Taksatorringens vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Taksatorringens vedtægter"

Transkript

1 1 af :43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2: /jec Rådsmødet den 28. april Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning om erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært om fritagelse i medfør af 8, stk. 1. Taksatorringen består af 36 små og mellemstore automobilforsikringsselskaber. Taksatorringen omfatter godt 25% af markedet for autoskadeforsikringer. Ifølge vedtægterne er Taksatorringens formål at foretage opgørelse af motorkøretøjsskader for medlemmerne. Medlemmerne er ifølge vedtægterne forpligtet til at lade samtlige deres skadesopgørelser foretage af Taksatorringen. Ifølge vedtægterne kan et medlemsselskab udtræde af Taksatorringen med 9 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Taksatorringen fremtræder som ét selskab, der på medlemmernes vegne forhandler prisen med automobilværkstederne Vedtægterne har dermed samme virkning som en horisontal aftale mellem de pågældende forsikringsselskaber om fælles prisfastsættelse over for automobilværkstederne. Vedtægterne må dermed anses for konkurrencebegrænsende og som udgangspunkt omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3. Erklæring om ikke-indgreb efter 9 kan derfor ikke meddeles. Den fælles skadesopgørelse, der foretages af Taksatorringens taksatorkorps, kan imidlertid bidrage til at styrke effektiviteten gennem en rationel anvendelse af Taksatorringens taksatorkorps. Endvidere letter Taksatorringen de mindre selskabers adgang til markedet og øger dermed udbudet af automobilforsikringer i konkurrence med de store selskaber. Taksatorringens vedtægter opfylder dermed betingelsen i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 1. De effektivitetsfremmende elementer i Taksatoringen må antages at kunne komme forbrugerne til gode i form af større valgmuligheder og lavere forsikringspræmier, jf. 8, stk. 1, nr. 2. Opsigelsesbestemmelsen i taksatorringens vedtægter medfører imidlertid, at opsigelsesvarslet for udtræden af Taksatorringen kan være fra 9 måneder til op imod 21 måneder. Da medlemsselskaberne samtidig er forpligtet til at lade samtlige skadesopgørelser foretage af Taksatorringen, indebærer længden af opsigelsesvarslet en begrænsning, der går udover, hvad der er nødvendigt for Taksatorringens funktion, jf. 8, stk. 1, nr. 3. Med Taksatorringens nuværende medlemskreds og markedsposition kan det ikke antages, at foreningens vedtægter giver mulighed for at udelukke konkurrencen på en væsentlig del af markedet, jf. 8, stk. 1, nr. 4. Der er herefter grundlag for i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1, at fritage Taksatorringens vedtægter fra forbudet i 6, stk. 1, på det vilkår, jf. 8, stk. 3, at opsigelsesvarslet nedsættes væsentligt. Der må lægges vægt på, at opsigelsesvarslet ikke er længere end, hvad der er nødvendigt for Taksatorringen for at tilpasse taksatorkapaciteten til effektiv opgavevaretagelse for medlemmerne. Der er i den forbindelse opnået enighed mellem Taksatorringen og Konkurrencestyrelsen om, at et varsel på 6 måneder opfylder dette krav. Hvis Taksatorringens markedsposition styrkes afgørende, f.eks. ved optagelse af et eller flere af

2 2 af :43 de større selskaber, vil der være en risiko for, at en væsentlig del af markedet for udbedring af forsikringsskader vil blive undergivet en samordnet prisfastsættelse i Taksatorringen. I en sådan situation må det antages, at Taksatorringens vedtægter vil kunne give mulighed for at udelukke konkurrencen på en væsentlig del af markedet i strid med 8, st. 1, nr. 4. Det bør derfor præciseres over for Taksatorringen, at fritagelsen kan ændres eller tilbagekaldes, jf. konkurrencelovens 8, stk. 5, nr. 1, såfremt der sker væsentlige ændringer i Taksatorringens markedsposition eller medlemskreds. Endvidere bør der knyttes det vilkår til fritagelsen, jf. konkurrencelovens 8, stk. 3, at enhver udvidelse af Taksatorringens medlemskreds skal indberettes til Konkurrencestyrelsen. 2. Afgørelse Det meddeles Taksatorringen, at foreningens vedtægter må anses for omfattet af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3, og at en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9 derfor ikke kan gives. Der er herved lagt vægt på, at Taksatorringen ifølge vedtægterne foretager opgørelse af motorkøretøjsskader for medlemsselskaberne. Dette har samme virkning som en horisontal aftale om fælles skadesopgørelse og om fælles prisfastsættelse over for automobilværkstederne. Endvidere meddeles det taksatorringen, at Foreningens vedtægter i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1, fritages fra forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Fritagelsen gives på følgende vilkår, jf. konkurrencelovens 8, stk. 3 Ethvert medlemsselskab skal kunne udtræde af Taksatorringen med højest 6 måneders varsel. Enhver udvidelse af Taksatorringens medlemskreds skal indberettes til Konkurrencestyrelsen. Fritagelsen gives for perioden indtil 1. juli 2003 med virkning fra den 26. juni 1998, jf. konkurrencelovens 8, stk. 3. Der er herved lagt vægt på, at Taksatorringen medfører en mere rationel ressourceanvendelse i forbindelse med skadesopgørelsen, letter de mindre forsikringsselskabers adgang til markedet, øger udbudet af automobilforsikringer og dermed skaber en konkurrencemæssig modvægt til de store automobilforsikringsselskaber. Taksatorringen kan herved bidrage til at styrke effektiviteten som nævnt i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 1. Disse effektivitetsfremmende virkninger af Taksatorringen må desuden antages at kunne komme forbrugerne til gode i form af større valgmuligheder og lavere forsikringspræmier, jf. konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 2. Bestemmelsen i Taksatorringens vedtægters 4, stk. 1, medfører imidlertid, at opsigelsesvarslet for udtræden af Taksatorringen kan være fra 9 måneder til op imod 21 måneder. Da medlemsselskaberne samtidig ifølge vedtægternes 5, stk. 1, er forpligtet til at lade samtlige skadesopgørelser foretage af Taksatorringen, indebærer længden af opsigelsesvarslet i den nuværende opsigelsesbestemmelse en begrænsning, som går udover, hvad der er nødvendigt for Taksatorringens funktion, jf. konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3. Ved fastsættelsen af det første vilkår for fritagelsen er det lagt til grund, at en løbende opsigelsesfrist på 6 måneder må anses for tilstrækkelig til, at Taksatorringen kan foretage de dispositioner af personalemæssig karakter mv., som et eller flere selskabers udtræden måtte

3 3 af :43 nødvendiggøre. Med Taksatorringens nuværende medlemskreds og markedsposition kan foreningens vedtægter ikke antages at give virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenesteydelser, jf. konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 4. Ved fastsættelsen af det andet vilkår for fritagelsen er der henset til, at en styrkelse af Taksatorringens markedsposition vil indebære en risiko for, at en væsentlig del af markedet for udbedring af forsikringsskader på motorkøretøjer vil blive undergivet en samordnet prisfastsættelse i Taksatorringen, hvilket vil kunne give mulighed for at udelukke konkurrencen på en væsentlig del af markedet, jf. konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 4. Det præciseres i den forbindelse over for Taksatorringen, at fritagelsen kan ændres eller tilbagekaldes, jf. konkurrencelovens 8, stk. 5, nr. 1, såfremt der sker væsentlige ændringer i Taksatorringens markedsposition eller medlemskreds. Taksatorringens vedtægter bestod ved konkurrencelovens ikrafttræden den 1. januar 1998, og vedtægterne er anmeldt inden den 1. juli 1998 med henblik på fritagelse. Vedtægterne er dermed omfattet af overgangsbestemmelsen i konkurrencelovens 27, stk. 4. Dette indebærer, at de fastsatte vilkår skal være effektueret senest 3 måneder efter meddelelsen af denne afgørelse, for at fritagelsen skal have gyldighed. 3. Sagsfremstilling 3.1. Sagens anledning Advokat Erik Mohr Mersing har ved skrivelse af 26. juni 1998 som advokat for Taksatorringen anmeldt foreningens vedtægter med anmodning om erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1, såfremt erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles. Ved telefax af 9. marts 1999 har advokat Erik Mohr Mersing knyttet en række yderligere bemærkninger til sagen, som desuden har været drøftet på et møde i Konkurrencestyrelsen den 30. marts Taksatorringen Taksatorringen er en forening, hvis medlemskreds består af 36 små og mellemstore automobilforsikringsselskaber. Foreningens vedtægter er vedtaget den 18. juni 1979 og senest ændret den 11. maj Taksatorringens formål er ifølge vedtægternes 2, at foretage opgørelse af motorkøretøjsskader for medlemsselskaberne. Ifølge vedtægternes 3, stk. 2, optager Taksatorringen som nye medlemmer kun her i landet arbejdende selskaber, der har koncession til at tegne motorkøretøjsforsikring. Bestyrelsen kan efter 3, stk. 3, med 2/3 flertal beslutte optagelse af nye medlemmer og betingelserne herfor. Et medlemsselskab kan efter 4, stk. 1, udtræde af Taksatorringen med ni måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Medlemsselskaberne er ifølge vedtægternes 5, stk. 1, forpligtet til overalt i Danmark at lade deres skader på motorkøretøjer opgøre af Taksatorringen. Ifølge vedtægternes 5, stk. 2, er medlemsselskaber, der i henhold til bestyrelsens godkendelse beskæftiger egne taksatorer, dog berettiget til at fortsætte hermed i samme omfang som hidtil. Det er oplyst, at ingen af Taksatorringens medlemsselskaber beskæftiger egne taksatorer i henhold til denne bestemmelse.

4 4 af :43 Udgifterne til Taksatorringens drift fordeles ifølge vedtægternes 20, stk. 1, mellem medlemsselskaberne på grundlag af skadesopgørelserne i det pågældende regnskabsår. Det anføres i anmeldelsen, at ingen små automobilforsikringsselskaber står uden for Taksatorringen. I anmeldelsen henvises til, at hele automobilforsikringsbranchen i dag arbejder sammen i Autotaks-systemet. Alle forsikringsselskaber har samme adgang til Autotaks-systemet for deres egne forsikringstageres vedkommende. Tilsvarende har Taksatorringen adgang til Autotakssystemet for egne medlemsselskabers forsikringstageres vedkommende. Endvidere anføres det i anmeldelsen, at Taksatorringen optræder som ét selskab, der på medlemmernes vegne forhandler med værkstederne om priser på samme måde, som de store enkeltselskaber gør. Det er efterfølgende præciseret, at der hermed i anmeldelsen er taget højde for udfaldet af Konkurrencerådets afgørelse vedrørende Autotaks-systemet, jf. afsnit 3.5. Der sigtes dermed til en situation, hvorefter udgangspunktet er, at det enkelte værksted i forhandling med det enkelte forsikringsselskab fastlægger prisen for udbedring af forsikringsskader Det relevante marked Det relevante marked i sagen er opgørelse af forsikringsskader på motorkøretøjer i Danmark. I forbindelse med anmeldelsen har Taksatorringen skønnet, at markedsandelene for autoskadeforsikring beregnet på grundlag af den samlede skademasse fordeler sig således: Tryg-Baltica ca. 25%, TopDanmark ca. 20%, Codan ca. 15%, GF Forsikring ca. 10% og Taksatorringen godt 25%. Blandt Taksatorringens større medlemmer har Alm. Brand en markedsandel på knap 7% og Lærerstanden en markedsandel på godt 3% beregnet ud fra den samlede skademasse. Ifølge Finanstilsynets statistik udgjorde forsikringsselskabernes samlede bruttopræmieindtægter i forbindelse med kaskoforsikring af motorkøretøjsskader i 1997 ca. 5,2 mia. kr. Opgjort efter bruttopræmieindtægter har Taksatorringen en markedsandel på godt 25% for autoskadeforsikringer, svarende til bruttopræmieindtægter på ca. 1,3 mia. kr. Blandt Taksatorringens større medlemmer har Alm. Brand en markedsandel på godt 8% og Lærerstanden en markedsandel på ca. 3%. Dette skal sammenholdes med markedsandelene for de tre store forsikringsselskaber på autoskadeområdet, som er Tryg-Baltica med godt 25%, TopDanmark med ca. 16% og Codan med ca. 14%. Derudover er følgende mellemstore forsikringsselskaber med en markedsandel på 4-5% på autoskadeområdet ikke medlemmer af Taksatorringen: GF Forsikring, Danica og Kgl. Brand. I den konkrete sag kan det synes mest relevant at lægge den samlede skademasse til grund ved opgørelsen af markedsandelene. Det ændre imidlertid ikke ved grundlaget for bedømmelsen af sagen, hvis bruttopræmieindtægterne lægges til grund, idet der er en sammenhæng mellem skader og præmier. Taksatorringens markedsandel er ca. 25% i begge beregninger. Forsikringsskader på biler bliver udbedret på forsikringsselskabets regning med et autoværksted som hovedentreprenør. Visse arbejder som f.eks. lakering, bliver typisk udført i underentrepriser hos specielle lakeringsværksteder. Kunden (forsikringstageren) vælger som hovedregel selv, hvilket værksted der skal udføre reparationen ("det frie værkstedsvalg").

5 5 af : Autotaks-systemet Autotaks-systemet er et edb-baseret skadesopgørelsessystem, der bruges af forsikringsselskaberne og autoværkstederne ved opgørelsen af forsikringsskader på biler. Systemet har været aftalt mellem Automobilforsikringsselskabernes Fællesråd (AF) og 18 bilforhandlerforeninger under Danmarks Automobilforhandler Forening (DAF). Desuden har der været indgået tilsvarende aftaler mellem AF og Centralforeningen af Automobilreparatører i Danmark (CAD) og Sammenslutningen af Karrosseribyggere og Autooprettere i Danmark (SKAD). Autotaks-systemet har dermed omfattet praktisk taget hele forsikringsbranchen og hele autoreparationsbranchen undtagen de selvstændige autolakerere. Autotaks-systemet angiver for hvert enkelt bilmærke og -model meget detaljeret, hvilke reparationer, udskiftninger mv., der skal udføres for at foretage en korrekt udbedring af praktisk taget enhver form for skade med angivelse af arbejdstid, reparationsmetoder, reservedele mv. Autotaks-systemet har imidlertid også fastlagt priserne i forbindelse med forsikringsskaderne. For hvert enkelt autoværksted har der således været fastsat en bestemt skadetimepris, der har skullet anvendes over for alle forsikringsselskaber. Desuden indeholder Autotaks-systemet et særligt lakeringmodul, AT-Lak, hvorefter autoværkstedernes afregningspriser for lakeringsarbejde har været fastlagt Konkurrencerådets afgørelse vedrørende Autotaks-systemet Aftaleparterne anmeldte aftalekomplekset om anvendelse af Autotaks-systemet den 26. juni 1998 med anmodning om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1, og sagen blev behandlet på Konkurrencerådets møde den 16. december Konkurrencerådet fandt ikke grundlag for i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1, at fritage aftalekomplekset i dets nuværende udformning fra forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 1. Der blev herved lagt vægt på, at Autotaks-systemets prisnormeringer begrænser værkstedernes muligheder for selv at fastsætte deres priser i forbindelse med udførelse af autoskadearbejde for forsikringsselskaber. Disse begrænsninger måtte anses for unødvendige for at styrke effektiviteten m.v. i forbindelse med udførelsen af forsikringsskadearbejde på person- og varebiler, jf. konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3. Med hensyn til Autotaks-systemets lakeringsmodul, AT-lak, gjorde de ovennævnte begrænsninger sig i særlig grad gældende, idet AT-lak opererer med én fast timepris gældende for hele landet. Hertil kom, at systemet, som formelt var en aftaleregulering af forholdet mellem forsikringsselskab og autoværksted, reelt indebar en begrænsning også for tredjepart, de selvstændige lakeringsværksteder, som udfører lakeringsarbejde i underentreprise for autoværksteder. Dette skyldtes, at normeringen af timeprisen i AT-lak i betydelig udstrækning kom til at virke som en kollektivt fastsat købspris over for lakeringsværkstederne. Der blev herefter i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1, meddelt aftaleparterne påbud om senest den 1. april 1999 at ophæve aftalekomplekset om Autotakssystemet i dets nuværende udformning. Konsekvensen af Konkurrencerådets afgørelse er, at de effektivitetsfremmende elementer i Autotaks-systemet med hensyn til hurtig og sikker skadesopgørelse, korrektudførelse af reparationsarbejde og korrekt genopbygning, kan bibeholdes. Derimod vil det herefter som udgangspunkt være op til det enkelte værksted i forhandling med det enkelte forsikringsselskab at fastlægge prisen for udbedring af forsikringsskader Taksatorringens supplerende bemærkninger efter afgørelsen

6 6 af :43 Konkurrencerådets afgørelse af 16. december 1998 verørende Autotaks-systemet har givet Taksatorringen anledning til visse supplerende bemærkninger i forhold til den oprindelige anmeldelse Taksatorringen har herunder anført, at det forhold, at Taksatorringen optræder som ét selskab over for værkstederne, betyder, at Taksatorringens mange små virksomheder derigennem opnår en forhandlingsstyrke, der gør det muligt for dem at konkurrere med branchens store selskaber og for at udbyde deres forsikringer til konkurrencedygtige priser. I den forbindelse understreger Taksatorringen, at der ikke er tale om nogen begrænsning i det enkelte værksteds muligheder for at fastsætte deres priser. Taksatorringen vil forhandle individuelt med hvert værksted. Der er efter Taksatorringens opfattelse i det hele intet ved Taksatorringens virksomhed, der ikke er i overensstemmelse med sigtet med Konkurrencerådets afgørelse vedrørende Autotakssystemet Mulige konkurrencebegrænsninger I forbindelse med anmeldelsen angives, hvilke bestemmelser der efter anmelderens egen opfattelse begrænser deltagernes eller en tredjeparts frihed til at træffe selvstændige kommercielle beslutninger. Taksatorringen anfører i den forbindelse, at forsikringsselskaberne gennem medlemsskabet af Taksatorringen er forpligtet til at lade deres skader på motorkøretøjer opgøre af Taksatorringen. Herudover begrænser vedtægterne ifølge anmeldelsen hverken deltagernes eller tredjeparts frihed til at træffe selvstændige kommercielle beslutninger Taksatorringens argumentation Taksatorringen har som nævnt principalt anmodet om erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9 og subsidiært anmodet om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk Erklæring om ikke-indgreb Der er Taksatorringens vurdering, at samarbejdet i foreningen hverken direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse konkurrencen. Foreningen henviser til bemærkningerne i konkurrenceloven om, at det ikke anses for konkurrencebegrænsende, at flere virksomheder i samme omsætningsled inden for en branche afgiver fælles bud på en bestemt opgave, hvis ingen af de pågældende virksomheder alene ville kunne klare opgaven, f.eks. på grund af krav til know-how, kapacitet eller økonomiske ressourcer. Efter foreningens opfattelse foreligger der en parallel situation i Taksatorringen, hvor det forholder sig således, at langt de fleste af medlemsselskaberne slet ikke ville kunne drive forretning i Danmark, hvis man ikke havde mulighed for samarbejde på dette område. For samtlige medlemsselskaber gælder, at de kun via samarbejde i Taksatorringen kan matche konkurrencen fra de store selskaber. Efter Taksatorringens vurdering har situationen betydelige lighedspunkter med afgørelsen, optrykt i Dokumentation fra Konkurrencerådet 1995, side 426ff. Det blev ved denne afgørelse langt til grund, at en aftale om fælles tilbudsgivning på leverancer af færdigblandet beton til Øresundsforbindelsen ikke indebar en konkurrencebegrænsning. Til støtte for, at der ikke foreligger nogen mærkbar konkurrencebegrænsning, og at der således er grundlag for en erklæring om ikke-indgreb, har Taksatorringen yderligere anført, at medlemmerne

7 7 af :43 kan udtræde af samarbejdet med ni måneders varsel til udgangen af et kalender år Meddelelse af fritagelse Subsidiært har Taksatorringen anmodet om fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. 8, stk. 1, nr. 1 Som argument for at Taksatorringen bidrager til at styrke effektiviteten som angivet i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 1, har foreningen anført, at ingen af de små forsikringsselskaber ville kunne stå uden for Taksatorringen. Samarbejdet øger derfor udbudet af konkurrerende tilbud. 8, stk. 1, nr. 2 Det er foreningens opfattelse, at forbrugerne sikres en rimelig andel af fordelene ved Taksatorringen, som angivet i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3. Ifølge Taksatorringen medvirker konkurrencepresset til at sikre priskonkurrencen og dermed en rimelig andel af fordelene til forbrugerne, der endvidere opnår betydelige serviceforbedringer. 8, stk. 1, nr. 3 Taksatorringen finder ikke, at foreningens vedtægter pålægger virksomhederne begrænsninger, der er unødvendige for at opnå de beskrevne fordele, som omhandlet i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3. Det anføres i den forbindelse, at samarbejdet i Taksatorringen er det eneste område, hvor de deltagende forsikringsselskaber samarbejder. Samarbejdet pålægger derfor ikke virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige. På et møde i Konkurrencestyrelsen den 30. marts 1999 har Taksatorringen uddybet sine synspunkter i forbindelse med dette punkt. Foreningen har herunder anført, at bestemmelsen i vedtægternes 5, stk. 1, hvorefter medlemsselskaberne er forpligtet til at lade samtlige deres skadesopgørelser foretage af Taksatorringen, er nødvendig, for at kunne disponere taksatorkapaciteten efter antallet af skadesopgørelser. Bestemmelsen er dermed afgørende for, at Taksatorringen kan fungere effektivt. Hvis bestemmelsen blev ophævet ville der endvidere være en risiko for, at visse af medlemsselskaberne ville vælge selv at foretage skadesopgørelsen f.eks. i forbindelse med simple skader og overlade de komplicerede, omkostningskrævende skadesopgørelser til Taksatorringen. Dette ville samlet gøre skadesopgørelsen dyrere for de små selskaber og vanskeliggøre deres tilstedeværelse på markedet. De gunstige virkninger af Taksatorringen ville dermed blive reduceret. 8, stk. 1, nr. 4 Efter Taksatorringens opfattelse giver foreningens vedtægter ikke virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrence for en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenesteydelser, som omhandlet i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 4. Taksatorringens markedsandel udgør kun godt 25%. Samarbejdet skal derfor ses i lyset af den stærke konkurrence, der hersker på markedet fra de store forsikringsselskaber. Der er derfor ikke tale om, at deltagerne gennem samarbejdet i Taksatorringen har mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende tjenesteydelser. 4. Vurdering Taksatorringens medlemsselskaber driver erhvervsvirksomhed i form af forsikringsvirksomhed. Taksatorringen er dermed omfattet af konkurrencelovens, jf. 2, stk. 1. Taksatorringens vedtægter har karakter af en vedtagelse inden for en sammenslutning af

8 8 af :43 virksomheder og er dermed omfattet af aftalebegrebet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3. Taksatorringens medlemsselskaber har en samlet omsætning (bruttopræmieindtægt) på over 1 mia. kr. og en samlet markedsandel på godt 25%. Taksatorringens vedtægter er dermed ikke undtaget fra forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, som følge af bagatelreglerne i lovens 7, stk Erklæring om ikke-indgreb Spørgsmålet er herefter, om der foreligger en konkurrencebegrænsende aftale, som nævnt i konkurrencelovens 6, stk. 1, eller om der kan meddeles en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9. Ifølge Taksatorringens vedtægter foretager foreningen opgørelse af motorkøretøjskader for medlemsselskaberne. Vedtægterne har således samme virkning som en horisontal aftale mellem medlemsselskaberne om fælles skadesopgørelse Den fælles skadesopgørelse indebærer en fælles prisfastsættelse over for automobilværkstederne for de deltagende forsikringsselskaber i forbindelse med taksationen af forsikringsskader. Der er dermed som udgangspunkt tale om en konkurrencebegrænsning, som nævnt i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1. Der foreligger ikke en analogi til de aftaler, der i bemærkningerne til konkurrenceloven ikke anses for konkurrencebegrænsende. Bemærkningerne omhandler den situation, hvor flere virksomheder i samme omsætningsled inden for samme branche afgiver fælles bud på en bestemt opgave, hvis ingen af virksomhederne alene ville have kunnet klare opgaven. Den påberåbte afgørelse, der er truffet under den tidligere konkurrencelov, vedrørende fælles tilbudsgivning på leverancer af færdigblandet beton til Øresundsforbindelsen angår ligeledes en konkret, enkeltstående byggeopgave. Der er i det foreliggende tilfælde tale om et vedvarende arrangement, der indebærer fælles priser for forsikringsselskaberne i forbindelse med taksation. I øvrigt er samarbejdet næppe absolut nødvendigt for samtlige deltagende forsikringsselskaber. I Kommissionens meddelelse af 29. juli 1968 om samarbejde mellem virksomheder opregnes en række aftaler mellem virksomheder, som efter Kommissionens opfattelse ikke anses for konkurrencebegrænsende. I meddelelsen omtales ikke samarbejde af den her foreliggende karakter, og meddelelsen påberåbes da heller ikke af Taksatorringens advokat Meddelelse af fritagelse Der skal herefter tages stilling til, hvorvidt de fire betingelser i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 1-4, for at meddele fritagelse fra forbudet i 6, stk. 1, må anses for opfyldt. AD 8, stk. 1, nr. 1 Det må vurderes, at forsikringsselskabernes centrale skadesopgørelse gennem Taksatorringens taksatorkorps medfører en mere rationel ressourceanvendelse, end hvis de enkelte mindre forsikringsselskaber selv skulle foretage skadesopgørelsen. Skadesopgørelsen gennem Taksatorringen fremmer dermed såvel den samfundsmæssige som den driftsøkonomiske effektivitet. Det vil være forbundet med betydelige omkostninger for de mindre forsikringsselskaber at etablere eget, eventuelt landsdækkende taksatorkorps. Eksistensen af Taksatorringen letter dermed de mindre forsikringsselskabers adgang til markedet og øger udbudet af

9 9 af :43 automobilforsikringer. Taksatorringen skaber på denne måde en konkurrencemæssig modvægt til de store automobilforsikringsselskaber. Taksatorringen bidrager hermed til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser, jf. 8, stk. 1, nr. 1. AD 8, stk. 1, nr. 2 Det må antages, at disse fordele ved Taksatorringen kommer forbrugerne til gode i form af større valgmuligheder og lavere forsikringspræmier, jf. 8, stk. 1, nr. 2. AD 8, stk. 1, nr. 3 Den effektivitetsfremmende virkning af Taksatorringen ligger som nævnt i de mindre forsikringsselskabers mulighed for at udnytte Taksatorringens taksatorkorps. Dette skaber større muligheder for konkurrence mellem automobilforsikringsselskaberne om forsikringstagerne som følge af flere udbydere og dermed flere valgmuligheder for forbrugerne. Det kan diskuteres, hvorvidt bestemmelsen i vedtægternes 5, stk. 1, hvorefter medlemsselskaberne er forpligtet til at lade samtlige deres skadesopgørelser foretage af Taksatorringen, er nødvendig for at opnå disse gunstige virkninger, jf. 8, stk. 1, nr. 3. Bestemmelsen, der afskærer medlemsselskaberne fra i visse tilfælde selv at foretage skadesopgørelsen, er i særlig grad problematisk på grund af vedtægternes opsigelsesregler. Efter vedtægternes 4, stk. 1, kan et medlemsselskab kun udtræde af Taksatorringen med 9 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Dvs., at opsigelsesfristen i værste fald kan være op imod 21 måneder. Taksatorringen har som nævnt i afsnit på et møde med Konkurrencestyrelsen gjort gældende, at bestemmelsen i vedtægternes 5, stk. 1, er nødvendig, for at Taksatorringen kan disponere taksatorkapaciteten efter antallet af skadesopgørerlser, hvilket er nødvendigt for at Taksatorringen kan fungere effektivt. Det må vurderes, at dette synspunkt ikke ganske kan afvises. I såfald må der imidlertid lægges afgørende vægt på, at opsigelsesvarslet ikke er længere end, hvad der er nødvendigt for, at Taksatorringen kan tilpasse sin taksatorkapacitet og foretage de dispositioner af personalemæssig karakter mv., som et eller flere selskabers udtræden måtte nødvendiggøre. Der er i den forbindelse opnået enighed mellem Taksatorringen og Konkurrencestyrelsen om, at et løbende varsel på 6 måneder opfylder dette krav. Deltagelsen i Taksatorringen begrænser ikke forsikringsselskabernes frihed til selv at fastsætte præmiestørrelse og forsikringsbetingelser i øvrigt. AD 8, stk. 1, nr. 4 Spørgsmålet er endelig, om Taksatorringens vedtægter giver virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenesteydelser, jf. 8, stk. 1, nr. 4. Dette kan ikke siges at være tilfældet i dag. Taksatorringens 36 medlemsselskaber dækker godt 25 % af markedet for automobilforsikring. Taksatorringen er dermed samlet på størrelsesmæssigt niveau med det største enkeltselskab, Tryg-Baltica, og kun noget større end TopDanmark og Codan enkeltvis. Hvis Taksatorringens medlemskreds imidlertid udvides med et eller flere af de større automobilforsikringsselskaber, eller Taksatorringens markedsposition af andre grunde styrkes væsentligt, kan det få væsentlig betydning for konkurrenceforholdene på området.

10 10 af :43 Efter ophævelsen af reguleringen af automobilværkstedernes skadetimepriser i Autotakssystemet, skal prisen på skadesarbejde på biler som udgangspunkt fastsættes ved forhandling mellem det enkelte forsikringsselskab og det enkelte værksted. Taksatorringen optræder som ét selskab, der på medlemmernes vegne forhandler prisen med automobilværkstederne. Hvis Taksatorringens markedsposition styrkes afgørende, er der derfor risiko for, at en væsentlig del af markedet vil blive undergivet en samordnet prisfastsættelse i Taksatorringen. En sådan situation vil have lighedspunkter med situationen under Autotakssystemets prisregulering, der bl.a. har indebåret, at det enkelte værksteds priser har været ens over for samtlige forsikringsselskaber. Under sådanne forudsætninger vil Taksatorringens vedtægter kunne give mulighed for at udelukke konkurrence på en væsentlig del af markedet for udbedring af forsikringsskader på biler i strid med betingelsen i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr Konklusion Taksatorringens vedtægter er omfattet af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf stk. 3. Der kan således ikke meddeles Taksatorringen erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9. Betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, for at meddele fritagelse må anses for opfyldt. Da medlemsselskaberne er forpligtet til at lade samtlige deres skadesopgørelser foretage af Taksatorringen, indebærer længden af opsigelsesvarslet i Taksatorringens vedtægter - mellem 9 og 21 måneder - en begrænsning, der går udover, hvad der er nødvendigt for Taksatorringens funktion, jf. 8, stk. 1, nr. 3. Med hensyn til betingelsen i 8, stk. 1, nr. 4, må denne med Taksatorringens nuværende medlemskreds og markedsposition anses for opfyldt. På den baggrund må det vurderes, at Taksatorringens vedtægter i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1, kan fritages fra forbudet i 6, stk. 1, på det vilkår, jf. 8, stk. 3, at opsigelsesvarslet nedsættes til 6 måneder. Såfremt medlemskredsen udvides med et eller flere af de større automobilforsikringsselskaber, eller hvis Taksatorringens markedsposition af andre grunde styrkes væsentligt, vil det kræve en fornyet stillingtagen til bedømmelse af, hvorvidt betingelsen i 8, stk. 1, nr. 4, fortsat kan anses for opfyldt. Det må derfor anses for hensigtsmæssigt, at en fritagelse af Taksatorringens vedtægter efter konkurrencelovens 8, stk. 1, meddeles på det vilkår, at Taksatorringen indberetter enhver udvidelse af medlemskredsen til Konkurrencestyrelsen, jf. 8, stk. 3. I forbindelse med meddelelsen af afgørelsen bør det tillige præciseres over for Taksatorringen, at fritagelsen kan ændres eller tilbagekaldes, jf. konkurrencelovens 8, stk. 5, nr. 1, såfremt der sker væsentlige ændringer i Taksatorringens medlemskreds eller markedsposition. Med de nævnte vilkår og den nævnte præcisering over for Taksatorringen må det anses for forsvarligt at meddele fritagelsen for en periode på fem år fra anmeldelsestidspunktet, dvs. for perioden indtil 1. juli 2003, jf. konkurrencelovens 8, stk. 3. Taksatorringens vedtægter bestod ved konkurrencelovens ikrafttræden den 1. januar 1998, og vedtægterne er anmeldt inden den 1. juli 1998 med henblik på fritagelse efter 8, stk. 1. Vedtægterne er dermed omfattet af overgangsbestemmelsen i 27, stk. 4. Dette indebærer, at de

11 11 af :43 nævnte vilkår skal være effektueret senest 3 måneder efter meddelelsen af afgørelsen, for at fritagelsen skal have gyldighed.

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Aftaler om anvendelse af Autotaks - pkt 7

Aftaler om anvendelse af Autotaks - pkt 7 Aftaler om anvendelse af Autotaks - pkt 7 Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-209/jec 1. Resumé Automobilforsikringsselskabernes Fællesråd (AF) har den 26. juni 1998 anmeldt et aftalekompleks

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Autotaks kalkulationssystem

Autotaks kalkulationssystem Autotaks kalkulationssystem Journal nr.3:1120-0204-34/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. I forbindelse med behandlingen af et anmeldt kalkulationssystem til kalkulation af lakarbejder

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter Punkt 2 Rådsmøde den 29. april 2009 29-04-2009 4/0120-0301-0041 /LD/AB Taksatorringens vedtægter 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1 Indledning...5 3.2 Virksomhederne...5 3.3 Markedsbeskrivelse...6

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411 Håndværksrådet (advokat Per Dalskov) mod (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Biintervenient til støtte for konkurrencerådet:

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser. F&P ansøger

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

PAR's vejledende honorarregler

PAR's vejledende honorarregler PAR's vejledende honorarregler Journal nr 3:1120-0301-85/MVJ/Service Rådsmøde d. 26. september 2001 Resumé 1. Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) har den 26. september 2000 foretaget anmeldelse af deres

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

Vedtægter for KA Byggegaranti

Vedtægter for KA Byggegaranti V E D T Æ G T E R F O R K A B Y G G E G A R A N T I 1 Vedtægter for KA Byggegaranti KAPITEL 1 - MEDLEMSKAB 1 - Formål Stk. 1 For medlemmer af KA Byggegaranti gælder at: A. entreprenører skal levere veludført,

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER

RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER Forord Formålet med denne fælles vejledning er at beskrive de problemer, der oftest opstår mellem værksteder og

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Danhostels maksimalprissystem

Danhostels maksimalprissystem Danhostels maksimalprissystem Journal nr. 4/0120-0289-0033/TUK/MEM Rådsmøde den 29. november 2006 Resumé 1. I maj 2006 henvendte Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem, bedre kendt som Danhostel, sig til

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg 1 af 8 18-06-2012 11:09 EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Advokat Henrik Holm-Nielsen, Plesner & Grønborg Advokatfirma, har den 16. marts 1998 på vegne

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING Rådsmøde 30.04.2014 12/06678 LKH/BFJ SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUME... 2 2. AFGØRELSE...

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere