TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. december 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Gulv i gymnastikhal - afslutning Gebyrer for byggesagsbehandling Forsat udskiftning af låsesystem på de kommunale ejendomme Energisparetilskud Overgangsmodel i forhold til finansiering af busdrift Skybrudssikring, Amager Landevej - Budgetregulering Tillægsbevilling til anlægsprojekt - Renovering af lovpligtigt eftersyn af redningslift S Mindrebevilling - Renter af kommunens udlæg på renovationsområdet Budgetregulering - Kastruplundgade Budgetregulering - Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunens ejendomme Bevillingsregulering for brandvæsenets lønbudget for Bevillingsregulering Idrætsområdet - Kastrup Skøjtehal Bevillingsregulering - salg af biler og anskaffelse af biler Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold - børneinstitutions- og plejehjemsområdet Revidering af Børnepolitik Ansøgning om overførsel af uforbrugte midler i forbindelse med prisen som Danmarks Friluftskommune Ansøgning om tillægsbevilling til anskaffelse af yderligere elektroniske tavler på kommunens skoler i Ansøgning om tillægsbevillinger til dækning af vikarudgifter som følge af fravær i forbindelse med graviditetsgener i 4. kvartal 2014 samt 1. kvartal 2015 i kommunens daginstitutioner Tillægsbevilling til 2014 til Serviceområde Særligt udsatte børn og unge p.g.a. tilbagebetaling af for høje opkrævninger vedr. familiepleje i 2010 og 2011 fra andre kommuner Udgiftsneutral opnormering af skolernes administrative personale i perioden Udgiftsneutral tillægsbevilling til 2014 til projekt Comenius på Pilegårdsskolen

3 24. Udgiftsneutral tillægsbevilling til 2014 til projekt i folkeskolerne vedr. Digitale lærermidler Kompetencepuljen Overførsel af puljemidler Orientering om kommunekvoter på flygtningeområdet, samt de økonomiske konsekvenser Pulje til forstærket indsats over for storrygere Budgetkorrektion Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Budgetkorrektion Sundheds- og Omsorgsudvalget Tillægsbevilling på samtlige forsikringsområder Frigivelse af kontorelevstillinger Tårnby Torv, ansøgning om konvertering af lån Tårnbyhuse, henvendelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vedrørende fleksibel udlejning Kommunaløkonomisk Forum LUKKET SAG Udbud - Tøjvask LUKKET SAG Opsigelse fra konstitueret skoleleder - LUKKET SAG Konstituering - LUKKET SAG Konstituering - LUKKET SAG Klage over leder - LUKKET SAG Uansøgt afsked - LUKKET SAG Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG Senioraftale - LUKKET SAG Orlov uden løn - LUKKET SAG Resultat af de lokale lønforhandlinger LUKKET SAG Afsagt dom - LUKKET SAG Salg af ejendom - LUKKET SAG Salg af ejendom - LUKKET SAG Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Anvendelse af eksternt vikarbureau på Skottegårdsskolen Frigivelse af timer til Handicap og Psykiatricenter samt tillægsbevilling - delaftale om voksenområdet Ansættelse af leder til Børnehaven Ryumgård - LUKKET SAG Ansøgning om orlov uden løn - LUKKET SAG

4 55. Uansøgt afsked - LUKKET SAG...78 Bilagsoversigt

5 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/6259 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der var enighed om at optage følgende punkter på dagsordenen: Anvendelse af eksternt vikarbureau på Skottegårdsskolen som punkt 51 Frigivelse af timer til Handicap og Psykiatricenter samt tillægsbevilling delaftale om voksenområdet som punkt 52 Ansættelse af leder til Børnehaven Ryumgård som punkt 53 Ansøgning om orlov uden løn som punkt 54 Uansøgt afsked som punkt 55 Samtidig var der enighed om at aflyse Økonomiudvalgsmødet INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen herefter godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 4

6 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6259 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Borgmesteren orienterede om brev af fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende oplysning om tilskud vedrørende skattenedsættelser for 2015 til afregning i

7 Økonomiudvalget d Gulv i gymnastikhal - afslutning Åben sag Sagsnr.: 07/13050 Sagsansvarlig: mso.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Sagen om fejl i byggeriet ved den nye gymnastikhal på Kamillevej er nu juridisk afsluttet. Fejlen betyder at jordfugt ødelægger gymnastiksalens trægulv. Teknisk Forvaltning anbefaler reparation af gulvkonstruktion. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget godkendte den 13/ juridisk bistand til sagen om trægulvet i den nye gymnastikhal, hvor gulvet hæver sig i vinterhalvåret på grund af indtrængende fugt. Sagen er nu juridisk afsluttet. Da rådgivere og entreprenør er gået konkurs har kommunens eneste mulighed været at få udbetalt den stillede garanti fra garantistiller. Atradius har den 3/ indvilliget i at indbetale restsummen på garantien. Restsummen er ,66 kr. Syn- og skønsmanden har tidligere vurderet, at reparationen til original projektstand vil beløbe sig til kr. og tage ca. et halvt år. Dette vil dog medføre en stor merudgift, samt urimeligt store gener for gymnastikklubben KG 66. Teknisk Forvaltning anbefaler, at der udføres en udbedrende reparation, dog uden at gulvet udføres efter originalprojektet. En reparation medfører, at der kommer skjulte samlinger i gulvvarmeanlægget, hvilket er en dårligere konstruktion, end hvis hele gulvet omlægges med nye varmeslanger. Fordelen vil være, at udgiften forventes at kunne dækkes af de ,66 kr. som Tårnby Kommune har modtaget fra garantien. Derudover vil tiden til reetablering forkortes, og det forventes at kunne gøres på 2-3 måneder, hvilket vil kunne tilpasses nogenlunde ind i KG 66 s planer i juni og juli. Alternativt kan maj medtages. Dette er afklaret med KG 66. Det praktiske arbejde bliver planlagt og foregår i tæt samarbejde med KG 66. Fagforvaltningen vil i videst muligt udstrækning være behjælpelig med at finde ekstra tider i skolernes gymnastiksale i perioden. ØKONOMI Der søges om en indtægtsbevilling på kr. i 2014 på funktion

8 Økonomiudvalget d Der søges om en anlægsbevilling på kr. i 2015 på funktion PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at der bevilges og frigives en indtægtsbevilling på kr. i 2014 til forsikringsindtægter vedrørende reetablering af gulv i Kastrup Gymnastikhal. 2. at der bevilges og frigives en anlægsbevilling på kr. til budget 2015 til reetablering af gulv i Kastrup Gymnastikhal. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Advokatbistand vedr. gulv i gymnastikhal /13 2 Åben 466 Supplerende erklæring fin.pdf /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 Økonomiudvalget d Gebyrer for byggesagsbehandling Åben sag Sagsnr.: 14/25188 Sagsansvarlig: vmo.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ På Bygge- og Ejendomsudvalgets møde den 16.september 2014 blev det besluttet at: 1. Opkræve gebyrer for byggesagsbehandling. 2. Lade gebyrindtægterne dække 100 % af de faktiske omkostninger. 3. Indføre to gebyrtyper, henholdsvis opkrævning af fast gebyr ved mindre byggeri (udhuse, garager, carporte, overdækninger) og gebyr ved medgået tid ved øvrige byggesager. 4. Fritage det første møde om en byggesag (forhåndsdialogen) for gebyr, samt fritage klager, udover bemærkninger til høringer fra forvaltningen, for gebyr, 5. Ikke fritage nogen bygningskategorier for gebyr, 6. Opkræve gebyrer i to rater. Bygge- og Ejendomsudvalget skal tage stilling til de nærmere detaljer i opkrævningen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der foreligger nu en udregnet timepris for byggesagsbehandlingen på 517 kr. I denne indgår sagsbehandling af kommunens egne byggeprojekter, der hidtil har været fritaget for gebyrer. Den anden gebyrtype, opkrævning af et fast gebyr ved mindre byggeri, såsom udhuse, garager, carporte, overdækninger og lignende, foreslås baseret på et skønsmæssig opgjort gennemsnits tidsforbrug på 4 timer pr. sag. Dette vil betyde, at det faste enhedsgebyr bliver 2096 kr. for byggesagsbehandling af disse sagstyper. Endelig er der i lovningen fastsat en pligt for kommunen til at udarbejde en intern instruks, som beskriver, hvordan gebyrordningen håndteres. Instruksen skal indeholde kommunens retningslinjer for opkrævning og kontering af gebyrer, samt retningslinjer for opgørelse af udgifter forbundet med gebyrordningen. LOVGRUNDLAG Lov nr. 640 af 12.juni 2013 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge - og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 8

10 Økonomiudvalget d /BGR 1. at timeprisen fastsættes til 517 kr. pr. time 2. at det faste gebyr for behandling af mindre byggesager (udhuse, carporte, garager og overdækninger) fastsættes til 2096 kr. 3. at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde en instruks for opkrævning af gebyrer for byggesagsbehandling. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Byggesagsgebyr _v1_Byggesagsgebyr.XLSX /14 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 Økonomiudvalget d Forsat udskiftning af låsesystem på de kommunale ejendomme Åben sag Sagsnr.: 12/10234 Sagsansvarlig: msa.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af kr. til fortsættelse af udskiftningen af låsesystemer på de kommunale ejendomme i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På investeringsoversigten for 2015 er der afsat kr. til udskiftning af låsesystemer på de kommunale ejendomme. I 2015 fokuseres på institutionsområdet. ØKONOMI Frigivelse af kr. til udskiftning af kommunale låsesystemer i 2015 på funktion PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at kr. på investeringsoversigten for budget 2015 til udskiftning af låsesystemer på de kommunale ejendomme frigives. 2. at der fokuseres på institutionsområdet /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 Økonomiudvalget d Energisparetilskud 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/17096 Sagsansvarlig: cbi.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Ved gennemførelse af energipulje-arbejder opnås et energisparetilskud fra energileverandør. Teknisk Forvaltning indstiller indtægtsbevillinger og udgiftsbevillinger som følge af udførte energiprojekter UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der henvises til vedlagte bilag 1: indstilling om Overførsel af energisparetilskuds-midler til årets Energipulje, hvorefter opnåede energisparetilskud kan tilbageføres til energipuljen for det pågældende år. ØKONOMI Oversigt over år 2014 energitilskud, som overføres til Energipuljen via indtægtsbevilling: Energiprojekt Tilskudsbeløb, kr. Vestamager Idræt: Ny gaskedel, Varmtvandsbeholder og solfanger Samleprojekt varme: Nye gaskedler - Corneliusmindevej 40, Randkløve Alle 2, Vandtårn Oliefabriksvej Samleprojekt isolering: hulrum, loft, skunk mm. - Skottegårdskolen mm Materielgården: Optimering af varmt brugsvands system Feriekoloni Falster: Skift til energivinduer, optimering af varme i køkken Løjtegårdsskolen: Nye gaskedler og etablering af solfangeranlæg Ungdomsskolen: Udskiftning af vinduer og gaskedel, ny belysning Korsvejsskolen: Efterisolering af tagrum, udskiftning til A- pumper og isolering af uisolerede varmerør Skelgårdsskolen: Udskiftning til A-pumper, ny belysning Tårnby Stadion: Lysprojekt Skottegårdsskolen: Optimering af ventilationsanlæg, udskiftning til A-pumper

13 Økonomiudvalget d Plejehjemmet Løjtegårdsvej: Lysprojekt Energisparetilskud 2014, Sum, kr.: Udgiftsbevilling: Energisparetilskuddet på tilfalder energipuljen til brug i 2014 og foreslås brugt nedenstående projekter: Små energiprojekter fx belysning (max kr. pr. projekt), konto: XG kr. Pilegårdsskolen, bibliotek, ny varmepumpe, kontor: XG kr. Korsvejens skole, datarum, ny varmepumpe, kontor: XG kr. Brandstation, ny varmepumpe, frikøling af serverrum, kontor: XG kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. til Energipulje at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til Energipulje BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Overførsel af energisparetilskuds-midler til årets Energipulje /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 Økonomiudvalget d Overgangsmodel i forhold til finansiering af busdrift Åben sag Sagsnr.: 14/35745 Sagsansvarlig: aba.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forbindelse med den nye finansieringsmodel for trafikselskabet på Sjælland anmoder Movia om Tårnby Kommunes tiltrædelse af, at de økonomiske konsekvenser for kommunerne bliver indfaset over en periode på 3 år med en tredjedel i 2016, to tredjedele i 2017 og fuld effekt i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Folketinget vedtog den 25. juni 2014 ændringer af lov om trafikselskaber. Den mest omfattende ændring er en ny finansieringsmodel for Movia. Den nye finansieringsmodel er bygget op ud fra følgende forudsætninger. Der tages udgangspunkt i at S-linjer, R-linjer og Natlinjer overføres til regional finansiering Kommunerne skal medfinansiere administrative udgifter. Movias administration skal finansieres af Regioner og Kommuner. Kommunalt finansierede linjer i én kommune finansieres af kommunen. Kommunale linjer der går på tværs af flere kommuner finansieres med 20 % som et solidarisk bidrag fra alle kommuner ud fra kommunernes befolkningstal. De resterende 80 % af tilskudsbehovet finansieres ud fra kommunernes andel af linjernes køreplantimer. Aftalen skal være DUT-middel neutral. Ved overflytning af linjer til regional finansiering vil en tilsvarende andel af de administrative omkostninger blive fordelt på alle linjer med køreplantimer som fordelingsnøgle. Den foreslåede overgangsordning kræver tilslutning til en særlig vedtægtsbestemmelse herom fra alle kommuner og regioner samt godkendelse i Transportministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Derfor tilrettelægger Movia processen vedrørende kommunernes tilslutning, så den kan blive gennemført i år. Overgangsordningen betyder at merudgiften pålægges den enkelte kommune med først ca. 1/3 (2016), 2/3 (2017) og endelig 100 % i I forbindelse med den tidligere høring af kommunerne om omlægning af overordnede ruter fra kommunalt niveau til regionalt niveau har Københavns Kommune i sit høringssvar lagt vægt på, at linje 5A fortsat forbliver en kommunal linje. Argumentet er, at selvom linjen er lang og stor, så betjener den primært Københavns Kommune og lokale rejseformål. Ønsket vil medføre en fordyrelse for Københavns Kommune (7,7 mio.) og for Tårnby Kommune (1,3 mio. kr.). Da det stod klart, at Movia havde til hensigt at følge Københavns Kommunes indsigelse, skrev Teknisk Forvaltning til Movia omkring den forventede øgede økonomiske belastning 13

15 Økonomiudvalget d og anmodede i denne sammenhæng om en beregning af, hvad der kunne være af besparelsespotentiale ved at lade linje 5A få endestation ved Kastrup Metrostation. Movia gennemfører beregningen af effekterne ved en afkortning til Kastrup Station og bistår Tårnby Kommune og alle andre Kommuner, der berøres negativt af den ny linjefordeling, med rådgivning om, hvordan serviceniveau og økonomi kan lande acceptabelt for kommunerne. Teknisk Forvaltning anbefaler derfor overgangsordningen, da dette vil være mere hensigtsmæssigt. LOVGRUNDLAG Overgangsordningen er en fravigelse fra lovens generelle finansieringsmodel og kræver derfor, ifølge 3 i lov om trafikselskaber, (LBK nr. 412 af 11/04/2010), at alle kommuner og regionsråd formelt godkender forslaget. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, /BGR 1. at den forslåede overgangsordning godkendes, så de økonomiske konsekvenser for kommunerne af lov om ændring af lov om trafikselskaber indfases over en periode på 3 år i årene BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel og ny linjefordeling fordelt på overgangsperioden (3).pdf /14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 Økonomiudvalget d Skybrudssikring, Amager Landevej - Budgetregulering Åben sag Sagsnr.: 12/9682 Sagsansvarlig: sfa.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller et mindre forbrug på kontoen for skybrudssikring af Amager Landevej. Baggrunden er bla. et fordelagtigt licitationsresultat. Endvidere kan asfaltentreprenør ikke give garanti for udførsel af permeabel asfaltbelægning, hvorfor hele arbejdet ikke kan udføres i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med udbuddet af projektet for Skybrudssikring, Amager Landevej, har der været afholdt licitation og billigste tilbud lå 1,6 mio. kr. under bygherreoverslag. I forbindelse med projektet har det hele tiden været en forudsætning, at leverandøren af drænasfalt kunne udlægge den særlige asfalt. Desværre meddeler asfaltfirmaet først i forbindelse med licitationstidspunktet, at man ikke kan give garanti for produktets holdbarhed på grund af forventede temperaturforhold. Årsagen er, at drænasfalt skulle være mere sårbar over for afkøling ved udlæggelse. Dette betyder, at arbejdet ikke i sit fulde omfang kan udføres i ØKONOMI På projektet nuværende stade kan følgende gøres op: Budget 2014 er kr. Forbrug 2014: Bygherreleverance kr. Entreprenør kr. Rådgiver kr. I alt for kr. Overskud for 2014 er kr. Forbrug 2015: Entreprenør kr. Rådgiver kr. Reserve kr. I alt for kr. Teknisk Forvaltning ansøger om en minusbevilling på kr. i 2014 samt om en tillægsbevilling i 2015 på kr. for at fuldføre projektet i

17 Økonomiudvalget d Tillægsbevilling i 2015 søges dækket ved kompenserende besparelser dels fra midler afsat til renovering af Kastruplundgade 0,5 mio. kr. (ud af afsatte kr.), udskiftning af autosprøjte 2,2 mio. kr. samt kr. på konto for Ny Svømmehal, hvor budgettet på kr. ikke forventes brugt fuldt ud i 2015 alternativt fra Ekstraordinære ejendomsudgifter PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at der meddeles en minusbevilling på kr. til anlægskonto Skybrudssikring af Amager Landevej i at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. til Anlægskonto Skybrudssikring af Amager Landevej i at der bevilges en minusbevilling på 1 mio. kr. til anlægskonto Renovering af Kastruplundgade i at der bevilges en minusbevilling på 2,2 mio. kr. til anlægskonto Udskiftning af autosprøjte M2 i hvorvidt der bevilges en minusbevilling på 1,9 mio. kr. til anlægskonto Ny svømmehal i 2015 eller til Ekstraordinære ejendomsudgifter BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Der gives en tillægsbevilling på 12,5 mill. kr. i

18 Økonomiudvalget d Tillægsbevilling til anlægsprojekt - Renovering af lovpligtigt eftersyn af redningslift S1 Åben sag Sagsnr.: 14/38521 Sagsansvarlig: lcl.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab er der konstateret en merudgift på kr. på anlægsprojektet Renovering af lovpligtigt eftersyn af redningslift S1. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Anlægsprojektet Renovering og lovpligtigt eftersyn af redningslift S1 er blevet dyrere pga. ekstraarbejder, som blev konstateret nødvendige ved gennemgangen af liften. Ved tilbudsgivningen kunne der ikke tages højde for alle eventuelle nødvendige vedligeholdelsesarbejder, der først ville blive afsløret ved selve adskillelsen af liften. De uforudsete udgifter oversteg således det afsatte beløb i tilbuddet. Den lovpligtige renovering varede 3 måneder. ØKONOMI Der er til anlægsprojekt Renovering af lovpligtigt eftersyn af redningslift S1 bevilget kr. Anlægsprojektet er blevet kr. dyrere end det bevilgede beløb. Der søges en tillægsbevilling på kr. til den oprindelige anlægsbevilling på funktion Tillægsbevillingen finansieres af driftskonto vedligeholdelse af brandhaner under Beredskabskommissionens budget på funktion PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget /BGR 1. at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til anlægskonto Renovering af lovpligtigt eftersyn af redningslift S1. 2. at der meddeles en minusbevilling på kr. til driftskontoen for vedligeholdelse af brandhaner. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 17

19 Økonomiudvalget d Mindrebevilling - Renter af kommunens udlæg på renovationsområdet Åben sag Sagsnr.: 14/35314 Sagsansvarlig: lcl.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning forventer en samlet mindreudgift på renter af kommunens udlæg på kr. på renovationsområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning forventer en samlet mindreudgift på renter af kommunens udlæg på kr. Mindreudgiften skyldes, at mellemværendet til kommunen er mindre end forventet ved budgetlægningen. ØKONOMI Merudgifter og merindtægter på rentekonti er fordelt mellem renovationsområdets syv takstfinansierede ordninger: Generel administration: Merindtægt på kr. Ordninger for dagrenovation, restaffald: Mindreudgift på kr. Ordninger for storskrald og haveaffald: Merudgift på kr. Ordninger for glas, papir og pap: Merindtægt på kr. Ordninger for farligt affald: Uændret Genbrugsstationer: Merindtægt på kr. Øvrige ordninger og anlæg: Merudgift på 977 kr. Der søges en samlet minusbevilling på kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at der samlet for renovationsområdet meddeles en minusbevilling på kr. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 18

20 Økonomiudvalget d Budgetregulering - Kastruplundgade Åben sag Sagsnr.: 13/17891 Sagsansvarlig: asa.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning er i gang med ombygning af Kastruplundgade til miljøgade. Projektet er, som følge af et ønske fra TÅRNBYFORSYNING om at koble vejafvanding fra kloaknettet, blevet forsinket. Ud af et budget på 13 mio. kr. i 2014 gennemføres der arbejder for 11 mio. Teknisk Forvaltning ansøger på den baggrund om at lægge 2 mio. kr. i kommunekassen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Projektet med renovering af Kastruplundgade mellem Alléen og Saltværksvej er blevet forsinket på grund af en ikke planlagt omprojektering, som følge af et ønske om at adskille vejafvanding fra kloaksystemet. Teknisk Forvaltning vurderer, at der kan gennemføres arbejder for 11 mio. kr. i 2014, hvor budgettet er på 13 mio. kr. Til at udføre resten (Bredager Torv) i 2015 er der afsat 4 mio. kr. Det påregnes, at der kun skal bruges 3,5 mio. kr. i ØKONOMI Årsbudgettet for anlægsprojektet Renovering af Kastruplundgade i 2014 er på 13 mio. kr. 1. etape, som udføres 2014, vil koste 11. mio. kr. Teknisk Forvaltning anmoder om at lægge 2 mio. kr. tilbage i Kommunens kasse i PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der søges en minusbevilling på 2 mio. kr. til anlægskonto Renovering af Kastruplundgade i at der søges en minusbevilling på 0,5 mio. kr. i 2015 på anlægskonto Renovering af Kastruplundgade. /BGR 19

21 Økonomiudvalget d BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 20

22 Økonomiudvalget d Budgetregulering - Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunens ejendomme. Åben sag Sagsnr.: 14/26763 Sagsansvarlig: msa.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der ansøges om en budgetregulering for Birkegården, Ny svømmehal samt Pulje for ekstraordinære ejendomsudgifter. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er i budgettet for 2014 afsat 20 mill. kr. til opførelse af ny svømmehal. Opførelsen er flyttet til 2015, hvor der allerede er afsat 20 mill. kr. i investeringsoversigten. De afsatte midler for 2014 lægges tilbage i kassen. Der i budgettet afsat 3,8 mill. kr. til renovering af Birkegården. Der er pt. frigivet en bevilling på 2,0 mill. kr. Fremlæggelse af indstilling på anvendelse af det resterende beløb på 1,8 mill. kr. til renovering af Den Gule Gård, ved diget 28 har ikke været mulig på grund af eksisterende lejemål, som er til hinder for en gennemgribende renovering. Der lægges 1,8 mill. kr. tilbage i kassen eller alternativt bruges til at finansiere budgetoverskridelse på Puljen for ekstraordinære ejendomsudgifter. Der er i Puljen for ekstraordinære ejendomsudgifter afsat ,00 kr. til hærværk og akutte vedligeholdelsesopgaver. Grundet ekstraordinære mange hærværks- og akutsager er der et merforbrug på kr. Ud af de ,00 kr. er der øremærket kr. til Øresundsparken. Heraf er der forbrugt kr. Ligeledes er der øremærket kr. til jordforureningsundersøgelse på Præstefælledvej 3, heraf forventes forbrugt kr. Det foreslås at resterende kr. plus kr. er med til at finansiere den samlede budgetoverskridelse på hærværks- og akutkontoen. Der er øremærket kr. til fjernvarmeprojekt på rådhuset. Udgiften til fjernvarmeprojektet er afholdt under Energirenoveringspuljen og de kr. søges dermed frigivet til Puljen for ekstraordinære ejendomsudgifter. Der er således behov for en tillægsbevilling til finansiering af øvrige merudgifter på akutkontoen på kr. Der er udført arbejder i forbindelse med forsikringssager for kr., og der forventes indtægter fra forsikringsselskabet på kr. Der søges om en indtægtsbevilling og en tilsvarende tillægsbevilling til kontoen, da indtægten forventes inden supplementsperiodens udløb. Nettooverskridelse på kr. foreslås ved tillægsbevilling finansieret af overskudsmidler fra projektet Renovering af Birkegården. Derfor søges om samlet tillægsbevilling på kr. 21

23 Økonomiudvalget d ØKONOMI Ny svømmehal 20 mill. kr. lægges i kassen, da opstart af anlæg af ny svømmehal er udsat. Birkegården 1,8 mill. kr. ud af de i alt 3,8 lægges tilbage i kassen, da arbejderne ikke kan udføres i indeværende år. Pulje for ekstraordinære ejendomsudgifter Der søges en tillægsbevilling på kr. til Pulje for ekstraordinære ejendomsudgifter. Der søges en indtægtsbevilling på kr. til Pulje for ekstraordinære ejendomsudgifter. Teknisk Forvaltning anviser kompenserende besparelse på kr. fra projekt renovering af Birkegården, hvor 1.8 mill. indstilles til at blive lagt i kassen. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at de afsatte 20 mill. kr. i 2014 til opførelse af svømmehal lægges i kassen. 2. at de afsatte resterende 1,8 mill. kr. til renovering af Birkegården finansierer budgetoverskridelse på Puljen for ekstraordinære ejendomsudgifter 3. at resterende kr., som er øremærket til Øresundsparken og Præstefælledvej på Puljen for ekstraordinære ejendomsudgifter, indgår i finansiering af budgetoverskridelsen på hærværks- og akutkontoen. 4. at der frigives kr. til Puljen for ekstraordinære ejendomsudgifter 5. at der bevilges og frigives en indtægtsbevilling på kr. til Puljen for ekstraordinære ejendomsudgifter (forsikringsindtægter) 6. at der bevilliges og frigives en tillægsbevilling på kr. til Puljen for ekstraordinære ejendomsudgifter, som finansieres af indtægtsbevilling på samme konto. 7. at der søges og anmodes om frigivelse af en tillægsbevilling på kr. til Puljen for ekstraordinære ejendomsudgifter, som finansieres af mindreudgifter på renovering af Birkegården. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Frigivelse af Ekstraordinære ejendomsudgifter - resterende midler i /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 22

24 Økonomiudvalget d Bevillingsregulering for brandvæsenets lønbudget for 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/27643 Sagsansvarlig: lcl.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning søger en minusbevilling til beredskabets lønbudget, da forbruget forventes at blive ca kr. mindre end budgetteret. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Lønbudgettet for 2014 er kr. Lønudgift pr er kr. Rest på lønbudgettet: kr. Det forventes, at det resterende forbrug vil være ca. 1,1 mio. kr., hvorfor det er nødvendigt at reducere lønbudgettet med kr. Forventet samlet lønudgift for 2014: kr. ØKONOMI Der søges en minusbevilling på kr. på funktion PÅTEGNING Påtegning den 9. december 2014 Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at det er korrekt, der har været budgetteret med for højt et beløb til beredskabet. Budget 2015 er allerede tilsvarende reduceret. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der meddeles en minusbevilling på kr. til beredskabets lønkonto. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 23

25 Økonomiudvalget d Bevillingsregulering Idrætsområdet - Kastrup Skøjtehal Åben sag Sagsnr.: 13/15327 Sagsansvarlig: lna.id.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forbindelse med budgetopfølgning på Teknisk Forvaltnings område er der konstateret en afvigelse på indtægtskonti for Idrætsområdet Kastrup Skøjtehal. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved gennemgang af indtægter i Kastrup Skøjtehal for de seneste 11 måneder af år 2014, viser det sig, at der er uoverensstemmelse mellem budget og de forventede indtægter. Mindreindtægterne henføres dels til manglende indtægt på lørdage, hvor Amager Ishockey Klub afvikler Is-Disko arrangementer. Endvidere henføres til skolereformen som påvirkning til skøjtehallens manglende indtægter. Hallens offentlige åbningstider på hverdage er fra kl til kl /16.00, hvor der allerede ved sæsonstart blev observeret faldende indtægter. Åbningstiden for 2015/2016 bør genovervejes. Der kan ikke anvises kompenserende besparelser. ØKONOMI Det vedtagne budget for indtægter i Kastrup Skøjtehal for regnskabsår 2014 udgør kr. Der forventes indtægter på kr. i Der søges en tillægsbevilling på kr. på funktion INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der til Kastrup Skøjtehal søges en tillægsbevilling på kr. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 24

26 Økonomiudvalget d Bevillingsregulering - salg af biler og anskaffelse af biler Åben sag Sagsnr.: 14/27643 Sagsansvarlig: lcl.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning søger om en tillægsbevilling til anlægsprojekt Salg af biler 2014 på kr. og en minusbevilling på kr. til anlægsprojekt Anskaffelse af biler 2014 på kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning forventer en mindreudgift på anlægsprojekt Anskaffelse af biler 2014 på kr., da den endelig pris for køb af lastbil er blevet billigere end forventet. Forvaltningen forventer en mindreindtægt på anlægsprojekt Salg af biler 2014 på kr., da årets solgte biler har været mindre værd end tidligere forventet. Der kan ikke anvises kompenserende besparelser. ØKONOMI Der søges en minusbevilling på kr. på funktion Der søges en tillægsbevilling på kr. på funktion PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at der søges en minusbevilling til anlægsprojekt Anskaffelse af biler 2014 på kr. 2. at der søges en tillægsbevilling til anlægsprojekt Salg af biler 2014 på kr. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 25

27 Økonomiudvalget d Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold - børneinstitutions- og plejehjemsområdet Åben sag Sagsnr.: 10/11798 Sagsansvarlig: mso.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Midlerne til akut og planlagt vedligehold samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem er samlet i én pulje. For at have midler til akut vedligehold af bygninger og løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem i 2015 søges der frigivelse af ,- kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den samlede anlægspulje 2015 til akut og planlagt vedligehold samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem er på kr. og kan fordeles således: - Daginstitutionspulje: kr. - Plejehjemspulje: kr. - Akut vedligehold: kr. - Planlagt vedligehold: kr. Opgaver under planlagt vedligehold bliver fremsendt til godkendelse i Bygge- og Ejendomsudvalget, via fagudvalgene, på et senere tidspunkt. ØKONOMI Frigivelse af kr. til akut vedligehold samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem af budget PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der i Budget 2015 frigives kr. til løbende vedligehold af børneinstitutioner 2. at der i Budget 2015 frigives kr. til løbende vedligehold af plejehjem 3. at der i Budget 2015 frigives kr. til akut vedligehold 26

28 Økonomiudvalget d /BGR BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 27

29 Økonomiudvalget d Revidering af Børnepolitik Åben sag Sagsnr.: 14/26759 Sagsansvarlig: IRO.UK Fraværende: Afbud: RESUMÉ Revidering af Børnepolitikken med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børnepolitikken er tidligere vedtaget af Kommunalbestyrelsen, men skal revideres ved udgangen af Børne- og Kulturforvaltningen har revideret Børnepolitikken med mindre redaktionelle ændringer af den eksisterende Børnepolitik, da det menneskesyn, læringssyn og værdigrundlag, som blev lagt til grund for Børnepolitikken, stadig vurderes at være gældende i Tårnby Kommune. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, /MSV 1. at Børnepolitikken med de foreslåede redaktionelle godkendes og videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 2. at Børnepolitikken efter godkendelse i Økonomiudvalget sendes til høring i Handicaprådet. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udkast til Børnepolitik pr /14 2 Åben Gamle reviderede Børnepolitik2010/ /14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Udvalget fremsender indstillingen til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt sendes til høring i Handicaprådet. 28

30 Økonomiudvalget d Ansøgning om overførsel af uforbrugte midler i forbindelse med prisen som Danmarks Friluftskommune 2013 Åben sag Sagsnr.: 14/38566 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forbindelse med tildelingen af prisen som Danmarks Friluftskommune 2013, blev Tårnby Kommune v. Naturskolen tildelt kr. af Friluftsrådet 16. juni Det fulde beløb er endnu ikke brugt, hvorfor Økonomiudvalget søges om overførelse af det resterende beløb. I alt kr. fra 2014 til Friluftsrådet har sat som krav at projekterne senest gennemføres ultimo UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Delmål/ delprojekter Status, november 2014 Til nyt udstyr mm. I Blå Base kr. Forventes afsluttet i december Til støttepunkt for udelæring i Afsluttet i november Ugandaskoven, kr. Til informationsmateriale, pæle og skilte ifm. Naturstier. Områder er Kastrups havne og Ugandaskoven kr. Kort tegnet. Tekster til formidling er udarbejdet. Skilte/pæle ikke på plads. Mangler inputs fra kommunens landskabsarkitekt og politisk stillingtagen til fysisk opsætning. Forventes afsluttet forår 2015.* Til mobil sauna, kr. Forventes afsluttet i december Til naturrygsække, der udlånes via kommunens biblioteker, kr. Til udgifterne til markedsføring af Tårnby som Friluftskommune op til kr. Forventes afsluttet i december Forventes afsluttet forår 2015.** *Processen har involveret mange forskellige samarbejdsparter med henblik på at sikre en solid lokal forankring - det har taget mere tid end forventet. **Dette delprojekt er tænkt som afsluttende hvor også resultatet af arbejdet med alle delprojekter skal kunne formidles, hvorfor dette naturligt udføres til sidst i rækken af Friluftskommune initiativer. ØKONOMI Det samlede støttebeløb på kr vil blive udbetalt fra Friluftsrådet og tilgå kassebeholdningen, når projektet i sin helhed er fuldført. 29

31 Økonomiudvalget d INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, /SHJ 1. at det uforbrugte beløb på kr overføres til BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Skrivelse fra Friluftrådet.pdf /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 30

32 Økonomiudvalget d Ansøgning om tillægsbevilling til anskaffelse af yderligere elektroniske tavler på kommunens skoler i 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/6267 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Den politiske IT strategi er, at it-udstyr skal være tilgængeligt på alle skoler. Skolerne har i flere år efterlyst elektroniske tavler i klasse- og faglokaler. Ved ombygning og renovering på skolerne er der opsat tavler, ligesom der har været et mindre samlet indkøb af tavler for en del år siden, men disse er efterhånden forældet. Skolerne har også for egne midler indkøbt elektroniske tavler, hvorfor skolernes beholdning af disse er meget forskellig. Som supplement til de allerede anskaffede elektroniske tavler på skolerne anbefales det, at der anskaffes yderligere nye elektroniske tavler, (ca. pris kr. pr. stk. incl. service) i alt en anslåede samlet pris på 1 mio. kr. Skoleområdet vil efter ovennævnte indkøb være godt dækket ind i forhold til andelen af elektroniske tavler. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Da anskaffelsen af de elektroniske tavler er udbudspligtig kan den nøjagtige udgift ikke p.t. angives, men udgiften vil ifølge udbudsmaterialet samlet beløbe sig til 1 mio. kr. Udgiften til anskaffelsen kan afholdes indenfor Økonomiudvalgets budgetramme. Der ansøges derfor om en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til 2014 til anskaffelse af yderligere elektroniske tavler til skolerne til kontoen fælleskonto vedr. inventar ØKONOMI Ansøgt tillægsbevilling til 2014 : Serviceområde Almindelig undervisning Folkeskoler kr. Til anskaffelse af elektroniske tavler til kommunens skoler. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 31

33 Økonomiudvalget d /MSV 1. at der i 2014 til serviceområde Almindelig undervisning imødekommes en tillægsbevilling på i alt kr. som angivet under punktet Økonomi til anskaffelse af yderligere elektroniske tavler på skolerne, og 2. at sagen efter Økonomiudvalgets beslutning fremlægges til orientering for Børneog Skoleudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 32

34 Økonomiudvalget d Ansøgning om tillægsbevillinger til dækning af vikarudgifter som følge af fravær i forbindelse med graviditetsgener i 4. kvartal 2014 samt 1. kvartal 2015 i kommunens daginstitutioner. Åben sag Sagsnr.: 14/38344 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger til 2014 samt til 2015 som følge af graviditetsbetinget fravær i kommunens daginstitutioner. Der ansøges om i alt kr. til 2014 og kr. til UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen fremsender hermed ansøgning på de perioder ultimo i 2014 og primo 2015 hvor daginstitutionerne er belastet af graviditetsbetinget sygdom. Der ansøges om vikardækning på i alt 1329 timer til 2014 og 1088 timer til ØKONOMI Daginstitutioner og klubber Vuggestuer kr Integr. Institutioner kr Fritidshjem kr. I alt kr Vuggestuer kr Integr. Institutioner kr. I alt kr. PÅTEGNING Den 3. december 2014 Organisations- og personaleafdelinger fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at restkorrigeret budget 2014 udgør kr. Beløbet på kr. kan således finansieres heraf. Der er i 2015 afsat kr. til finansiering af graviditetsgener. 33

35 Økonomiudvalget d INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, /MSV 1. at der imødekommes tillægsbevillinger til serviceområde Daginstitutioner og Klubber i 2014 og 2015 som angivet under punktet Økonomi, til dækning af vikarudgifter som følge af graviditetsbetinget sygdom i daginstitutionerne, og 2. at sagen efter Økonomiudvalgets beslutning fremlægges til orientering i Børne- og Skoleudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 34

36 Økonomiudvalget d Tillægsbevilling til 2014 til Serviceområde Særligt udsatte børn og unge p.g.a. tilbagebetaling af for høje opkrævninger vedr. familiepleje i 2010 og 2011 fra andre kommuner. Åben sag Sagsnr.: 14/36846 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen ansøger om en tillægsbevilling til Serviceområde Særligt udsatte børn og unge i 2014 på i alt kr., som skal dække den udgift Tårnby Kommune skal tilbagebetale til andre kommuner på grund af for høje fremsendte regninger i sager vedr. plejefamilier under Lov om Social Service i 2010 og Det skal samtidig oplyses, at Tårnby Kommune kan få tilbagebetalt i alt kr. i yderligere moms for 2010 og UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med forvaltningens deltagelse i workshop i 2012 afholdt af Økonomi- og Planlægningsafdelingen og Revisionen vedr. momsrefusionsordning og momspositivlisten, er forvaltningen blevet opmærksom på, at ændrede konteringspraksis medfører, at Tårnby Kommune kan indhente yderligere momsrefusion, men samtidig skal tilbagebetale udgifter af for høje opkrævninger i sager vedr. plejefamilier under Lov om Social Service til andre kommuner. Berigtigelser heraf kan finde sted 5 år tilbage. Børne- og Kulturforvaltningen har tidligere opgjort årene 2007 til 2009 og nu årene 2010 til 2011, hvorefter der så er korrigeret for samtlige 5 år. Konsekvenserne for årene 2010 og 2011 er, at der er opkrævet for meget fra andre kommuner i sager vedr. plejefamilier, hvor Tårnby Kommune er handlekommune og andre kommuner er betalingskommuner. Tårnby Kommune skal derfor tilbagebetale i alt kr. til andre kommuner. Konsekvensen for berigtigelsen er herudover, at Tårnby Kommune kan indhente yderligere moms. Dette er opgjort til at udgøre i alt kr. for 2010 og Bogholderiet vil blive anmodet om at indsende indberetning herom. ØKONOMI Opgørelse over tilbagebetaling til andre kommuner i 2014 med baggrund i for høje fremsendte regninger i sager vedr. familiepleje under Lov om Social Service i 2010 og 2011, og Tårnby Kommunes mulighed for at hjemtage yderligere moms vedr. disse sager: Tilbagebetaling til kommuner for 2010: kr. 35

37 Økonomiudvalget d Momsindtægt vedr. 2010: Netto indtægt i 2010: kr kr. Tilbagebetaling til kommuner for 2011: Momsindtægt vedr. 2011: Netto indtægt i 2011: kr kr kr. Netto indtægt til Tårnby Kommune kr. Ansøgt tillægsbevilling til serviceområde Særligt udsatte børn og unge i 2014: Plejefamilier og opholdssteder INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at imødekomme en tillægsbevilling på i alt kr. i 2014 til serviceområde Særligt udsatte børn og unge som beskrevet under punktet Økonomi. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen fremsendes til behandling i Økonomiudvalgtet. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 36

38 Økonomiudvalget d Udgiftsneutral opnormering af skolernes administrative personale i perioden Åben sag Sagsnr.: 14/38875 Sagsansvarlig: lml.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der anmodes hermed om en udgiftsneutral tillægsbevilling til opnormering af skolernes administrative personale i perioden Den samlede opnormering udgør 0,995 stilling og foreslås finansieret af ubrugte lønmidler på kapitalmidlerne Administrativ organisation og Daginstitutioner og klubber. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med implementeringen af Folkeskolereformen og planlægningen af det kommende skoleår 15/16, er der behov for midlertidig øget administrativ sekretærbistand på skoleområdet til frigivelse af ledelsesressourcer til styrkelse af opgaveløsningen. Der anmodes derfor om en midlertidig opnormering af skolernes administrative personale med i alt 73,64 ugentlige timer i perioden, som ønskes fordelt i forhold til elevtallene (jfr. bilag) på de enkelte skoler, som det fremgår herunder: Skole: Ugentlige timer: Korsvejens Skole 7,64 Løjtegårdsskolen 11,69 Nordregårdsskolen 6,41 Pilegårdsskolen 15,00 Skelgårdsskolen 12,51 Tårnbygårdsskolen 1,04 Kastrupgårdsskolen 9,41 Skottegårdsskolen 8,10 US10 1,84 Ugentlige timer i alt 73,64 ØKONOMI Almindelig undervisning Folkeskoler kr. Daginstitutioner og klubber Dagplejen kr. Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger kr. Den samlede opnormering på 73,64 ugentlige timer (1,990 stillinger på årsbasis) i perioden udgør 0,995 stilling, og der anmodes i den forbindelse om en 37

39 Økonomiudvalget d udgiftsneutral tillægsbevilling i 2015 på kr. Finansieringen kan ske ved hjælp af ubrugte lønmidler, dels med kr. (0,5 stilling) på Børne- og Kulturforvaltningens lønbudget til fagpersonale på specialområdet på kapitalmidlet Administrativ organisation og dels med kr. (0,495 stilling) på dagplejens lønbudget til fagpersonale på kapitalmidlet Daginstitutioner og klubber. PÅTEGNING Den 9. december 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at de til finansieringen nævnte stillinger pt. er vakante. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget /MSV 1. at der imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2015 til midlertidig opnormering af skolesekretærområdet på skolerne som beskrevet under punktet Økonomi. 2. at sagen efter Økonomiudvalget beslutning fremlægges til orientering for Børneog Skoleudvalget. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben _v1_Mertimer til skolesekretæreradm.afdelingsledere (1).pdf /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 38

40 Økonomiudvalget d Udgiftsneutral tillægsbevilling til 2014 til projekt Comenius på Pilegårdsskolen Åben sag Sagsnr.: 14/39078 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ I fortsættelse af tidligere fremsendte indstillinger om modtagelse af midler til Projekt Comenius på Pilegårdsskolen for perioden ansøges hermed om udgiftsneutral tillægsbevilling til 2014 til udgifter og indtægter vedr. projektet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Skoleudvalget godkendte i 2012 Pilegårdsskolens deltagelse i projektet Comenius og skolen har nu i 2014 modtaget det sidste tilskud fra Ministeriet der udgør ,44 kr. Der søges herved om udgiftsneutral tillægsbevilling i 2014 til modtagelse af beløbet samt til afholdelse af udgifterne hertil. ØKONOMI Ansøgt tillægsbevilling i 2014: Almindelig Undervisning 0 kr. Til modtagelse af indtægter ,44 kr. og afholdelse af udgifter ,44 kr. vedr. projekt Comenius på Pilegårdsskolen i INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der i 2014 imødekommes udgiftsneutral tillægsbevilling som beskrevet under punktet økonomi til projekt Comenius. 2. at sagen efter Økonomiudvalgets beslutning fremlægges til orientering i Børneog Skoleudvalget. /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 39

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. februar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. november 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. juli 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. marts 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere