FA STATISTIKVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FA STATISTIKVEJLEDNING"

Transkript

1 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON FAX ISBN MARTS 2015 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAKT: ØVRIGE ARBEJDSOMKOSTNINGER 2014 Om FA s vejledninger...2 Indledning...3 Antal ansatte...4 Omkostninger...4 Refusioner/tilskud...6

2 2 FA STATISTIKVEJLEDNING MARTS 2015 OM FA S VEJLEDNINGER FA s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover, skal indberette oplysninger til FA om medarbejdernes løn- og fraværsforhold. En gang årligt indberettes ligeledes oplysninger om øvrige arbejdsomkostninger, som ikke kan relateres til den enkelte person og dermed ikke indgår i lønindberetningerne. INDBERETNING Der er forskellige måder at foretage indberetningen på: 1. Indberetning via lønsystemudbyder, fx BEC, Bluegarden (tidl. Multidata) mv. (ESI-standard) 2. Indberetning via eget lønsystem (ESI-standard). 3. IIndberetning via FA s hjemmeside. Du skal logge ind på Dit FA. Herefter skal du finde Statistikindberetning. Vejledninger og excelark kan hentes via FA s hjemmeside. Du skal logge ind på Dit FA. Herefter skal du finde indberetningsværktøjer. 4. Øvrige arbejdsomkostninger indberettes årligt via Dit FA, indberetningsværktøjer: VALIDERING Alle data, der sendes til FA, valideres. I valideringen undersøges, om data ser fornuftige ud ved fx at sammenholde de indberettede oplysninger med overenskomstmæssige forhold mv. FEJLLISTER Viser indberetningen tegn på fejlagtige oplysninger, udsendes en fejlliste til virksomhedens kontaktperson. Det er virksomhedens ansvar at rette op på fejl, også selvom data leveres via lønsystemudbyder. Bemærk, hvis fejlen skyldes en systemfejl vil det være nødvendigt at kontakte systemudbyderen og/eller foretage de nødvendige tilretninger i systemet. Fejllisten rettes og returneres til FA inden for 10 dage. INDBERETNINGSFRISTER: Lønstatistik Fraværsstatistik Øvrige arbejdsomkostninger Hele året 1/1-31/12 1. februar Februar 15. marts Maj 15. juni August 15. september November 15. december Hele året 1/1-31/12 1. marts Hele året 1/1-31/ april

3 MARTS 2015 FA STATISTIKVEJLEDNING 3 VEJLEDNING TIL ØVRIGE ARBEJDSOMKOSTNINGER 2014 INDLEDNING Virksomheden skal udover løn indberette de øvrige arbejdsomkostninger, der er forbundet med at have medarbejdere ansat. Oplysningerne om de øvrige arbejdsomkostninger indberettes en gang årligt. De indberettede beløb skal dække hele kalenderåret. Udgifter/refusioner medtages i det år, de er afholdt. Alle beløb indberettes i hele kr. Indberetninger sker via medlemsdelen på FA s hjemmeside: Hvis medarbejderen, der skal indberette oplysningerne, ikke har adgang til FA s medlemssider kontaktes FA. Kontakt Jonas Holm Bundgaard på eller på telefon Det er ikke længere muligt at indberette via eller almindelige post. HVAD INDBERETTES Der indberettes omkostninger for de typer af øvrige arbejdsomkostninger, der er aktuelle i indberetningsåret. Hver omkostningstype indberettes for hver juridisk enhed, dvs. der indberettes øvrige arbejdsomkostninger for hvert selskab i en koncern og ikke for koncernen samlet. Forklaring og uddybning af hver omkostningstype findes på de efterfølgende sider. HVORNÅR INDBERETTES Indberetningerne dækker et helt kalenderår, og indberetningsfristen er den 15. april i det efterfølgende år. OPLYSNINGER, DER IKKE SKAL INDBERETTES Bidrag og refusioner fra ATP (AUB, AES og finansieringsbidrag) samt barselsfonde skal ikke indberettes, da oplysningerne indhentes direkte fra de respektive registre.

4 4 FA STATISTIKVEJLEDNING MARTS 2015 FORKLARING TIL ØVRIGE ARBEJDSOMKOSTNINGER ANTAL ANSATTE 0010 Antal ansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede Antal fuldtidsbeskæftigede kan fx beregnes som summen af: Antal personer beregnet som forholdet mellem det samlede ATP-bidrag for et år (lønmodtagerens og virksomhedens bidrag) og ATP-bidraget for en fuldtidsbeskæftiget medarbejder. Er det samlede ATP-bidrag fx kr., svarer det til 31 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere, da ATP-bidraget for en fuldtidsbeskæftiget udgør kr. (i 2014). Antal ikke-atp-bidragspligtige omregnet til fuldtidsbeskæftigede (det antages, at en fuldtidsbeskæftiget har 1924 timer årligt inkl. sygdom samt ferieog SH-dage) Heraf antal elever/lærlinge omregnet til fuldtidsbeskæftigede Her angives det omregnede antal elever/lærlinge, der indberettes under Heraf antal ikke-atp-bidragspligtige omregnet til fuldtidsbeskæftigede Her angives det omregnede antal ikke-atp-bidragspligtige personer, der indberettes under Antal fratrådte medarbejdere med kompensation som følge af job-, kundeog/eller konkurrenceklausuler Antal fratrådte medarbejdere, som efter fratrædelse har fået udbetalt kompensation som følge af en job-, kunde og/eiler konkurrenceklausui. OMKOSTNINGER 0090 Bidrag til oplysnings- og uddannelsesfonde En virksomhed kan være omfattet af flere uddannelsesfonde. For medarbejdere omfattet af overenskomsterne mellem FA og Finansforbundet/DFL betales uddannelsesbidrag til lønmodtagerorganisationerne på baggrund af medarbejderantallet pr. 1. juli Bidrag til andre sociale fonde Aftalebestemte bidrag til socialt betingede fonde. De opkrævede bidrag er typisk beregnet på grundlag af en timesats eller en procentsats af lønsummen. Vedrører kun få virksomheder Bidrag til sygedagpengeforsikring Præmie til forsikringsordning for mindre private arbejdsgivere. Præmie til forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende er derimod ikke omfattet Arbejdsulykkesforsikring/Arbejdsskadeforsikring Virksomhedens præmie til arbejdsulykkesforsikring/arbejdsskadeforsikring. Præmie til erhvervsansvarsforsikring og andre frivillige medarbejderrelaterede forsikringer indberettes under 0140 og Gruppelivsforsikring Virksomhedens bidrag til gruppelivsforsikringer. Bidrag, der beskattes hos lønmodtager, skal ikke medregnes. Vi gør opmærksom på, at de overenskomstbestemte gruppelivsordninger ikke skal medtages, da disse i forvejen indgår i bruttoindkomsten og dermed i indberetningen til Strukturstatistikken.

5 MARTS 2015 FA STATISTIKVEJLEDNING Erhvervsansvarsforsikring Præmier til frivilligt tegnede erhvervsansvarsforsikringer ekskl. produktansvarsforsikring Andre frivillige medarbejderrelaterede forsikringer Præmier til andre forsikringer, herunder rejseulykkes- og rejsesygeforsikring, fritids- og heltidsulykkesforsikring, samt kritisk sygdom. Præmie til arbejdsulykkesforsikring indberettes under 0120, mens bidrag til erhvervssygdomssikring (AES) ikke skal indberettes, da det indhentes direkte fra ATP. Præmie til fx sundhedsforsikring, der beskattes hos lønmodtager, skal ikke medregnes Lønsumsafgift Den lønsumsafgift virksomheden betaler til SKAT. Lønsumsafgiften udgør for ,4 % af virksomhedens lønsum. I lønsummen indgår: løn gratialer bonus honorarer pensionsindbetaling ATP værdi af personalegoder (fri bil, fri telefon m.v.) hensættelse til feriepengeforpligtigelsen Bidrag/hensættelser til firmapensionskasser (tiisagnsordninger). Ikke-individuelle beløb, som arbejdsgiver indbetaler/hensætter til en firmapensionskasse (tilsagnsordning). Beløbet kan således ikke relateres til den enkelte medarbejder i virksomheden. Vi gør opmærksom på, at det ikke drejer sig om de ordinære lønmodtager- og arbejdsgiverbidrag til arbejdsmarkedspensioner o.l., der beregnes i forbindelse med den enkelte lønafregning, da disse i forvejen indgår i indberetningen til Strukturstatistikken Udbetalt kompensation til fratrådte medarbejdere som følge af job-, kunde- og/eller konkurrenceklausuler Her anføres den samlede kompensation, som efter fratrædelsestidspunkteter er udbetalt til medarbejdere som følge af job-. kunde- og/eller konkurrenceklausuler. Herunder bl.a. kompensationer, der udbetales iht. Funktionærlovens 18 og 18A Rekrutteringsomkostninger Her angives omkostninger ved ansættelse af nye medarbejdere, herunder: Udgifter til rekrutteringsbureauer. Udgifter til stillingsannoncer. Betaling af rejseudgifter for ansøgere. Bosættelsesgodtgørelse for nyansatte Omkostninger til uddannelse Omkostninger afholdt i forbindelse med uddannelse. Omkostningerne vil typisk være kursusafgifter, deltagerbetaling, køb af hele kurser, transport og ophold. Honorarer til eksterne undervisere ved interne kurser eller lignende. Uddannelsesmaterialer og omkostninger til interne uddannelsesafdelinger, herunder afskrivninger og vedligeholdelse af bygninger og udstyr. Bidrag til oplysnings- og uddannelsesfonde (0090) samt løn til medarbej-

6 6 FA STATISTIKVEJLEDNING MARTS 2015 dere, der deltager i kurserne, skal ikke medregnes. Løn til medarbejdere i interne uddannelsesafdelinger og løn til interne undervisere indberettes under Løn til medarbejdere i interne uddannelsesafdelinger Løn til medarbejdere i interne uddannelsesafdelinger og løn til interne undervisere Andre personaleomkostninger Omfatter alle andre omkostninger, der er forbundet med virksomhedens personale, og som ikke kan henføres til lønomkostninger. A. Eksempler på omkostninger, der er omfattet: Afskedigelsesomkostninger (ekskl. betalinger, der tilgår den afskedigede). Arbejdstøj og vask. Fortæring i forbindelse med møder, overarbejde etc. Personalekonferencer og lignende arrangementer. Førstehjælpsudstyr, sikkerhedsudstyr, skærmbriller o.l. Udgifter til lægeerklæringer, helbredsundersøgelser, vaccinationer, massage, kiropraktik o.l. Udgifter til alkoholafvænning m.v. Udgifter til personlig pleje (håndsæbe, toiletpapir etc.). Tilskud til kulturelle og sportslige aktiviteter i firmaregi (firmaidræt, personaleblad o.l.). Udgifter til firmabørnehaver. Personaleblad. Feriebolig. Koda/Gramex-afgifter. Personalegoder, der ikke er skattepligtige ( kaffe, julegaver etc.). Kantine (ekskl. løn til eget kantinepersonale). Omkostninger til mærkedage, jubilæumsreceptioner, firmafester o.l. Bidrag til Arbejdsmiljørådgivning (tidl. BST). B. Eksempler på omkostninger, der ikke skal medregnes: Lærlingeomkostninger (betragtes som uddannelse). Vikarlønninger. Pensionsbidrag (indgår i indberetningen af de alm. lønoplysninger). Kørselsgodtgørelse. Køb af inventar og andre mere driftsbetonede omkostninger. REFUSIONER/TILSKUD 0240 Refusioner fra oplysnings- og uddannelsesfonde Omfatter kun refusioner fra oplysnings- og uddannelsesfondene (0090) Refusioner fra andre sociale fonde Refusioner fra de sociale fonde omfattet af Refusioner for udgifter til løn under sygdom, barsel mv. Refusioner vedr. lønmodtagere, men ikke selvstændige erhvervsdrivendes egen sygdom, barsel m.v. Der er principielt to kilder: Refusioner fra kommunen iht. sygedagpengeloven/barselloven. Refusioner fra kommunen ifølge forsikringsordning for mindre private arbejdsgivere.

7 MARTS 2015 FA STATISTIKVEJLEDNING Erstatning ved sygdom fra firmapensionsordninger Erstatning fra firmapensionsordning for medarbejderes erhvervsevntab, når virksomheden bærer tabet og betaler fuld løn under sygdomsperioden Refusioner til arbejdsgiver i forbindelse med uddannelse De refusioner (Iøntabsgodtgørelser), som arbejdsgiveren kan få på medarbejdernes vegne i forbindelse med uddannelsesordninger som fx: Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse). Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Løntilskud mv. Løntilskud til støttet ansættelse hos private arbejdsgivere i forbindelse med: Ansættelse med løntilskud. Skånejob. Revalidering på virksomheden. Fleksjob. Voksenlærlinge. Mentorfunktion Jobrotation.

8

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - FRAVÆR Om FA s vejledninger...2

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer 6.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet... side 169 6.2 Aftaler på DA/LO-området... side 175 6.3 Løn og indkomst... side 184 6.4 Arbejdsstyrke

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Version 2010. All A Rights Reserved. Copenhagen, May 20100 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation fraskriver sig ethvert

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31.

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1 Gyldighedsområde 5 1... 5 Kapitel 2 Regler for alle medarbejdere 6 2 Almene vilkår i ansættelsesforholdet...

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Vejledning om at fastsætte årsløn

Vejledning om at fastsætte årsløn Arbejdsskadestyrelsen 1. november 2007 4. udgave Senest rettet den 8. maj 2008 Vejledning om at fastsætte årsløn 1. Indledning og lovgrundlag... 2 1.1. Begrebet årsløn... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Arbejdsfortjeneste...

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere