Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd"

Transkript

1 1 af :38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2: /che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark) har den 29. juni 1998 anmeldt samarbejdsaftale indgået pr. 1. januar 1994 med Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) om medlemmernes obligatoriske placering af en professionel ansvarsforsikring i Topdanmark samt medlemmernes tegning af frivillige forsikringer i Topdanmark. 2. Der er anmodet om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens Samarbejdsaftalens 1, stk. 2, indebærer, at der for medlemmerne af PAR er en pligt til at tegne professionel ansvarsforsikring i Topdanmark, ligesom medlemmer, der måtte have en professionel ansvarsforsikring i et andet forsikringsselskab, har pligt til at overflytte deres forsikring til Topdanmark, jf. aftalens 14, stk. 3. Den professionelle ansvarsforsikring i Topdanmark kan alene opsiges i forbindelse med opsigelse af medlemsskab af PAR. 4. Aftalens bestemmelser om placeringen af den professionelle ansvarsforsikring i Topdanmark begrænser andre forsikringsselskabers muligheder for at tilbyde medlemmerne tegning af professionelle ansvarsforsikringer, ligesom medlemmerne har meget begrænsede muligheder for reelt at opsige forsikringen i Topdanmark. 5. Bestemmelserne er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, hvorfor der ikke kan gives meddelelse om en erklæring om ikke-indgreb efter lovens 9. Betingelserne for en individuel fritagelse efter lovens 8, stk. 1, kan ikke anses for opfyldt. Hvis bestemmelserne i aftalens 1, stk. 2, og 14, stk. 3, ændres/ophæves, således at forsikringsordningen ikke længere er obligatorisk for medlemmerne af PAR, vil aftalen herefter ikke være konkurrencebegrænsende. Afgørelse 6. Det meddeles Topdanmark, at der ikke kan gives meddelelse om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, idet samarbejdsaftalen indeholder bestemmelser, der er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Der er tale om følgende bestemmelser: - 1, stk. 2, hvorefter PAR forpligter sig til at foranledige at samtlige medlemmer af PAR tegner løbende ansvarsforsikring i TOP i overensstemmelse med aftalens retningslinier. - 14, stk. 3, hvorefter Alle medlemmer, der ved aftalens ikrafttræden er forsikringstagere i andre selskaber, er forpligtet til at overflytte deres ansvarsforsikring til TOP. at betingelserne for en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, ikke er til stede, påbud i henhold til konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1, om at ophæve/ændre samarbejdsaftalens 1, stk. 2, og 14, stk. 3, således at det ikke længere er en forudsætning for samarbejdsaftalen, - at PAR forpligter sig til at foranledige, at samtlige medlemmer af PAR tegner professionel ansvarsforsikring i Topdanmark,

2 2 af :38 - at der er en pligt for medlemmerne til at overflytte eksisterende professionelle ansvarsforsikringer i andre forsikringsselskaber til Topdanmark. Ophævelse/ændring skal ske senest den 1. september 2000, jf. overgangsbestemmelserne i konkurrencelovens 27, stk. 4. Aftalen vil herefter ikke længere være konkurrencebegrænsende. Sagsfremstilling Indledning 7. Topdanmark har ved brev af 29. juni 1998 anmeldt samarbejdsaftale indgået med PAR. 8. Samarbejdsaftalen indebærer, at medlemmerne af PAR har pligt til at tegne professionel ansvarsforsikring i Topdanmark, ligesom medlemmer, der måtte have en professionel ansvarsforsikring i et andet forsikringsselskab, har pligt til at overflytte deres forsikring til Topdanmark. 9. Anmeldelse er sket i henhold til overgangsreglerne i konkurrencelovens 27, stk. 4. Parterne Topdanmark 10. Topdanmark indgår som datterselskab af Topdanmark A/S. Topdanmark A/S er et holdingselskab, der ejer 100\% af aktiekapitalen i Topdanmark og Topdanmark Invest A/S. Topdanmark driver koncernens skadesforsikringsvirksomhed. 11. Koncernen havde i 1998 bruttopræmieindtægter på markedet for skadesforsikring på mio. kr., svarende til en markedsandel på 13,8\%, samt bruttopræmieindtægter på markedet for livs- og pensionsforsikringer på mio. kr., svarende til en markedsandel på 4\%. 1 PAR 12. PAR er en arbejdsgiverforening og erhvervsorganisation inden for Danske Arkitekters Landsforbund (DAL), hvis medlemmer består af private rådgivende arkitektvirksomheder. PAR s formål er at varetage de rådgivende arkitektvirksomheders erhvervsmæssige forhold. 13. PAR forhandler på vegne af medlemsvirksomhederne - samt på vegne af alle praktiserende medlemmer af DAL - hovedaftaler og løn- og ansættelsesvilkår for tekniske medarbejdere i virksomhederne. PAR forhandler endvidere på vegne af medlemmerne med individuelle bygherrer og private bygherreorganisationer og offentlige myndigheder om honorering af og normer for arkitektarbejde. PAR forhandler endelig med offentlige myndigheder om skatteforhold, pris- og avancelovgivning, licitationslovgivning, ansvars- og forsikringsforhold samt byggesagsbehandling, kvalitetssikring og øvrige vilkår for medlemmernes erhvervsudøvelse. Samarbejdsaftalen Parternes begrundelse for indgåelse af samarbejdsaftalen 14. Beslutningen om at indgå samarbejdsaftale med Topdanmark er truffet enstemmigt på en generalforsamling i PAR i november Baggrunden for beslutningen i 1993 var et stigende krav fra kunderne om forsikringsdækning og sikkerhed herfor. Medlemmerne var udsat for en tiltagende konkurrence fra medlemmerne af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (F.R.I.), som siden 1960 erne har haft en for medlemmerne bindende aftale med et forsikringsselskab med indbygget ophørsdækning (forsikringsmæssig afdækning af erstatningsansvar i en periode på typisk 5 år efter at forsikringer er ophørt, hvis de erstatningspådragende handlinger er udført,

3 3 af :38 mens forsikringen var i kraft). Perioden udspringer af den 5-årige forældelse for rådgivningsansvar, der er fastsat i Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning (ABR 89). 15. Denne ophørsdækning kunne ifølge parterne være udslagsgivende for kundens valg af totalrådgiver. De samarbejdsaftaler, som PAR indtil da havde indgået samtidig med forskellige forsikringsselskaber, gav ikke medlemmerne mulighed for at tegne en ophørsdækning. Efter en forhandlingsrunde med flere forskellige forsikringsselskaber faldt valget på Topdanmark. Kravet om ophørsdækning kunne kun imødekommes i en kollektiv ordning, hvor de tilbageværende forsikringstageres præmieindbetalinger kan dække skaderne, selvom et medlem var ophørt eller endda gået konkurs. Obligatorisk placering af professionel ansvarsforsikring 16. Medlemmerne af PAR forpligtes efter aftalen til at tegne professionel ansvarsforsikring i Topdanmark, jf. aftalens 1, stk. 2, hvoraf det fremgår, at PAR forpligter sig til at foranledige at samtlige medlemmer af PAR tegner løbende ansvarsforsikring i TOP i overensstemmelse med aftalens retningslinier. 17. Medlemmer, der ved aftalens ikrafttræden er forsikringstagere i andre selskaber, er forpligtet til at overflytte deres professionelle ansvarsforsikring til Topdanmark. Det fremgår således af aftalens 14, stk. 3, at Alle medlemmer, der ved aftalens ikrafttræden er forsikringstagere i andre selskaber, er forpligtet til at overflytte deres ansvarsforsikring til TOP. 18. Aftalens 14, stk. 3, må sammenholdt med bestemmelsen i 1, stk. 2, trods ordlyden forstås således, at også arkitektvirksomheder, som først efter aftalens ikrafttræden bliver medlemmer af PAR, har en pligt til at overflytte ansvarsforsikringer i andre forsikringsselskaber til Topdanmark. 19. Topdanmark har tillige en pligt til at tegne professionelle ansvarsforsikringer for PARs medlemmer og eventuelle virksomheder, som PAR måtte have indgået associerings- eller samarbejdsaftaler med, jf. aftalens 1. Topdanmark kan dermed ikke afvise at acceptere PARs medlemmer som kunder. Præmiefastsættelse & indtægter 20. Præmien fastsættes efter en mellem parterne aftalt tarif baseret på den enkelte virksomheds bruttohonoraromsætning, jf. aftalens 3. Topdanmark er forpligtet til at anvende et positivt resultat til præmiereduktion eller overførsel til næste år samt overføre et eventuelt underskud til næste år uden præmiestigning, jf. aftalens 6. Topdanmarks indtægter ved forsikringsordningen stammer fra administrationsindtægter samt en begrænset andel af et eventuelt overskud, jf. 6. Ophørsdækning 21. Ved ophør af en professionel ansvarsforsikring dækker Topdanmark i 5 år fra ophørsdatoen erstatningsansvaret for de krav, der rejses og anmeldes for skadeforvoldende handlinger og undladelser begået i perioden fra forsikringens ikrafttræden og indtil ophør, jf. aftalens 9. Opsigelse af samarbejdet 22. Samarbejdsaftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til udløbet af et kalenderår, dog tidligst til den 31. december 1995, jf. aftalens 15, stk. 1. Ved et eventuelt ophør deltager PAR i de næste 5 år i afviklingen af skadesreserve og i over-/underskud efter forrentning af reserven, jf. 15, stk. 4, jf. aftalens bilag Medlemmernes opsigelse af de individuelle ansvarsforsikringer er knyttet sammen med opsigelse af medlemskab af PAR. Hvis et medlem opsiger sit medlemskab af PAR, ophører

4 4 af :38 ansvarsforsikringen automatisk i Topdanmark. 24. Et medlem, der melder sig ud af PAR med deraf følgende opsigelse af forsikringen i Topdanmark, vil modtage en 5-års dækning fra Topdanmark, medmindre det tidligere medlem ved en erklæring fra et andet forsikringsselskab dokumenterer en sådan dækning. Omkostninger til udstedelse af en 5-årsdækning fra Topdanmark opkræves særskilt hos det tidligere medlem. Tegning af frivillige forsikringer 25. Samarbejdsaftalen giver endvidere medlemmerne mulighed for på frivillig basis - at tegne andre forsikringer (erhvervsforsikringer, privatforsikringer, motorforsikringer samt pensionsforsikringer) i Topdanmark, jf. aftalens 13. Topdanmark yder på disse forsikringer aftalte rabatter på xx eller xx \%. 26. Disse forsikringer kan af medlemmerne opsiges i overensstemmelse med de for disse forsikringer almindeligt gældende opsigelsesvarsler. Det fremgår ikke direkte af aftalen, at retten til rabat bortfalder, hvis medlemmet udtræder af PAR. Hvis selve samarbejdsaftalen opsiges af enten PAR eller Topdanmark, vil disse forsikringer kunne videreføres på de almindelige vilkår, som gælder for kunder, der tegner forsikringer uden for aftalen, jf. aftalens 15, stk. 5. Det samme må antages at være tilfældet, hvis medlemmet udtræder af PAR. Det relevante marked Produktmarkedet 27. Foruden den obligatoriske tegning af den professionelle ansvarsforsikring i Topdanmark giver samarbejdsaftalen endvidere medlemmerne mulighed for på frivillig basis at tegne andre erhvervsforsikringer, privatforsikringer, motorforsikringer samt pensionsforsikringer, jf. pkt Efter styrelsens opfattelse skal anmeldelsen for de professionelle ansvarsforsikringer vurderes særskilt ud fra forholdene på markedet for erhvervsansvarsforsikringer, hvorimod de øvrige forsikringer (de frivillige) kan vurderes samlet sammen med erhvervsansvarsforsikringer ud fra det samlede marked for skadesforsikringer Produktmarkedet for professionelle ansvarsforsikringer er en specifik forsikringstype, der ikke kan erstattes af en anden type erhvervs-/skadesforsikring (fx arbejdsskadeforsikring, bygningsforsikring mv.). Vilkårene for forsikringsmæssig afdækning af erhvervsrisici kan variere meget fra branche til branche. Den professionelle ansvarsforsikring, som er en erhvervsansvarsforsikring, tegnes sædvanligvis af de liberale erhverv som fx advokater, revisorer, arkitekter, ingeniører, tandlæger, ejendomsmæglere mv. Forsikringen afdækker ansvar pådraget som følge af en særlig sagkyndig rådgivning eller/og en fagligt kvalificeret arbejdspræstation. Markedet for professionelle ansvarsforsikringer er en del af markedet for erhvervsforsikringer, som igen er en del af det samlede marked for skadesforsikringer. Det geografiske marked 30. Det geografiske marked er efter styrelsens opfattelse Danmark. Samarbejdsaftalen omfatter medlemmer af PAR. Medlemskab af PAR forudsætter endvidere medlemskab af Danske Arkitekters Landsforbund. 31. Der er som udgangspunkt intet til hinder for, at danske virksomheder kan vælge at tegne en professionel ansvarsforsikring i et udenlandsk selskab. Typisk sker tegning af forsikringer i udenlandske forsikringsselskaber dog i selskaber, der driver forsikringsvirksomhed i Danmark, og som derfor har Finanstilsynets tilladelse hertil. Styrelsen har ikke kendskab til, at der skulle være danske arkitektvirksomheder, som ikke er omfattet af samarbejdsaftalen med Topdanmark, der tegner professionelle ansvarsforsikringer i selskaber, der ikke driver forsikringsvirksomhed i Danmark. Såfremt dette måtte være tilfældet, må omfanget heraf antages at være beskedent.

5 5 af :38 Parternes stilling på markedet 32. Topdanmark havde i 1998 bruttopræmieindtægter på markedet for erhvervsansvarsforsikringer på ca. 173 mio. kr., svarende til en andel på ca. 17,8\% af det samlede marked for erhvervsansvarsforsikringer, som udgjorde ca. 970 mio. kr Topdanmarks bruttopræmieindtægter på PAR s medlemmer udgjorde i 1998 ca. xx mio. kr., svarende til ca. xx \% af Topdanmarks samlede bruttopræmieindtægter på erhvervsansvarsforsikringer samt ca. xx \% af det samlede marked for erhvervsansvarsforsikringer i Danmark. 4 Der findes ikke en yderligere statistisk opdeling af erhvervsansvarsforsikringerne i professionelle ansvarsforsikringer (liberale erhverv) og øvrige erhvervsansvarsforsikringer (ikke-liberale erhverv). Aftalens andel af det relevante marked for professionelle ansvarsforsikringer kan derfor ikke angives nærmere, men er formentlig under alle omstændigheder begrænset om end noget højere end de anførte xx \% PAR har 512 medlemsvirksomheder samt associeringsaftaler med 48 virksomheder. Samtlige 560 virksomheder er omfattet af aftalen med Topdanmark. Der er primært tale om mindre arkitektvirksomheder. Ca. 30\% er enkeltmandsvirksomheder. Ca medlemmer er virksomheder med over 50 ansatte. Medlemmerne af PAR forvalter ca \% af de samlede entreprisesummer i Danmark. 35. Inden for DAL-systemet eksisterer der endvidere ca. 280 mindre virksomheder, som udfører opgaver i konkurrence med PAR s medlemmer. 36. Der er endvidere andre organisationer, der foruden PAR organiserer arkitektvirksomheder; Foreningen af Praktiserende Arkitekter, Associerede Danske Arkitekter, Selvstændigt Beskikkede Bygningssagkyndige, Praktiserende Landskabsarkitekters Råd samt en række foreninger inden for design-, møbel- og indretningsområdet. En del af disse organisationer har forsikringsaftaler med andre forsikringsselskaber. Anmelders bemærkninger 37. Den indgåede samarbejdsaftale, som hviler på en beslutning truffet på en generalforsamling i PAR, har til formål at opfylde medlemmernes behov for forsikringsmæssig afdækning af deres professionelle ansvar. En sådan forsikringsmæssig dækning har væsentlig betydning for medlemmernes drift. 38. Forsikring af det professionelle ansvar inden for arkitektområdet stiller krav om særlig ekspertise og teknisk kapacitet. Formålet med aftalen er at sikre medlemmerne af PAR og deres kunder den nødvendige ophørsdækning og skabe en gensidig forsikringsordning blandt medlemmerne, hvilket begrænser omkostningerne samt skaber indflydelse mv. for PAR. 39. Det er tilsigtet med aftalen at kunne tilbyde medlemmerne en billigere professionel ansvarsforsikring gennem de stordriftsfordele, som knytter sig til samarbejdet. Dette forudsætter en tilstrækkelig stor tilslutning, således at ordningen kan administreres omkostningseffektivt. 40. Aftalen udgør ikke en konkurrencebegrænsning, der er omfattet af konkurrencelovens 6, idet aftalen ikke har en mærkbar konkurrencebegrænsende virkning. Vurdering 41. Den virksomhed, der er udøvet ved indgåelse af den anmeldte aftale, er omfattet af konkurrencelovens 2, stk. 1. Der gælder ikke nogen undtagelser eller fritagelser i henhold til EUeller nationale regler, jf. lovens 4 og 10 6, og aftaleparterne er ikke del af samme koncern, jf Aftalen er heller ikke omfattet af bagatelreglen i 7, stk. 1, allerede fordi Topdanmark har

6 6 af :38 samlede bruttopræmieindtægter på over 1 mia. kr. og en markedsandel på over 10\% alene på markedet for skadesforsikringer, jf. pkt. 11. Der skal herefter tages stilling til, om aftalen indeholder begrænsninger omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Konkurrencelovens For så vidt angår den obligatoriske placering af en professionel ansvarsforsikring i Topdanmark indebærer samarbejdsaftalen, at medlemmerne af PAR ikke har mulighed for at tegne en professionel ansvarsforsikring i et andet selskab end Topdanmark, hvis de fortsat ønsker at bevare deres medlemskab af PAR. 44. Medlemskab af PAR er frivilligt. Medlemmer, der måtte ønske at tegne forsikringer i et andet selskab, har dermed som udgangspunkt mulighed herfor, forudsat at de er indstillet på at opgive deres medlemskab. 45. Medlemskab af PAR er ikke nødvendigt for at drive virksomhed som privat rådgivende arkitektvirksomhed, men det er styrelsens opfattelse, at der for mange af arkitektvirksomhederne er fordele knyttet til et medlemskab af PAR. Foreningen organiserer størstedelen af de arkitektvirksomheder, der beskæftiger sig med byggesektoren, og foreningen forhandler med organisationer og offentlige myndigheder mv. på vegne af medlemmerne på dette område. 46. Det må derfor efter styrelsens vurdering anses for sandsynligt, at størstedelen af medlemmerne vil foretrække at bibeholde deres medlemskab fremfor at melde sig ud af foreningen for at kunne tegne ansvarsforsikring i et andet selskab end Topdanmark. Siden 1994 har alene ét enkelt medlem meldt sig ud af PAR på grund af ordningen med Topdanmark. 47. Aftalen om placeringen af den professionelle ansvarsforsikring i Topdanmark begrænser efter styrelsens opfattelse således andre forsikringsselskabers muligheder for at tilbyde disse medlemmer tegning af professionelle ansvarsforsikringer, ligesom medlemmerne af PAR har meget begrænsede muligheder for reelt at opsige forsikringen i Topdanmark. 48. Som samarbejdsaftalen er udformet, bindes en stor del af en bestemt erhvervsgruppe til ét enkelt selskab. Dette virker begrænsende på konkurrencen på markedet for professionelle ansvarsforsikringer. Denne begrænsning er efter styrelsens opfattelse omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Styrelsen er således uenig med parterne i, jf. pkt. 40, at aftalen ikke har en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af Dertil kommer, at medlemskab af PAR for en væsentlig gruppe af arkitekter må antages at være af betydning. For disse medlemmer er der ikke nogen valgfrihed med hensyn til placeringen af den professionelle erhvervsansvarsforsikring. 50. For så vidt angår medlemmernes tegning af andre forsikringer i Topdanmark lægger styrelsen vægt på, at det er frivilligt for medlemmerne, om de ønsker at benytte sig af tilbudet og derved opnå en rabatfordel. Medlemmerne kan frit vælge at tegne andre forsikringer i andre forsikringsselskaber end Topdanmark, ligesom medlemmerne kan opsige eksisterende forsikringer tegnet under ordningen i henhold til de almindelige opsigelsesvilkår. Medlemmerne er således ikke begrænset med hensyn til tegning af andre forsikringer i andre selskaber i form af mestbegunstigelsesklausuler eller lignende. 51. Sammenfattende må samarbejdsaftalens bestemmelser om medlemmernes pligt til at tegne ansvarsforsikring i Topdanmark (aftalens 1, stk. 2) samt medlemmernes pligt til at overflytte eksisterende forsikringer i andre selskaber til Topdanmark (aftalens 14, stk. 3) anses for omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, hvorfor der ikke kan gives en erklæring om ikke-indgreb efter lovens 9.

7 7 af : Der skal herefter tages stilling til, om betingelserne for en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, er til stede. Konkurrencelovens 8 Gruppefritagelse for vertikale aftaler og samordnet praksis 53. Parterne har henvist til Kommissionens forordning nr. 2790/1999 af 22. december 1999 om anvendelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis. Forordningen forventes at træde i kraft ved bekendtgørelse i Danmark den 1. juni Udgangspunktet i gruppefritagelsen er, at alle vertikale aftaler er undtaget fra artikel 81, stk. 1, (jf. konkurrencelovens 6, stk. 1), medmindre leverandørens markedsandel overstiger 30\%. Gruppefritagelsen tillader bl.a. aftaler, der forpligter køberen til ikke at købe varer/tjenesteydelser fra leverandørens konkurrenter. En sådan forpligtelse må dog ikke indgås på ubestemt tid eller for en periode på over 5 år. 54. Gruppefritagelsen vil alene finde anvendelse på vertikale aftaler, der indgås mellem en sammenslutning af virksomheder og dens medlemmer eller mellem en sådan sammenslutning og dens leverandører, hvis samtlige medlemmer er detailhandlere af varer, jf. forordningens artikel 2, stk. 2. Samarbejdsaftalen mellem PAR og Topdanmark vil efter styrelsens opfattelse ikke være omfattet af denne bestemmelse, allerede fordi PAR/medlemmerne ikke fungerer som forhandlere af Topdanmarks produkter. 55. Det er parternes opfattelse, såfremt aftalen skønnes omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, at forordningens positive indstilling til vertikale aftaler bør tages i betragtning ved vurderingen af, om betingelserne for en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, er til stede. 8, stk. 1, nr. 1 styrkelse af effektiviteten/fremme af udviklingen 56. Medlemmernes manglende mulighed for frit at vælge et andet forsikringsselskab har ifølge parterne alene til formål at sikre medlemmerne en forsikringsdækning til en særlig favorabel pris. En ordning, der udbydes til flere forsikringstagere med det samme forsikringsbehov, indebærer billigere administration, hvilket gør ordningen mere lønsom. 57. Styrelsen er enig i, at jo større tilslutningen til en bestemt ordning er, des større fordele er der rent administrativt ved ordningen. En stor tilslutning skaber en mere effektiv administration med deraf følgende lavere administrationsomkostninger. En stor tilslutning fremmer endvidere ekspertisen hos forsikringsselskabet på det pågældende område. Betingelse nr. 1 anses dermed for opfyldt. 8, stk. 1, nr. 2 sikring af forbrugerne 58. Den obligatoriske forsikringsordning skaber ifølge parterne markante fordele for PARs medlemmer og dermed bygherrerne som forbrugere. Medlemmerne af PAR sikres fordele ved, at Topdanmarks muligheder for at vurdere kundeporteføljen begrænses, at omkostningerne begrænses markant som følge af gensidigheden i ordningen med billigere arkitektydelser til følge og ved bedre forsikringsdækning til gavn for bygherrerne. Endvidere skaber aftalen fordele for medlemmernes kunder, som opnår en tilstrækkelig og på forhånd kendt forsikringsdækning. 59. Styrelsen er enig i, at medlemmerne af PAR gennem den etablerede forsikringsordning opnår en række fordele (bred forsikringsdækning til en konkurrencedygtig pris), som vil være vanskelige for medlemmerne at opnå på individuel basis. Forsikringsordningen sikrer medlemmerne forsikringsdækning på forud fastlagte vilkår, som tilgodeser medlemmernes interesser. Betingelse nr. 2 kan derfor anses for opfyldt.

8 8 af :38 8, stk. 1, nr. 3 ikke unødvendige konkurrencebegrænsninger 60. Det er ifølge parterne nødvendigt for PAR at kunne markedsføre, at medlemmerne er dækket af en professionel ansvarsforsikring, som også omfatter ophørsdækning. Forud for aftalen med Topdanmark har det ikke været muligt for PAR at etablere en tilsvarende forsikringsordning for medlemmerne. Forudsætningen for gensidigheden i aftalen er den obligatoriske tilslutning. 61. Styrelsen anerkender, at det af hensyn til etablering af en forsikringsordning, som giver medlemmerne de fordele, der er forbundet med samarbejdsaftalen, kan være en forudsætning, at der er tale om en vis bestand af forsikrede, som er forpligtet. 62. Det kan imidlertid ikke anses for godtgjort, at deltagelse i forsikringsordningen skal være obligatorisk for medlemmerne af PAR. Fordelene ved en stor tilslutning til ordningen vil kunne opnås, uden at ordningen er obligatorisk. Der må også kunne sikres deltagerne i ordningen ophørsdækning efter en tilsvarende ordning, som den der i dag eksisterer for de medlemmer, der melder sig helt ud af PAR. Hvis der er tale om et konkurrencedygtigt produkt, som parterne hævder, må dette naturligt føre til, at der vil være en stor tilslutning til forsikringsordningen - også selvom tilslutningen ikke er obligatorisk. Der kan heller ikke ses at være noget til hinder for, at PAR som betingelse for medlemskab forudsætter en forsikringsdækning, der opfylder nogle fastsatte krav, således at det fortsat er muligt for PAR at markedsføre en særlig forsikringsdækning for medlemmerne. Betingelse nr. 3 kan derfor ikke anses for opfyldt. 8, stk. 1, nr. 4 ikke udelukkelse af konkurrencen 63. Topdanmarks andel af det samlede marked for professionelle ansvarsforsikringer er begrænset, og aftalen med PAR udgør kun én ordning ud af Topdanmarks samlede portefølje. Topdanmarks markedsandel på det relevante marked sammenholdt med den virksomme konkurrence, der efter parternes opfattelse kendetegner forsikringsmarkedet, betyder, at aftalen ikke fører til en udelukkelse af konkurrencen for en væsentlig del af det relevante marked. 64. Selv om den obligatoriske tilslutning efter styrelsens vurdering begrænser andre forsikringsselskabers muligheder for at tilbyde medlemmerne konkurrencedygtige ansvarsforsikringer væsentligt, fører aftalen ikke til, at konkurrencen på en væsentlig del af det relevante marked udelukkes. Betingelse nr. 4 anses dermed for opfyldt. Bemærkninger Parternes bemærkninger 65. Der er tale om en aftale, som indeholder gensidige forpligtelser på en lang række områder. Aftalen indebærer således en række begrænsninger i Topdanmarks normale vurdering af kundeporteføljen, begrænsninger i indtjeningen og en udvidet dækning. Disse begrænsninger, som er til fordel for PARs medlemmer, modsvares af pligten til at placere den professionelle ansvarsforsikring i Topdanmark. Denne pligt er en forudsætning for at skabe den stordrift, som er en betingelse for ordningens gensidighed. 66. For at styrke medlemsvirksomhederne, herunder i konkurrence med F.R.I., er det væsentligt for PAR at kunne markedsføre alle medlemsvirksomheder med fuld forsikringsdækning, herunder ophørsdækning. Arkitekter er en udsat gruppe med hensyn til risiko for at ifalde ansvar, hvorfor der er en markant fokusering på arkitekternes forsikringsforhold. Forsikringsdækningen er i forholdet til kunderne en nødvendig del af medlemmernes virksomhed. Administrativt vil det ikke være muligt for PAR at garantere tilstrækkelig forsikringsdækning uden at lave en obligatorisk ordning med et forsikringsselskab. 67. PARs vedtægter sikrer, at medlemmerne får den mest konkurrencedygtige professionelle

9 9 af :38 ansvarsforsikring, idet medlemmer ifølge vedtægterne på hvert årsmøde vurderer, om den eksisterende forsikring er konkurrencedygtig, og om der skal indledes forhandlinger med andre forsikringsselskaber. Den korte opsigelsesfrist i aftalen bevirker, at Topdanmark er underlagt et konkurrencemæssigt pres til at levere et konkurrencedygtigt produkt. Siden indførelsen af ordningen i 1994 har der stort set været enighed blandt medlemmerne om den obligatoriske forsikringsordning. Kun ét medlem har meldt sig ud af PAR som følge af aftalen. 68. Aftalen har i forhold til de individuelle forsikringsaftaler, medlemmerne havde forud for aftalen, givet medlemmerne en gennemsnitlig præmiebesparelse på ca. 30\% samt bedre aftalevilkår. Styrelsens bemærkninger 69. Det er styrelsens opfattelse, at de anførte fordele ved ordningen primært knytter sig til, at Topdanmark kan være sikker på, at der er en bestemt bestand af forsikrede til at dække de forventede udgifter gennem tilsvarende præmieindbetalinger, jf. bl.a. reglerne om præmieregulering. Eksklusive bestemmelser er imidlertid ikke nødvendige for at opretholde ordningen. Medlemmer, der udtræder af PAR og dermed af forsikringsordningen, vil blive opkrævet et éngangsbeløb, medmindre det godtgøres ved en erklæring fra et andet selskab, at virksomheden lever op til forpligtelserne i den aftalte 5-årsdækning. 70. Argumentet om, at det er væsentligt for PAR at kunne markedsføre alle medlemsvirksomheder med fuld forsikringsdækning, herunder ophørsdækning, kan heller ikke føre til, at en eksklusiv ordning er nødvendig. Allerede i dag er det sådan, at medlemmerne, når de indgår aftaler med kunder, henviser til forsikringen hos Topdanmark. Dette vil de fortsat kunne, selvom ordningen ikke længere er obligatorisk. 71. Aftalens fordele, der bl.a. har ført til, at arkitekter har fået væsentligt lavere forsikringsudgifter, ændres ikke af, at aftalen ikke længere er eksklusiv. Men medlemmer, der kan se en fordel i at træde ud af ordningen med Topdanmark vil få mulighed herfor. Konklusion 72. Aftalens 1, stk. 2, der forpligter medlemmerne til at tegne deres ansvarsforsikring i Topdanmark, samt aftalens 14, stk. 3, der forpligter medlemmerne til at overflytte eksisterende forsikringer i andre selskaber til Topdanmark, er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, hvorfor der ikke kan gives en erklæring om ikke-indgreb efter lovens 9. Betingelserne for en individuel fritagelse efter lovens 8, stk. 1, kan ikke anses for opfyldt. 73. Der gives som følge heraf påbud om at ophæve/ændre de pågældende bestemmelser, jf. konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, således at det ikke længere er en forudsætning for samarbejdsaftalen, - at PAR forpligter sig til at foranledige, at samtlige medlemmer af PAR tegner erhvervsansvarsforsikring i Topdanmark, - at der er en pligt for medlemmerne til at overflytte eksisterende erhvervsansvarsforsikringer i andre forsikringsselskaber til Topdanmark. Ophævelse/ændring skal ske senest den 1. september 2000, jf. overgangsbestemmelserne i konkurrencelovens 27, stk. 4. Aftalen vil herefter ikke længere være konkurrencebegrænsende. Påbudet er ophævet den 30 maj Jf. Forsikringsoplysningens statistik fra 1999, s. 22 og 48. Ifølge Topdanmarks meddelelse af 1. november 1999 til Københavns Fondsbørs skønnes Topdanmarks præmieindtægter på markedet

10 10 af :38 for skadesforsikringer ved udgangen af 1999 at udgøre ca mio. kr., og Topdanmarks markedsandel på dette marked skønnes at udgøre ca. 18,5\%. Stigningen skyldes Topdanmarks overtagelse af Danica Forsikring og Danske Forsikring Skade pr. 31. december Ifølge parterne er aftalen udtryk for, at medlemmerne af PAR i fællesskab har valgt at indkøbe en professionel ansvarsforsikring, og at aftalen derfor bør betragtes som en fælles indkøbsaftale mellem medlemmerne af PAR, hvorfor det relevante marked er markedet for rådgivningsydelser inden for byggesektoren. Som indkøbssamarbejde er aftalen efter parternes opfattelse ikke konkurrencebegrænsende, da den ikke har indflydelse på rådgivningsydelserne. Styrelsen bemærker, at Konkurrencerådet i tidligere afgørelser har lagt til grund, at det relevante produktmarked er forsikringsmarkedet i tilfælde, hvor der er tale om indkøb af kollektive forsikringer. 3 Jf. Forsikringsoplysningens statistik fra 1999, s Parterne har oplyst, at medlemmerne af PAR er forsikret i forbindelse med store byggeprojekter, hvilket indebærer et særligt behov for store dækningssummer i forhold til andre erhverv. Dette medfører ifølge parterne, at bruttopræmieindtægterne og dermed markedsandelen pustes op. 5 Topdanmark har oplyst, at der ikke findes dokumentation for størrelsen af markedet for professionelle ansvarsforsikringer, men at bruttopræmieindtægterne på dette marked skønnes at udgøre ca. xx mio. kr. Topdanmarks markedsandel på markedet for professionelle ansvarsforsikringer er mindre end markedsandelen på det samlede marked for erhvervsansvarsforsikringer. Aftalens andel af markedet for professionelle ansvarsforsikringer skønnes at udgøre ca. xx\%. 6 Kommissionens gruppefritagelsesforordning på forsikringsområdet (nr. 3932/92 af ) finder ikke anvendelse, jf. konkurrencelovens 4, ligesom den tilsvarende nationale gruppefritagelse (bkg. nr af ) heller ikke finder anvendelse, jf. konkurrencelovens I de sager, hvor enten Konkurrencestyrelsen eller Konkurrencerådet har truffet afgørelse om, at obligatoriske tilslutninger til forsikringsordninger ikke har sådanne markedspåvirkninger, at der er tale om konkurrencebegrænsninger omfattet af konkurrencelovens 6, er der lagt vægt dels på de årlige bruttopræmieindtægter, som forsikringsselskabet har fået tilført gennem ordningen, og dels hvor stor en del af det relevante marked, disse bruttopræmieindtægter udgør. Typisk har der været tale om årlige bruttopræmieindtægter på under 1,3 mio. kr. og en andel af markedet på promiller, jf. bl.a. Konkurrencerådets afgørelse af om ALKA s aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund.

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019 RAMMEAFTALE 1. januar 2015 31. december 2019 Revideret 03.11.2014 Mellem Foreningen af Rådgivende Ingeniører (herefter kaldet FRI) repræsenterende forsikringstagerne og Tryg Forsikring A/S (herefter kaldet

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1

Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1 1 af 10 21-06-2012 11:46 Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1 Journal nr.2:8032-562, ld/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Købstædernes almindelige Brandforsikring,

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedtægter 2015 1 2 VEDTÆGTER for Vestjylland Forsikring gs. - 2015 1 Selskabets navn er Vestjylland Forsikring gs. Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Selskabet har endvidere

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser. F&P ansøger

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

2 Oplysninger vedrørende samtlige personer, der yder rådgivning (indehavere og ansatte)

2 Oplysninger vedrørende samtlige personer, der yder rådgivning (indehavere og ansatte) Nassau forsikring Spørgeskema Professionel ansvarsforsikring for ingeniører og arkitekter 1 Firmaets navn Adresse Telefon Telefax E-mail adresse Hjemmeside Hvornår er firmaet grundlagt Hvilken virksomhed

Læs mere

Oliebranchens forsikringsordning

Oliebranchens forsikringsordning 1 af 12 18-06-2012 11:24 Oliebranchens forsikringsordning Journal nr. 2:8032-111 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR) har på vegne af 10 olieselskaber og Topdanmark

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

Oliebranchens forsikringsordning

Oliebranchens forsikringsordning Oliebranchens forsikringsordning Journal nr. 2:8032-111 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR) har på vegne af 10 olieselskaber og Topdanmark Forsikring A/S

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse].

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse]. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-545/MKJ 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på forsikringsområdet

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på forsikringsområdet BEK nr 759 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol

Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol Rådsmødet den 29. april 1998 Jnr.: 2:801-49/kb 1. Resumé I mødet den 17. december 1997 behandlede det tidligere Konkurrenceråd en klage over FSR's regler om

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

FOR FORSIKRINGSKLUBBEN. GF Pharma

FOR FORSIKRINGSKLUBBEN. GF Pharma Forslag til VEDTÆGTER FOR FORSIKRINGSKLUBBEN GF Pharma EN FORSIKRINGSKLUB FOR MEDARBEJDERE PÅ ALLE VIRKSOMHEDER INDEN FOR DEN FARMACEUTISKE INDUSTRI I DANMARK 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Forsikringsklubben

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser Arbejdsskade- forsikring Forsikringsbetingelser 3565003 Gælder fra oktober 2016 Indholdsfortegnelse Fællesbetingelser Side 3 Hvordan er forsikringsbetingelserne opbygget Side 3 Hvad betyder de anvendte

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere