Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater."

Transkript

1 Private erstatningssager 2014

2 Forord Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager er en uvildig myndighed, som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. Udtalelserne er vejledende udtalelser om mén og tab af erhvervsevne, som Arbejdsskadestyrelsen afgiver mod et gebyr. Udtalelserne bidrager ofte til at løse tvister mellem forsikringsselskaber og forsikrede vedrørende følger efter ulykker og kan både anvendes i forbindelse med forudgående oplysning af ulykken samt til anvendelse i retssager. Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater. I nærværende årsstatistik præsenteres resultaterne for 2014 ved brug af grafer, tabeller samt beskrivelser fordelt på henholdsvis oprettede samt afsluttede sager samt ménprocent og erhvervsevnetab. København, oktober 2015 Merete Agergaard Direktør

3 Indholdsfortegnelse Forord Resumé Oprettede private erstatningssager (P-sager) Hvad handler sagen om Hvem anmoder om udtalelse? Oprettede sager fordelt på sagsfamilie Køn og alder Geografi Afsluttede P-sager Afsluttede sager og sagsfamilie Ménprocent og erhvervsevnetab Mén Erhvervsevnetabsprocenter

4 1. RESUMÉ Oprettede forespørgsler I perioden 2008 til 2014 har antallet af forespørgsler i private erstatningssager været forholdsvis stabilt, hvor der i 2008 blev oprettet sager, mens der i 2014 blev oprettet sager. 51 procent af forespørgslerne i 2014 vedrørte erstatningsansvarsloven (EAL), hvilket dog er en mindre andel end tidligere. I 2014 handlede 72 procent af forespørgslerne om mén, 6 procent af forespørgslerne om erhvervsevnetab, mens 22 procent af forespørgslerne drejede sig om både mén og erhvervsevnetab. Andelen af forespørgsler omhandlende erhvervsevnetab er faldet markant i perioden. I 2008 udgjorde forespørgsler vedrørende erhvervsevnetab og mén samt forespørgsler vedrørende udelukkende erhvervsevnetab 45 procent, mens det i 2014 kun udgjorde 28 procent. 86 procent af forespørgslerne kom i 2014 fra forsikringsselskaber, mens advokater stod for 10 procent. Resten af anmodningerne stammer fra myndigheder, tilskadekomne mv. Antallet af oprettede P-sager per indbyggere er faldet fra 8,7 til 8,4 i perioden , hvilket svarer til et fald på 3 procent. Dette er formentlig ikke et udtryk for, at der forekommer færre ulykker med et behov for en uvildig vurdering, men derimod at Arbejdsskadestyrelsen har modtaget færre anmodninger om udtalelser. Afsluttede forespørgsler I 2014 blev der afsluttet forespørgsler, hvoraf 23 procent havde diagnosen piskesmæld. Der var en ligelig kønsmæssig fordeling på de afsluttede sager generelt set, mens kvinderne udgjorde 63 procent af piskesmældsskaderne. Kvinderne havde altså ca. dobbelt så mange piskesmældsskader som mændene. I 53 procent af forespørgslerne blev méngraden i 2014 vurderet til at være 5 procent eller derunder. 33 procent af ménafgørelserne var på under 5 procent mén, hvilket i 2008 udgjordes af 19 procent af ménafgørelserne. Den gennemsnitlige méngrad for sager med positivt mén var i procent, mens den for piskesmældsskader var 9 procent. Fra 2008 til 2014 har den gennemsnitlige méngrad været nogenlunde konstant. Andelen af sager, hvor erhvervsevnetabsprocenten blev fastsat til under 15 procent, er stort set konstant i perioden. I 2008 udgjorde den 56 procent af alle sager med erhvervsevnetab, mens den i 2014 udgjorde 58 procent af sagerne. Den gennemsnitlige erhvervsevnetabsprocent for sager med positivt erhvervsevnetab er steget fra 39 procent til 44 procent i perioden med flere udsving. 3

5 2. OPRETTEDE PRIVATE ERSTATNINGSSAGER (P-SAGER) 2.1 Hvad handler sagen om Tabel 2.1 viser, hvilke spørgsmål Arbejdsskadestyrelsen anmodes om at komme med udtalelse om. Ved ændringen af erstatningsansvarsloven per 1. juli 2002 udgik stationærtidspunktet af loven, hvorfor antallet af udtalelser vedrørende stationærtidspunktet har været faldende i perioden 2008 til 2011, hvorefter der ikke er oprettet nye sager vedrørende dette emne. Tabel 2.1 Oprettede P-sager opgjort efter, hvad der spørges om Hvad forespørges der om?/år for oprettelse E-tab og stationærtidspunkt E-tab Mén Mén og stationærtidspunkt Mén og e-tab Stationærtidspunkt Mén, e-tab og stationærtidspunkt Andre I alt Indeks NB. Per 1. juli 2002 udgik stationærtidspunktet af erstatningsansvarsloven Figur 2.1 viser i hvor stor en andel af sagerne, der spørges om henholdsvis mén, erhvervsevnetab samt både mén og erhvervsevnetab. I hele perioden fra 2008 til 2014 har lidt over 90 procent af forespørgslerne indeholdt en vurdering af mén. I perioden er der dog sket en forskydning fra andelen af forespørgsler, der drejer sig om både mén og erhvervsevnetab, til forespørgsler om mén alene. Antallet af forespørgsler med både mén og erhvervsevnetab er således faldet med 41 procent i løbet af perioden, mens antallet af sager, hvor der alene spørges om mén, er steget med 31 procent. I 2014 udgjorde andelen af forespørgsler på mén alene 72 procent af det samlede antal forespørgsler. Andelen af sager, hvor der kun er spurgt om erhvervsevnetab, har været faldende over perioden med en samlet nedgang på 29 procent. I 2008 blev der forespurgt om erhvervsevnetab i 8 procent af sagerne, og i 2014 var denne andel faldet til 6 procent. Ligeledes har der været et fald i forespørgsler vedrørende mén i kombination med erhvervsevnetab fra 37 til 22 procent. 4

6 Figur 2.1 Procentvis fordeling af oprettede P-sager, efter hvad der spørges om 2.2 Hvem anmoder om udtalelse? Af tabel 2.2 fremgår det, at det fortrinsvis er forsikringsselskaber, der sender sager til Arbejdsskadestyrelsen og anmoder om en udtalelse. I 2014 udgjorde forespørgsler fra forsikringsselskaber 86 procent af alle oprettede sager, mens advokater stod for 10 procent af forespørgslerne og myndigheder for 4 procent. 5

7 Tabel 2.2 Oprettede P-sager opgjort efter, hvem der forespørger Hvem forespørger?/år for oprettelse Advokater Forsikringsselskaber Myndigheder Tilskadekomne Fagforbund Andre I alt Indeks Figur 2.2 viser, hvad advokater, forsikringsselskaber og myndigheder anmoder om udtalelse om, blandt de oprettede sager i henholdsvis 2008 og Blandt forespørgslerne fra advokater udgør sagerne, hvor der spørges om tab af erhvervsevne i kombination med mén, en forholdsmæssigt større andel end fra myndigheder og særligt forsikringsselskaber. Forsikringsselskaber og myndigheder spørger i størstedelen af tilfældene om mén og kun mindre grad i kombination med tab af erhvervsevne. For alle tre parter udgør forespørgsler vedrørende erhvervsevnetabserstatning alene den mindste andel. Figur 2.2 Fordeling af oprettede sager i henholdsvis 2008 og 2014 på hvad, der spørges om fra advokater, forsikringsselskaber og myndigheder Fra 2008 til 2014 ses kun en mindre udvikling i advokaters forespørgsler, hvor forespørgsler udelukkende vedrørende mén udgør en større andel end i 2008, mens forespørgsler vedrørende ren 6

8 erhvervsevnetabserstatning udgør en tilsvarende mindre andel. For forsikringsselskaber og myndigheder ses derimod en klar tendens til, at andelen af forespørgsler vedrørende mén alene er vokset betragteligt, og at der har været et tilsvarende fald i antallet af forespørgsler om tab af erhvervsevne kombineret med mén. 2.3 Oprettede sager fordelt på sagsfamilie Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager har siden 2006 fordelt sagerne internt i sagsfamilier, som afspejler en yderligere formålsopdeling af sagerne. De store sagsfamilier udgøres af sager vedrørende mén og sager med tab af erhvervsevne, men derudover er der en yderligere opdeling på specielle sagsfamilier, herunder retssager, voldssager, revisorsager og patientskadesager. Tabel 2.3 Oprettede p-sager opgjort efter sagsfamilie 1 ( ) Sagsfamilie/år for oprettelsen AA-sager Højesteretssager Erhvervsevnetab Mén Patientskadesag Retssag Revisorsag Voldsoffersager Uoplyste I alt De store sagsfamilier, mén og erstatning for tab af erhvervsevne, udgør den største andel af sagerne med henholdsvis 68 procent og 20 procent af alle sager, hvilket afspejler den store vægt, forsikringsselskaber har blandt spørgerne. Igen fremgår også stigningen i forespørgsler vedrørende mén og det nærmest tilsvarende fald i forespørgsler vedrørende erhvervsevnetab. Figur 2.3 viser forskellen i fordelingen af sagsfamilierne på de tre store grupper af spørgere. Næsten halvdelen af advokaters forespørgsler vedrører retssager, mens 29 procent vedrører erhvervsevnetab og 15 procent mén. For myndighederne vedrører næsten alle forespørgsler voldssager, mens forespørgslerne fra forsikringsselskaberne primært vedrører udtalelser til brug for at fastlægge méngodtgørelse og dernæst tab af erhvervsevne. 1 AA-sager er sager uden cpr-nr., og revisorsager er sager med selvstændige erhvervsdrivende, som ofte involverer regnskaber og forelæggelse for revisonskonsulent 7

9 Figur 2.3 Sager fra advokater, forsikringsselskaber og myndigheder fordelt på sagsfamilier ( ) Figur 2.4 viser temaet for forespørgslen for de specielle sagsfamilier, herunder AA-sager, retssager, patientskadesager, revisorsager og voldsoffersager i hele perioden fra 2008 til Figur 2.4 Temaet for forespørgsler i de specielle sagsfamilier ( ) Retssager og revisorsager angår især forespørgsler om tab af erhvervsevne oftest i kombination med mén. I voldsoffersager vedrører mere end halvdelen af forespørgslerne rent mén og de resterende primært mén i kombination med erhvervsevnetab. 8

10 2.4 Køn og alder Det fremgår af tabel 2.4, at forespørgslerne vedrører næsten lige så mange tilskadekomne mænd som kvinder, hvor fordelingen i 2014 er henholdsvis 51 procent og 49 procent. Udviklingen i antallet af anmeldelser i perioden 2008 til 2014 viser sig ligeledes at være forholdsvis ensartet for mænd og kvinder. Tabel 2.4 Antallet af oprettede P-sager opgjort efter køn Køn/ År for oprettelse Kvinder Mænd I alt Indeks Procentvis andel kvinder 51,8 52,1 51,3 51,0 50,6 50,0 51,4 Aldersfordelingen på de tilskadekomne, som forespørgslerne vedrører, har været ret stabil i perioden , som det fremgår af tabel 2.5. Tabel 2.5 Antallet af oprettede P-sager opgjort efter alder Alder/år for oprettelse Under og derover I alt Indeks Forespørgslerne har i hele perioden primært vedrørt personer i den erhvervsaktive alder fra 27 år til 56 år, der samlet set står for 62 procent af forespørgslerne i Som det fremgår af tabel 2.5, anmodes der dog også om udtalelser vedrørende børn og ældre. Incidensen 2 er let stigende for de ældste aldersgrupper. Som det fremgår af tabel 2.6 har der været et stigende antal forespørgsler vedrørende de ældste grupper sammenlignet med 2008, mens der har været et faldende antal forespørgsler vedrørende de yngste aldersgrupper. Ved forespørgsler vedrørende tilskadekomne i den erhvervsaktive alder 27 år til 56 år har incidensen været forholdsvis stabil. 2 Antallet pr indbyggere 9

11 Tabel 2.6: Antallet af oprettede P-sager per indbyggere opgjort på alder Alder/år for oprettelse per indbyggere Under 17 3,1 3,4 3,3 3 2,7 2,8 2, ,7 11,9 11,7 11,4 9,8 10,4 9, ,5 13,7 13,7 13,3 13,9 14,1 13, ,7 13,3 13,9 12,8 12,8 15,9 14, ,4 10,8 11,8 11,4 11,4 12,3 11, ,9 6,7 6,6 7,3 8,1 8,6 67 og derover 1,7 2 1,9 1,9 2 2,4 2,6 I alt 8,7 8,4 8,5 8,1 8,0 8,8 8,4 Note: tal om befolkningssammensætning i alder er hentet fra Danmarks Statistik/Statistikbanken 10

12 2.5 Geografi Tabel 2.7 viser, at Region Midtjylland har stået for 28 procent af forespørgslerne i 2014, mens Region Hovedstaden og Region Syddanmark begge har stået for 23 procent af forespørgslerne. Endelig har Region Sjælland stået for 14 procent og Region Nordjylland for 11 procent. Overordnet set har denne fordeling ikke ændret sig i perioden 2008 til Tabel 2.7 Antallet af oprettede P-sager opgjort efter bopælsregion Hvem forespørger?/år for oprettelse Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland I alt a) Indeks Note a: I 1,9-5,4 procent af sagerne er region ikke oplyst, hvorfor disse alene tæller med i det totale antal sager. Tabel 2.8 viser antallet af anmodninger om udtalelse per indbyggere i hver af regionerne. Antallet af indbyggere fremgår af tal fra Danmarks Statistik. Når der tages højde for antallet af oprettede P-sager i forhold til befolkningsstørrelsen i de 5 regioner, har Arbejdsskadestyrelsen i 2014 modtaget flest forespørgsler vedrørende indbyggere i Region Midtjylland og dernæst Region Syddanmark. Arbejdsskadestyrelsen modtager færrest forespørgsler vedrørende indbyggere i Region Hovedstaden. Denne opdeling er den gennemgående fordeling for regionerne set over perioden fra 2008 til Tabel 2.8 Antallet af oprettede P-sager opgjort efter bopælsregion per indbyggere Regioner per indbyggere Region Hovedstaden 6,1 5,8 6,3 6 5,5 6,4 6,3 Region Sjælland 8,6 8,3 7,4 7,6 7,5 8,5 8,2 Region Syddanmark 9,9 9,1 9,7 8,7 9,1 9,7 9,1 Region Midtjylland 10 9,8 10,2 9,7 8,8 10,4 10,3 Region Nordjylland 9,4 10 9,2 8,3 8,4 10,3 8,7 I alt a) 8,7 8,4 8,5 8,1 8,0 8,8 8,4 Note a: I 1,9-5,4 procent af sagerne er region ikke oplyst, hvorfor disse kun tæller med i beregningen af det totale antal sager. Tal om befolkningssammensætning fordelt på regioner er hentet fra Danmarks Statistik/Statistikbanken 11

13 3. AFSLUTTEDE P-SAGER P-sager afsluttes med, at Arbejdsskadestyrelsen kommer med en udtalelse. I tabel 3.1 vises antallet af afsluttede sager fordelt på piskesmældsskader og andre diagnoser. Arbejdsskadestyrelsen registrerer udelukkende diagnose med det formål at kunne identificere sager om piskesmældsskader. Af tabellen fremgår det, at antallet af sager om piskesmældsskader er faldet over perioden 2008 til 2014 med 23 procent. Dertil er andelen af P-sagerne vedrørende piskesmældsskader faldet med 5 procentpoint i samme periode. Denne udvikling dækker dog over flere udsving, hvor både antallet og andelen af afsluttede P-sager vedrørende piskesmældsskader steg i 2011, og derefter faldt markant i 2012 og Tabel 3.1 Antallet af afsluttede P-sager opgjort efter diagnose og køn I alt Andet Piskesmæld I alt Indeks Andel piskesmæld Kvinder Andet Piskesmæld I alt Indeks Andel piskesmæld Mænd Andet Piskesmæld I alt Indeks Andel piskesmæld

14 Hvis man ser på antallet af afsluttede sager for henholdsvis kvinder og mænd og fordeler dem på diagnose, så fremgår det, at der er afsluttet næsten dobbelt så mange forespørgsler med diagnosen piskesmæld for kvinder end for mænd. For kvinderne har piskesmældsskaderne i 2014 udgjort 29 procent af de afsluttede P-sager, mens de for mændene har udgjort 17 procent. I tabel 3.2 bliver sager med slutdiagnosen piskesmæld opgjort på regioner. Når der ses på P-sager med diagnosen piskesmæld, viser det sig, at Region Midtjylland er den region, som har det højeste antal sager. I 2014 udgjorde antallet af sager i Region Midtjylland således 29 procent af piskesmældssager i hele Danmark, mens Region Hovedstaden udgjorde 24 procent. Tabel 3.2 Antallet af afsluttede P-sager med diagnosen piskesmældsskader opgjort på bopælsregioner Bopælsregion/År for afslutning Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland I alt a) Indeks Note a: I 1,1-3,9 procent af sagerne er bopælsregion uoplyst, hvorfor disse sager alene figurerer i summen af det samlede antal sager. Tabel 3.3 viser antallet af afsluttede piskesmældsskader per indbyggere. Her ligger Region Hovedstaden lavest og Region Midtjylland højest, hvilket har været tendensen for hele perioden fra 2008 til Tabel 3.3 Antallet af afsluttede piskesmældssager opgjort efter bopælsregion per indbyggere Regioner per indbyggere Region Hovedstaden 2 2 1,9 2,1 1,9 1,3 1,4 Region Sjælland 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 1,9 1,8 Region Syddanmark 2,2 2,7 2,5 2,8 2,5 1,8 1,8 Region Midtjylland 2,9 2,8 3 3,5 2,8 2,1 2,3 Region Nordjylland 2,3 2,8 2,9 2,7 2,3 1,8 1,9 I alt a) 2,4 2,5 2,5 2,8 2,5 1,7 1,8 Note a: I 1,7-3,2 procent af sagerne er bopælsregion uoplyst, hvorfor disse sager kun figurerer i beregningen af det samlede antal sager. 13

15 3.1. Afsluttede sager og sagsfamilie I tabel 3.4 ses antallet af afsluttede sager fordelt på sagsfamilie i perioden 2008 til 2014, hvilket Arbejdsskadestyrelsen begyndte at registrere i Tabel 3.4. Antallet af afsluttede P-sager opgjort efter sagsfamilie AA-sager Højesteretssager Erhvervsevnetab Mén Patientskadesag Retssag Revisorsag Voldsoffersager Uoplyste I alt Det samlede antal af afsluttede P-sager er stabilt set over hele perioden. Dette dækker dog over et udsving i 2011, hvor antallet af afslutninger steg og nærmest tilsvarende faldt i De to store sagsfamilier, mén og erhvervsevnetab, udgør henholdsvis 65 procent og 21 procent af det samlede antal afsluttede P-sager. I perioden 2008 til 2014 er der især sket en stigning i sager vedrørende mén, hvor sager vedrørende erhvervsevnetab er faldet. Tabel 3.4 viser ikke, hvad temaet er for forespørgslen for de specielle sagsfamilier. Tabel 3.5 opstiller derfor indholdet i forespørgslerne om udtalelse for de specielle sagsfamilier. Der indgår alle afsluttede sager i perioden 2008 til 2014 i tabellen. 3 AA-sager er sager uden cpr-nr., og revisorsager er sager med selvstændige erhvervsdrivende, som ofte involverer regnskaber og forlæggelse for revisorkonsulent. 14

16 Tabel 3.5 Antallet af afsluttede sager, fordelt efter hvad der spørges om, på de specielle sagsfamilier. Afsluttede sager 2008 til P-sagen vedrører: Andre Erhvervsevnetab Mén Mén og erhvervsevnetab AA-sager Højesteretssager Patientskadesag Retssag Revisorsag Voldsoffersager I alt I alt Af tabellen fremgår det, at AA-sager primært vedrører mén, mens Højesteretssager stort set kun vedrører tab af erhvervsevne. Patientskadesagerne har en mere ligelig fordeling, mens retssager har en overvægt af sager med tab af erhvervsevne, oftest i kombination med mén. Voldsoffersager har en overvægt af sager om rent mén og ellers i kombination med tab af erhvervsevne. 15

17 4. MÉNPROCENT OG ERHVERVSEVNETAB Mén Arbejdsskadestyrelsens méntabel er en vejledende tabel, hvilket vil sige, at Arbejdsskadestyrelsen som udgangspunkt vil følge tabellens procenter, men har mulighed for at fravige dem, når der foreligger særlige forhold. I tabel 4.1 og figur 4.1 er ménprocenterne for P-sager set under ét opgjort fra 2008 til Der ses i figur 4.1 en lille, men klar tendens i retning af faldende méngrader. Gruppen med mindre end 5 procent mén er således vokset gennem hele perioden, mens alle andre grupper af méngodtgørelser er blevet mindre. I 2008 udgjorde gruppen med mindre end 5 procent mén 19 procent af sagerne, mens den i 2014 er vokset til 33 procent. Hvis man kigger på udviklingen i andelen af sager for de højeste méngrader, er andelen af sager med en méngrad på 25 procent eller mere faldet fra 10 procent af alle sagerne i 2008 til 8 procent i Modsat er tendensen for de laveste méngrader, hvor 40 procent af alle sager i 2008 havde en mengrad på mindre end 5 procent eller 5 procent, hvilket er steget til 53 procent i Tabel 4.1 Ménprocent i P-sager Ménprocent/År for afslutning Mindre end Over I alt Indeks Grundet manuel registrering forekommer der usikkerheder vedr. denne opgørelse. Registreringspraksis er ændret fra oktober 2014, hvilket vil sikre større datasikkerhed fremover. 16

18 Figur 4.1 Procentandel afsluttede P-sager fordelt på méngrad Tabel 4.2 viser den gennemsnitlige méngrad for afsluttede P-sager. Beregningen er alene foretaget for sager, hvor der er skønnet et positivt mén. Af tabellen fremgår det, at den gennemsnitlige ménprocent i P-sagerne samlet set ikke varierer meget over perioden 2008 til Gennemsnitstallene dækker dog over en meget stor spredning i méngraderne, jf. figur 4.1. Ligeledes fremgår det af tabel 4.2, at den gennemsnitlige méngrad for piskesmældsskaderne er væsentligt lavere end for andre diagnoser. Tabel 4.2 Gennemsnitlig méngrad i afsluttede P-sager med positiv méngrad opgjort efter diagnose Gennemsnitlig méngrad/år for afslutning Piskesmældsskader Antal Gennemsnitlig méngrad Andre Antal Gennemsnitlig méngrad I alt Antal Gennemsnitlig méngrad

19 4.2 Erhvervsevnetabsprocenter Tabel 4.3 og figur 4.2 giver en oversigt over erhvervsevnetabet i P-sager fra 2008 til Der har i perioden været afsluttet et faldende antal sager med vurdering af erhvervsevnetab bortset fra i 2011, hvor der blev afviklet ekstraordinært mange udtalelser. Dertil fremgår det, at faldet er væsentligt større i 2013 og 2014 end ved de andre årgange. Fordelingen i erhvervsevnetabsprocenterne har dog ikke ændret sig væsentligt i perioden, hvor sager med erhvervsevnetab på mindre end 15 procent konstant har udgjort over halvdelen af sagerne i Tabel 4.3 Erhvervsevnetabsprocent i P-sager Erhvervsevnetab/År for afslutning Mindre end Over I alt Indeks Figur 4.2 Procentandel afsluttede P-sager om erhvervsevnetab fordelt på erhvervsevnetabsprocenten Af tabel 4.4 fremgår det, at det gennemsnitlige erhvervsevnetab har været svingende i perioden 2008 til Samlet set er det gennemsnitlige erhvervsevnetab for piskesmældsskader steget med 18

20 2 procentpoint, mens det for andre diagnose er steget med 4 procentpoint. Gennemsnitsberegningen er alene foretaget på de sager, hvor der er skønnet et positivt erhvervsevnetab, dvs. hvor procenten er 15 procent og derover. Tabel 4.4 Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent i afsluttede P-sager med positivt erhvervsevnetab opgjort efter diagnose Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent /Året for afslutning Piskesmælds skader Gennemsnitlig erhvervsevnetabs procent Antal Andre Antal Gennemsnitlig erhvervsevnetabs procent I alt Antal Gennemsnitlig erhvervsevnetabs procent

Arbejdsskadestyrelsen, Center for private erstatningssager er en uvildig myndighed som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter.

Arbejdsskadestyrelsen, Center for private erstatningssager er en uvildig myndighed som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. FORORD I 2012 vurderede Arbejdsskadestyrelsens Center for private erstatningssager i alt 4.776 erstatningssager, hvilket er 7 procent flere sager, end der blev oprettet. Godt hver fjerde sag handlede om

Læs mere

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør FORORD Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager kommer hvert år med vejledende udtalelser om især mén og erhvervsevnetab. Udtalelserne bliver brugt i private erstatningssager, altså sager

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager vurderede i 2009 godt erstatningssager.

Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager vurderede i 2009 godt erstatningssager. FORORD Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager vurderede i 2009 godt 4.700 erstatningssager. Knap 1.400 af de 4.700 sager handlede om en vurdering af piskesmældsskader. I de sager var

Læs mere

Statistik over private forespørgsler

Statistik over private forespørgsler Statistik over private forespørgsler 2001-2007 FORORD 5.000 private erstatningssager, heraf godt 1.400 sager om piskesmældsskader, blev i 2007 vurderet af Arbejdsskadestyrelsens afdeling for private erstatningssager.

Læs mere

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør FORORD I 2011 vurderede Arbejdsskadestyrelsens Center for private erstatningssager i alt 5.247 erstatningssager, hvilket er 17 procent flere sager, end der blev oprettet. Næsten hver tredje sag handlede

Læs mere

FORORD. Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater.

FORORD. Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater. Private erstatningssager - statistik 2015 FORORD Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager er en uvildig myndighed, som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. Udtalelserne

Læs mere

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør Arbejdsskadestatistik 2015 Forord Arbejdsskadestatistik 2015 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsafvikling fra 2009 til 2015. I arbejdsskadestatistikken bliver

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2010

Arbejdsskadestatistik 2010 Forord Med et stærkt fokus på at skabe den bedst mulige sagsbehandling har Arbejdsskadestyrelsen i de senere år afsluttet flere sager, end der er blevet anmeldt. I 2010 havde styrelsen en samlet tilgang

Læs mere

Arbejdsskader (Foto: Colourbox)

Arbejdsskader (Foto: Colourbox) Arbejdsskader 214 (Foto: Colourbox) Forord Arbejdsskadestatistik 214 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling fra 28 til 214. I Arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2012

Arbejdsskadestatistik 2012 Forord I Arbejdsskadestatistik 2012 giver Arbejdsskadestyrelsen en statistisk opgørelse af de sager, som er behandlet i perioden 2006-2012. I 2012 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 57.000 sager. Det er

Læs mere

Arbejdsskadestatistik bilag

Arbejdsskadestatistik bilag Arbejdsskadestatistik 2015 - bilag Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller med generel statistik... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4 Afgørelser... 6 Godtgørelse

Læs mere

Arbejdsskader Bilag

Arbejdsskader Bilag Arbejdsskader 2014 - Bilag (Foto: Colourbox) Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller over den generelle udvikling... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011

Arbejdsskadestatistik 2011 Forord Traditionen tro udgiver Arbejdsskadestyrelsen igen i år en statistisk opgørelse over de arbejdsskadesager, som styrelsen har modtaget og behandlet året forinden. Som noget nyt er arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977 2017 Nøgletal fra medlemsregisteret 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Antal praktiserende læger...4 Alder og køn...4

Læs mere

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013.

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. Forord Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 59.000 sager det højeste siden 2008. Det er

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2016

Arbejdsskadestatistik 2016 Arbejdsskadestatistik 2016 Arbejdsskadestatistik 2016 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen på arbejdsskadeområdet i perioden fra 2010 til 2016. I arbejdsskadestatistikken bliver nøgletallene

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009 ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009 ÅRETS TEMA: Psykiske sygdomme 600 Anmeldelser af psykiske sygdomme blandt kvinder 2006-2009 500 400 300 200 100 0 under 20 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

ÅRETS TEMA: Antal dage på sygedagpenge i gennemsnit året før anmeldelsen og året efter anmeldelsen. antal dage skadeår

ÅRETS TEMA: Antal dage på sygedagpenge i gennemsnit året før anmeldelsen og året efter anmeldelsen. antal dage skadeår ÅRETS TEMA: Antal dage på sygedagpenge i gennemsnit året før anmeldelsen og året efter anmeldelsen 100 90 80 70 antal dage 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 skadeår antal dage før anmeldelsen

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2017

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2017 ARBEJDSSKADESTATISTIK 2017 Forord Arbejdsskadestatistik 2017 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen på arbejdsskadeområdet i perioden fra 2011 til 2017. I arbejdsskadestatistikken bliver nøgletallene

Læs mere

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 1 Forord Der er ændret på opbygningen af sstatistikken fra arbejdsskadestatikken i i forhold til tidligere. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

I Arbejdsskadestatistik 2012 giver Arbejdsskadestyrelsen en statistisk opgørelse af de sager, som er behandlet i perioden

I Arbejdsskadestatistik 2012 giver Arbejdsskadestyrelsen en statistisk opgørelse af de sager, som er behandlet i perioden Forord I Arbejdsskadestatistik 2012 giver Arbejdsskadestyrelsen en statistisk opgørelse af de sager, som er behandlet i perioden 2006-2012. I 2012 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 57.000 sager. Det er

Læs mere

Analyse: Revisors forbehold

Analyse: Revisors forbehold FSR Danske Revisorer København, september 2011 Analyse: Revisors forbehold Analysen viser udviklingen i antallet af revisorforbehold og supplerende oplysninger 1 i danske virksomheders regnskaber i perioden

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB... 2 1.2 FÆRRE ELEVER... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 FÆRREST GF1-ELEVER I NORDJYLLAND...

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2010

Arbejdsskadestatistik 2010 1 Forord Med et stærkt fokus på at skabe den bedst mulige sagsbehandling har Arbejdsskadestyrelsen i de senere år afsluttet flere sager, end der er blevet anmeldt. I 2010 havde styrelsen en samlet tilgang

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB 1... 2 1.2 FÆRRE ELEVER PÅ GF1... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER GF1... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 HOVEDSTADEN LEVERER

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016

Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016 Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Antal anbringelser... 3 Anbringelser og opholdsdage fordelt på alder og køn... 5 Uledsagede flygtninge... 7 Anbringelsesgrundlag

Læs mere

Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende. Marts 2019

Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende. Marts 2019 Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende Marts 19 1. Resumé Analysens formål er at belyse omfanget og varigheden af psykiatriske indlæggelser, hvor patienter fortsat er indlagt efter endt

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Befolkningsbevægelser 2017 I Aalborg Kommune

Befolkningsbevægelser 2017 I Aalborg Kommune Befolkningsbevægelser 2017 I Aalborg Kommune Dato 07.05.2018 Resumé Befolkningstallet pr. ultimo dec. 2017 udgjorde 213.589 personer i alt. Befolkningstilvæksten i 2017 resulterede i 1.656 personer. Befolkningstilvæksten

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

HVEM ER EUD ELEVERNE?

HVEM ER EUD ELEVERNE? HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 INTRODUKTION... 2 1.2 TOTAL... 3 1.3 KØN... 3 1.4 GRUNDSKOLE... 4 1.6 REGION (BOPÆL)... 6 1.7 KARAKTERER... 8 1.8 FORÆLDRES UDDANNELSE...

Læs mere

Ledigheden i november 2009 på FTF-området

Ledigheden i november 2009 på FTF-området Mela - 09-1455 - 27.1.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ledigheden i november 2009 på FTF-området Ledigheden stiger fortsat også på FTF-området. Men på FTF-området øges ledigheden

Læs mere

Ledigheden på FTF-området - december 2013

Ledigheden på FTF-området - december 2013 09-1455 MELA/JEEI - 30.01.2014 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ledigheden på FTF-området - december 2013 Den generelle ledighed er svagt faldende. En tendens, som har været gældende

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2018

Arbejdsskadestatistik 2018 Arbejdsskadestatistik 2018 Indhold Forord... 2 1. Sammenfatning... 4 Ulykker... 4 Erhvervssygdomme... 4 Erstatningsudgifter... 4 2. Oprettede førstegangs arbejdsskadesager... 5 Ulykker... 6 Erhvervssygdomme...

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år)

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) ANALYSE December 218 Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) Under indlæggelse på psykiatriske afdelinger 214-217 Indhold Anvendelse af fastholdelse... 1 1. Hovedresultater... 5 1.1 Andel med

Læs mere

Status for Økonomiaftalemål i Sundhedsaftale

Status for Økonomiaftalemål i Sundhedsaftale Status for Økonomiaftalemål i Sundhedsaftale I Sundhedsaftalen 2015-18 er der fastlagt fire mål, der har afsæt i Økonomiaftalerne for 2014 og 2015. De fire mål i Økonomiaftalerne er: Færre uhensigtsmæssige

Læs mere

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

PRIVATE FORESPØRGSLER

PRIVATE FORESPØRGSLER 26. april 2007 STATISTIK OVER PRIVATE FORESPØRGSLER 2000-2006 FORORD Godt 5.000 private erstatningssager, heraf godt 1.400 sager om piskesmældsskader, blev i 2006 vurderet af Arbejdsskadestyrelsens kontor

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER FORORD Landsbyggefonden kan hermed præsentere resultaterne af fondens analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger. Analysen er udtryk for,

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 3. april 2017 Sagsnr. 2017-2372 PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 Aktid. 507161 Hovedbudskaber Antallet af praksishandler er faldet svagt i 2016, men ligger

Læs mere

Optag bachelor KUA 2014

Optag bachelor KUA 2014 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Optag bachelor KUA 0 Profil af de studerende 0--0 Forord Profilen på de nyoptagne studerende baserer sig på data trukket fra STADS torsdag den. november. Antallet

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE SOCIAL RAPPORT 2008 EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE 350 300 250 200 150 100 50 0 året før året efter 2 år efter 3 år efter 4 år efter 5 år efter 6 år efter 7 år

Læs mere

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Konkurstallet for december 2017 slog alle rekorder, hvilket bidrog væsentligt til, at antallet af konkurser i andet halvår 2017 ligger 21,5

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2016/17 viser, at: I skoleåret 2016/2017 startede ca. 66.300 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Maj 218 1. Indledning og sammenfatning I efteråret 216 viste en opfølgning på reformen af sygedagpenge fra 214, at udgifterne til sygedagpenge var højere

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2014

Tabeller fra Kulturstatistik 2014 10. juni 2014 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2014 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter sektor

Læs mere

Nøgletal fra 2018 på genoptræningsområdet

Nøgletal fra 2018 på genoptræningsområdet Nøgletal fra 218 på genoptræningsområdet KL publicerer for ottende gang en oversigt, der beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven 14 dvs. borgere der udskrives fra sygehus med

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

HVEM ER EUD ELEVERNE?

HVEM ER EUD ELEVERNE? HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 INTRODUKTION... 2 1.2 TOTAL... 3 1.3 KØN... 3 1.4 GRUNDSKOLE... 4 1.5 REGION (BOPÆL)... 6 1.6 KARAKTERER... 8 1.7 FORÆLDRES UDDANNELSE...

Læs mere

PLO Analyse Goodwill i almen praksis

PLO Analyse Goodwill i almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 30. januar 2019 PLO Analyse Goodwill i almen praksis Hovedbudskaber Antallet af praksishandler er steget i 2018 og er på det højeste niveau i ti år Antallet af praksishandler

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Psykiatrien under pres

Psykiatrien under pres 1 Psykiatrien under pres Over en årrække har det psykiatriske system i Danmark være genstand for både debat og hård kritik, ligesom en række forskellige politiske tiltag og økonomiske prioriteringer har

Læs mere

Konkursanalyse Konkurstal på ret kurs 33 procent færre konkurser i første kvartal 2017

Konkursanalyse Konkurstal på ret kurs 33 procent færre konkurser i første kvartal 2017 Konkursanalyse 217 Konkurstal på ret kurs 33 procent færre konkurser i første kvartal 217 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 216, faldt konkurstallet med 33 procent fra første kvartal 216 til 217. Konkurstallet

Læs mere

Danske Erhvervsskoler HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2015

Danske Erhvervsskoler HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2015 HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 TOTAL 4 KØN 4 GRUNDSKOLE 5 REGIOn (BOPÆL) 6 KARAKTERER 7 FORÆLDRES UDDANNELSE 9 2 INTRODUKTION I denne rapport præsenteres

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

Hjertekarsygdomme i 2011

Hjertekarsygdomme i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Medlemstal analyse opgørelse pr

Medlemstal analyse opgørelse pr Hovedbestyrelsesmøde den 14. april 2016 Bilag 2.1 30.3.2016 Medlemstal analyse 2016 - opgørelse pr. 31.12.2015 DGI s medlemsopgørelse pr. 31.12.2015 lander på 1.524.083 medlemmer i 6.351 foreninger 1.

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2014/15 viser, at: I skoleåret 2014/2015 startede knap 67.600 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2014

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2014 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2014 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.034 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2014. Det er en stigning

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

43 pct. mener at skattesystemet for lønmodtagere er enkelt, mod tidligere 48 pct. i 2010 og 50 pct. i 2088.

43 pct. mener at skattesystemet for lønmodtagere er enkelt, mod tidligere 48 pct. i 2010 og 50 pct. i 2088. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 155 Offentligt Notat Koncerncentret Borger og virksomhed Indsats og analyse 23. august 2012 Borgerne oplever øget risiko for at blive opdaget

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere