ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015

2 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter Næstved kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune og Faxe kommune. Retskredsen har ca indbyggere. Ved Retten i Næstved er der ansat 9 dommere, hvoraf den ene tillige er retspræsident. Der er endvidere ansat en administrationschef, 11 retsassessorer og dommerfuldmægtige samt 41 kontorfunktionærer, heraf 2 elever, og 2 servicemedarbejdere. Retten i Næstved er organiseret i afdelinger, som ledes af en funktionschef og en afdelingsleder. Retsafdelingen behandler civile sager og straffesager. Fogedretten behandler fogedsager, tvangsauktioner og betalingspåkrav. Skifteretten behandler dødsboer, insolvensskifter og gældssaneringer. De administrative funktioner varetages af administrationen og præsidentsekretariatet. I 2014 blev der ud af de mere end vægtede sager, som Retten i Næstved behandlede, indbragt 290 anke- og kæremål for Østre Landsret, som ændrede 101 afgørelser og stadfæstede 189 afgørelser. Der er således stadfæstet 65 % af de indbragte anke- og kæremål. I 2013 blev der ud af ca vægtede sager indbragt 343 anke- og kæremål for Østre Landsret, som ændrede 93 afgørelser og stadfæstede 250 afgørelser. Der blev således stadfæstet 73 % af de indbragte anke- og kæremål. I 2014 modtog retspræsidenten klager fra 29 personer, hvoraf 2 klager angik sagsbehandlingstiden. Ingen af klagerne i 2014 har givet anledning til advarsler efter retsplejelovens 48, stk. 1. I 2013 blev der modtaget klager fra 30 personer, hvoraf 4 klager angik sagsbehandlingstiden. I 2012 blev der modtaget 34 klager, hvoraf 3 angik sagsbehandlingstiden. I 2011 modtog præsidenten klager fra 27 personer, hvoraf 7 angik sagsbehandlingstiden. 2. Resultater i 2014 Kort om DOMHUS-modellen DOMHUS-modellen er en fælles ramme for helhedsbaseret kvalitetsudvikling. Den indeholder en række indsatsområder, som skal tjene som inspiration i forhold til den løbende udvikling. Samtidig er der en række resultattemaer indbygget, som der løbende kan følges op på. Det er ligeledes et centralt element i modellen, at der løbende foretages en såkaldt selvevaluering, hvor aktuelle udfordringer og styrker identificeres. Neden for gennemgås resultaterne for 2014 opdelt på de enkelte resultattemaer efter modellen.

3 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende arbejdspladser Samarbejdsrelationer 3 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole Vi løser vores opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet STRATEGISK Administrationschef LEDELSE FAGLIG LEDELSE PERSONALELEDELSE Driftsledelse og organisering Effektive Arbejdsprocesser EFFEKTIVITET FAGLIG KVALITET TRIVSEL, MOTIVATION SAGSBEHANDLINGSTID BRUGEROPLEVET KVALITET OMDØMME Resultat 1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet) AKTIVITET Samlet byretterne Retten i Næstved AKTIVITET VED RETTEN MÅLT SOM VÆGTEDE AFSLUTTEDE SAGER Samlet Straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager Notarialforr Ændringerne i antallet af afsluttede sager betyder, at Retten i Næstved i 2014 har afsluttet 4,19 % af de sager, som blev afsluttet ved byretterne. I 2013 var tallet 4,47 % og i 2012 var det 4,18 %. PRODUKTIVITET Produktiviteten måles ved et indeks, der beregnes som forholdet mellem rettens afsluttede vægtede sager og det samlede årsværksforbrug. Produktivitetsindekset muliggør en sammenligning af de enkelte byretter og er uafhængig af den tid, der anvendes på eksempelvis administration og ledelse mv. PRODUKTIVITETSINDEKS SAMLET FOR RETTEN Samlet Retssager Straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager 5. bedste ret 103,0 103,1 105,6 102,6 111,8 107,1 103,2 95,9 103,5 111,4 123,8 131,2 Samlet byretterne 99,4 98,3 98,9 97,0 103,2 101,4 90,4 87,5 97,2 96,7 109,3 113,2 Retten i Næstved 106,5 102,3 105,7 101,1 105,1 108,8 101,7 87,2 103,3 98,9 115,2 112,8 1) Indeks 100 svarer til gennemsnittet ved byretterne i ) "Retssager" svarer til den samlede produktivitet for "straffesager" og "civile sager".

4 4 3) Ved beregningen af den samlede produktivitet, samlet for retten, anvendes rettens samlede vægtede årsværksforbrug - dvs. også årsværksforbruget til generel ledelse og administration mv. Ved beregning af produktiviteten på de enkelte sagsområder er årsværkforbruget til generel ledelse og administration mv. nøgletalsfordelt, således at forskelle i andele i årsværksforbrug til generel ledelse og administration mv. ikke vanskeliggør en sammenligning af de enkelte retter. Embedets samlede årsværksforbrug i 2014 blev i forhold til 2013 reduceret fra 63,5 til 60,6 samtidig med, at antallet af vægtede afsluttede sager blev reduceret fra til sager. Resultatet for 2014 er tilfredsstillende, idet der er fastholdt en høj produktivitet, som er væsentligt over gennemsnittet for byretterne. ÅRSVÆRKSFORBRUG PÅ ADMINISTRATION Retten i Næstved har fokus på at anvende mindst mulig tid på administration og har siden 2009 nedbragt den tid, som juristerne og kontorfunktionærerne anvender på arbejde med administration. Samtidig har administrationen udvidet aktiviteterne, idet retten har prioriteret at sætte ind med en indsats i forhold til IT-udvikling, hjemmeside, kommunikation med pressen samt formidling i form af samarbejde med lokale folkeskoler og deltagelse i det årlige kulturnatsarrangement. I 2014 har der særligt været anvendt meget tid på etablering af grundlaget for, at vi kan behandle flere retssager elektronisk. I løbet af efteråret 2014 blev de sidste retssale indrettet således, at der i samtlige retssale nu kan foretages elektronisk retssagsbehandling. Den øgede brug af ipads og andet elektronisk udstyr har medført et større behov for it-medarbejdere, der kan understøtte juristernes brug af det elektroniske udstyr, og disse medarbejdere indgår under Kontor i tabellen nedenfor. Samtidig har retten opprioriteret sikkerheden. Der er således indført videoovervågning i samtlige retssale og de fleste mødelokaler. Endvidere er der opsat flere kameraer på gangarealer og lignende steder således, at offentligt tilgængelige områder uden for retssalene tillige er overvågede. Desuden er der opsat elektroniske dørlåse ved alle retssale. Herudover har retten indkøbt yderligere sikkerhedsudstyr til brug for visitering. Samtidig har retten indkøbt nye tablets til dommerne med henblik på at sikre en nemmere overgang til fuld digital behandling af retssager. Det bemærkes endelig, at Retten i Næstved på trods af alle disse tiltag har formået at reducere antallet af årsværk forbrugt på administration fra 2013 til ÅRSVÆRKSFORBRUG ANVENDT TIL GENEREL LEDELSE OG ADMINISTRATION M.V. Samlet byretterne Årsværk til generel ledelse og administration %-del til generel ledelse og administration Jurister 35,4 36,4 38,0 7,7% 8,1% 8,5% Kontor 164,7 155,3 136,9 18,2% 18,1% 16,6% Elev 13,2 15,7 10,6 15,5% 18,2% 12,6% Fleks 23,8 23,0 21,5 41,9% 46,9% 41,5% Øvrige 80,1 74,8 71,8 84,1% 81,3% 82,6% Samlet 317,4 305,1 278,7 19,8% 19,9% 18,7% - ekskl. fleks og elever 280,3 230,0 246,6 19,2% 16,5% 18,2% Retten i Næstved Jurister 1,6 1,6 1,6 8,2% 8,6% 9,4% Retten i Næstved Kontor 6,9 7,1 6,7 18,0% 19,9% 19,4% Retten i Næstved Elev 0,7 0,7 0,2 17,2% 27,5% 9,1% Retten i Næstved Fleks 1,7 2,6 1,7 51,8% 91,3% 58,6% Retten i Næstved Øvrige 4,2 3,5 3,0 99,1% 96,0% 92,6%

5 5 Retten i Næstved Samlet 15,1 15,5 13,3 21,6% 24,5% 21,9% - ekskl. fleks og elever 12,7 12,3 11,3 20,3% 21,1% 20,6% 1) I opgørelsen er årsværksforbrug under kategorierne "ledelse og administration", "hjælpefunktioner" og "transporttid" henført under generel ledelse og administration mv. Resultat 2: Sagsbehandlingstid (målopfyldelse og gennemsnitlig sagsbehandlingstid) MÅLOPFYLDELSE Domstolene har fastsat en række konkrete mål for sagsbehandlingstiderne ved byretterne. Muligheden for at realisere målene har tæt sammenhæng med de resurser, der tildeles den enkelte ret, hvilke sager retten modtager og anklagemyndighedens samt advokaters forhold i forbindelse med berammelse af hovedforhandlinger. MÅLOPFYLDELSE STRAFFESAGER 1 (PROCENT) Ret Nævningesager Domsmandssager Sager uden domsmænd <4 MDR. <6 MDR. <3 MDR. <6 MDR. <2 MDR. <6 MDR. MÅL (procent) Samlet byretterne 55,4 44,2 69,6 79,2 60,6 57,6 83,4 83,4 84,9 86,7 95,3 96,2 5. bedste ret 100,0 85,7 100,0 100,0 69,8 74,3 88,7 90,5 89,1 89,5 98,1 98,5 Retten i Næstved 62,5 14,3 75,0 42,9 46,5 46,2 79,7 75,5 83,5 82,8 86,6 88,5 1) Målene for de enkelte sagstyper er opstillet i samarbejde med byretterne. Dog er målene for voldssager og voldtægtssager fastsat eksternt. MÅLOPFYLDELSE STRAFFESAGER 2 (PROCENT) Ret Tilståelsessager Voldssager Voldtægtssager <2 MDR. <6 MDR. <37 DG. <2 MDR. <37 DG. <2 MDR. MÅL (procent) Samlet byretterne 56,9 55,8 90,5 91,7 52,7 47,7 66,0 61,3 42,2 35,4 57,8 49,0 5. bedste ret 72,7 73,3 96,3 98,1 70,0 63,8 82,4 75,7 100,0 66,7 100,0 66,7 Retten i Næstved 31,9 49,2 73,6 84,6 38,1 31,8 54,8 40,9 50,0 22,2 50,0 55,6 1) Målene for de enkelte sagstyper er opstillet i samarbejde med byretterne. Dog er målene for voldssager og voldtægtssager fastsat eksternt. Målopfyldelsen for straffesager har ikke været helt så tilfredsstillende som ønsket, hvilket fortrinsvis skyldes afviklingen af et større antal længevarende domsmandssager. Retten modtog i 2. halvår 2014 et meget stort antal domsmandssager, hvor mange sager var med flere tiltalte og skulle forløbe over mere end en dag. Der blev endvidere i 2014 modtaget 9 nævningesager, hvilket er tæt på det dobbelte af gennemsnittet for byretterne. "Tunge" almindelige sager MÅLOPFYLDELSE CIVILE SAGER (PROCENT) Øvrige almindelige sager Alle almindelige civile sager Ægteskabssager Forældreansvarssager MÅL (procent) <15 MDR. <18 MDR. <12 MDR. <15 MDR. <6 MDR. <12 MDR. <4 MDR. <6 MDR. <6 MDR. <8 MDR

6 6 Samlet byretterne 46,1 50,1 58,5 60,4 55,1 59,3 67,9 72,2 66,5 67,4 84,8 85,9 56,0 63,0 79,2 85,5 65,8 69,8 80,6 83,0 5. bedste ret 55,0 62,5 69,2 70,6 68,4 69,0 79,5 80,3 73,4 73,5 88,8 90,3 74,4 85,2 90,5 97,6 81,4 86,7 92,1 92,5 Retten i 41,7 14,3 58,3 57,1 42,7 60,2 59,4 69,6 64,7 74,2 83,6 89,3 44,2 54,3 67,4 82,9 63,5 77,7 76,9 87,8 Næstved 1) Målene for de enkelte sagstyper er opstillet i samarbejde med byretterne. Generelt er målene opstillet i forhold til hovedforhandlede sager. 2) Ved "tunge" almindelige sager forstås sager, der er behandlet kollegialt, med en værdi på mere end 1 mio. kr. eller rubriceret som forvaltningssag (det offentlige er part eller der er tale om en advokatnævnssag). Ved "Øvrige almindelige sager" forstås almindelige sager, der ikke er "tunge". Boligretssager og småsager inkluderes ikke. 3) Ved alle almindelige civile sager forstås både sager med og uden hovedforhandling, herunder udeblivelsesdomme, forligte sager, henviste sager og afviste sager, ligesom alle sager med forhandlingsmaksime (almindelige sager, boligretssager og småsager) er inkluderede. 4) Forældreansvarssager inkluderer hovedforhandlede sager, sager sluttet efter forlig og sager sluttet efter retsmægling. Målopfyldelsen for civile sager har samlet set været mere tilfredsstillende end tidligere år. Sagsbehandlingstiden for tunge almindelige sager bygger på et lille antal sager, hvor der er meget konkrete begrundelser for den lave målopfyldelse. MÅLOPFYLDELSE FOGEDSAGER (PROCENT) Ret Alm. Fogedsager Særlige fogedsager Betalingspåkrav <2 MDR. <4 MDR. <2 MDR. <4 MDR. <2 MDR. <4 MDR. MÅL (procent) Samlet byretterne 71,1 68,7 91,8 91,4 83,4 83,9 96,6 96,8 68,2 67,8 91,6 91,9 5. bedste ret 82,0 82,0 96,0 96,1 89,6 90,9 97,8 98,3 82,3 81,3 97,3 96,4 Retten i Næstved 61,8 56,7 90,8 89,0 83,7 87,0 96,6 96,1 61,4 62,3 89,1 91,6 1) Målene for de enkelte sagstyper er opstillet i samarbejde med byretterne. Fogedrettens målopfyldelse ligger tæt på gennemsnittet for byretterne. SAGSBEHANDLINGSTIDERNE: GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID STRAFFESAGER (DAGE) Nævningesager Domsmandssager Sager uden domsmænd Tilståelsessager bedste ret Samlet byretterne Retten i Næstved De gennemsnitlige sagsbehandlingstider for straffesager er ikke så tilfredsstillende som ønsket, hvilket fortrinsvis skyldes afviklingen af et større antal længevarende domsmandssager. Retten modtog særligt i 2. halvår 2014 et meget stort antal domsmandssager, hvor mange sager var med flere tiltalte og skulle forløbe over mere end en dag. Der blev endvidere i 2014 modtaget 9 nævningesager, hvilket er tæt på det dobbelte af gennemsnittet for byretterne, hvilket samlet set har påvirket de gennemsnitlige sagsbehandlingstider for straffesager. GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID CIVILE SAGER (DAGE)

7 7 Hovedforhandlede almindelige sager Hovedforhandlede boligretssager Hovedforhandlede småsager Alle civile sager m. forhandlingsmaksime Alle ægteskabssager Alle forældreansvarssager 5. bedste ret Samlet byretterne Retten i Næstved ) Alle civile sager med forhandlingsmaksime inkluderer sagstyperne almindelige sager, boligretssager og småsager. De gennemsnitlige sagsbehandlingstider for civile sager på alle de ovennævnte områder forbedret i forhold til 2014, således at retten i Næstved på flere områder ligger under gennemsnittet for byretterne. Der har i 2014 særligt været arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiden for forældreansvarssager, ægteskabssager og småsager. GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID FOGEDSAGER (DAGE) Alm. fogedsager Særlige fogedsager Betalingspåkrav Tvangsauktioner bedste ret Samlet byretterne Retten i Næstved Fogedrettens gennemsnitlige sagsbehandlingstider er på de fleste områder omkring resultatet for gennemsnittet for de samlede byretter. GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID SKIFTESAGER (DAGE) Boudlæg Uskiftet bo Privat skifte Forenklet privat skifte bedste ret Samlet byretterne Retten i Næstved Skifteretten har gennemsnitlige sagsbehandlingstider, som enten ligger lidt over eller lidt under de gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle byretter. Som følge af vanskelighederne ved at sælge faste ejendomme, som har ramt flere områder i retskredsen, har mange dødsboer og konkursboer vanskeligt ved at sælge faste ejendomme. Dette forlænger den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Resultat 3: Faglig kvalitet Retten holder flere gange årligt en kvalitetsudviklingsdag, hvor alle rettens jurister sætter sig sammen for at drøfte et juridisk emne, gerne ud fra et oplæg fra en fagperson. Rettens kvalitetsudviklingsdage bliver af såvel jurister som kontorfunktionærer brugt til i samarbejde at udvikle arbejdsgange og forbedre tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen. Der afholdes tillige juristmøder, hvor der jævnligt holdes oplæg om relevante aktuelle juridiske emner.

8 8 I 2014 har kvalitetsudviklingsdagene og juristmøderne blandt andet været anvendt til at drøfte rejseforbehold og beskikkelse af beneficerede forsvarer. Der har endvidere været oplæg vedrørende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens oplæg om forbrugerretlige emner, Karnov Groups undervisning i Karnovonline på ipad og PC, Kriminalforsorgens oplæg om samfundstjeneste og politiets oplæg om bandekriminalitet. Resultat 4: Brugeroplevet kvalitet Det har været et vigtigt element i domstolsreformen at sikre, at kvaliteten af domstolenes ydelser fortsat ligger på et højt niveau, herunder bl.a. i forhold til den faglige kvalitet og den brugeroplevede kvalitet. Den brugeroplevede kvalitet vurderes løbende og i forbindelse med brugerundersøgelser. Den seneste brugerundersøgelse er foretaget i Undersøgelsen viste, at 88 % af brugerne (almindelige og professionelle brugere) samlet set var tilfredse med Retten i Næstved. I 2010 viste en tilsvarende undersøgelse, at 64 % af brugerne samlet set var tilfredse med Retten i Næstved. Et nyt spørgsmål ved brugerundersøgelsen i 2013 var, om dommerne og mødelederne taler et forståeligt sprog. Her svarede 98 % ja. I 2010 svarede 78 %, at dommerne og mødelederne havde en passende autoritet. I 2013 svarede 92 % ja hertil. I 2010 svarede 83 %, at dommerne og mødelederne var kompetente. I 2013 svarede 92 % ja hertil. På spørgsmålet om tilfredshed med rettens sagsbehandlingstid, svarede 34 % ja i 2010, medens 44 % svarede ja i På spørgsmålet om muligheden for at træffe rette medarbejder, svarede 51 % ja i 2010, medens 66 % svarede ja i Embedet arbejder i øvrigt på at forbedre telefonsystemerne med henblik på at give borgerne en bedre telefonbetjening. Overordnet set er brugerundersøgelsen på mange punkter forbedret i forhold til brugerundersøgelsen af 2010, også på de områder, hvor der ikke scores højest. Resultat 5: Trivsel og motivation samt udvalgte HR-nøgletal Rettens seneste trivselsundersøgelse er fra 2013 og viste et resultat på samme niveau som gennemsnittet for domstolene, hvilket er et tilfredsstillende resultat og en forbedring i forhold til seneste undersøgelse fra Retten i Næstved kom i 2011 med i Moderniseringsstyrelsens sygefraværsprojekt, som løb til foråret Målet var at få et lavere sygefravær. I 2010 var det gennemsnitlige sygefravær (inklusive delvis sygefravær) 11,4 dag pr. medarbejder. I 2011 var det samme tal faldet til 9,7 dag. I 2012 faldt tallet yderligere til 7,9 dag i gennemsnit pr. medarbejder, men for 2013 øgedes sygefraværet til 9,0 dag og lå 0,4 dag over gennemsnittet for byretterne. Denne stigning skyldtes dog primært en stigning i langtidssygefraværet. I 2014 er det gennemsnitlige sygefravær på ny faldet - til 8,0 dag i gennemsnit pr. medarbejder. Sygefraværet lå i 2014 således 0,9 dag under gennemsnittet for byretterne. Embedet har i forbindelse med sygefraværsprojektet vedtaget en ny sygefraværspolitik, hvori der er sat fokus på afholdelse af sygefraværssamtaler. Samtidig er lederne, tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljø-repræsentanterne i begyndelsen af 2012 blevet uddannet til bedre at håndtere sygefraværssamtaler og vanskelige samtaler i al almindelighed.

9 9 I forbindelse med sygefraværsprojektet har embedet valgt at fokusere på social kapital. Den sociale kapital betegner de relationer, der eksisterer mellem medarbejderne, mellem medarbejderne og lederne og mellem lederne. Jo mere disse relationer er præget af gode samarbejdsevner, tillid og retfærdighed, jo højere social kapital er der til stede på arbejdspladsen. Alt andet lige vil højere social kapital medføre større trivsel på arbejdspladsen, større effektivitet og lavere sygefravær. Embedet har således valgt at fokusere på at skabe så høj en social kapital som muligt i alle embedets afdelinger og på tværs af afdelingerne. I alle afdelinger har der således været gennemført drøftelser om, hvad godt samarbejde består i, og social kapital drøftes nu løbende på afdelingsmøder, ligesom det drøftes med lederne i forbindelse med deres lederudviklingssamtaler. Antallet af sygedage pr. medarbejder og personaleomsætningen har betydning for aktiviteten og dermed også for produktiviteten. Personaleomsætningen ved Retten i Næstved var i ,8 %, i 2012 på 9,9 %, i 2013 på 19,7% og i ,6%. Personaleomsætningen ved domstolene har traditionelt været lav, hvilket har betydet stabilitet og fastholdelse af et personale med stor erfaring. Resultat 6: Omdømme mv. (kommunikation og PR-indsats) Retten i Næstved lægger stor vægt på, at kommunikationen mellem retten og rettens professionelle brugere fungerer optimalt og konstruktivt. Der afholdes løbende møder for at sikre, at samarbejdet fungerer godt, og at eventuelle uhensigtsmæssigheder ryddes af vejen. I 2014 har der således været afholdt møder med anklagemyndigheden, de beneficerede advokater, advokatforeningen i Næstved retskreds, pressen, bobehandlere og med bobestyrerne. Et af rettens indsatsområder er en synliggørelse af rettens arbejde. Retten i Næstved har igennem hele 2014 arbejdet med at formidle rettens arbejde via hjemmesiden. Der lægges domsresuméer af udvalgte sager, ligesom alle større sager, der har pressens interesse, omtales på hjemmesiden. Der blev i 2014 ansat en jurastuderende, som har haft til opgave at forøge antallet af udarbejde domsresuméer. Retten har en pressekontaktdommer, som i forbindelse med konkrete sager kan hjælpe med at forklare indholdet af domme, for eksempel hvad der er domfældt for, og hvad retten har lagt vægt på i sin begrundelse samt hjælpe journalister med forståelsen af regler og give oplysninger om retspraksis. Der er endvidere i 2014 etableret et ugentligt telefonmøde med pressen, hvor pressen kan spørge til sager på retslisterne. Embedet lægger endvidere vægt på at have et så åbent forhold til offentligheden som muligt. Retsbygningen var således åben på kulturnatten, hvor mange interesserede borgere mødte frem og havde mulighed for at deltage i rundvisninger og processpil i retssalene. Herudover har der i løbet af året været afholdt rundvisninger, hvor forskellige foreninger har haft mulighed for at se retsbygningen. Retten har i 2013 arbejdet videre med at udvikle samarbejdet med skoler og uddannelsesinstitutioner. Målet har været at udbrede kendskabet til rettens arbejde, blandt andet ved at invitere skoleklasser fortrinsvis fra ungdomsuddannelserne og folkeskolens ældste klasser til at overvære retssager. Læreren får forud for retsmødet tilsendt anklageskriftet og en kopi af de relevante lovbestemmelser samt en information om, hvordan retsmødet kommer til at foregå. Desuden opfordres læreren til at tage en snak med eleverne om, hvad de forventer, at straffen vil være. Denne snak følges op i retten, og når sagen er afsluttet, vil der som regel være mulighed for, at eleverne kan stille spørgsmål til dommer og muligvis også forsvarer og anklager. Retten har desuden et godt samarbejde med Næstved Sprog- og Integrationscenter, der som led i elevernes undervisning i demokrati og samfundsforhold kommer i retten og overværer retsmøder. Disse elever får samme mulighed for en efterfølgende drøftelse med dommeren. Via eleverne ved Næstved

10 10 Sprog- og Integrationscenter får retten mulighed for at give en gruppe af nye danskere, som ellers ikke kommer i retten, et positivt indtryk af det danske retsvæsen. I 2013 har retten endvidere haft besøg af to dommere fra Uganda. Dette besøg er sket som et led i et støtteprogram for domstolene i Uganda med henblik på udvikling af arbejdsgange og processer ved domstolene i Uganda. 3. Udviklingsaktiviteter i 2015 Kvalitet gennem videndeling Formålet med fokusområdet er at arbejde med kvalitet gennem systematisk videndeling på tværs af Danmarks Domstole samt at bidrage til faglig udvikling og mere ensartet opgaveløsning. Digitale retsmøder Det digitale retsmøde bidrager til en modernisering af retternes arbejdsmåde og understøtter ønsket om at være en åben, lydhør organisation. Muligheden for at afvikle digitale retsmøder er en vigtig del af den generelle digitaliseringsindsats, når sager bliver digitale. Den digitale retsproces Den digitale retsproces er grundlaget for digitaliseringen af retternes arbejde, idet den etablerer mulighed for digital kommunikation med eksterne parter via en portal og understøtter fuldt digitale sager fra start til slut til gavn for både dommere, øvrige jurister og sagsbehandlere. Klar, Parat, Digital Fokusområdet skal sikre de fornødne digitale kompetencer til skriftlig kommunikation og dokumenthåndtering, så retterne er klar til de sagsgange, der kræves efter en forventet afskaffelse af underskriftkravet. Rets- og forligsmægling Fokusområdet har til formål at udbrede kendskabet til rets- og forligsmægling som alternativer til afsigelse af dom eller kendelse ved retterne både internt og eksternt. Der kan tilbydes mægling inden for mange typer af sager, og fokusområdet skal også medvirke til, at flere sager kan blive løst uden afsigelse af dom eller kendelse, og at der identificeres bedste praksis for de nævnte områder. En øget brug af tvistløsning inden hovedforhandlingen forventes også at kunne give kortere sagsbehandlingstider, hvis mæglingen lykkes samt bedre løsninger, hvor parterne sammen har engageret sig i at finde et acceptabelt kompromis. Styrkelse af it-organisation og kompetencer i retterne Fokusområdet er en paraply over forskellige indsatser, der skal styrke organisering og kompetencer. Dels gennem uddannelse omkring it i retterne og dels samspillet mellem retterne og styrelsen. Fokusområdet har en varighed af 2 år, hvor der først skal ske en analyse af fokusområdets problemstillinger, herefter udvikles og gennemføres intern kompetenceudvikling ved retterne med udgangspunkt i it organiseringen. Sikkerhed Sikkerhed er altid et indsatsområde, men indsatsen vil fylde særligt meget ved domstolene i 2015 og Formålet er, at der skal skabes sammenhæng, opmærksomhed og forankring af begrebet sikkerhed på tværs af Danmarks Domstole.

11 11 Herudover har vi følgende lokale fokusområder: Styrkelse af den Sociale kapital Alle medarbejdere ved retten skal i deres daglige virke have fokus på social kapital. Daglige beslutninger og relationer mellem lederne og medarbejderne skal være præget af tillid, retfærdighed og gode samarbejdsevner. Embedets fortsatte arbejde med social kapital er et tre årig projekt. ( ) Styrkelse af embedets ledelse Ledelsesforum påbegyndte i efteråret 2013 et ledelsesprojekt med fokus på mere strategisk ledelse, øget tillid og helhedstænkning. Ledelsesforum arbejder videre med projektet i ( ) Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne Der skal i 2015 fortsat arbejdes med at nå de overordnede mål for sagsbehandlingstiderne. Afdelingerne har i 2015 særligt fokus på at øge indsatsen på de områder, hvor behovet er størst. Det er hensigten, at målene skal være opfyldt ved udgangen af Fortsat fokus på sygefravær Embedet vil i 2014 fortsat have fokus på nedbringelse af sygefraværet ved at fortsætte med at udgive månedlige sygefraværsstatistikker til drøftelse i de enkelte afdelinger og ved at sikre, at der afholdes sygefraværssamtaler i overensstemmelse med den lokale sygefraværspolitik.

ÅRSBERETNING Retten i Næstved

ÅRSBERETNING Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Næstved retskreds omfatter Næstved kommune, Slagelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Hjørring dækker et geografisk områder, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA:

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: ÅRSNØGLETAL 2015 ten i Horsens 2014 2015 Gnst. BR 2015 Evt. sammenligning ten i Kolding Datatabeller 5. bedste 2015 2014 2015 KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: Samlet produktivitet, retten (indeks)

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet er det et særdeles tilfredsstillende

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 Indledning 2015 var det første hele år, hvor retten var samlet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense]

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Vi har her ved retten

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for Retten på Frederiksberg

ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for Retten på Frederiksberg ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten er en af Danmarks 24 byretter.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Næstved. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Næstved. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Sønderborg

EMBEDSREGNSKAB Retten i Sønderborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 5 4. Effektivitet (produktivitet)... 6 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Holbæk. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Holbæk. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg

ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg April 2017 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten på Frederiksberg er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Frederiksberg kommune samt visse

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Nykøbing Falster

EMBEDSREGNSKAB Retten i Nykøbing Falster EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 5 4. Effektivitet (produktivitet)... 6 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aarhus har

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 s bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet har vi på

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Roskilde

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Roskilde EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet (produktivitet)... 8 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING (bemærkninger til årsnøgletal)

ÅRSBERETNING (bemærkninger til årsnøgletal) ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen INDHOLD Indledning kort præsentation af retten... 3 Aktivitet og produktivitet

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Produktivitet... 8 5. Sagsbehandlingstider... 11 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Hjørring

EMBEDSREGNSKAB Retten i Hjørring EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Århus

EMBEDSREGNSKAB Retten i Århus EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Nøgletal for domstolene marts 2011

Nøgletal for domstolene marts 2011 Nøgletal for domstolene 2010 4. marts 2011 Sagsflow ved byretterne Modtagne og afsluttede sager 2006-2010 Antal modtagne sager ved byretterne i alt 599.040 607.626 689.961 774.648 776.685 100 101 115 129

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Produktivitet... 8 5. Sagsbehandlingstider... 11 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 12 4. Produktivitet... 14 5. Sagsbehandlingstider... 17 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Aalborg

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Aalborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Indledning Retten i

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten på Frederiksberg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten på Frederiksberg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 Indledning kort præsentation af retten Retten i Horsens er

Læs mere

Nøgletal for domstolene. November 2013

Nøgletal for domstolene. November 2013 Nøgletal for domstolene 1.-3. kvartal November Sagsflow byretterne Straffesager 1 Modtagne straffesager 99.484 108.635 107.504 110.860 148.677 123.818 100 109 108 111 149 124 - heraf nævningesager 118

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Viborg er en

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Viborg

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Viborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010 Endelig verison 1 Udgangspunktet for Retten i Holbæk er Danmarks Domstoles generelle opgaver, visioner og værdier, der er sålydende: Opgaver Danmarks Domstole udøver

Læs mere

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser.

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Handlingsplan 2012 Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Der er særlig fokus på indsatser, der forbedrer: 1.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Københavns Byret

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Københavns Byret ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Københavns Byret April 2013 2 1. Indledning Københavns Byret er den største byret i Danmark. Byretten afslutter cirka 12,5 % af alle landets vægtede civile

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 Retten i Hillerød

ÅRSBERETNING 2013 Retten i Hillerød ÅRSBERETNING 2013 Retten i Hillerød - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2012 2 Indhold 1. Indledning kort præsentation af retten... 3 2. Beretning... 3 3. Resultater i 2013...

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Viborg er en

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Århus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Århus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten på Bornholm

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten på Bornholm EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Effektivitet (produktivitet)... 11 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING emærkninger til årsnøgletal. bemærkninger. Københavns Byret

ÅRSBERETNING emærkninger til årsnøgletal. bemærkninger. Københavns Byret ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger emærkninger til årsnøgletal Københavns Byret April 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning kort præsentation af retten... 3 2. Resultater i 2013 produktivitet og aktivitet...

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Aalborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Aalborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aarhus har

Læs mere

(bemærkninger til nøgletal)

(bemærkninger til nøgletal) ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til nøgletal) Retten på Bornholm - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten på Bornholm er

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2016 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2016 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2016 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen RETTEN I SVENDBORG 1 INDHOLD Indledning kort præsentation af retten... 3 Aktivitet

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Produktivitet... 12 5. Sagsbehandlingstider... 15 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision:

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision: Handlingsplan for Retten i Esbjerg 2010 Indledning: Retten i Esbjergs opgave, vision og værdier. Retten i Esbjerg udøver som en del af Danmarks Domstole dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver

Læs mere

BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009

BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009 BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009 I dette bilag beskrives beregningsgrundlaget og de beregningsmetoder, der er anvendt ved udarbejdelse af embedsregnskab 2009, herunder særligt vægtning af sager og årsværk.

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation

Læs mere

Årsberetning 2014 Københavns Byret

Årsberetning 2014 Københavns Byret Årsberetning 2014 Københavns Byret 1 1. Indledning kort præsentation af retten Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter. Retten betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og

Læs mere

Årsberetning 2016 Københavns Byret

Årsberetning 2016 Københavns Byret Årsberetning 2016 Københavns Byret 1 1. Indledning kort præsentation af retten Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter. Retten betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og

Læs mere

Dette embedsregnskab for 2007 er udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen.

Dette embedsregnskab for 2007 er udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen. Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Produktivitet... 11 5. Sagsbehandlingstider... 14 6. Udvalgte HR-data og

Læs mere

I - Byrettens organisation

I - Byrettens organisation Overordnet handlingsplan for Københavns Byret 2013 Handlingsplanen for Danmarks Domstole opregner den overordnede målsætning for retterne i perioden 2013 til 2018. Målsætningerne er: Korte sagsbehandlingstider

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 December 2013 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 1. Fokusområder og indsatsområder i 2014 På baggrund af drøftelser i Ledelsesforum i september og november og efterfølgende beslutning i Domstolsstyrelsens

Læs mere

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011 Årsberetning for Retten i Lyngby Retten i Lyngby er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Furesø kommune. Der bor i retskredsen ca. 216.000 personer. Rettens

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Hillerød. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Hillerød. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Bilag til embedsregnskab 2010

Bilag til embedsregnskab 2010 Bilag til embedsregnskab 2010 Marts 2011 2 I dette bilag beskrives beregningsgrundlaget og de beregningsmetoder, der er anvendt ved udarbejdelse af embedsregnskab 2010, herunder særligt vægtning af sager

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Produktivitet... 12 5. Sagsbehandlingstider... 15 6. Udvalgte HR-data

Læs mere