Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a."

Transkript

1 Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 19.september 2011 tirsdag den 6. september 2011 kl i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej 186 Til stede var Beboere fra 44 lejemål svarende til 88 stemmer Afdelingsbestyrelsen ved: Hanne Slotsvik, Birthe Leerbech, Lene Aastrup Nielsen og Henriette Denman Afdelingen ved: Ejendomsmester Eric Andersen Kuben Genhusningskonsulent Arne Simonsen Almenbo ved: Bjarne Frølund (Almenbos bestyrelse), Lisbet Schaltz, Claus Hansen og Lene Terpe (referent) Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde 3. Behandling af indkomne forslag 4. Renoveringsarbejder a. Status på udskiftning af faldstammer, glasinddækning 6. sal samt trækruder b. Godkendelse af sammenlægning af lejligheder i nr. 7 (de midterste) samt 6. sals lejlighederne 5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen a. Valg af bestyrelsesmedlemmer b. Valg af suppleanter 7. Valg af repræsentantskabsmedlemmer til Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København c. Valg af 5 repræsentantskabsmedlemmer for 1 år d. Valg af suppleanter for 1 år 10. Eventuelt Formanden Hanne Slotsvik bød velkommen. ad 1 - Valg af dirigent Bjarne Frølund blev valgt som dirigent og han konstaterede, at mødet var indkaldt med de lovmæssige varsler og derfor lovligt og beslutningsdygtigt.

2 ad 2 - Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde Beretningen blev fremlagt af formanden Hannne Slotsvik og er vedhæftet dette referat. Der var følgende bemærkninger til beretningen: Hvordan vil haven blive indhegnet? Hele haven vil blive indhegnet med agnbøg og der vil blive opsat to aflåste låger for adgang til haven. Der blev spurgt, hvem der havde truffet beslutning om at indhegne haven. Bestyrelsen svarede, at de havde truffet beslutningen ud fra flere beboerønsker. Beløbet til indhegningen kan holdes inden for budgettets rammer og kræver derfor ikke afdelingsmødets godkendelse. Der blev spurgt, hvor man kan parkere knallerter, når de ikke længere kan stå i cykelskuret. Bestyrelsen svarede, at de vil undersøge sagen. Der blev spurgt, hvor man finder tilfredshedsanalysen på Almenbos hjemmeside. Til referat kan oplyses, at hvis man klikker på linket Almenbos jubilæum - Se resultatet af tilfredshedsundersøgelsen på forsiden af Almenbos hjemmeside, kommer man automatisk ind på siden med resultaterne. Der blev spurgt, hvorfor der skal opsættes mere belysning. Formanden svarede, at flere beboere havde ytret ønske om en kraftigere udebelysning, hvorfor afdelingsbestyrelsen arbejdede med dette projekt. Beretningen blev herefter godkendt. ad 3 - Behandling af indkomne forslag Der var ikke modtaget forslag til mødet. ad 4 - Renoveringsarbejder a. Status på udskiftning af faldstammer, glasinddækning 6. sal samt trækruder Udskiftning af faldstammer Projektet er snart afsluttet og er forløbet næsten problemfrit. Der har dog været enkelte vandskader, som er opstået i de hule kanaler i betondækkene. Disse udbedres, så snart tørreprocessen er slut. De berørte beboere vil blive informeret om efterarbejdet snarest. En beboer klagede over, at der i forbindelse med arbejdet var kommet sorte mærker på væggen, som ikke kunne fjernes. Administrationen oplyste, at dette var et problem i flere lejemål og at man pt. overvejer, hvad der kan gøres ved plamagerne. Glasinddækning 6. sal Det opstillede stillads ved blok A forventes nedtaget i næste uge, hvor arbejdet med glasinddækningen på altanerne på 6. sal er færdigt. Derefter opsættes stilladset ved blok B, hvor samme arbejde forventes færdigt i uge 43. 2

3 Udskiftning af trækruder Arbejdet med udskiftningen af de nuværende trækruder til termoruder med andet lukkesystem forventes afsluttet i uge 45. Tidsplan vil blive omdelt i uge 37. Der er opsat en referencemodel i opgang 1, lejl. 104, hvor interesserede beboere kan se de nye trækruder. b. Godkendelse af sammenlægning af lejligheder i nr. 7 (de midterste) samt 6. sals lejlighederne Administrationen gennemgik den omdelte orientering og oplyste, at Københavns Kommune havde godkendt sammenlægningen under forudsætning af afdelingsmødets godkendelse. Debatten om emnet var om sig gribende - en selvfølgelighed på et så ømt punkt, som sammenlægning af lejligheder ved genhusning især for de beboere, der ville blive berørt og genhuset. Markant var spørgsmålene: Hvorfor? Hvorfor nu en sammenlægning, hvor beboerne skal tvangsflyttes? Den nye lovgivning med virkning fra 1. oktober 2010 giver en mulighed for, at sammenlægge beboede lejligheder, når sammenlægningen indgår i en helhedsplan, der fremtidssikrer boligområdet og når denne helhedsplan kan godkendes af kommunen. Det har Københavns Kommune gjort den 8. april Helhedsplanen for Bispebjerg Bakke beskriver, at fremadrettet vil beboersammensætningen ændre sig, så størstedelen af beboerne, er beboere, der kan have svært ved at klare dagen og vejen. Der skal derfor gøres en indsats for at holde på de beboere, der flytter. Flyttestatistikken viser, at de, der flytter fra Bispebjerg Bakke, i gennemsnit kun har boet der i 3 år. Bestyrelsen tror på, at med de sammenlægninger, der nu lægges frem, kan fastholde eller tiltrække det unge par, der ønsker en større lejlighed med et tidssvarende køkken, men også det ældre par, fordi afdelingen har elevatorer. Mange spørgsmål kom naturligvis fra de beboere sammenlægningen ville berøre, om hvorfor lige mig! Flere beboere var bekymrede nogle meget utrygge - for den store omvæltning at skulle flytte fra deres lejlighed gennem mange år, når de nu ikke ønskede det. Administrationen meddelte følgende om genhusningen: Det er absolut ikke rart at flytte, når man ikke selv vælger det. Men vi vil sørge for, at genhusningen bliver så gnidningsløs som muligt og at flytningen til en anden lejlighed på Bispebjerg Bakke ikke kommer til at koste dig penge. Vi vil forsøge, at opfylde den berørte beboers ønske lejlighedens størrelse og beliggenhed på Bispebjerg Bakke og sørge for at genskabe, hvad den enkelte har indrettet sig med i den lejlighed, man skal flytte fra. Lejligheden man flytter til, er istandsat. Synes den berørte beboer, at det vil være attraktivt at flytte tilbage i en af de sammenlagte lejligheder. Vil dette også ske uden udgift for beboeren. At flytte og pakke ned og ud kan være svært at overskue. De berørte beboere, der måtte ønske det, vil få hjælp hertil og genhusningskonsulent Arne Simonsen gav et eksempel på en genhusning, hvor flyttefirmaet havde sørget for såvel nedpakning, selve flytningen samt udpakning og fortalte, at flyttefirmaet, hvis man ønskede det, også vil hænge f.eks. 3

4 billeder og reoler op de samme steder i genhusningslejligheden. Flytteudgifter skal den berørte beboere ikke betale. Når sammenlægningen af lejligheder i nr. 7 er tilendebragt fortsættes sammenlægningen på 6. sal i nr. 9 og 11. Administrationen lovede, at der vil blive gjort alt for, at beboerne kan flytte ind i en genhusningslejlighed så vidt muligt magen til den man fraflytter. Der blev spurgt, om man kan få blændet døren mellem stue og soveværelse i genhusningslejligheden, hvis man har det i sit nuværende lejemål i opgang 7. Administrationen svarede, at døren også vil blive blændet i genhusningslejligheden, såfremt man beslutter at bo der permanent. Sammenlægningen af lejlighederne påbegyndes først, når alle beboere i nr. 7 er genhuset. Projekt og tidsplan De 3 midterste lejligheder i nr. 7 sammenlægges til 2 lejligheder på hver 83 m². Det vil sige lejlighederne, der ender med tallet 2, 3 og 4 fra 1. til 5. sal. På 6. sal lægges lejlighederne nr. 601, 602 og 603 sammen til 2 lejligheder på hver 79 m². Derudover sammenlægges lejlighederne 607, 608 og 609 i nr. 9 på 6. sal samt 610, 611 og 612 på 6. salen i nr. 11. Der er tale om helt nyistandsatte lejligheder med nyt køkken, bad og gulve. Gennemføres disse sammenlægninger, så skal der ikke sammenlægges flere lejligheder på Bispebjerg Bakke, idet disse sammenlægningen kun kan hænge sammen økonomisk med tilskud. Det restende tilskud fra Københavns Kommunes byfornyelsespulje på 1,6 mio. kr. bliver brugt på denne sammenlægning. Sammenlægningen går i gang, når samtlige berørte beboere er genhuset. Dette forventes at være sket i foråret Når der er frigivet lejligheder igen starter sammenlægningen på 6. sal i nr. 9 og nr. 11. Samtidig med skal der afholdes licitation over sammenlægningen for at få den mest favorable pris. På nuværende tidspunkt er boliglejen for en lejlighed på 83 m² i nr. 7 fra 1. til 5. sal beregnet til kr. og for en sammenlagt lejlighed på 6. salen på 79 m² beregnet til kr. Hertil skal kommer varme- og antennebidrag. Flere beboere syntes, at det var en god idé at fremtidssikre afdelingen ved at ombygge til større lejemål med større køkkener, således at afdelingen gøres mere tiltrækkende for familier. En beboer mente, at det ville være ærgerligt ikke at ombygge lejlighederne, mens der kan opnås et tilskud på kr. pr. lejlighed fra kommunen. Flere beboere fandt indretningen af de nye lejligheder uambitiøs, idet man fandt, at lejligheden med mange vinduer ud til svalegangen vil blive meget mørk. Administrationen svarede, at arkitektfirmaet havde tænkt på netop det problem og prøvet at optimere lysindfaldet, men at indretningen også skulle tage hensyn til lejlighedsskel og rør i køkken og badeværelse, da det vil blive for dyrt, hvis de lodrette strenge skal flyttes. 4

5 Det blev foreslået, at der nedsættes et lille byggeudvalg ved det orienterede møde for de involverede beboere. Arne Simonsen oplyste, at inden genhusningen igangsættes vil de berørte beboere blive indkaldt til et separat møde, hvor genhusningen i detaljer vil blive gennemgået. Dernæst vil han sørge for en behovsanalyse, hvor de involverede beboere kan fremkomme med individuelle ønsker. Der vil også blive ydet hjælp med hensyn til folkeregister og søgning om boligsikring. Der blev herefter nedsat et stemmeudvalg bestående af Henriette Denman, Salma Firdous Ahmad samt Claus Hansen og godkendelsen blev sendt til afstemning med følgende resultat: 44 stemmer for sammenlægningen 42 stemmer mod sammenlægningen 2 stemmer blanke Sammenlægningen af 18 stk. lejligheder i nr. 7 samt 6 stk. 6. sals lejligheder i nr. 9 og 11 til i alt 16 sammenlagte lejligheder blev hermed godkendt. Formanden oplyste, at de berørte beboere i nr. 7 snarest vil blive indkaldt til et orienterede møde med administrationen og Arne Simonsen. Endvidere takkede hun for de mange gode input, der var kommet frem på mødet og som bestyrelsen vil drøfte på deres kommende møde. ad 5 - Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år Beboerne havde før mødet modtaget budget 2012 for afdelingen, der anviser en lejeforhøjelse på kr. svarende til 2,5 %. Administrationen gennemgik budgettet og nævnte som det væsentligste: Offentlige og andre faste udgifter stiger med kr., hvor to poster markerer sig. Det drejer sig om renovation, hvilket bidrag stiger voldsomt i Københavns Kommune samt administrationsbidraget, der er reguleret markant mere end tidligere år for fremadrettet at nedbringe og imødegå yderligere underskud i Almenbo. De variable udgifter markerer sig på renholdelsesudgiften med kr. som en følge af forventede overenskomststigninger. Der blev spurgt, hvorfor der var afsat kr. til vaskemaskiner og strygeruller i Ejendomsmesteren svarede, at en industrimaskine koster pt. ca kr. og pengene også var afsat til at udskifte tørretumblere, strygeruller og ikke mindst etablering af et nyt betalingssystem. Det endelige antennebudget er endnu ikke udarbejdet, idet vi afventer en eventuel varsling på prisstigning fra YouSee. Antennebudgettet varsles i november måned. Budgettet for 2012 blev godkendt. 5

6 ad 6 - Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen a. Valg af bestyrelsesmedlemmer Birthe Leerbech blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år og Henritte Denman blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. b. Valg af suppleant Pernille Christensen blev valgt som suppleant for 1 år. Afdelingsbestyrelsen består herefter af Hanne Slotsvik, formand (2012) Lene Aastrup Nielsen (2012) Kirsten Olsen (2012) Birthe Leerbech (2013) Henriette Denman (2013) Suppleant: Pernille Christensen ad 7 - Valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleant til Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København a. Valg af 5 repræsentantskabsmedlemmer for 1 år Følgende medlemmer blev valgt: Birthe Leerbech Kirsten Olsen Hanne Slotsvik Henriette Denman Pernille Christensen b. Valg af suppleant for 1 år Følgende blev valgt: Irene Denman ad 8 - Eventuelt En beboer spurgte, om der var foretaget målinger af PCB i afdelingen? Administrationen svarede, at emnet var på dagsordenen ved næste bestyrelsesmøde i Almenbo, som finder sted den 5. oktober. Herefter vil alle beboere i alle afdelinger administreret af Almenbo blive orienteret. Der blev spurgt, om den dårlige internetforbindelse, som der er i afdelingen, muligvis kan skyldes kvaliteten af kobberledningerne. En beboer havde undersøgt, at der er 7 decibel støj på ledningen. Til referat kan oplyses, at ejendomskontoret er i gang med at undersøge sagen og afventer svar fra TDC. Såfremt der er andre beboere, der har problemer med deres internetforbindelse, anmodes disse om at kontakte ejendomskontoret. 6

7 Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at der gennem længere tid har været uindbudte gæster i afdelingen og opfordrede beboerne til at rette henvendelse til politiet, hvis de så noget mistænkeligt. Bestyrelsen takkede endvidere for opbakningen til godkendelsen af sammenlægningen af lejlighederne og fremførte, at der var truffet den rigtige beslutning med hensyn til at fremtidssikre Bispebjerg Bakke og bevare denne som et godt og trygt sted at bo fremover. Der blev spurgt, om de metal dimser, der stikker op af jorden ved det tidligere cykelskur, bliver fjernet. Ejendomsmesteren svarede, at alle rester af cykelskuret fjernes, når pladsen genasfalteres. Der blev spurgt hvornår der blev gjort hovedrent på vaskeriet. Ejendomsmesteren svarede, at rengøringsselskabet ville blive bedt om at udføre en hovedrengøring. Bestyrelsen bad beboerne om at huske at rydde op og gøre rent efter sig såvel på vaskeriet som i forhallen. Der blev spurgt om der måtte opsættes altankasser på 6. sal efter altaninddækningen. Administrationen svarede, at der ikke må bores i de opsatte profiler og at de berørte beboere snarest efter færdiggørelsen vil modtage en orientering om regler for altanerne og herunder hvilke altankassebeslag, der kan opsættes. Formanden takkede for et godt møde, som sluttede kl Referent Afdelingsformand Dirigent Lene Terpe Hanne Slotsvik Bjarne Frølund 7

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen

Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen REFERAT 7. maj 2003 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 200 beboere fra 152 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst og valg

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat fra afdelingsmødet den 11. marts 2014 - Flintemarken, Vedbæk

Referat fra afdelingsmødet den 11. marts 2014 - Flintemarken, Vedbæk Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Tid: Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Referat af ordinært. afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00. Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby

Referat af ordinært. afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00. Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00 Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby 64 husstande var repræsenteret inkl. afdelingsbestyrelsen v/ formand Claus Dahl,

Læs mere

1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord.

1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord. Sporvejsfunktionærernes Boligforening Spøttrupvej 18, kld. 2720 Vanløse J.nr. 504000 sup/ Referat fra ordinært medlemsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 - afholdt mandag den 29. maj 2006,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere