Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Forord 1

2 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal og kommunens alderssammensætning. Der dannes et grundlag for byplanlægning og mulighed for at vurdere kapacitetsbehovet for daginstitutioner, skoler og ældrecentre og ikke mindst anvende prognosen i forbindelse med kommunens budgetplanlægning. Thisted Kommune tilstræber at træffe beslutninger på et så solidt grundlag som muligt, og kommunen har derfor udarbejdet en befolkningsprognose, der viser den forventelige fremtidige udvikling i perioden Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de seneste fire år samt boligprogrammet til og med Boligprogrammet er udarbejdet af Planafdelingen i Thisted Kommune og er baseret på den planlagte udbygning i kommunen. Boligprogrammet er et vigtigt element i prognoseberegningen. Programmet er desuden det element, som kommunen har størst mulighed for at regulere, og derigennem påvirke befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder. Det er vigtigt at understrege, at denne befolkningsprognose ikke er en nøjagtig beskrivelse af den fremtidige udvikling i Thisted Kommune, men en fremskrivning af folketallet ud fra en forventning om, at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden frem til Det betyder, at de elementer, der påvirker udviklingen i modellen, består af historiske tal samt kommunens egne antagelser om, hvordan fremtiden vil forme sig. En befolkningsprognose kan med andre ord forbedre grundlaget for at agere med rettidig omhu og skabe mulighed for at rette op på eventuelle uhensigtsmæssige tendenser, der anskueliggøres i prognosen. Udvikling & analyse, april

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Forord... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Resume... 4 Prognoseforudsætninger... 6 Datagrundlag... 8 Fødselsparametre... 8 Dødsfald... 8 Tilflytning til nye boliger... 8 Splitfaktor... 9 Beregningssikkerhed... 9 Områdeinddeling Skoledistrikter Ældredistrikter Parameterområder Befolkningsprognosens resultater Befolkningsudviklingen i Thisted Kommune Befolkningens aldersfordeling Fødsler og fertilitet Dødshyppighed Fødselsunderskud Boliger og flyttemønstre Planlagt og historisk nybyggeri Flyttemønster til nye boliger Udtynding Flyttebalance Skoledistrikter Ældredistrikter Udviklingen sammenlignet med andre kommuner Beregningsmetode Befolkningsbalanceligning Anvendte begreber Resultattabeller

4 Resume Resume Prognosens hovedresultater Befolkningsprognosen viser, at befolkningstallet i Thisted Kommune ventes at falde fra pr. 1. januar 2011 til pr. 1. januar Dette er lig med et fald i befolkningstallet på svarende til 4,2%. Til sammenligning blev der i sidste års prognose prognosticeret med et fald på 5,6%. Befolkningstallet forventes således i nærværende rapport at aftage mindre i de kommende 13 år end prognosticeret i rapporten fra Befolkningstal, Thisted Kommune, år Figur 1; Befolkningstal i Thisted Kommune De historiske tal er repræsenteret ved de grå søjler, og prognosens forventninger til befolkningsudviklingen frem til 1. januar repræsenteret ved de grønne søjler. Befolkningssammensætningen ændres ligeledes over tid. Befolkningssammensætning, Thisted Kommune, år 2011 vs Alder Figur 2; Befolkningssammensætning Thisted Kommune, 2011 og

5 Resume Befolkningsprognosen forudsiger følgende udvikling på udvalgte parametre; Udvikling på udvalgte parametre, år Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Tabel 1; Oversigt over de overordnede resultater Tabellen tager ikke forbehold for de korrektioner, der er foretaget i Demografix på ikke medtagne parametre. Der vil derfor forekomme uregelmæssigheder på tabellens tal (eksempelvis en korrektion på 28 i år 2010).. Det forventede fald i befolkningstallet kan forklares med flere faktorer: Fald i antallet af kvinder i den fødedygtige alder. Antallet af kvinder i gruppen af årige ventes at være reduceret med 16,2% i 2024 og således udgøre 17,4% af den samlede befolkning imod en andel på 19,9% i år (2011) Fald i antallet af fødsler. Ved en reduktion i antallet af fødedygtige kvinder vil fødselstallet alt andet lige mindskes i tilsvarende grad. Dette viser sig i prognosen med et fald i antallet af fødsler på 9,1% i Aldring af befolkningen. Der sker en jævn stigning i antallet af ældre borgere. Andelen af borgere i aldersgruppen 65+ stiger fra 18,9% i 2011 til 25,3% i 2024 af Thisted Kommunes samlede befolkning. Ifølge Danmarks Statistik vurderes denne befolkningsgruppe at udgøre 21% af den samlede danske befolkning i Thisted Kommunes andel af ældre medborgere ligger, som påvist i de historiske år, en smule højere end landsgennemsnittet. Flyttebalancen. Der sker et beskedent fald i antallet af tilflyttere men til gengæld er der også et tilsvarende fald i antallet af fraflyttende borgere, hvilket medfører en mere udjævnet flyttebalance. Alt i alt medfører ovenstående faktorer et faldende befolkningstal i Thisted Kommune igennem hele prognoseperioden. Igen skal det dog bemærkes, at faldet ikke er så drastisk som forventet sidste år. 5

6 Prognoseforudsætninger Prognoseforudsætninger Den forventede fremtidige udvikling i henholdsvis Thisted Kommune som helhed samt i kommunens delområder beregnes ud fra data om historiske flyttemønstre, lokale fødselshyppigheder, den forventede levealder samt det planlagte boligbyggeri. Prognosen er beregnet ved hjælp af prognosemodellen Demografix. Modellen tager udgangspunkt i historiske bevægelsesmønstre i kommunens delområder, mens Danmarks Statistik tager udgangspunkt i kommunen som en samlet enhed. Således vil resultaterne, der kan genereres i denne befolkningsprognose være langt mere detaljerede, og dermed i højere grad kunne være et solidt informationsgrundlag ved kommunal beslutningstagen. De overordnede forudsætninger, der ligger til grund for prognosen , er følgende: Thisted Kommune er i prognosesammenhæng inddelt i 80 basisområder 1, der kombineret danner kommunens 16 skoledistrikter 2 og 18 ældredistrikter. Desuden er byerne adskilt fra landet, jf. næste kapitel om områdeinddeling 3. Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for perioden Ud over folketal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antal fødsler, dødsfald samt til- og fraflytninger for alle basisområder i Thisted Kommune. Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i de sidste 4 år ( ) samt folketallet pr. 31. december 2010 i Thisted Kommune. For at styrke forudsigelsesgraden er basisområderne samlet i parameterområder 4 for henholdsvis flyttemønster og fertilitet. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til disse to parametre, er beregnet som samlede statistikenheder. I prognosen regnes med 8 parameterområder. Den statistiske usikkerhed minimeres ved at samle så store datamængder som muligt. Udsving i befolkningsudviklingen vil hermed være mindre dominerende i fremskrivningen. Hvis denne samling ikke foretages og et område er meget tyndt befolket, kan en enkelt atypisk tendens flytte det pågældende områdes karakteristika. Til beregning af antal dødsfald er der taget udgangspunkt i landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder for både mænd og kvinder. Der er korrigeret for den lokale middellevealder samt forventninger om stigende levealder over tid. Til beregning af antal fødsler er anvendt aldersbetingede fødselshyppigheder for kvinder i alderen år. For hvert parameterområde er der ud fra lokale historiske fødselstal for årene beregnet, hvilket fertilitetsniveau man fremover kan forvente. Fertilitetsniveauet for Thisted Kommune er således lavest i centerområder og højest i landområder. Der var færre flytninger i 2010 end ventet, både hvad angår til- og fraflytninger. Samlet set endte flyttebalancen mindre negativ end ventet. Dette skyldes en 1 Skoledistrikter, ældredistrikter og byer. 2 De 16 skoledistrikter er jf. den nye skolestruktur pr. 1/ Se nærmere herom i det efterfølgende kapitel. 4 Basisområder med samme karakteristika. 6

7 mindre udtynding 5 end tidligere år. I absolutte tal var udtyndingen i 2010 på -220 personer, hvilket skal ses i forhold til tidligere års udtynding på mellem 250 og 640 personer om året. ene er derfor vægtet ud, da udtyndingen var markant højere i de år. Der er anvendt en generel fremskrivning af fertilitetsniveauet 6 i prognoseperioden svarende til den udvikling, Danmarks Statistik kalder hovedforløb. Dette betyder, at det eksisterende fertilitetsniveau generelt ventes at stige med 2,86% 7 over perioden Endelig er der i prognosemodellen indlagt data for det realiserede boligbyggeri i perioden , ligesom det forventede boligbyggeri i perioden er medregnet. For mere information om boligprogrammet, se afsnittet "Planlagt og historisk boligbyggeri". Det skal bemærkes, at der i denne befolkningsprognose benyttes begrebet ældre om befolkningsgruppen på 65+. I forhold til udviklingen af det faktiske antal af plejeboliger og deraf affødte udgifter skal det overvejes, hvorvidt det er flertallet af kommunens borgere mellem år, der har behov for plejeboliger eller om det ikke snarere er borgerne i aldersgruppen 75+, der er de primære aftagere af kommunens ældretilbud. For yderligere baggrundsinformation henvises til afsnittet Datagrundlag. 5 Udtynding: befolkningsudvikling fratrukket antal tilflyttere til ny bolig. 6 Niveauet af fødsler. 7 Det er således en stigning i fertilitetsniveauet med 2,86%. 7

8 Datagrundlag Datagrundlag Fødselsparametre Parameteren antal fødsler beregnes ved hjælp af antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antal fødsler blandt kvinder år). Thisted Kommune har et højere fertilitetsniveau end niveauet på landsplan. Det gennemsnitlige nationale fertilitetsniveau de sidste tre år har været 1,87 imod Thisteds niveau på 2,32. I prognosen tages der afsæt i det lokale fertilitetsniveau samtidigt med at det antages, at der sker en lille stigning, således at fertilitetsniveauet vil stige ca. 0,2% årligt. Dette er i overensstemmelse med fremgangsmåden i Danmarks Statistik. Fertilitetsniveau pr. parameterområde Parameterområde Fertilitetsniveau Landområder 2,68 Landsby under 500 indbyggere 2,07 Landsby over 500 indbyggere 2,52 Hanstholm 2,09 Hurup 2,21 Thisted by (center) 1,08 Thisted by (øvrigt) 2,21 Ældrecenter 0,00 Tabel 2, fertilitetsniveau pr. parameterområde Dødsfald Den aldersbetingede dødelighed er lig antallet af døde i en aldersgruppe i forhold til antallet i den pågældende alder. Tallene, der benyttes i prognosen, er de gennemsnitlige landsdækkende dødshyppigheder baseret på tal for perioden Tallene er korrigeret for det lokale niveau, der ligger 3,12% under landsgennemsnittet. I prognosen opereres med en forventet stigning i levealderen. Ifølge Danmarks Statistik forventes der en reducering af dødeligheden hvert år med henholdsvis 1,8% for mænd og 1,6% for kvinder. Der er således en udvikling hen imod, at de ældre årgange har længere levetider. Selvom der er tale om en stigende levealder, vil de afledte omkostninger ikke nødvendigvis stige proportionalt med antallet af leveår, da de ældre blandt andet forventes at have større økonomisk råderum, blive længere i egen bolig og have en god sundhedstilstand 8. Betydningen af det stigende antal ældre bør dog ikke undervurderes. Tilflytning til nye boliger Kommunens forventede fremtidige boligbyggeri fordelt på delområder indgår som en særskilt forudsætning i fremskrivningen. Antallet af tilflyttere til nye boliger beregnes på basis af aldersfordelte hustandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den fremtidige boligplan udarbejdes af Thisted Kommunes Planafdeling. Det gælder for forventede byggeaktiviteter, som for prognosen generelt, at usikkerheden i forudsætningerne stiger, jo længere man fjerner sig fra udgangsåret. Det skal fremhæves, at boligplanen alene beror på vurderinger

9 Datagrundlag Husstandssammensætningen i nye boliger behandles separat for parcelhuse, rækkehuse og etageboliger. Ungdomsboliger og ældreboliger behandles som konstantområder, hvor husstandssammensætningen ikke varierer. I prognosen er anvendt følgende tal for tilflytning til nye boliger i Thisted Kommune: Tilflytning til nye boliger TYPE Pr. bolig Parcelhus Rækkehus Etagebolig Ungdomsbolig Ældrebolig Tabel 3; Forventet antal indflyttere i ny opførte boliger 3,1 tilflyttere pr. bolig 1,7 tilflyttere pr. bolig 1,8 tilflyttere pr. bolig 1,1 tilflyttere pr. bolig 1,0 tilflyttere pr. bolig Den forventede alderssammensætning for tilflyttere til nye boliger for hver af boligtyperne kan ses i afsnittet Resultattabeller. Splitfaktor Andelen af eksterne tilflyttere, der flytter ind i nybyggeri kaldes splitfaktoren. I Thisted Kommune er splitfaktoren 5 % i gennemsnit for de sidste tre år, hvilket indikerer, at størstedelen af kommunens tilflyttere til nye boliger kommer fra andre boliger i kommunen. Beregningssikkerhed Prognosens resultater vil være præget af en vis usikkerhed. I princippet kan prognosen komme til at ramme præcist, hvis forudsætningerne holder stik, men ligeledes afvige en del fra det beregnede, hvis en af parametrene ændres betydeligt. Usikkerheden er ligeledes påvirket af størrelsen på de årgange, der regnes på. Usikkerheden stiger således, jo færre årgange, der er at foretage beregninger på. Dermed vil prognoser, der beskriver hele Thisted Kommunes befolkningsudvikling, som udgangspunkt være mere sikre end de, der beskriver de enkelte skoledistrikter og ældredistrikter. Dette skyldes, at det enkelte individs karakteristika i højere grad påvirker det samlede resultat, hvis populationen er lille. Hvis der med andre ord bor få mennesker i et område, vil den enkelte persons handlinger påvirke det samlede resultat i langt højere grad, end hvis der er mange beboere i et område. Det gælder generelt, at prognosens usikkerhed stiger, jo længere man bevæger sig væk fra udgangsåret. Resultaterne bør derfor fortolkes med større varsomhed, jo længere ude i fremtiden de ligger. 9

10 Områdeinddeling Områdeinddeling Thisted Kommune er i prognosesammenhæng opdelt på i alt 80 basisområder. Til hvert af disse områder er der tilknyttet data, og prognosen er i princippet beregnet for hvert enkelt af områderne. Således kan man udarbejde en befolkningsprognose for et hvilket som helst område (eksempelvis et ældredistrikt) ved at sammensætte de pågældende basisområder. Afgrænsningen af de enkelte basisområder er sket på baggrund af opdeling i land og by samt skoledistrikter og ældredistrikter. Derudover er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold, hvor befolkningssammensætningen er usædvanlig i forhold til resten af kommunen, eksempelvis plejehjem eller andre institutioner. Folketallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. Følgende oversigtskort illustrerer afgrænsningen og opdelingen af henholdsvis skole- og ældredistrikter i Thisted Kommune. Skoledistrikter Figur 3; Thisted Kommunes 16 skoledistrikter pr. 1. juli 2011 illustreret med forskellige farver 10

11 Områdeinddeling Ældredistrikter Figur 4; Thisted Kommunes 18 ældredistrikter illustreret med forskellige farver Parameterområder For at øge den statistiske anvendelighed er områder med fælles karakteristika samlet i parameterområder. Dette gøres for at undgå, at relativt små udsving får stor indflydelse på resultatet i små eller tyndt befolkede områder. De parameterområder, der er anvendt i befolkningsprognosen, er følgende: - Landområder (områder hvor der ikke er tæt bebyggelse) - Byer med under 500 indbyggere - Byer med over 500 indbyggere - Hurup - Hanstholm - Thisted by (øvrig) - Thisted bymidte - Ældrecentre Parameterområderne er karakteriseret ved, at flyttemønstre og fertilitetsrater 9 forekommer meget ens. Mortalitetsrater 10 er ikke specificeret efter område, da det antages, at denne ikke varierer alt efter hvor i kommunen, man bor. Vurderingen af, hvilke basisområder, der deler karakteristika, er foretaget ved at sammenholde tendenser i de forskellige basisområder med hinanden. 9 Niveauet for fødsler. 10 Niveauet for døde. 11

12 Befolkningsprognosens resultater Befolkningsprognosens resultater Befolkningsudviklingen i Thisted Kommune Det overordnede resultat for dette års befolkningsprognose er et fald i befolkningstallet fra primo 2011 til primo Dette svarer til et fald på 4,2%. Befolkningsudvikling, Thisted Kommune år Figur 5; Historiske tal samt forventede tal ifølge befolkningsprognosen (primo tal) I de historiske år er folketallet i gennemsnit faldet med ca. 0,4% pr. år, mens der i prognoseårene ventes fald på mellem 0,2% og 0,4% pr. år. Thisted Kommunes egen prognosetal for år 2024 ligger en smule under fremskrivningen fra Danmarks Statistik fra Danmarks Statistik beregnet sig frem til et indbyggertal på i år Der er dog forskellige forudsætninger for de to fremskrivningstal, blandt andet er Danmarks Statistiks fremskrivning baseret på folketal , mens nærværende prognose er baseret på data fra Derudover bruger Thisted Kommunes et mere detaljeret program for boligudbygning, end det som Danmarks Statistik har lagt til grund for deres prognose. Befolkningens aldersfordeling Samlet set forventes folketallet i Thisted Kommune at falde med 4,2% frem til 2024, og udviklingen varierer indenfor de enkelte aldersgrupper. Det er kun ved indbyggertallet for borgere i aldersgruppen 65+, at der regnes med en stigning, som det ses af nedenstående tabel. 12

13 Befolkningsprognosens resultater Befolkningsudvikling i aldersgrupper, Thisted Kommune år år år år år år år år år år I alt Tabel 4; Befolkningsudvikling i aldersgrupper i historiske år og prognoseperioden Sammenlignes udgangspunktet i år 2011 med prognosens slut-år 2024 viser differencerne i aldersgrupperne sig mere tydeligt. Befolkningsudvikling fra år Aldersgruppe Forskel Udvikling 0-2 år ,6% 3-5 år ,5% 6-16 år ,5% år ,3% år ,7% år ,7% år ,7% år ,2% 80+ år ,2% Hovedtotal ,2% Tabel 5; Befolkningsudvikling fra 2011 til 2024 Befolkningens aldersfordeling ændres over tid frem til år De største relative stigninger i andelen sker i aldersgrupperne år samt 80+ år på henholdsvis 29% og 25%. 13

14 Befolkningsprognosens resultater Fordelingen på aldersgrupper i år 2011 og 2024 kan ligeledes illustreres som i nedenstående diagrammer. Aldersfordeling % 3% 4% 14% 7% 14% 9% 29% 15% 0-2 år 0-5 år 6-16 år år år år år år 80+ år Aldersfordeling år 7% 19% 7% 26% 3% 3% 14% 13% 8% 0-5 år 6-16 år år år år år år 80+ år Figur 6; befolkningens aldersfordeling, 2011 Figur 7; befolkningens aldersfordeling, 2024 Andelen af personer i den erhvervsaktive alder ( år 11 ) udgør i år % mod en andel på 47% i år 2024, hvilket svarer til et fald på 8%. Således forventes der en indskrænkning i det fremtidige indkomstgrundlag. Denne tendens gør sig ligeledes gældende for resten af Danmark, hvor der forventes en jævnt faldende udvikling i samme aldersgruppe. Befolkningssammensætning, Thisted Kommune, år 2011 og Alder Figur 8; Befolkningssammensætning 2011 vs For både Danmark som helhed samt Thisted Kommune gælder, at der sker en stigning i antallet af ældre. Dette betyder nødvendigvis ikke en stigning i udgifterne, større efterspørgsel efter ældreboliger eller større pres på sundhedssektoren som helhed. Tendensen er, at danskerne bliver ældre og får et bedre helbred og dermed har mindre behov for dyr omsorg i kortere tid. Dette ses også af prognosens fremskrivning af boligprogrammet, hvor antallet af nyopførte ældreboliger ikke stiger proportionalt med antallet af 65+ årige. Fødsler og fertilitet Prognosen viser et betydeligt fald i antallet af kvinder i den fødedygtige alder, hvilket er aldersgruppen årige år, er det aldersinterval, som den danske befolkning gennemsnitligt er erhvervsaktiv i. 14

15 Befolkningsprognosens resultater I faktiske tal er faldet på kvinder, svarende til et fald på 16,2 %. Antal kvinder i aldersgruppen år i perioden år Figur 9; Udviklingen i antallet af kvinder i den fødedygtige alder (primotal) Udvikling i antal fødsler i perioden år Fødsler Fødsler Figur 10; Udvikling i antallet af fødsler, Antallet af fødsler falder ligeledes, dog kun med et fald på 9,1 % fra 2011 til Dødshyppighed Antallet af dødsfald i Thisted Kommune ventes at være næsten konstant fra 2011 til Dødstallet ændres således fra 521 borgere til 519 borgere, altså et procentvis fald på kun 0,4%. Det forventes, at dødeligheden er størst blandt den mandlige del af kommunens befolkning. Det lokale niveau, som denne prognose er baseret på, ligger 3,12% lavere end landsgennemsnittet COWI oplysninger 15

16 Befolkningsprognosens resultater Fødselsunderskud Det faldende befolkningstal kan blandt andet forklares med kommunens forventede fødselsunderskud, som fremgår af nedenstående figur. Fødselsunderskuddet skyldes to faktorer. For det første vil befolkningen i stigende grad bestå af ældre, og for det andet, vil antallet af kvinder i den fødedygtige alder være for nedadgående, som påvist i figur 5. Fødsler og dødsfald, Thisted Kommune frem til Fødte Døde Fødselsunderskud Figur 11; Antal døde og fødte frem til år

17 Boliger og flyttemønstre Boliger og flyttemønstre Da boligudbygning er tæt forbundet med befolkningsudviklingen gennemgår dette afsnit Thisted Kommunes forventede boligudbygning i perioden Planlagt og historisk nybyggeri Boligbyggeriet i Thisted Kommune har i de historiske år ligget mellem 52 og 168 boliger pr. år, et gennemsnit på 113 boliger pr. år. I prognoseperioden ventes opført i alt 713 boliger, et gennemsnit på 55 boliger pr. år, altså en væsentligt lavere forventning til det fremtidige boligbyggeri i forhold til det historiske. Dette hovedscenarie opererer med en relativ tilbageholdende boligudbygningsplan. Dette sker med begrundelse i blandt andet det forventede fald i befolkningstallet, og et forventet fald i efterspørgslen af ældreboliger 13. Ligeledes er der en vis usikkerhed overfor den fremtidige udvikling. Det kan være svært at forudsige byggeri 13 år ude i fremtiden, og jo længere ud i fremtiden, der prognosticeres, jo større bliver usikkerheden. Boligudvikling, Thisted Kommune år Boligtype Nye parcelhuse Nye rækkehuse Nye etageboliger Nye ungdomsboliger Nye ældreboliger Nye boliger total Tabel 6; Thisted Kommunes historiske boligbyggeri samt program for boligudbygning Af tabellen fremgår det, at der i år 2009 og 2010 var en betragtelig lavere byggeaktivitet end i 2008, hvilket kan ses som en følgevirkning af finanskrisen og den medfølgende afmatning på boligmarkedet. Parcelhusene tegner sig for den største del af boligprogrammet i prognoseperioden. Prognosen forudsiger en parcelhus-andel på 81% af det forventede nybyggeri i Udviklingen i etageboliger, rækkehuse og ældreboliger 14 følger de foregående års prognoseforudsigelser. Det samlede antal boliger, der vil blive opført ifølge boligplanen, er på 713 boliger, hvilket er højere end sidste års forventede udbygning, hvor der i den pågældende prognoseperiode var forventning om bygning af i alt 698 boliger. 13 Thisted Kommunes Kommuneplan Overvejelse af kommunens ældre versus ældreboliger, se side 26 17

18 Boliger og flyttemønstre Boligprogrammet, Thisted Kommune Nye ældreboliger Nye ungdomsboliger Nye etageboliger Nye rækkehuse Nye parcelhuse Figur 12; Boligprogrammet i Thisted Kommune år Flyttemønster til nye boliger Tilflytningen til nye huse forventes i prognoseårene at ligge i intervallet 99 til 223 personer. Samtidig vil den gennemsnitlige husstandsstørrelse ligge mellem 2,33 og 3,10 personer. De sidstnævnte tal er naturligvis afhængige af hvilken boligtype, der opføres, samt hvor i kommunen de opføres. I gennemsnit ventes cirka 5% af tilflyttere at være tilflyttere fra andre kommuner, mens de resterende 95% kommer fra andre boliger i Thisted Kommune. Således forventes nybyggeriet ikke have en særlig effekt på befolkningsprognosens udfald, da 5% alt andet lige er en temmelig lille andel. Forventning til flyttetendenser år Boligtype Nye boliger total Interne Tilflyttere Eksterne Tilflyttere Tilflyt i alt Split i % Tilflyt.pr.bolig 2,08 2,88 2,83 2,44 2,46 2,30 2,33 2,83 3,09 2,77 2,89 2,83 2,86 3,10 3,10 2,98 2,86 Tabel 7; Forventede flyttetendenser i forbindelse med nye boliger * Split dækker over andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger Den splitfaktor, der arbejdes med i denne prognose, vedrører kun flytning til nye boliger, og da det typisk er personer fra egen kommune, der flytter ind i nybyggeri, vil faktoren generelt set være lavere end til alle boliger. På landsplan sker ca. 1 ud af 3 flytninger på 18

19 Boliger og flyttemønstre tværs af kommunegrænser, altså en splitfaktor på 33%, men faktoren dækker over alle flytninger og dermed også til eksisterende boliger. Således kan vi ikke opstille landsdækkende gennemsnitstal for splitfaktoren. Udtynding Den samlede tilflytning til nye boliger ventes at være større end den samlede befolkningsudvikling. Dette betyder en udtynding i den gamle boligmasse, og dermed at husstandsstørrelserne falder. Som det fremgår af nedenstående tabel, forventes en gennemsnitlig udtynding på mellem 0,5% og 0,8 % årligt. I faktiske tal i prognoseperioden er den mindste værdi for udtynding -251, mens den højeste er Dette giver en gennemsnitlig udtyndingsværdi på Forventet og faktisk udtynding i år Udtynding Befolkningsudvikl Tilflyt.til ny bolig Udtynding Procentvis udtynding -0,68-1,28-0,66-0,46-0,71-0,84-0,67-0,64-0,57-0,57-0,69-0,54-0,7-0,61-0,62-0,59-0,61 Tabel 8; Forventet og faktisk udtynding i Thisted Kommune i årene Udtynding i perioden år Udtynding Gen Figur 13; Udtyndning Udtyndingsfaktoren forventes mere jævn i prognoseperioden end den reelt har været i de historiske år op til

20 Boliger og flyttemønstre Flyttebalancen i perioden år Tilflyttede Fraflyttede Figur 14; Flyttebalancen i de historiske år samt prognoseårene Forventningen til flyttebalancen er negativ i samtlige prognoseår, men som det ses af ovenstående figur, mindskes forskellen over tid. Således forventes et tilflytningsunderskud, der udglattes jævnt i prognoseperioden. Underskuddet vil i snit ligge på cirka 70 personer årligt. Her bør man hæfte sig ved, at der i år 2009 var et mere negativt udfald end i det foregående år. Dette skyldes højst sandsynligt afmatningen på boligmarkedet. Flytteprofil for år Tilflyt Fraflyt årige 3-5 årige 6-16 årige årige årige årige årige årige årige Figur 15; Oversigt over flytteprofil på de forskellige aldersgrupper for det historiske år 2010 Som det fremgår af ovenstående figur, er flyttefrekvensen relativt set højere for de unge borgere end de lidt ældre. I Thisted Kommune er nettotilflytningen blandt de unge negativ. Det antages, at den negative flyttebalance for disse aldersgrupper skyldes, at en relativ stor del af de unge flytter til universitetsbyerne for at studere. Thisted Kommune kan dog også tilbyde flere videregående uddannelser, så som markedsføringsøkonom, sygeplejerske samt pædagog, og dette vurderes at være en del af forklaringen på tilflytningen til kommunen for de unge. Flyttebalance De 10 kommuner, som Thisted Kommune udveksler flest til- og fraflyttere med ses af nedenstående tabeller. Som vist er hus, Aalborg og Morsø de kommuner, der har den største udveksling med Thisted Kommune. Som forventet sker den største tilflytning fra kommuner i relativ nærhed af Thisted såsom Viborg, Holstebro og Jammerbugt. De 20

21 Boliger og flyttemønstre kommuner, der modtager det største antal borgere fra Thisted Kommune, er de tre universitetsbyer hus, København og Aalborg. Netop uddannelsesmulighederne vurderes som hovedårsagerne til denne tendens, hvilket også illustreres af, at det er aldersgruppen år, der har den største andel af disse flytninger, med henholdsvis -157, -40 og Flest til- og fraflyttere i perioden år Kommune Tilflyttere Kommune Fraflyttere hus 724 hus 1520 Morsø 706 Aalborg 1042 Aalborg 652 Morsø 628 Skive 354 København 468 Viborg 308 Holstebro 330 København 278 Viborg 318 Jammerbugt 254 Skive 298 Holstebro 252 Jammerbugt 284 Struer 252 Struer 266 Herning 250 Herning 244 Tabel 9; 10 kommuner, som Thisted Kommune udveksler flest borgere med, sammenlagt af de historiske år Kort over flyttebalance, alle aldersgrupper i

22 Boliger og flyttemønstre Figur 16; Flyttebalancen for alle aldersgrupper i år 2010 Ser man på aldersfordelingen på de borgere, som Thisted Kommune udveksler med resten af Danmark, fordelte det sig i de historiske år som illustreret i nedenstående figur. Aldersfordeling på til- og fraflyttere i år årige 3-5 årige 6-16 årige årige årige årige årige årige årige Tilflyt Fraflyt Figur 17; Aldersfordeling på til- og fraflyttere for de historiske år

23 Skoledistrikter Skoledistrikter Der tages udgangspunkt i de nye skoledistrikter, der er gældende fra sommeren Udviklingen i disse distrikter er overordnet set præget af fald i befolkningstallet i de relevante aldersgrupper. Det er tydeligt, at der er tale om et generelt fald af børn og unge i den skolesøgende alder. Helt præcist forventes der et fald i aldersgruppen 6-16 årige på i alt 13,5%. Det skal bemærkes, at faldet er mindre end prognosticeret i befolkningsprognosen for 2010, hvor der blev forventet et fald på 20%. Modellen arbejder med befolkningsudvikling i de enkelte skoledistrikter og tager som sådan ikke højde for den tilflytning i faktiske tal, som de enkelte skoledistrikter oplever gennem det frie skolevalg. Eksempelvis er 33% af eleverne på Rolighedsskolen ikke født i skoledistriktet, men enten tilflyttere til kommunen eller bosiddende i andre skoledistrikter 15. Ydermere skal der tages højde for at enkelte karakteristika i områder med få indbyggere har relativt stor udslagskraft. Udvikling i Thisted Kommunes skoledistrikter Figur 18; Forventet udvikling i skoledistrikterne i Thisted Kommune set i forhold til 2011 Der er benyttet primotal for de pågældende år 15 Data fra Børne- og Familieforvaltningen 23

24 Skoledistrikter Blandt andre Hillerslev, Østerild, Rolighed og Nors skoledistrikter forventes at opleve et betydeligt fald i antallet af elever. Østre skoledistrikt er det eneste distrikt, der prognosticeres med en fremgang i antallet af skolesøgende børn, helt præcist en fremgang på 30%. Fremgangen kan blandt andet begrundes med en stigning i antallet af kvinder i den fødedygtige alder. Udvikling i skoledistrikter på elevtal (6-16 årige) Udvikling i Nye Skoledistrikter antal Procentvis udvikling Bedsted % Hanstholm % Hillerslev % Hurup % Koldby % Nors % Rolighed % Sennels % Sjørring % Snedsted % Tilsted % Tingstrup % Hannæs % Vestervig % Østerild % Østre % Tabel 10; Udvikling i skoledistrikter i år 2011 til år 2024 Det skal nævnes, at selvom gruppen af 6 16 årige reduceres i prognoseperioden, så er faldet dog mindre end prognosticeret sidste år, hvor man forventede et fald på 17% 16 imod dette års forventning om et fald på 13,5%. Ser man på udviklingen i den aldersgruppe, der på sigt bliver en del af elevtallet på kommunens skoler, ser udviklingen således ud: Udvikling i 0-5 årige år Alder Tabel 11; Udvikling i aldersgruppen 0-5 årige i perioden år Samtlige aldersgrupper forventes i prognoseperioden at blive reduceret med 8% - 11% med undtagelse af de 3-årige, hvor der er tale om en minimal stigning på under 1%. I de historiske år har udviklingen omtrent været den samme, dog har gruppen af 0-årige oplevet en lille stigning. Igen gøres opmærksom på, at ikke alle kommende elever på Thisted Kommunes skoler fremgår af ovenstående pga. eksterne tilflytninger. 16 Befolkningsprognose for Thisted Kommune

25 Ældredistrikter Ældredistrikter Thisted Kommune vil i lighed med hele landet opleve en betydelig vækst i antallet af ældre 17. Denne udvikling ses også af nedenstående figur. Udvikling i Thisted Kommunes ældredistrikter Figur 19; Forventet udvikling i ældredistrikterne i Thisted Kommune set i forhold til 2011 Der er benyttet primotal for de pågældende år Samtlige distrikter i kommunen vil ifølge prognosen komme til at opleve en stigning. Distrikterne Fjordglimt, Kløvermarken, Fyrglimt, Klitrosen, Nors og Solgården forventes at opleve en stigning i antallet af ældre på over 40%. 17 Begrebet ældre betegner i denne rapport befolkning på

26 Ældredistrikter Udvikling i ældredistrikter på antallet af ældre år 2011 vs. år 2024 Udvikling i Ældredistrikter antal borgere Procentvis udvikling Dragsbækcentret % Fjordglimt ældrecenter % Fyrglimt ældrecenter % Kastaniegården ældrecenter % Klitrosen ældrecenter % Kløvermarken ældrecenter % Kristianslyst ældrecenter % Nors ældrecenter % Rønhedecentret % Sct. Thøgersgaard ældrecenter % Solgården ældrecenter % Solhjem ældrecenter % Stenhøj ældrecenter % Søskrænten ældrecenter % Trye ældrecenter % Vestergården ældrecenter % Vibedal ældrecenter % Åbakken ældrecenter % Tabel 12; Udvikling i ældredistrikter i år 2011 til år 2024 Den forventede udvikling i antallet af ældre borgere i Thisted Kommune følger den prognosticerede udvikling fra Danmarks Statistik. Danmarks Statistik forudsiger at andelen af ældre i de danske ø-kommuner og Nordjylland vil ligge betydeligt over landsgennemsnittet på 20% 18. Den generelle udvikling i Danmark prognosticeres til en stigning i andelen af borgere i aldersgruppen 65+ fra 16% i 2010 til 25% i Herefter forventes et svagt fald

27 Udviklingen sammenlignet med andre kommuner Udviklingen sammenlignet med andre kommuner Som beskrevet i nærværende prognose aftager Thisted Kommunes befolkningstal frem mod år 2024 med godt 4%. I flere andre sammenlignelige kommuner forventes befolkningstallet også at aftage. Ifølge Danmarks Statistik forventes befolkningen i eksempelvis Jammerbugt, Morsø og Lemvig Kommune at aftage med ca. 1%, 5% og 8% fra år 2011 til år Nedenstående tabel viser udvalgte kommuners forventede befolkningsudvikling fra til Kommunerne er udvalgt efter, at de ligger 1)mere end 40 km fra nærmeste by med over arbejdspladser, hvor der er flere indpendlere end udpendlere, 2)mere end 30 km fra kommuner med mere end arbejdspladser med flere indpendlere end udpendlere, samt 3)at den største by i kommunen har mindre end indbyggere. Befolkningsudvikling år , udvalgte kommuner Befolkningen primo Procentvis udvikling Lemvig Morsø Tønder Thisted Jammerbugt Varde Norddjurs Vesthimmerlands Ringkøbing-Skjern Mariagerfjord Brønderslev Rebild Vejen ,3% ,3% ,9% ,9% ,9% ,2% ,9% ,0% ,3% ,2% ,9% ,5% ,7% Syddjurs ,0% Tabel 13; Udvalgte kommuners befolkningsudvikling fra år 2011 til år 2024 Ser man ovenstående kommuner indplaceret på et Danmarkskort, tydeliggøres udviklingen. Som illustreret er det Thisted Kommunes omegnskommuner, der især følger samme udvikling med et nedadgående befolkningstal

28 Udviklingen sammenlignet med andre kommuner Udvalgte kommuners befolkningsudvikling frem til år 2024 Figur 20; Udvalgte kommuners befolkningsudvikling år 2011 år

29 Beregningsmetode Beregningsmetode Ændringer i folketallet er afhængig af en række demografiske komponenter, og balancen mellem fødsler og dødsfald er hovedårsagerne til disse ændringer. Befolkningsbalanceligning Samspillet mellem bestemte demografiske komponenter og befolkningens størrelse kan udtrykkes gennem befolkningsbalanceligningen P t P ( F D) ( T F 0 f f ) hvor: P t er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt ( t n ) P 0 er antal personer et i delområde på nuværende tidspunkt ( t 0 ) F er antal fødsler i et delområde i perioden ( t n t 0 ) D er antal døde i et delområde i perioden ( t n t 0 ) T f er antal tilflyttere til et delområde i perioden ( t n t 0 ) F f er antal fraflyttere i et delområde i perioden ( t n t 0 ) T f kan yderligere nedbrydes i antal tilflyttere (T f, bevar ) til den eksisterende boligmasse samt antal tilflyttere (T f, ny ) til nyopførte boliger. På tilsvarende vis kan F f opdeles i antal fraflyttere (F f, bevar ) fra den bevarede boligmasse samt antal fraflyttere fra nedlagte boliger (F f, ned ). 29

30 Anvendte begreber Anvendte begreber Oversigt over de væsentligste begreber brugt i prognosen. Befolkningsprognose En statistisk beregning på en fremtidig befolkningsudvikling, der tjener det formål at udstyre beslutningstagere med et mere solidt beslutningsgrundlag i forbindelse med planlægning af fremtidige investeringer. Boligudbygningsprogram Antallet af nyopførte boliger er en vigtig parameter i arbejdet med befolkningsprognosen. Med en nyopført bolig følger en statistisk sandsynlighed for tilflytning til kommunen, som påvirker befolkningsprognosens udfald. Antallet af tilflyttere til de nyopførte boliger afhænger af boligens karakter. Således vil den aldersfordelte husstandsstørrelse, der angiver antallet af personer fra hver aldersklasse, der forventes at flytte ind i boligen, variere alt efter hvorvidt der er tale om en ældrebolig eller et parcelhus. I denne prognose opereres med følgende typer boliger: ældreboliger, parcelhuse, rækkehuse, etageboliger og ungdomsboliger. CPR udtræk Befolkningsprognosen er baseret på befolkningsdata fra Det Centrale Personregister (CPR) for årene Udtrækkene indeholder oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersgrupper, fødsler og dødsfald samt antallet af flytninger såvel internt i kommunen (intraregionale) som til og fra kommunen (interregionale). Demografix En befolkningsprognosemodel, der anvendes til at lave Thisted Kommunes befolkningsprognose. Ud fra data om historiske flyttemønstre, lokale fødselshyppigheder, forventet levealder samt det planlagte boligbyggeri kan programmet fremskrive dels den samlede befolkningsudvikling for Thisted Kommune og dels befolkningsudviklingen i kommunens delområder. Fordelen ved at benytte Demografix frem for Danmarks Statistik, hvorfra nogle af dataene stammer, er, at der kan suppleres med yderligere parametre og dermed opnås et mere nøjagtigt skøn over den fremtidige udvikling. Dødsfald Antallet af dødsfald i den historiske periode, som prognosen tager udgangspunkt i, bruges til at korrigere den landsdækkende dødshyppighed med, således at prognosen baseres på den lokale, frem for den nationale, dødshyppighed. Der arbejdes i prognosen med et årligt fald i dødeligheden på henholdsvis 1,6% for kvinder og 1,8% for mænd. Dødshyppighed Forekomsten af dødsfald fordelt på alder. Eksterne tilflyttere til nye boliger Tilflyttere fra andre kommuner til nye boliger i Thisted Kommune Fertilitet Et udtryk for hvor mange børn, der fødes i en bestemt tidsperiode. I denne prognose beregnes fødselsparametrene ved hjælp af antallet af kvinder i den fødedygtige alder 30

31 Anvendte begreber samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i aldersgruppen årige). Fødselsover/underskud Antallet af fødte fratrukket antallet af dødsfald. Nettotilflytning/flyttebalance Antal tilflyttere til kommunen fratrukket antallet af fraflyttere. Splitfaktor Er et udtryk for andelen af eksterne tilflyttere, der flytter ind i nybyggeri, og påvirker dermed befolkningstallet gennem befolkningsvandring. Den type splitfaktor, der anvendes i denne prognose, forholder sig altså ikke til eksterne tilflyttere til eksisterende boliger. Statistikbanken Denne rapport har hentet statistikker fra resten af landet, er de hentet på og I denne sammenhæng skal det nævnes, at den befolkningsfremskrivning, som kan findes på Danmarks Statistik, ikke har boligudbygning som en variabel i deres beregninger. Udtynding Befolkningsudviklingen fratrukket antal tilflyttere til ny bolig. Usikkerhed Det er svært at komme med et præcist usikkerhedsniveau for prognosens resultater. Det kan i princippet matche den fremtidige udvikling, hvis forudsætningerne holder stik, men ligeledes afvige en del fra det beregnede, hvis en af parametrene ændres betydeligt, f.eks. hvis der sker en kraftig stigning i fødselstallet. Usikkerheden er ligeledes påvirket af størrelsen på de årgange, der regnes på. Det vil sige, at usikkerheden stiger, jo færre der er at foretage beregninger på. Dermed vil prognoser, der beskriver hele Thisted Kommunes befolkning som udgangspunkt være mere sikre, end de, der beskriver de enkelte skoledistrikter. Generelt gælder, at prognosens usikkerhed stiger, jo længere man bevæger sig væk fra udgangsåret. Resultaterne bør derfor fortolkes med større varsomhed, jo længere ude i fremtiden de ligger. 31

32 Resultattabeller Resultattabeller Nedenstående tabeller viser udviklingen i samtlige af Thisted Kommunes skole- og ældredistrikter. Bedsted Skoledistrikt Bedsted (11) 0-2 år år år år år år år år år Bedsted (11) Total Hannæs skoledistrikt Hannæs 0-2 år år år år år år år år år Hannæs Hanstholm skoledistrikt Hanstholm (10) 0-2 år år år år år år år år år Hanstholm (10) Total

33 Resultattabeller Hillerslev skoledistrikt Hillerslev (1) 0-2 år år år år år år år år år Hillerslev (1) Total Hurup skoledistrikt Hurup (14) 0-2 år år år år år år år år år Hurup (14) Total Koldby skoledistrikt Koldby (15) 0-2 år år år år år år år år år Koldby (15) Total

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2010-2023 0. Forord. I Thisted Kommune tilstræbes det at træffe beslutninger på et så solidt grundlag som muligt. Det er altid svært præcist at forudse, hvordan fremtiden vil udarte

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2013 Befolkningsprognose 2013 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 19. marts 2012 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

Dato: 21-05-2015. Forudsætninger for Befolkningsprognose 2015-27. Journalnr.:

Dato: 21-05-2015. Forudsætninger for Befolkningsprognose 2015-27. Journalnr.: Dato: 21-05-2015 Økonomi Jacob Juhl Christensen Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7258 www.billund.dk Journalnr.: 15/10094 Forudsætninger for Befolkningsprognose 2015-27 Til brug for den fremtidige

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Flere ældre kræver bedre boliger

Flere ældre kræver bedre boliger Notat Flere ældre kræver bedre boliger En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at den nuværende boligmasse ikke er gearet til den stigende andel af ældre, der kommer i Danmark. De ældre ønsker boliger

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2011-2023 og dens forudsætninger Budgetkontoret, maj 2010 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2011-2023... 2 1. Indledning... 2 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2016-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2015-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater 6 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2014-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2014-2025 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2013-2028 Til godkendelse på Økonomi- og Planudvalgets møde den 18. april 2013 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Struer Kommune. Befolkningsprognose

Struer Kommune. Befolkningsprognose Struer Kommune Befolkningsprognose 2013-2024 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE TILFLYTTERANALYSE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 216 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES UDVIKLING

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2026 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2037 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2017-2037 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Prognoser i Assens Kommune

Prognoser i Assens Kommune Prognoser i Assens Kommune Baggrund Dette dokument beskriver, hvordan vi beregner de forskellige typer af prognoser i Assens Kommune, og hvordan sammenhængen er mellem de forskellige prognoser. De forskellige

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2030 April 2016 Indhold Indledning... 3 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune... 5 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Udarbejdet april 2011 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 5 Overordnede prognoseforudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2016-2031 Til godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 17 marts 2016 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen i folketal

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere