 2 uger er en pligt. Faderen har ret til fravær i indtil 2 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet i hjemmet eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen. Efter udløbet af den 14. uge efter fødslen, har hver af forældrene ret til yderligere 32 ugers orlov. Barselloven pålægger ikke betalingspligt for arbejdsgiveren. Den økonomiske dækning sker i praksis gennem overenskomster, funktionærloven eller ansættelseskontrakten. En arbejdsgiver, der betaler hel eller delvis løn til medarbejdere på barsel, kan få hel eller delvis refusion fra Barselsfonden. Der er et maksimum på både refusionsperiodens længde og refusionsbeløbets størrelse. Funktionærens udgifter og andre ydelser Bestemmelsen i Funktionærlovens 9 er oprindeligt i det væsentlige møntet på repræsentanter. Da mange it-medarbejdere i en vis udstrækning sendes på rejser i ind- og udland samt ofte deltager i udenbys kurser, er det væsentligt for PROSA at få fastslået, at funktionærer har ret til at få alle nødvendige udgifter betalt af arbejdsgiveren. Funktionæren skal ikke lægge ud for sådanne udgifter, hvorimod man må fastslå, at arbejdsgiveren er forpligtet til at yde et passende forskud til at dække disse udgifter. Af paragraffen fremgår det også, at provisionslønnede funktionærer, skal have en løn ud fra en gennemsnitsbetragtning, såfremt man har været forhindret i at udføre sit arbejde i en periode eksempelvis ved sygdom, opsigelse og fritstilling, bortvisning eller barsel. Oplysning om løn- og arbejdsforhold På grund af funktionærers traditionelt større tilknytning til arbejdsgiveren har de haft svært ved at hævde deres egne interesser som f.eks. at kunne organisere sig eller i det mindste kunne diskutere deres løn- og arbejdsforhold indbyrdes. Derfor er det i funktionærloven bestemt, at funktionærer har ret til at organisere sig og give oplysninger til deres organisation om egne løn- og ansættelsesforhold. For PROSA-medlemmer er organisationen PROSA, tillidsrepræsentanten eller bestyrelsen for den lokale PROSA-klub. Uanset hvad arbejdsgiveren måtte have skrevet i ansættelseskontrakten eller i personalehåndbogen, har man derfor ret til at oplyse sin løn, når man bliver bedt om at oplyse den til PROSAs lønstatistik. Tilsvarende er et forbud på arbejdspladsen om at tale med kolleger om sine lønforhold i strid med Lov om ligeløn. Dette gælder, selv om man har underskrevet en ansættelses- Side 19

20 kontrakt, der indeholder et sådant forbud. Forhandlingsret 10 stk. 2 siger: Ethvert personale har uanset størrelsen ret til gennem sin organisation at kræve forhandling med virksomhedens ledelse om løn- og ansættelsesvilkår. Denne bestemmelse betyder i praksis, at PROSA-medlemmet altid har ret til at kræve forhandling med sin arbejdsgiver med deltagelse af en repræsentant fra PROSA. Nægter arbejdsgiveren en sådan forhandling, eller fører den ikke til noget resultat, kan PROSA kræve forhandlinger (videre-)ført under medvirken af en mæglingsmand. Denne formelle forhandlingsret, der er hjemlet i funktionærloven, giver ikke et krav om, at forhandlingerne skal føre til et resultat. Fritidsaktiviteter Bestemmelsen i Funktionærloven om ret til hverv udenfor tjenesten gælder kun fritidsaktiviteter, der kan udføres uden gene for funktionærens lønarbejde. Især er bestemmelsen møntet på tillidshverv, der naturligt følger med foreningsarbejde, og som udføres i fritiden, f.eks. bestyrelsesarbejde i PROSA. Derimod er man allerede udenfor bestemmelsens område, når der er tale om hverv, som ikke naturligt kan siges at være en fritidsbeskæftigelse eksempelvis skønsmand eller voldgiftsmand. Borgerligt ombud Borgerligt ombud, eksempelvis som domsmand, vidne eller valgtilforordnet, er ikke omfattet af denne bestemmelse. Funktionæren har krav på frihed til at udføre disse hverv. Arbejdsgiveren er ikke pligtig til at betale løn under fravær pga. borgerligt ombud. Andre rettigheder og pligter En arbejdsgiver har ret til at kræve, at en fuldtidsansat funktionær ikke udenfor sin arbejdstid påtager sig andet arbejde af erhvervsmæssig karakter. Af deltidsansatte funktionærer kan arbejdsgiveren imidlertid næppe kræve, at der indhentes tilladelse til at påtage sig andet arbejde ved siden af. Dette naturligvis under forudsætning af, at funktionæren ikke kommer i en loyalitetskonflikt f.eks. ved at de to arbejdsgivere er konkurrenter. En funktionær har, uanset om vedkommende er sagt op eller selv har sagt op, ret til Side 20

21 at få fri med løn for at deltage i jobsamtaler i forbindelse med jobsøgning. Fraværet skal ske således, at det er til mindst mulig gene for virksomheden. Hvis en funktionær i forbindelse med sit ansættelsesforhold modtager en del af sin løn i form af gratialer, tantiemer, bonus eller overskudsordning, har han krav på denne ydelse, uanset om han fratræder, før den kommer til udbetaling. Funktionæren har derfor krav på den fulde ydelse eller på en forholdsmæssig andel. Den 1. juli 2004 blev der vedtaget en lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold. Loven finder anvendelse på ordninger eller aftaler, der giver en lønmodtager ret til, som led i et ansættelsesforhold, at tegne eller købe aktier eller anparter. Hvis lønmodtageren opsiger ansættelsesforholdet, før rettighederne udnyttes, fortabes retten hertil, med mindre andet er aftalt. Såfremt arbejdsgiveren opsiger ansættelsesforholdet, bevarer lønmodtageren omtalte rettigheder. Loven har tilbagevirkende kraft for aftaler, som er indgået før lovens ikrafttræden, og hvor tildelingerne først sker efter denne dato. Aftalerne eller ordningerne skal udformes på dansk og fremgå af en særskilt skriftlig erklæring. Det skal ske senest samtidigt med, at aftalen medtages i ansættelseskontrakten i henhold til ansættelsesbevisloven. Konkurrence- og kundeklausuler En funktionær kan kun gyldigt påtage sig en konkurrenceklausul, såfremt han indtager en særlig betroet stilling. Det er overladt til retspraksis at foretage en afgrænsning af begrebet særlig betroet. Heraf kan man udlede, at en funktionær er særlig betroet, hvis funktionæren indtager en stilling i virksomheden, der indebærer, at han ved ansættelse i den konkurrerende virksomhed vil være i stand til at påføre arbejdsgiveren væsentlig konkurrence. Det fremgår af Funktionærlovens 18, at der i forbindelse med indgåelse af en konkurrenceklausul, samtidig skal indgås en aftale om en kompensation til funktionæren for den periode, forpligtelsen varer. Kompensationen skal udgøre mindst 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Såfremt funktionæren opnår anden beskæftigelse i perioden, har den tidligere arbejdsgiver mulighed for modregning i kompensationen. Dog er funktionæren berettiget til et engangsbeløb på 3 måneders løn. Aftalen kan opsiges af arbejdsgiveren med 1 månedes varsel efter regler beskrevet i nævnte paragraf. Bestemmelsen i Funktionærlovens 18 a regulerer forholdet vedrørende kundeklausuler. Her gælder fortsat det forhold, at funktionæren ikke behøver at indtage en særlig betroet stilling for, at forpligtelsen har gyldighed. Det er dog en betingelse, at funktionæren har haft forretnings- eller erhvervsmæssig forbindelse med den pågældende Side 21

22 kunde(r) inden for de sidste 18 måneder inden opsigelsestidspunktet. Hvis forpligtigelsen skal omfatte kunder, som funktionæren ikke har beskæftiget sig med, kan arbejdsgiveren ved skriftlig meddelse lade disse kunder være omfattet af forpligtelsen. Dette skal ske inden opsigelsestidspunktet. Kompensationen for forpligtelsen er også 50 % af lønnen på samme måde som i 18, med undtagelse af engangsbeløbet på de 3 måneders løn. Arbejdsgiveren kan modregne i kompensationen, så snart anden beskæftigelse er opnået. Aftalen kan også opsiges efter lignende bestemmelser som konkurrenceklausulen. Såfremt en funktionær har påtaget sig både en konkurrence- og kundeklausul, får han ikke kompensation for kundeklausulen, så længe han modtager kompensation for konkurrenceklausulen. Selv om der er sket en forbedring af klausulforpligtelserne til funktionærens fordel, er det forsat opfattelsen, at man bør undgå at påtage sig forpligtelsen. Hvis det er uundgåeligt, kan funktionæren forsøge at opnå en kompensation, som udgør mindst 75 % af lønnen. Det vil være PROSAs anbefaling. De af vore medlemmer, som er omfattet af en klausulforpligtelse, der er indgået før 15. juni 1999, bør forsøge at få genforhandlet deres ansættelseskontrakt. Vi anbefaler kontakt til PROSA i den forbindelse. Aftalelovens betydning for klausulerne Er det fastslået, at funktionæren indtager en særligt betroet stilling, gælder Aftalelovens regler. Bestemmelsen i Aftalelovens 36 lyder således En aftale kan tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Bestemmelsen gælder for både konkurrence- og kundeklausuler. Af større praktisk betydning for konkurrenceklausuler er Aftalelovens 38, der i stk. 1, fremhæver, at en konkurrenceklausul kan være for vidtgående på forskellige måder, nemlig i relation til tid, sted eller andre forhold. En konkurrenceklausul kan tilsidesættes helt eller delvist, hvis den går videre end påkrævet i forhold til tid og sted. Eller den på anden urimelig måde indskrænker den forpligtedes adgang til erhverv. Der foretages en afvejning af interesser hos funktionæren og arbejdsgiveren, idet bestemmelsen ligeledes foreskriver, at der skal tages hensyn til den interesse, som den berettigede har i forhold til, at vedtagelsen efterkommes. Side 22

23 Bestemmelsen i Aftalelovens 38, stk. 2 indebærer, at en konkurrenceklausul, der skal gælde efter ansættelsesforholdets ophør, tilsidesættes fuldstændigt, såfremt funktionæren opsiges eller afskediges uden selv at have givet rimelig anledning dertil, eller såfremt funktionæren fratræder som følge af virksomhedens misligholdelse. Såfremt en konkurrenceklausul bortfalder i henhold til Aftalelovens bestemmelse, bortfalder funktionærens krav på kompensation efter Funktionærlovens 18 tilsvarende. Funktionærloven er beskyttelsespræceptiv Dette betyder, at Funktionærloven ikke kan fraviges til ugunst for funktionæren, heller ikke ved aftale mellem parterne. Med andre ord beskytter loven den svage part i aftalemæssig sammenhæng, nemlig funktionæren. Eksempelvis vil det være til ugunst for funktionæren at frasige sig ret til løn under sygdom eller at indgå en aftale om forkortet opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverens side. Funktionærloven siger intet om, hvorvidt ansættelsesforhold indgået før lovens ikrafttræden skal reguleres af denne lov, hvilket nok heller ikke har større praktisk betydning i dag. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, og er heller ikke sat i kraft her. Side 23

24 Funktionærloven Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer 1 ) Herved bekendtgøres lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 med de ændringer, der følger af 7 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, 58 i lov nr. 566 af 9. juni 2006 og lov nr. 312 af 30. april Ved funktionærer forstås i denne lov følgende personer: a) Handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget ved køb eller salg, ved kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition. b) Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværkseller -fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed. c) Personer, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde. d) Personer, hvis arbejde overvejende er af den under a) og b) angivne art. Stk. 2. Det er en betingelse for lovens anvendelse, at den pågældende beskæftiges af vedkommende arbejdsgiver gennemsnitlig mere end 8 timer ugentlig, og at han indtager en tjenestestilling, således at han er undergivet arbejdsgiverens instruktioner. Stk. 3. Denne lovs bestemmelser kommer ikke til anvendelse på tjenestemænd eller aspiranter til tjenestemandsstillinger - under staten, folkeskolen, folkekirken eller kommunerne, på de af sømandsloven af 7. juni 1952 omfattede funktionærer eller på de af lov om lærligeforhold omfattede lærlinge. Bestemmelserne i gælder dog for de af sømandsloven omfattede funktionærer. Stk. 4. Loven finder også anvendelse på tidsbegrænsede arbejdsaftaler. Fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede arbejdsaftaler kan kun ske, hvis betingelserne i 5 i lov om tidsbegrænset ansættelse er opfyldt. Ved tidsbegrænsede arbejdsaftaler forstås, at tidspunktet for ansættelsesforholdets udløb er fastsat ud fra objektive kriterier Side 24

25 såsom en bestemt dato, fuldførelse af en bestemt opgave eller indtrædelse af en bestemt begivenhed. 2. Arbejdsaftalen mellem arbejdsgiveren og funktionæren kan ved opsigelse kun bringes til ophør efter forudgående varsel i overensstemmelse med nedenstående regler. Det samme gælder ved ophør af en tidsbegrænset arbejdsaftale før tidspunktet for arbejdsaftalens udløb. Stk. 2. Opsigelse fra arbejdsgiverens side skal ske med mindst 1) 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneder efter ansættelsen, 2) 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders ansættelse. Stk. 3. Opsigelsesvarslet i stk. 2, nr. 2, forhøjes med 1 måned for hvert tredje ansættelsesår, dog højst til 6 måneder. Stk. 4. Såfremt arbejdsgiveren godtgør, at der er truffet aftale om, at arbejdet er af rent midlertidig karakter, og arbejdsforholdet ikke vedvarer ud over 1 måned, finder reglen i stk. 2, nr. 1, ikke anvendelse. Stk. 5. Såfremt arbejdsgiveren godtgør, at ansættelsen er sket på prøve, og arbejdsforholdet ikke vedvarer ud over 3 måneder, skal opsigelse fra arbejdsgiverens side ske med mindst 14 dages varsel. Stk. 6. Opsigelse fra funktionærens side skal ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang, medmindre der er truffet aftale om, at arbejdsforholdet er af rent midlertidig karakter og ikke vedvarer ud over 1 måned eller arbejdsforholdet er på prøve og ikke vedvarer ud over 3 måneder. Dog kan der ved skriftlig kontrakt træffes bestemmelse om længere opsigelsesvarsel fra funktionærens side under forudsætning af, at opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens side forlænges tilsvarende. Stk. 7. Opsigelse må ske så betids, at fratræden med det for en ansættelsesperiode givne varsel kan ske inden periodens udløb. Opsigelse i henhold til stk. 2, 3 og 6 skal være meddelt skriftligt senest den sidste i den måned, efter hvis udløb opsigelses- Side 25

26 varslet begynder at løbe. På funktionærens begæring skal arbejdsgiveren skriftligt oplyse om årsagen til afskedigelsen. Stk. 8. Såfremt en funktionær fortsætter i en virksomhed, efter at den har skiftet ejer, skal den tid, funktionæren har haft ansættelse i virksomheden som funktionær før ejerskiftet, medregnes ved beregningen af ansættelsestiden. Stk. 9. Såfremt der som led i arbejdsaftalen stilles tjenestebolig til rådighed for funktionæren og dennes familie, skal opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens side være mindst 3 måneder. Funktionæren er med sin familie berettiget til mod det aftalte vederlag - respektive vederlagsfrit - at bebo tjenesteboligen i indtil 1 måned efter tidspunktet for sin fratræden; samme ret tilkommer familien i tilfælde af funktionærens død. Hvor arbejdsgiveren skønner det nødvendigt af hensyn til virksomhedens tarv, er han dog - mod at afholde de med flytningen forbundne udgifter - berettiget til at kræve familiens bortflytning straks. Stk. 10. Ovennævnte regler viger for organisationernes varslingsbestemmelser i tilfælde af lovlig varslet arbejdsstandsning. 2 a. Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære folkepension. Stk. 3. Hvis funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år, bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen. Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 finder ikke anvendelse, hvis der den 1. juli 1996 ved kollektiv overenskomst er taget stilling til spørgsmålet om nedsættelse eller bortfald af fratrædelsesgodtgørelsen som følge af alderspension fra arbejdsgiveren. Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning. Side 26

Funktionæransat. Rettigheder og pligter

Funktionæransat. Rettigheder og pligter Funktionæransat Rettigheder og pligter Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Funktionærloven kort Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning, og kan ikke træde i

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Stk. 6. Opsigelse fra funktionærens side skal ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang, medmindre der er truffet aftale om, at

Stk. 6. Opsigelse fra funktionærens side skal ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang, medmindre der er truffet aftale om, at FUNKTIONÆRLOV Retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 med de ændringer, der følger af 7 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, 58 i lov nr. 566 af 9.

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Kapitel 1. Funktionærbegrebet

Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Kapitel 1. Funktionærbegrebet Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Kapitel 1 Funktionærbegrebet 1. Ved funktionærer forstås i denne lov følgende personer: 1) Personer, hvis

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer 1)

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer 1) LBK nr 81 af 03/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0002042 Senere ændringer til forskriften LOV nr 647 af

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Funktionærloven - Og dens betydning for dig på arbejdspladsen

Funktionærloven - Og dens betydning for dig på arbejdspladsen Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Funktionærloven - Og dens betydning for dig på arbejdspladsen 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 1. udgave februar 2015 Eget tryk: 3F BJMF Denne

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 BEKENDTGØRELSE AF LOV OM RETSFORHOLDET MELLEM ARBEJDSGIVERE OG FUNKTIONÆRER

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 BEKENDTGØRELSE AF LOV OM RETSFORHOLDET MELLEM ARBEJDSGIVERE OG FUNKTIONÆRER Side 1 AFSKRIFT Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 BEKENDTGØRELSE AF LOV OM RETSFORHOLDET MELLEM ARBEJDSGIVERE OG FUNKTIONÆRER Herved bekendtgøres lov om retsforholdet

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Herved bekendtgøres lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 916 af 8. september

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. februar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. februar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. februar 2009 3. februar 2009. Nr. 81. Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer 1) Herved bekendtgøres lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Herved bekendtgøres lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 20. juli 1999

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde!

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde! 1 Med henvisning til MSO s indstilling til byrådet om ændring af madtilbuddet i plejeboligerne skal der inden udgangen af september måned 2014 gennemføres en varslings-/opsigelsesproces af ændret arbejdstid

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

ANSÆTTELSES KONTRAKTER

ANSÆTTELSES KONTRAKTER 01010000 01010010 01001111 01010011 01000001 ANSÆTTELSES KONTRAKTER Forbundet af It-professionelle Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Konkurrencebegrænsende klausuler

Konkurrencebegrænsende klausuler Konkurrencebegrænsende klausuler 1. januar 2000 Indledning Med virkning fra den 15. juni 1999 er der indført nye regler for konkurrence- og kundeklausuler i Danmark. Tidligere var det snarere reglen end

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Funktionær- loven HK/Danmark Funktionærloven

Funktionær- loven HK/Danmark Funktionærloven Funktionærloven Da tankerne om en lovgivning vedrørende funktionærerne blev nedfældet i 1937, var det HK s principielle synspunkter, der i udvalgsarbejdet blev lagt til grund.»lov af 13. april 1938 om

Læs mere

Ansættelses- klausuler

Ansættelses- klausuler Ansættelsesklausuler Ansættelsesklausuler Konkurrenceklausuler Kundeklausuler Jobklausuler Teknisk Landsforbund Senest redigeret 23. februar 2016 af Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 1 af 6 / 13-0936 Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 2 af 6 / 13-0936 Dato: Navn: Medlemsnummer: Personalenummer: Indmeldelsesdato DFL/PF Tillidsrepræsentant: HUSK at:

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Til medlemmerne. nov. 2009

Til medlemmerne. nov. 2009 Til medlemmerne SKAD Sammenslutning af Karrosseribyggere og Autooprettere i Danmark nov. 2009 Funktionærsloven 2 - opsigelse Stk. 1. Arbejdsaftalen mellem arbejdsgiveren og funktionæren kan ved opsigelse

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE Ansættelseskontrakter FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE København juli 2008 II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Funktionærloven. Side 1

Funktionærloven. Side 1 Side 1 Da tankerne om en lovgivning vedrørende funktionærerne blev nedfældet i 1937, var det HK s principielle synspunkter, der i udvalgsarbejdet blev lagt til grund.»lov af 13. april 1938 om retsforholdetmellem

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret Et lynkursus i ansættelsesret Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering Ansættelsessamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Ferie Sygdom Barsel Ansættelsesforholdets

Læs mere

Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler - 1 Ny lov om ansættelsesklausuler Af advokat (L) Jørgen Lykkegaard og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinger har med et bredt flertal kort før jul vedtaget et lovforslag om ansættelsesklausuler. Loven,

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere