VERSION 1.0, DEN 1. JULI 2013 OPLÆG TIL KONCESSIONSAFTALE CAFÉ/RESTAURANT I TROMMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VERSION 1.0, DEN 1. JULI 2013 OPLÆG TIL KONCESSIONSAFTALE CAFÉ/RESTAURANT I TROMMEN"

Transkript

1 VERSION 1.0, DEN 1. JULI 2013 OPLÆG TIL KONCESSIONSAFTALE CAFÉ/RESTAURANT I TROMMEN

2 2/12 KONCESSIONSAFTALE INDHOLD 1 Parter og indhold 3 2 Baggrund 4 3 Kontraktgrundlag 4 4 Lokaliteter 4 5 Anvendelse 5 6 Forholdet til myndigheder og tredjemand 5 7 Fysiske forhold, herunder skiltning 6 8 Ikrafttræden 6 9 Opsigelse/ophør 7 10 Fremleje og afståelse 7 11 Koncessionsafgift 7 12 Forpligtelser og ejendomsret ved ophør 8 13 Drift af tekniske installationer 9 14 Øvrige udgifter og udgiftsarter 9 15 Vedligeholdelse og fornyelse 9 16 Husorden og brug af udenoms- og fællesarealer Ansvar og risiko Fraflytning og tilbagelevering af lokaliteterne Moms Tinglysning og omkostninger Lovvalg og værneting Underskrift 12

3 KONCESSIONSAFTALE 3/12 1 Parter og indhold Denne aftale er en koncessionsaftale på drift af café/restaurant i Kulturhus Trommen i Hørsholm Kommune mellem Koncessionshaver: [Firmanavn] [CVR-nr.] [Adresse] [Telefon] [Telefax] (herefter benævnt Koncessionshaveren) og Koncessionsgiver: Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm (herefter benævnt Hørsholm Kommune eller Kommunen)

4 4/12 KONCESSIONSAFTALE 2 Baggrund Nærværende koncessionskontrakt er indgået efter afholdt annoncering offentliggjort på Hørsholm Kommunes hjemmeside. Der er tale om en koncessionsaftale med en Koncessionshaver på drift af café/restaurant i Kulturhus Trommen i Hørsholm. 3 Kontraktgrundlag Formålet med aftalen er at fastlægge vilkårene for driften af restaurant/café arealer i Kulturhus Trommen i Hørsholm Kommune, samt at fastlægge vilkårene for samarbejdet mellem Koncessionshaveren og Hørsholm Kommune. Koncessionshaveren skal drive restaurant/café fra de arealer i Kulturhus Trommen, som Hørsholm Kommune stiller til rådighed herfor. Koncessionshaveren har ansvaret for at driften af restaurant/café er forretningsmæssig rentabel. Driften af restaurant/café skal ud fra forretningsmæssige hensyn i videst muligt omfang ske i samarbejde med ledelsen af Hørsholm Kulturhus og ledelsen af Trommen. Koncessionshaveren er ansvarlig for at overholde alle på området gældende love og regler, herunder arbejdsmiljø- og levnedsmiddelregler. Kontrakten beskriver Hørsholm Kommunes og Koncessionshavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består udover nærværende kontrakt i prioriteret rækkefølge af: 1. Oprindeligt udbudsbrev med tilhørende supplerende oplysninger, herunder eventuelle rettelsesblade, spørgsmål og svar 2. Koncessionshavers tilbud af [dd.mm.åååå] Senere ændringer skal ske skriftligt og underskrives af begge parter. 4 Lokaliteter Lokalerne er beliggende i Kulturhus Trommen, Bibliotektstorvet 1, 2970 Hørsholm. Køkken, lager, anretning mm er vist i Udbudsmaterialet. Udover disse arealer er der et café/serveringsområde, som koncessionshaver har råderet over jf. beskrivelsen i udbudsmaterialet. Koncessionshaver kan herudover efter nærmere aftale lejlighedsvis anvende Lilletrommen, biblioteket, foyeren og Trommen til særlige arrangementer. Ved anvendelse af disse arealer betales særskilt leje til Hørsholm Kommune svarende til den leje, som Hørsholm Kommune kræver for udlejning af arealerne til andre kommercielle parter.

5 KONCESSIONSAFTALE 5/12 5 Anvendelse Lokaliteterne skal anvendes til café/restaurant. Caféen skal rette sig mod hovedparten af det publikum, der kommer i Kulturhus Trommen. Koncessionshaver er dog berettiget til at have én ugentlig lukkedag samt i skolesommerferien (1. juli til 15. august) at holde lukket i maksimalt 4 sammenhængende uger. Koncessionshaver er dog forpligtet til uanset dette at holde åbent såfremt der er arrangementer i Kulturhuset, der fordrer bespisning. Sådanne arrangementer skal varsles i god til af Hørsholm Kommune. Såfremt der er arrangementer i Kulturhuset, der fordrer salg af drikkevarer, er koncessionshaver berettiget til at holde åbent og forestå salget. Hvis koncessionshaver (efter rimelig varsling) meddeler Hørsholm Kommune, at koncessionshaver ikke ønsker at stå for slaget af drikkevarer er Kulturhus Trommen berettiget til selv at forestå dett. Lokalerne må ikke uden Hørsholm Kommunes skriftlige samtykke anvendes til andet formål. Åbningstider i h.t. bilag 2. I huset indgår offentligt tilgængeligt toilet, som er åbent for publikum i Kulturhusets åbningstid. Koncessionshaver skal leve op til den standard som koncessionshaver har præsenteret ved menu sammensætning i tilbuddet. Væsentlige afvigelser i udbud, kvalitet og prisleje i forhold til dette skal drøftes med Hørsholm Kommune. Der må ikke sælges Tips og Lotto eller lignende spil fra lokalerne. Der må ikke overnattes i lokalerne. Koncessionshaver skal respektere de servitutter og andre ejendomsbyrder, der ved koncessionsaftalens indgåelse er tinglyst på ejendommen. 6 Forholdet til myndigheder og tredjemand Hørsholm Kommune indestår for, at lokaliteterne på ikrafttrædelsestidspunktet lovligt kan anvendes til det aftalte formål, dvs. at formålet ikke strider mod lokalplan eller anden offentlig planlægning. Hørsholm Kommune indestår dog ikke for, at det lokaliteterne på ikrafttrædelsestidspunktet opfylder alle øvrige gældende myndighedskrav, som det aftalte formål forudsætter. Risikoen for myndighedskrav efter ikrafttrædelsestidspunktet påhviler Hørsholm Kommune, såfremt myndighedskravet alene eller overvejende vedrører bygningen/lokalerne og disses installationer, herunder el- og varmeinstallationer. Risikoen for myndighedskrav vedrørende koncessionshavers restaurationsvirksomhed påhviler koncessionshaver. Efter ikrafttrædelsestidspunktet har koncessionshaver ansvaret for, at koncessionshavers brug ikke strider mod særlige offentlige forskrifter og har pligt til at indhente og opretholde alle tilladelser, der kræves med hensyn til det lokaliteternes indretning og drift, herunder forskrifter vedrørende miljø- og brandforhold. Hørsholm Kommune skal uden ugrundet ophold underrettes om myndighedskrav og modtage kopi af de fornødne tilladelser.

6 6/12 KONCESSIONSAFTALE Koncessionshavers anvendelse må ikke i videst mulige omfang medføre lugt-, støjeller lysgener eller på anden måde være til gene for andre. Koncessionshaver skal sikre, at dennes personale og andre, der får adgang til det lokaliteterne, omgås dette forsvarligt. Koncessionshavers bærer både ansvar og risiko for den konkrete anvendelse af det lokaliteterne, herunder for om antallet af personer i det lokaliteterne medfører særlige miljøkrav eller krav til brandsikkerhed m.v. 7 Fysiske forhold, herunder skiltning Skiltning, flagning og anden form for reklame på og ved ejendommen samt opsætning af markiser, solafskærmning og lignende må kun foretages efter Hørsholm Kommunes forud indhentede skriftlige anvisning og godkendelse og skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de servitutter og de til enhver tid gældende myndighedskrav, der er gældende for ejendommen. Hørsholm Kommune kan forlange, at skiltning m. v. på ejendommen følger en af Hørsholm Kommune udarbejdet skilteplan, som bl.a. kan omfatte fælles henvisningsskilte. Koncessionshaver må udføre ændringer i lokaliteterne efter aftale med Hørsholm Kommune. Koncessionshaver har endvidere ret til at foretage sædvanlige installationer i lokaliteterne, medmindre Hørsholm Kommune kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen. Koncessionshaver skal med rimeligt varsel indhente tilladelse hos Hørsholm Kommune, inden koncessionshaver foretager den sædvanlige installation. Alle omkostninger til ændringer betales af koncessionshaver., Koncessionshaver er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for skade, som påføres det lokaliteterne eller ejendommen i øvrigt som følge af koncessionshavers skilte m.v., installationer eller ændringer/ombygninger. Hvis koncessionshaver har foretaget ændringer i lokaliteterne, er koncessionshaver på Hørsholm Kommunes opfordring ved koncessionskontraktens ophør forpligtet til at reetablere lokaliteterne. Såfremt Hørsholm Kommune frafalder et oprindeligt krav om reetablering, er koncessionshaver ikke forpligtet til at foretage reetablering. Ved fraflytning skal koncessionshaver for egen regning fjerne ethvert spor af skilte og andre genstande anbragt på ejendommen med mindre Hørsholm Kommune skriftligt frafalder kravet herom. 8 Ikrafttræden Koncessionshaver overtager det lokaliteterne den xx.xx 2014 (herefter kaldet ikrafttrædelsestidspunktet).

7 KONCESSIONSAFTALE 7/12 Det er aftalt, at koncessionshaver overtager lokaliteterne i følgende stand: som det forefindes med de ændringer, der følger af udbudsmaterialet. Eventuelle mindre væsentlige mangler ved arealerne, der ikke hindrer koncessionshaverens brug heraf, udskyder ikke ikrafttrædelsestidspunktet og berettiger ikke koncessionshaver til at gøre krav gældende - eksempelvis i form af erstatning, afslag i koncessionsafgift mv. Manglerne skal udbedres hurtigst muligt. Senest på ikrafttrædelsestidspunktet afholdes en overdragelsesforretning, og Hørsholm Kommune udarbejder på grundlag heraf en indflytningsrapport inkl. fotodokumentation. Koncessionshaver skal senest 6 uger efter modtagelse af indflytningsrapporten meddele Hørsholm Kommune eventuelle indsigelser mod denne. Hørsholm Kommune har ret og pligt til at afhjælpe eventuelle mangler indenfor 2 måneder efter ikrafttrædelsestidspunktet. Efter dette tidspunkt er koncessionshaver berettiget til at afhjælpe manglerne for Hørsholm Kommunes regning. 9 Opsigelse/ophør Koncessionsaftalen er tidsbegrænset og ophører uden yderligere varsel den 1. december Tidsbegrænsningen er begrundet i Hørsholm Kommunes forhold, idet Hørsholm Kommune ønsker at sikre, at operatøren af café/restaurant i Kulturhus Trommen løbende underbygger Hørsholm Kommunes forpligtigelse og intensioner med kulturhuset, ligesom Hørsholm Kommune skal have mulighed for når den tidsbegrænsede periode udløber at få en ny koncessionshaver, så brugere af Kulturhus Trommen hele tiden kan tilbydes varierede produkter. Der vil være mulighed for forlængelse af aftalen. Koncessionsaftalen kan fra begge parters side opsiges med 6 måneders skriftligt varsel til fraflytning den 1. i en måned. Opsigelse kan fra Hørsholm Kommunes side tidligst ske til den 1. januar Koncessionsaftalen kan ikke opsiges delvist. 10 Fremleje og afståelse Koncessionshaver har ikke ret til at fremleje. Det anses som væsentlig misligholdelse, såfremt lokaliteterne stilles til rådighed/benyttes af andre end koncessionshaver efter nærværende koncessionsaftale medmindre dette er aftalt med Hørsholm Kommune. Koncessionshaver har ikke afståelses- og genindtrædelsesret. 11 Koncessionsafgift Samlet årlig koncessionsafgift udgør xx % af den opnåede nettoomsætning ekskl. moms og tobakssalg. Ved nettoomsætning forstås bruttoomsætning fratrukket

8 8/12 KONCESSIONSAFTALE moms. Regnskab skal være udarbejdet af registreret / statsautoriseret revisor, og skal afleveres senest 2 måneder herefter til Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune afregner efterfølgende den endelige koncessionsafgift for regnskabsperioden. (Regnskabsår fastsættes og sættes ind ved kontraktens indgåelse). I 2014, 2015 og 2016 udgør den årlige koncessionsafgift xx % af koncessionshavers fortjeneste. Koncessionshaver er forpligtet til at fremlægge åbne regnskaber for at dokumentere årets resultat. Regnskab skal være udarbejdet af registreret / statsautoriseret revisor, og afleveres senest 2 måneder herefter til Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune beregner efterfølgende den endelige koncessionsafgift for regnskabsperioden. (Regnskabsår fastsættes og sættes ind ved kontraktens indgåelse). Leje for anvendelse af Lilletrommen, biblioteket, foyeren og Trommen jf. punkt 4 afregnes særskilt umiddelbart efter afholdelse af arrangementet. Ved for sen indbetaling af koncessionsafgiften pålignes morarenter og gebyrer i h.t. renteloven. Koncessionsafgiften forfalder til betaling a conto kvartalsvis forud med 1/4 af den forventede koncessionsafgift. Den forventede koncessionsafgift opgøres på baggrund af det forudgående års resultat. Første år fastsættes og betales koncessionsafgiften efter afslutningen af regnskabsåret, senest den 1. marts Fra år to betales der den forventede koncessionsafgift på baggrund af koncessionshavers budgetfor det kommende år. Koncessionsafgiften betales i øvrigt kvartalsvis forud hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Senest ved underskrivelsen af denne kontrakt betaler koncessionshaver til Hørsholm Kommune et kontant depositum på kr. Hørsholm Kommune kan forlange, at depositum reguleres således, at det til enhver tid svarer til en fjerdedel af den forventede årlige koncessionsafgift.. Depositum tilbagebetales helt eller delvist, når koncessionsaftalen er ophørt og ethvert krav fra Hørsholm Kommunes side er fyldestgjort. Udover koncessionsafgiften betaler koncessionshaver udgifterne til forbrug direkte til forsyningsselskaberne i forhold til elforbrug i anretterkøkken, produktionskøkken og lager/køle/fryserum. Alle krav som udspringer af denne koncessionsaftale er en pligtig pengeydelse. Manglende eller for sen betaling af en pligtig pengeydelse kan derfor medføre ophævelse af koncessionsaftalen. 12 Forpligtelser og ejendomsret ved ophør Ved Kontraktens ophør er Koncessionshaveren forpligtiget til at bringe lokalerne tilbage i samme stand som da han modtog dem medmindre andet aftales med Hørsholm Kommune.

9 KONCESSIONSAFTALE 9/12 13 Drift af tekniske installationer Det påhviler koncessionshaver at drifte og vedligeholde de relevante tekniske installationer i anretterkøkken, produktionskøkken og lager/køle/fryserum. 14 Øvrige udgifter og udgiftsarter Udover koncessionsafgiften, skal koncessionshaver, i det omfang det er muligt, betale følgende udgifter direkte til leverandøren: Elforbrug i lokaliteterne Vandforbrug i lokaliteterne Bortskaffelse af virksomhedsaffald. Placeringen af affaldscontainere skal ske efter Hørsholm Kommunes anvisning. Hvis Hørsholm Kommune trods det direkte kundeforhold mellem koncessionshaver og leverandøren hæfter over for leverandøren for nogen af de nævnte leverancer og Hørsholm Kommune som følge af koncessionshavers misligholdelse overfor leverandøren, må betale forfaldne ydelser, er Hørsholm Kommunes krav på refusion heraf en pligtig pengeydelse i koncessionsforholdet. 15 Vedligeholdelse og fornyelse Koncessionshavers indvendige vedligeholds- og fornyelsespligt omfatter inden for lokaliteternes fysiske rammer følgende: Maling, gulve, gulvbelægninger (herunder tæpper), maling af vinduesrammer indvendigt, indvendige glasruder og spejle, vinduer i klimaskærmen, sanitet, VVS-installationer, fast inventar (køkken m.v.), stikkontakter og el-udtag, låse, nøgler, beslag og dørhåndtag. Opremsningen er ikke udtømmende blot eksempler. Koncessionshaver har herudover vedligeholds- og fornyelsespligten for de af koncessionshaver foretagne ændringer i lokaliteterne. For alle andre forhold end de i pkt nævnte påhviler vedligeholds- og fornyelsespligten Hørsholm Kommune. Koncessionshaver skal løfte sin vedligeholds- og fornyelsesforpligtelse således, at lokaliteterne til enhver tid fremtræder vel vedligeholdt. Hørsholm Kommune er berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage en årlig gennemgang af lokaliteterne og ejendommen i øvrigt med henblik på vurdering af vedligeholdelsesstand m.v. Enhver renholdelse af indgangsparti, adgangsveje samt eventuelle udearealer i form af fejning, snerydning og glatførebekæmpelse, påhviler koncessionshaver. Den på udearealet værende vegetation må ikke fjernes eller ændres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hørsholm Kommune. Koncessionshaver skal drage omsorg for, at vegetationen ikke beskadiges. Hørsholm Kommuner er berettiget til at iværksætte arbejder såvel indenfor lokaliteterne som udenfor. Hørsholm Kommune skal dog i videst muligt omfang inddrage koncessionshaver i forberedelsen af større arbejder, som kan påvirke ejendommens/lokaliteternes udseende/brugsværdi væsentligt, for derved at planlægge det

10 10/12 KONCESSIONSAFTALE for koncessionshaver mest hensigtsmæssige tidspunkt for gennemførelsen af arbejderne. 16 Husorden og brug af udenoms- og fællesarealer Det påhviler koncessionshaver at iagttage, at der er god orden i lokaliteterne, og at dette forvaltes på en sådan måde, at Hørsholm Kommunes interesser ikke krænkes, hvorved særligt fremhæves: - at koncessionshaver skal omgås forsvarligt med lokaliteterne og dettes tilbehør samt ejendommen i øvrigt, - at der ikke må parkeres cykler udenfor de dertil indrettede og anviste stativer, - at caféområdet er offentligt tilgængelig også uden for caféens åbningstid, - at der altid er fri passage på stianlægget mellem bygning og terrasse i stiens fulde bredde, Kommunen kan til enhver tid udfærdige en husorden samt ordensregler, som koncessionshaver er pligtig at overholde. 17 Ansvar og risiko Koncessionshaver drager selv omsorg for inden ikrafttrædelsestidspunktet, dvs. inden indretningen af lokaliteterne med inventar m.v. og varelager, at tegne sædvanlig erhvervsforsikring. Koncessionshaver drager endvidere omsorg for at tegne forsikring omfattende glas og sanitet m.v. Koncessionshaver hæfter for alle skader, der påføres lokaliteterne af tredjemand - herunder af leverandører, gæster og ansatte. Koncessionshaver kan vælge at tegne forsikring, der omfatter denne erstatningspligt. Skulle der i koncessionskontraktens løbetid opstå skader på koncessionshavers ejendom (f.eks. inventar og lignende) som følge af fejl, mangler eller undladelser ved lokaliteterne, kan Hørsholm Kommune gøres ansvarlig herfor, såfremt Hørsholm Kommune har handlet uagtsomt. Bliver lokaliteterne ødelagt ved brand eller anden ulykke, bortfalder koncessionsaftalen. Koncessionshaver har i tilfælde af koncessionsaftalens bortfald ikke krav på at få råderet over andre lokaler i ejendommen eller krav på at få tilbudt koncession af lokaler af samme art. 18 Fraflytning og tilbagelevering af lokaliteterne Senest kl på ophørsdagen, hvilket tidspunkt herefter er kaldet ophørstidspunktet og uanset om dette er en helligdag eller dagen før en helligdag skal koncessionshaver tilbagelevere lokaliteterne med hvad dertil hører i ryddet og rengjort stand og i øvrigt i den stand, det var på ikrafttrædelsestidspunktet, bortset fra ælde og almindeligt slid. Koncessionshaver sørger for aflæsning af forbrugsmålere

11 KONCESSIONSAFTALE 11/12 (el, vand og varme) på ophørstidspunktet og orienterer Hørsholm Kommune herom og melder flytning til forsyningsselskaberne. Inden ophørstidspunktet har koncessionshaver med mindre andet aftales med Hørsholm Kommune ret og pligt til at fjerne alt løsøre og inventar samt tekniske installationer bekostet og indsat i lokaliteterne af koncessionshaver mod at bringe lokaliteterne tilbage til den oprindelige stand pr. ikrafttrædelsestidspunktet. Såfremt Hørsholm Kommune har taget forbehold for retablering af koncessionshavers ændringer i lokaliteternes indretning, har koncessionshaver pligt til at tilbageføre disse ændringer inden ophørstidspunktet, således at lokaliteterne fremtræder, som de var indrettet på ikrafttrædelsestidspunktet. Såfremt Hørsholm Kommune frafalder et oprindeligt krav om retablering, er koncessionshaver ikke berettiget til at foretage retablering. Senest på ophørstidspunktet gennemføres efter indkaldelse fra en af parterne en fælles besigtigelse af lokaliteterne (flyttesyn) for fastsættelse af de vedligeholds- og retableringsarbejder, som skal udføres for koncessionshavers regning. Ved flyttesynet skal lokaliteterne være ryddet og rengjort. Ved afslutningen af flyttesynet afleverer koncessionshaver samtlige nøgler til lokaliteterne, og Hørsholm Kommune udarbejder derefter en fraflytningsrapport inkl. fotodokumentation. Efter flyttesynet er koncessionshaver afskåret fra at foretage vedligeholds- og retableringsarbejder i lokaliteterne. Hørsholm Kommune kan efter flyttesynet forlange, at værdien af de vedligeholdsog retableringsforpligtelser, der påhviler koncessionshaver, konverteres til et beløb, som betales kontant af koncessionshaver til Hørsholm Kommune. Konvertering til kontantbeløb sker på grundlag af tilbud indhentet af Hørsholm Kommune. Bortset fra skjulte fejl og mangler ved lokaliteterne, kan Hørsholm Kommune ikke gøre krav i medfør af ovenstående fem afsnit gældende, hvis der er forløbet mere end 4 uger fra flyttesynet. De ved flyttesynet konstaterede vedligeholds- og retableringsforpligtelser, der påhviler koncessionshaver, som ikke er konverteret til kontantbeløb, udbedres af Hørsholm Kommune for koncessionshavers regning og risiko. 19 Moms Hørsholm Kommune er ikke momsregistreret for koncessionering. Det skal bemærkes, at varme/gas, el og vand er pålagt moms. Hørsholm Kommune er berettiget til med 3 måneders varsel til et kvartals begyndelse at ændre ejendommens momsregistreringsforhold.

12 12/12 KONCESSIONSAFTALE Momsregistrering medfører, at alle ydelser og udgifter, som koncessionshaver skal betale til Hørsholm Kommune i henhold til denne kontrakt, tillægges moms, p.t. 25 %, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. 20 Tinglysning og omkostninger Koncessionshaver er berettiget til at lade nærværende kontrakt lyse på ejendommen. Kontrakten skal respektere nuværende hæftelser samt byrder, der var tinglyst før kontraktens anmeldelse til tinglysning. Når koncessionsaftalen ophører, er koncessionshaver forpligtet til at aflyse den tinglyste koncessionsaftale. Der foretages ikke tilbagebetaling af depositum, hverken helt eller delvist, før koncessionsaftalen er aflyst. Er dette ikke sket inden 30 dage efter koncessionsaftalens ophør, er Hørsholm Kommune berettiget, men ikke forpligtet til at foretage aflysningen for koncessionshavers regning, idet koncessionshavers skriftlige opsigelse eller fogedens notering på fundamentet ved en udsættelsesforretning kan danne grundlag for aflysningen. Hver part afholder egne omkostninger i forbindelse med oprettelsen af nærværende koncessionsaftale, herunder honorar til egne rådgivere, advokat m.v. 21 Lovvalg og værneting Nærværende aftale er undergivet dansk ret. Ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende aftale, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse m.v. skal - såfremt mindelig ordning ikke kan opnås - afgøres i første instans - ved retten i den retskreds hvori Hørsholm Kommune er beliggende. Afhængigt af sagens genstand er dette byretten eller landsretten. 22 Underskrift Denne kontrakt er udfærdiget i to eksemplarer, hvoraf hver part har en. Dato: Dato: Underskrift: Underskrift:

LEJEKONTRAKT. Mellem Svendborg Affald som udlejer. Og Lundeborg Træ som lejer.

LEJEKONTRAKT. Mellem Svendborg Affald som udlejer. Og Lundeborg Træ som lejer. LEJEKONTRAKT Mellem Svendborg Affald som udlejer Og Lundeborg Træ som lejer. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Etableringsomkostninger 5. Opsigelse/ophør 6. Fremleje og

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede)

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse og depositum

Læs mere

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede)

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Slettet: Dato: 17. august 2000 Side 1 af 10 Mellem Og som udlejer som lejer LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer AREALLEJEKONTRAKT Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer og Økonomiforvaltningen Center for Sikker By, Vanløse Lokaludvalg Københavns Rådhus Rådhuspladsen

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

Fremlejekontrakt. Peter Sabroes Gade 1, st. 2450 København SV Cvr.nr. 27389562. ( i det følgende benævnt fremlejer)

Fremlejekontrakt. Peter Sabroes Gade 1, st. 2450 København SV Cvr.nr. 27389562. ( i det følgende benævnt fremlejer) Fremlejekontrakt Fremlejer : SydhavnsCompagniet Lejer : Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg Det lejede : Lejemålet beliggende Mozarts Plads 5, st., 2450 København SV Undertegnede: SydhavnsCompagniet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kontraktbilag 9. Materielgården. Begrænset udbud. Tilbudsfrist: 15. maj 2013 kl. 12

SOLRØD KOMMUNE. Kontraktbilag 9. Materielgården. Begrænset udbud. Tilbudsfrist: 15. maj 2013 kl. 12 Kontraktbilag 9 Materielgården Begrænset udbud Tilbudsfrist: 15. maj 2013 kl. 12 Indhold 9.1 Lejekontrakt... 2 9.2 Administration, værksted og omklædningsrum... 8 9.3 Hal A... 26 9.4 Hal B... 28 9.5 Saltlager...

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund)

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Bilag 9 til udbudsvilkår Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Kontraktnr: [??] Lejer: [??] Udlejer: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme (SLKE) HC. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Dalgas Plads 6, 1.., 7400 Herning Tlf.: 70254052, 7403@nybolig.dk - www.nyboligerhverv.dk/herning Dato: 7. september 2017 Lejemåls nr. L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede)

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

LEJEKONTRAKT Udvidet KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (ikke-erhvervsbeskyttede)

LEJEKONTRAKT Udvidet KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (ikke-erhvervsbeskyttede) Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Udvidet KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. CPH:OFFICE ApS, H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C. LOKALERNE: H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C.

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. CPH:OFFICE ApS, H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C. LOKALERNE: H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C. ERHVERVSLEJEKONTRAKT FREMLEJER: CPH:OFFICE ApS, H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C LOKALERNE: H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C. Indhold 1. Parterne og det lejede... 3 2. Anvendelse...

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S CVR nr. 64 94 22

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Cvr.nr.: 29190941 (i det følgende kaldet udlejeren) og Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Cvr.nr.:

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede.

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 490-303-03 L E J E K O N T R A K T Denne lejekontrakt indgås mellem udlejer: og A/B

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer) Jurist: Sekr: J.nr.: Arne Knudsen Pernille Krogh 5989001 AKN/pkr UDKAST 30. maj 2007 LEJEKONTRAKT Mellem Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer) og Den selvejende institution

Læs mere

Brugsaftale. indgås hermed brugsaftale for ejendommen Ryetvej 17, 3500 Værløse, som ejes af Furesø Kommune. Formål. Omfang

Brugsaftale. indgås hermed brugsaftale for ejendommen Ryetvej 17, 3500 Værløse, som ejes af Furesø Kommune. Formål. Omfang Brugsaftale Version 18.02.2016 Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse og Alugod Gruppe, Det Danske Spejderkorps c/o Bjarne van Reeuwijk Toftegårdsvej 20 3500 Værløse indgås hermed brugsaftale for

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT Undertegnede Haderslev Andels Boligforening Varbergvej 63 6100 Haderslev (i det følgende kaldet udlejeren) og Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev (i det følgende kaldet

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Køreteknisk Anlæg Nørresundby

FORPAGTNINGSKONTRAKT Køreteknisk Anlæg Nørresundby FORPAGTNINGSKONTRAKT Køreteknisk Anlæg Nørresundby For Køreteknisk Anlæg beliggende Lufthavnsvej 32, 9400 Nørresundby (sagsnummer 2016/005089) INDHOLD Parterne Baggrund og formål 1. Det forpagtede 2. Anvendelse/

Læs mere

Lejekontrakt for Rungstedhus

Lejekontrakt for Rungstedhus Dato: xx. xx 2016 Journal nr. NST-xxx Lejekontrakt for Rungstedhus mellem Naturstyrelsen, Hovedstaden Dyrehavehus 6, 2930 Klampenborg, tlf. xx (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR (herefter Lejer)

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT 08.08.14 ERHVERVSLEJEKONTRAKT LETT Advokatpartnerselskab Adv. Henrik Puggaard J.nr. 240274-3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præambel... 4 2. Det lejede... 5 3. Anvendelse... 5 4. Ikrafttræden... 6 5. Opsigelse

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

3. juli Mellem. [navn] [adresse] [post nr. og by] CVR nr. [nr.] (herefter udlejer )

3. juli Mellem. [navn] [adresse] [post nr. og by] CVR nr. [nr.] (herefter udlejer ) BILAG 5 ERHVERVSLEJEKONTRAKT 3. juli 2017 Mellem [navn] [adresse] [post nr. og by] CVR nr. [nr.] (herefter udlejer ) og Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge CVR nr. 29189374 (herefter lejer ) er der dags dato

Læs mere

Kontrakt om leje af Egeparken

Kontrakt om leje af Egeparken Kultur Kontrakt om leje af Egeparken Til opførelse og drift af klatrepark i Egeparken 16. febuar 2016 15/34553 1 af 7 Partnere Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Kommune CVR: (i det følgende

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 29. april 2015 J.nr. NST-5232-00508 Standard lejekontrakt (Halkær Mølle stuehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Brugsaftale Bygninger & Areal

Brugsaftale Bygninger & Areal Parterne Brugsaftale Bygninger & Areal 1. Brugsgenstanden 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse og depositum 7. Øvrige udgifter og udgiftsarter

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 25. juni 2014 J.nr. NST-5232-00485 Standard lejekontrakt (Rebild Hedehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE

Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE Lejemålet: Fælleskontor, enkeltmandskontor, mødelokaler og andel af fælleslokaler, garage og p areal ved: Endelavevej 5 8700 Horsens Matr. nr. 858a, Horsens markjorder

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

LEJEKONTRAKT Udvidet BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttende)

LEJEKONTRAKT Udvidet BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttende) Druegaarden ApS Gammel Køgelandevej 869, 2665 Vallensbæk Strand CVR 1445 0378 Tlf. 4354 33 33 - Fax 4354 0488 dkl@aovp.dk Nykredit Bank: 5473 1504698 Hjemsted: Baldersbækvej 22. 2., 2635 Ishøj LEJEKONTRAKT

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By Forpagtningsaftale Mellem Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring (herefter benævnt Bortforpagter) Og Navn Adresse By (herefter benævnt Forpagter) er der indgået følgende forpagtningsaftale

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT. NN vej by Cpr.nr. (herefter Forpagter )

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT. NN vej by Cpr.nr. (herefter Forpagter ) BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT Mellem og Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Prismen, Amagerbro Kultur v/bjarne Fey Jemtelandsgade 3 2300 København S (herefter Bortforpagter

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer)

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer) Dato: 01-12-2016 J.nr. NST-5232-00554 Lejekontrakt Langerumhus mellem Naturstyrelsen Himmerland (herefter Udlejer) og NN (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme J.nr.: 8914829 JAV/KRM BILAG 2.2 Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme Mellem Professionshøjskolen UCC CVR nr. 30 78 79 86 Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg (i det følgende kaldet UCC)

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT j.nr. 87.590 lnk/lmj /U5 Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT 1 PARTERNE 1.1 Mellem Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, i det følgende kaldet udlejer og medundertegnede Den selvejende institution Ugelbølle

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Udlåns- og driftsaftale

Udlåns- og driftsaftale Udlåns- og driftsaftale Farimagsvej 16, 4700 Næstved Frivilligcenter Næstved flytter i juli 2017 ind i den kommunale ejendom på Farimagsvej 16, 4700 Næstved. Ejendommen skal endvidere danne rammen om De

Læs mere