U H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U.2006.818H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og"

Transkript

1 Resultatliste Søgning på "gældssanering" Kaldenavn (2 dokumenter) Retspraksis (66 dokumenter) 68 dokument(er) matchede de valgte kriterier Kaldenavn Gældssanering, bkg Gældssanering Retspraksis Højesteret U H Anpartsselskabs håndpantsætning af ejerpantebrev til sikkerhed for direktørens gæld ikke bindende for selskabet. U H Deponeret advokatbeskikkelse ikke udleveret. U H Gældssaneringskendelse ophævet på grund af skyldnerens svigagtige forhold under behandlingen af gældssaneringssagen. (note) U H Gældssaneringskendelse ophævet på grund af skyldnerens svigagtige forhold under behandlingen af gældssaneringssagen. U H Tilsyn med belåningsarrangement var ikke udført i strid med god revisionsskik. SKM HR Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatteog momsmæssig henseende. U H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og momsmæssig henseende. U H Betaling fra vognmandsgaranti kunne omstødes efter reglerne om omstødelse af betalinger foretaget af skyldneren selv. U H Revisor ikke erstatningsansvarlig for mindre fejl i et budget til brug ved køb af landbrugsejendom. H Ikke godtgjort, at en række mindre fejl i en budgetberegning for en landbrugsejendom lå uden for de sædvanlige normer for et købsbudget. Der var heller ikke godtgjort årsagssammenhæng mellem fejlene i budgettet og det forhold, at forudsatte kreditter ikke kunne opnås, ligesom det ikke var godtgjort, at en korrektion af budgetfejlene ville have forringet gårdens handelsværdi. Revisor blev derfor frifundet. [Dommen er anket fra FED V] U H Ingen goodwill ved overdragelse af personlig virksomhed, der drev handel med værdipapirer. Skatteforbehold kunne ikke påberåbes. SKM HR Ingen goodwill ved overdragelse af personlig virksomhed, der drev handel med værdipapirer. Skatteforbehold kunne ikke påberåbes. SKM HR Fuld skattepligt i Danmark efter flytning hertil. Hjemmehørende i Danmark efter dobbeltbeskatningsoverenskomst. U H Fuld skattepligt i Danmark efter flytning hertil. Hjemmehørende i Danmark efter dobbeltbeskatningsoverenskomst. U H Bank måtte selv bære omkostninger ved kurssikring af kundes udlandslån, men blev frifundet for krav om erstatning for kurstab og driftstab. Forhøjet rente ikke aftalt. U H Indeholdelse for skatterestance kunne foretages i førtidspension. TfS 2004, 394 Indeholdelse for skatterestance kunne foretages i førtidspension. U H Indgreb i eskimoiske fangeres jagt og beboelse af boplads i forbindelse med etablering og udvidelse af militærbase i Thule i Grønland var lovlige ekspropriationsindgreb. Erstatning for mistede jagtmuligheder. Godtgørelse for krænkelse på grund af omstændigheder ved beslutning og gennemførelse af flytning. U H Erstatningskrav i anledning af voldsudøvelse begået 13 år forud for sagsanlæg ikke fortabt ved passivitet. U H Kendelse om gældssanering kunne også omfatte krav, der indgik i en tidligere, ikke opfyldt gældssanering. U H Kendelse om gældssanering kunne også omfatte krav, der indgik i en tidligere, ikke opfyldt gældssanering. (note) FM /1 "gældssanering i gældssanering" U H Beløb betalt af tidligere ægtefælle anset for afdrag på bodelingsgæld og ikke for underholdsbidrag. U /2H Sælger af overskudsselskab, der blev tømt for midler, hæftede ikke for konkursbos krav efter anpartsselskabslovens 85, stk. 5. U /2H Krav på selskabsskat, der ikke var anmeldt ved tvangsakkord, kunne gøres gældende i selskabets konkursbo. (note) SKM HR Krav på selskabsskat, der ikke var anmeldt ved tvangsakkord, kunne gøres gældende i selskabets konkursbo. (note) U H Behandlingen af en ikke aktuel kautionsforpligtelse ved gældssanering. U H Behandlingen af en ikke aktuel kautionsforpligtelse ved gældssanering. (note) TfS 2000, 96 Afdrag på fordringer anset som maskeret udlodning. Skattemyndighedernes skøn ikke tilsidesat. U H Afdrag på fordringer anset som maskeret udlodning. Skattemyndighedernes skøn ikke tilsidesat. U H Advokats undladelse af at følge en ansat advokats sagsbehandling ikke en tilsidesættelse af god advokatskik. U H Kommune berettiget til at foretage ekstraordinær forhøjelse af den faste årlige afgift til varmeværk.

2 TfS 1999, 86 Fortjeneste ved salg af stjålne varer anset for skattepligtig. U H Fortjeneste ved salg af stjålne varer anset for skattepligtig. U H Trods fejl i form af manglende anmærkning på skøde ikke erstatning, da egen skyld ved undladelse af at undersøge tingbogen. U H Selvpensioneringskonto ikke inddraget i gældssanering. U H Kapitalpensioner inddraget under gældssanering. FM /4 Højesteret bestemte, at kapitalpensioner skulle indgå i gældssanering. U H Kapitalpensioner inddraget under gældssanering. (note) U H Konsulentkonstruktion tilsidesat. TfS 1998, 114 Konsulentkonstruktion tilsidesat. U /2H Vilkår for gældssanering. Husstandens rådighedsbeløb. (note) U /2H Vilkår for gældssanering. Husstandens rådighedsbeløb. U H Betingelsen i konkurslovens 197 stk, 1, nr. 2, for gældssanering ikke opfyldt. Begyndelsestidspunktet for fristen for kære af skifterettens kendelse. U H Betingelsen i konkurslovens 197 stk, 1, nr. 2, for gældssanering ikke opfyldt. Begyndelsestidspunktet for fristen for kære af skifterettens kendelse. (note) U /2H Oprejsningsbevilling ikke ugyldig. (note) U /2H Oprejsningsbevilling ikke ugyldig. U H Tilbagekaldelse af bevilling til hyrekørsel på grund af betydelig forfalden gæld til det offentlige. U H Fortolkning af investeringsgaranti, som Udenrigsministeriet havde udstedt i medfør af 8, stk. 2, i lov nr. 297 af 10. juni 1971 om internationalt udviklingssamarbejde. U H Rettidig anke fra anklagemyndigheden godtgjort. Straf for advokats medvirken til forsøg på at afskære vidne fra at afgive forklaring. U H Tilbagebetalingskrav vedrørende kontanthjælp omfattet af gældssanering. U H Tilbagebetalingskrav vedrørende kontanthjælp omfattet af gældssanering. (note) U H Forlig om nedskrivning af gæld ugyldigt som følge af svigagtig fortielse af lotterigevinst. U /3H Bortflytning til udlandet hindrede ikke behandling af begæring om ophævelse af gældssanering. U /2H Salær til advokat beskikket for skyldneren i medfør af konkurslovens 219, stk. 2, under kæremål af kendelse om gældssanering. U /2H Ikke hjemmel til omstødelse af lønindeholdelse efter konkurslovens 72 og 74. TfS 1987, 424 Ikke hjemmel til omstødelse af lønindeholdelse efter konkurslovens 72 og 74. U /2H Afslag på gældssanering af gæld på U /2H Afslag på gældssanering af gæld på (note) U H Afslag på gældssanering til 39-årig gift mand uden fast arbejde. U H Ikke omstødelse af betaling af revisortilgodehavende på kr trukket med bankens godkendelse på klientens kassekredit. U H Ikke omstødelse af betaling af revisortilgodehavende på kr trukket med bankens godkendelse på klientens kassekredit. U /2H Tidligere pantedebitor hæftede under de konkrete omstændigheder for panthavers betaling af restancer på forprioritet og auktionsomkostninger. U /1H Kære over landsrettens beslutning om mundtlig forhandling af kæremål måtte ske ved tredjeinstansbevilling. U H Gældssanering kunne ikke afvises for skyldner med en gæld på ca kr.. (note) U H Gældssanering kunne ikke afvises for skyldner med en gæld på ca kr.. Resultatliste Søgning på "gældssanering" Kaldenavn (2 dokumenter) Retspraksis (298 dokumenter) Søgningen matchede mere end 300 dokumenter. De første 300 vises nedenfor. Foretag evt. en mere afgrænset søgning. Kaldenavn Gældssanering, bkg Gældssanering

3 Retspraksis Vestre Landsret FM Gældssanering nægtet, da skyldner havde handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, jf. konkurslovens 197, stk. 2, nr. 2. FM Gældssaneringssag nægtet indledt for samlevende par, hvor manden i 2007 modtog dom med bøde på kr. for momsunddragelse i perioden FM Gældssaneringskendelse trods intet eller meget lille rådighedsbeløb for ansøger. FM Gældssanering nægtet med boligudgift på kr. FM Indledning af gældssanering trods tidsbegrænset ansættelsesforhold for ene ansøger. U V Gave i forbindelse med overdragelse af hus til nærstående af så begrænset størrelse, at den ikke kunne omstødes. FM Gældssaneringsansøger var direktør i selskab efter indledning af gældssaneringssag uden at meddele skifteretten eller skifterettens medhjælper herom. gældssanering nægtet. FM Ophævelse af gældssaneringskendelse på grund af grov tilsidesættelse af skyldners forpligtelser i henhold til gældssaneringskendelsen. FM Gældssanering nægtet på grund af udgifter til både lejlighed, campingvogn ved arbejdsplads og transport. FM Gældssanering nægtet for ansøger med boligudgifter på kr., da ægtefællen ejede ejendommen, og der ikke var børn i husstanden. FM Nægtelse af gældssanering under henvisning til manglende oplysninger i gældssaneringsforslag, ikke ubetydelig skattegæld for 2005 og 2006 og under gældssaneringssagen, samt optagelse af aktionærlån. FM Gældssanering nægtet efter oplysninger om ansøgers ulønnede arbejde. FM Landsretten nægtede gældssanering da ansøger ikke arbejdede på fuld tid. FM Hjemvisning af gældssaneringssag da kendelse blev afsagt efter skifteretten havde modtaget oplysninger fra skat og uden ansøger havde haft lejlighed for at udtale sig om skat's redegørelse. FM Hjemvisning af gældssaneringer da kreditor og skyldnerne ikke havde haft lejlighed til at udtale sig om et nyt forslag til gældssaneringskendelse i skifteretten. FM Boligudgift svarende til halvdelen af samleverens bruttoudgifter bevirkede, at der ikke var tale om en rimelig boligudgift. FM Arveafkald og manglende afdrag på gæld stillede sig hindrende for gældssanering. FM Manglende dokumentation for udnyttelse af den fulde erhvervsevne. FM Gæld vedrørende strafbart forhold og indretning med henblik på gældssanering. U V Gældssanering i konkurs afvist i medfør af konkurslovens 231 a, stk. 4. FM Ansøgerens medvirken til transaktioner forud for konkursbehandling medførte at betingelserne for gældssanering ikke var opfyldt. FM Manglende udnyttelse af erhvervsevne ved gældssanering i forbindelse med konkurs. U V Ikke gældssanering i konkurs til ung skyldner, der på grund af universitetsstudium ikke udnyttede sin erhvervsevne. FM Fortielse af arveafkald medførte ophævelse af gældssaneringskendelse. FM Besiddelse af anparter forhindrede gældssanering FM Forbrugt erhvervsevnetabserstatning medførte nægtelse af gældssanering. FM Nyere forbrugsgæld saneret da ansøger var psykisk syg ved gældsstiftelsen FM Køb af andelsbolig for lånte midler forhindrede gældssanering. V2008.B Fortolkning af M og H's aftale ved samlivsophævelse om samejeejendom og bankgæld. FM Ved manglende friværdi i andelsboliger bør det undersøges hvorfor ikke. FM Sanering efter 3, stk. 3, 1. led, kan ikke gennemføres, når ægtefællen ikke opfylder betingelserne for gældssanering, da skyldneren havde underskud. FM timer ugentligt forhindrede konkret ikke gældssanering. FM Skyldneren ville få det økonomisk så godt efter gældssanering, at pensioner skulle inddrages i videre omfang end tilbudt efter konkurslovens 222 a, stk. 2. FM Friværdi forhindrede gældssanering. FM Transportudgifterne udelukkede gældssanering. FM Urimelig husleje i silkeborg. FM Betingelserne for forhåndsafvisning var opfyldt. FM Nyere gældspost førte til tidligere skæringstidspunkt. FM Der bør ikke alene lægges vægt på kurators redegørelser. FM Nettoboligudgift i hammerum rimelig trods flytning til dyrere lejemål. behov for bil. FM Fuldtidsarbejde var ikke tilstrækkelig udnyttelse af erhvervsevnen. FM Låneomlægning forhindrede gældssanering. FM Gældssanering i konkurs efter konkursboets afslutning, jf. konkurslovens 231, stk. 3, principielt ikke udelukket. FM Mangelfulde oplysninger fører til hjemvisning. SKM VLR Omkostningsgodtgørelse FM Behov for naturmedicin ikke godtgjort. boligudgift incl. varslet huslejestigning. FM Udgiften til særlige behov skal dokumenteres. FM Gæld fra strafbart forhold udelukkede ikke nødvendigvis gældssanering.

4 FM Underskudsfremførsel for 5-6 år siden udelukkede gældssanering. FM Plejeorlov forhindrede ikke gældssanering. FM Arveafkald forhindrede gældssanering. FM Gæld fra strafbart forhold forhindrede ikke længere gældssanering. FM Grænserne for præklusion. FM Indrettelse og for høje boligudgifter. FM Gældssanering i ubegrundet konkurs. FM Uanset alene beskeden indtægt fra hobbyvirksomhed udelukkede dette gældssanering. FM Deltidsarbejde udelukkede gældssanering. FM Udgangspunktet er stadig 5-årig afdragsperiode. V2007.B Ikke godtgjort med overvejende sandsynlighed, at en sygehjælpers psykiske problemer eller hans forudbestående ryggener eller følgerne af hans tidligere fedme og tidligere indtrådte løftetraumer med tiden ville have nedsat hans erhvervsevne. Spørgsmålet om fastsættelse af erhvervsevnetabet som følge af en anerkendt arbejdsskade i form af et løftetraume blev derfor hjemvist til fornyet behandling hos Ankestyrelsen, idet det ikke af Styrelsens begrundelse for den fastsatte erhvervsevnetabsprocent fremgik, om d FM Den økonomiske betingelse var ikke opfyldt. FM Et påtænkt erstatningssøgsmål udelukkede gældssanering. FM Gæld fra strafbart forhold udelukkede gældssanering. FM Boligforhold udelukkede ikke gældssanering. FM Høj alder kan medføre, at der slækkes på kravet om fuldtidsarbejde. FM årig kontanthjælpsmodtagers forhold var ikke afklarede. FM Erstatning for varigt mén og erhvervsevnetab burde undersøges nærmere. FM Bagatelgrænse for bierhverv. samleverens opfyldelse af sin tidligere gældssaneringskendelse. FM Selvvalgt manglende mulighed for afdragsbetaling udelukker også gældssanering. FM Selvforskyldt manglende mulighed for afdragsbetaling udelukker også gældssanering. FM Betingelserne for kapitel 29-sanering ikke opfyldt. FM Uhensigtsmæssig indrettelse af hverdagen udelukkede gældssanering. FM Betaling af tyngende gammel gæld forhindrede gældssanering. FM Varig økonomisk løsning ikke godtgjort. FM Tvangsakkordreglerne er ikke forbeholdt erhvervsdrivende. U V Tvangsakkord, der var tiltrådt af det nødvendige flertal af kreditorer, stadfæstet, selv om skyldneren, der var lønmodtager, muligt ikke opfyldte betingelserne for at få gældssanering. FM Underskudsfremførsel, behov for bil, kompensation for fremrykket skæringstidspunkt og rimelig husleje. SKM VLR Indkomstforhøjelse - depositum for arbejdsopgave - lån - salg af kontorinventar FM Rimelige boligudgifter og nedsat erhvervsevne. FM Selv om arbejdsgiveren havde nægtet fuldtidsbeskæftigelse, var det ikke dokumenteret, at ansøgeren ikke kunne opnå fuldtidsarbejde indenfor området. FM Illoyalitet kunne ikke neutraliseres ved forlængelse af afdragsperioden. V2007.B års overgangsbidrag til 53-årig H efter 5 års samliv og 28 års ægteskab. FM Spørgsmål om beregning af kærefristen. U V Ikke grundlag for i medfør af aftalelovens 31, 33 og 36 at tilsidesætte selvskyldnerkautionsforpligtelse påtaget af forældre for søns gæld. FM Nyere restskat og halvgammel forbrugsgæld udelukkede ikke gældssanering. indboforsikring, kontaktlinser og billeje. V2007.B Mundtlig aftale om tilbagekøb af en del af en landbrugsejendom. FM Uafklarethed og indrettelse. FM Boligudgiften for en enlig var urimeligt høj. FM Båndlagte medarbejderaktier medførte, at det ikke var godtgjort, at den økonomiske betingelse var opfyldt. FM Falden, uopgjort arv medførte en uafklarethed, der udelukkede gældssanering. FM Skifteforvalteren var ikke inhabil, blot fordi ansøger var en gammel kending. FM Tredje gang var ikke lykkens gang. FM Ansøger havde godtgjort, at hun ingen erhvervsevne havde. FM Lavt rådighedsbeløb udelukkede ikke gældssanering. FM Kreditorerne har krav på en samlet dividende, svarende til 5 års beregnet betalingsevne, uanset at den månedlige opsparing under sagens behandling var med et mindre beløb, end betalingsevnen udgjorde efter afsagt kendelse. FM Rimelig boligudgift for enlig forsørger med ét barn. FM Betingelserne for gældssanering nr. 2 var ikke opfyldt. FM Kort afstand mellem hjem og arbejdsplads udelukkede udgifter til bil. medicin og leje af vaskemaskine. FM Armslængdeprincippet gælder stadig i gældssaneringssager. FM Ansøgeren undgik i sidste øjeblik svig. FM Bagatelgrænse for værdi af rentefradragsret konkret godkendt af landsretten. FM Grundbetingelserne i konkurslovens 197, stk. 1, har forrang i forhold til nægtelsesgrundene i stk. 2.

5 FM Formuleringen af gældssaneringskendelsen. neutralisering af uafklarethed. FM Erhvervsevnen skal udnyttes fuldt ud. FM Omstændighederne i forbindelse med afhændelsen af en anpart forhindrede gældssanering. FM Skifterettens tilkendegivelse om kapitel 29-sanering på indledningsmødet ikke tillagt vægt. FM Skyldneren skal godtgøre, at der ingen erhvervsevne er. FM Den tidsmæssige grænse i konkurslovens 231, stk. 3, for at anvende kapitel 29 reduceret væsentligt i forhold til id FM Samleverens rentefradragsret påvirkede ikke skyldnerens betalingsevne. FM Gæld fra strafbart forhold udelukkede gældssanering. FM Dokumentation for særlige behov. kapitalpension til udbetaling i afviklingsperioden. FM Usikkerhed om fremtidig bolig og geografisk tilknytning passerede smertegrænsen - i hvert fald - under kæremålets behandling. FM Skyldneren havde - trods mulighed for delvist at have kunnet afdrage i henhold til gældssaneringskendelsen - ikke groft tilsidesat sine forpligtelser ved slet ikke at afdrage. FM Afkald på falden arv forhindrede konkret ikke gældssanering trods insolvens på afkaldstidspunktet. FM Hvis det hverken fremgår af gældssaneringsforslaget eller ansøgerens forklaringer til skifteretten, hvornår gælden er stiftet og til hvad, hjemviser landsretten. FM Udnyttelse af erhvervsevne. V2006.B Fraflyttet andelshaver hæftede for prioritetsgæld, da det ikke var bevist, at andelsforeningen var solvent ved hans udtræden. FM Den tidsmæssige grænse for gældssanering efter kapitel 29 i 231, stk. 3. FM Der forelå ikke særlige omstændigheder, der kunne begrunde biludgifter. FM Godtgørelse for erhvervsmæssige merudgifter kunne holdes udenfor budgettet. FM år gammel forbrugsgæld forhindrede gældssanering uanset forsøg på en samlet ordning. FM Varig økonomisk forbedring ikke godtgjort. FM VLK af 6. september 2006 i B , 13. afd. FM Et ægtepar på henholdsvis 32 og 37 med gæld fra selvstændig virksomhed, ophørt for henholdsvis 5 og 7 år siden, skulle ikke betale afdrag i mere end 5 år. FM Der skulle ikke kompenseres for den nedbringelse af samleverens prioritetsgæld, der ville ske i afdragsperioden som følge af skyldnerens halve boligudgift, og der blev ikke krævet afdragsfrihed. hun udnyttede sin arbejdsevne trods kun 32 ½ time om ugen. opgørelse af nettoindkomsten. FM Den økonomiske betingelse var ikke opfyldt. FM Den økonomiske betingelse var ikke opfyldt. FM Manglende udnyttelse af sin uddannelse og virksomhedsdrift i børnenes navn udelukkede gældssanering. FM Hvis ikke reglerne i bekendtgørelsen følges, hjemvises sagen uden realitetsbehandling. V2006.B års bidrag til 43-årig deltidsarbejdende H efter 22 års samliv, heraf 10 i ægteskab. FM Ikrafttrædelsesreglerne skal respekteres. FM Samleverens budgetmæssige underskud kunne ikke fradrages i skyldnerens betalingsevne. FM Gældssanering nægtet grundet illoyalitet. FM Mindst 4 år gammel forbrugsgæld i kombination med fortsat gældsstiftelse (manglende børnebidragsbetaling) forhindrede p.t. gældssanering. FM årig, der gennem 2 år havde været arbejdsløs, havde for uafklarede økonomiske forhold. FM Mindre kassekreditoprettelse kort før anmodningens indgivelse forhindrer gældssanering, uanset en del af trækkene er brugt på betaling af ældre gæld. SKM VLR Skønsmæssig forhøjelse, lønmodtager, privatforbrug FM Nyt forslag skulle forelægges kreditorerne V2006.S Ikke tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at kontantbeløb var en del af en ménerstatning, og beslaglæggelse blev derfor opretholdt. FM Den økonomiske betingelse var ikke opfyldt. U V Gældssaneringskendelse ophævet pga. svigagtigt forhold ved oplysning om et fast besluttet tidspunkt for overgang til efterløn, uden at andragerne følte sig forpligtet af oplysningen. VL2005.B Konkursloven - gældssanering U V Gældssaneringskendelse skal indeholde vilkårene for gældssanering. V2005.B Forsikringstager havde ikke sandsynliggjort, at han havde mistet 2/3 af sin erhvervsevne, før han ophævede sin forsikring, og han havde derfor ikke krav på udbetaling af invaliderente. (utrykt) VL2005.B FM VL Kendelse af 27. maj V.L. B FM V.L. Kendelse af 29. april V.L. B FM V. L. kendelse af 18. april V.L. B FM V. L. kendelse af 18. marts V.L. B FM V. L. Kendelse af 28. januar V.L. B SKM VLR Konkurs og anden insolvensret - 4. Gældssanering

6 U /1V Rådighedsbeløbet i gældssaneringsforslag stod ikke i rimeligt forhold til ansøgerens formåen. V2004.B Ikke grundlag for identifikation mellem A og B i anledning af den af A påsatte brand, idet parterne forud for skaden havde ophævet samlivet og var blevet separeret. Den omstændighed, at B ved forsikringsselskabet F's betaling til panthaver var blevet frigjort for hele sin gæld, kunne ikke begrunde, at F i henhold til FAL 86 kunne gøre regreskrav gældende overfor B. U V Forsikringsselskab havde ikke regres mod ejer af fast ejendom, hvis medejer var dømt for forsætlig brandstiftelse. U V Indledning af gældssaneringssag betinget af sikkerhedsstillelse. U V Indledning af gældssaneringssag betinget af sikkerhedsstillelse. (note) FM V.L. B af 9. juli 2004 FM V.L. B af 9. juli 2004 FM V.L. B af 28. maj 2004 V2004.B Ikke kompensation efter ca. 6 års samliv. Forøgelse af mandens formue hidrørte ikke i større omfang fra kvindens arbejdsindsats. FM V.L. B af 3. maj 2004 V2004.B Sagkyndig virksomhed, der havde udarbejdet budgetmateriale til brug for A's overvejelser om køb af landbrugsejendom, var ikke ansvarlig for en række mindre fejl i materialet, idet der ikke fandtes at være årsagssammenhæng mellem disse mindre fejl og A's efterfølgende økonomiske vanskeligheder. [Dommen er anket til Højesteret] FM V. L. Kendelse af 5. marts 2004 V.L. B U V Salær til medhjælper i gældssaneringssag tilkendt på grundlag af medgåede juristtimer. FM V.L. B af 20. februar 2004 FM V.L. B af 6. februar 2004 FM V.L. B af 10. december 2003 V2003.B Intet bidrag efter 14 års samliv til mand, der om tre år skulle på folkepension. U V Begæring om ophævelse af gældssaneringskendelse kan fremsættes efter skyldners død, men samtlige kreditorer skal indkaldes. Skifterettens dom ophævet ex officio. V2003.S Gengivelse af retten til at erhverve førerret i medfør af færdselslovens 132, stk. 1, trods 4 kørsler i frakendelsestiden. FM V.L. B af 28. november 2003 FM /2 Kærefrist. FM V.L. B af 7. november 2003 FM Ændring af forslag efter kreditormøde U V Ændret gældssaneringsforslag burde have været forelagt kreditorerne på møde i skifteretten. (note) U V Ændret gældssaneringsforslag burde have været forelagt kreditorerne på møde i skifteretten. FM Strafbare forhold FM V.L. B af 23. oktober 2003 V2003.S dages fængsel for dokumentfalsk. FM V.L. B af 7. oktober 2003 FM /1 Konkurslovens 9, stk. 2 - skriftlig begæring - ikke retsafgift. FM /1 Familielån - sygdom - ny gæld. FM /1 Gældssanering ophævet - skyldneren undladt at oplyse om en erstatning. FM /3 Mulighed for medvirken til at oparbejde overskud i sønnens virksomhed - gældssanering nægtet indledt. FM /3 Fortsat besiddelse af anpart - usikkert om resthæftelsen ville blive gjort gældende. FM /3 Tidligere selvstændig erhvervsdrivende - kapitalpension delvis inddraget. FM /3 Nedsat timetal accepteret. FM /4 Tilladelse til kære efter kærefristens udløb. FM /4 Faldende udgifter i afdragsperioden burde komme kreditorer til gode. FM /2 Hævet pensionsopsparing. indledning af gældssanering nægtet. FM /3 Investering i anparter og privat overforbrug. indledning af gældssaneringssag nægtet. SKM VLR Goodwill - værdipapirshandel - udlodning - skatteforbehold FM /1 Udgifter til udlodning og efterlønsbidrag accepteret. U V Ægteskab ikke ugyldigt på grund af manglende habilitet hos den ene ægtefælle ved vielsen. Bevist at ægtefællens adfærd under vielsen var en erklæring om at ville indgå ægteskab. FM /4 Dagpenge modtaget med urette til hinder for gældssanering. FM /3 Afkald på boslod FM /2 Ikke krav om sikkerhedsstillelse U V Kreditor, der havde foretaget lønindeholdelse under gældssanering, skulle ikke have nedsat dividende. FM /1 Ægtefælles pensionsordning i budgettet. FM /1 Restskatter ej til hinder for gældssanering. U V Kapitalpension kun delvist inddraget under gældssanering. U V Kapitalpension kun delvist inddraget under gældssanering. (note) V2000.S Udgangspunktet om ubetinget frihedsstraf i anledning af skatteunddragelse for 1992 og momsunddragelse for 1995/96 fastholdt, idet sagen ikke i urimeligt omfang var trukket i langdrag. SKM VLR Skatte- og momssvig, urigtige momsangivelser

7 TfS 2000, 997 PSL 13 a - Nedsættelse af uudnyttet underskud som følge af akkord FM /2 Resocialiseringshensyn. U V Gældssanering, selv om større del af gælden hidrørte fra erstatning i forbindelse med kriminalitet. U V Erhvervsudygtighedsbeløb skulle indgå i budgettet i forbindelse med gældssanering. FM /3 Biludgifter. FM /3 Erhvervsudygtighedsbeløb, invaliditetsbeløb, samlevers aktiver. VL2000.B Påkæret kendelse om gældssanering ophæves og henvises til fornyet behandling ved skifteretten U V Skyldner skulle som betingelse for gældssanering tilbyde kreditorer et beløb som kompensation for indbetalinger på indekskontrakter. TfS 2000, 750 Straffesag - momsunddragelse - manglende afgiftsberigtigelse FM /1 Selvpensioneringskonto U V Kapitalpension ikke inddraget under gældssanering. FM /1 Børnebidrag. FM /2 Medhjælper inhabil? V2000.S T1 og T2 straffet med fængsel i 1 år og 3 måneder bl.a. for indkøb af 240 gram kokain, hvoraf minimum 120 gram blev solgt. Ej grundlag for betinget straf. FM /4 Ikke fradrag for biludgifter. FM /1 Anpartsinvestering. TfS 1999, 707 Kvalificering af pengeoverførsel mellem tidligere ægtefæller TfS 1999, 685 Tab på medinteressent FM VLK af 2. juni 1999 (V.L. B ) FM /1 Genoptagelse nægtet. FM /3 Ophævelse pga. svig. TfS 1999, 533 Straffesag - momsunddragelse - manglende momsregistrering TfS 1999, 425 Garantistillelse - Vognmandskonkurs - Skattekrav - Fortolkning af vognmandsgaranti U /1V Ikke beskikkelse af advokat under gældssaneringssag. FM VLK af 3. marts 1999 (V.L. B ) FM /3 Advokatbeskikkelse under kære. FM VLK af 3. februar 1999 (V.L. B ) FM /3 Skyldners udeblivelse TfS 1999, 255 Underskudsbegrænsning - akkord - tidspunkt for indtræden af underskudsbegrænsning - ej bortfald ved misligeholdelse FM /4 Gældssaneringskendelse kæret af skyldner. FM VLK af 22. januar 1999 (V.L. B ) FM /1 Medhjælpers og beskikket advokats opgaver. FM /5 Skattefri godtgørelse pga. ekstraudgifter i udlandet. FM /3 Begæring om ophævelse af gældssanering, indkaldelse af skyldner. TfS 1999, 189 Straffesag - told- og afgiftsunddragelse - køb af indsmuglede cigaretter U V Skyldner skulle indkaldes til møde i skifteretten før stillingtagen til begæring om ophævelse af gældssaneringskendelse. FM /2 Medhjælpersalær FM VLK af 5. november 1998 (V.L. B ) FM /1 Alle indtægter som grundlag for vurderingen af den økonomiske betingelse. FM Alle indtægter som grundlag for vurderingen af den økonomiske betingelse. FM /1 Købt fast ejendom, ophævelse pga. svig. FM Købt fast ejendom, ophævelse pga. svig. TfS 1998, 752 Gældssanering - videreførelse af virksomhed U V Udbetalinger fra erhvervsevnetabsforsikring skulle indgå i gældssaneringsbudget. FM /1 Spørgsmål om erhvervsevnetabsforsikring samt forskellige udgifter i budgettet. FM /2 Udgifter til samvær med barn. U V Pensionsopsparing skulle indgå delvist i gældssanering. FM /1 Pensionsopsparing U V Køber, der havde tegnet ejerskifteforsikring, kunne gøre krav gældende direkte over for forsikringsselskabet. U V Delvis regres fra statskassen mod medhjælper i gældssaneringssag. Egen skyld hos skifteretten. U V Ikke omstødelse i medfør af konkurslovens 72, stk. 1, da der ved afsigelse af gældssaneringskendelse var fuld dækning til fordringer omfattet af konkurslovens 94. (note) U V Ikke omstødelse i medfør af konkurslovens 72, stk. 1, da der ved afsigelse af gældssaneringskendelse var fuld dækning til fordringer omfattet af konkurslovens 94. FM /1 Rentefradrag ved dividendebetaling. U V Gæld opstået i 1993 i forbindelse med afhændelse af skibsanparter var ikke til hinder for indledning af gældssaneringssag. TfS 1998, 373 Indkomst - Beskatning - Tyveri - Europaller FM /2 Sagsomkostninger

8 FM /1 Invaliditetstillæg, medicinudgifter. FM /1 Gældssanering nægtet trods kreditors accept. FM /2 Selvpensioneringskonto. U V Bestemmelsen i lov om private registre 12, stk. 3, 2. pkt., omfatter alene forbud mod videregivelse af oplysninger om endeligt godkendt gældssanering. (note) U V Bestemmelsen i lov om private registre 12, stk. 3, 2. pkt., omfatter alene forbud mod videregivelse af oplysninger om endeligt godkendt gældssanering. FM /3 Indledning nægtet efter ophævelse af tidligere gældssaneringskendelse. U V Beløb svarende til indeksopsparings tilbagekøbsværdi skulle som betingelse for gældssanering tilbydes kreditorerne. (note) FM /2 Indeksopsparing. U V Beløb svarende til indeksopsparings tilbagekøbsværdi skulle som betingelse for gældssanering tilbydes kreditorerne. FM /4 Sagsomkostninger. U V Gældssaneringskendelse ophævet, fordi skyldner groft havde tilsidesat sine pligter iht. kendelsen. FM /1 Ny gældssaneringssag nægtet efter genoptagelse af tidligere kendelse. FM /3 Genoptagelse/ophævelse af gældssanering. FM /3 Ny gældssaneringssag nægtet indledt. U V Gældssaneringskendelse ophævet, fordi skyldner groft havde tilsidesat sine pligter iht. kendelsen. (note) FM /1 Ophævelse, inddrivelse af dividende i fogedretten. FM /1 Arbejdsløs, skæringstidspunkt, kompensation. U V Værdi af tvungen persionsordning skulle ej tilgå kreditorerne som led i gældssanering. U V Gældssaneringskendelse ikke ophævet, selv om det viste sig, at skyldneren havde haft væsentlig højere indtægter end forudsat. U V Omstødelse efter forsikringsaftalelovens 117, stk. 1. FM VLK af 13/5 1997, nr. B-0832/97 FM /3 - Begæring om skifte af fællesbo afvist, da begge bodele var negative, og der ikke var uenighed om aktivernes fordeling. fremkomsten af et muligt erstatningskrav ændrede ikke dette. FM /1 Studiegæld, afbrudt uddannelse, afdragsperiodens længde. FM /2 Kæreskrift tilbagevist. FM VLK af 23. april 1997 (V.L. B ) FM VLK af 4. april 1997 (V.L. B ) FM /2 Udgifter til plejebørn, ligningslovens 9 h. FM /3 Omstødelse, interessentskaber, rette sagsøger? FM VLD af 24. marts 1997 (B ) FM /2 Kapitalpensionsforsikring forbrugt FM VLK af 19. marts 1997 (V.L. B ) U V Gældssanering, selv om gælden uden forrentning kunne betales på godt 10 år. U V Gældssanering, selv om gælden uden forrentning kunne betales på godt 10 år. (note) U V Om arvingers hæftelse for gaveafgift af et af arvelader til en medarving ydet arveforskud. TfS 1997, 144 Om arvingers hæftelse for gaveafgift af et af arvelader til en medarving ydet arveforskud. FM /1 Arbejdsskadeerstatning FM /2 Medhjælpers honorar V1996.B Sælgers advokat erstatningsansvarlig for undladelse af at sikre indbetaling af depositum ved udfærdigelse af refusionsopgørelse efter salg af virksomhed i lejede lokaler (dissens) U V Konkurs- og anden insolvensret 4.2. (note) Resultatliste Søgning på "gældssanering" Kaldenavn (2 dokumenter) Retspraksis (298 dokumenter) Søgningen matchede mere end 300 dokumenter. De første 300 vises nedenfor. Foretag evt. en mere afgrænset søgning. Kaldenavn

9 Gældssanering, bkg Gældssanering Retspraksis Østre Landsret FM Gældssaneringsansøger boede med samlever i dennes ejerlejlighed. samlevers rentefradrag skulle ikke indgå i beregningen af gældssaneringsforslag. FM Skyldner havde ret til at fratrække udgifter til bil i gældssaneringsforslag, da ansøger ifølge rejseplanen.dk med offentlig transport skulle bruge ca. 2 timer hver vej i transporttid til arbejde, jf. gældssaneringsbekendtgørelsens 4. FM Transportfradrag i henhold til gældssaneringsbekendtgørelsens 4 skal fradrages, når skyldner får tilladelse til at kunne benytte køretøj. FM Gældssaneringssag afvist for ansøgere, der i februar 2009 var dømt for socialt bedrageri for mindst kr. U /2Ø Beløb på»gældsløsningskonto«var ikke undtaget fra individuel kreditorforfølgning. U Ø Ikke grundlag for tiden for at meddele gældssanering, jf. konkurslovens 231 a, stk. 2, nr. 1, og stk. 3. FM Gældssanering nægtet, da ansøger ikke medvirkede loyalt til sagens oplysning. U Ø Invaliditetsbeløb burde indgå i gældssaneringsbudget som indkomst. U /1Ø Pantebrev, der uden forbehold var kvitteret til aflysning som fuldt indfriet, kunne ikke danne grundlag for udlæg. U /1Ø Kæreskrift var ikke underskrevet af kærende eller en for denne mødeberettiget person. Kæremål afvist. U /1Ø Kæreskrift var ikke underskrevet af kærende eller en for denne mødeberettiget person. Kæremål afvist. (note) FM Kæremål afvist, da kæreskrift ikke underskrevet af mødeberettiget person. FM Gældssanering nægtet, da skyldners månedlige rådighedsbeløb lå væsentligt under gældssaneringsbekendtgørelsens anførte rådighedsbeløb. FM Kassekredit, der fungerede som budgetkonto og som var negativ med kr., var oprettet efter skyldner var gået konkurs. gældssanering nægtet indledt. OE2008.B Kvindes tilskadekomst, da hun skulle hente et træ på en planteskole til det kollektiv, hvor hun dengang boede, var ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven, idet afhentningen måtte anses for at være led i en privat forpligtelse ikke en følge af et erhvervsmæssigt antagelsesforhold. Dette gælder, uagtet hun som andre medlemmer havde en såkaldt økologisk arbejdsforpligtelse over for kollektivet, sanktioneret med eksklusion, og at det var som led i afviklingen af denne, at hun hentede træet. FM Gæld vedrørende strafbart forhold hindrede gældssanering for tiden. FM Arveafkald. FM Systematisk oparbejdet gæld til det offentlige og uafklarede forhold. FM Boligudgifter. FM Boligudgifter og ustabile indtægtsforhold medførte at indledning blev nægtet. U OE Aftale om fortsat hæftelse mellem skyldner, der havde fået gældssanering, og bank var ugyldig, jf. konkurslovens 227. FM Boligudgifter vedrørende påtænkt lejebolig FM Skyldneren havde dagen før kreditormøde underskrevet slutseddel i forbindelse med huskøb og påtænkt opstart af egen virksomhed. U OE Ikke godtgjort, at hustru havde bidraget til oparbejdelse af friværdi i ægtefælles faste ejendom. Gældssanering bevilget. U OE Kautionserklæring i allonge til gældsbrev med tvangsfuldbyrdelsesklausul var ikke fornødent eksekutionsgrundlag over for kautionisterne. Sagsomkostninger. FM år gammel gæld fra strafbare forhold endnu ikke saneringsmoden. FM Kæretilladelse, kronikertilskud og nyere gældsstiftelse. FM Sikret gæld indgår ikke i bedømmelsen af, om gælden i det væsentlige stammer fra erhvervsmæssig virksomhed. FM Pensionsordninger og ansættelse i ægtefælles virksomhed forhindrede ikke nødvendigvis gældssanering. FM Manglende offervilje forhindrede gældssanering. FM Ejendomsret til fire ejendomme forhindrede ikke gældssanering. FM Erhvervsevnen ikke fuldt udnyttet trods kompenserende overarbejde. FM Gæld fra strafbare forhold udelukkede gældssanering. FM Sag om gældssanering efter konkurs kunne ikke gennemføres. FM Fortsat forbrugsgældsstiftelse udelukkede for tiden gældssanering. FM Omstødelig disposition udelukkede gældssanering. FM Om betingelserne og grundlaget for forhåndsafvisning. FM Ej udlæg for uforfaldne rater i ht. gældssaneringskendelse. FM Den økonomiske betingelse for folkepensionister. forbrug af opsparede midler muligvis forhindrende. FM Der skal oplyses om samleverens økonomiske forhold, uanset om han skal holdes udenfor betalingsevneberegningen. FM Uafklarede økonomiske forhold forhindrede gældssanering. U /1Ø Beregning af kærefrist i gældssaneringssag. FM Gældens karakter forhindrede ikke gældssanering. FM Ikke undskyldende omstændigheder ved forbrugsgælds pådragelse. FM Kæreafgiften skal betales rettidigt.

10 FM Lavt rådighedsbeløb forhindrede gældssanering. FM Samleverens forhold kan inddrages, selv om hun ikke selv har søgt gældssanering. FM Boligudgifter og mudrede ansættelsesforhold forhindrede ikke gældssanering. FM Boligforhold udelukkede ikke gældssanering. FM Udgift til kursusdeltagelse kunne ikke henføres til bekendtgørelsens 9. kreditorernes standpunkts relevans. FM Uklarhed om gældens alder førte til hjemvisning. ansøgers alder. FM Nyere restskatter udelukkede ikke gældssanering. FM Boligudgiften urimeligt høj for enlig i det centrale københavn. FM ØLK af 1. oktober 2007 i B , 16. afd. FM Da sagen måtte anses for tilstrækkeligt belyst, var 9 ½ måned ikke for sent, jf. konkurslovens 231, stk. 3. underskudsoverførsel tilladt i sag, der var startet inden bekendtgørelsens 3, stk. 4, var trådt i kraft. FM Samleverens ejendom udelukkede gældssanering. FM Indbetalinger på indekskontrakter anset for foretaget af datter, hvorfor dette ikke udelukkede gældssanering. FM Værdien af fri bil og muligt forældede krav efter fordringsprøvelse i konkursbo. U Ø Muligt forældede fordringer skulle i gældssaneringssag behandles som bestridte fordringer. FM Betaling af usikret gæld forhindrede gældssanering, jf. konkurslovens 197, stk. 4. FM Pessimistisk forventning om fremtidigt overarbejdes omfang skabte uklarhed. U Ø Om udeblivelsesvirkning i gældssaneringssager, hvor indkaldelse er sket ved almindeligt brev. U Ø Begyndelsestidspunkt for kærefristen ved kære af gældssaneringskendelser. FM ØLK af 28. juni 2007 i B , 8. afd. FM Belåning af friværdi ville ikke medføre en varig forbedring af de økonomiske forhold. værdiansættelse. FM Følgen af, at kreditor kun påkærer den ene ægtefælles kendelse om gældssanering. FM Gældssanering efter bekendtgørelsens 3, stk. 3, i en ekstrem situation. FM Uanset forklaringen om årsagen til restskatterne udelukkede disse gældssanring. OE2007.B Medejende direktør havde ikke løftet bevisbyrden for at han ikke havde kendskab til risiko for selskabs konkurs, og han hæftede derfor personligt for selskabets forbrug på Eurocard. FM Uanset at en frihedsstraf først af landsretten var blevet gjort betinget, skulle den tidsmæssige vurdering efter konkurslovens 197, stk. 3, ske fra landsrettens dom. FM Afdrag til forældrene, men ikke andre private kreditorer, forhindrede gældssanering. FM Budgetvilkår for langturschauffør med hestehold. FM Skattegæld fra salg af skibsanparter henført til konkurslovens 197, stk. 2, nr. 2, litra d. selv om anparterne var købt i 1992, forhindrede det stadig indledning af gældssaneringssag. FM år gammel skattegæld udelukkede gældssanering. OE2007.B Advokat pådrog sig ikke erstatningsansvar over for et selskabs kreditorer ved ikke at rådgive om at lade selskabet indgive anmeldelse om betalingsstandsning tidligere end sket og ej heller ved som kurator i selskabets konkursbo at anlægge en omstødelsessag, der endte med en frifindelse. FM Iværksætters fortsatte gældsstiftelse udelukkede for tiden gældssanering. FM Ansøgeren havde handlet illoyalt ved ikke selv at have oplyst om afskedigelse, flytning og nyt arbejde. FM Bopælsskifte grundet nabostøj var ikke sådanne ganske særlige omstændigheder, at gældssaneringskendelsen kunne genoptages. OE2007.B Hustru frifundet for finansieringsselskabs krav, da hun ikke ved betalingsfordelingen havde fået en gave af manden. FM Konkurslovens 197, stk. 2, nr. 2. litra a, hindrede gældssanering. FM Værdien af det skattemæssige, fremførte underskud skulle fastlægges. FM Den økonomiske betingelse var opfyldt uanset betalingsevne på 84 % over 5 år. FM Det forhindrede ikke gældssanering, at en udbetalt kapitalpension ikke var brugt på betaling af gæld. FM Manddrab udelukkede fortsat gældssanering. FM (Ubegrundet) afkald på arv i vente forhindrede gældssanering. FM Skyldneren havde indrettet sig på gældssanering. FM Illoyalt ikke at oplyse om ulønnet direktørstilling. FM Forsørgelsespligten i retsvirkningslovens 2 forhindrede konkret gældssanering. FM Rimelig boligudgift. lavt rådighedsbeløb. deltidsarbejde. FM Gæld alene fra strafbart forhold kunne (endnu?) ikke saneres. U Ø Skifterets faste praksis om bagatelgrænse i gældssaneringssager underkendt. FM ØLK af 1. december 2006 i B , 8. afd. FM ØLK af 1. december 2006 i B , 8. afd. U Ø Ikke grundlag for at behandle skyldners nye ansøgning om gældssanering som en anmodning om genoptagelse af en sag om gældssanering. FM Uberettigede hævninger, brugt til betaling af gæld, udelukkede gældssanering. FM Et rådighedsbeløb på 75,45 % af bekendtgørelsens sats forhindrede ikke gældssanering. bilkøb kort før sagens indledning. fortsat virksomhedsdrift? fiktiv leje? FM Den økonomiske betingelse var opfyldt.

11 FM Landsretten admitterede, med henvisning til kærendes helbredsmæssige forhold, et kæremål, hvor kærefristen var overskredet med 2 dage. FM Lavt rådighedsbeløb udelukkede ikke gældssanering. U /1Ø Kære ikke rettidig som følge af begyndelsestidspunktet for fristen for kære af gældssaneringskendelse. FM Afholdelse af møde i henhold til konkurslovens 212, stk. 2, er ikke altid obligatorisk. FM Hvilke transportudgifter kan fratrækkes? FM Skifterettens bagatelgrænse for værdien af rentefradragsretten konkret tilsidesat. taxachaufførs mulighed for drikkepenge, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 2. FM Den økonomiske betingelse var ikke opfyldt, idet invaliditetsbeløbet skulle med i betalingsevneberegningen. FM Tiden læger alle sår. FM Ikke blot fast arbejde eller pensionering kan skabe økonomisk afklarethed, jf. konkurslovens 197, stk. 2, nr. 1. FM Varig økonomisk forbedring ikke godtgjort. FM Skyldnerens ægtefælles økonomiske forhold skal stadig være afklarede ved gældssanering i henhold til bekendtgørelsens 3, stk. 1. FM Skyldners oplysningspligt kontra illoyalitet. U Ø Ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at skyldner ikke havde medvirket loyalt ved oplysning af gældssaneringssag. U Ø Gældssanering nægtet, da skyldner ikke medvirkede loyalt ved sagens oplysning. FM Yderligere forbrugsgældsstiftelse 2 år før ansøgning udelukker gældssanering. U Ø Præklusion af fordring i forbindelse med afsigelse af kendelse om gældssanering. FM Sikkerhedsstillelse som betingelse for indledning af gældssaneringssag. FM Nyere offentlig gæld forhindrede gældssanering. FM Skyldnerens virksomhed drives videre i ægtefællens navn - gældssanering ikke på forhånd udelukket, da virksomhedsoverdragelsen angiveligt var sket med kreditorernes samtykke. FM Tiden læger alle sår, men det kan tage tid. FM Uklarhed om personlig hæftelse udelukkede gældssanering. FM Skyldners andelsbolig var under tiltrængt ombygning, hvorfor hans forhold var for uafklarede til gældssanering. FM Kærefristens forlængelse. OE2006.S Bøde for at tilbyde juridisk rådgivning på hjemmeside, da»vinkelskriverloven«ikke stred mod EF-traktaten. FM Skyldnerens båndlagte ejendom forhindrede gældssanering, og dermed var også ægefællen forhindret i at få gældssanering. FM Friværdi i andelsbolig udelukkede gældssanering. SKM ØLR Eftergivelse, skat, bolig, datter FM Kreditorly henført til konkurslovens 197, stk. 2, nr. 5. FM ØLK af 30. juni - B og B FM ØLK af 4. juli B FM ØLK af 30. juni B FM ØL kendelse af 9. juni B U Ø Skifterettens tilkendegivelse under tilbagekaldt sag om gældssanering kunne ikke kæres. FM ØL B , 4. afd., 13. maj 2005 SKM ØLR Dobbeltbeskatning - skønsmæssig ansættelse - ikke godkendte fradrag OE2005.B års bidrag efter 21 års ægteskab til 40-årig pædagogmedhjælper under uddannelse. U /2Ø Ansættelsesbevisloven omfattede ikke person, der på institution udførte beskyttet beskæftigelse i medfør af serviceloven. SKM ØLR Gældssanering - svig U Ø Medhjælper i gældssaneringssag var inhabil, jf. konkurslovens 238, stk. 1. OE2004.B Ikke bidrag til sygemeldt kontorassistent efter 15 års samliv. FM ØLK af 9. november 2004 B FM ØLK af 5. november 2004 B U Ø Om 1-års-fristen i konkurslovens 24, stk. 3, og om lovens 23 a ved begæring om tvangsakkord. FM ØLK af 8. oktober 2004 B OE2004.B Hverken beskikket tilsyn (advokater) eller tillidsmænd (revisorer) havde handlet erstatningspådragende i forbindelse med udarbejdelsen af redegørelse jf. konkurslovens 165. OE2004.B Lovændringer, hvorefter en i 1993 oprettet kriselånefond finansieret af indbetalinger fra kommunerne på Færøerne som følge af disses økonomiske krise kunne eftergive kommunal gæld, kunne ikke anses som et ekspropriativt indgreb omfattet af Grundlovens 73. [Dommen er anket til Højesteret] SKM ØLR Gældseftergivelse - tidspunkt - modregning - underskud i virksomhed FM ØLK af 24. maj 2004 B FM Udækket pantebrev ikke forældet. FM ØLK af 13. maj 2004 B SKM ØLR Efterfølgende ændring af afskrivninger - goodwill - skattemæssig effekt - revisorfejl SKM ØLR Skattetænkning, returmoms, underskud, smørefedt, konkurs, tabsfradrag, debitor FM /1 Efterlønsbidrag

12 FM /4 Gæld til statskassen - rente af for sent betalt skat. FM Gældssanering FM /2 Ansættelse i selskab ejet af familiemedlem, tidligere virksomhedsdrift. OE2003.B Revisor, direktør og bestyrelsesmedlemmer var ikke erstatningsansvarligefor et pengeinstituts tab, der opstod ved pengeinstituttets finansiering af et debitorfinansieringsarrangement i tillid til nogle af revisor afgivne erklæringer. Pengeinstituttets krav ikke forældet og kravet fandtes ej heller fortabt ved passivitet. [Dommen er anket til Højesteret, se U H]. FM /3 Usikre boligudgifter - tilbud om afdrag FM /3 Skyldnerens husstand - samlevende? FM /3 Selvstændig erhvervsdrivende - dokumentation for indtægtsforhold. SKM ØLR Skattepligt, dobbeltbeskatning, Tyskland, England, tilflytter, bolig, erhverv, dobbeltdomicil FM /1 ØLK af 12. maj 2003, B FM /2 Indkomstforhold, biludgifter, boligforhold m.m. FM /3 Ansættelse i selskab ejet af familie FM /2 Skibsanparter. FM /4 Gældens karakter og alder U Ø Fastsættelse af vederlag for tilsyn under betalingsstandsning. FM /1 Omkostninger ved gældssanering delvist pålagt skyldner. U Ø Kapitalpensioner ikke inddraget under gældssanering. FM /1 Huslejens størrelse SKM ØLR Momssvig, skattesvig, uregistreret momsvirksomhed, passivitet, strafudmåling FM /2 Gældens karakter. FM /1 Forhåndsafvisning, jf. konkurslovens 202, stk. 3. FM /3 Forhåndsafvisning, jf. konkurslovens 202, stk. 3. FM /2 Ophævelse af gældssaneringskendelse, jf. konkurslovens 229, stk. 1, nr. 1 ("svigagtigt forhold"). FM /2 Udbetaling og forbrug af invaliditetsbeløb og arv - retsplejelovens 513, stk. 1. U Ø Gældssanering til folkepensionist, hvis usikrede gæld udgjorde ca kr. Gælden bortfaldt. FM /4 Boligudgifter m.v. FM /2 Nyere gældsstiftelse - arveafkald OE2002.B Arveafkald efter 86-årig mor afskar gældssanering. FM /1 Biludgifter - fordeling af ægtefællers dividendebetaling FM /2 Afdrag til kreditorerne var en betingelse for gældssanering. SKM ØLR Ejendomsavance - salg til bror - aftalt salgspris tilsidesat - gave U Ø Godtgørelse på 3 måneders løn efter funktionærlovens 2b, da afsked reelt var begrundet i udokumenterede beskyldninger om returkommission. U Ø Ægtefællens økonomiske forhold har betydning for afdragsordning vedrørende skattegæld. SKM ØLR Frivillig afdragsordning - lønindeholdelse - husstandsindkomst - rådighedsbeløb - ny gæld stiftet SKM ØLR Lønindholdelse - social pension - A-skat OE2001.B Afkald på arv efter moderen afskar gældssanering. OE2001.B Advokat, som undlod at færdigberigtige overdragelsen af en ejendom, efter at registreringen af det købende anpartsselskab var gennemført, var erstatningsansvarlig for tre udlæg, som blev lyst på ejendommen inden endeligt skøde OE2001.B Skadelidtes krav på erstatning efter grov voldsudøvelse var omfattet af den 20-årige forældelse; men retten til erstatning anset for bortfaldet som følge af passivitet, da erstatningskravet først blev rejst henholdsvis ca. 13 og 16 år efter voldsudøvelsen. (Dissens). [Dommen er anket til Højesteret, se U H]. OE2001.S Fællesstraf på 8 måneders fængsel med vilkår om samfundstjeneste for dokumentfalsk. OE2001.B Lejlighed tillagt samlever efter dødsfald. FM /5 Udgifter til privatskole. U Ø A-skattekrav i konkursbo anset som simpelt krav, idet indeholdelsespligten var indtrådt inden konkursen. OE2001.B Ægtepagt blev under separationssag anset gyldig kr. efter 56 efter 9 års ægteskab. FM /2 Oplysninger om at skyldnerens ekskone overnattede hos ham to til tre gange om ugen, var ikke tilstrækkeligt til at nægte gældssanering. FM /1 Ikke aktuel kautionsforpligtelse var til hinder for, at der kunne indledes gældssaneringssag for skyldneren. OE2000.B Konkursramts hustrus boslodskrav ikke udlignet ved fripolice i kapitalpension. OE2000.B Sælger, sælgers revisor og pengeinstitut samt købers pengeinstitut og et bestyrelsesmedlem i køberselskabet havde alle pådraget sig erstatningsansvar ved salg af et overskudsselskab, som blev udsat for selskabstømning. Et andet medlem af køberselskabets ledelse blev frifundet (dissens) OE2000.B Sælger, sælgers revisor og pengeinstitut samt købers pengeinstitut og et bestyrelsesmedlem i køberselskabet havde alle pådraget sig erstatningsansvar ved salg af et overskudsselskab, som blev udsat for selskabstømning. Et andet medlem af køberselskabets ledelse blev frifundet (dissens) OE2000.B Sælger, sælgers revisor og pengeinstitut samt købers pengeinstitut og et bestyrelsesmedlem i køberselskabet havde alle pådraget sig erstatningsansvar ved salg af et overskudsselskab, som blev udsat for selskabstømning. Et andet medlem af køberselskabets ledelse blev frifundet (dissens) TfS 2000, 996 Skat, selskabstømning, rådgivning, tab

13 OEL2000.B Rådgivning, konkurs, akkord, tab, bevisbyrde OE2000.B Konkursramt klients økonomiske forhold gav ikke grundlag for påstand om, at rådgivende advokat og revisor havde handlet ansvarspådragende ved ikke at have søgt gennemført en akkordordning forud for konkursen OE2000.B Gangbesværet fik ved separation lejligheden, hvor han havde boet i 25 år. OEL2000.S Retspleje - 1. udlæg retsvirkning - Fogedret - 3. Strafferetspleje - Beslaglæggelse U Ø Gældssanering mulig, selvom en del af gælden var pådraget ved strafbart forhold. FM /1 En 32-årig provisionslønnet mand opfyldte ikke betingelserne for gældssanering. U /1Ø Amerikansk afgørelse om gældssanering havde ikke retskraft. U Ø Skyldner skulle indkaldes til møde i skifteretten før stillingtagen til begæring om ophævelse af gældssaneringskendelse. TfS 2000, 468 Igangværende arbejder og tab på debitorer U Ø Kapital- og selvpensioneringsordninger for 57-årig indgik ikke i gældssanering. U Ø Gældssanering til 56-årig arbejdsløs under uddannelse til datamatiker. U Ø Gæld, der var 10 år eller ældre, kunne ikke begrunde nægtelse af gældssanering. OE1999.B Advokats undladelse af at søge om gældsovertagelse før indsendelse af skøde til tinglysning var ansvarspådragende. Erstatningsansvaret omfattede hele det tab, som sælgerne blev påført ved, at ejendommen efterfølgende blev solgt på tvangsauktion TfS 2000, 293 Eftergivelse af skatterestance - kontanthjælp - førtidspension U /1Ø Gældssaneringssag kunne ikke nægtes indledt, fordi skyldners budget ikke gav plads til afdragsvis betaling. FM ØLK af 23. juni 1999 (sag nr. B ) FM /3 Udgifter, der relaterede sig til skyldnerens sygdom, skulle afholdes af skyldnerens invaliditetsbeløb. FM /1 Selvpensioneringskonto med en tilbagekøbsværdi på kr. skulle ikke indgå i gældssanering. OE1999.B Aftale om udbetaling af opsparet plejetilgodehavende ved død tilsidesat efter aftalelovens 31. Livsgave om antikt ur. FM Betingelserne for "gældssanering i gældssanering" opfyldt. gældens opgørelse. FM /1 Betingelserne for "gældssanering i gældssanering" opfyldt. gældens opgørelse. TfS 1999, 100 Advokat - frakendelse af bestalling U Ø Skyldners forkerte forklaring i skifteret ved behandling af begæring om ophævelse af gældssaneringskendelse ikke strafbar efter straffelovens 162. U Ø Gældssanering nægtet, bl.a. fordi ægtefællens gældsforpligtelser ikke kunne udskilles. FM /2 Udgifter der relaterede sig til skyldners sygdom, skulle afholdes af invaliditetstillægget. TfS 1998, 594 Maskeret udlodning - Afdrag på gældsbreve FM /1 Afvisning af afholdelse af møde i medfør af konkurslovens 229, stk. 2, da kreditors krav var elleve år gammelt og ikke havde været anmeldt under gældssaneringssagen fire år tidligere. FM /3 Ikke gældssanering på grund af hustrus uudnyttede erhvervsevne. FM /4 Tilbagekaldelse af verserende gældssaneringssag og indgivelse af ny begæring ikke omgåelse. OE1998.B Opsigelse af ejerlejlighed til udlejers eget brug, selvom lejer ikke var gjort bekendt med den særlige opsigelsesadgang. U Ø Gældssanering, selv om hustru var kontanthjælpsmodtager. U Ø Andelsselskab var ikke selvstændig juridisk person, Lønmodtagernes Garantifond hæftede derfor ikke for ansats løntilgodehavende. U Ø Gældssanering nægtet efter den væsentligste gælds art og alder. FM /3 Afvisning af begæring om genoptagelse af gældssanering uden indkaldelse til møde. FM /3 Hjemvisning efter skyldnerens anmodning på grund af yderligere gældspost. FM /4 Gældssaneringssag hjemvist med henblik på medtagelse af fordring anmeldt efter sagens slutning, men inden kærefristens udløb. U Ø Gældssanering nægtet på grund af indekskontrakt. U Ø Gældssanering nægtet på grund af indekskontrakt. (note) FM /2 Ikke gældssanering på grund af 30 timers arbejdsuge. U Ø Ikke gældssanering, da ægtefællen havde stiftet nyt anpartsselskab. TfS 1998, 47 Erstatning - berigelsesforbrydelser - tab på debitorer U Ø Beboerindskudslån ikke omfattet af gældssanering. FM /2 Beboerindskudslån kunne holdes udenfor gældssanering i medfør af en analogi af konkurslovens 199, stk. 2. TfS 1998, 101 Befordringsfradrag - virksomhedsskatteordningen - Kørselskgodtgørelse FM /2 Nyere restskatter, der primært skyldtes rentetilskrivning af gammel gæld, var ikke tilstrækkeligt til at nægte indledning af gældssaneringssag. FM ØLK af 10. oktober 1997, 8. afd., nr. B FM /2 Kærefrist overskredet i gældssaneringssag. FM ØLK af 11. september 1997, 4. afd. nr. B FM /3 Samleverskes erhvervsvirksomhed og indtjening. FM /2 Skyldners manglende fremmøde til 212 møde ikke tilstrækkeligt til at nægte fortsættelse af gældssaneringssag. FM ØLK af 5. september 1997, 16. afd. nr. B FM /1 Nyere skattegæld og skattegæld der vedrørte afhændelse af anparter var ikke tilstrækkeligt til at nægte indledning af gældssaneringssag. U /2Ø Håndpantsætning af ophørende livsforsikring bestod trods gældssanering.

14 U Ø Genoptagelse af kendelse om gældssanering forudsatte, at individualforfølgning var forsøgt. FM ØLK af 10. februar 1997 (9. afd. kære nr. B ) FM /3 Fordeling af dividende mellem ægtefæller, udgiftsposter i budgettet. U Ø Skyldner med forhøjet almindelig førtidspension skulle betale dividende under gældssanering. TfS 1997, 291 Skyldner med forhøjet almindelig førtidspension skulle betale dividende under gældssanering. U /1Ø Nægtelse af gældssanering ophævet. Skyldneren havde ikke haft lejlighed til at udtale sig. FM ØLK af 29. august 1996, ØLB U Ø Dividende under gældssanering ud fra 10 års afvikling af studiegæld. U Ø Dividende under gældssanering ud fra 10 års afvikling af studiegæld. (note) FM /1 Studiegæld-afdragsperiodens længde FM /2 Spekulationsgæld. FM Spekulationsgæld FM Anpartsbesiddelse udelukker sanering. FM /3 Anpartsbesiddelse udelukker sanering. FM /6 Bødekrav saneres. FM /2 Arveafkald FM ØLK af 26. juni 1996 ØLB U Ø Udlæg foretaget i medfør af kildeskattelovens 72, stk. 2, bortfaldt ikke som følge af gældssanering hos ægtefællen. TfS 1996, 573 Gældssanering - Skatter TfS 1996, 420 Befordringsfradrag efter særreglen om benyttelse af egen bil FM Budgettet/rådighedsbeløb. FM /1 ØLK af 17. april 1996 Ø.L.B U Ø Gældssanering trods manglende selvangivelser. FM Gældens karakter. FM /3 ØLK af 14. marts 1996 Ø.L.B U Ø Udgifter til børn over 18 år indgik ikke i rådighedsbeløbet efter gældssanering. U Ø Udgifter til børn over 18 år indgik ikke i rådighedsbeløbet efter gældssanering. (note) FM /2 ØLK af 2. februar 1996 Ø.L.B FM Gældens karakter. U Færøerne, gældssanering ikke bevilget. FM /1 -ØLK af 20. december 1995, 13. afd. B FM ØLK af 20. december 1995, 13. afd., B U Ø Frimenighedskontingent, tv-leje og telefonudgifter under gældssanering. U Ø Frimenighedskontingent, tv-leje og telefonudgifter under gældssanering. (note) U Frimenighedskontingent, tv-leje og telefonudgifter under gældssanering. (note) U Frimenighedskontingent, tv-leje og telefonudgifter under gældssanering. U Pensionsordning i ansættelsesforhold og privat kapitalpension indgik ikke i gældssanering. U Pensionsordning i ansættelsesforhold og privat kapitalpension indgik ikke i gældssanering. (note) U Pantefogedudlæg ophævet, da lovligheden af takstforhøjelse burde afgøres under civil sag. OE1995.B Bank ikke erstatningsansvarlig for fejlberegning i forbindelse med kundes salg af fiskefartøj, idet kunden ikke kunne antages at have lidt et tab. TfS 1995, 503 AMBA - omregistrering til interessentskab U /1Ø Pensionsordning ikke krævet ophævet under gældssanering. U Ø Gældssanering indledt for ældre virksomhedsgæld, uanset hustrus fortsatte gældsstiftelse. U Ø Modregning ikke berettiget over for kautionist, da debetsaldo på kassekredit ikke var forfaldet. U Ø Under gældssanering beregnedes dividende af studiegæld med udgangspunkt i afdragstid på 10 år. (note) U Ø Under gældssanering beregnedes dividende af studiegæld med udgangspunkt i afdragstid på 10 år.

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Inddrivelse af gæld til det offentlige v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Indhold af oplægget Generelt om SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed Eftergivelse af gæld Henstand med gæld Forældelse af

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere