Anerkendelsens betydning for os alle - og det at være nærværende i kommunikationen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anerkendelsens betydning for os alle - og det at være nærværende i kommunikationen."

Transkript

1 For yderligere information om projektet kontakt: Lokal tovholder for projektet Ergoterapeut og demenskoordinator Marianne Finderup Rebild Kommune Sund Rebild, træning og trivsel Telefon REBILD KOMMUNE Støtte til kommunikation med demensramte borgere ved hjælp af Marte Meo Metoden. Kvalitetsudviklingsprojekt støttet af Velfærdsministeriet. Projektleder for projektet Aase Marie Ottesen Videncenterleder Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren University College Nordjylland Telefon Hobrovej 88, 9520 Støvring Telefon Anerkendelsens betydning for os alle - og det at være nærværende i kommunikationen. Projektafvikling: Juni 2008 til juni 2009

2 PROJEKT: STØTTE TIL KOMMUNIKATION TIL DEMENSRAMTE BORGERE VED HJÆLP AF MARTE MEO METODEN. Egne notater Side 2 Side 31

3 PROJEKT: STØTTE TIL KOMMUNIKATION TIL DEMENSRAMTE BORGERE VED HJÆLP AF MARTE MEO METODEN. Egne notater Anerkendelsens betydning for os alle - og det at være nærværende i kommunikationen. Fire demensboenheder i Rebild Kommune har erfaret at brug af video giver syn for sagen. De har medvirket i projektet: Støtte til kommunikation med demensramte borgere ved hjælp af Marte Meo Metoden. Gennem brug af Marte Meo Metoden er det i projektet kommet til at stå lysende klart, hvor stor betydning anerkendelsen har i det relationelle møde mellem medarbejderne og beboerne med demens. Det selv at være i anerkende relationer, lagt sammen med det ændrede fokus i arbejdet, har skabt vitalitet, energi og grobund for at gå ud og være endnu mere anerkendende i mødet med beboerne. Medarbejdernes vitalitet, energi, begejstring og kreativitet har smittet af på beboerne med demens og har bevirket en positiv udvikling i beboernes livskvalitet. Side 30 Side 3

4 PROJEKT: STØTTE TIL KOMMUNIKATION TIL DEMENSRAMTE BORGERE VED HJÆLP AF MARTE MEO METODEN. Om projektet Rebild Kommune har gennemført kvalitetsudviklingsprojektet: Støtte til kommunikation med demensramte borgere ved hjælp af Marte Meo Metoden. I 2007 blev der på initiativ af Pleje og Omsorgsafdelingen i Rebild Kommune søgt midler fra Velfærdsministeriets pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Velfærdsministeriet bevilligede midler, således at fire af Rebild Kommunes demensboenheder har kunnet medvirke i projektet. De fire demensboenheder, der har deltaget i projektet er: Skoven ved Himmerlandshave Ældrecenter, Solsikken og Liljen ved Mastruplund Ældrecenter samt Hjemmely ved Terndrup Ældrecenter. Rebild Kommune har gennemført projektet i samarbejde med videncenterleder Aase Marie Ottesen, Videncenter for Kommunikation og Læring i Sundhedssektoren ved University College Nordjylland og Marte Meo terapeut Bente Weberskov. Projektet er afviklet i perioden juni 2008 til juni Ved projektforløbets afslutning var der uforbrugte midler grundet et lavere deltagerantal i udviklings og læringsforløbene end oprindeligt planlagt. Velfærdsministeriet godkendte, at restmidlerne blev anvendt i de deltagende demensboenheder til at følge op på den videre forankring og implementering af medarbejdernes nye viden og de nye færdigheder ved gennemførelsen af projektet. Den planlagte opfølgning er afviklet i foråret Ved temamødet den 18. februar 2010 for alle ledere ved Rebild Kommunes Ældrecentre var der enighed om, at det var ønskeligt, at den personorienterede tilgang og Marte Meo Metoden udbredes til alle demensboenheder/ældrecentre i Rebild Kommune. Der var ønske om, at alle de indkomne idéer og anbefalinger fra de tre distriktsledere, der har været med i projektets gennemførelse, blev tænkt med ind i den videre udviklingsproces i kommunen. I forhold til at skabe rammerne for den videre udbredelse var der enighed om at anbefale: 1. At der undersøges mulighed for, at der kan anvendes 3 parts midler til at få sat uddannelsesforløb i gang, i lighed med de i projektet afviklede udviklings og læringsforløb 2. At der søges puljemidler - for eksempel via Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, hvor der i 2010 er afsat 50 millioner kroner. Her blev det blandt andet foreslået, at fokus for ansøgningen kunne være kvalitetssikring og udvikling af kommunens demensomsorg gennem implementering af den personorienterede tilgang i demensomsorgen via brug af Marte Meo Metoden samt uddannelse af DCM - kortlæggere og Marte Meo terapeuter i kommunen Der blev aftalt, at det kommende temamøde for distriktsledere og øvrige ledere i kommunen skulle bruges til at få en fælles drøftelse af, hvordan og på hvilken måde udbredelse til alle demensboenheder/ ældrecentre i Rebild Kommune kunne sættes i værk Side 4 Side 29

5 PROJEKT: STØTTE TIL KOMMUNIKATION TIL DEMENSRAMTE BORGERE VED HJÆLP AF MARTE MEO METODEN. Projektets styregruppe Resultatet af opfølgningen og de fremkomne anbefalinger til den videre udviklingsproces er således: Alle medarbejdere og ledere, der har været med i projektet, vurderer fortsat, at den personorienterede tilgang og Marte Meo Metoden er en anvendelig metode til at udvikle kvaliteten i samværet og relationen med beboerne i det daglige Såvel medarbejdere og ledere finder det meget betydningsfuldt at fortsætte den videre implementering og forankring af den personorienterede tilgang og Marte Meo Metoden, så det bliver en integreret del af dagligdagen i demensboenhederne, såvel i forhold til samværet og relationen med beboerne som i forhold til det indbyrdes samarbejde mellem medarbejderne og ledelsen I forbindelse med opfølgningsforløbet har hver demensboenhed fået ajourført og videreudviklet deres handleplaner for den videre implementerings og forankringsproces Lederne ved de deltagende demensboenheder har i fællesskab fået udarbejdet et materiale, der skal danne rammen for det videre arbejde med at implementere og forankre den personorienterede tilgang og Marte Meo Metoden i demensboenhederne samt i forhold til, at de foreslår udbredelse af den personorienterede tilgang og Marte Meo Metoden til alle demensboenheder/ældrecentre i Rebild Kommune Ledere og assisterende ledere ved Rebild Kommunes Ældrecentre har fået præsenteret projektets resultater samt de meget positive erfaringer, der er indhøstet af såvel medarbejdere og ledere ved de deltagende demensboenheder Side 28 En styregruppe for projektet har været ansvarlig for projektets afvikling og for løbende at medvirke i beslutninger i relationer til projektforløbet. Afdelingschef for Pleje og Omsorgsafdelingen De tre distriktsledere/de assisterende ledere ved de medvirkende ældrecentres demensboenheder Lokal tovholder på projektet, Marianne Finderup Marte Meo terapeut Bente Weberskov Projektleder for projektet Aase Marie Ottesen, videncenterleder ved Videncenter for Kommunikation og Læring i Sundhedssektoren, University Nordjylland Side 5

6 PROJEKT: STØTTE TIL KOMMUNIKATION TIL DEMENSRAMTE BORGERE VED HJÆLP AF MARTE MEO METODEN. Projektet formål Kvalitetsudviklingsprojektet har haft til formål: At sætte fokus på de relationelle møde mellem personen med demens og omsorgsgiveren, for derigennem at give medarbejderen indsigt i og redskaber til at kommunikere med demensramte på en for begge parter anerkendende måde. Projektets udviklings og læringsforløb. De fire demensboenheder, der har deltaget i projektet, har gennemgået tre udviklings og læringsforløb, med det formål at udvikle kvaliteten i samspillet mellem personen med demens og medarbejderne, med fokus på: Udvikling af livskvalitet, integritet og trivsel hos personen med demens Udvikling af medarbejderens kommunikations og samspilskompetencer Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø Udviklings og læringsforløbet har haft følgende omdrejningspunkter: Marte Meo Metoden, der blev anvendt som vejlednings og supervisionsmodel til udvikling af medarbejdernes samspilskompetencer og som kommunikations og samspilsmetode i forhold til personerne med demens. Tom Kitwoods personorienterede tilgang - herunder den psykologiske forståelse af demens og demensomsorg med fokus på personen, en anerkendende tilgang og det socialpsykologiske miljø Den nyeste viden indenfor udviklingspsykologien - blandt andre Daniel Stern Fokus på udviklingsresultater, den fremadrettede implementering og forankring af den nye viden og de nye færdigheder Side 6 brug i de enkelte boenheder i forhold til afløsere, elever og nye medarbejdere. Erfaringsudvekslingen er vigtig her - man får gode idéer af hinanden. Det kunne være et ønske, at vi kan benytte egne Marte Meo terapeuter i kommunen. Marte Meo har det positive udgangspunkt, når man på video ser sig selv i sit arbejde. Det, man måske kunne tænke på var negativt i forhold til beboeren, bliver vendt til noget positivt. Og jeg lavede om på mig selv - det var nødvendigt i forhold til beboerne. Vi får og opnår megen nærvær med beboerne. Og den positive energi - den smitter af. Vi udveksler erfaringer internt og laver materiale i forhold til at fastholde os selv i metoden. Marte Meo giver gode, dejlige oplevelser - og der er den gode effekt. Det er en god metode. Familie og pårørende møder forandring - og vi kommer lidt længere med beboerne. Jeg har kun positive ting at sige om Marte Meo Metoden. Marte Meo betyder ved egen kraft. Det handler om at følge og bekræfte initiativer i forhold til beboerne, at guide og at vente. Når der benyttes video, ser man på hele situationen og hele mennesket. Der er fokus på at kunne give psykologisk ilt til beboeren og have fokus på øjenkontakten, tilliden og trygheden. I forhold til kolleger giver det også mere opmærksomhed, forståelse og samarbejde imellem hinanden. Jeg ville ønske, at Marte Meo Metoden bredes ud i hele huset. Man får det hele tilbage i guld det er meget positivt du giver af dig selv og man sparer tid. Via vores tilgang til beboeren da forebygges de voldsomme reaktioner, der måske kunne være opstået. Side 27

7 PROJEKT: STØTTE TIL KOMMUNIKATION TIL DEMENSRAMTE BORGERE VED HJÆLP AF MARTE MEO METODEN. Marte Meo Metoden Opfølgning og den videre udviklingsproces Styregruppen har i foråret 2010 gennemført en opfølgningsplan, hvor der blev afviklet temamøde for lederne ved de deltagende demensboenheder, en temadag for alle 25 deltagende medarbejdere og ledere i projektet samt et temamøde for alle ledere og assisterende ledere ved Rebild Kommunes Ældrecentre Ved temamøde den 18. februar 2010 for alle ledere og assisterende ledere ved Rebild Kommunes Ældrecentre fortalte fire medarbejdere om deres oplevelser og erfaringer med at arbejde ud fra Marte Meo Metoden og den personorienterede tilgang i forhold til beboerne, samt hvilken indvirkning det havde haft på beboerne, og hvad det havde betydet for medarbejdergruppen i dagligdagen. Medarbejderne fortalte bland andet: Der var en del teori - det var nødvendigt - det var mange timer, men det var godt - og det handler om at få det ind på rygraden. Vi lærte også hinanden at kende som kolleger, og når jeg går ind og hjælper en beboer i en situation, så føler jeg nu, at jeg sparer tid - samtidig med at måden jeg går ind omkring beboeren på - det bliver mere på hendes (beboerens) præmisser. Marte Meo er latin og betyder ved egen kraft og refererer til, at alle mennesker rummer potentialer for udviklingsstøttende dialog og samspil. Filosofien i Marte Meo bygger på, at vi mennesker udvikler os bedst, når vi ser os selv i situationer, hvor vi lykkes., frem for situationer, hvor vi måske ikke lykkes i vores omsorgsarbejde. Marte Meo Metoden er udviklet af hollænderen Marie Aarts, og metoden er baseret på analyse af videooptagelser af almindelige dagligdags samspilssituationer fra medarbejderens egen praksis. Under et udviklings og læringsforløb arbejdes der ud fra videooptagelser af almindelige dagligdags samspilssituationer mellem beboer og medarbejder. Disse videooptagelser analyseres ud fra de fem Marte Meo principper, som tager udgangspunkt i, at der skal være bestemte elementer tilstede i samspil, før de er udviklingsstøttende. 1. At følge initiativer 2. Positiv bekræftelse af initiativerne 3. Sætte ord på sig selv og den anden 4. Turtagning 5. Positiv ledelse Marte Meo Metoden er spændende. Marte Meo giver meget engagement i medarbejdergruppen. Det, at vi deltager i det store Marte Meo Netværk her i Nordjylland, har også stor betydning. Her arbejder vi med at udarbejde dvd og andet materiale omkring Marte Meo teorien til Side 26 Side 7

8 PROJEKT: STØTTE TIL KOMMUNIKATION TIL DEMENSRAMTE BORGERE VED HJÆLP AF MARTE MEO METODEN. Den personorienterede tilgang Om det at være en person udtrykker Tom Kitwood: At være en person er at leve i en verden, hvor betydninger deles. Ifølge Kitwood er interaktion ikke et spørgsmål om blot at respondere på signaler, men om at fange de betydninger andre viderekommunikerer. Det indebærer refleksion, forudanelse, forventning og kreativitet, hvilket er essentielt i forståelsen af demens og demensomsorg. I den personorienterede omsorg er der flere forskellige former for interaktioner involveret. Hver af dem fremmer på forskellig måde personligheden, idet de styrker en positiv følelse, giver næring til en evne eller hjælper med til at hele psykiske sår. At arbejde ud fra en personorienteret omsorg stiller, ifølge Kitwood, krav til personalet. Det stiller krav om positivt personarbejde. Positivt personarbejde kommer til udtryk gennem forskellige positive interaktionsformer. Tom Kitwood skitserer 12 forskellige former for positive interaktioner: 10 former, hvor omsorgsgiveren er den aktive og drager personen med demens ind i den sociale verden - det vil sige anerkendelse, forhandling, samarbejde, validering, facilitering, timalering, omfavnelse, afslapning, leg og fest To former, hvor personen med demens har den aktive og ledende rolle, og hvor den omsorgsgivende tilbyder en empatisk respons - det vil sige skabelse og given At der uddannes egne Marte Meo terapeuter, der eventuelt kunne arbejde på tværs af demensboenhederne i kommunen At indføre Dementia Care Mapping i hver enkelt demensboenhed som kvalitetssikringsmetode At der uddannes egne Dementia Care Mappere, der eventuelt kunne arbejde på tværs af de enkelte demensboenheder. Her peges på, at det kunne være demenssygeplejerskerne og projektets lokale tovholder, der med fordel kunne blive uddannet i første omgang I forhold til den videre forankringsproces i demensboenhederne, så er der fra lederne ønske om, at demenssygeplejerskerne og projektets lokale tovholder fremover kan bruges som ressourcepersoner At der afholdes årlige temamøder, som eventuelt kan afvikles på tværs af de deltagende demensboenheder med mulighed for netværksdannelse At der fremadrettet fortsat er fokus på, hvor betydningsfuld ledernes roller er i den videre udviklings- og forankringsproces At den bagvedliggende omsorgskultur udbredes til alle de øvrige demensboenheder/ældrecentre i Rebild Kommune (Marte Meo Metoden, Tom Kitwoods personorienterede tilgang/omsorg) At værdigrundlag og ovennævnte omsorgskultur fremover indgår i kommunens demenspolitik Side 8 Side 25

9 PROJEKT: STØTTE TIL KOMMUNIKATION TIL DEMENSRAMTE BORGERE VED HJÆLP AF MARTE MEO METODEN. Giver positiv tid. Giver mere ro. Giver mere tilfredshed og arbejdsglæde. Der bliver sat fokus på relationen, og det gør, at jeg bliver mere opmærksom på, hvad jeg gør og siger. Det giver stof til eftertanke. Det virker. Det er godt at stoppe op. Videoerne giver så mange informationer. Vi kan også bruge det privat. Følgende fokusområder har dannet rammen for evalueringen: Effekt og udvikling af livskvalitet, integritet og trivsel hos personerne med demens Udvikling af medarbejdernes kommunikations og samspilskompetencer, der viser sig i deres samvær med personerne med demens Perspektiver og den fremadrettede implementering og forankring samt udvikling Projektets styregruppe satte i efteråret 2009 fokus på at drøfte resultaterne fra evalueringen af projektet. Det affødte, at der kom mange idéer, ønsker og forslag til den videre udviklingsproces såvel i forhold til de deltagende demensboenheder som i forhold til at udbrede Marte Meo Metoden og den personorienterede tilgang til de øvrige demensboenheder/ældrecentre i Rebild Kommune Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø for medarbejderne, der for eksempel kan vise sig ved øget arbejdsglæde og mindre sygefravær Igennem evalueringen af projektforløbet har Rebild Kommune derudover også ønsket at få klarhed over, om det kan anbefales, at de deltagende demensboenheder fremover arbejder med udgangspunkt i Marte Meo Metoden og den personorienterede tilgang til beboerne, samt om Marte Meo Metoden med fordel kan udbredes til alle øvrige demensboenheder/ældrecentre i Rebild Kommune. Styregruppens idéer, ønsker og anbefalinger er: At Marte Meo Metoden fremover bliver det fælles udgangspunkt for videreudvikling af omsorgskvaliteten At der tilbydes supervision og vejledning ved ekstern Marte Meo terapeut til medarbejderne med udgangspunkt i filmninger af beboere, hvor medarbejderne for eksempel oplever vanskeligheder i deres daglige samvær og samarbejde med beboerne i demensboenhederne Side 24 Side 9

10 PROJEKT: STØTTE TIL KOMMUNIKATION TIL DEMENSRAMTE BORGERE VED HJÆLP AF MARTE MEO METODEN. Udbredelse af Marte Meo Metoden I forbindelse med evalueringen har følgende været bidragydere og informan- ter: Pårørende. Der er foretaget fem interviews af pårørende, hvor otte pårørende i alt medvirkede Beboerne, hvor der er foretaget observationer ved brug af metoden Dementia Care Mapping i de deltagende demensboenheder ved start og slutning af hvert udviklings og læringsforløb Medarbejderne har undervejs vurderet, om der skete ændringer med beboerne. Der blev foretaget to målinger ud fra fastlagte parametre. Medarbejderne har derudover,såvel undervejs i forløbet som ved start og slutning af hvert udviklings og læringsforløb, bidraget med at vurdere, om der skete en udvikling i egne kommunikations og samspilskompetencer i deres indbyrdes samarbejde samt i forhold til indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø. Lederne ved de deltagende demensboenheder har bidraget til evalueringen via skriftlig besvarelse af spørgeguide ved afslutningen af projektet Den lokale tovholder for projektet har via skriftlig besvarelse af spørgeguide bidraget til evalueringen ved projektets afslutning I evalueringen indgik der derudover start og slut målinger - for eksempel relateret til indberetninger om magtanvendelse samt sygefravær hos medarbejderne i projektgruppen Medarbejderne anbefaler, at nyansatte og afløsere fremover bliver introduceret og undervist i metoden Lederne anbefaler, at Marte Meo Metoden og den personorienterede tilgang udbredes til de øvrige boenheder/ældrecentre i Rebild Kommune Pårørende er kommet med ønske om, at de selv kan få mulighed for at gennemgå et Marte Meo forløb, da de kan se, at der i metoden er nogle gode redskaber for dem til bedre at kunne være sammen og snakke med deres demensramte pårørende Brug af Marte Meo Metoden Medarbejdernes oplevelser Jeg synes, alle, der har med mennesker at gøre, skulle have lov til at lære om Marte Meo Metoden, Så vil de få mange gode stunder. Det er godt. Filmen viser, at små ændringer kan give store effekter, som er positive for beboernes livskvalitet og det at få opgaven løst. Kanon godt. Så beboerne bevarer de ressourcer, de har, så længe som muligt. Og at se beboerne i et nyt perspektiv som menneske. Se helheden ved at arbejde med demente på godt og ondt. Det er godt. Man føler, at man gør godt. Vi får mere respons fra beboerne. Filmen er god at lære ud fra. Side 10 Side 23

11 PROJEKT: STØTTE TIL KOMMUNIKATION TIL DEMENSRAMTE BORGERE VED HJÆLP AF MARTE MEO METODEN. Dementia Care Mapping metoden Ændringer i sygefravær Lederne vurderede, at der ikke var sket ændringer i medarbejdernes sygefravær i forbindelse med projektet, men de kom med tilkendegivelser om, at der var sket en positiv udvikling i forhold til medarbejdernes faglighed samt i forhold til forbedringer i arbejdsmiljøet. Anvendelse af Marte Meo Metoden Alle medarbejdere og ledere vurderer ved afslutningen af projektforløbet, at Marte Meo Metoden er en anvendelig metode til at udvikle kvaliteten i samværet og relationen med beboerne i det daglige De vurderer, at metoden medvirker til, at opmærksomheden skærpes på, at ændringerne skal komme fra medarbejderne selv, hvis der skal ske en positiv udvikling i medarbejdernes samspil med beboerne og dermed i udviklingen af beboernes livskvalitet og trivsel. Brug af video giver syn for sagen, øger bevidstheden om nuets betydning, og skærper opmærksomheden på, at små ændringer kan være meget effektfulde Både medarbejderne og lederne anbefaler og pointerer betydningen af at fortsætte den videre forankring og implementering af Marte Meo Metoden og den personorienterede tilgang til beboerne i den enkelte demensboenhed Dementia Care Mapping Metoden (DCM metoden) bygger på teorien og værdigrundlaget i personorienteret omsorg, og metoden er udviklet af psykolog Tom Kitwood fra Bradford Universitet i England. Det er en metode, der sætter fokus på det, der sker i selve kerneydelsen, nemlig kvaliteten af den omsorgsrelation, der er mellem borger og personale. Metoden omfatter detaljerede og systematiske observationer af, hvad der foregår eller ikke foregår mellem borger og personale. Observationsresultaterne giver blandt andet en afdækning af: Omsorgskvaliteten i forhold til hver enkelt borger, fordelingen af omsorgen blandt borgerne, karakteristika ved omsorgskulturen samt omsorgskvaliteten generelt. Metoden er velegnet som generelt redskab til kvalitetssikring og udvikling af omsorgen. Metoden registrerer også systematisk personalets kompetencer. DCM metoden er ikke alene en observationsmetode, men den er også en procesudviklingsmetode, idet en vigtig del af DCM processen er, at observatøren giver en konstruktiv og grundig tilbagemelding om observationsresultaterne til personalet med henblik på at udvikle deres kompetencer og med henblik på i samarbejde at opstille og iværksætte handleplaner til forbedring af omsorgskvaliteten for borgerne. Side 22 Side 11

12 PROJEKT: STØTTE TIL KOMMUNIKATION TIL DEMENSRAMTE BORGERE VED HJÆLP AF MARTE MEO METODEN. Dementia Care Mapping metoden DCM - metoden anvendt som evalueringsmetode i projektet. I kvalitetsudviklingsprojektet er DCM metoden udelukkende anvendt til at foretage start og slutmålinger i den enkelte demensboenhed med henblik på at sætte fokus på, om der med baggrund i de afviklede udviklings og læringsforløb skete ændringer i kvaliteten af det relationelle møde mellem beboerne og omsorgsgiverne/medarbejderne og hermed i de deltagende beboeres livskvalitet. Målingerne blev foretaget, når beboerne var samlet i fællesarealerne, hvilket viste sig udelukkende at være i forbindelse med måltider. Målingerne varede mellem 1 og 1½ time. Projektets evalueringsresultater Evalueringsresultaterne viser, at det overordnede formål med projektet samt de opstillede succeskriterier og intentioner med projektet er opnået. I det følgende præsenteres de opnåede resultater. Beboernes livskvalitet, velbefinde og trivsel I forbindelse med projektet er der sket en positiv udvikling i hovedparten af de deltagende beboeres velbefindende, livskvalitet og trivsel - vurderet såvel af de pårørende som af medarbejderne og lederne I langt overvejende grad er de positive ændringer hos beboerne sket i forhold til beboernes koncentrationsevne, opmærksomhed, initiativer og glæde samt en ændring i beboernes vitalitet, humør og veltilpashed. Beboerne virker mere rolige og harmoniske, og de viser mere glæde Side 12 Det psykiske arbejdsmiljø Gennemsnitlig vurderer omkring halvdelen af medarbejderne, at deltagelse i projektet har haft en positiv indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø og på deres indbyrdes samarbejde i demensboenheden. Medarbejderne tilkendegiver for eksempel i deres succeshistorier, at de har fået større arbejdsglæde, og de oplever, at beboerne er blevet mere glade. I én demensboenhed var vurderingen af den positive indvirkning dog markant lavere end i de tre øvrige deltagende demensboenheder. Psykisk arbejdsmiljø og arbejdsglæde Hvad siger medarbejderne? Det er meget spændende og givtigt. Personale og beboere mødes nu mere glædeligt over tingene, man kan mærke, at vi er mere tilstedeværende, hvilket smitter af positivt. Der er et bedre humør blandt os alle. Det giver mere arbejdsglæde. Vi har fået gladere beboere. Udsagn fra lederne om den positive indvirkning projektet som helhed har haft for deres medarbejdere/demensboenheden Vedrørende faglighed - man kan mærke, at der er sket noget med medarbejdernes stolthed og faglighed - de er klædt bedre på til opgaven i hverdagen i boenheden efter Marte Meos lærings- og udviklingsforløb. Den indgangsvinkel, de ser ud fra nu, er muligheder frem for begrænsninger. Jeg er ikke i tvivl om, at Marte Meo Metoden har betydning for arbejdsglæden - at det virker. Side 21

13 PROJEKT: STØTTE TIL KOMMUNIKATION TIL DEMENSRAMTE BORGERE VED HJÆLP AF MARTE MEO METODEN. Det bedste medarbejderne har oplevet ved at være med i lærings- og udviklingsforløbet Medarbejderne udtrykker for eksempel: Det bedste ved forløbet for mig er, at jeg er blevet klogere på mig selv. Jeg er i stand til at kunne ændre på min arbejdsmetode, så det bidrager til en positiv oplevelse. Det har været vigtigt med filmning for at kunne se, hvor der præcist skulle sættes ind. Jeg har lært at takle beboerens uro, så vi begge får en god oplevelse. At det ikke er så svært for mig følelsesmæssigt. At se selv små ændringer i personalets væremåde kan gøre en stor forskel. Vi har fået større arbejdsglæde, og vores beboere er blevet mere glade. Samarbejde og indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Samarbejde Alle medarbejdere vurderer, at de har udviklet deres relations- og kommunikationsfærdigheder i forhold til deres daglige samarbejde med hinanden, hvilket blandt andet beskrives således: Vi har fået mere positiv forståelse for hinanden Vi er blevet bedre til at lytte, give ros og positiv ris Vi er blevet bedre til at sætte ord på problemer Vi er blevet bedre til at diskutere Vi er mere lydhør overfor hinanden end tidligere Side 20 Projektets evalueringsresultater Der opstod hyppigst positive hændelser, og der blev skabt nye i de situationer, hvor medarbejderne virkelig var nærværende og gav sig tid, skabte ro og var afventende i forhold til svar, reaktioner og initiativer fra beboerne Samværet med beboerne under måltidet blev praktiseret meget forskelligt. I de demensboenheder, hvor medarbejderne sad med ved bordet sammen med beboerne, og hvor maden blev serveret på fade, og der blev snakket hyggeligt sammen under måltidet, sås det tydeligt, at beboerne havde størst velbefindende, og de virkede rolige, trygge og glade De fysiske rammer, bordopstilling under spisningen og forstyrrelser som for eksempel gennemgang af andet personale under måltidet, havde indflydelse på, om beboerne befandt sig godt og fik mulighed for at hygge sig og føle velbehag De pårørendes vurderinger og oplevelser Under interviewene kom de pårørende med flere eksempler, der viste, at de havde oplevet positive ændringer hos deres demensramte pårørende for eksempel visende sig ved, at vedkommende var blevet gladere og mere fri, tryg og veltilpas eller ved, at den demensramte havde fået mere selvtillid og tog flere initiativer til at gøre og sige noget. Nogen pårørende kunne også mærke ændringer i eget samvær med deres demensramte pårørende, for eksempel hyggede de sig mere og var kommet tættere på hinanden, og de var som pårørende blevet mere opmærksomme på at se mere på de positive ting frem for hele tiden at se det negative i tingene under samværet. Side 13

14 PROJEKT: STØTTE TIL KOMMUNIKATION TIL DEMENSRAMTE BORGERE VED HJÆLP AF MARTE MEO METODEN. Projektets evalueringsresultater De pårørende udtrykker også, at de har lært af personalet - for eksempel med hensyn til det at være mere sammen med sin pårørende på dennes præmisser. Unikt eksempel hos en beboer Ved starten af et udviklings- og læringsforløbet under DCM observationen i demensboenhederne deltager beboeren slet ikke ved de fælles måltider eller i andre sociale aktiviteter. Beboeren virker ikke tilpas, er mest på sin stue, hvor han er meget urolig, og i det hele taget virker beboeren til at være i sin egen verden. Og det er nærmest umuligt for medarbejderne at få etableret kontakt med beboeren. For denne beboers vedkommende sker der betydelige positive ændringer undervejs i forløbet - efter udviklings- og læringsforløbet har beboerens liv og kontakt med omverdenen helt ændret sig. Et eksempel: Beboeren sidder ved middagsbordet sammen med de øvrige beboere. Beboeren sidder og snakker, og det er ikke helt til at forstå, hvad det er beboeren vil fortælle - Beboeren siger noget med: Og så sidder de der nede - er det noget I har hørt om? Medarbejderen sidder lige ved siden af beboeren og er meget nærværende - hun spørger beboeren: Er det noget, du vil fortælle om? (der er øjenkontakt og et positivt nærvær fra medarbejderens side) - Beboeren siger: Ja, det vil jeg nok - og så snakker han videre (forståelig/uforståelig ind imellem hinanden) - og så siger beboeren: Og så kunne han,få det til at sige BOK. Ændringer og udvikling af medarbejdernes kommunikations- og sam- spilskompetencer Medarbejdernes succeshistorier afspejler At de har fået skærpet deres opmærksomhed på, hvor stor betydning det relationelle møde mellem dem og beboerne har - for eksempel i relation til nuets betydning, og at beboerne bliver hørt og mødt, der hvor de er. Medarbejdernes vurdering af deres kompetencer Hovedparten af medarbejderne vurderer, at de har udviklet deres kommunikations- og samspilskompetencer. Medarbejderne beskriver det blandt andet ved, at de oplever, at de er blevet bedre til mere målrettet at reflektere over og analysere deres samspil med beboerne, og de specielt har udviklet deres relations- og kommunikationsfærdigheder på følgende specifikke områder: At lytte At være afventende i deres samvær med beboerne At være anerkendende i deres tilgang til beboerne At være mere rummelige At være mere opmærksomme på at møde beboerne i nuet At følge og positivt bekræfte initiativer fra beboerne At sætte ord på beboerne At sætte ord på sig selv At bruge turtagning og positiv ledelse Side 14 Side 19

15 PROJEKT: STØTTE TIL KOMMUNIKATION TIL DEMENSRAMTE BORGERE VED HJÆLP AF MARTE MEO METODEN. Unikt eksempel hos en beboer Beboernes livskvalitet, velbefindende og trivsel Hvad siger pårørende? Altså jeg synes jo.. jeg hygger mig mere, når jeg kommer herned.. Fordi altså.. Jeg er nok mere tæt på min mor, end jeg nogensinde har været. Det er en dejlig fornemmelse at komme ned og besøge min mor og så mærke, at hun er virkelig glad for det kan jeg også se i hendes øjne, ikke..? Hvad siger medarbejderne? Det giver nogle gladere beboere. Beboerne får færre nederlag, når de bliver mødt, hvor de er, og jeg arbejder derudfra. Der bliver sat fokus på nuet - hvor vigtigt det er. Det er vigtigt, at beboerne får nogle gode oplevelser, hvor de føler, at de er noget, at de stadig har en værdi som mennesker. Udsagn fra lederne Som udgangspunkt opleves det, at der er en mere rolig tilgang til de demente borgere. Det er nu lettere kollegerne imellem at gribe øjeblikket. Marte Meo Metoden formår at sætte fokus på det, der virker, frem for det der ikke virker, som der desværre er en tendens til at have fokus på. Personalet vokser ved den indfaldsvinkel, og dermed opnår beboerne en nærværende, faglig og reflekterende helhedspleje. - Medarbejderen spørger: Var det et fugleskræmsel? - Beboeren giver sig til at grine - klukker ligefrem. Beboeren snakker videre (forståelig/ uforståelig ind imellem hinanden) - Medarbejderen siger for eksempel: Jamen, det var noget værre noget - Ja siger beboeren - og griner, mens han har en tæt og positiv øjenkontakt med medarbejderen. Medarbejderne har for eksempel følgende kommentarer til de positive ændringer, der er sket med lige netop denne beboer: Vi har ændret os selv, og er selv mere glade og mere smilende. Vi tager mere udgangspunkt i beboernes initiativer. Det er os, der flytter os. Vi siger noget andet, og det ser beboeren mere positivt. Eksempelvis i stedet for at sige du roder, så siger vi hvor du hygger dig, og hvor har du travlt. Beboeren tager flere handleinitiativer. Hvis vi kommer ind til beboeren, vil beboeren gerne samarbejde om noget, som vedkommende allerede er ved at lave. Vi læser beboeren mere og er opmærksom på beboerens tilstand og handler ud fra det. Vi går mere fysisk ned i højden for at tilbyde beboeren øjenkontakten. Beboeren vil gerne have den. Side 18 Side 15

16 PROJEKT: STØTTE TIL KOMMUNIKATION TIL DEMENSRAMTE BORGERE VED HJÆLP AF MARTE MEO METODEN. De positive ændringer hos beboerne - hvad siger medarbejderne om år- sagen dertil? De positive ændringer hos beboerne tilskriver medarbejderne som værende forårsaget af, at de som medarbejdere gør noget anderledes - eksempelvis, så vurderer medarbejderne: At de har flyttet sig, og de gør noget anderledes. At de har forandret sig i deres samvær med beboerne. At deres opmærksomhed er skærpet på, at det har en positiv indvirkning på beboernes livskvalitet og trivsel, når de som medarbejdere har mere fokus på personen frem for på opgaven, der skal løses i deres samspil med beboerne. Medarbejderne giver eksempler på, hvad de gør anderledes Vi tilbyder beboerne mere øjenkontakt Vi er mere opmærksomme Vi venter noget mere, og dermed tager beboerne flere initiativer Vi er blevet mere nærværende Vi er blevet mere tålmodige Vi læser beboerne mere Vi er opmærksomme på beboernes tilstand og ressourcer Indberetninger om magtanvendelse I projektperioden skete der ingen indberetninger om magtanvendelser i forhold til de beboere, der deltog i videooptagelser. I forhold til de øvrige beboere i de deltagende demensboenheder, så blev der i projektperioden kun i én af demensboenhederne foretaget indberetning om magtanvendelse. Det skete i tre tilfælde hos én beboer i demensboenheden. Lederen af denne demensboenhed beskriver i sin evaluering af projektforløbet, at deltagelse i udviklings- og læringsforløbet har haft betydning for antallet af indberetninger om magtanvendelse. Hun begrunder det med, at medarbejdergruppen nu har en mere udviklende og anerkendende tilgang til hinanden - for eksempel er det blevet mere legalt på gruppemøderne at henvise til en kollega, der har haft succes i en svær situation for efterfølgende at lære af dette Det er ikke umiddelbart muligt at afdække, om resultatet med de få indberetninger om magtanvendelse har sammenhæng med, at der i to af de deltagende demensboenheder blev tilkendegivet behov for mere viden om de konkrete regler og procedurer i forbindelse med magtanvendelse, eller resultatet kan forklares ved, at medarbejderne har udviklet deres tilgang til beboerne til at være mere anerkendende, samt de også har fået mere fokus på at drøfte og lære af hinanden i forbindelse med vanskelige pleje- og omsorgssituationer. Vi giver beboerne mere anerkendelse i samværet Side 16 Side 17

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Nyhedsbrev 4 Velkommen til det fjerde nyhedsbrev, hvor vi sætter fokus på forskellige aspekter og facetter af kommunikation i sundhedssektoren, hvor det overordnede formål er at forbedre kommunikationen

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde projekt TAG

Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde projekt TAG Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde projekt TAG Svendborg Kommune, august 2012 marts 2015 Evalueringsrapport Afrapportering til Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Vi gjorde noget ved volden!

Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra 12 arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger 2 Vi

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Erindringsdans for demente -

Erindringsdans for demente - 9 Det har været helt fantastisk, det har været en kæmpe, kæmpe, KÆMPE succes. Så vi forsætter med at danse - Erindringsinstruktør Erindringsdans for demente - erfaringer fra første projektår. Forfattere:

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Projekt Specialteam til skæve eksistenser

Projekt Specialteam til skæve eksistenser Projekt Specialteam til skæve eksistenser Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011 af Rødovre Kommunes hjemmepleje med midler fra Forebyggelsesfonden Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev 5. Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Nyhedsbrev 5. Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Nyhedsbrev 5 Velkommen til det femte nyhedsbrev, hvor vi sætter fokus på forskellige aspekter og facetter af kommunikation og læring i sundhedssektoren, hvor det overordnede formål er at forbedre kommunikationen

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Første delrapport Juli 2007 INDHOLD Forord...3 1. Evalueringsramme...4 2. Projektets relevans...7

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

En vej til et bedre liv. fra et projekt i. Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008

En vej til et bedre liv. fra et projekt i. Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008 En vej til et bedre liv - evalueringsrapport fra et projekt i Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008 Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital Risskov, ved: Jørgen Pallesen, psykolog & Søren

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere