VERSION 1.0, DEN 1. JULI 2013 OPLÆG TIL KONCESSIONSAFTALE CAFÉ/RESTAURANT I TROMMEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VERSION 1.0, DEN 1. JULI 2013 OPLÆG TIL KONCESSIONSAFTALE CAFÉ/RESTAURANT I TROMMEN"

Transkript

1 VERSION 1.0, DEN 1. JULI 2013 OPLÆG TIL KONCESSIONSAFTALE CAFÉ/RESTAURANT I TROMMEN

2 2/12 KONCESSIONSAFTALE INDHOLD 1 Parter og indhold 3 2 Baggrund 4 3 Kontraktgrundlag 4 4 Lokaliteter 4 5 Anvendelse 5 6 Forholdet til myndigheder og tredjemand 5 7 Fysiske forhold, herunder skiltning 6 8 Ikrafttræden 6 9 Opsigelse/ophør 7 10 Fremleje og afståelse 7 11 Koncessionsafgift 7 12 Forpligtelser og ejendomsret ved ophør 8 13 Drift af tekniske installationer 9 14 Øvrige udgifter og udgiftsarter 9 15 Vedligeholdelse og fornyelse 9 16 Husorden og brug af udenoms- og fællesarealer Ansvar og risiko Fraflytning og tilbagelevering af lokaliteterne Moms Tinglysning og omkostninger Lovvalg og værneting Underskrift 12

3 KONCESSIONSAFTALE 3/12 1 Parter og indhold Denne aftale er en koncessionsaftale på drift af café/restaurant i Kulturhus Trommen i Hørsholm Kommune mellem Koncessionshaver: [Firmanavn] [CVR-nr.] [Adresse] [Telefon] [Telefax] (herefter benævnt Koncessionshaveren) og Koncessionsgiver: Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm (herefter benævnt Hørsholm Kommune eller Kommunen)

4 4/12 KONCESSIONSAFTALE 2 Baggrund Nærværende koncessionskontrakt er indgået efter afholdt annoncering offentliggjort på Hørsholm Kommunes hjemmeside. Der er tale om en koncessionsaftale med en Koncessionshaver på drift af café/restaurant i Kulturhus Trommen i Hørsholm. 3 Kontraktgrundlag Formålet med aftalen er at fastlægge vilkårene for driften af restaurant/café arealer i Kulturhus Trommen i Hørsholm Kommune, samt at fastlægge vilkårene for samarbejdet mellem Koncessionshaveren og Hørsholm Kommune. Koncessionshaveren skal drive restaurant/café fra de arealer i Kulturhus Trommen, som Hørsholm Kommune stiller til rådighed herfor. Koncessionshaveren har ansvaret for at driften af restaurant/café er forretningsmæssig rentabel. Driften af restaurant/café skal ud fra forretningsmæssige hensyn i videst muligt omfang ske i samarbejde med ledelsen af Hørsholm Kulturhus og ledelsen af Trommen. Koncessionshaveren er ansvarlig for at overholde alle på området gældende love og regler, herunder arbejdsmiljø- og levnedsmiddelregler. Kontrakten beskriver Hørsholm Kommunes og Koncessionshavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består udover nærværende kontrakt i prioriteret rækkefølge af: 1. Oprindeligt udbudsbrev med tilhørende supplerende oplysninger, herunder eventuelle rettelsesblade, spørgsmål og svar 2. Koncessionshavers tilbud af [dd.mm.åååå] Senere ændringer skal ske skriftligt og underskrives af begge parter. 4 Lokaliteter Lokalerne er beliggende i Kulturhus Trommen, Bibliotektstorvet 1, 2970 Hørsholm. Køkken, lager, anretning mm er vist i Udbudsmaterialet. Udover disse arealer er der et café/serveringsområde, som koncessionshaver har råderet over jf. beskrivelsen i udbudsmaterialet. Koncessionshaver kan herudover efter nærmere aftale lejlighedsvis anvende Lilletrommen, biblioteket, foyeren og Trommen til særlige arrangementer. Ved anvendelse af disse arealer betales særskilt leje til Hørsholm Kommune svarende til den leje, som Hørsholm Kommune kræver for udlejning af arealerne til andre kommercielle parter.

5 KONCESSIONSAFTALE 5/12 5 Anvendelse Lokaliteterne skal anvendes til café/restaurant. Caféen skal rette sig mod hovedparten af det publikum, der kommer i Kulturhus Trommen. Koncessionshaver er dog berettiget til at have én ugentlig lukkedag samt i skolesommerferien (1. juli til 15. august) at holde lukket i maksimalt 4 sammenhængende uger. Koncessionshaver er dog forpligtet til uanset dette at holde åbent såfremt der er arrangementer i Kulturhuset, der fordrer bespisning. Sådanne arrangementer skal varsles i god til af Hørsholm Kommune. Såfremt der er arrangementer i Kulturhuset, der fordrer salg af drikkevarer, er koncessionshaver berettiget til at holde åbent og forestå salget. Hvis koncessionshaver (efter rimelig varsling) meddeler Hørsholm Kommune, at koncessionshaver ikke ønsker at stå for slaget af drikkevarer er Kulturhus Trommen berettiget til selv at forestå dett. Lokalerne må ikke uden Hørsholm Kommunes skriftlige samtykke anvendes til andet formål. Åbningstider i h.t. bilag 2. I huset indgår offentligt tilgængeligt toilet, som er åbent for publikum i Kulturhusets åbningstid. Koncessionshaver skal leve op til den standard som koncessionshaver har præsenteret ved menu sammensætning i tilbuddet. Væsentlige afvigelser i udbud, kvalitet og prisleje i forhold til dette skal drøftes med Hørsholm Kommune. Der må ikke sælges Tips og Lotto eller lignende spil fra lokalerne. Der må ikke overnattes i lokalerne. Koncessionshaver skal respektere de servitutter og andre ejendomsbyrder, der ved koncessionsaftalens indgåelse er tinglyst på ejendommen. 6 Forholdet til myndigheder og tredjemand Hørsholm Kommune indestår for, at lokaliteterne på ikrafttrædelsestidspunktet lovligt kan anvendes til det aftalte formål, dvs. at formålet ikke strider mod lokalplan eller anden offentlig planlægning. Hørsholm Kommune indestår dog ikke for, at det lokaliteterne på ikrafttrædelsestidspunktet opfylder alle øvrige gældende myndighedskrav, som det aftalte formål forudsætter. Risikoen for myndighedskrav efter ikrafttrædelsestidspunktet påhviler Hørsholm Kommune, såfremt myndighedskravet alene eller overvejende vedrører bygningen/lokalerne og disses installationer, herunder el- og varmeinstallationer. Risikoen for myndighedskrav vedrørende koncessionshavers restaurationsvirksomhed påhviler koncessionshaver. Efter ikrafttrædelsestidspunktet har koncessionshaver ansvaret for, at koncessionshavers brug ikke strider mod særlige offentlige forskrifter og har pligt til at indhente og opretholde alle tilladelser, der kræves med hensyn til det lokaliteternes indretning og drift, herunder forskrifter vedrørende miljø- og brandforhold. Hørsholm Kommune skal uden ugrundet ophold underrettes om myndighedskrav og modtage kopi af de fornødne tilladelser.

6 6/12 KONCESSIONSAFTALE Koncessionshavers anvendelse må ikke i videst mulige omfang medføre lugt-, støjeller lysgener eller på anden måde være til gene for andre. Koncessionshaver skal sikre, at dennes personale og andre, der får adgang til det lokaliteterne, omgås dette forsvarligt. Koncessionshavers bærer både ansvar og risiko for den konkrete anvendelse af det lokaliteterne, herunder for om antallet af personer i det lokaliteterne medfører særlige miljøkrav eller krav til brandsikkerhed m.v. 7 Fysiske forhold, herunder skiltning Skiltning, flagning og anden form for reklame på og ved ejendommen samt opsætning af markiser, solafskærmning og lignende må kun foretages efter Hørsholm Kommunes forud indhentede skriftlige anvisning og godkendelse og skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de servitutter og de til enhver tid gældende myndighedskrav, der er gældende for ejendommen. Hørsholm Kommune kan forlange, at skiltning m. v. på ejendommen følger en af Hørsholm Kommune udarbejdet skilteplan, som bl.a. kan omfatte fælles henvisningsskilte. Koncessionshaver må udføre ændringer i lokaliteterne efter aftale med Hørsholm Kommune. Koncessionshaver har endvidere ret til at foretage sædvanlige installationer i lokaliteterne, medmindre Hørsholm Kommune kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen. Koncessionshaver skal med rimeligt varsel indhente tilladelse hos Hørsholm Kommune, inden koncessionshaver foretager den sædvanlige installation. Alle omkostninger til ændringer betales af koncessionshaver., Koncessionshaver er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for skade, som påføres det lokaliteterne eller ejendommen i øvrigt som følge af koncessionshavers skilte m.v., installationer eller ændringer/ombygninger. Hvis koncessionshaver har foretaget ændringer i lokaliteterne, er koncessionshaver på Hørsholm Kommunes opfordring ved koncessionskontraktens ophør forpligtet til at reetablere lokaliteterne. Såfremt Hørsholm Kommune frafalder et oprindeligt krav om reetablering, er koncessionshaver ikke forpligtet til at foretage reetablering. Ved fraflytning skal koncessionshaver for egen regning fjerne ethvert spor af skilte og andre genstande anbragt på ejendommen med mindre Hørsholm Kommune skriftligt frafalder kravet herom. 8 Ikrafttræden Koncessionshaver overtager det lokaliteterne den xx.xx 2014 (herefter kaldet ikrafttrædelsestidspunktet).

7 KONCESSIONSAFTALE 7/12 Det er aftalt, at koncessionshaver overtager lokaliteterne i følgende stand: som det forefindes med de ændringer, der følger af udbudsmaterialet. Eventuelle mindre væsentlige mangler ved arealerne, der ikke hindrer koncessionshaverens brug heraf, udskyder ikke ikrafttrædelsestidspunktet og berettiger ikke koncessionshaver til at gøre krav gældende - eksempelvis i form af erstatning, afslag i koncessionsafgift mv. Manglerne skal udbedres hurtigst muligt. Senest på ikrafttrædelsestidspunktet afholdes en overdragelsesforretning, og Hørsholm Kommune udarbejder på grundlag heraf en indflytningsrapport inkl. fotodokumentation. Koncessionshaver skal senest 6 uger efter modtagelse af indflytningsrapporten meddele Hørsholm Kommune eventuelle indsigelser mod denne. Hørsholm Kommune har ret og pligt til at afhjælpe eventuelle mangler indenfor 2 måneder efter ikrafttrædelsestidspunktet. Efter dette tidspunkt er koncessionshaver berettiget til at afhjælpe manglerne for Hørsholm Kommunes regning. 9 Opsigelse/ophør Koncessionsaftalen er tidsbegrænset og ophører uden yderligere varsel den 1. december Tidsbegrænsningen er begrundet i Hørsholm Kommunes forhold, idet Hørsholm Kommune ønsker at sikre, at operatøren af café/restaurant i Kulturhus Trommen løbende underbygger Hørsholm Kommunes forpligtigelse og intensioner med kulturhuset, ligesom Hørsholm Kommune skal have mulighed for når den tidsbegrænsede periode udløber at få en ny koncessionshaver, så brugere af Kulturhus Trommen hele tiden kan tilbydes varierede produkter. Der vil være mulighed for forlængelse af aftalen. Koncessionsaftalen kan fra begge parters side opsiges med 6 måneders skriftligt varsel til fraflytning den 1. i en måned. Opsigelse kan fra Hørsholm Kommunes side tidligst ske til den 1. januar Koncessionsaftalen kan ikke opsiges delvist. 10 Fremleje og afståelse Koncessionshaver har ikke ret til at fremleje. Det anses som væsentlig misligholdelse, såfremt lokaliteterne stilles til rådighed/benyttes af andre end koncessionshaver efter nærværende koncessionsaftale medmindre dette er aftalt med Hørsholm Kommune. Koncessionshaver har ikke afståelses- og genindtrædelsesret. 11 Koncessionsafgift Samlet årlig koncessionsafgift udgør xx % af den opnåede nettoomsætning ekskl. moms og tobakssalg. Ved nettoomsætning forstås bruttoomsætning fratrukket

8 8/12 KONCESSIONSAFTALE moms. Regnskab skal være udarbejdet af registreret / statsautoriseret revisor, og skal afleveres senest 2 måneder herefter til Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune afregner efterfølgende den endelige koncessionsafgift for regnskabsperioden. (Regnskabsår fastsættes og sættes ind ved kontraktens indgåelse). I 2014, 2015 og 2016 udgør den årlige koncessionsafgift xx % af koncessionshavers fortjeneste. Koncessionshaver er forpligtet til at fremlægge åbne regnskaber for at dokumentere årets resultat. Regnskab skal være udarbejdet af registreret / statsautoriseret revisor, og afleveres senest 2 måneder herefter til Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune beregner efterfølgende den endelige koncessionsafgift for regnskabsperioden. (Regnskabsår fastsættes og sættes ind ved kontraktens indgåelse). Leje for anvendelse af Lilletrommen, biblioteket, foyeren og Trommen jf. punkt 4 afregnes særskilt umiddelbart efter afholdelse af arrangementet. Ved for sen indbetaling af koncessionsafgiften pålignes morarenter og gebyrer i h.t. renteloven. Koncessionsafgiften forfalder til betaling a conto kvartalsvis forud med 1/4 af den forventede koncessionsafgift. Den forventede koncessionsafgift opgøres på baggrund af det forudgående års resultat. Første år fastsættes og betales koncessionsafgiften efter afslutningen af regnskabsåret, senest den 1. marts Fra år to betales der den forventede koncessionsafgift på baggrund af koncessionshavers budgetfor det kommende år. Koncessionsafgiften betales i øvrigt kvartalsvis forud hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Senest ved underskrivelsen af denne kontrakt betaler koncessionshaver til Hørsholm Kommune et kontant depositum på kr. Hørsholm Kommune kan forlange, at depositum reguleres således, at det til enhver tid svarer til en fjerdedel af den forventede årlige koncessionsafgift.. Depositum tilbagebetales helt eller delvist, når koncessionsaftalen er ophørt og ethvert krav fra Hørsholm Kommunes side er fyldestgjort. Udover koncessionsafgiften betaler koncessionshaver udgifterne til forbrug direkte til forsyningsselskaberne i forhold til elforbrug i anretterkøkken, produktionskøkken og lager/køle/fryserum. Alle krav som udspringer af denne koncessionsaftale er en pligtig pengeydelse. Manglende eller for sen betaling af en pligtig pengeydelse kan derfor medføre ophævelse af koncessionsaftalen. 12 Forpligtelser og ejendomsret ved ophør Ved Kontraktens ophør er Koncessionshaveren forpligtiget til at bringe lokalerne tilbage i samme stand som da han modtog dem medmindre andet aftales med Hørsholm Kommune.

9 KONCESSIONSAFTALE 9/12 13 Drift af tekniske installationer Det påhviler koncessionshaver at drifte og vedligeholde de relevante tekniske installationer i anretterkøkken, produktionskøkken og lager/køle/fryserum. 14 Øvrige udgifter og udgiftsarter Udover koncessionsafgiften, skal koncessionshaver, i det omfang det er muligt, betale følgende udgifter direkte til leverandøren: Elforbrug i lokaliteterne Vandforbrug i lokaliteterne Bortskaffelse af virksomhedsaffald. Placeringen af affaldscontainere skal ske efter Hørsholm Kommunes anvisning. Hvis Hørsholm Kommune trods det direkte kundeforhold mellem koncessionshaver og leverandøren hæfter over for leverandøren for nogen af de nævnte leverancer og Hørsholm Kommune som følge af koncessionshavers misligholdelse overfor leverandøren, må betale forfaldne ydelser, er Hørsholm Kommunes krav på refusion heraf en pligtig pengeydelse i koncessionsforholdet. 15 Vedligeholdelse og fornyelse Koncessionshavers indvendige vedligeholds- og fornyelsespligt omfatter inden for lokaliteternes fysiske rammer følgende: Maling, gulve, gulvbelægninger (herunder tæpper), maling af vinduesrammer indvendigt, indvendige glasruder og spejle, vinduer i klimaskærmen, sanitet, VVS-installationer, fast inventar (køkken m.v.), stikkontakter og el-udtag, låse, nøgler, beslag og dørhåndtag. Opremsningen er ikke udtømmende blot eksempler. Koncessionshaver har herudover vedligeholds- og fornyelsespligten for de af koncessionshaver foretagne ændringer i lokaliteterne. For alle andre forhold end de i pkt nævnte påhviler vedligeholds- og fornyelsespligten Hørsholm Kommune. Koncessionshaver skal løfte sin vedligeholds- og fornyelsesforpligtelse således, at lokaliteterne til enhver tid fremtræder vel vedligeholdt. Hørsholm Kommune er berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage en årlig gennemgang af lokaliteterne og ejendommen i øvrigt med henblik på vurdering af vedligeholdelsesstand m.v. Enhver renholdelse af indgangsparti, adgangsveje samt eventuelle udearealer i form af fejning, snerydning og glatførebekæmpelse, påhviler koncessionshaver. Den på udearealet værende vegetation må ikke fjernes eller ændres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hørsholm Kommune. Koncessionshaver skal drage omsorg for, at vegetationen ikke beskadiges. Hørsholm Kommuner er berettiget til at iværksætte arbejder såvel indenfor lokaliteterne som udenfor. Hørsholm Kommune skal dog i videst muligt omfang inddrage koncessionshaver i forberedelsen af større arbejder, som kan påvirke ejendommens/lokaliteternes udseende/brugsværdi væsentligt, for derved at planlægge det

10 10/12 KONCESSIONSAFTALE for koncessionshaver mest hensigtsmæssige tidspunkt for gennemførelsen af arbejderne. 16 Husorden og brug af udenoms- og fællesarealer Det påhviler koncessionshaver at iagttage, at der er god orden i lokaliteterne, og at dette forvaltes på en sådan måde, at Hørsholm Kommunes interesser ikke krænkes, hvorved særligt fremhæves: - at koncessionshaver skal omgås forsvarligt med lokaliteterne og dettes tilbehør samt ejendommen i øvrigt, - at der ikke må parkeres cykler udenfor de dertil indrettede og anviste stativer, - at caféområdet er offentligt tilgængelig også uden for caféens åbningstid, - at der altid er fri passage på stianlægget mellem bygning og terrasse i stiens fulde bredde, Kommunen kan til enhver tid udfærdige en husorden samt ordensregler, som koncessionshaver er pligtig at overholde. 17 Ansvar og risiko Koncessionshaver drager selv omsorg for inden ikrafttrædelsestidspunktet, dvs. inden indretningen af lokaliteterne med inventar m.v. og varelager, at tegne sædvanlig erhvervsforsikring. Koncessionshaver drager endvidere omsorg for at tegne forsikring omfattende glas og sanitet m.v. Koncessionshaver hæfter for alle skader, der påføres lokaliteterne af tredjemand - herunder af leverandører, gæster og ansatte. Koncessionshaver kan vælge at tegne forsikring, der omfatter denne erstatningspligt. Skulle der i koncessionskontraktens løbetid opstå skader på koncessionshavers ejendom (f.eks. inventar og lignende) som følge af fejl, mangler eller undladelser ved lokaliteterne, kan Hørsholm Kommune gøres ansvarlig herfor, såfremt Hørsholm Kommune har handlet uagtsomt. Bliver lokaliteterne ødelagt ved brand eller anden ulykke, bortfalder koncessionsaftalen. Koncessionshaver har i tilfælde af koncessionsaftalens bortfald ikke krav på at få råderet over andre lokaler i ejendommen eller krav på at få tilbudt koncession af lokaler af samme art. 18 Fraflytning og tilbagelevering af lokaliteterne Senest kl på ophørsdagen, hvilket tidspunkt herefter er kaldet ophørstidspunktet og uanset om dette er en helligdag eller dagen før en helligdag skal koncessionshaver tilbagelevere lokaliteterne med hvad dertil hører i ryddet og rengjort stand og i øvrigt i den stand, det var på ikrafttrædelsestidspunktet, bortset fra ælde og almindeligt slid. Koncessionshaver sørger for aflæsning af forbrugsmålere

11 KONCESSIONSAFTALE 11/12 (el, vand og varme) på ophørstidspunktet og orienterer Hørsholm Kommune herom og melder flytning til forsyningsselskaberne. Inden ophørstidspunktet har koncessionshaver med mindre andet aftales med Hørsholm Kommune ret og pligt til at fjerne alt løsøre og inventar samt tekniske installationer bekostet og indsat i lokaliteterne af koncessionshaver mod at bringe lokaliteterne tilbage til den oprindelige stand pr. ikrafttrædelsestidspunktet. Såfremt Hørsholm Kommune har taget forbehold for retablering af koncessionshavers ændringer i lokaliteternes indretning, har koncessionshaver pligt til at tilbageføre disse ændringer inden ophørstidspunktet, således at lokaliteterne fremtræder, som de var indrettet på ikrafttrædelsestidspunktet. Såfremt Hørsholm Kommune frafalder et oprindeligt krav om retablering, er koncessionshaver ikke berettiget til at foretage retablering. Senest på ophørstidspunktet gennemføres efter indkaldelse fra en af parterne en fælles besigtigelse af lokaliteterne (flyttesyn) for fastsættelse af de vedligeholds- og retableringsarbejder, som skal udføres for koncessionshavers regning. Ved flyttesynet skal lokaliteterne være ryddet og rengjort. Ved afslutningen af flyttesynet afleverer koncessionshaver samtlige nøgler til lokaliteterne, og Hørsholm Kommune udarbejder derefter en fraflytningsrapport inkl. fotodokumentation. Efter flyttesynet er koncessionshaver afskåret fra at foretage vedligeholds- og retableringsarbejder i lokaliteterne. Hørsholm Kommune kan efter flyttesynet forlange, at værdien af de vedligeholdsog retableringsforpligtelser, der påhviler koncessionshaver, konverteres til et beløb, som betales kontant af koncessionshaver til Hørsholm Kommune. Konvertering til kontantbeløb sker på grundlag af tilbud indhentet af Hørsholm Kommune. Bortset fra skjulte fejl og mangler ved lokaliteterne, kan Hørsholm Kommune ikke gøre krav i medfør af ovenstående fem afsnit gældende, hvis der er forløbet mere end 4 uger fra flyttesynet. De ved flyttesynet konstaterede vedligeholds- og retableringsforpligtelser, der påhviler koncessionshaver, som ikke er konverteret til kontantbeløb, udbedres af Hørsholm Kommune for koncessionshavers regning og risiko. 19 Moms Hørsholm Kommune er ikke momsregistreret for koncessionering. Det skal bemærkes, at varme/gas, el og vand er pålagt moms. Hørsholm Kommune er berettiget til med 3 måneders varsel til et kvartals begyndelse at ændre ejendommens momsregistreringsforhold.

12 12/12 KONCESSIONSAFTALE Momsregistrering medfører, at alle ydelser og udgifter, som koncessionshaver skal betale til Hørsholm Kommune i henhold til denne kontrakt, tillægges moms, p.t. 25 %, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. 20 Tinglysning og omkostninger Koncessionshaver er berettiget til at lade nærværende kontrakt lyse på ejendommen. Kontrakten skal respektere nuværende hæftelser samt byrder, der var tinglyst før kontraktens anmeldelse til tinglysning. Når koncessionsaftalen ophører, er koncessionshaver forpligtet til at aflyse den tinglyste koncessionsaftale. Der foretages ikke tilbagebetaling af depositum, hverken helt eller delvist, før koncessionsaftalen er aflyst. Er dette ikke sket inden 30 dage efter koncessionsaftalens ophør, er Hørsholm Kommune berettiget, men ikke forpligtet til at foretage aflysningen for koncessionshavers regning, idet koncessionshavers skriftlige opsigelse eller fogedens notering på fundamentet ved en udsættelsesforretning kan danne grundlag for aflysningen. Hver part afholder egne omkostninger i forbindelse med oprettelsen af nærværende koncessionsaftale, herunder honorar til egne rådgivere, advokat m.v. 21 Lovvalg og værneting Nærværende aftale er undergivet dansk ret. Ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende aftale, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse m.v. skal - såfremt mindelig ordning ikke kan opnås - afgøres i første instans - ved retten i den retskreds hvori Hørsholm Kommune er beliggende. Afhængigt af sagens genstand er dette byretten eller landsretten. 22 Underskrift Denne kontrakt er udfærdiget i to eksemplarer, hvoraf hver part har en. Dato: Dato: Underskrift: Underskrift: