Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. Deres klage over Århus Kommune."

Transkript

1 A Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006 med senere ændringer) fører tilsynet med kommunerne i Region Midtjylland og med Region Midtjylland. De oplyste, at De ønskede at klage over Århus Kommune. De ønskede at klage over, at Århus Kommune havde tvunget Dem til at ændre Deres adresse. De var af den opfattelse, at dette var en generel praksis i Århus Kommune, og at De ønskede, at tilsynet undersøgte dette. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsforvaltningen kan ikke behandle den del af Deres klage, der vedrører Århus Kommunes afgørelse om Deres bopæl, jf. styrelseslovens 48, stk. 3. Statsforvaltningen har, for så vidt angår den del af Deres klage, der vedrører Århus Kommunes generelle praksis vedrørende folkeregistrering, henledt Århus Kommunes opmærksomhed på forudsætningerne for anvendelse af CPR-lovens 7 1. Statsforvaltningen foretager ikke yderligere i sagen. STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: RINGKØBING JOURNAL NR.: /111 SAGSBEHANDLER: MKLAAR DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR TELEFONTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: EKSPEDITIONSTID: MANDAG- ONSDAG TORSDAG FREDAG Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund: 1 Tidligere lovbekendtgørelse nr. 140 af 3. marts 2004 om Det Centrale Personregister nu erstattet af lovbekendtgørelse nr af 20. november 2006 om Det Centrale Personregister.

2 De har den 29. januar 2007 telefonisk oplyst til statsforvaltningen, at De med Deres ekshustru har en søn, der er ramt af muskelsvind. Deres søn bor hos Deres ekshustru, og De og Deres ekshustru skiftes til at passe jeres søn, idet han er meget pasningskrævende. I den forbindelse har De opholdt Dem meget hos Deres ekshustru, da det er her, Deres søn bor. Århus Kommune har herefter vurderet, at De og Deres ekshustru har genoptaget samlivet, hvorfor Århus Kommune i januar 2005 anmodede Dem om at skifte adresse. Statsforvaltningen modtog d. 7. august 2007 Århus Kommunes mail af 16. april 2007, hvori Århus Kommune har udtalt sig til sagen. Kommunen udtaler blandt andet: Ad 1) Påstand om at borgeren er påtvunget en bestemt adresse A oplyste den 27. juni 2003 ved et personligt fremmøde på betalingskontoret (tidligere inkasso), at han ikke boede på adressen B1 og i øvrigt ikke ønskede at oplyse, hvor han boede. Adressen blev herefter af Århus Kommune ændret til ukendt adresse Se bilag. Den 25. januar 2005 kontaktede A folkeregistret med henblik på en adresse i forbindelse med opstilling til folketingsvalget. Her oplyste A ifølge folkeregistrets oplysninger, at han i perioden 1/ til 1/ mest havde opholdt sig på adressen B2. Herefter var A flyttet tilbage til lejligheden i B1. A underskrev ved den lejlighed to flytteblanketter, der bekræftede det ovenfor beskrevne se bilag 1 samt bilag 3 side 4-5. Ifølge reglerne i CPR-lovens 7 (lovbekendtgørelse nr om Det Centrale Personregister) skal en person, der i en periode har flere boliger, registreres ved den bopæl, som der er mest tilknytning til. Et væsentligt element i denne vurdering er, hvor det største antal overnatninger finder sted. Endvidere har A selv bekræftet forholdene ved sin underskrift på bopælserklæringerne. Århus Kommunes folkeregister har derfor været forpligtet til at registrere A som værende boende på boligen i B2 i den nævnte periode, idet en konkret vurdering af tilknytningsforholdet til bopælen fører til denne konklusion. Som det fremgår af Århus Kommunes brev af 25. maj 2005 afvises klart A s påstand om, at en eller flere af kommunens embedsmænd efterfølgende mod A s viden og vilje har påført en forkert adresse på flytningsmeddelelserne. Som det fremgår af de vedlagte sagsakter, mener Århus Kommunes folkeregister at have handlet rigtigt, da der udeluk- SIDE 2

3 kende er handlet på baggrund af de oplysninger, som A selv har givet til Århus Kommune. Sammenfattende kan det konkluderes på klagepunkt 1, at Århus Kommunes folkeregister finder, at folkeregistret i sin sagsbehandling herunder i registreringen af flytning, har handlet i overensstemmelse med gældende lovgivning og på baggrund af de oplysninger, der er givet af klageren. Ad 2) Klage over generel praksis for folkeregistret Med henvisning til 7 i lovbekendtgørelse om Det Centrale Personregister er det Århus Kommunes folkeregisters opfattelse, at folkeregisterets praksis for registrering af bopæl er i fuld overensstemmelse med lovgrundlaget. Der henvises i øvrigt til Århus Kommunes brev af 25. maj Bilagsoversigt: Af de vedlagte bilag fremgår blandt andet: Bilag 1 dateret d. 22. februar 2007 fra borgerservice til Kirsten Pilegaard: Vedr.: A, Sagsfremstilling 27/6-2003: Bliver flyttet fra adressen B1 til ukendt adresse på baggrund af oplysninger fra Betalingskontoret (tidl. incasso), hvor han ved fremmøde oplyste, at han ikke boede på adressen, og han ville i øvrigt ikke oplyse om, hvor han reelt boede. 25/1-2005: A ringede til Kirsten Borges, Folkeregistret og oplyste, at han skulle meldes til et sted, da han ville opstille til folketingsvalget. Han blev bedt om at møde på folkeregistret. A mødte og oplyste selv efter meget snak frem og tilbage, at han havde opholdt sig mest på adressen B2 i perioden fra den 1/ til 1/6-2004, hvorefter han igen boede i sin lejlighed B1. Der blev udskrevet 2 flytteblanketter, der viste ovennævnte flytninger, hvorefter A underskrev begge blanketter. 18/5-2005: Folkeregistret modtager en klage fra A, hvor han anklager Kirsten Borges og den øverste chef for Folkeregistret for at have fusket med flytningerne og mange andre tilsvarende beskyldninger. 25/5-2005: Henning Panduro (daværende chef for folkeregistret) skriver svar til A, hvor han oplyser, at på baggrund af SIDE 3

4 det A selv har oplyst til os, er sagen behandlet fuldstændig korrekt efter reglerne i CPR-loven. Han fastholder adresseregistreringen og giver A klagevejledning. Ifølge ovenstående og vedlagte kopier af sagsakterne giver det ikke Folkeregistret anledning til at revurdere spørgsmålet om adresseflytninger. Som bemærkning kan anføres, at loven som Henning Panduro henviser til har samme tekst som i 2005, men hedder nu bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister lbk nr af 20. november Bilag 2, dateret 22. februar 2007 vedr. A: Svar på klagepunkter til Statsforvaltningen Midtjylland: 1. Sagsfremstilling vedlagt, men jeg kan yderligere tilføje, at det er rigtigt at A selvfølgelig blev bedt om at melde sig til, hvor han overnattede mest, det skal jeg bede ham om, da det er det, der står i loven. Det er også rigtigt, at jeg iflg. de oplysninger, jeg havde og det han selv oplyste under vores samtale i ekspeditionen, ikke kunne melde ham til på adressen B1, så hvis han ville tilmeldes en adresse, kunne det kun blive på B2, hvor han selv oplyste, at han var mest. Jeg mener ikke, der var tale om tvang, men at der var tale om, at A skulle overholde loven. 2. Hvis A mener, at det er generel praksis, at folkeregisteret forsøger at få folk til at være tilmeldt hvor de overnatter mest, så er det rigtigt, alt andet ville være lovstridigt. Der foreligger underskreven flytteerklæring med flyttedato den 1. marts 2001 for A fra B1 til B2, underskrevet den 25. januar Der foreligger endnu en underskreven flytteerklæring med flyttedato den 1. juni 2004 for A fra B2 til B1, underskrevet den 25. januar De har i brev af 18. maj 2005 til Århus Kommune anført, at det ikke er Dem, der har påført adresserne i flytteanmeldelserne. De fastholder i brevet, at De har bolig på B1. Århus Kommune har hertil i afgørelse af 25. maj 2005 til Dem oplyst, at Folkeregistrets personale udfylder flytteblanketten, når den, der ønsker at melde en flytning, ikke selv medbringer en udfyldt flytteblanket. Herefter gennemgås med flytteblanketten, med den person der anmelder flytningen og efterfølgende skriver vedkommende under på flytteanmeldelsen. Det fremgår videre af afgørelsen: SIDE 4

5 Ifølge reglerne i CPR-lovens 7 skal en person, der i en periode har flere opholdssteder, registreres der, hvor det største antal overnatninger finder sted. Det er baggrunden for registreringen. Jeg må således fastholde, at den foretagne adresseregistrering er korrekt, og at den er foretaget på et korrekt grundlag. Hvis du ikke kan godkende denne afgørelse, kan du klage skriftligt til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet klagen skal indsendes til Folkeregisteret. Udskrift af den bestemmelse i CPR-loven, der henvises til, vedlægges. Århus Kommunes afgørelse indeholder ikke oplysning om frist for indsendelse af klagen. Det fremgår ikke af sagen, om Århus Kommunes afgørelse af 25. maj 2005 er indbragt for Indenrigs- og Sundhedsministeriet. De har fremsendt bemærkninger til Århus Kommunes brev af 16. april De anfører blandt andet, at De ikke har udtalt til betalingskontoret, at De ikke boede på adressen B1. Men at De har sagt, at De ikke opholdt Dem ret meget på adressen, og at De derfor gerne så, at De ikke blev opsøgt på denne adresse ved personligt fremmøde. Videre mener De, at De ikke er blevet orienteret om, at Deres adresse blev ændret til ukendt. De anfører videre: Først da jeg skulle deltage i Folketingsvalget i år 2005, da fandt jeg ud af, at min adresse var flyttet til ukendt, uden man havde orienteret mig om det. Nu tvang man mig så til at skrive under på, at jeg ikke mest havde opholdt mig på min adresse i B1 i en periode, for ellers kunne jeg ikke få min adresse tilbage, og det skulle jeg have, for at jeg kunne deltage i Folketingsvalget. Jeg protesterede højlydt over hos Folkeregistret, at jeg skulle skrive under på, hvor jeg havde opholdt mig mest, og jeg fortalte personalet, at jeg aldrig har villet, eller ville have adresse hos min søns mor, hvor jeg havde opholdt mig i en periode, fordi hun ikke selv kunne passe vores lille handicappede søn. SIDE 5

6 Så for at kunne deltage i valget, måtte jeg skrive under på, at jeg havde opholdt mig mest, hvor min søn boede, ellers kunne jeg ikke få min adresse tilbageregistreret til B1. 2) Når kommunen skriver, at de skal ifølge reglerne ændre min adresse, så mener jeg ikke, at det er korrekt. Jeg har aldrig haft flere boliger! Jeg har bare opholdt mig mest i en periode, på en anden adresse, fordi det var helt nødvendigt, for at min søn blev passet ordentligt, og han ikke skulle ende på institution. Der står jo i CPR-loven, ifølge kommunes svar, at loven eller reglen gælder, når en person har flere boliger. Jeg havde eksempelvis INTET OVERHOVEDET inventar eller andre ting til en bolig på min søns mors adresse, og min søns mor er eneejer! Jeg havde heller ikke lejet et værelse, eller på anden måde været tilknyttet denne bolig, sådan den kan vurderes som mit hjem eller min bopæl! Retsgrundlag: 6, stk. 1 og 2, 7 og 56, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 140 af 3. marts 2004 om Det Centrale Personregister (erstattet af lovbekendtgørelse nr af 20. november 2006) om Det Centrale Personregister er sålydende: 6. Kommunalbestyrelsen skal i CPR registrere enhver på dennes bopæl i kommunen, hvis vedkommende efter kapitel 4-6 skal være registreret her i landet. Ved bopæl forstås det sted (bolig), hvor en person regelmæssigt sover, når denne ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor denne har sine ejendele. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal registrere den, der ingen bopæl har, på vedkommendes faste opholdssted i kommunen uanset dettes karakter. For at opholdsstedet kan anses for fast, skal opholdet have en vis varighed, hvorunder opholdsstedet ikke bevæges, jf Kommunalbestyrelsen skal registrere personer, der anvender flere boliger her i landet, med bopæl i den af boligerne, som de efter en samlet vurdering må siges at have mest tilknytning til. Ved afgørelsen af tilknytningen til en bolig skal en lovlig bolig altid gå forud for en ulovlig bolig. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 træffes bl. a. efter følgende kriterier: SIDE 6

7 1) Antallet af overnatninger i boligen. 2) Boligens afstand fra det daglige arbejde. 3) Om ægtefælle eller samlever og børn bor i denne bolig. 4) Boligens størrelse og kvalitet. 5) Om personens ejendele opbevares i boligen. Stk. 3. Hvis en helhedsvurdering efter kommunalbestyrelsens vurdering ikke klart peger på én af boligerne som bopælen, kan personens eget ønske følges. Et sådant valg mellem flere mulige bopæle kan ikke ændres af den pågældende, før der sker en ændring af de forhold, som forelå, da valget blev foretaget. 56, stk. 1. Klage over en kommunalbestyrelses afgørelse efter denne lov kan, inden 4 uger fra det tidspunkt klageren har fået meddelelse om afgørelsen, indbringes for Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Indbringelsen sker ved, at en skriftlig klage afleveres til den kommunalbestyrelse, som har truffet afgørelsen. Statsforvaltningens udtalelse: 1. Århus Kommunes afgørelse af 25. maj 2005 vedrørende registrering af Deres bopæl. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i styrelsesloven. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag, jf. styrelseslovens 48, stk. 3. Århus Kommune har den 25. maj 2005 truffet afgørelse om, at den af kommunen foretagne adresseregistrering var korrekt og sket på et korrekt grundlag. Denne afgørelse kunne efter dagældende CPR-lovs 56, stk. 1, indbringes for Indenrigs- og Sundhedsministeriet (nu Velfærdsministeriet), inden 4 uger fra det tidspunkt, klageren har fået meddelelse om afgørelsen. (Se tilsvarende nugældende CPR-lovs 56, stk. 1, lovbekendtgørelse nr af 20. november 2006). Århus Kommunes afgørelse indeholder imidlertid ingen oplysning om frist for indbringelse af klagen for Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Manglende oplysning om en frist for indbringelse af en klage for rekursinstansen antages almindeligvis at bevirke, at klagefristen suspenderes indtil en fyldestgørende klagevejledning er givet. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til, hvorvidt den manglende oplysning om klagefrist i dette konkrete tilfælde vil bevirke at klagefristen på 4 uger suspenderes. Dette har alene rekursinstansen kompetence til at afgøre. SIDE 7

8 Det er statsforvaltningens opfattelse, at den afgørelse som Århus Kommune har truffet den 25. maj 2005 vil kunne indbringes for Indenrigs- og Sundhedsministeriet (nu Velfærdsministeriet). Statsforvaltningen finder således ikke at have kompetence til at undersøge denne afgørelse, jf. styrelseslovens 48, stk. 3. Såfremt De ønsker at indbringe sagen skal De skrive til: Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22, 1060 København K. 2. Århus Kommunes praksis for folkeregistrering. Selv om statsforvaltningen efter styrelseslovens 48, stk. 3, er afskåret fra at tage stilling til lovligheden af konkrete kommunale dispositioner, der kan påklages til en rekursmyndighed, er en kommunes generelle beslutninger, retningslinjer eller praksis vedrørende opgaveudførelsen på det pågældende sagsområde stadig omfattet af statsforvaltningens tilsyn i det omfang, rekursmyndigheden ikke kan tage stilling hertil. Dette gælder, uanset om en kommunes generelle beslutninger, retningslinjer eller praksis er udmøntet i konkrete kommunale dispositioner, der kan påklages til en rekursmyndighed. Århus Kommune har oplyst, at kommunen registrerer folk på den adresse, hvor de overnatter mest, jf. CPR-lovens 7. CPR-loven bestemmer i 6, at kommunalbestyrelsen skal registrere enhver på dennes bopæl i kommunen. Det fremgår videre af 6, at der ved bopæl forstås det sted, hvor en person regelmæssigt sover, når denne ikke er midlertidigt fraværende, og hvor denne har sine ejendele. Det følger af lovens 7, at kommunalbestyrelsen skal registrere personer, der anvender flere boliger her i landet, med bopæl i den af boligerne som de efter en samlet vurdering må siges at have mest tilknytning til. Denne afgørelse træffes blandt andet ud fra antallet af overnatninger i boligen, afstanden til det daglige arbejde, om ægtefælle eller samlever og børn bor i denne bolig, boligens størrelse og kvalitet samt endelig om personens ejendele opbevares i boligen. Det er en forudsætning for anvendelse af 7, at der er tale om, at vedkommende faktisk anvender flere boliger til beboelse i et vist omfang. Det er endvidere en forudsætning for anvendelse af 7, at der er tale om egentlige boliger, og at boligerne skal være til rådighed døgnets 24 timer. Normalt skal boligen tillige kunne opsiges eller af- SIDE 8

9 hændes af vedkommende, se herom vejledning nr. 85 af 23. november 2006 om folkeregistrering. Det er statsforvaltningens opfattelse, at afgørelse efter CPR-lovens 7 alene kan finde sted, hvor ovenstående forudsætninger er opfyldt. Er forudsætningerne for anvendelse af 7 til stede, er det statsforvaltningens opfattelse, at afgørelsen af, hvor en person skal registreres ikke alene skal afgøres ud fra antallet af overnatninger, men at der i afgørelsen kan inddrages andre relevante oplysninger, herunder de i 7, stk. 2, nr. 2-5 anførte. Statsforvaltningen finder i øvrigt ikke, at bestemmelsen i 7, stk. 2 udelukker, at også andre hensyn kan inddrages i kommunens afgørelse af, hvor en person, der anvender flere boliger, skal registreres. Statsforvaltningen har ved kopi af nærværende brev gjort Århus Kommune opmærksom herpå. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Århus Kommune. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningen hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Malene Kleist Specialkonsulent SIDE 9

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune Sagsnr. 2012-00325 Doknr. 212679 Dato 13-03-2014 Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune har ved brev af 20. august 2012 med bilag henvendt

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital.

2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital. 2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital. Resumé: Udtalt, at en borger var berettiget til behandling på et andet sygehus i medfør af 17 i bekendtgørelse om

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring

Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring 5-7. Arveret 4. Forvaltningsret 114.3 123.1 123.2. Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring En far klagede over at Civilstyrelsen havde afslået

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma: Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma: 22-02- 2010 Du har den 27. juni 2005 som advokat for (X) rettet henvendelse til det tidligere Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister

Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 426 af 31. maj 2000

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder 22-12- 2009 TILSYNET Vedr. salg af grunde efter udbud Advodan Tønder rettede ved brev af 7. september 2007, på vegne af A, henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere