Dansk Skak Union 2. hovedkreds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Skak Union 2. hovedkreds"

Transkript

1 Dansk Skak Unin 2. hvedkreds Referat af møde i hvedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unins 2. hvedkreds søndag den 19. januar 2003 i Srø Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen (LJ), Pul Buhl (PB), Jens Lundberg (JL). 1. Gdkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev gdkendt med følgende krrektiner: Pkt. 6 vedtaget ændres til drøftet ; skal finde sted efter næste års delegeretmøde ændres til vil blive freslået på næste års delegeretmøde: Sen 22 kr. Pen 16 kr. Børn 12 kr. Jun 16 kr. Pkt. 8 Chess games ændres til ChessCamp. Pkt. 13. Afsnittet vedrørende Tingsteds ansøgning ændres til: Tingsted Skakklub ansøgte m kr. fra PR-knten til Tankesprtsarrangement i Nykøbing F. Der var enighed m at henvise Tingsted til i stedet at søge beløbet fra vækstkntmidlerne. 2. Siden sidst Erik O. Hansen har ønsket at udtræde af bestyrelsen g førstesuppleant Pul Møller Pedersen (PMP) er indtrådt i hans sted. PMP var dg frhindret i at kmme til dette møde. NSL rienterede krt m det ekstrardinære delegeretmøde g den nye ledelse i DSU. FH meddelte at Den Gyldne Springer skylder 689 kr. i kntingent fr 4. kvartal Klubben er udmeldt pr Regnskab Vedrørende årsregnskab fr 2002: FH gennemgik freløbigt årsregnskab fr 2002, der udviste et verskud på kr ,75 md et budgetteret underskud på kr Den usædvanligt stre, men psitive afvigelse skyldes hvedsagelig følgende pster (tkr. = kr.): Amtstilskud, pga. ekstrardinært strt tilskud fra Vestsjællands Amt tkr. Renter, ekstra indtægt i dette regnskab pga. ændret renteperide tkr. Aflysning af pkalstævne tkr. Sidste Nyt, 1 nummer mindre tkr. Mindrefrbrug på administratin, kørsel, PR g diverse tkr. Frhøjelse af indskud til hldturneringen tkr.

2 Referat Hvedkredsbestyrelsesmøde 19. januar 2003 Side 2 af tkr. Fra næste regnskabsår prettes en ny regnskabspst benævnt IT mfattende udgifterne til websiden mv. Vedrørende budget fr 2003: HKB stiller ved delegeretmødet 2003 frslag m kntingentfrhøjelse pr med kr Kntingentfrhøjelsen har dermed kun halv virkning i FH frelagde budget der med disse frudsætninger viste underskud i 2003 på kr g i 2004 kr Der var enighed m at det var ønskeligt med en bredere diskussin mkring hvedkredsens fremtidige øknmi på delegeretmødet i lyset af de brtfaldne amtstilskud. Vi vil allerede nu melde ud, at ud ver den freslåede kntingentfrhøjelse i 2003 vil en ny frhøjelse af samme størrelse være nødvendig i 2004 fr at få øknmien til at hænge sammen, medmindre der gennemføres tilsvarende besparelser. Regnskabspsterne blev gennemgået fr mulige besparelsesfrslag. Under juniraktiviteter sløjfes de individuelle støttebeløb til junirers deltagelse i turneringer i udlandet (p.t. 4 x 500 kr. pr. regnskabsår). De seneste år har kun Oksana Vvk søgt g fået bevilget støtte. Individuelle tilskud til deltagelse i skaklejre freslås phævet. Da det er en delegeretmødebeslutning, stilles der frslag m dette på delegeretmødet. I 2002 er udbetalt 10 prtiner á 100 kr. FH plyste, at tilskudsbeløbet fra udligningsrdningen vedrørende Hld-DM på Tjele ikke var mdtaget hverken fr 2001 eller FH retter henvendelse til Tjele, der administrerer denne rdning. Kørselstilskud til hldturneringen diskuteredes. Mulige besparelser: ved helt at afskaffelse tilskuddet, ved at afskaffe tilskuddet til 3. divisinshldene, eller ved at hæve kilmetergrænsen fr at pnå tilskud. Der vendes tilbage til dette punkt på smmermødet. PR-knten sløjfes. Fremtidige ansøgninger henvises til at søge midler fra vækstknten. 4. Tildeling af hæderstegn g initiativpræmie Hæderstegn tildeles Svend Dyberg Larsen, Slagelse. Initiativpræmie tildeles Faxe Skakklub, der bl.a. har pnået en flt pressedækning i denne sæsn. NSL skriver sm sædvanlig mtivatin. 5. Status fra ungdmslederen Thmas Flindt var hldleder fr hvedkredsens hld til Junir-Hld-DM på Tjele. Hldet var i år nget nær det stærkest mulige g sluttede sm nr. 6. I Junir Grand Prix-serien har 152 spillere deltaget (146 på samme tidspunkt sidste år). Der kmmer flere g flere nye steder til med børneskak, i denne sæsn Haslev, Skvb, Faxe g Dianalund.

3 Referat Hvedkredsbestyrelsesmøde 19. januar 2003 Side 3 af 5 Lørdag 11/1 var der premiere på sæsnens frsøg med dbbeltstævner, dvs. 2 GP-stævner i hver sin ende af hvedkredsen. Der var 59 deltagere i Frlev g 31 på Møn, uden tvivl mere end hvad et enkelt stævne ville have samlet g frsøget vurderes freløbig sm en succes. Ved det individuelle skleskak-dm vandt Steffen Petersen fra Frlev DM i F-gruppen. Frlev har være gde til at udnytte dette til at få pressedækning, bl.a. var der et indslag fra klubben i TV2 Øst nsdag 15/1. 6. Junirinstruktørrdningen Der frelå ansøgninger til 10 hld fr 2003, idet ansøgningen fra Brydebjerg viste sig at mfatte 2 hld. Alle ansøgninger blev imødekmmet under frudsætning af, at der kan bevilges støtte fra DSU. Hvis frudsætningerne fr bevillingen af tilskud ændres væsentligt, kan der reduceres i tilskuddet. Det blev endnu engang diskuteret at stramme kravene til hldene gennem at kræve, at et vist antal deltagere er DSU-medlemmer evt. således at der kan gives tilskud uden betingelser i en pstartperide på 1-2 år eller ved at øge den minimale hldstørrelse fra 8 til 12 deltagere. Emnet tages p til diskussin på delegeretmødet under regnskab. 7. Pkalturneringen Det frventes at DSU vedtager ratinggrænse på 1800 (gennemsnit) fr breddehld. 2.hk. s pkalstævne spilles 11/5. Der indrykkes annnce i førstkmmende nummer af Sidste Nyt: Klubber der er interesserede i at være arrangør fr pkalstævnet skal henvende sig til NSL. Hvis der ikke melder sig en arrangør, aflyses stævnet. 8. Hldturneringen JL rienterede m turneringens frløb. Starten havde været lidt katisk: Nakskv ønskede ikke at spille i A-rækken i stedet blev Præstø II inviteret; Den Gyldne Springer blev pløst efter at have tilmeldt et hld i B-rækken; Dianalund III trak sig fra B-rækken 2 dage før turneringsstart. I øvrigt frløber turneringen gnidningsfrit, g der er ingen prblemer med den nye elektrniske indberetning. JL havde mdtaget henvendelse fra Nykøbing S vedrørende rygning ved hldkampe. De henvises til evt. at stille frslag på delegeretmødet m rygefrbud. Det blev diskuteret at reducere hldstørrelsen i B-rækkerne til 4 spillere, dette franlediget af den faldende tilslutning af B-hld g de stigende vanskeligheder med at tilrettelægge hldturneringen i B-rækkerne. Der var enighed m at stille frslag til delegeretmødet m vergang til 4-mandshld i B-rækkerne efter følgende mdel: der prettes 2 B-rækker med 8 hld; der er ikke længere fri tilmelding i B-rækken, men frtsat i C-rækken; der skal ske p- g nedrykning mellem B- g C-rækken;

4 Referat Hvedkredsbestyrelsesmøde 19. januar 2003 Side 4 af 5 vinderne af B-rækken pnår ret til en kvalifikatinskamp vel at mærke med 8-mandshld md nr. 8 i A-rækken, ønsker et hld ikke at gøre brug af denne ret går den videre til det næstbedst placerede hld sv.; betænkningstiden i B-rækken er uændret 2:15 timer til hele partiet. JL udarbejder detailfrslag, herunder versigt ver nødvendige knsekvensændringer i hldturneringsreglementet. Den nye frdeling af hvedkredsens klubber i 3. divisin blev diskuteret. Der var tilslutning til, at divisinsklubberne efter denne sæsn diskuterer sagen indbyrdes g på egen hånd retter henvendelse til div.-turneringslederen, hvis klubberne ønsker at blive placeret i samme gruppe. 9. Medlemssituatinen a) LJ rienterede m udviklingen i medlemstallet, p.t. 733 md 758 på samme tid sidste år. Trenden med en tilbagegang på ca. 30 medlemmer årligt frtsætter. Største klubber p.t. Ringsted 55, Hlbæk 51, Nykøbing F 49. NSL luftede tanker m et udrykningshld, hvr HKB-medlemmer kunne hjælpe klubber med gde intentiner at kmme i gang med nye tiltag. Det skal vervejes sm led i jbbeskrivelsen fr den nye bestyrelse. b) Faxe blev klubben med størst medlemsfremgang i 2002 med nett 3 nye medlemmer. 10. DSU-jubilæum NSL har haft kntakt til 3.hk. vedrørende Sprgø-match. Evt. sm t matcher på hver sin side af Strebælt med 2-3 spillere fra hver klub. Der arbejdes videre på dette prjekt til afvikling efterår NSL kntakter Næstved m evt. samarbejde i frbindelse med klubbens 100-årsjubilæum. 11. Delegeretmøde i Næstved d. 5. april 2003 a) NSL aftaler med Næstved vedr. praktiske frhld. b) NSL undersøger m Næstved har frslag til dirigent. c) NSL g JL aflægger beretning. Der skal bruges mere tid mkring regnskabet. 2 frslag fremsættes af HKB: - frslag vedrørende afvikling af B-rækken med 4-mandshld - frslag m afskaffelse af hvedkredsens individuelle tilskud til deltagelse i skaklejre Mht. valg genpstiller NSL, FH, LJ g JL. Henrik Stampe ønsker at udtræde uden fr tur. Det må nk frventes at Sigurd Søllner ikke ønsker at indtræde sm suppleant, hvrfr der skal nyvælges et medlem på denne plads. d) ikke nget emneplæg frud fr dette delegeretmøde, da det må frventes at diskussinerne mkring øknmi g hldturnering vil tage en del tid.

5 Referat Hvedkredsbestyrelsesmøde 19. januar 2003 Side 5 af Hvedbestyrelsesmøde i DSU d. 26. januar 2003 Der er udsendt dagsrden fra DSU s frmand til dette møde, men ingen bilag eller yderligere detaljer frelå p.t. 13. Eventuelt JL medbragte en CD med sikkerhedskpi af websiden. PB pbevarer sikkerhedskpien. JL rienterede m prblemer mkring nede-perider på vres webserver hs Fairhst. LJ rienterede mkring EMT-knkurrencen, hvr der var tvivl m hvrvidt Tingsted Open skulle tælle med, idet indbydelsen kun var ffentliggjrt på 2.hk. s webside. Teksten på websiden ændres fremver til: Indbydelse på 2.hk. s hjemmeside skal suppleres med indbydelse til klubfrmændene via maillisten. 25. januar 2003 Referent: Pul Buhl

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Referat: Generalfrsamling Trsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Dagsrden ( 5 stk.2): 1. Valg af dirigent g referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab g status til gdkendelse

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Mødested: Schæffergården i Gentfte. Deltagere: Steffen Bülw, Anders Fischer, Per Gandrup, Søren Laurberg, Mgens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Benny Vittrup Jensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Deltagere: Niels Steen Larsen (NSL) (mødeleder) Bjarne Haar (BH) Leif Jensen (LJ) Jens Lundberg (JL) Morten

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden Dat Mødested Mødetid Deltagere Trsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadin 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Rasmus Lundby (RL) Tue

Læs mere

NDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS. Dagsorden

NDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS. Dagsorden Forside: NDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS Lørdag d. 5. april 2003 kl. 13.00 Grønnegades Kaserne, bygn. 10, Næstved 1. Valg af dirigent Dagsorden 2. Formandens beretning 3. Regnskab

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Side 5: Skakbladet i nyt design Nyt fra Dansk Skak Union Side 7: Henning Jakobsen sikker vinder af EMT-konkurrencen [artikel ej her]

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisatinsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 26. maj 2014 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH),

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere