OKTOB E R N R. 3. I S S N TEMANUMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER"

Transkript

1 NU OKTOB E R N R. 3. I S S N TEMANUMMER D E T F I N A N S I E L L E A R B E J D S M A R K E D I TA L

2 Mariane Dissing, adm. dir. FA Det finansielle arbejdsmarked i tal Det finansielle arbejdsmarked er i konstant forandring og tilpasser sig løbende de skiftende behov og krav, som kunder, politikere og myndigheder stiller. Som arbejdsgiverforening er en af vores vigtigste opgaver at følge med i denne udvikling og kende relevante data om det finansielle arbejdsmarked. Vi indsamler data fra vores medlemsvirksomheder, og kan derved følge beskæftigelsen, lønudviklingen, lønniveauet, sygefraværet mv. Det bidrager alt sammen til at sikre, at de finansielle virksomheder kan træffe deres beslutninger på et oplyst grundlag. Samtidig får offentligheden et retvisende billede af sektoren og dens ansatte. I denne udgave af FA NU kan du læse en grundlæggende beskrivelse af de finansansatte netop nu. Du kan desuden læse om den seneste beskæftigelsesudvikling i sektoren og de seneste uddannelsestal samt om sektorens personaleomsætning. Der er mange oplysninger, og det er svært at lave én konklusion, der rammer sektoren bredt. Kendetegnende er dog, at der idag set i forhold til 2006 er færre finansansatte, som har et højere formelt uddannelsesniveau og er gennemsnitligt ældre. Endeligt er der også blevet færre kvinder i sektoren. Jeg håber meget, at du vil finde nummeret interessant. God læselyst. Mariane Dissing Adm. dir. FA 2

3 Profil af en finansansat Den gennemsnitlige finansansatte ser meget forskellig ud i virksomhedstyperne. Der er ca. 4 års forskel i gennemsnitsalderen for ansatte i IT-virksomheder og realkreditinstitutter. For alle typer virksomheder er der lidt flere mænd end kvinder med undtagelse af pengeinstitutterne, hvor det er omvendt. Af: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Antallet af ansatte i FA s medlemsvirksomheder falder fortsat. I juni 2014 var der ansat medarbejdere i FA s medlemsvirksomheder. Heraf er 58 pct. af medarbejderne ansat i pengeinstitutter, 22 pct. er ansat i forsikrings- og pensionsselskaber, 8 pct. i realkreditinstitutter og 7 pct. i IT-virksomheder, som har relation til finanssektoren. Resten af finansmedarbejderne er ansat i øvrige virksomheder, såsom leasing finans og investeringsvirksomheder. Ansatte i FA's medlemsvirksomheder fordelt på virksomhedstyper, % 5% 22% Forsikring og pension IT Pengeinstitutter 7% Realkredit Øvrige 58% 's kartotekstal juni 2014 Gennemsnitsalderen lavest hos realkredit Gennemsnitsalderen blandt de ansatte i den finansielle sektor var 43,6 år i maj Kvinderne er i gennemsnit lidt ældre end mændene. Gennemsnitsalderen for hhv. kvinder og mænd er 43,8 år og 43,3 år. Der er en forskel på gennemsnitsalderen hos de forskellige virksomhedstyper. I 2014 har ansatte i IT-virksomhederne den højeste gennemsnitsalder på 46,4 år. Realkreditinstitutter har den yngste gennemsnitsalder på 41,9 år. Gennemsnitsalder, ÅR Forsikring og pension IT Pengeinstitutter Realkredit Øvrige maj-06 maj-10 maj-14 3

4 Gennem de sidste 10 år er gennemsnitsalder steget mest hos IT virksomhederne og mindst hos de øvrige virksomheder. Der har været en tendens til, at gennemsnitsalderen er steget. Stigningen har dog været mest markant fra 2006 til 2010, hvorefter den er aftaget. Hos forsikrings- og pensionsselskaberne er gennemsnitsalderen faldet lidt fra 2010 til Andelen af kvinder falder Kvinderne udgør en lidt mindre andel end mændene i finanssektoren som helhed. Kvinderne udgør 49 pct. af de finansansatte. Går man bare et par år tilbage, så var det kvinderne, som udgjorde den største andel. Andelen af kvindelige ansatte er faldet i takt med, at nogle kvindedominerede stillinger er skåret ned, fx kasseassistenter, og at der er kommet flere af de mandsdominerede stillinger, såsom IT-jobs. Andel kvinder, % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Forsikring og pension IT Pengeinstitutter Realkredit Øvrige maj 06 maj 10 maj 14 Pengeinstitutterne har den største andel kvindelige ansatte med 50,4 pct. i Andelen har dog været større. I 2006 udgjorde kvinderne 54,2 pct. af de ansatte. Kun IT-virksomheder har haft en stigning i andelen af kvinder, men IT-virksomhederne har samtidig den laveste andel på 36,8 pct. i Andelen af kvinder i forsikrings- og pensionsselskaber har været så godt som uændret fra Største andel fuldtidsansatte i IT-virksomhederne Andelen af fuldtidsansatte i de forskellige virksomhedstyper adskiller sig ikke meget fra hinanden. 87 pct. af ansatte i pengeinstitutterne arbejder på fuldtid i Derved har pengeinstitutterne den mindste andel af fuldtidsansatte i sektoren. Både forsikringsog pensionsselskaber og realkreditinstitut- Andel fuldtidsansatte, % 80% 60% 40% 20% 0% Forsikring og IT Pengeinstitutter Realkredit Øvrige pension maj-06 maj-10 maj-14 Anm. Fuldtidsansatte er defineret ved 35 timer og derover. kun fastlønnede indgår i tallene 4

5 ter har 89 pct. fuldtidsansatte. IT-virksomhederne har den største andel af fuldtidsansatte på 93 pct. i Forskellen mellem pengeinstitutterne og IT-virksomhederne skyldes dels, at flere kvinder arbejder på deltid end mænd, og at der er en større andel af kvinder i pengeinstitutterne end IT-virksomhederne, dels, at der er en større andel af fuldtidsansatte kvinder i IT-virksomhederne end i pengeinstitutterne. Der har været en fremgang i andelen af fuldtidsansatte for alle virksomhedstyper, dog er den steget mest for IT-virksomhederne og øvrige virksomheder. Stigningen i andelen af fuldtidsansatte skyldes især, at der er sket en stigning i andelen af kvindelige fuldtidsansatte. Samtidigt er stigningen blevet forstærket af, at der overordnet set er sket en nedgang i andelen af kvindelige ansatte. Da hovedparten af de deltidsansatte er kvinder, har faldet i antallet af kvindelige ansatte også haft en afsmittende effekt på andelen af deltidsansatte. Andelen af fuldtidsansatte mænd har næsten været konstant for alle virksomhedstyper. Uddannelsesniveau højest hos realkredit og øvrige virksomheder For alle virksomhedstyper er ansatte med en erhvervsuddannelse fortsat den største gruppe. Der er dog en forskel på, hvor stor en andel de udgør. Hos pengeinstitutterne har ca. hver anden medarbejder en erhvervsuddannelse. Hos realkreditinstitutterne er det næsten hver tredje medarbejder. Ca. hver fjerde medarbejder har en mellemlang eller lang videregående uddannelse for hhv. forsikrings- og pensionsselskaber, pengeinstitutter og IT-virksomheder. Hos realkreditinstitutterne er der lidt flere medarbejdere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Her er det godt hver tredje medarbejder. 5

6 Uddannelsesniveau, % 80% 60% 40% 20% 0% Forsikring og IT Pengeinstitutter Realkredit Øvrige pension Grundskole Gymnasialt niveau Erhvervsuddannelser Kort videregående Mellemlang videregående Bachelor Lang videregående strukturstatistik koblet med uddannelsestal fra Danmarks Statistik. Anm: Populationen er fastlønnede medarbejdere ansat i september 2013.Tabellen oplyser færdiggjorte offentlige uddannelser. Igangværende uddannelse og privat uddannelse er ikke inkluderet. 14 pct. af forsikring- og pensionsansatte har en gymnasial uddannelse. Derved adskiller forsikring og pension sig fra pengeinstitutterne, hvor samme uddannelsesgruppe kun udgør 6 pct. Til gengæld udgør medarbejdere med en kort videregående uddannelse 17 pct. hos pengeinstitutterne og 7 pct. hos forsikring og pension. Uddannelsestallene viser kun færdiggjorte offentlige uddannelser. Uddannelser udbudt af private uddannelsesinstitutioner er ikke inkluderet i tallene. Højest gennemsnitlig månedsfortjeneste hos IT-virksomhederne Når man betragter lønniveauerne blandt de finansansatte, er der relativt store forskelle afhængigt af funktioner. Gennemsnitlig månedsfortjeneste inkl. pension for hele den finansielle sektor i Månedsfortjeneste inkl. pension, 2013 Lønmodtagere uden ledelsesansvar Forsikring og pension IT Penge- og realkreditinstitutter Øvrige 6

7 2013 er kr. for lønmodtagere uden ledelsesansvar og kr. for ledere. Der er en forskel på gennemsnitslønnen for de forskellige virksomhedstyper. Lønmodtagere uden ledelsesansvar i IT-virksomhederne og forsikring -og pensionsselskaber har den højeste gennemsnitsløn på hhv kr. og kr. i Lønmodtagere uden ledelsesansvar hos penge- og realkreditinstitutter har derimod den laveste gennemsnitsløn på kr. i Færrest medarbejdere pr. ledere i pengeinstitutterne Når man betragter ledergruppen, er der en række forskelle brancherne i mellem. En leder i et pengeinstitut har i gennemsnittet færrest ansatte under sig sammenlignet med de øvrige virksomhedstyper. En leder i et pengeinstitut har i gennemsnit 6 medarbejdere under sig, mens en leder i et forsikrings- og pensionsselskab i gennemsnit har 9 medarbejdere under sig. For ledere er tendensen den samme. Ledere i forsikrings- og pensionsselskaber og IT-virksomheder har den højeste gennemsnitsløn og penge- og realkreditinstitutter har den laveste gennemsnitsløn. Antal medarbejdere pr. leder, maj Forsikring og pension IT Pengeinstitutter Realkredit Øvrige 7

8 4 ud af 6 medarbejdere under 35 år har en videregående uddannelse Der er et markant generationsskifte i gang i den finansielle sektor. Mens en stor gruppe ældre medarbejdere med et lavt formelt uddannelsesniveau forlader finanssektoren, kommer en ny generation af højtuddannede til. Af: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Uddannelsesniveauet for hhv. de unge under 35 år og de ældre 55+ årige finansmedarbejdere, viser tydeligt, at der er sket et generationsskifte. Figuren viser, at 4 ud af 6 medarbejdere under 35 år i 2013 havde en videregående uddannelse. Hos de 55+ årige er det kun 1 ud af 6 medarbejdere, som har en videregående uddannelse. Det betyder, at 5 ud af 6 i aldersgruppen 55+ er elevuddannede eller ufaglærte. Uddannelsesniveau for finansmedarbejdere 2013 Grundskole Gymnasialt niveau Erhvervsuddannelser Under 35 år 2,4% 10,0% 19,8% 3,6% 55 år og derover 0,7% 5,6% 6,9% 13,5% 5,8% Kort videregående 5,7% Mellemlang videregående 11,2% Bachelorer 23,9% Lang videregående 27,0% 63,9% Strukturstatistik koblet med uddannelsesoplysninger fra Danmarks Statistik Anm.: Datagrundlag består af fastlønnede finansansatte. Igangværende uddannelse og privat uddannelse er ikke inkluderet. Medarbejdere med uoplyst uddannelse indgår ikke i figuren. Selvom der sker en forskydning fra erhvervsuddannelser til videregående uddannelser, så udgør medarbejdere med en erhvervsuddannelse stadigvæk en stor andel i den samlede finanssektor, hvor gruppen udgør 41,6 pct. Lægger man medarbejdere med en bachelor, kort -, mellemlang - eller lang videregående uddannelse sammen, så udgør de en tilsvarende andel på 41,4 pct. Finanssektorens uddannelsesniveau ,1% 10,0% 13,2% 14,0% 6,5% 10,5% 41,6% Grundskole Gymnasialt niveau Erhvervsuddannel ser Kort videregående Mellemlang videregående Bachelor Lang videregående Strukturstatistik koblet med uddannelsesoplysninger fra Danmarks Statistik Anm.: Datagrundlag består af alle medarbejdere. Igangværende uddannelse og privat uddannelse er ikke inkluderet. Medarbejdere med uoplyst uddannelse indgår ikke i figuren. 8

9 Beskæftigelsen falder, men ledigheden er fortsat lav Beskæftigelsen i FA s medlemsvirksomheder falder fortsat, men ledigheden blandt Finansforbundets og DFL s medlemmer er betydeligt lavere end på arbejdsmarkedet generelt Af: Seniorkonsulent Kirsten Lemming- Christensen Beskæftigelsen i FA s medlemsvirksomheder har været faldende siden 2008 og er i alt faldet med ca. 11 pct. i perioden frem til Indskrænkningerne er et resultat af krisen, men også af strukturelle ændringer i sektoren. Nogle af de strukturelle ændringer har også haft betydning for, hvordan medarbejdere i sektoren er fordelt på virksomhedstyper. Pengeinstitutter fylder mindre Størst har beskæftigelsesnedgangen været i pengeinstitutterne, hvor der pr. 1. juni 2014 var ca , eller 18 pct., færre medarbejdere end i Det kan naturligvis i et vist omfang tilskrives finanskrisen og den efterfølgende generelle økonomiske afmatning, men også den teknologiske udvikling og ændret kundeadfærd har fordret digitalisering af arbejdsgange, der tidligere krævede manuelle processer. En lille del af beskæftigelsesfaldet i pengeinstitutterne modsvares dog af en stigning i medarbejderantallet i de finansielle it-virksomheder på FA-området, hvor antallet af medarbejdere er steget med 500 personer svarende til 13 pct. fra 2008 til Ansatte i FA's medlemsvirksomheder pr. 1. juni Fordelt på virksomhedstype ÅR Pengeinstitutter Forsikringsselskaber Realkreditinstitutter It virksomheder 's medlemskartotek Anm.: Databrud fra 2007 til 2008 Øvrige virksomheder 9

10 men stadig mest Reduktionerne i pengeinstitutterne betyder, at medarbejderne herfra i 2014 udgør 58 pct. af den samlede beskæftigelse i FA s medlemsvirksomheder, mod 63 pct. i Stabil forsikrings-beskæftigelse I forsikrings- og pensionsselskaberne har beskæftigelsen være mere stabil de seneste år. Efter et lille fald i 2010, voksede medarbejderantallet igen i 2011 og 2012 og er i 2014 kun ca. 50 personer eller 0,3 pct. mindre end i Realkredit og øvrige op og ned På realkreditområdet og blandt FA s øvrige medlemsvirksomheder er beskæftigelsen gået lidt op og ned de seneste år. På realkreditområdet er 2014-beskæftigelsen lidt højere end i 2008 og blandt Øvrige er den lidt lavere. En del af ændringerne på disse områder er også af mere strukturel karakter og skyldes fx koncerninterne forskydninger mellem virksomhedstyper. Ledighedsudvikling Finansforbundet og DFL Omregnede fuldtidsledige 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 06 Juli Juli Juli Juli Juli- 10 MÅNED-ÅR 11 Finansforbundet Anm.: Opgjort som fuldtidsledige i pct. Databrud mellem marts og april 2011 Juli DFL Juli Jul Jul

11 Ledighed steget, men stadig relativ lav I takt med at beskæftigelsen i sektoren samlet set er faldet, har ledigheden blandt medlemmerne af Finansforbundet og DFL i perioden fra sidste halvdel af 2008 til primo 2013 været stigende. Efter et lille fald i første del af 2013 har den det seneste år ligget ret stabilt. Sammenlignet med dagpengeforsikrede lønmodtagere generelt, er finansledigheden fortsat på et relativt lavt niveau. I juli måned lå ledigheden blandt Finansforbundets medlemmer således på 2,8 pct. og blandt DFL s på 1,7 pct. Generelt var ledigheden blandt alle dagpengeforsikrede på samme tidspunkt 4,6 pct. 11

12 Flere forlader sektoren end der kommer nye til. Personaleomsætning og beskæftigelsesudvikling hænger tæt sammen. Da den samlede finansbeskæftigelse fortsat falder, er personaleomsætning målt på afgangen fortsat højere end tilgangen. Af: Seniorkonsulent Kirsten Lemming- Christensen Personaleomsætningen kan opgøres enten på afgangen af medarbejdere eller på tilgangen af medarbejdere hhv. fra og til koncerner eller virksomheder. I en tid med indskrænkninger af den ene eller anden årsag, ligger afgangen naturligvis højere end tilgangen af medarbejdere. Og sådan har det med undtagelse af enkelte perioder været i finanssektoren samlet set siden sidste halvdel af Niveauskifte med krisen Med finanskrisens indtog og den efterfølgende generelle afmatning, skiftede tilgangen af nye medarbejder til virksom- heder og koncerner omfattet af overenskomsten på penge- og realkreditområdet til et betydeligt lavere niveau omkring 8-9 pct. mod de pct. den havde ligget på i de forudgående år. Afgangen derimod ændrede sig ikke voldsomt trods nedskæringer, fusioner mv., men forblev omkring pct. med enkelte udsving i hver retning. Udviklingen skyldes formentlig, at finansmedarbejderne, set i lyset af krisen, der generelt medførte færre jobåbninger, har holdt lidt bedre fast i deres jobs. Dermed foranledigede de ikke selv personaleomsætning. Omvendt blev afgangen af medarbejdere holdt oppe af reduktionerne, men også af fusioner og virksomhedsovertagelser, der fører til jobskifte for mange medarbejdere ad gangen. Personaleomsætning, penge- & realkreditområdet Kernemedarbejdere 15% 10% 5% 0% Nov. 05- nov. 06 Nov. 06- nov. 07 Nov. 07- nov. 08 Nov. 08- nov. 09 Nov. 09- nov. 10 Nov. 10- nov. 11 Nov. 11- nov. 12 Nov. 12- Nov. 13 Maj 13- Maj 14 MÅNED ÅR Afgang Tilgang 12 12

13 Forskellige tendenser områder imellem På forsikringsområdet har udviklingen været lidt anderledes. Her blev krisen startskuddet til lavere personaleomsætning både for så vidt angår afgang og tilgang. Andelen af fratrædelser såvel som andelen af nyansættelser havde været stigende i årene forud og med flere ansættelser end fratrædelser. Fra november 2007 til november 2008 var tilgangen af nye medarbejdere helt oppe på 18 pct. Derefter faldt både andelen af ansættelser og andelen af fratrædelser til et betydeligt lavere niveau omkring pct. I alle de årlige opgørelsesperioder siden har de gennemsnitlige afgangsrater ligget over de gennemsnitlige tilgangsrater, omend i nogle år kun marginalt. Personaleomsætning, forsikringsområdet Kernemedarbejdere 15% 10% 5% 0% Nov. 05- nov. 06 Nov. 06- nov. 07 Nov. 07- nov. 08 Nov. 08- nov. 09 Nov. 09- nov. 10 Nov. 10- nov. 11 Nov. 11- nov. 12 Nov. 12- Nov. 13 Maj 13- Maj 14 MÅNED ÅR Afgang Tilgang Personaleomsætningen er højest blandt mænd Både på penge- og realkreditområdet og på forsikringsområdet gælder, at personaleomsætningen er højere blandt mænd end blandt kvinder. Det gælder både, når man kigger på afgang og tilgang. Personaleomsætning opdelt på køn Kernemedarbejdere, maj 2013-maj % 10% 5% 0% Penge- & realkreditområdet Forsikringsområdet Penge- & realkreditområdet Forsikringsområdet Afgang Tilgang Kvinder Mænd 13

14 FA N U OKTOB E R 2014 Finans-dag på ITU Finans-dag på ITU Vi sætter strøm til finans IT-universitetet i København (ITU) og FA holder den 31. oktober 2014, kl , en Finans-dag for it-studerende fra hele landet på ITU. På dagen vil du kunne møde en lang række virksomheder fra den finansielle sektor. Kom og hør: Professor Roman Beck, ITU: Winners, Losers, Banks. Chefkonsulent Bo Tolstrup Christensen, Danske Bank: Mobile Pay det enelige opgør med kontanter. Underdirektør Preben Amsinck, Nykredit: Grunddataprojektet. Kompetenceleder Jan Larsen og studentermedhjælper Melissa Azari, Topdanmark: Arbejdsprocesser og IT i Topdanmark. Kristian Hjort Madsen, direktør for Drift og Arkitektur i BEC: Fremtidens bankplatform: strategisk it-innovation i BEC. Mads Vangsø er moderator på dagen. Kl vil FA og ITU beværte et lille netværksarrangement med lidt at drikke i Scroll Bar. Det hele foregår i Aud. 1 og Atrium på ITU, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S. Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmelding. Vi ses til Finans-dag på ITU 31. oktober

15 NYT FRA FA Ændringer i medlemskredsen Pr. 31. oktober 2014 udtræder Swedbank Card Services - Danmark, filial af Swedbank Card Services AB, Sverige som følge af fusionen med Swedbank Pr. 1. oktober 2014 har FA 186 medlemmer. Sekretariatet: Seniorkonsulent Charlotte Enevoldsen er fratrådt pr. 30. september

16 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 211 1 Beskæftigelsesundersøgelse 211 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge og realkreditsektoren bliver fortsat mindre 4 Status quo hos forsikrings-

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesudvikling Beskæftigelsen i finanssektoren har været faldende siden 2008, og den forventes fortsat at falde frem mod udgangen af 2016. Med et forventet fald

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

3F s ledighed i december 2011

3F s ledighed i december 2011 Sep Sep Sep sep sep Formandssekretariatet Den 11. januar 2012 AV/ (tlf. 88 92 04 56) 3F s ledighed i december 2011 Ledigheden er faldet med 800 personer I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Faktaark: Ledelsesgabet mellem kønnene er fortsat stort

Faktaark: Ledelsesgabet mellem kønnene er fortsat stort Marts 2014 Faktaark: Ledelsesgabet mellem kønnene er fortsat stort I samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har Djøf foretaget en analyse af forskellen på mænds og kvinders chancer for at blive

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet Vi søger resultater som 2 gavner begge parter Om OK14 indtil nu 9 Finanslønninger er stadig 3 højere end i resten af samfundet Køreplanerne for OK14 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA d ec em b er 2013

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte De længst uddannede lever år mere end de ufaglærte Levetiden for de pct. af danskere med de længste uddannelser er mere end seks år længere end for de pct. af danskerne med mindst uddannelse. Tilsvarende

Læs mere

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt It-kompetencer 61 6. It-kompetencer Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år. 4-6 4 Procent 3 35 4 1 17 16 15 1 1 7 7 7 7 8 5 6 7 4 Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig

Læs mere

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint.

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint. Marts 2017 Der er fortsat store forskelle på kvinder og mænds lederchancer Djøf har på baggrund af Danmarks Statistiks registre foretaget en analyse af kvinder og mænds sandsynlighed for at blive leder.

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2017

Djøf Privats lønstatistik 2017 Djøf Privats lønstatistik 2017 01.11.2017 Lønstigning på 2,9 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 2,9 pct. fra september 2016 til september 2017. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE 17. marts 2008 af Kristine J. Pedersen direkte tlf. 33557727 og Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE Fra 2005 til 2006 var der flere beskæftigede, der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I DETAILHANDELEN OG NORDJYLLAND

UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I DETAILHANDELEN OG NORDJYLLAND 0 UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I DETAILHANDELEN 2001-2010 OG 2009-2010 NORDJYLLAND Indledning Detailhandelen er en vigtig branche for mange, fordi de her får deres første arbejdslivserfaringer f.eks. som

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 19. NOVEMBER 2014 En gang årligt er FA forpligtet til via et protokollat i overenskomsten, at udlevere lønstatistik fordelt på jobfunktioner og køn. Statistikken blev for første

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR \\1651-FS-0\VOL2\BRUGERE\GS\jan-feb-2003\ae-hk-mw.doc 1 Af Martin Windelin, direkte tlf.: 33557720 16.01.2003 Resumé: IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR Ifølge de mest aktuelle beskæftigelsestal

Læs mere

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere.

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere. A nalys e Langdistancependlere Af Nadja Christine Andersen Denne analyse belyser, hvilke karakteristika langdistancependlere har og om deres pendlingsmønstre er vedvarende over tid er langdistancependling

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet 17. februar 2009 Specialkonsulent Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 77 20 Mobil tlf. 42 42 90 18 Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 Mobil tlf. 40 25 18 34 Resumé: 275.000 danskere uden økonomisk

Læs mere

Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark

Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark De Økonomiske Råd pegede i deres efterårsrapport 2016 på, at forskellene i erhvervsindkomsterne har været stigende, særligt i årene efter krisens start i 2008.

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Det er forholdsvis stor forskel på ledigheden mellem de forskellige uddannelsesgrupper i Danmark. Ledigheden er næsten pct. blandt ufaglærte,

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct. Djøf Privats lønstatistik 2015 6.11.2015 Lønstigning på 3,1 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,1 pct. fra september 2014 til september 2015. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Af Asger Hyldebrandt Pedersen Fra 2006 til 2007 var der 15 pct. færre deltagere på produktionsskolerne. Alderen på startende elever faldt. Tæt på én ud af

Læs mere