U H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U.2006.818H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og"

Transkript

1 Resultatliste Søgning på "gældssanering" Kaldenavn (2 dokumenter) Retspraksis (66 dokumenter) 68 dokument(er) matchede de valgte kriterier Kaldenavn Gældssanering, bkg Gældssanering Retspraksis Højesteret U H Anpartsselskabs håndpantsætning af ejerpantebrev til sikkerhed for direktørens gæld ikke bindende for selskabet. U H Deponeret advokatbeskikkelse ikke udleveret. U H Gældssaneringskendelse ophævet på grund af skyldnerens svigagtige forhold under behandlingen af gældssaneringssagen. (note) U H Gældssaneringskendelse ophævet på grund af skyldnerens svigagtige forhold under behandlingen af gældssaneringssagen. U H Tilsyn med belåningsarrangement var ikke udført i strid med god revisionsskik. SKM HR Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatteog momsmæssig henseende. U H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og momsmæssig henseende. U H Betaling fra vognmandsgaranti kunne omstødes efter reglerne om omstødelse af betalinger foretaget af skyldneren selv. U H Revisor ikke erstatningsansvarlig for mindre fejl i et budget til brug ved køb af landbrugsejendom. H Ikke godtgjort, at en række mindre fejl i en budgetberegning for en landbrugsejendom lå uden for de sædvanlige normer for et købsbudget. Der var heller ikke godtgjort årsagssammenhæng mellem fejlene i budgettet og det forhold, at forudsatte kreditter ikke kunne opnås, ligesom det ikke var godtgjort, at en korrektion af budgetfejlene ville have forringet gårdens handelsværdi. Revisor blev derfor frifundet. [Dommen er anket fra FED V] U H Ingen goodwill ved overdragelse af personlig virksomhed, der drev handel med værdipapirer. Skatteforbehold kunne ikke påberåbes. SKM HR Ingen goodwill ved overdragelse af personlig virksomhed, der drev handel med værdipapirer. Skatteforbehold kunne ikke påberåbes. SKM HR Fuld skattepligt i Danmark efter flytning hertil. Hjemmehørende i Danmark efter dobbeltbeskatningsoverenskomst. U H Fuld skattepligt i Danmark efter flytning hertil. Hjemmehørende i Danmark efter dobbeltbeskatningsoverenskomst. U H Bank måtte selv bære omkostninger ved kurssikring af kundes udlandslån, men blev frifundet for krav om erstatning for kurstab og driftstab. Forhøjet rente ikke aftalt. U H Indeholdelse for skatterestance kunne foretages i førtidspension. TfS 2004, 394 Indeholdelse for skatterestance kunne foretages i førtidspension. U H Indgreb i eskimoiske fangeres jagt og beboelse af boplads i forbindelse med etablering og udvidelse af militærbase i Thule i Grønland var lovlige ekspropriationsindgreb. Erstatning for mistede jagtmuligheder. Godtgørelse for krænkelse på grund af omstændigheder ved beslutning og gennemførelse af flytning. U H Erstatningskrav i anledning af voldsudøvelse begået 13 år forud for sagsanlæg ikke fortabt ved passivitet. U H Kendelse om gældssanering kunne også omfatte krav, der indgik i en tidligere, ikke opfyldt gældssanering. U H Kendelse om gældssanering kunne også omfatte krav, der indgik i en tidligere, ikke opfyldt gældssanering. (note) FM /1 "gældssanering i gældssanering" U H Beløb betalt af tidligere ægtefælle anset for afdrag på bodelingsgæld og ikke for underholdsbidrag. U /2H Sælger af overskudsselskab, der blev tømt for midler, hæftede ikke for konkursbos krav efter anpartsselskabslovens 85, stk. 5. U /2H Krav på selskabsskat, der ikke var anmeldt ved tvangsakkord, kunne gøres gældende i selskabets konkursbo. (note) SKM HR Krav på selskabsskat, der ikke var anmeldt ved tvangsakkord, kunne gøres gældende i selskabets konkursbo. (note) U H Behandlingen af en ikke aktuel kautionsforpligtelse ved gældssanering. U H Behandlingen af en ikke aktuel kautionsforpligtelse ved gældssanering. (note) TfS 2000, 96 Afdrag på fordringer anset som maskeret udlodning. Skattemyndighedernes skøn ikke tilsidesat. U H Afdrag på fordringer anset som maskeret udlodning. Skattemyndighedernes skøn ikke tilsidesat. U H Advokats undladelse af at følge en ansat advokats sagsbehandling ikke en tilsidesættelse af god advokatskik. U H Kommune berettiget til at foretage ekstraordinær forhøjelse af den faste årlige afgift til varmeværk.

2 TfS 1999, 86 Fortjeneste ved salg af stjålne varer anset for skattepligtig. U H Fortjeneste ved salg af stjålne varer anset for skattepligtig. U H Trods fejl i form af manglende anmærkning på skøde ikke erstatning, da egen skyld ved undladelse af at undersøge tingbogen. U H Selvpensioneringskonto ikke inddraget i gældssanering. U H Kapitalpensioner inddraget under gældssanering. FM /4 Højesteret bestemte, at kapitalpensioner skulle indgå i gældssanering. U H Kapitalpensioner inddraget under gældssanering. (note) U H Konsulentkonstruktion tilsidesat. TfS 1998, 114 Konsulentkonstruktion tilsidesat. U /2H Vilkår for gældssanering. Husstandens rådighedsbeløb. (note) U /2H Vilkår for gældssanering. Husstandens rådighedsbeløb. U H Betingelsen i konkurslovens 197 stk, 1, nr. 2, for gældssanering ikke opfyldt. Begyndelsestidspunktet for fristen for kære af skifterettens kendelse. U H Betingelsen i konkurslovens 197 stk, 1, nr. 2, for gældssanering ikke opfyldt. Begyndelsestidspunktet for fristen for kære af skifterettens kendelse. (note) U /2H Oprejsningsbevilling ikke ugyldig. (note) U /2H Oprejsningsbevilling ikke ugyldig. U H Tilbagekaldelse af bevilling til hyrekørsel på grund af betydelig forfalden gæld til det offentlige. U H Fortolkning af investeringsgaranti, som Udenrigsministeriet havde udstedt i medfør af 8, stk. 2, i lov nr. 297 af 10. juni 1971 om internationalt udviklingssamarbejde. U H Rettidig anke fra anklagemyndigheden godtgjort. Straf for advokats medvirken til forsøg på at afskære vidne fra at afgive forklaring. U H Tilbagebetalingskrav vedrørende kontanthjælp omfattet af gældssanering. U H Tilbagebetalingskrav vedrørende kontanthjælp omfattet af gældssanering. (note) U H Forlig om nedskrivning af gæld ugyldigt som følge af svigagtig fortielse af lotterigevinst. U /3H Bortflytning til udlandet hindrede ikke behandling af begæring om ophævelse af gældssanering. U /2H Salær til advokat beskikket for skyldneren i medfør af konkurslovens 219, stk. 2, under kæremål af kendelse om gældssanering. U /2H Ikke hjemmel til omstødelse af lønindeholdelse efter konkurslovens 72 og 74. TfS 1987, 424 Ikke hjemmel til omstødelse af lønindeholdelse efter konkurslovens 72 og 74. U /2H Afslag på gældssanering af gæld på U /2H Afslag på gældssanering af gæld på (note) U H Afslag på gældssanering til 39-årig gift mand uden fast arbejde. U H Ikke omstødelse af betaling af revisortilgodehavende på kr trukket med bankens godkendelse på klientens kassekredit. U H Ikke omstødelse af betaling af revisortilgodehavende på kr trukket med bankens godkendelse på klientens kassekredit. U /2H Tidligere pantedebitor hæftede under de konkrete omstændigheder for panthavers betaling af restancer på forprioritet og auktionsomkostninger. U /1H Kære over landsrettens beslutning om mundtlig forhandling af kæremål måtte ske ved tredjeinstansbevilling. U H Gældssanering kunne ikke afvises for skyldner med en gæld på ca kr.. (note) U H Gældssanering kunne ikke afvises for skyldner med en gæld på ca kr.. Resultatliste Søgning på "gældssanering" Kaldenavn (2 dokumenter) Retspraksis (298 dokumenter) Søgningen matchede mere end 300 dokumenter. De første 300 vises nedenfor. Foretag evt. en mere afgrænset søgning. Kaldenavn Gældssanering, bkg Gældssanering

3 Retspraksis Vestre Landsret FM Gældssanering nægtet, da skyldner havde handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, jf. konkurslovens 197, stk. 2, nr. 2. FM Gældssaneringssag nægtet indledt for samlevende par, hvor manden i 2007 modtog dom med bøde på kr. for momsunddragelse i perioden FM Gældssaneringskendelse trods intet eller meget lille rådighedsbeløb for ansøger. FM Gældssanering nægtet med boligudgift på kr. FM Indledning af gældssanering trods tidsbegrænset ansættelsesforhold for ene ansøger. U V Gave i forbindelse med overdragelse af hus til nærstående af så begrænset størrelse, at den ikke kunne omstødes. FM Gældssaneringsansøger var direktør i selskab efter indledning af gældssaneringssag uden at meddele skifteretten eller skifterettens medhjælper herom. gældssanering nægtet. FM Ophævelse af gældssaneringskendelse på grund af grov tilsidesættelse af skyldners forpligtelser i henhold til gældssaneringskendelsen. FM Gældssanering nægtet på grund af udgifter til både lejlighed, campingvogn ved arbejdsplads og transport. FM Gældssanering nægtet for ansøger med boligudgifter på kr., da ægtefællen ejede ejendommen, og der ikke var børn i husstanden. FM Nægtelse af gældssanering under henvisning til manglende oplysninger i gældssaneringsforslag, ikke ubetydelig skattegæld for 2005 og 2006 og under gældssaneringssagen, samt optagelse af aktionærlån. FM Gældssanering nægtet efter oplysninger om ansøgers ulønnede arbejde. FM Landsretten nægtede gældssanering da ansøger ikke arbejdede på fuld tid. FM Hjemvisning af gældssaneringssag da kendelse blev afsagt efter skifteretten havde modtaget oplysninger fra skat og uden ansøger havde haft lejlighed for at udtale sig om skat's redegørelse. FM Hjemvisning af gældssaneringer da kreditor og skyldnerne ikke havde haft lejlighed til at udtale sig om et nyt forslag til gældssaneringskendelse i skifteretten. FM Boligudgift svarende til halvdelen af samleverens bruttoudgifter bevirkede, at der ikke var tale om en rimelig boligudgift. FM Arveafkald og manglende afdrag på gæld stillede sig hindrende for gældssanering. FM Manglende dokumentation for udnyttelse af den fulde erhvervsevne. FM Gæld vedrørende strafbart forhold og indretning med henblik på gældssanering. U V Gældssanering i konkurs afvist i medfør af konkurslovens 231 a, stk. 4. FM Ansøgerens medvirken til transaktioner forud for konkursbehandling medførte at betingelserne for gældssanering ikke var opfyldt. FM Manglende udnyttelse af erhvervsevne ved gældssanering i forbindelse med konkurs. U V Ikke gældssanering i konkurs til ung skyldner, der på grund af universitetsstudium ikke udnyttede sin erhvervsevne. FM Fortielse af arveafkald medførte ophævelse af gældssaneringskendelse. FM Besiddelse af anparter forhindrede gældssanering FM Forbrugt erhvervsevnetabserstatning medførte nægtelse af gældssanering. FM Nyere forbrugsgæld saneret da ansøger var psykisk syg ved gældsstiftelsen FM Køb af andelsbolig for lånte midler forhindrede gældssanering. V2008.B Fortolkning af M og H's aftale ved samlivsophævelse om samejeejendom og bankgæld. FM Ved manglende friværdi i andelsboliger bør det undersøges hvorfor ikke. FM Sanering efter 3, stk. 3, 1. led, kan ikke gennemføres, når ægtefællen ikke opfylder betingelserne for gældssanering, da skyldneren havde underskud. FM timer ugentligt forhindrede konkret ikke gældssanering. FM Skyldneren ville få det økonomisk så godt efter gældssanering, at pensioner skulle inddrages i videre omfang end tilbudt efter konkurslovens 222 a, stk. 2. FM Friværdi forhindrede gældssanering. FM Transportudgifterne udelukkede gældssanering. FM Urimelig husleje i silkeborg. FM Betingelserne for forhåndsafvisning var opfyldt. FM Nyere gældspost førte til tidligere skæringstidspunkt. FM Der bør ikke alene lægges vægt på kurators redegørelser. FM Nettoboligudgift i hammerum rimelig trods flytning til dyrere lejemål. behov for bil. FM Fuldtidsarbejde var ikke tilstrækkelig udnyttelse af erhvervsevnen. FM Låneomlægning forhindrede gældssanering. FM Gældssanering i konkurs efter konkursboets afslutning, jf. konkurslovens 231, stk. 3, principielt ikke udelukket. FM Mangelfulde oplysninger fører til hjemvisning. SKM VLR Omkostningsgodtgørelse FM Behov for naturmedicin ikke godtgjort. boligudgift incl. varslet huslejestigning. FM Udgiften til særlige behov skal dokumenteres. FM Gæld fra strafbart forhold udelukkede ikke nødvendigvis gældssanering.

4 FM Underskudsfremførsel for 5-6 år siden udelukkede gældssanering. FM Plejeorlov forhindrede ikke gældssanering. FM Arveafkald forhindrede gældssanering. FM Gæld fra strafbart forhold forhindrede ikke længere gældssanering. FM Grænserne for præklusion. FM Indrettelse og for høje boligudgifter. FM Gældssanering i ubegrundet konkurs. FM Uanset alene beskeden indtægt fra hobbyvirksomhed udelukkede dette gældssanering. FM Deltidsarbejde udelukkede gældssanering. FM Udgangspunktet er stadig 5-årig afdragsperiode. V2007.B Ikke godtgjort med overvejende sandsynlighed, at en sygehjælpers psykiske problemer eller hans forudbestående ryggener eller følgerne af hans tidligere fedme og tidligere indtrådte løftetraumer med tiden ville have nedsat hans erhvervsevne. Spørgsmålet om fastsættelse af erhvervsevnetabet som følge af en anerkendt arbejdsskade i form af et løftetraume blev derfor hjemvist til fornyet behandling hos Ankestyrelsen, idet det ikke af Styrelsens begrundelse for den fastsatte erhvervsevnetabsprocent fremgik, om d FM Den økonomiske betingelse var ikke opfyldt. FM Et påtænkt erstatningssøgsmål udelukkede gældssanering. FM Gæld fra strafbart forhold udelukkede gældssanering. FM Boligforhold udelukkede ikke gældssanering. FM Høj alder kan medføre, at der slækkes på kravet om fuldtidsarbejde. FM årig kontanthjælpsmodtagers forhold var ikke afklarede. FM Erstatning for varigt mén og erhvervsevnetab burde undersøges nærmere. FM Bagatelgrænse for bierhverv. samleverens opfyldelse af sin tidligere gældssaneringskendelse. FM Selvvalgt manglende mulighed for afdragsbetaling udelukker også gældssanering. FM Selvforskyldt manglende mulighed for afdragsbetaling udelukker også gældssanering. FM Betingelserne for kapitel 29-sanering ikke opfyldt. FM Uhensigtsmæssig indrettelse af hverdagen udelukkede gældssanering. FM Betaling af tyngende gammel gæld forhindrede gældssanering. FM Varig økonomisk løsning ikke godtgjort. FM Tvangsakkordreglerne er ikke forbeholdt erhvervsdrivende. U V Tvangsakkord, der var tiltrådt af det nødvendige flertal af kreditorer, stadfæstet, selv om skyldneren, der var lønmodtager, muligt ikke opfyldte betingelserne for at få gældssanering. FM Underskudsfremførsel, behov for bil, kompensation for fremrykket skæringstidspunkt og rimelig husleje. SKM VLR Indkomstforhøjelse - depositum for arbejdsopgave - lån - salg af kontorinventar FM Rimelige boligudgifter og nedsat erhvervsevne. FM Selv om arbejdsgiveren havde nægtet fuldtidsbeskæftigelse, var det ikke dokumenteret, at ansøgeren ikke kunne opnå fuldtidsarbejde indenfor området. FM Illoyalitet kunne ikke neutraliseres ved forlængelse af afdragsperioden. V2007.B års overgangsbidrag til 53-årig H efter 5 års samliv og 28 års ægteskab. FM Spørgsmål om beregning af kærefristen. U V Ikke grundlag for i medfør af aftalelovens 31, 33 og 36 at tilsidesætte selvskyldnerkautionsforpligtelse påtaget af forældre for søns gæld. FM Nyere restskat og halvgammel forbrugsgæld udelukkede ikke gældssanering. indboforsikring, kontaktlinser og billeje. V2007.B Mundtlig aftale om tilbagekøb af en del af en landbrugsejendom. FM Uafklarethed og indrettelse. FM Boligudgiften for en enlig var urimeligt høj. FM Båndlagte medarbejderaktier medførte, at det ikke var godtgjort, at den økonomiske betingelse var opfyldt. FM Falden, uopgjort arv medførte en uafklarethed, der udelukkede gældssanering. FM Skifteforvalteren var ikke inhabil, blot fordi ansøger var en gammel kending. FM Tredje gang var ikke lykkens gang. FM Ansøger havde godtgjort, at hun ingen erhvervsevne havde. FM Lavt rådighedsbeløb udelukkede ikke gældssanering. FM Kreditorerne har krav på en samlet dividende, svarende til 5 års beregnet betalingsevne, uanset at den månedlige opsparing under sagens behandling var med et mindre beløb, end betalingsevnen udgjorde efter afsagt kendelse. FM Rimelig boligudgift for enlig forsørger med ét barn. FM Betingelserne for gældssanering nr. 2 var ikke opfyldt. FM Kort afstand mellem hjem og arbejdsplads udelukkede udgifter til bil. medicin og leje af vaskemaskine. FM Armslængdeprincippet gælder stadig i gældssaneringssager. FM Ansøgeren undgik i sidste øjeblik svig. FM Bagatelgrænse for værdi af rentefradragsret konkret godkendt af landsretten. FM Grundbetingelserne i konkurslovens 197, stk. 1, har forrang i forhold til nægtelsesgrundene i stk. 2.

5 FM Formuleringen af gældssaneringskendelsen. neutralisering af uafklarethed. FM Erhvervsevnen skal udnyttes fuldt ud. FM Omstændighederne i forbindelse med afhændelsen af en anpart forhindrede gældssanering. FM Skifterettens tilkendegivelse om kapitel 29-sanering på indledningsmødet ikke tillagt vægt. FM Skyldneren skal godtgøre, at der ingen erhvervsevne er. FM Den tidsmæssige grænse i konkurslovens 231, stk. 3, for at anvende kapitel 29 reduceret væsentligt i forhold til id FM Samleverens rentefradragsret påvirkede ikke skyldnerens betalingsevne. FM Gæld fra strafbart forhold udelukkede gældssanering. FM Dokumentation for særlige behov. kapitalpension til udbetaling i afviklingsperioden. FM Usikkerhed om fremtidig bolig og geografisk tilknytning passerede smertegrænsen - i hvert fald - under kæremålets behandling. FM Skyldneren havde - trods mulighed for delvist at have kunnet afdrage i henhold til gældssaneringskendelsen - ikke groft tilsidesat sine forpligtelser ved slet ikke at afdrage. FM Afkald på falden arv forhindrede konkret ikke gældssanering trods insolvens på afkaldstidspunktet. FM Hvis det hverken fremgår af gældssaneringsforslaget eller ansøgerens forklaringer til skifteretten, hvornår gælden er stiftet og til hvad, hjemviser landsretten. FM Udnyttelse af erhvervsevne. V2006.B Fraflyttet andelshaver hæftede for prioritetsgæld, da det ikke var bevist, at andelsforeningen var solvent ved hans udtræden. FM Den tidsmæssige grænse for gældssanering efter kapitel 29 i 231, stk. 3. FM Der forelå ikke særlige omstændigheder, der kunne begrunde biludgifter. FM Godtgørelse for erhvervsmæssige merudgifter kunne holdes udenfor budgettet. FM år gammel forbrugsgæld forhindrede gældssanering uanset forsøg på en samlet ordning. FM Varig økonomisk forbedring ikke godtgjort. FM VLK af 6. september 2006 i B , 13. afd. FM Et ægtepar på henholdsvis 32 og 37 med gæld fra selvstændig virksomhed, ophørt for henholdsvis 5 og 7 år siden, skulle ikke betale afdrag i mere end 5 år. FM Der skulle ikke kompenseres for den nedbringelse af samleverens prioritetsgæld, der ville ske i afdragsperioden som følge af skyldnerens halve boligudgift, og der blev ikke krævet afdragsfrihed. hun udnyttede sin arbejdsevne trods kun 32 ½ time om ugen. opgørelse af nettoindkomsten. FM Den økonomiske betingelse var ikke opfyldt. FM Den økonomiske betingelse var ikke opfyldt. FM Manglende udnyttelse af sin uddannelse og virksomhedsdrift i børnenes navn udelukkede gældssanering. FM Hvis ikke reglerne i bekendtgørelsen følges, hjemvises sagen uden realitetsbehandling. V2006.B års bidrag til 43-årig deltidsarbejdende H efter 22 års samliv, heraf 10 i ægteskab. FM Ikrafttrædelsesreglerne skal respekteres. FM Samleverens budgetmæssige underskud kunne ikke fradrages i skyldnerens betalingsevne. FM Gældssanering nægtet grundet illoyalitet. FM Mindst 4 år gammel forbrugsgæld i kombination med fortsat gældsstiftelse (manglende børnebidragsbetaling) forhindrede p.t. gældssanering. FM årig, der gennem 2 år havde været arbejdsløs, havde for uafklarede økonomiske forhold. FM Mindre kassekreditoprettelse kort før anmodningens indgivelse forhindrer gældssanering, uanset en del af trækkene er brugt på betaling af ældre gæld. SKM VLR Skønsmæssig forhøjelse, lønmodtager, privatforbrug FM Nyt forslag skulle forelægges kreditorerne V2006.S Ikke tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at kontantbeløb var en del af en ménerstatning, og beslaglæggelse blev derfor opretholdt. FM Den økonomiske betingelse var ikke opfyldt. U V Gældssaneringskendelse ophævet pga. svigagtigt forhold ved oplysning om et fast besluttet tidspunkt for overgang til efterløn, uden at andragerne følte sig forpligtet af oplysningen. VL2005.B Konkursloven - gældssanering U V Gældssaneringskendelse skal indeholde vilkårene for gældssanering. V2005.B Forsikringstager havde ikke sandsynliggjort, at han havde mistet 2/3 af sin erhvervsevne, før han ophævede sin forsikring, og han havde derfor ikke krav på udbetaling af invaliderente. (utrykt) VL2005.B FM VL Kendelse af 27. maj V.L. B FM V.L. Kendelse af 29. april V.L. B FM V. L. kendelse af 18. april V.L. B FM V. L. kendelse af 18. marts V.L. B FM V. L. Kendelse af 28. januar V.L. B SKM VLR Konkurs og anden insolvensret - 4. Gældssanering

6 U /1V Rådighedsbeløbet i gældssaneringsforslag stod ikke i rimeligt forhold til ansøgerens formåen. V2004.B Ikke grundlag for identifikation mellem A og B i anledning af den af A påsatte brand, idet parterne forud for skaden havde ophævet samlivet og var blevet separeret. Den omstændighed, at B ved forsikringsselskabet F's betaling til panthaver var blevet frigjort for hele sin gæld, kunne ikke begrunde, at F i henhold til FAL 86 kunne gøre regreskrav gældende overfor B. U V Forsikringsselskab havde ikke regres mod ejer af fast ejendom, hvis medejer var dømt for forsætlig brandstiftelse. U V Indledning af gældssaneringssag betinget af sikkerhedsstillelse. U V Indledning af gældssaneringssag betinget af sikkerhedsstillelse. (note) FM V.L. B af 9. juli 2004 FM V.L. B af 9. juli 2004 FM V.L. B af 28. maj 2004 V2004.B Ikke kompensation efter ca. 6 års samliv. Forøgelse af mandens formue hidrørte ikke i større omfang fra kvindens arbejdsindsats. FM V.L. B af 3. maj 2004 V2004.B Sagkyndig virksomhed, der havde udarbejdet budgetmateriale til brug for A's overvejelser om køb af landbrugsejendom, var ikke ansvarlig for en række mindre fejl i materialet, idet der ikke fandtes at være årsagssammenhæng mellem disse mindre fejl og A's efterfølgende økonomiske vanskeligheder. [Dommen er anket til Højesteret] FM V. L. Kendelse af 5. marts 2004 V.L. B U V Salær til medhjælper i gældssaneringssag tilkendt på grundlag af medgåede juristtimer. FM V.L. B af 20. februar 2004 FM V.L. B af 6. februar 2004 FM V.L. B af 10. december 2003 V2003.B Intet bidrag efter 14 års samliv til mand, der om tre år skulle på folkepension. U V Begæring om ophævelse af gældssaneringskendelse kan fremsættes efter skyldners død, men samtlige kreditorer skal indkaldes. Skifterettens dom ophævet ex officio. V2003.S Gengivelse af retten til at erhverve førerret i medfør af færdselslovens 132, stk. 1, trods 4 kørsler i frakendelsestiden. FM V.L. B af 28. november 2003 FM /2 Kærefrist. FM V.L. B af 7. november 2003 FM Ændring af forslag efter kreditormøde U V Ændret gældssaneringsforslag burde have været forelagt kreditorerne på møde i skifteretten. (note) U V Ændret gældssaneringsforslag burde have været forelagt kreditorerne på møde i skifteretten. FM Strafbare forhold FM V.L. B af 23. oktober 2003 V2003.S dages fængsel for dokumentfalsk. FM V.L. B af 7. oktober 2003 FM /1 Konkurslovens 9, stk. 2 - skriftlig begæring - ikke retsafgift. FM /1 Familielån - sygdom - ny gæld. FM /1 Gældssanering ophævet - skyldneren undladt at oplyse om en erstatning. FM /3 Mulighed for medvirken til at oparbejde overskud i sønnens virksomhed - gældssanering nægtet indledt. FM /3 Fortsat besiddelse af anpart - usikkert om resthæftelsen ville blive gjort gældende. FM /3 Tidligere selvstændig erhvervsdrivende - kapitalpension delvis inddraget. FM /3 Nedsat timetal accepteret. FM /4 Tilladelse til kære efter kærefristens udløb. FM /4 Faldende udgifter i afdragsperioden burde komme kreditorer til gode. FM /2 Hævet pensionsopsparing. indledning af gældssanering nægtet. FM /3 Investering i anparter og privat overforbrug. indledning af gældssaneringssag nægtet. SKM VLR Goodwill - værdipapirshandel - udlodning - skatteforbehold FM /1 Udgifter til udlodning og efterlønsbidrag accepteret. U V Ægteskab ikke ugyldigt på grund af manglende habilitet hos den ene ægtefælle ved vielsen. Bevist at ægtefællens adfærd under vielsen var en erklæring om at ville indgå ægteskab. FM /4 Dagpenge modtaget med urette til hinder for gældssanering. FM /3 Afkald på boslod FM /2 Ikke krav om sikkerhedsstillelse U V Kreditor, der havde foretaget lønindeholdelse under gældssanering, skulle ikke have nedsat dividende. FM /1 Ægtefælles pensionsordning i budgettet. FM /1 Restskatter ej til hinder for gældssanering. U V Kapitalpension kun delvist inddraget under gældssanering. U V Kapitalpension kun delvist inddraget under gældssanering. (note) V2000.S Udgangspunktet om ubetinget frihedsstraf i anledning af skatteunddragelse for 1992 og momsunddragelse for 1995/96 fastholdt, idet sagen ikke i urimeligt omfang var trukket i langdrag. SKM VLR Skatte- og momssvig, urigtige momsangivelser

7 TfS 2000, 997 PSL 13 a - Nedsættelse af uudnyttet underskud som følge af akkord FM /2 Resocialiseringshensyn. U V Gældssanering, selv om større del af gælden hidrørte fra erstatning i forbindelse med kriminalitet. U V Erhvervsudygtighedsbeløb skulle indgå i budgettet i forbindelse med gældssanering. FM /3 Biludgifter. FM /3 Erhvervsudygtighedsbeløb, invaliditetsbeløb, samlevers aktiver. VL2000.B Påkæret kendelse om gældssanering ophæves og henvises til fornyet behandling ved skifteretten U V Skyldner skulle som betingelse for gældssanering tilbyde kreditorer et beløb som kompensation for indbetalinger på indekskontrakter. TfS 2000, 750 Straffesag - momsunddragelse - manglende afgiftsberigtigelse FM /1 Selvpensioneringskonto U V Kapitalpension ikke inddraget under gældssanering. FM /1 Børnebidrag. FM /2 Medhjælper inhabil? V2000.S T1 og T2 straffet med fængsel i 1 år og 3 måneder bl.a. for indkøb af 240 gram kokain, hvoraf minimum 120 gram blev solgt. Ej grundlag for betinget straf. FM /4 Ikke fradrag for biludgifter. FM /1 Anpartsinvestering. TfS 1999, 707 Kvalificering af pengeoverførsel mellem tidligere ægtefæller TfS 1999, 685 Tab på medinteressent FM VLK af 2. juni 1999 (V.L. B ) FM /1 Genoptagelse nægtet. FM /3 Ophævelse pga. svig. TfS 1999, 533 Straffesag - momsunddragelse - manglende momsregistrering TfS 1999, 425 Garantistillelse - Vognmandskonkurs - Skattekrav - Fortolkning af vognmandsgaranti U /1V Ikke beskikkelse af advokat under gældssaneringssag. FM VLK af 3. marts 1999 (V.L. B ) FM /3 Advokatbeskikkelse under kære. FM VLK af 3. februar 1999 (V.L. B ) FM /3 Skyldners udeblivelse TfS 1999, 255 Underskudsbegrænsning - akkord - tidspunkt for indtræden af underskudsbegrænsning - ej bortfald ved misligeholdelse FM /4 Gældssaneringskendelse kæret af skyldner. FM VLK af 22. januar 1999 (V.L. B ) FM /1 Medhjælpers og beskikket advokats opgaver. FM /5 Skattefri godtgørelse pga. ekstraudgifter i udlandet. FM /3 Begæring om ophævelse af gældssanering, indkaldelse af skyldner. TfS 1999, 189 Straffesag - told- og afgiftsunddragelse - køb af indsmuglede cigaretter U V Skyldner skulle indkaldes til møde i skifteretten før stillingtagen til begæring om ophævelse af gældssaneringskendelse. FM /2 Medhjælpersalær FM VLK af 5. november 1998 (V.L. B ) FM /1 Alle indtægter som grundlag for vurderingen af den økonomiske betingelse. FM Alle indtægter som grundlag for vurderingen af den økonomiske betingelse. FM /1 Købt fast ejendom, ophævelse pga. svig. FM Købt fast ejendom, ophævelse pga. svig. TfS 1998, 752 Gældssanering - videreførelse af virksomhed U V Udbetalinger fra erhvervsevnetabsforsikring skulle indgå i gældssaneringsbudget. FM /1 Spørgsmål om erhvervsevnetabsforsikring samt forskellige udgifter i budgettet. FM /2 Udgifter til samvær med barn. U V Pensionsopsparing skulle indgå delvist i gældssanering. FM /1 Pensionsopsparing U V Køber, der havde tegnet ejerskifteforsikring, kunne gøre krav gældende direkte over for forsikringsselskabet. U V Delvis regres fra statskassen mod medhjælper i gældssaneringssag. Egen skyld hos skifteretten. U V Ikke omstødelse i medfør af konkurslovens 72, stk. 1, da der ved afsigelse af gældssaneringskendelse var fuld dækning til fordringer omfattet af konkurslovens 94. (note) U V Ikke omstødelse i medfør af konkurslovens 72, stk. 1, da der ved afsigelse af gældssaneringskendelse var fuld dækning til fordringer omfattet af konkurslovens 94. FM /1 Rentefradrag ved dividendebetaling. U V Gæld opstået i 1993 i forbindelse med afhændelse af skibsanparter var ikke til hinder for indledning af gældssaneringssag. TfS 1998, 373 Indkomst - Beskatning - Tyveri - Europaller FM /2 Sagsomkostninger

8 FM /1 Invaliditetstillæg, medicinudgifter. FM /1 Gældssanering nægtet trods kreditors accept. FM /2 Selvpensioneringskonto. U V Bestemmelsen i lov om private registre 12, stk. 3, 2. pkt., omfatter alene forbud mod videregivelse af oplysninger om endeligt godkendt gældssanering. (note) U V Bestemmelsen i lov om private registre 12, stk. 3, 2. pkt., omfatter alene forbud mod videregivelse af oplysninger om endeligt godkendt gældssanering. FM /3 Indledning nægtet efter ophævelse af tidligere gældssaneringskendelse. U V Beløb svarende til indeksopsparings tilbagekøbsværdi skulle som betingelse for gældssanering tilbydes kreditorerne. (note) FM /2 Indeksopsparing. U V Beløb svarende til indeksopsparings tilbagekøbsværdi skulle som betingelse for gældssanering tilbydes kreditorerne. FM /4 Sagsomkostninger. U V Gældssaneringskendelse ophævet, fordi skyldner groft havde tilsidesat sine pligter iht. kendelsen. FM /1 Ny gældssaneringssag nægtet efter genoptagelse af tidligere kendelse. FM /3 Genoptagelse/ophævelse af gældssanering. FM /3 Ny gældssaneringssag nægtet indledt. U V Gældssaneringskendelse ophævet, fordi skyldner groft havde tilsidesat sine pligter iht. kendelsen. (note) FM /1 Ophævelse, inddrivelse af dividende i fogedretten. FM /1 Arbejdsløs, skæringstidspunkt, kompensation. U V Værdi af tvungen persionsordning skulle ej tilgå kreditorerne som led i gældssanering. U V Gældssaneringskendelse ikke ophævet, selv om det viste sig, at skyldneren havde haft væsentlig højere indtægter end forudsat. U V Omstødelse efter forsikringsaftalelovens 117, stk. 1. FM VLK af 13/5 1997, nr. B-0832/97 FM /3 - Begæring om skifte af fællesbo afvist, da begge bodele var negative, og der ikke var uenighed om aktivernes fordeling. fremkomsten af et muligt erstatningskrav ændrede ikke dette. FM /1 Studiegæld, afbrudt uddannelse, afdragsperiodens længde. FM /2 Kæreskrift tilbagevist. FM VLK af 23. april 1997 (V.L. B ) FM VLK af 4. april 1997 (V.L. B ) FM /2 Udgifter til plejebørn, ligningslovens 9 h. FM /3 Omstødelse, interessentskaber, rette sagsøger? FM VLD af 24. marts 1997 (B ) FM /2 Kapitalpensionsforsikring forbrugt FM VLK af 19. marts 1997 (V.L. B ) U V Gældssanering, selv om gælden uden forrentning kunne betales på godt 10 år. U V Gældssanering, selv om gælden uden forrentning kunne betales på godt 10 år. (note) U V Om arvingers hæftelse for gaveafgift af et af arvelader til en medarving ydet arveforskud. TfS 1997, 144 Om arvingers hæftelse for gaveafgift af et af arvelader til en medarving ydet arveforskud. FM /1 Arbejdsskadeerstatning FM /2 Medhjælpers honorar V1996.B Sælgers advokat erstatningsansvarlig for undladelse af at sikre indbetaling af depositum ved udfærdigelse af refusionsopgørelse efter salg af virksomhed i lejede lokaler (dissens) U V Konkurs- og anden insolvensret 4.2. (note) Resultatliste Søgning på "gældssanering" Kaldenavn (2 dokumenter) Retspraksis (298 dokumenter) Søgningen matchede mere end 300 dokumenter. De første 300 vises nedenfor. Foretag evt. en mere afgrænset søgning. Kaldenavn

9 Gældssanering, bkg Gældssanering Retspraksis Østre Landsret FM Gældssaneringsansøger boede med samlever i dennes ejerlejlighed. samlevers rentefradrag skulle ikke indgå i beregningen af gældssaneringsforslag. FM Skyldner havde ret til at fratrække udgifter til bil i gældssaneringsforslag, da ansøger ifølge rejseplanen.dk med offentlig transport skulle bruge ca. 2 timer hver vej i transporttid til arbejde, jf. gældssaneringsbekendtgørelsens 4. FM Transportfradrag i henhold til gældssaneringsbekendtgørelsens 4 skal fradrages, når skyldner får tilladelse til at kunne benytte køretøj. FM Gældssaneringssag afvist for ansøgere, der i februar 2009 var dømt for socialt bedrageri for mindst kr. U /2Ø Beløb på»gældsløsningskonto«var ikke undtaget fra individuel kreditorforfølgning. U Ø Ikke grundlag for tiden for at meddele gældssanering, jf. konkurslovens 231 a, stk. 2, nr. 1, og stk. 3. FM Gældssanering nægtet, da ansøger ikke medvirkede loyalt til sagens oplysning. U Ø Invaliditetsbeløb burde indgå i gældssaneringsbudget som indkomst. U /1Ø Pantebrev, der uden forbehold var kvitteret til aflysning som fuldt indfriet, kunne ikke danne grundlag for udlæg. U /1Ø Kæreskrift var ikke underskrevet af kærende eller en for denne mødeberettiget person. Kæremål afvist. U /1Ø Kæreskrift var ikke underskrevet af kærende eller en for denne mødeberettiget person. Kæremål afvist. (note) FM Kæremål afvist, da kæreskrift ikke underskrevet af mødeberettiget person. FM Gældssanering nægtet, da skyldners månedlige rådighedsbeløb lå væsentligt under gældssaneringsbekendtgørelsens anførte rådighedsbeløb. FM Kassekredit, der fungerede som budgetkonto og som var negativ med kr., var oprettet efter skyldner var gået konkurs. gældssanering nægtet indledt. OE2008.B Kvindes tilskadekomst, da hun skulle hente et træ på en planteskole til det kollektiv, hvor hun dengang boede, var ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven, idet afhentningen måtte anses for at være led i en privat forpligtelse ikke en følge af et erhvervsmæssigt antagelsesforhold. Dette gælder, uagtet hun som andre medlemmer havde en såkaldt økologisk arbejdsforpligtelse over for kollektivet, sanktioneret med eksklusion, og at det var som led i afviklingen af denne, at hun hentede træet. FM Gæld vedrørende strafbart forhold hindrede gældssanering for tiden. FM Arveafkald. FM Systematisk oparbejdet gæld til det offentlige og uafklarede forhold. FM Boligudgifter. FM Boligudgifter og ustabile indtægtsforhold medførte at indledning blev nægtet. U OE Aftale om fortsat hæftelse mellem skyldner, der havde fået gældssanering, og bank var ugyldig, jf. konkurslovens 227. FM Boligudgifter vedrørende påtænkt lejebolig FM Skyldneren havde dagen før kreditormøde underskrevet slutseddel i forbindelse med huskøb og påtænkt opstart af egen virksomhed. U OE Ikke godtgjort, at hustru havde bidraget til oparbejdelse af friværdi i ægtefælles faste ejendom. Gældssanering bevilget. U OE Kautionserklæring i allonge til gældsbrev med tvangsfuldbyrdelsesklausul var ikke fornødent eksekutionsgrundlag over for kautionisterne. Sagsomkostninger. FM år gammel gæld fra strafbare forhold endnu ikke saneringsmoden. FM Kæretilladelse, kronikertilskud og nyere gældsstiftelse. FM Sikret gæld indgår ikke i bedømmelsen af, om gælden i det væsentlige stammer fra erhvervsmæssig virksomhed. FM Pensionsordninger og ansættelse i ægtefælles virksomhed forhindrede ikke nødvendigvis gældssanering. FM Manglende offervilje forhindrede gældssanering. FM Ejendomsret til fire ejendomme forhindrede ikke gældssanering. FM Erhvervsevnen ikke fuldt udnyttet trods kompenserende overarbejde. FM Gæld fra strafbare forhold udelukkede gældssanering. FM Sag om gældssanering efter konkurs kunne ikke gennemføres. FM Fortsat forbrugsgældsstiftelse udelukkede for tiden gældssanering. FM Omstødelig disposition udelukkede gældssanering. FM Om betingelserne og grundlaget for forhåndsafvisning. FM Ej udlæg for uforfaldne rater i ht. gældssaneringskendelse. FM Den økonomiske betingelse for folkepensionister. forbrug af opsparede midler muligvis forhindrende. FM Der skal oplyses om samleverens økonomiske forhold, uanset om han skal holdes udenfor betalingsevneberegningen. FM Uafklarede økonomiske forhold forhindrede gældssanering. U /1Ø Beregning af kærefrist i gældssaneringssag. FM Gældens karakter forhindrede ikke gældssanering. FM Ikke undskyldende omstændigheder ved forbrugsgælds pådragelse. FM Kæreafgiften skal betales rettidigt.

10 FM Lavt rådighedsbeløb forhindrede gældssanering. FM Samleverens forhold kan inddrages, selv om hun ikke selv har søgt gældssanering. FM Boligudgifter og mudrede ansættelsesforhold forhindrede ikke gældssanering. FM Boligforhold udelukkede ikke gældssanering. FM Udgift til kursusdeltagelse kunne ikke henføres til bekendtgørelsens 9. kreditorernes standpunkts relevans. FM Uklarhed om gældens alder førte til hjemvisning. ansøgers alder. FM Nyere restskatter udelukkede ikke gældssanering. FM Boligudgiften urimeligt høj for enlig i det centrale københavn. FM ØLK af 1. oktober 2007 i B , 16. afd. FM Da sagen måtte anses for tilstrækkeligt belyst, var 9 ½ måned ikke for sent, jf. konkurslovens 231, stk. 3. underskudsoverførsel tilladt i sag, der var startet inden bekendtgørelsens 3, stk. 4, var trådt i kraft. FM Samleverens ejendom udelukkede gældssanering. FM Indbetalinger på indekskontrakter anset for foretaget af datter, hvorfor dette ikke udelukkede gældssanering. FM Værdien af fri bil og muligt forældede krav efter fordringsprøvelse i konkursbo. U Ø Muligt forældede fordringer skulle i gældssaneringssag behandles som bestridte fordringer. FM Betaling af usikret gæld forhindrede gældssanering, jf. konkurslovens 197, stk. 4. FM Pessimistisk forventning om fremtidigt overarbejdes omfang skabte uklarhed. U Ø Om udeblivelsesvirkning i gældssaneringssager, hvor indkaldelse er sket ved almindeligt brev. U Ø Begyndelsestidspunkt for kærefristen ved kære af gældssaneringskendelser. FM ØLK af 28. juni 2007 i B , 8. afd. FM Belåning af friværdi ville ikke medføre en varig forbedring af de økonomiske forhold. værdiansættelse. FM Følgen af, at kreditor kun påkærer den ene ægtefælles kendelse om gældssanering. FM Gældssanering efter bekendtgørelsens 3, stk. 3, i en ekstrem situation. FM Uanset forklaringen om årsagen til restskatterne udelukkede disse gældssanring. OE2007.B Medejende direktør havde ikke løftet bevisbyrden for at han ikke havde kendskab til risiko for selskabs konkurs, og han hæftede derfor personligt for selskabets forbrug på Eurocard. FM Uanset at en frihedsstraf først af landsretten var blevet gjort betinget, skulle den tidsmæssige vurdering efter konkurslovens 197, stk. 3, ske fra landsrettens dom. FM Afdrag til forældrene, men ikke andre private kreditorer, forhindrede gældssanering. FM Budgetvilkår for langturschauffør med hestehold. FM Skattegæld fra salg af skibsanparter henført til konkurslovens 197, stk. 2, nr. 2, litra d. selv om anparterne var købt i 1992, forhindrede det stadig indledning af gældssaneringssag. FM år gammel skattegæld udelukkede gældssanering. OE2007.B Advokat pådrog sig ikke erstatningsansvar over for et selskabs kreditorer ved ikke at rådgive om at lade selskabet indgive anmeldelse om betalingsstandsning tidligere end sket og ej heller ved som kurator i selskabets konkursbo at anlægge en omstødelsessag, der endte med en frifindelse. FM Iværksætters fortsatte gældsstiftelse udelukkede for tiden gældssanering. FM Ansøgeren havde handlet illoyalt ved ikke selv at have oplyst om afskedigelse, flytning og nyt arbejde. FM Bopælsskifte grundet nabostøj var ikke sådanne ganske særlige omstændigheder, at gældssaneringskendelsen kunne genoptages. OE2007.B Hustru frifundet for finansieringsselskabs krav, da hun ikke ved betalingsfordelingen havde fået en gave af manden. FM Konkurslovens 197, stk. 2, nr. 2. litra a, hindrede gældssanering. FM Værdien af det skattemæssige, fremførte underskud skulle fastlægges. FM Den økonomiske betingelse var opfyldt uanset betalingsevne på 84 % over 5 år. FM Det forhindrede ikke gældssanering, at en udbetalt kapitalpension ikke var brugt på betaling af gæld. FM Manddrab udelukkede fortsat gældssanering. FM (Ubegrundet) afkald på arv i vente forhindrede gældssanering. FM Skyldneren havde indrettet sig på gældssanering. FM Illoyalt ikke at oplyse om ulønnet direktørstilling. FM Forsørgelsespligten i retsvirkningslovens 2 forhindrede konkret gældssanering. FM Rimelig boligudgift. lavt rådighedsbeløb. deltidsarbejde. FM Gæld alene fra strafbart forhold kunne (endnu?) ikke saneres. U Ø Skifterets faste praksis om bagatelgrænse i gældssaneringssager underkendt. FM ØLK af 1. december 2006 i B , 8. afd. FM ØLK af 1. december 2006 i B , 8. afd. U Ø Ikke grundlag for at behandle skyldners nye ansøgning om gældssanering som en anmodning om genoptagelse af en sag om gældssanering. FM Uberettigede hævninger, brugt til betaling af gæld, udelukkede gældssanering. FM Et rådighedsbeløb på 75,45 % af bekendtgørelsens sats forhindrede ikke gældssanering. bilkøb kort før sagens indledning. fortsat virksomhedsdrift? fiktiv leje? FM Den økonomiske betingelse var opfyldt.

11 FM Landsretten admitterede, med henvisning til kærendes helbredsmæssige forhold, et kæremål, hvor kærefristen var overskredet med 2 dage. FM Lavt rådighedsbeløb udelukkede ikke gældssanering. U /1Ø Kære ikke rettidig som følge af begyndelsestidspunktet for fristen for kære af gældssaneringskendelse. FM Afholdelse af møde i henhold til konkurslovens 212, stk. 2, er ikke altid obligatorisk. FM Hvilke transportudgifter kan fratrækkes? FM Skifterettens bagatelgrænse for værdien af rentefradragsretten konkret tilsidesat. taxachaufførs mulighed for drikkepenge, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 2. FM Den økonomiske betingelse var ikke opfyldt, idet invaliditetsbeløbet skulle med i betalingsevneberegningen. FM Tiden læger alle sår. FM Ikke blot fast arbejde eller pensionering kan skabe økonomisk afklarethed, jf. konkurslovens 197, stk. 2, nr. 1. FM Varig økonomisk forbedring ikke godtgjort. FM Skyldnerens ægtefælles økonomiske forhold skal stadig være afklarede ved gældssanering i henhold til bekendtgørelsens 3, stk. 1. FM Skyldners oplysningspligt kontra illoyalitet. U Ø Ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at skyldner ikke havde medvirket loyalt ved oplysning af gældssaneringssag. U Ø Gældssanering nægtet, da skyldner ikke medvirkede loyalt ved sagens oplysning. FM Yderligere forbrugsgældsstiftelse 2 år før ansøgning udelukker gældssanering. U Ø Præklusion af fordring i forbindelse med afsigelse af kendelse om gældssanering. FM Sikkerhedsstillelse som betingelse for indledning af gældssaneringssag. FM Nyere offentlig gæld forhindrede gældssanering. FM Skyldnerens virksomhed drives videre i ægtefællens navn - gældssanering ikke på forhånd udelukket, da virksomhedsoverdragelsen angiveligt var sket med kreditorernes samtykke. FM Tiden læger alle sår, men det kan tage tid. FM Uklarhed om personlig hæftelse udelukkede gældssanering. FM Skyldners andelsbolig var under tiltrængt ombygning, hvorfor hans forhold var for uafklarede til gældssanering. FM Kærefristens forlængelse. OE2006.S Bøde for at tilbyde juridisk rådgivning på hjemmeside, da»vinkelskriverloven«ikke stred mod EF-traktaten. FM Skyldnerens båndlagte ejendom forhindrede gældssanering, og dermed var også ægefællen forhindret i at få gældssanering. FM Friværdi i andelsbolig udelukkede gældssanering. SKM ØLR Eftergivelse, skat, bolig, datter FM Kreditorly henført til konkurslovens 197, stk. 2, nr. 5. FM ØLK af 30. juni - B og B FM ØLK af 4. juli B FM ØLK af 30. juni B FM ØL kendelse af 9. juni B U Ø Skifterettens tilkendegivelse under tilbagekaldt sag om gældssanering kunne ikke kæres. FM ØL B , 4. afd., 13. maj 2005 SKM ØLR Dobbeltbeskatning - skønsmæssig ansættelse - ikke godkendte fradrag OE2005.B års bidrag efter 21 års ægteskab til 40-årig pædagogmedhjælper under uddannelse. U /2Ø Ansættelsesbevisloven omfattede ikke person, der på institution udførte beskyttet beskæftigelse i medfør af serviceloven. SKM ØLR Gældssanering - svig U Ø Medhjælper i gældssaneringssag var inhabil, jf. konkurslovens 238, stk. 1. OE2004.B Ikke bidrag til sygemeldt kontorassistent efter 15 års samliv. FM ØLK af 9. november 2004 B FM ØLK af 5. november 2004 B U Ø Om 1-års-fristen i konkurslovens 24, stk. 3, og om lovens 23 a ved begæring om tvangsakkord. FM ØLK af 8. oktober 2004 B OE2004.B Hverken beskikket tilsyn (advokater) eller tillidsmænd (revisorer) havde handlet erstatningspådragende i forbindelse med udarbejdelsen af redegørelse jf. konkurslovens 165. OE2004.B Lovændringer, hvorefter en i 1993 oprettet kriselånefond finansieret af indbetalinger fra kommunerne på Færøerne som følge af disses økonomiske krise kunne eftergive kommunal gæld, kunne ikke anses som et ekspropriativt indgreb omfattet af Grundlovens 73. [Dommen er anket til Højesteret] SKM ØLR Gældseftergivelse - tidspunkt - modregning - underskud i virksomhed FM ØLK af 24. maj 2004 B FM Udækket pantebrev ikke forældet. FM ØLK af 13. maj 2004 B SKM ØLR Efterfølgende ændring af afskrivninger - goodwill - skattemæssig effekt - revisorfejl SKM ØLR Skattetænkning, returmoms, underskud, smørefedt, konkurs, tabsfradrag, debitor FM /1 Efterlønsbidrag

12 FM /4 Gæld til statskassen - rente af for sent betalt skat. FM Gældssanering FM /2 Ansættelse i selskab ejet af familiemedlem, tidligere virksomhedsdrift. OE2003.B Revisor, direktør og bestyrelsesmedlemmer var ikke erstatningsansvarligefor et pengeinstituts tab, der opstod ved pengeinstituttets finansiering af et debitorfinansieringsarrangement i tillid til nogle af revisor afgivne erklæringer. Pengeinstituttets krav ikke forældet og kravet fandtes ej heller fortabt ved passivitet. [Dommen er anket til Højesteret, se U H]. FM /3 Usikre boligudgifter - tilbud om afdrag FM /3 Skyldnerens husstand - samlevende? FM /3 Selvstændig erhvervsdrivende - dokumentation for indtægtsforhold. SKM ØLR Skattepligt, dobbeltbeskatning, Tyskland, England, tilflytter, bolig, erhverv, dobbeltdomicil FM /1 ØLK af 12. maj 2003, B FM /2 Indkomstforhold, biludgifter, boligforhold m.m. FM /3 Ansættelse i selskab ejet af familie FM /2 Skibsanparter. FM /4 Gældens karakter og alder U Ø Fastsættelse af vederlag for tilsyn under betalingsstandsning. FM /1 Omkostninger ved gældssanering delvist pålagt skyldner. U Ø Kapitalpensioner ikke inddraget under gældssanering. FM /1 Huslejens størrelse SKM ØLR Momssvig, skattesvig, uregistreret momsvirksomhed, passivitet, strafudmåling FM /2 Gældens karakter. FM /1 Forhåndsafvisning, jf. konkurslovens 202, stk. 3. FM /3 Forhåndsafvisning, jf. konkurslovens 202, stk. 3. FM /2 Ophævelse af gældssaneringskendelse, jf. konkurslovens 229, stk. 1, nr. 1 ("svigagtigt forhold"). FM /2 Udbetaling og forbrug af invaliditetsbeløb og arv - retsplejelovens 513, stk. 1. U Ø Gældssanering til folkepensionist, hvis usikrede gæld udgjorde ca kr. Gælden bortfaldt. FM /4 Boligudgifter m.v. FM /2 Nyere gældsstiftelse - arveafkald OE2002.B Arveafkald efter 86-årig mor afskar gældssanering. FM /1 Biludgifter - fordeling af ægtefællers dividendebetaling FM /2 Afdrag til kreditorerne var en betingelse for gældssanering. SKM ØLR Ejendomsavance - salg til bror - aftalt salgspris tilsidesat - gave U Ø Godtgørelse på 3 måneders løn efter funktionærlovens 2b, da afsked reelt var begrundet i udokumenterede beskyldninger om returkommission. U Ø Ægtefællens økonomiske forhold har betydning for afdragsordning vedrørende skattegæld. SKM ØLR Frivillig afdragsordning - lønindeholdelse - husstandsindkomst - rådighedsbeløb - ny gæld stiftet SKM ØLR Lønindholdelse - social pension - A-skat OE2001.B Afkald på arv efter moderen afskar gældssanering. OE2001.B Advokat, som undlod at færdigberigtige overdragelsen af en ejendom, efter at registreringen af det købende anpartsselskab var gennemført, var erstatningsansvarlig for tre udlæg, som blev lyst på ejendommen inden endeligt skøde OE2001.B Skadelidtes krav på erstatning efter grov voldsudøvelse var omfattet af den 20-årige forældelse; men retten til erstatning anset for bortfaldet som følge af passivitet, da erstatningskravet først blev rejst henholdsvis ca. 13 og 16 år efter voldsudøvelsen. (Dissens). [Dommen er anket til Højesteret, se U H]. OE2001.S Fællesstraf på 8 måneders fængsel med vilkår om samfundstjeneste for dokumentfalsk. OE2001.B Lejlighed tillagt samlever efter dødsfald. FM /5 Udgifter til privatskole. U Ø A-skattekrav i konkursbo anset som simpelt krav, idet indeholdelsespligten var indtrådt inden konkursen. OE2001.B Ægtepagt blev under separationssag anset gyldig kr. efter 56 efter 9 års ægteskab. FM /2 Oplysninger om at skyldnerens ekskone overnattede hos ham to til tre gange om ugen, var ikke tilstrækkeligt til at nægte gældssanering. FM /1 Ikke aktuel kautionsforpligtelse var til hinder for, at der kunne indledes gældssaneringssag for skyldneren. OE2000.B Konkursramts hustrus boslodskrav ikke udlignet ved fripolice i kapitalpension. OE2000.B Sælger, sælgers revisor og pengeinstitut samt købers pengeinstitut og et bestyrelsesmedlem i køberselskabet havde alle pådraget sig erstatningsansvar ved salg af et overskudsselskab, som blev udsat for selskabstømning. Et andet medlem af køberselskabets ledelse blev frifundet (dissens) OE2000.B Sælger, sælgers revisor og pengeinstitut samt købers pengeinstitut og et bestyrelsesmedlem i køberselskabet havde alle pådraget sig erstatningsansvar ved salg af et overskudsselskab, som blev udsat for selskabstømning. Et andet medlem af køberselskabets ledelse blev frifundet (dissens) OE2000.B Sælger, sælgers revisor og pengeinstitut samt købers pengeinstitut og et bestyrelsesmedlem i køberselskabet havde alle pådraget sig erstatningsansvar ved salg af et overskudsselskab, som blev udsat for selskabstømning. Et andet medlem af køberselskabets ledelse blev frifundet (dissens) TfS 2000, 996 Skat, selskabstømning, rådgivning, tab

13 OEL2000.B Rådgivning, konkurs, akkord, tab, bevisbyrde OE2000.B Konkursramt klients økonomiske forhold gav ikke grundlag for påstand om, at rådgivende advokat og revisor havde handlet ansvarspådragende ved ikke at have søgt gennemført en akkordordning forud for konkursen OE2000.B Gangbesværet fik ved separation lejligheden, hvor han havde boet i 25 år. OEL2000.S Retspleje - 1. udlæg retsvirkning - Fogedret - 3. Strafferetspleje - Beslaglæggelse U Ø Gældssanering mulig, selvom en del af gælden var pådraget ved strafbart forhold. FM /1 En 32-årig provisionslønnet mand opfyldte ikke betingelserne for gældssanering. U /1Ø Amerikansk afgørelse om gældssanering havde ikke retskraft. U Ø Skyldner skulle indkaldes til møde i skifteretten før stillingtagen til begæring om ophævelse af gældssaneringskendelse. TfS 2000, 468 Igangværende arbejder og tab på debitorer U Ø Kapital- og selvpensioneringsordninger for 57-årig indgik ikke i gældssanering. U Ø Gældssanering til 56-årig arbejdsløs under uddannelse til datamatiker. U Ø Gæld, der var 10 år eller ældre, kunne ikke begrunde nægtelse af gældssanering. OE1999.B Advokats undladelse af at søge om gældsovertagelse før indsendelse af skøde til tinglysning var ansvarspådragende. Erstatningsansvaret omfattede hele det tab, som sælgerne blev påført ved, at ejendommen efterfølgende blev solgt på tvangsauktion TfS 2000, 293 Eftergivelse af skatterestance - kontanthjælp - førtidspension U /1Ø Gældssaneringssag kunne ikke nægtes indledt, fordi skyldners budget ikke gav plads til afdragsvis betaling. FM ØLK af 23. juni 1999 (sag nr. B ) FM /3 Udgifter, der relaterede sig til skyldnerens sygdom, skulle afholdes af skyldnerens invaliditetsbeløb. FM /1 Selvpensioneringskonto med en tilbagekøbsværdi på kr. skulle ikke indgå i gældssanering. OE1999.B Aftale om udbetaling af opsparet plejetilgodehavende ved død tilsidesat efter aftalelovens 31. Livsgave om antikt ur. FM Betingelserne for "gældssanering i gældssanering" opfyldt. gældens opgørelse. FM /1 Betingelserne for "gældssanering i gældssanering" opfyldt. gældens opgørelse. TfS 1999, 100 Advokat - frakendelse af bestalling U Ø Skyldners forkerte forklaring i skifteret ved behandling af begæring om ophævelse af gældssaneringskendelse ikke strafbar efter straffelovens 162. U Ø Gældssanering nægtet, bl.a. fordi ægtefællens gældsforpligtelser ikke kunne udskilles. FM /2 Udgifter der relaterede sig til skyldners sygdom, skulle afholdes af invaliditetstillægget. TfS 1998, 594 Maskeret udlodning - Afdrag på gældsbreve FM /1 Afvisning af afholdelse af møde i medfør af konkurslovens 229, stk. 2, da kreditors krav var elleve år gammelt og ikke havde været anmeldt under gældssaneringssagen fire år tidligere. FM /3 Ikke gældssanering på grund af hustrus uudnyttede erhvervsevne. FM /4 Tilbagekaldelse af verserende gældssaneringssag og indgivelse af ny begæring ikke omgåelse. OE1998.B Opsigelse af ejerlejlighed til udlejers eget brug, selvom lejer ikke var gjort bekendt med den særlige opsigelsesadgang. U Ø Gældssanering, selv om hustru var kontanthjælpsmodtager. U Ø Andelsselskab var ikke selvstændig juridisk person, Lønmodtagernes Garantifond hæftede derfor ikke for ansats løntilgodehavende. U Ø Gældssanering nægtet efter den væsentligste gælds art og alder. FM /3 Afvisning af begæring om genoptagelse af gældssanering uden indkaldelse til møde. FM /3 Hjemvisning efter skyldnerens anmodning på grund af yderligere gældspost. FM /4 Gældssaneringssag hjemvist med henblik på medtagelse af fordring anmeldt efter sagens slutning, men inden kærefristens udløb. U Ø Gældssanering nægtet på grund af indekskontrakt. U Ø Gældssanering nægtet på grund af indekskontrakt. (note) FM /2 Ikke gældssanering på grund af 30 timers arbejdsuge. U Ø Ikke gældssanering, da ægtefællen havde stiftet nyt anpartsselskab. TfS 1998, 47 Erstatning - berigelsesforbrydelser - tab på debitorer U Ø Beboerindskudslån ikke omfattet af gældssanering. FM /2 Beboerindskudslån kunne holdes udenfor gældssanering i medfør af en analogi af konkurslovens 199, stk. 2. TfS 1998, 101 Befordringsfradrag - virksomhedsskatteordningen - Kørselskgodtgørelse FM /2 Nyere restskatter, der primært skyldtes rentetilskrivning af gammel gæld, var ikke tilstrækkeligt til at nægte indledning af gældssaneringssag. FM ØLK af 10. oktober 1997, 8. afd., nr. B FM /2 Kærefrist overskredet i gældssaneringssag. FM ØLK af 11. september 1997, 4. afd. nr. B FM /3 Samleverskes erhvervsvirksomhed og indtjening. FM /2 Skyldners manglende fremmøde til 212 møde ikke tilstrækkeligt til at nægte fortsættelse af gældssaneringssag. FM ØLK af 5. september 1997, 16. afd. nr. B FM /1 Nyere skattegæld og skattegæld der vedrørte afhændelse af anparter var ikke tilstrækkeligt til at nægte indledning af gældssaneringssag. U /2Ø Håndpantsætning af ophørende livsforsikring bestod trods gældssanering.

14 U Ø Genoptagelse af kendelse om gældssanering forudsatte, at individualforfølgning var forsøgt. FM ØLK af 10. februar 1997 (9. afd. kære nr. B ) FM /3 Fordeling af dividende mellem ægtefæller, udgiftsposter i budgettet. U Ø Skyldner med forhøjet almindelig førtidspension skulle betale dividende under gældssanering. TfS 1997, 291 Skyldner med forhøjet almindelig førtidspension skulle betale dividende under gældssanering. U /1Ø Nægtelse af gældssanering ophævet. Skyldneren havde ikke haft lejlighed til at udtale sig. FM ØLK af 29. august 1996, ØLB U Ø Dividende under gældssanering ud fra 10 års afvikling af studiegæld. U Ø Dividende under gældssanering ud fra 10 års afvikling af studiegæld. (note) FM /1 Studiegæld-afdragsperiodens længde FM /2 Spekulationsgæld. FM Spekulationsgæld FM Anpartsbesiddelse udelukker sanering. FM /3 Anpartsbesiddelse udelukker sanering. FM /6 Bødekrav saneres. FM /2 Arveafkald FM ØLK af 26. juni 1996 ØLB U Ø Udlæg foretaget i medfør af kildeskattelovens 72, stk. 2, bortfaldt ikke som følge af gældssanering hos ægtefællen. TfS 1996, 573 Gældssanering - Skatter TfS 1996, 420 Befordringsfradrag efter særreglen om benyttelse af egen bil FM Budgettet/rådighedsbeløb. FM /1 ØLK af 17. april 1996 Ø.L.B U Ø Gældssanering trods manglende selvangivelser. FM Gældens karakter. FM /3 ØLK af 14. marts 1996 Ø.L.B U Ø Udgifter til børn over 18 år indgik ikke i rådighedsbeløbet efter gældssanering. U Ø Udgifter til børn over 18 år indgik ikke i rådighedsbeløbet efter gældssanering. (note) FM /2 ØLK af 2. februar 1996 Ø.L.B FM Gældens karakter. U Færøerne, gældssanering ikke bevilget. FM /1 -ØLK af 20. december 1995, 13. afd. B FM ØLK af 20. december 1995, 13. afd., B U Ø Frimenighedskontingent, tv-leje og telefonudgifter under gældssanering. U Ø Frimenighedskontingent, tv-leje og telefonudgifter under gældssanering. (note) U Frimenighedskontingent, tv-leje og telefonudgifter under gældssanering. (note) U Frimenighedskontingent, tv-leje og telefonudgifter under gældssanering. U Pensionsordning i ansættelsesforhold og privat kapitalpension indgik ikke i gældssanering. U Pensionsordning i ansættelsesforhold og privat kapitalpension indgik ikke i gældssanering. (note) U Pantefogedudlæg ophævet, da lovligheden af takstforhøjelse burde afgøres under civil sag. OE1995.B Bank ikke erstatningsansvarlig for fejlberegning i forbindelse med kundes salg af fiskefartøj, idet kunden ikke kunne antages at have lidt et tab. TfS 1995, 503 AMBA - omregistrering til interessentskab U /1Ø Pensionsordning ikke krævet ophævet under gældssanering. U Ø Gældssanering indledt for ældre virksomhedsgæld, uanset hustrus fortsatte gældsstiftelse. U Ø Modregning ikke berettiget over for kautionist, da debetsaldo på kassekredit ikke var forfaldet. U Ø Under gældssanering beregnedes dividende af studiegæld med udgangspunkt i afdragstid på 10 år. (note) U Ø Under gældssanering beregnedes dividende af studiegæld med udgangspunkt i afdragstid på 10 år.

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

1,2 VLK af 9. januar 2009, nr. B-2266-2267-08, 13. afd. Indledning af gældssanering trods tidsbegrænset ansættelsesforhold for ene ansøger.

1,2 VLK af 9. januar 2009, nr. B-2266-2267-08, 13. afd. Indledning af gældssanering trods tidsbegrænset ansættelsesforhold for ene ansøger. 2009-06 194 stk. 2009 14stk. 1,1 VLK af 2. februar 2009, nr. B-2363-08, 13. afd. Gældssaneringskendelse trods intet eller meget lille rådighedsbeløb for ansøger. Under kreditormødet i en gældssaneringssag

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar Den Sociale Retshjælps Fond Stiftet i 2007 som forening 2014 som fond Kontorer

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Gældssanering Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 2 Baggrund for den nye betænkning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Uddannelsesdag 27. februar 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Side 2 Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin! Side 3 - og løsninger

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Råd og huskeliste socialøkonomisk kriserådgivning

Råd og huskeliste socialøkonomisk kriserådgivning Råd og huskeliste socialøkonomisk kriserådgivning Områder, som man bør være opmærksom på, når man rådgiver landmænd i økonomisk krise. Listen omfatter både den situation, hvor landmanden fortsætter bedriften

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Inddrivelse af gæld til det offentlige v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Indhold af oplægget Generelt om SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed Eftergivelse af gæld Henstand med gæld Forældelse af

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager?

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Jørgen Juel Hansen Forfatter til bogen Vejen til gældssanering Hørsholm Kongevej 5 2970 Hørsholm Telefon 45 76

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin!

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen. Ratten i Holbæk Udskrift af dombogen BOM Afsagt den 1. april 2014 i sag nr, BS SKSæ-JNffpØlt: 4300 Holbæk mod 4300 Holbæk Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Økonomikonferencen Den 4. oktober 2013 Dorthe Laursen Advokat (L) Risikofonden Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Erstatningsbetingelser Konkret gennemgang

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Sådan gør du (Link til vejledning): Ansøgning om gældssanering Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten.

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Ansøgning om gældssanering Sådan gør du (link til vejledning) Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten. Sammen

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere