PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER"

Transkript

1 PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag for egen regning 7 Overgang fra anden pensionsordning og indskud 8 Pensionskassens ydelser 9 Alderspension 10 Alderssum 10A Aldersforsikring 11 Børnepension ved alderspensionering 12 Midlertidig bidragsfritagelse under sygdom 13 Invalidepension 14 Børnepension ved invalidepensionering 15 Gruppedækning ved død, invaliditet og kritisk sygdom 16 Børnepension ved dødsfald 17 Bidragsfri dækning 18 Hvilende medlemskab 19 Overførsel til anden pensionsordning 20 Kontant udtrædelsesgodtgørelse 21 Pensionens udbetaling 1

2 22 Pensionens personlige karakter 23 Pensionsbidrag kontra pensionsydelser 24 Beskatningsgrundlag 25 Beregningsregler 26 Forsikringsteknisk status 27 Beregning af udtrædelsesgodtgørelser 28 Tvister 29 Tavshedspligt 30 Ændring af pensionsregulativet 31 Ikrafttræden 32 Overgangsregler Bilag 1 Bonusregulativ 1 Almindelige bestemmelser 2 Bonusgrupper 3 Bonusbeløb 4 Beregning af bonusbeløb 5 Anvendelse af bonus 6 Fastsættelse af bonusparametre 7 Ikrafttræden 2

3 PENSIONSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER Generelle bestemmelser Medlemmet modtager ved optagelse i Pensionskassen en pensionsoversigt med tilhørende informationsmateriale, der beskriver, hvilke ydelser medlemmet er omfattet af samt regler for udbetaling mv. Medlemmet vil herefter hvert år modtage en pensionsoversigt. For medlemskabet gælder Lov om Forsikringsaftaler og dansk rets almindelige regler, med mindre andet er bestemt i pensionsoversigten eller i Medlemmernes rettigheder og pligter. 1 Medlemskabets ikrafttræden Medlemskab af Pensionskassen træder i kraft fra det tidspunkt, hvor pensionsordningen i henhold til overenskomst, aftale eller lign. udgør en obligatorisk del af ansættelsesforholdet. Hvis medlemmet på det i stk. 1 nævnte tidspunkt er ansat i fleksjob, bliver medlemmet optaget med dækningsmæssige begrænsninger jfr. 13 stk Oplysningspligt Ethvert medlem og andre, som er berettiget til pensionsydelser fra Pensionskassen, er forpligtet til på opfordring skriftligt at give oplysninger vedrørende forhold, som af Pensionskassen skønnes at være af betydning. Hvis nogle af de til Pensionskassen afgivne oplysninger er urigtige, gælder Forsikringsaftaleloven, hvorefter forsikringsdækningen helt eller delvist kan bortfalde. 3 Medlemmer Som medlemmer af Pensionskassen optages Farmakonomer. Herudover kan andre personalegrupper optages efter beslutning i bestyrelsen. Medlemskabet bevares ved pensionering, ved hvilende medlemskab, betaling for egen regning, ved bidragsfri dækning og ved bidragsfritagelse. Medlemmerne hæfter ikke personligt for Pensionskassens forpligtelser. 4 Medlemsoptagelse Ved optagelse i Pensionskassen eller ved genoptagelse af bidragsbetalingen efter mere end 12 måneders afbrydelse skal ethvert medlem afgive en helbredserklæring 3

4 på tro og love, jf. dog 17, stk. 3. Såfremt Pensionskassen skønner det nødvendigt, skal der desuden fremskaffes yderligere helbredsoplysninger. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Bidragsforhøjelser eller indskud, der indebærer en risikostigning på mere end 25 pct., betinges af afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger, med mindre bidragsforhøjelsen følger af en kollektiv aftale, der omfattes af 3. Medlemmer, som af helbredsmæssige grunde ikke kan optages/genoptage bidragsbetalingen i Pensionskassen på normale vilkår, optages med klausul om, at de i tilfælde af invaliditet og/eller dødsfald på grund af den/de lidelse(r), de har ved optagelsen/genoptagelse af bidragsbetalingen i Pensionskassen, kun kan få de pensionsmæssige ydelser, som medlemmets pensionsopsparing i Pensionskassen berettiger til. Manglende afgivelse af helbredsoplysninger medfører, at medlemmet kun kan få de pensionsmæssige ydelser, som medlemmets pensionsopsparing i Pensionskassen berettiger til. Hvis senere helbredsoplysninger efter en lægelig og aktuarmæssig bedømmelse betinger det, kan klausulen, jf. stk. 3 eller stk. 4, ophæves eller forlænges. Ved indtræden i Pensionskassen i forbindelse med stillingsskift og overførsel af udtrædelsesgodtgørelse fra en anden obligatorisk pensionsordning med løbende udbetalinger skal der afgives helbredsoplysninger efter stk Hvis der ved optagelsen i den tidligere pensionsordning allerede er afgivet helbredsoplysninger af mindst samme omfang som nævnt i stk. 1, lægges disse dog til grund for afgørelsen af, om medlemmet kan optages på normale vilkår. Sker optagelse efter mere end 1 år fra ophør af bidragsbetaling til den tidligere pensionsordning, skal der afgives ny helbredserklæring, og stk. 1-5 finder i øvrigt anvendelse. Pensionskassen betaler udgifterne til de erklæringer, journaludskrifter og attester, som Pensionskassen indhenter fra læger, hospitaler eller andre institutioner i sundhedssektoren, samt medlemmets dokumenterede rejseomkostninger i forbindelse med lægelige undersøgelser pålagt af Pensionskassen. 5 Pensionsbidrag Pensionsbidragets størrelse og indbetaling fastsættes i overensstemmelse med reglerne i de indgåede overenskomster/ansættelsesvilkår. Hvis et medlem ændrer arbejdstid således, at pensionsbidraget efter stk. 1 formindskes, har medlemmet ret til at meddele Pensionskassen, at det for egen regning ønsker at indbetale et supplerende pensionsbidrag, således at der ikke sker nogen formindskelse af det samlede pensionsbidrag. Såfremt der er gået mere end 3 måneder fra ændring af arbejdstiden, kan Pensionskassen kræve nye helbredsoplysninger. I øvrigt finder 6 anvendelse. 4

5 Pensionsbidraget forfalder månedsvis bagud. Indbetalingen af pensionsbidrag ophører ved lønophør eller med udgangen af den måned, der ligger umiddelbart forud for pensioneringen. Et medlem kan vælge at indbetale ekstraordinære pensionsbidrag. Ekstraordinære bidrag kan maksimalt bringe pensionen op på en af bestyrelsen fastsat grænse. 6 Betaling af pensionsbidrag for egen regning Et medlem kan vælge at betale pensionsbidrag for egen regning. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler om pensionsbidragets størrelse. Pensionsbidraget forfalder månedsvis bagud, første gang for den måned, hvor valget efter stk. 1 har fundet sted. I tilfælde, hvor medlemmet ophører med at betale for egen regning uden straks at tiltræde en stilling, som medfører indbetaling af pensionsbidrag til Pensionskassen, eller overgår til pension, forholdes i overensstemmelse med 17 eller 18. Bidragsbetalingen kan fortsættes for et medlem på trods af overgang til en anden ansættelse, hvortil der er knyttet en obligatorisk pensionsordning med løbende pensionsudbetaling, når en helbredsbedømmelse har medført afslag på optagelse af medlemmet i den ny pensionsordning på mindst samme vilkår som hidtil. Pensionsbidragets størrelse følger bestemmelserne i den ny pensionsordning, men kan dog ikke overstige bidragsgrænserne i medlemmets hidtidige overenskomst efter 5 stk Overgang fra anden pensionsordning og indskud For medlemmer, der i deres tidligere ansættelse var omfattet af en forsikringsmæssig pensionsordning eller pensionskasseordning, kan udtrædelsesgodtgørelsen anvendes som indskud til forbedring af pensionsydelserne. Medlemmer, der ikke før optagelsen var omfattet af en pensionsordning, kan erhverve sig ret til forhøjet pension i Pensionskassen ved indbetaling af et indskud. Indskuddet må maksimalt bringe pensionen op på en af bestyrelsen fastsat grænse. 8 Pensionskassens ydelser Pensionskassen har følgende ydelser, der er baseret på pensionsbidrag og indskud samt på de bonustilskrivninger, der måtte være anmeldt til Finanstilsynet efter indstilling fra Pensionskassens aktuar: 5

6 Alderspension Alderssum / aldersforsikring Invalidepension Børnepension Gruppedækning ved død, invaliditet og kritisk sygdom 9 Alderspension Stk. 5. Retten til livsvarig alderspension indtræder ved det fyldte 63. år. Et medlem kan vælge at sætte pensionsudbetalingen i kraft efter det fyldte 60. år, hvis medlemmet er optaget i ordningen før 1. maj Et medlem, som er optaget i ordningen 1. maj 2007 eller senere, kan tidligst sætte pensionsudbetalingen i kraft ved alder 60/62 år, jfr. bilag 1. Det er en betingelse for udbetaling af alderspension, at medlemmet er fratrådt den stilling, som berettiger og forpligter til medlemskab af Pensionskassen. Udbetaling af alderspension sker efter ansøgning og påbegyndes den 1. i måneden efter, at betingelserne i stk. 2 eller 3 er opfyldte. 10 Alderssum Et medlem, der er fyldt 60 år, og som er optaget i ordningen før 1. maj 2007, kan vælge at få udbetalt en del af pensionsopsparingen som en alderssum mod nedsættelse af de løbende pensioner. Et medlem, som er optaget i ordningen i perioden 1. maj 2007 til 31. december 2012, kan vælge at få udbetalt en del af pensionsopsparingen som en alderssum mod nedsættelse af de løbende ydelser ved alder 60/62 år, jfr. bilag 1. Stk. 5. Det er en betingelse for udbetaling af alderssum, at medlemmet ikke modtager pension fra Pensionskassen. Størrelsen af alderssummen fastsættes af bestyrelsen efter regler anmeldt til Finanstilsynet. Alderssum kan udbetales, selv om der fortsat indbetales pensionsbidrag. 10A Aldersforsikring Et medlem, der ikke har fået udbetalt alderssum, jfr. 10, og som ikke modtager pension fra Pensionskassen, kan vælge at afgiftsberigtige alderssummen og samtidig konvertere summen til en aldersforsikring. 6

7 Aldersforsikringen udbetales Ved medlemmets invalidepensionering, jfr. 13. Ved medlemmets død. Forsikringen udbetales til medlemmets nærmeste pårørende, med mindre medlemmet ved skriftlig erklæring over for Pensionskassen har meddelt, at der ikke skal indsættes nogen begunstiget ved død. I så fald udbetales forsikringen til medlemmets bo. Efter de samme regler som gælder for alderssum, jfr. 10. Aldersforsikringen udbetales kun én gang. Størrelsen af aldersforsikringen og medlemmets øvrige ydelser efter konverteringen beregnes efter regler fastsat af bestyrelsen og anmeldt til Finanstilsynet. 11 Børnepension ved alderspensionering Fra det i 9, stk. 2 eller 3 nævnte tidspunkt har medlemmets børn ret til pension indtil den 1. i måneden efter det fyldte 24. år. Ret til børnepension tilkommer medlemmets børn, der er født før 2014, og hvor medlemmet er optaget før Børnepension tilkommer alene børn og stedbørn, der faktisk blev forsørget af medlemmet 1. januar Børnepensionen svarer for hvert barn til 25 pct. af alderspensionen. 12 Midlertidig bidragsfritagelse under sygdom Såfremt et medlem på grund af længerevarende sygdom bliver hel eller delvis uarbejdsdygtig, uden dog at være berettiget til invalidepension i henhold til 13, kan Pensionskassen efter ansøgning bevilge midlertidig fritagelse for hel eller delvis betaling af pensionsbidragene, uden at dette berører medlemmets rettigheder. Ansøgning om midlertidig bidragsfritagelse skal være bilagt lægeattest om årsagen til og den formodede varighed af uarbejdsdygtigheden. Hel eller delvis bidragsfritagelse kan bevilges fra det tidspunkt, ansøgningen derom foreligger. Ved delvis bidragsfritagelse kan fritagelsen alene gives for den del af pensionsbidraget, der svarer til nedgangen i medlemmets nedsatte arbejdstid. Et medlem, der er optaget med klausul, jf. 4, stk. 3 og stk. 4, kan ikke bevilges bidragsfritagelse, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes lidelse(r), medlemmet havde ved optagelsen. Bidragsfritagelsen inddrages, når Pensionskassen skønner, at betingelserne for bevilling ikke længere er opfyldt. 7

8 Stk. 5. Stk. 6. I tilfælde af, at medlemmet efter bidragsfritagelsens ophør ikke straks tiltræder en stilling, som medfører indbetaling til Pensionskassen, eller overgår til pension, forholdes i overensstemmelse med 17, eller 18. Bidragsfritagelse kan sædvanligvis ikke gives for mere end 5 år. Bidragsfritagelsen ophører ved det 63. år eller ved udbetaling af alderssum forinden. 13 Invalidepension Et medlem har ret til invalidepension efter ansøgning, hvis: 1. Pensionskassen skønner, at erhvervsevnen er nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne, 2. nedsættelsen af erhvervsevnen er varig, 3. bidragsbetalingen er ophørt, 4. alderspensionen ikke er påbegyndt, 5. alderssummen ikke er udbetalt, og 6. medlemmet ikke er fyldt 60 år. Dog bibeholder medlemmer optaget inden den 1. januar 1997 en aldersgrænse på 63 år. Invalidepensionen svarer til den forventede alderspension ved pensionering som 63- årig. Stk. 5. Retten til invalidepension indtræder den 1. i måneden, efter at ansøgning er modtaget, og betingelserne i stk. 1 er opfyldt, idet udbetalingen dog først påbegyndes, når udbetaling af medlemmets løn eller anden erhvervsindkomst ophører. Invalidepensionen udbetales, så længe betingelserne er opfyldt, dog længst til medlemmets 63. år eller til medlemmets død forinden. Retten til invalidepension ophører, såfremt Pensionskassen skønner, at erhvervsevnen ikke længere er nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne, eller medlemmet bliver ansat i fleksjob. I tilfælde af ophør forholdes i overensstemmelse med 17. Medlemmer, som modtager invalidepension, overgår til alderspension ved udgangen af den måned, hvori de fylder 63 år. 14 Børnepension ved invalidepensionering Fra det i 13, stk. 3, nævnte tidspunkt har medlemmets børn ret til pension indtil den 1. i måneden efter det fyldte 24. år. Udbetaling af børnepension kan dog først påbegyndes, når udbetaling af medlemmets løn eller anden erhvervsindkomst 8

9 ophører jf. 13, stk. 3. Retten til børnepension ophører dog, såfremt medlemmets ret til invalidepension ophører i henhold til 13, stk. 4. Ret til børnepension tilkommer medlemmets børn, der er født på pensioneringstidspunktet, medlemmets børn, der er undfanget på tidspunktet for pensioneringen, og stedbørn, der faktisk er blevet forsørget af medlemmet. Børnepensionen svarer for hvert barn til 25 pct. af invalidepensionen. 15 Gruppedækning ved død, invaliditet og kritisk sygdom Medlemmer af Pensionskassen er omfattet af en gruppedækning ved død, invaliditet og kritisk sygdom indtil det fyldte 63. år, medmindre medlemmet ved overgang til hvilende medlemskab ikke har en pensionsopsparing, som efter bestyrelsens beslutning har en størrelse, som muliggør gruppedækning. 16 Børnepension ved dødsfald Når et medlem afgår ved døden, har medlemmets børn ret til pension indtil den 1. i måneden efter det fyldte 24. år. Ret til børnepension tilkommer medlemmets børn, der er født på pensioneringstidspunktet eller tidspunktet for dødsfaldet, medlemmets børn, der er undfanget på tidspunktet for dødsfaldet, og stedbørn, der faktisk er blevet forsørget af medlemmet. Børnepensionen svarer for hvert barn til 25 pct. af den alders- eller invalidepension, som medlemmet modtog eller ville have været berettiget til at modtage på tidspunktet for dødsfaldet. I tilfælde af, at ingen person har forsørgerpligt over for afdødes børn, udbetales dobbelt børnepension. 17 Bidragsfri dækning Hvis bidragsindbetaling i henhold til 5 ophører, uden at medlemmet vælger at betale for egen regning efter 6, og uden medlemmet får bidragsfritagelse, har fået alderssum udbetalt, eller modtager invalide- eller alderspension, og medlemmet ikke overfører sin udtrædelsesgodtgørelse til anden ordning i henhold til 19, bevarer medlemmet sine hidtidige rettigheder i indtil 12 måneder (bidragsfri 9

10 dækningsperiode) dog længst til den 1. i måneden efter det fyldte 63. år. Der sker fradrag i medlemmets egen pensionsopsparing til dækning af risikoen. Pensionskassen kan efter ansøgning beslutte, at perioden i stk. 1 forlænges, såfremt medlemmets egen pensionsopsparing kan dække risikoen. Ved bidragsophør som nævnt i stk. 1 kan medlemmet vælge at afkorte den bidragsfri dækningsperiode til 3 måneder. Ønsker medlemmet en afkortet bidragsfri dækningsperiode, skal medlemmet begære dette overfor Pensionskassen, inden der er forløbet 3 måneder fra bidragsophør. Ved genoptagelse efter afkortet bidragsfri dækningsperiode ændres fristen i 4, stk. 1 til 3 måneder. 18 Hvilende medlemskab Medmindre medlemmet får bidragsfritagelse, får invalide- eller alderspension, eller har bidragsfri dækning, overgår medlemmet ved udløb af den bidragsfri dækningsperiode til hvilende medlemskab. Ved hvilende medlemskab har medlemmet en pensionsret, der er beregnet på grundlag af medlemmets pensionsopsparing. Ved senere genoptagelse af bidragsbetaling afkræves helbredsoplysninger jf. 4. De nye bidrag vil blive omfattet af samme regler, som gælder for nyoptagne medlemmer på tidspunktet for genoptagelsen af bidragsbetalingen. 19 Overførsel til anden pensionsordning Ved overgang til ansættelse, der er forbundet med ret til medlemskab i en anden pensionskasse eller en forsikringsmæssig pensionsordning, kan udtrædelsesgodtgørelsen overføres som indskud til forhøjelse af pensionen. Medlemskabet ophører ved overførslen. Er udtrædelsesgodtgørelsen større end den kapitaliserede værdi af en årlig ydelse på kr., sker overførslen dog med klausul om, at pensionsordningen for dette indskuds vedkommende ikke kan tilbagekøbes uden Pensionskassens samtykke. For medlemmer optaget før den 1. januar 1996 gælder dog, at udtrædelsesgodtgørelsen ikke må overstige den årlige overenskomstmæssige bruttoløn i sidste lønklasse, jf. overenskomsten nævnt i 5, stk

11 20 Kontant udtrædelsesgodtgørelse Hvis et medlem omfattes af 17, stk. 1, 1. pkt., eller 18, kan medlemmet på begæring udtræde af Pensionskassen med udbetaling af kontant udtrædelsesgodtgørelse, når følgende betingelser er opfyldt: 1. der skal være forløbet 12 måneder efter fratrædelse af en stilling, der medfører bidragsbetaling efter 5. I de 12 måneder forholdes efter bestemmelsen i 17, 2. medlemmet må ikke på udtrædelsestidspunktet have ansættelse eller have aftale om ansættelse i en stilling, der straks eller senere vil blive forbundet med pensionskassemedlemskab eller en forsikringsmæssig pensionsordning, 3. medlemmet må ikke være berettiget til alders- eller invalidepension, og 4. udtrædelsesgodtgørelsen må ikke overstige den kapitaliserede værdi af en årlig ydelse på kr. For medlemmer, der er optaget inden den 1. januar 1996, gælder dog, at udtrædelsesgodtgørelsen ikke må overstige den årlige overenskomstmæssige bruttoløn i sidste lønklasse, jf. overenskomsten nævnt i 5, stk. 1. I det omfang, at en overenskomst indeholder strengere bestemmelser, træder de i stedet for stk. 1. Ved emigration kan den kontante udtrædelsesgodtgørelse udbetales, uden at betingelserne i stk. 1 er opfyldt. Flytning til Færøerne og Grønland anses ikke som emigration. 21 Pensionens udbetaling Pensionen udbetales månedsvis forud. Hvis pensionen er af en meget ringe størrelse, kan værdien, med bestyrelsens godkendelse, udbetales kontant en gang for alle. Medlemskab af Pensionskassen ophører hermed. 22 Pensionens personlige karakter Retten til pension og retten til pensionens udbetaling er såvel for medlemmer som for deres børn eller andre berettigede personlig. Over de rettigheder, som medlemmerne, børn eller andre berettigede måtte have på Pensionskassen, kan der ikke rådes ved overdragelse, pantsætning eller på anden måde. Rettighederne kan ikke være genstand for nogen art af retsforfølgning fra kreditorers side. Stk. 1 og 2 gælder også for retten til kontant udtrædelsesgodtgørelse efter

12 23 Pensionsbidrag kontra pensionsydelser Intet medlem kan modtage nogen form for pensionsydelser, bortset fra alderssum / aldersforsikring, fra Pensionskassen samtidigt med, at der indbetales pensionsbidrag. 24 Beskatningsgrundlag Aldersforsikringen ( 10A) er underlagt reglerne om kapitalforsikringer i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret, jfr. Pensionsbeskatningslovens afsnit I. Alle andre ordninger er underlagt reglerne om pensionsordninger med løbende udbetalinger jfr. Pensionsbeskatningslovens afsnit I, se dog stk. 2. Gruppedækning ved død, invaliditet og kritisk sygdom er omfattet af Pensionsbeskatningslovens afsnit II A skattekode 5 livsforsikring uden fradragsret. 25 Beregningsregler Beregningsgrundlaget fastsættes af Pensionskassens aktuar i samråd med bestyrelsen og anmeldes til Finanstilsynet. Alle medlemmer af Pensionskassen samt børnepensionister får andel i Pensionskassens overskud i form af bonus ifølge det til Finanstilsynets anmeldte bonusregulativ for Pensionskassen. 26 Forsikringsteknisk status Med udgangspunkt i det anmeldte beregningsgrundlag foretages mindst én gang hvert år en forsikringsteknisk statusopgørelse af den af Finanstilsynet godkendte aktuar. Viser statusopgørelsen overskud, kan dette anvendes til forbedring af eventuelle og aktuelle pensioner og/eller overføres til Pensionskassens henlæggelser. Såfremt statusopgørelsen viser underskud, som ikke kan dækkes af Pensionskassens hensættelser, skal samtlige pensioner eventuelt nedsættes efter en af Finanstilsynet godkendt plan. 27 Beregning af udtrædelsesgodtgørelser Udtrædelsesgodtgørelser efter 19 og 20 beregnes efter de til enhver tid gældende regler, der er anmeldt til Finanstilsynet. 12

13 28 Tvister Stk. 5. Tvister om dette regulativ og tvister efter stk. 2 afgøres efter dansk ret. Hvis der opstår uenighed om forsikringsspørgsmål, kan den berettigede indbringe spørgsmålet for Pensionskassens klageansvarlige eller for bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse er bindende, dog kan den berettigede indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring, domstolene eller - inden 3 måneder efter, at bestyrelsen har truffet afgørelsen - for en voldgiftsret. Voldgiftsretten består af 2 voldgiftsmænd og 1 opmand. Den ene af voldgiftsmændene udpeges af klageren og den anden af Pensionskassens bestyrelse. Udpegningen skal ske inden en måned efter, at begæring om voldgift er fremsat. Opmanden udpeges af voldgiftsmændene i forening eller - i tilfælde af uenighed - af præsidenten for Østre Landsret. Fordeling af omkostningerne fastsættes af voldgiftsretten. Voldgiftsrettens kendelse kan ikke indbringes for domstolene. 29 Tavshedspligt Bestyrelsesmedlemmerne, direktøren, aktuaren og øvrige beskæftigede i Pensionskassen har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, de i udførelse af deres hverv måtte komme til kendskab om vedrørende medlemmernes økonomiske og personlige forhold. 30 Ændring af pensionsregulativet Pensionsregulativet kan ændres ved enstemmig beslutning i Pensionskassens bestyrelse. Såfremt forslag om ændring i pensionsregulativet ikke kan tiltrædes af alle bestyrelsesmedlemmer i Pensionskassens bestyrelse, skal flertalsbeslutninger forelægges til endelig godkendelse i Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen. 31 Ikrafttræden Dette regulativ træder i kraft den 26. november 2014 og afløser fra denne dato regulativet af 6. december

14 32 Overgangsregler Pensioner og andre ydelser, der er bevilget før nærværende pensionsregulativs ikrafttræden, løber uforandret videre i overensstemmelse med det på pensioneringstidspunktet gældende pensionsregulativ ("Medlemmernes rettigheder og pligter"). For medlemmer, hvor invalidepensionen ophører, jf. 13, stk. 4, sker der dog omregning til det ved ophøret gældende pensionsregulativ. Medlemmer, der pr. 1. januar 2013 modtager invalidepension, men som ikke har fået udbetalt invalidesum, da invaliditeten ikke har været anset for varig, er fortsat berettiget til at få udbetalt en invalidesum på 2 gange den årlige invalidepension, såfremt invaliditeten på et senere tidspunkt anses for varig. Denne ret bortfalder dog, såfremt invalidepensionen bortfalder, jfr. 13, stk. 4. København, den 26. november Susanne Engstrøm Bjarne Fabienke Christina Durinck Formand Næstformand Anni Lægdsgaard Helbo Jesper Hjetting Henrik Lintner Lisa Wieweg Rosendahl Niels Hamborg Jensen 14

15 Bilag 1 Oversigt over tidligste udbetalingsalder for udbetaling af alderspension og alderssum Personen er født Tidligste udbetalingsalder før 1. januar januar juni /2 1. juli december januar juni /2 1. juli december januar 1963 eller senere 62 *) *) Indtil videre gælder for personer født 1. januar 1963 eller senere samme aldersgrænser som for personer født i perioden 1. juli december Men aldersgrænserne kan forventes ændret for personer født 1. januar 1963 eller senere. 15

16 BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER 1 Almindelige bestemmelser Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. I henhold til vedtægten og pensionsregulativet fordeles Pensionskassens overskud efter bestemmelserne i nærværende bonusregulativ. Bestemmelserne i pensionskassens aftalegrundlag, herunder dette bonusregulativ, går forud for kontributionsbekendtgørelsens bestemmelser. Pensionskassens realiserede resultat opgøres efter kontributionsbekendtgørelsens bestemmelser før skat. For at sikre, at fordelingen sker efter kollektive og solidariske principper, opgøres der kun et samlet realiseret resultat, som dækker alle grundlagselementer for alle pensionsordninger. Egenkapitalen og særlige bonushensættelser tilskrives så vidt muligt et beløb svarende til at egenkapitalen og særlige bonushensættelser før skat - er blevet forrentet med nøgletal 1 med et tillæg af 5 procent af periodens indbetalinger. Dette beløb kan være såvel positivt som negativt. Tillægget nedsættes, hvis der ikke er plads til det i et positivt realiseret resultat. Resten af overskuddet tilfalder medlemmerne som forsikrede. Den andel af årets overskud, der skal tilskrives det enkelte medlem som bonus, fastsættes af pensionskassens bestyrelse efter aktuarens indstilling. Det resterende overskud henlægges til kollektivt bonuspotentiale. Såfremt årets overskud ikke giver mulighed for, at egenkapitalen bliver forrentet som angivet ovenfor, vil en manglende forrentning blive fremført i de kommende år og tilskrevet egenkapitalen hurtigst muligt. Den del af årets bonus, som ikke er finansieret via det kollektive bonuspotentiale, vil indgå i beregningen af den manglende forrentning. Den manglende forrentning vil blive oplyst i regnskabet. En manglende forrentning vil blive forrentet med samme sats som egenkapitalen. Bestyrelsen kan i det enkelte år vælge at nedsætte den manglende forrentning eller renten heraf helt eller delvist efter anmeldelse til Finanstilsynet. Reglerne for bonusfordelingen kan ændres af bestyrelsen efter aktuarens indstilling og med anmeldelse til Finanstilsynet. Allerede fordelt bonus i form af nettoindskud på pensionshensættelserne kan ikke berøres ved ændringer. 2 Bonusgrupper Berettiget til at deltage i bonusfordelingen er ethvert medlem af pensionskassen samt øvrige pensionsmodtagere. Bonusberettigede opdeles i bonusgrupper, der kan afgrænses objektivt. Ved opdelingen skal der først og fremmest ske en ligestilling af de forskellige tegningsgrundlags elementer. Ubetingede ydelser søges ligestillet med betingede ydelser ved et fradrag i bonus, der svarer til en værdifastsættelse af ydelsesgarantierne. 16

17 Bonusopdelingen og -fordelingen mellem disse grupper foretages forlods af bestyrelsen efter aktuarens indstilling og med anmeldelse til Finanstilsynet. 3 Bonusbeløb Det enkelte medlem tildeles årligt et bonusbeløb under hensyntagen til det overskud, som medlemmet efter en kollektiv beregning har frembragt ved gevinst på rente, administration samt dødelighed og invaliditet. Herudover tildeles alle pensionister et midlertidigt pensionisttillæg. Kapitalværdien af et lignende tillæg vil indgå i den bonus, der medregnes ved udtrædelsesgodtgørelser og overførelser. Pensionsnydende medlemmer vil få en pension, der mindst udgør pensionen beregnet efter bonusgrundlaget, som beskrevet i 4, stk Beregning af bonusbeløb Bonusbeløbet efter 3, stk. 1 består af en sum som følgende: a) en rentebonus b) en administrationsbonus c) en risikobonus Summen af de tre elementer må dog for det enkelte medlem aldrig blive negativ. Hvert element opgøres som forskellen mellem kontoelementerne beregnet med bonusparametrene og parametrene for tegningsgrundlaget. Summen af elementerne fradrages præmie til periodens gruppeforsikringer. Såfremt summen af elementerne er utilstrækkelig til at dække gruppeforsikringspræmien, yder kollektivet tilskud. Det i 3, stk. 2 nævnte pensionisttillæg og udtrædelsestillæg beregnes efter bonusfordelingskontoen efter samme regler som nettopensionerne. Bonusfordelingskontoen svarer til værdien af 5 pct. af bidragene og indskuddene. Kontoen fremregnes individuelt analogt med pensionshensættelsen for det garanterede tilsagn. Bestyrelsen kan efter aktuarens indstilling justere kontoen. Det i 3, stk. 3, nævnte bonusgrundlag består af Pensionskassens anmeldte forsikringstekniske grundlag med de af bestyrelsen fastsatte parametre. 5 Anvendelse af bonus Bonusbeløb efter 4, stk. 1 anvendes som nettoindskud til ydelser af samme art, som medlemmet har ret til efter pensionsregulativet. Bonusbeløb efter 4, stk. 2 udbetales som ydelse af samme art, som medlemmet har ret til efter pensionsregulativet. 17

18 I det omfang pensionerne efter bonusgrundlaget jf. 4, stk. 3, overstiger den efter pensionsregulativet udbetalte pension inkl. bonus, udbetales forskellen som tillæg til medlemmets pension. 6 Fastsættelse af bonusparametre Bestyrelsen fastsætter efter aktuarens indstilling og med anmeldelse til Finanstilsynet bonusparametre forud for hver bonusperiode. Bonusparametre for ikke-påbegyndte perioder kan ændres af bestyrelsen efter aktuarens indstilling og med anmeldelse til Finanstilsynet. 7 Ikrafttræden Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 2011 og gælder for bonus optjent fra og med januar

Pensions- og. bonusregulativ. Pensions- og bonusregulativ for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer

Pensions- og. bonusregulativ. Pensions- og bonusregulativ for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer Pensionskassen for Farmakonomer November 2017 Pensions- og bonusregulativ Pensions- og bonusregulativ for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer 10 49 68 37 Indhold: Pensionsregulativ I. Generelle

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Pensionskassen PenSam Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam 2 Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Medlemsoptagelse 1. Medlemmer Stk. 1. Som medlemmer af

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

REGULATIV 1 Juli 2013

REGULATIV 1 Juli 2013 REGULATIV 1 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 1 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 13. juni 1984, 13. juni 1985, 12. juni 1986,

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Pension Udland 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Januar 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015

Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pensionsordningen for ledere Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for ledere pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf. lov

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v.

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. I henhold til 2, stk. 7, jf. 2, stk. 8, i bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og anmeldelse

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER APRIL 2012 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN GAMLE PENSIONSORDNING (STATUT 1) BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2011 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Marts 2009. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension. torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00

Marts 2009. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension. torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2009 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 Juli 2015 Disse forsikringsbetingelser gælder for alle medlemmer omfattet af Regulativ 4. Bestyrelsen har fastsat forsikringsbetingelserne i henhold til bemyndigelserne

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Juli 2017 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Indhold: I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter... Vedtægter 2008 008 INDHOLDSFORTEGNELSE Vedtægt for MP Pension... 3 Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7 Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...14 Bilag 1 Ikrafttrædelsesbestemmelser

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk REGULATIV 2 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Regulativ 2 4 1. Medlemskreds 4 2. Medlemsoptagelse 4 3. Pensionsbidragenes størrelse og anvendelse 5 4 Fritagelse

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1

V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1 V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1 VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Pensionskassens navn er Bankpension Pensionskasse for finansansatte. Pensionskassen er oprettet den

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008 Medlemspjece Gældende fra 2007 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering 7 Ydelser ved dødsfald 10 Ydelser ved invaliditet 14 Engangssum ved visse kritiske sygdomme

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. december 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. december 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. december 2011 2 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere