VERSION 1.0, DEN 1. JULI 2013 OPLÆG TIL KONCESSIONSAFTALE CAFÉ/RESTAURANT I TROMMEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VERSION 1.0, DEN 1. JULI 2013 OPLÆG TIL KONCESSIONSAFTALE CAFÉ/RESTAURANT I TROMMEN"

Transkript

1 VERSION 1.0, DEN 1. JULI 2013 OPLÆG TIL KONCESSIONSAFTALE CAFÉ/RESTAURANT I TROMMEN

2 2/12 KONCESSIONSAFTALE INDHOLD 1 Parter og indhold 3 2 Baggrund 4 3 Kontraktgrundlag 4 4 Lokaliteter 4 5 Anvendelse 5 6 Forholdet til myndigheder og tredjemand 5 7 Fysiske forhold, herunder skiltning 6 8 Ikrafttræden 6 9 Opsigelse/ophør 7 10 Fremleje og afståelse 7 11 Koncessionsafgift 7 12 Forpligtelser og ejendomsret ved ophør 8 13 Drift af tekniske installationer 9 14 Øvrige udgifter og udgiftsarter 9 15 Vedligeholdelse og fornyelse 9 16 Husorden og brug af udenoms- og fællesarealer Ansvar og risiko Fraflytning og tilbagelevering af lokaliteterne Moms Tinglysning og omkostninger Lovvalg og værneting Underskrift 12

3 KONCESSIONSAFTALE 3/12 1 Parter og indhold Denne aftale er en koncessionsaftale på drift af café/restaurant i Kulturhus Trommen i Hørsholm Kommune mellem Koncessionshaver: [Firmanavn] [CVR-nr.] [Adresse] [Telefon] [Telefax] (herefter benævnt Koncessionshaveren) og Koncessionsgiver: Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm (herefter benævnt Hørsholm Kommune eller Kommunen)

4 4/12 KONCESSIONSAFTALE 2 Baggrund Nærværende koncessionskontrakt er indgået efter afholdt annoncering offentliggjort på Hørsholm Kommunes hjemmeside. Der er tale om en koncessionsaftale med en Koncessionshaver på drift af café/restaurant i Kulturhus Trommen i Hørsholm. 3 Kontraktgrundlag Formålet med aftalen er at fastlægge vilkårene for driften af restaurant/café arealer i Kulturhus Trommen i Hørsholm Kommune, samt at fastlægge vilkårene for samarbejdet mellem Koncessionshaveren og Hørsholm Kommune. Koncessionshaveren skal drive restaurant/café fra de arealer i Kulturhus Trommen, som Hørsholm Kommune stiller til rådighed herfor. Koncessionshaveren har ansvaret for at driften af restaurant/café er forretningsmæssig rentabel. Driften af restaurant/café skal ud fra forretningsmæssige hensyn i videst muligt omfang ske i samarbejde med ledelsen af Hørsholm Kulturhus og ledelsen af Trommen. Koncessionshaveren er ansvarlig for at overholde alle på området gældende love og regler, herunder arbejdsmiljø- og levnedsmiddelregler. Kontrakten beskriver Hørsholm Kommunes og Koncessionshavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består udover nærværende kontrakt i prioriteret rækkefølge af: 1. Oprindeligt udbudsbrev med tilhørende supplerende oplysninger, herunder eventuelle rettelsesblade, spørgsmål og svar 2. Koncessionshavers tilbud af [dd.mm.åååå] Senere ændringer skal ske skriftligt og underskrives af begge parter. 4 Lokaliteter Lokalerne er beliggende i Kulturhus Trommen, Bibliotektstorvet 1, 2970 Hørsholm. Køkken, lager, anretning mm er vist i Udbudsmaterialet. Udover disse arealer er der et café/serveringsområde, som koncessionshaver har råderet over jf. beskrivelsen i udbudsmaterialet. Koncessionshaver kan herudover efter nærmere aftale lejlighedsvis anvende Lilletrommen, biblioteket, foyeren og Trommen til særlige arrangementer. Ved anvendelse af disse arealer betales særskilt leje til Hørsholm Kommune svarende til den leje, som Hørsholm Kommune kræver for udlejning af arealerne til andre kommercielle parter.

5 KONCESSIONSAFTALE 5/12 5 Anvendelse Lokaliteterne skal anvendes til café/restaurant. Caféen skal rette sig mod hovedparten af det publikum, der kommer i Kulturhus Trommen. Koncessionshaver er dog berettiget til at have én ugentlig lukkedag samt i skolesommerferien (1. juli til 15. august) at holde lukket i maksimalt 4 sammenhængende uger. Koncessionshaver er dog forpligtet til uanset dette at holde åbent såfremt der er arrangementer i Kulturhuset, der fordrer bespisning. Sådanne arrangementer skal varsles i god til af Hørsholm Kommune. Såfremt der er arrangementer i Kulturhuset, der fordrer salg af drikkevarer, er koncessionshaver berettiget til at holde åbent og forestå salget. Hvis koncessionshaver (efter rimelig varsling) meddeler Hørsholm Kommune, at koncessionshaver ikke ønsker at stå for slaget af drikkevarer er Kulturhus Trommen berettiget til selv at forestå dett. Lokalerne må ikke uden Hørsholm Kommunes skriftlige samtykke anvendes til andet formål. Åbningstider i h.t. bilag 2. I huset indgår offentligt tilgængeligt toilet, som er åbent for publikum i Kulturhusets åbningstid. Koncessionshaver skal leve op til den standard som koncessionshaver har præsenteret ved menu sammensætning i tilbuddet. Væsentlige afvigelser i udbud, kvalitet og prisleje i forhold til dette skal drøftes med Hørsholm Kommune. Der må ikke sælges Tips og Lotto eller lignende spil fra lokalerne. Der må ikke overnattes i lokalerne. Koncessionshaver skal respektere de servitutter og andre ejendomsbyrder, der ved koncessionsaftalens indgåelse er tinglyst på ejendommen. 6 Forholdet til myndigheder og tredjemand Hørsholm Kommune indestår for, at lokaliteterne på ikrafttrædelsestidspunktet lovligt kan anvendes til det aftalte formål, dvs. at formålet ikke strider mod lokalplan eller anden offentlig planlægning. Hørsholm Kommune indestår dog ikke for, at det lokaliteterne på ikrafttrædelsestidspunktet opfylder alle øvrige gældende myndighedskrav, som det aftalte formål forudsætter. Risikoen for myndighedskrav efter ikrafttrædelsestidspunktet påhviler Hørsholm Kommune, såfremt myndighedskravet alene eller overvejende vedrører bygningen/lokalerne og disses installationer, herunder el- og varmeinstallationer. Risikoen for myndighedskrav vedrørende koncessionshavers restaurationsvirksomhed påhviler koncessionshaver. Efter ikrafttrædelsestidspunktet har koncessionshaver ansvaret for, at koncessionshavers brug ikke strider mod særlige offentlige forskrifter og har pligt til at indhente og opretholde alle tilladelser, der kræves med hensyn til det lokaliteternes indretning og drift, herunder forskrifter vedrørende miljø- og brandforhold. Hørsholm Kommune skal uden ugrundet ophold underrettes om myndighedskrav og modtage kopi af de fornødne tilladelser.

6 6/12 KONCESSIONSAFTALE Koncessionshavers anvendelse må ikke i videst mulige omfang medføre lugt-, støjeller lysgener eller på anden måde være til gene for andre. Koncessionshaver skal sikre, at dennes personale og andre, der får adgang til det lokaliteterne, omgås dette forsvarligt. Koncessionshavers bærer både ansvar og risiko for den konkrete anvendelse af det lokaliteterne, herunder for om antallet af personer i det lokaliteterne medfører særlige miljøkrav eller krav til brandsikkerhed m.v. 7 Fysiske forhold, herunder skiltning Skiltning, flagning og anden form for reklame på og ved ejendommen samt opsætning af markiser, solafskærmning og lignende må kun foretages efter Hørsholm Kommunes forud indhentede skriftlige anvisning og godkendelse og skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de servitutter og de til enhver tid gældende myndighedskrav, der er gældende for ejendommen. Hørsholm Kommune kan forlange, at skiltning m. v. på ejendommen følger en af Hørsholm Kommune udarbejdet skilteplan, som bl.a. kan omfatte fælles henvisningsskilte. Koncessionshaver må udføre ændringer i lokaliteterne efter aftale med Hørsholm Kommune. Koncessionshaver har endvidere ret til at foretage sædvanlige installationer i lokaliteterne, medmindre Hørsholm Kommune kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen. Koncessionshaver skal med rimeligt varsel indhente tilladelse hos Hørsholm Kommune, inden koncessionshaver foretager den sædvanlige installation. Alle omkostninger til ændringer betales af koncessionshaver., Koncessionshaver er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for skade, som påføres det lokaliteterne eller ejendommen i øvrigt som følge af koncessionshavers skilte m.v., installationer eller ændringer/ombygninger. Hvis koncessionshaver har foretaget ændringer i lokaliteterne, er koncessionshaver på Hørsholm Kommunes opfordring ved koncessionskontraktens ophør forpligtet til at reetablere lokaliteterne. Såfremt Hørsholm Kommune frafalder et oprindeligt krav om reetablering, er koncessionshaver ikke forpligtet til at foretage reetablering. Ved fraflytning skal koncessionshaver for egen regning fjerne ethvert spor af skilte og andre genstande anbragt på ejendommen med mindre Hørsholm Kommune skriftligt frafalder kravet herom. 8 Ikrafttræden Koncessionshaver overtager det lokaliteterne den xx.xx 2014 (herefter kaldet ikrafttrædelsestidspunktet).

7 KONCESSIONSAFTALE 7/12 Det er aftalt, at koncessionshaver overtager lokaliteterne i følgende stand: som det forefindes med de ændringer, der følger af udbudsmaterialet. Eventuelle mindre væsentlige mangler ved arealerne, der ikke hindrer koncessionshaverens brug heraf, udskyder ikke ikrafttrædelsestidspunktet og berettiger ikke koncessionshaver til at gøre krav gældende - eksempelvis i form af erstatning, afslag i koncessionsafgift mv. Manglerne skal udbedres hurtigst muligt. Senest på ikrafttrædelsestidspunktet afholdes en overdragelsesforretning, og Hørsholm Kommune udarbejder på grundlag heraf en indflytningsrapport inkl. fotodokumentation. Koncessionshaver skal senest 6 uger efter modtagelse af indflytningsrapporten meddele Hørsholm Kommune eventuelle indsigelser mod denne. Hørsholm Kommune har ret og pligt til at afhjælpe eventuelle mangler indenfor 2 måneder efter ikrafttrædelsestidspunktet. Efter dette tidspunkt er koncessionshaver berettiget til at afhjælpe manglerne for Hørsholm Kommunes regning. 9 Opsigelse/ophør Koncessionsaftalen er tidsbegrænset og ophører uden yderligere varsel den 1. december Tidsbegrænsningen er begrundet i Hørsholm Kommunes forhold, idet Hørsholm Kommune ønsker at sikre, at operatøren af café/restaurant i Kulturhus Trommen løbende underbygger Hørsholm Kommunes forpligtigelse og intensioner med kulturhuset, ligesom Hørsholm Kommune skal have mulighed for når den tidsbegrænsede periode udløber at få en ny koncessionshaver, så brugere af Kulturhus Trommen hele tiden kan tilbydes varierede produkter. Der vil være mulighed for forlængelse af aftalen. Koncessionsaftalen kan fra begge parters side opsiges med 6 måneders skriftligt varsel til fraflytning den 1. i en måned. Opsigelse kan fra Hørsholm Kommunes side tidligst ske til den 1. januar Koncessionsaftalen kan ikke opsiges delvist. 10 Fremleje og afståelse Koncessionshaver har ikke ret til at fremleje. Det anses som væsentlig misligholdelse, såfremt lokaliteterne stilles til rådighed/benyttes af andre end koncessionshaver efter nærværende koncessionsaftale medmindre dette er aftalt med Hørsholm Kommune. Koncessionshaver har ikke afståelses- og genindtrædelsesret. 11 Koncessionsafgift Samlet årlig koncessionsafgift udgør xx % af den opnåede nettoomsætning ekskl. moms og tobakssalg. Ved nettoomsætning forstås bruttoomsætning fratrukket

8 8/12 KONCESSIONSAFTALE moms. Regnskab skal være udarbejdet af registreret / statsautoriseret revisor, og skal afleveres senest 2 måneder herefter til Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune afregner efterfølgende den endelige koncessionsafgift for regnskabsperioden. (Regnskabsår fastsættes og sættes ind ved kontraktens indgåelse). I 2014, 2015 og 2016 udgør den årlige koncessionsafgift xx % af koncessionshavers fortjeneste. Koncessionshaver er forpligtet til at fremlægge åbne regnskaber for at dokumentere årets resultat. Regnskab skal være udarbejdet af registreret / statsautoriseret revisor, og afleveres senest 2 måneder herefter til Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune beregner efterfølgende den endelige koncessionsafgift for regnskabsperioden. (Regnskabsår fastsættes og sættes ind ved kontraktens indgåelse). Leje for anvendelse af Lilletrommen, biblioteket, foyeren og Trommen jf. punkt 4 afregnes særskilt umiddelbart efter afholdelse af arrangementet. Ved for sen indbetaling af koncessionsafgiften pålignes morarenter og gebyrer i h.t. renteloven. Koncessionsafgiften forfalder til betaling a conto kvartalsvis forud med 1/4 af den forventede koncessionsafgift. Den forventede koncessionsafgift opgøres på baggrund af det forudgående års resultat. Første år fastsættes og betales koncessionsafgiften efter afslutningen af regnskabsåret, senest den 1. marts Fra år to betales der den forventede koncessionsafgift på baggrund af koncessionshavers budgetfor det kommende år. Koncessionsafgiften betales i øvrigt kvartalsvis forud hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Senest ved underskrivelsen af denne kontrakt betaler koncessionshaver til Hørsholm Kommune et kontant depositum på kr. Hørsholm Kommune kan forlange, at depositum reguleres således, at det til enhver tid svarer til en fjerdedel af den forventede årlige koncessionsafgift.. Depositum tilbagebetales helt eller delvist, når koncessionsaftalen er ophørt og ethvert krav fra Hørsholm Kommunes side er fyldestgjort. Udover koncessionsafgiften betaler koncessionshaver udgifterne til forbrug direkte til forsyningsselskaberne i forhold til elforbrug i anretterkøkken, produktionskøkken og lager/køle/fryserum. Alle krav som udspringer af denne koncessionsaftale er en pligtig pengeydelse. Manglende eller for sen betaling af en pligtig pengeydelse kan derfor medføre ophævelse af koncessionsaftalen. 12 Forpligtelser og ejendomsret ved ophør Ved Kontraktens ophør er Koncessionshaveren forpligtiget til at bringe lokalerne tilbage i samme stand som da han modtog dem medmindre andet aftales med Hørsholm Kommune.

9 KONCESSIONSAFTALE 9/12 13 Drift af tekniske installationer Det påhviler koncessionshaver at drifte og vedligeholde de relevante tekniske installationer i anretterkøkken, produktionskøkken og lager/køle/fryserum. 14 Øvrige udgifter og udgiftsarter Udover koncessionsafgiften, skal koncessionshaver, i det omfang det er muligt, betale følgende udgifter direkte til leverandøren: Elforbrug i lokaliteterne Vandforbrug i lokaliteterne Bortskaffelse af virksomhedsaffald. Placeringen af affaldscontainere skal ske efter Hørsholm Kommunes anvisning. Hvis Hørsholm Kommune trods det direkte kundeforhold mellem koncessionshaver og leverandøren hæfter over for leverandøren for nogen af de nævnte leverancer og Hørsholm Kommune som følge af koncessionshavers misligholdelse overfor leverandøren, må betale forfaldne ydelser, er Hørsholm Kommunes krav på refusion heraf en pligtig pengeydelse i koncessionsforholdet. 15 Vedligeholdelse og fornyelse Koncessionshavers indvendige vedligeholds- og fornyelsespligt omfatter inden for lokaliteternes fysiske rammer følgende: Maling, gulve, gulvbelægninger (herunder tæpper), maling af vinduesrammer indvendigt, indvendige glasruder og spejle, vinduer i klimaskærmen, sanitet, VVS-installationer, fast inventar (køkken m.v.), stikkontakter og el-udtag, låse, nøgler, beslag og dørhåndtag. Opremsningen er ikke udtømmende blot eksempler. Koncessionshaver har herudover vedligeholds- og fornyelsespligten for de af koncessionshaver foretagne ændringer i lokaliteterne. For alle andre forhold end de i pkt nævnte påhviler vedligeholds- og fornyelsespligten Hørsholm Kommune. Koncessionshaver skal løfte sin vedligeholds- og fornyelsesforpligtelse således, at lokaliteterne til enhver tid fremtræder vel vedligeholdt. Hørsholm Kommune er berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage en årlig gennemgang af lokaliteterne og ejendommen i øvrigt med henblik på vurdering af vedligeholdelsesstand m.v. Enhver renholdelse af indgangsparti, adgangsveje samt eventuelle udearealer i form af fejning, snerydning og glatførebekæmpelse, påhviler koncessionshaver. Den på udearealet værende vegetation må ikke fjernes eller ændres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hørsholm Kommune. Koncessionshaver skal drage omsorg for, at vegetationen ikke beskadiges. Hørsholm Kommuner er berettiget til at iværksætte arbejder såvel indenfor lokaliteterne som udenfor. Hørsholm Kommune skal dog i videst muligt omfang inddrage koncessionshaver i forberedelsen af større arbejder, som kan påvirke ejendommens/lokaliteternes udseende/brugsværdi væsentligt, for derved at planlægge det

10 10/12 KONCESSIONSAFTALE for koncessionshaver mest hensigtsmæssige tidspunkt for gennemførelsen af arbejderne. 16 Husorden og brug af udenoms- og fællesarealer Det påhviler koncessionshaver at iagttage, at der er god orden i lokaliteterne, og at dette forvaltes på en sådan måde, at Hørsholm Kommunes interesser ikke krænkes, hvorved særligt fremhæves: - at koncessionshaver skal omgås forsvarligt med lokaliteterne og dettes tilbehør samt ejendommen i øvrigt, - at der ikke må parkeres cykler udenfor de dertil indrettede og anviste stativer, - at caféområdet er offentligt tilgængelig også uden for caféens åbningstid, - at der altid er fri passage på stianlægget mellem bygning og terrasse i stiens fulde bredde, Kommunen kan til enhver tid udfærdige en husorden samt ordensregler, som koncessionshaver er pligtig at overholde. 17 Ansvar og risiko Koncessionshaver drager selv omsorg for inden ikrafttrædelsestidspunktet, dvs. inden indretningen af lokaliteterne med inventar m.v. og varelager, at tegne sædvanlig erhvervsforsikring. Koncessionshaver drager endvidere omsorg for at tegne forsikring omfattende glas og sanitet m.v. Koncessionshaver hæfter for alle skader, der påføres lokaliteterne af tredjemand - herunder af leverandører, gæster og ansatte. Koncessionshaver kan vælge at tegne forsikring, der omfatter denne erstatningspligt. Skulle der i koncessionskontraktens løbetid opstå skader på koncessionshavers ejendom (f.eks. inventar og lignende) som følge af fejl, mangler eller undladelser ved lokaliteterne, kan Hørsholm Kommune gøres ansvarlig herfor, såfremt Hørsholm Kommune har handlet uagtsomt. Bliver lokaliteterne ødelagt ved brand eller anden ulykke, bortfalder koncessionsaftalen. Koncessionshaver har i tilfælde af koncessionsaftalens bortfald ikke krav på at få råderet over andre lokaler i ejendommen eller krav på at få tilbudt koncession af lokaler af samme art. 18 Fraflytning og tilbagelevering af lokaliteterne Senest kl på ophørsdagen, hvilket tidspunkt herefter er kaldet ophørstidspunktet og uanset om dette er en helligdag eller dagen før en helligdag skal koncessionshaver tilbagelevere lokaliteterne med hvad dertil hører i ryddet og rengjort stand og i øvrigt i den stand, det var på ikrafttrædelsestidspunktet, bortset fra ælde og almindeligt slid. Koncessionshaver sørger for aflæsning af forbrugsmålere

11 KONCESSIONSAFTALE 11/12 (el, vand og varme) på ophørstidspunktet og orienterer Hørsholm Kommune herom og melder flytning til forsyningsselskaberne. Inden ophørstidspunktet har koncessionshaver med mindre andet aftales med Hørsholm Kommune ret og pligt til at fjerne alt løsøre og inventar samt tekniske installationer bekostet og indsat i lokaliteterne af koncessionshaver mod at bringe lokaliteterne tilbage til den oprindelige stand pr. ikrafttrædelsestidspunktet. Såfremt Hørsholm Kommune har taget forbehold for retablering af koncessionshavers ændringer i lokaliteternes indretning, har koncessionshaver pligt til at tilbageføre disse ændringer inden ophørstidspunktet, således at lokaliteterne fremtræder, som de var indrettet på ikrafttrædelsestidspunktet. Såfremt Hørsholm Kommune frafalder et oprindeligt krav om retablering, er koncessionshaver ikke berettiget til at foretage retablering. Senest på ophørstidspunktet gennemføres efter indkaldelse fra en af parterne en fælles besigtigelse af lokaliteterne (flyttesyn) for fastsættelse af de vedligeholds- og retableringsarbejder, som skal udføres for koncessionshavers regning. Ved flyttesynet skal lokaliteterne være ryddet og rengjort. Ved afslutningen af flyttesynet afleverer koncessionshaver samtlige nøgler til lokaliteterne, og Hørsholm Kommune udarbejder derefter en fraflytningsrapport inkl. fotodokumentation. Efter flyttesynet er koncessionshaver afskåret fra at foretage vedligeholds- og retableringsarbejder i lokaliteterne. Hørsholm Kommune kan efter flyttesynet forlange, at værdien af de vedligeholdsog retableringsforpligtelser, der påhviler koncessionshaver, konverteres til et beløb, som betales kontant af koncessionshaver til Hørsholm Kommune. Konvertering til kontantbeløb sker på grundlag af tilbud indhentet af Hørsholm Kommune. Bortset fra skjulte fejl og mangler ved lokaliteterne, kan Hørsholm Kommune ikke gøre krav i medfør af ovenstående fem afsnit gældende, hvis der er forløbet mere end 4 uger fra flyttesynet. De ved flyttesynet konstaterede vedligeholds- og retableringsforpligtelser, der påhviler koncessionshaver, som ikke er konverteret til kontantbeløb, udbedres af Hørsholm Kommune for koncessionshavers regning og risiko. 19 Moms Hørsholm Kommune er ikke momsregistreret for koncessionering. Det skal bemærkes, at varme/gas, el og vand er pålagt moms. Hørsholm Kommune er berettiget til med 3 måneders varsel til et kvartals begyndelse at ændre ejendommens momsregistreringsforhold.

12 12/12 KONCESSIONSAFTALE Momsregistrering medfører, at alle ydelser og udgifter, som koncessionshaver skal betale til Hørsholm Kommune i henhold til denne kontrakt, tillægges moms, p.t. 25 %, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. 20 Tinglysning og omkostninger Koncessionshaver er berettiget til at lade nærværende kontrakt lyse på ejendommen. Kontrakten skal respektere nuværende hæftelser samt byrder, der var tinglyst før kontraktens anmeldelse til tinglysning. Når koncessionsaftalen ophører, er koncessionshaver forpligtet til at aflyse den tinglyste koncessionsaftale. Der foretages ikke tilbagebetaling af depositum, hverken helt eller delvist, før koncessionsaftalen er aflyst. Er dette ikke sket inden 30 dage efter koncessionsaftalens ophør, er Hørsholm Kommune berettiget, men ikke forpligtet til at foretage aflysningen for koncessionshavers regning, idet koncessionshavers skriftlige opsigelse eller fogedens notering på fundamentet ved en udsættelsesforretning kan danne grundlag for aflysningen. Hver part afholder egne omkostninger i forbindelse med oprettelsen af nærværende koncessionsaftale, herunder honorar til egne rådgivere, advokat m.v. 21 Lovvalg og værneting Nærværende aftale er undergivet dansk ret. Ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende aftale, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse m.v. skal - såfremt mindelig ordning ikke kan opnås - afgøres i første instans - ved retten i den retskreds hvori Hørsholm Kommune er beliggende. Afhængigt af sagens genstand er dette byretten eller landsretten. 22 Underskrift Denne kontrakt er udfærdiget i to eksemplarer, hvoraf hver part har en. Dato: Dato: Underskrift: Underskrift:

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S CVR nr. 64 94 22

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede.

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 490-303-03 L E J E K O N T R A K T Denne lejekontrakt indgås mellem udlejer: og A/B

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT Udvidet BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttende)

LEJEKONTRAKT Udvidet BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttende) Druegaarden ApS Gammel Køgelandevej 869, 2665 Vallensbæk Strand CVR 1445 0378 Tlf. 4354 33 33 - Fax 4354 0488 dkl@aovp.dk Nykredit Bank: 5473 1504698 Hjemsted: Baldersbækvej 22. 2., 2635 Ishøj LEJEKONTRAKT

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Erhvervslejekontrakt

Erhvervslejekontrakt Erhvervslejekontrakt mellem Bastian I/S Boller Slotsvej 17 8700 Horsens Cvr.nr.: 26532612 og Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring Boligselskabet Domea Horsens Boligselskabet Domea Nr. Snede Skanderborg

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme J.nr.: 8914829 JAV/KRM BILAG 2.2 Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme Mellem Professionshøjskolen UCC CVR nr. 30 78 79 86 Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg (i det følgende kaldet UCC)

Læs mere

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet: Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf. 97 851155, fax 97 840558 Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf. 97 871566, fax 96 919866 ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: 10-215600-BHB Mellem

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. Forest Hill Property ApS CVR-nr. 29 19 03 80 Plejeltvej 20 3100 Hornbæk (i det følgende kaldet udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. Forest Hill Property ApS CVR-nr. 29 19 03 80 Plejeltvej 20 3100 Hornbæk (i det følgende kaldet udlejer) J.nr. 21008170 baa/gj Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

AFTALE OM SALGSSTADER

AFTALE OM SALGSSTADER Vadehavet J.nr. Ref. Anhra Den 26. februar 2015 AFTALE OM SALGSSTADER AFTALENS PARTER Følgende aftale om opstilling af salgsvogn på Lakolk Strand (Sønderstrand), Rømø, indgås mellem: Miljøministeriet,

Læs mere

Bilag 4 - Udkast til kontrakt

Bilag 4 - Udkast til kontrakt Bilag 4 - Udkast til kontrakt Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Analyse og Finans Viborg, den xx.xx.2009 Leasingkontrakt vedr. rammeaftale om finansiel leasing af medicinsk udstyr til hospitalerne i Region

Læs mere

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND UDKAST 16.09.2014 LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø Danmark Tlf: 35 44 70 00 Fax: 35 44 70 01 www.ntadvokater.dk

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Tidsbegrænset lejekontrakt 1: Paterne og det lejede. Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter benævnt udlejer) Og Hvidovre Fodbold A/S Sollentuna Alle 1-3 2650 Hvidovre (herefter

Læs mere

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense Bogense Havn og Marina Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222021 BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA Mellem Nordfyns Kommune v/bogense

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Bjødstrupvej 20A, 8270 Højbjerg Synlige lækre indrettede butikslokaler Samlet areal: 1.200 m 2 Årlig leje ekskl. drift: 1. år kr. 300,- pr. m 2 2. år. kr. 400,- pr. m 2

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Butikslejemål. Greve Midtby Center 2670 Greve. 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed

Butikslejemål. Greve Midtby Center 2670 Greve. 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed Greve Midtby Center 2670 Greve Butikslejemål 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed Greve Midtby Center er et flot center der rummer både små, søde og sjove butikker, samt nogle af de største supermarkedskæder,

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Information Bo med New Yorker stemning på Østerbro Det ledige lejemål på 10.991 m² er indrettet fra stuen til 6. sal med kontorer i flere størrelser, mødecenter, flot reception, kantine på 5. sal med tagterrasse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

Lejekontrakt om brug af kommunale lokaler og arbejdspladser

Lejekontrakt om brug af kommunale lokaler og arbejdspladser om brug af kommunale lokaler og arbejdspladser Indholdsfortegnelse 1. ens parter 1 2. Indledende bestemmelser 1 3. Beskrivelse af det lejede 1 4. Lejemålets anvendelse 2 5. Lejemålets overtagelse og ikrafttræden

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup

Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup Æ Fælles Mødelokaler Æ Super Kantine ordning Æ Lækker Terrasse Æ Gode Parkeringsforhold Lejemål 1: Lejemål 2: Lejemål 3: Lejemål 4: Lejemål 5: Lejemål 6: Lejemål 7: 534 m²

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere