! " # $ %%$ $ ) ) ! ) '(% + /''(! + ) '(( %% '(( 01 * + + ) + %% '(' '(/ +! % / '(' %% ! %.2!! '((! &!! ) '(( " $ '((3- ) 4!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! " # $ %%$ $ ) ) ! ) '(% + /''(! + ) '(( %% '(( 01 * + + ) + %% '(' '(/ +! % / '(' %% ! %.2!! '((! &!! 0+ +. ) '(( " $ '((3- ) 4!"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Etnisk Erhvervsfremme 1. april december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region M idtjylland(rm ) Regional U dvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson:Bent M ikkelsen Etnisk Erhvervsfremme Væ ksthus M idtjylland Åbogade Aarhus N Kontaktperson:Erik Krarup CVR: Jyske Bank Resumé Etnisk Erhvervsfremme skal fremme etablering,overlevelse og væ kst for nydanske ivæ rksæ t- tere og virksomhedsejere. D esuden skal Etnisk Erhvervsfremme arbejde på løbende at igangsæ tte initiativer rettet mod de forskellige segmenter af nydanskere med henblik på at fremme ivæ rksæ tteriet og øge innovationsniveauet i nydanske virksomheder. Etnisk Erhvervsfremme er en udmøntning af regeringsgrundlaget M ulighedernes samfund VK regeringen III,november Etnisk Erhvervsfremme etableres med både en central enhed og en ræ kke lokale enheder. D en centrale enhed har til opgave at lede projektindsatsen og opsamle og koordinere videnopsamling/-spredning,netvæ rk m.v. samt i øvrigt at profilere og positionere indsatsend en centrale enhed indlejres hos Væ ksthus M idtjylland. N æ rvæ rende resultatkontrakt omfatter den centrale enhed. R egionalu dvikling Skottenborg 26,8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts 2012! " # $ %%$ & '((% '(( $ ) ) ) '((*! ) '(% + '( &, '(( '(('(-. '(''(' $ /)'((/('( /''(! + /('(' ) '(( %% '(( 01 * + + ) '('! + %% '(' '(/ +! % / '(' %% 01 )!! %.2!! '((! &!! ) '(( " $ '((3- ) 4!"-3 # 5"- #

3 & )*"6, # 7 8!1 ) $ '( 5 "'( #+ 5 "'' #! "', #+ * "/' #9"/3 #: ", # ) ",( #+ 5 "; #+ < )"( #+ ", #9%=>+ "? #%=>3- : ";' # $ '('%=>+ "-? #= + "- #%=> + + "3/ # #$% $ '(( %%! + ) "# $ ) "+ # #$! & ) '((!'(! ) &4! %%!< &4 '(+ % ) +!! '( *'(' &4 $6 '(' &4! ) '( ). + 1 ) '( + + +! $ < ) '(0 9! + + '( */

4 & & 2> A'3'( + >'; 2> A : *91: : & '3'( ),( " # '(% & '( + ) %% < : $:1! ' B4 B%8 / < 3 < > ), 5&CD2B *42B * - E 8B :FG9 6 D8!F1 ; <8:1 < + %% 0 4 1% ** 4 5 < 8! ' 2& $ / * "! + + 1# 3 <&"> $ ) D # & + $ +.'( '( >) '(' < 8! " $ '((+ ) 0 + "'( - # $ '(+ ) 0 + " H #) " # $ '(' I )'(' *3

5 ) &!! I 0 - = - % + + "%=># = ;'( : 91 $! % <! $ '(' + + & < % IE% > +IE% 3- '(> '(' %=>"% + + # ;'( *9: : >!%=>) 3-'(0J*! $ J? : :.. ;/ + + +) 0*:1K*: &!: = $ 3- '('$ ) : * : ; '(' $ %=> '(< + + : + J % G89J '('? '(' % :! + $ + ) +! *,

6 ) +%=> : " + : * #9%=> + + * %=> ) %% % ) 9*: : + + ) ) 3-'(' % ) + ) L + + # & ) '( %% % > %! ) 4 /( '(' % > +! ) '( 4 %%.. 9 ) %% %% ) ) + + "%=># % & &4! 4 G G ) & ) + $ > $! %% & %% 1+4! +! %% > '('!! *-

7 '* M ål1 Effekter R esultatkrav M ålem etode O pfølgning R esultatkrav 1.1 Alle modtagere af vejledning Etnisk Erhvervsfremme (EE) skal registreres med CPR/CVR etablere et måle- og evalueringssystem,der giver de lokale enheder mu- nummer lighed for at måle og evaluere indsatsen. EE skal sikre registrering af alle modtagere af vejledning i de lokale enheder. D eltagerne registreres med de nødvendige data for effektmåling. R esultatkrav 1.2 M ålingen heraf skal indgå i EE skal arbejde for at sikre,at : evalueringen af projektet. 70% af de nye indvandrervirksomheder er i kontakt med erhvervsservicesystemet 65% af de vejledte ivæ rksæ t- tere overlever målt efter 3 år R esultatkrav 1.3 M ålingen heraf skal indgå i D er skal gennemføres effektmåling af evalueringen af projektet. de deltagende ivæ rksæ ttere i forhold til deres udvikling,således at der som minimum måles på performance i : Omsæ tning Indtjening Beskæ ftigelse Eksport Ivæ rksæ tterne skal have en 10% højere væ kst på de næ vnte parametre end øvrige indvandrervirksomheder R esultatkrav 1.4 M ålingen på branchefordeling EE skal bidrage til at der sker en højere grad af branchespredning for de jektet. indgår i evalueringen af pro- etniske ivæ rksæ ttere,der har modtaget vejledning end den aktuelle generelle branchespredning. M ål2 Ydelser - U dvikling af et registeringsog målesystem for EE gennemført og herefter start på registrering. CRM - registreringen i løbet af 2011 har væ ret en udfordring for nogle af enhederne. - D ag med opfølgning på de lokale enheders registreringspraksis og datadisciplin er afholdt G ennemførelse af ekstern evaluering er planlagt i perioden marts-maj 2013 G ennemførelse af ekstern evaluering er planlagt i perioden marts-maj 2013 G ennemførelse af ekstern evaluering er planlagt i perioden marts-maj 2013 R esultatkrav M ålem etode O pfølgning *6

8 R esultatkrav 2.1 EE skal indsamle,bearbejde og formidle viden om nydanske ivæ rksæ t- tere til både det offentlige erhvervsservicesystem og til den private rådgiversektor Videnformidlingen sker både via centrets hjemmeside og via møder, konferencer og netvæ rksarrangementer. D er skal gennemføres en årlig konference og minimum 6 temamøder/netvæ rksarrangementer Antal vidensprodukter og antal møder,konferencer m.v. - U dvikling af hjemmeside gennemført september U dvikling af to typer nyhedsbreve :Vejledere og ivæ rksæ ttre gennemført M ålgruppeundersøgelse gennemført U dvikling af vidensportal på hjemmeside gennemført U dgivelse af publikation Best Praxis til vejledere - U dvikling af engelsk subsite på hjemmeside gennemført U dvikling af engelsk nyhedsbrev U dvikling af engelsk profil på Facebook EU PI-netvæ rksmøde afholdt d U nge-netvæ rksmøde afholdt d EU PI-event for ivæ rksæ ttere og virksomhedsejere afholdt d EU PI-netvæ rksmøde afholdt d EU PIuge 46 arrangement for ivæ rksæ ttere afholdt EU PI-netvæ rksmøde d U nge-netvæ rksmøde d N etvæ rksmøde i samarbejde med Fredericia H avn og Kommune d N etvæ rksmøde i samarbejde med H olstebro Kommune Fem lokale netvæ rksmøder i samarbejde med Aalborg,Aarhus,Odense,Slagel- *;

9 R esultatkrav 2.2 EE skal udvikle og formidle ny viden ved at ivæ rksæ tte metodeudvikling og pilotprojekter. U dviklingen kan ske i samarbejde med de lokale enheder. Ved projektets afslutning skal der væ re udviklet nye vejledningsydelser til alle fire målgrupper. R esultatkrav 2.3 EE skal sikre,at vejlederne i de seks lokale enheder tilbydes og deltager i kompetenceudviklingsforløb D er skal gennemføres minimum 2 årlige kompetenceudviklingsforløb for de seks lokale enheder. Antal pilotprojekter Antal forløb og antal deltagere se og København afholdt i perioden april-september N ational konference afholdt d. 24,5, N etvæ rksmøde afholdt for H orsens Kommune maj Temaarrangement for Integrationsrådet afholdt for H elsingør Kommune februar Regional konference i Århus afholdt d Regional konference i Slagelse afholdt d N etvæ rksmøde for interesserede kommuner i Region H ovedstad d. 29. november U nge projekt målrettet produktions- og erhvervskoler igangsat sammen med enhederne i Aarhus, Odense,København og Vejle - EU PI(Engelsk-talende udenlandske potentielle ivæ rksæ ttere) projekt igangsat sammen med enhederne i København,Slagelse,Odense,Aarhus og Aalborg Kompetencedage afholdt i 2010: - To netvæ rksmøder (et med 20 deltagere + et med 16 deltagere) Kompetencedage afholdt i 2011: - Tre netvæ rksmøder (to med 12 deltagere + et med seks deltagere) - To kompetencedage (med hver 12 deltagere) *?

10 D er er i 2012 igangsat praktik/følordninger mellem de lokale enheders vejledere. D er er også planlagt to kompetencedage i maj. R esultatkrav 2.4 EE skal etablere sæ rligt målrettede initiativer,såsom rollemodeller,netvæ rks- og mentorordninger R esultatkrav 2.5 EE skal markedsføre centeret og dets ydelser over for de forskellige målgrupper for EE både gennem differentieret målgruppekommunikation og gennem anvendelse af et rollemodel- og ambassadørkorps. D er skal udarbejdes en kommunikationsstrategi og en markedsføringsstrategi for EE. Antal rollemodeller Antal deltagere i netvæ rks- og mentorordninger Begge strategier forelæ gges Region M idtjylland M ål3 Organisering - Centret har levet op til sin resultatkontrakt for med 8 rollemodeller og 5 ambassadører,der er blevet er rekrutteret. - M en centret har ikke væ ret i stand til at motivere de lokale enheder til at etablere mentorordninger. D et er kun sket i meget begræ nset omfang med 20 mentorordninger. - På en kompetencedag vil enhederne blive undervist i etablering af mentorordning af Foreningen N y- danskers erfarne konsulent på området. Strategi for Kommunikation og branding er forelagt og godkendt Region M idtjyllands styregruppemedlem R esultatkrav M ålem etode O pfølgning R esultatkrav 3.1 Art og omfang af samarbejdsrelationer og strukturer be- EE skal sikre koordinering og samarbejde med det eksisterende erhvervsfremmesystem. D er skal etableres porteringer skrives i de halvårlige afrap- samarbejdsstrukturer aktørerne imellem,bl.a. i form af resultatkontrakter,samarbejdsaftaler o.lign. - Indgåelse af resultatkontrakter med de lokale enheder per 15. oktober Indgåelse af resultatkontrakter med de lokale enheder 2012 per 1. januar H alvårlige afrapportering er *(

11 R esultatkrav 3.2 EE skal sikre inddragelse og samarbejde med de private rådgivere,blandet andet i forbindelse med rådgivning af de etniske ivæ rksæ ttere. R esultatkrav 3.2 EE skal skabe samarbejde og netvæ rk mellem de aktører,der arbejder med etnisk erhvervsfremme i bred forstand. D er skal som minimum halvårligt gennemføres aktiviteter med henblik på at styrke samarbejdet og netvæ r- ket. Art og omfang af samarbejdet dokumenteres i de halvårlige afrapporteringer. Art og omfang af aktiviteterne dokumenteres i de halvårlige afrapporteringer M ål4 Ressourcer gennemført af de lokale enheder per , og Ved indgåelse af resultatkontrakter med de lokale enheder per 1. januar 2012 forpligter enhederne sig til at registrere og blive målt på henvisningsprocenten til private rådgivere i H alvårlig afrapportering fra de lokale enheder per og dokumenterer gennemførte netvæ rks- og samarbejdsaktiviteter. R esultatkrav 4.1 R esultatkrav M ålem etode O pfølgning EE er ansvarlig for at tilvejebringe den øvrige finansiering i henhold til ansøgningen. R esultatkrav 4.2 osv. Væ ksthus M idtjylland leverer administrativ assistance til EE. /9M Finansieringen er tilvejebragt i henhold til ansøgningen på næ r med deltagelse af Region Syddanmark. D er arbejdes på at etablere et projektsamarbejde efter regionens eget ønske. Væ ksthus M idtjylland har i perioden leveret administrativ assistance. TA B EL 1 - D ET A KTU ELLE B U D G ET *

12 Projektledelse og administration Udgifter til undervisning Øvrige udgifter Konsulentydelser Revisionsudgifter Total Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Socialfonden Erhvervsstyrelsen Total TA B EL 2 A FR EG N ED E U D G IFTER O G M O D TA G ET FIN A N SIER IN G UDGIFTER 1/ / / / / / / / Forbrug pr AFREGNEDE UDGIFTER Udgifter til projektadministration Projektledelse , , , , ,97 Administrativt personale , , , , ,88 Uddannelse af personale , , , ,00 Husleje , , , , ,53 Annoncering og erfaringsudveksling , , , , ,81 Evaluering , ,20 Rejser, kost og logi , , , , ,94 Afskrivninger , , , , ,00 Materialer og forbrugsartikler , , , , ,57 Ikke refunderbar moms , , , , ,01 Ekstern konsulentbistand , , , , ,00 Revisionsudgifter 6.372, , , ,00 Samlede udgifter , , , , ,91 INDGÅET PR MODTAGET FINANSIERING Pr Erhvervs- og Byggestyrelsen , , ,62 *'

13 Socialfonden , , ,64 Samlet finansiering , , ,26 TA B EL 3 - FO R SLA G TIL N YT B U D G ET H vis operatøren har forslag tilæ ndringer af budgettet,udfyldes nedenstående skem a m ed nyt forslag tilbudget for hele projektperioden. B udgetæ ndringer skalefterfølgende godkendes skriftligt af R egion M idtjylland for at væ re gyldige. Forslag til nyt budget pr. 1. marts dobbeltklik for at udfylde skemaet Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts dobbeltklik for at udfylde skemaet */

Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer:1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætterprogram for Vækstiværksættere 1. januar 2008 31. december 2009 Journalnummer:1-33-76-125-07 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r M ) Regional U dvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætterprogram for Vækstiværksættere. 1. januar 2008 31. august 2010 Journalnummer: 1-33-76-125-07

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætterprogram for Vækstiværksættere. 1. januar 2008 31. august 2010 Journalnummer: 1-33-76-125-07 Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætterprogram for Vækstiværksættere 1. januar 2008 31. august 2010 Journalnummer: 1-33-76-125-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme Slutevaluering

Etnisk Erhvervsfremme Slutevaluering Center for Etnisk Erhvervsfremme Etnisk Erhvervsfremme Slutevaluering April 2013 Indhold Indledning... 3 1 Resumé af konklusioner og anbefalinger... 4 2 Initiativet Indsats og relevans... 8 2.1 Baggrund...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Resultatkontrakt Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling 1. januar 2012 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætterprogram for Vækstiværksættere. 1. januar 2008 31. december 2009 Journalnummer: 1-33-76-125-07

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætterprogram for Vækstiværksættere. 1. januar 2008 31. december 2009 Journalnummer: 1-33-76-125-07 Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætterprogram for Vækstiværksættere 1. januar 2008 31. december 2009 Journalnummer: 1-33-76-125-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29. Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 1-33-76-23-15-11 Start- og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

! " # " "! $ %! " "&'() * +,! ) " " -.-- $

!  #  ! $ %!  &'() * +,! )   -.-- $ Resultatkontrakt Vedrørende Interaktiv prioritering og planlæ gning af el-forbrug. 01.09.2011 01.06.2010-30.12.2011 Journalnum m er: 1-33-76-23-25-10 Kontraktens parter Region M idtjylland(r M ) Regional

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

midt regionmidtjyiland

midt regionmidtjyiland midt regionmidtjyiland Resultatkontrakt Vedrørende Future Food Innovation -Megasatsning fødevarer 18. december 2009-28. februar 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-18-09 Kontraktens parter Region: Operatør:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav

1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Resultatkontrakt Vedrørende Frem tidens landsby P rojekt:b ørnebondegård H orsens Kontraktens start:5. april2011 Kontraktens slut:1. juli 2014 Journalnum m er:1-33-76-23-15-10 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2010 Projekt slut dato: 31-12-2012 Bevilling A: Sjælland: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Konsortiestruktur, bilag

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fødevarenetværksprojekt under det midtjyske program for Grøn Vækst: Smagen i Centrum

Resultatkontrakt. Vedrørende Fødevarenetværksprojekt under det midtjyske program for Grøn Vækst: Smagen i Centrum Resultatkontrakt Vedrørende Fødevarenetværksprojekt under det midtjyske program for Grøn Vækst: Smagen i Centrum Tidligere kaldet: Midt i Midt - vækst og udvikling for midtjyske fødevareproducenter Projektperiode:

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere