ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2013"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2013

2 Udgivet af Danmarks Miljøportal og Miljøministeriet Årsrapport Regnskabsåret 2013 Tryk af tekst og omslag: Danmarks Miljøportal Marts 2014 Danmarks Miljøportal Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Telefon: E-post:

3 INDHOLD 1. PÅTEGNING BERETNING Præsentation af virksomheden Virksomhedens omfang Årets faglige resultater Årets økonomiske resultater Opgaver og ressourcer Målrapportering Redegørelse for reservation Forventninger til det kommende år REGNSKAB Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Udnyttelse af lånerammen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN Noter til resultatopgørelse og balance Tilskudsfinansierede aktiviteter Supplerende bilag

4 1. PÅTEGNING Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Danmarks Miljøportal, CVR nr er ansvarlig for: Danmarks Miljøportal, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Det tilkendegives hermed: - at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. - at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og - at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København den 2014 København den 2014 Birgitte Pahl Sekretariatsleder Danmarks Miljøportal Henrik Studsgaard Departementschef Miljøministeriet 4

5 2. BERETNING 2.1 Præsentation af virksomheden Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab imellem Miljøministeriet, kommunerne (KL) og Danske Regioner. Med partnerskabet er der skabt en digital infrastruktur, hvor data om Danmarks natur og miljø opdateres og fødes ind i fællesoffentlige databaser, og hvor både myndigheder, andre miljøprofessionelle brugere, borgere og virksomheder har adgang til pålidelige miljødata. Udover data indeholder Miljøportalen også en række digitale løsninger for myndighederne, herunder miljøfagsystemer 1, webservices 2, administration af brugerstyring og et e-arkiv 3 fra de tidligere amter. Danmarks Miljøportal administreres af et sekretariat med ni ansatte. Sekretariatet refererer til en bestyrelse, der er sammensat af repræsentanter fra partnerskabet, og hvor Miljøministeriet har formandskabet 4. Rammerne for bestyrelsens arbejde er fastlagt i en samarbejdsaftale 5. Heraf fremgår, at økonomimodellen er bidragsbaseret, og at bidraget til driften af Danmarks Miljøportal deles mellem KL, Miljøministeriet og Danske Regioner i forholdet 45/45/10. Bestyrelsen har oprettet fem miljøfaglige følgegrupper, der skal understøtte arbejdet med udvikling af Danmarks Miljøportal som forum for digital forvaltning på miljøområdet. De miljøfaglige følgegrupper består af repræsentanter for partnerskabet, og formandsskabet i følgegrupperne varetages af en af parterne. En rådgivende stabsgruppe understøtter sekretariatets bestyrelsesbetjening. Stabsgruppen består ligeledes af repræsentanter fra partnerskabet og sekretariatet. Gruppen har sagsforberedende opgaver i.f.t. bestyrelsen og skal i øvrigt sikre, at parternes synspunkter og forslag bliver tilgodeset i det daglige arbejde med portalen. Mission Danmarks Miljøportal skal: Udstille miljødata fra myndighederne og andre relevante parter efter behov. Lette miljømyndighedernes opgaveløsning gennem fælles digitale løsninger, der tager udgangspunkt i de fælles miljødata. Vision Bidrage aktivt til gennemførelse af den offentlige digitaliseringsstrategi. Danmarks Miljøportal skal være den foretrukne adgang til pålidelige fællesoffentlige miljødata i Danmark. 1 Eksempelvis inden for fagområderne Natur, Jord, Overfladevand og Grundvand. 2 Webservices er små programmer, der kan trække data ud af databaser, så data kan læses og behandles i andre fagsystemer. 3 Miljøportalens E-arkiv indeholder sager på Vej-, Teknik- og Miljøområdet fra de tidligere amter. 4 Bestyrelsen udgøres af Søren Reeberg Nielsen (formand og vicedirektør i Geodatastyrelsen), Erling Friis Poulsen (afdelingschef i KL), Hans Fredborg (vicedirektør i Region Midtjylland), Eva Kanstrup (teknikdirektør i Herning Kommune), Sune Impgaard Schou (miljødirektør i Region Hovedstaden) og Thorbjørn Fangel (vicedirektør i Naturstyrelsen). 5 Samarbejdsaftalen er tilgængelig på Miljøportalens hjemmeside. 5

6 Hovedopgaver Danmarks Miljøportal blev lanceret i 2007 i forbindelse med strukturreformen for at sikre amternes miljødata. Siden har Danmarks Miljøportal arbejdet for at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning og sikre et ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, samt på at fremme digitale sagsgange på miljøområdet og styrke formidlingen til offentligheden. Miljøportalen er den fælles indgang til relevante miljødata og er dét sted, hvor myndighedernes miljødata udstilles og distribueres til andre myndigheder eller til borgere, organisationer og virksomheder. En stor del af de miljødata, der er omfattet af partnerskabet, indrapporteres, lagres, opdateres og distribueres via systemer, som Miljøportalen har driftsansvaret og dermed systemejerskabet for. De miljødata, der stilles til rådighed via Miljøportalen, produceres og opdateres af de involverede myndigheder og stilles vederlagsfrit til rådighed på Miljøportalen i standardiserede formater. Vedligeholdelsen af de data, som er omfattet af samarbejdet i Danmarks Miljøportal, er således fordelt mellem de 98 kommuner, fem regioner og Miljøministeriets styrelser, som hver især har dataansvaret 6 for kvaliteten og ajourføringen af data. Hovedkonti Danmarks Miljøportal er på finansloven med selvstændig hovedkonto under (driftsbevilling). 2.2 Virksomhedens omfang Tabel 1 giver et samlet overblik over virksomhedens samlede økonomiske aktiviteter. Tabel 1 - Virksomhedens samlede aktivitet. (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Drift Udgifter Indtægter Administrerede Udgifter 0 0 ordninger mv. Indtægter 0 0 Anlæg Udgifter 0 0 Indtægter Dataansvaret på de enkelte fagområder er skrevet ind i de såkaldte dataansvarsaftaler, som er tilgængelige på Miljøportalens hjemmeside. Dataansvarsaftalerne blev senest revideret i september

7 2.3 Årets faglige resultater I 2013 har bestyrelsen opdateret Danmarks Miljøportals (DMP) strategi Bestyrelsen vurderede, at den grundlæggende strategi for Miljøportalen var robust og levedygtig, men at der var behov for en ny vægtning af indsatsområderne og en justering af prioriteringen af indsatserne. Ideerne fra brugerseminaret i 2012, som de miljøfaglige følgegrupper har bearbejdet, har været et væsentligt input i strategiarbejdet. Strategien blev vedtaget af bestyrelsen den 20. juni 2013, og formanden for Miljøportalen præsenterede den ajourførte strategi på brugerseminaret den 23. september Mange af ideerne fra brugerseminaret 2012, hvor brugeren gav input til fremtidens Miljøportal, er allerede implementeret i En tredjedel af ideerne er implementeret med indførelsen af det nye Danmarks Arealinformation og de nye fagdatavinduer. Andre er blevet tilgodeset i applikationen NaturAppl, som er et værktøj til inddatering og godkendelse af data I Naturdatabasen og giver mulighed for beregninger af kommunale besigtigelser, samt i de to udviklingsprojekter; B-boringer og punktkilder (PULS). Styrket service har også været en central indsats i Der er oprettet en dialogbaseret FAQ (Frequently Asked Questions) på websitet, og der er produceret en række små film, der giver vejledning i, hvordan systemerne bruges. Endvidere er websitet ajourført, så det nu er mere tværfagligt, og i højere grad understøtter brugernes arbejdsopgaver. I 2013 er der desuden kommet en række nye temaer på Danmarks Arealinformation. Blandt andet har myndigheder, virksomheder og borgere nu adgang til online-målinger af luftforurening fra 13 målestationer i landet. Endvidere skal det fremhæves, at 2013 blev året hvor Miljøportalen påbegyndte optagelsen af eksterne data. Miljøportalen giver nu adgang til data om fisk fra DTU Aqua, som giver myndighederne et bedre forvaltningsmæssigt grundlag. Fremover kan rådgivere indrapportere VVM-rådata til Naturdatabasen, så de eksempelvis kan bruges som supplement til overvågningsdata. Desuden kan man nu på Arealinformation få en geografisk oversigt over VVMredegørelser. Igen i 2013 har sekretariatet gennemført en evaluering af Miljøportalens processer for at få afdækket om arbejdsinstrukser er tilstrækkelige og effektive 7. I januar 2013 udførte Rigsrevisionen en IT-sikkerhedsrevision hos Miljøportalen. Rigsrevisionen vurderede at forretningsgange og interne kontroller omkring Brugerstyringssystemet fungerede tilfredsstillende. Processerne understøttede således en sikker og hensigtsmæssig styring og drift af brugeradgangen til systemer med offentlige miljø- og naturdata. De faglige resultater er uddybet i afsnit Uddybende analyser og vurderinger. 6 ud af 10 resultatkrav er blevet opfyldt, 2 er delvist op og 2 ikke opfyldt, hvilket er tilfredsstillende. 7 Processen for evaluering har været intern audit 7

8 2.4 Årets økonomiske resultater Sekretariatet består af ni personer, og der er realiseret et lønforbrug på 6,0 mio. kr. og en lønomkostningsandel på 14 %. I det følgende beskrives nøgletal for årets økonomiske resultater. Tabel 2 Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Hovedtal mio. kr Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter 30,0 41,6 41,6 39,1 35,9 42,6 42,0 - Heraf indtægtsført bevilling 16,5 23,6 20,9 21,4 19,1 19,3 19,3 - Heraf eksterne indtægter 13,5 18,0 20,7 17,7 16,8 23,3 22,7 - Heraf øvrige indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsomkostninger 24,1 35,0 33,4 33,1 33,2 41,5 39,7 - Heraf løn 3,8 5,2 4,9 5,3 5,3 5,5 6,0 - Heraf afskrivninger 6,3 10,4 8,9 8,0 8,7 7,6 7,9 - Heraf øvrige omkostninger 14,0 19,4 19,6 19,8 19,2 28,4 25,8 Resultat af ordinære drift 5,9 6,6 8,2 6,0 2,7 1,1 2,3 Resultat før finansielle poster 1,4 1,5 2,6 0,7 1,0 0,3 2,2 Finansielle poster, netto - 1,4-1,5-1,1-1,1-0,9-1,5-1,8 Årets resultat 0,0 0,0 1,5-0,4 0,1-1,2 0,4 Balance Anlægsaktiver 30,4 27,1 22,2 19,3 22,1 32,7 37,0 Omsætningsaktiver 50,5 29,9 32,1 31,7 31,6 27,2 22,7 Egenkapital 0,5 0,5 2,0 1,5 1,6 0,4 0,8 Langfristet gæld 30,0 25,2 21,3 16,7 17,3 30,4 33,5 Kortfristet gæld 48,7 31,3 31,0 32,8 34,6 28,9 25,1 Lånerammen 44,9 44,9 44,9 44,5 45,5 45,5 45,5 Træk på lånerammen (FF4+FF6), reguleret 30,0 26,7 21,8 18,9 21,7 32,3 36,6 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 67 % 60 % 49 % 43 % 48 % 71% 80% Negativ udsvingsrate 0,13 0,13 3,7 2,8 3,0 0,0 0,9 Overskudsgrad 0 % 0 % 3,6 % -1,0 % 0,0 % -2,8 0,1 Bevillingsandel 55 % 57 % 50 % 55 % 53 % 45,3% 45,9% Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris (m.kr.) - 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 Lønomkostningsandel 13 % 13 % 12 % 14 % 15 % 13 % 14 % Lønsumsloft 4,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,1 6,4 Lønforbrug 3,8 5,2 4,9 5,3 5,3 5,5 6,0 Note: Årsværk inkluderer fastansatte medarbejdere og ekskluderer studentermedhjælpere og løntilskudsjob. 8

9 2.5 Opgaver og ressourcer Skematisk oversigt Tabel 2 viser en oversigt over løste opgaver og anvendte ressourcer i Danmarks Miljøportal - fordelt på Finanslovens opgaver. Danmarks Miljøportal har i overensstemmelse med bestyrelsens prioritering for første halvdel af strategiperioden prioriteret konsolidering af programområde 1 miljødata, hvilket afspejles i ressourceforbruget i nedenstående tabel 2. Under programområde 0 ligger omkostninger relateret til ledelsen og administrationen af Danmarks Miljøportal. Under programområde 1 ligger indsatser, som støtter op om den digitale forvaltning. Det vil sige indsatser vedrørende udstilling af flere miljødata på Danmarks Miljøportal. Under programområde 2 ligger alle de afledte udgifter, som genereres ved at implementere et nyt system, der støtter op om den digitale forvaltning. Driftsudgifterne og analyseudgifterne som er forbundet med et system ligger under programområde 2. Tabel 3 - Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver. Opgave (mio. kr.) Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 2,0 2,3 4,2 0,1 1. Miljødata 5,6 6,6 12,1 0,1 2. Digital forvaltning 11,7 13,8 25,3 0,2 I alt 19,3 22,7 41,6 0,4 Note: Den indtægtsførte bevilling og øvrige indtægter er fordelt manuelt i tabellen i forhold til fordelingen af omkostninger. I 2013 er der anvendt 4,2 mio. kr. på programområde 0 Administration, hvilket er et fald i forhold til 2012, hvor forbruget var på 4,8 mio. kr. I 2013 er der anvendt 12,1 mio. kr. på programområde 1 Miljødata. Konkret er det indsatser vedrørende udstilling af flere miljødata og etablering af fagdatavinduer på Danmarks Arealinformation. Desuden er der udviklet et koncept for mærkning af data. I 2013 er der anvendt 25,3 mio. kr. på programområde 2- Digital Forvaltning. Af overordnede udgiftsområder skal nævnes drift af Danmarks Arealinformation og videreudvikling af punktkildedatabasen PULS, DKJord databasen og B-boringsdatabasen. Der henvises til en uddybende beskrivelse i afsnit

10 2.6 Målrapportering Skematisk oversigt I overensstemmelse med partnerskabets samarbejdsaftale fastlægges aktiviteterne (arbejdsplan) i Danmarks Miljøportal af bestyrelsen. I nedenstående oversigt er der i kolonnen Resultatkrav vist en oversigt over de aktiviteter, som bestyrelsen har fastlagt mål for i I kolonnen Status er der for hvert resultatkrav givet en samlet vurdering af graden af målopfyldelse. Der benyttes kategorierne ikke opfyldt, delvist opfyldt og opfyldt. Samlet set er der vist rigtig god fremdrift i projekterne i Resultatopfyldelsen er uddybet i Tabel 4 Årets resultatopfyldelse opgjort af bestyrelsen for Danmarks Miljøportal Opgave Resultatkrav Status 0. Hjælpefunktion samt generel ledelse og administration 0.1 Videreudvikle Danmarks Miljøportal med udgangspunkt i brugernes behov 25% af de 250 ideer fra brugerseminaret i 2012 er under behandling eller er implementeret. Mange ideer er allerede implementeret eller er i fuld gang med at blive det. Ca. 75 ideer er implementeret med indførelsen af det nye Arealinformation og de nye fagdatavinduer, mens andre er blevet tilgodeset i NaturAppl2,Bboringsprojektet og i PULS. Endvidere er flere ideer indarbejdet i DMP s opdaterede strategi. Opfyldt 0.2 Anvendelse af web 2.0-teknologier i kommunikation Der er implementeret en FAQ på minimum ét fagområde, som brugerne benytter til videndeling og erfaringsudveksling om Danmarks Miljøportals fagsystemer. Der er oprettet en dialogbaseret FAQ på websitet, der dække alle fire fagområder, samt infrastruktur fx DAI. Mange brugere læser eller deltager aktivt i den. Opfyldt 1. Miljødata 10

11 1.1 Badevandsdata på Danmarks Arealinformation 1.2 Fagdatavinduer på Danmarks Arealinformation for fagområderne i Danmarks Miljøportal 1.3 VVM-redegørelser på Danmarks Arealinformation 1.4 Visning af nye data på Danmarks Arealinformation Badevandsdata fra alle kommuner med badevand er udstillet på Danmarks Arealinformation. Der er minimum etableret tre fagvinduer på Danmarks Arealinformation. Der er lagt VVMredegørelser på Danmarks Arealinformation. Minimum 5 nye miljøtemaer er vist på Danmarks Arealinformation. 1.5 Mærkning af data Koncept for mærkning af data på tværs af fagsystemer er udarbejdet. 2. Digital forvaltning 2.1 Udvikling af Punktkildedatabase 2.2 Drift af Danmarks Arealinformation 2.3 Udmøntning af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Renseanlæg og industrier: Brugere i mindst fem forskellige kommuner har via de etablerede funktionaliteter foretaget i alt 500 nye renseanlæg- og industriregistreringer i PULS. Senest tre måneder efter idriftsættelsen af det nye DAI har brugerne et aktivitetsniveau i produktionsmiljøet svarende til gennemsnittet for Danmarks Miljøportal har gennemført et udbud på ny overfladevandsdatabase (FODS 8.3). Styregruppen for PULS vedtog at udsætte udstilling af badevandsdata til 2014 (fase 4) og til efter, at akvakulturdata er implementeret (fase 3). De miljøfaglige følgegrupper præsenterede skitser til fagdatavinduer på brugerseminaret i september 2013 og deltagerne kom med input til forbedringer. Følgegrupperne har behandlet disse input i oktober og november og klargjort fagdatavinduerne til udvikling. VVM-redegørelser fra er gjort tilgængelige på Danmarks Arealinformation gennem webservices fra Plan.dk. Der er kommet 8 nye temaer i 2013: Operationelle sø- og vandløbsstationer Boringsnære beskyttelsesområder Kulturarvsarealer Luft, onlinemålinger Naturhabitat HNV indikator(naturtilstande) VVM-redegørelser Flyfotos fra 1945 Bestyrelsen har i juni 2013 vedtaget et paradigme bestående af fire typer datamærkning for datasættene i dataansvarsaftalen, så brugerne kan se hvordan data er mærkede og selv kan vurdere datas kvalitet. I 2013 er PULS blevet udvidet med spildevandsmodulet renseanlæg og industrier. 500 nye renseanlæg- og industriregistreringer i PULS forventes at være opnået sidst i Der har været stødt stigende aktivitet i besøgstal fra i januar-februar til i november-december. Arbejdet med at forberede en ny overfladevandsdatabase er pågået i Miljøministeriet (Naturstyrelsen) i 2013 og DMP afventer evt. overlevering. Ikke Opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt Opfyldt Opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt Ikke opfyldt 11

12 2.6.2 Uddybende analyser og vurderinger Programområde 0 Hjælpefunktion samt generel ledelse og administration 0.1 Videreudvikle Danmarks Miljøportal med udgangspunkt i brugernes behov Formålet med at afholde et årligt brugerseminar er at sætte fokus på vigtigheden af dialog med brugerne og sætte udvalgte temaer på dagsordenen. Det første brugerseminar blev afholdt i juni 2012, hvor deltagerne kom med 377 ideer til Miljøportalens systemer. Efter frasortering af dubletter var der 250 ideer tilbage, som er bearbejdet af de miljøfaglige følgegrupper. Ca. 75 ideer er implementeret med indførelsen af det nye Arealinformation og de nye fagdatavinduer. Andre er bl.a. blevet tilgodeset i applikationen NaturAppl, som er et værktøj til inddatering af data i Naturdatabasen samt i de to udviklingsprojekter; B-boringer og punktkilder (PULS). Ideerne er endvidere indarbejdet i Danmarks Miljøportals Strategi , som blev præsenteret på andet brugerseminar i september Dette brugerseminar bød endvidere på oplæg, om hvordan rådgivere, NGO er og kommuner anvender natur- og miljødata i deres daglige arbejde. Herefter fik deltagerne også mulighed for at få demonstreret en række af Miljøportalens systemer. Resultatkravet er opfyldt i Anvendelse af web 2.0-teknologier i kommunikation Formålet med den dialogbaserede FAQ (Frequently Asked Questions) på sitet er at sikre en løbende og opdateret hjælpefunktion, der supplerer de mere dybdegående og tekniske vejledninger, film samt supportfunktionen generelt. FAQ en blev lanceret i foråret 2013 og fungerer som et forum, hvor brugerne kan overvåge FAQ-indlæg og hjælpe hinanden med råd og vejledning. En analyse af aktiviteten på FAQ en fra medio oktober til medio november viser, at der har været 816 unikke sidevisninger svarende til 27,2 unikke visninger af FAQ-indlæg pr. dag. Analysen viser også, at flere og flere brugere henter information fra FAQ en, og at der kommer færre henvendelser i brugersupporten. Resultatkravet er opfyldt i Programområde 1 Miljødata 1.1 Badevandsdata på Danmarks Arealinformation Formålet er at forbedre datakvaliteten og gøre informationer om badevand tilgængelige på Danmarks Arealinformation. Styregruppen for PULS har vedtaget at udsætte integrationen af badevandsdata til 2014 (fase 4) og til efter, at Aquakulturdata er implementeret (fase 3), hvilket forventes i Forsinkelsen af badevandsdata skyldes således alene forsinkelsen af PULS. Resultatkravet er ikke opfyldt i Fagdatavinduer på Danmarks Arealinformation for fagområderne i Danmarks Miljøportal Formålet med at etablere fagdatavinduer på Danmarks Arealinformation er at gøre det lettere at søge data på de enkelte fagområder (natur, overfladevand, grundvand og jord). De miljøfaglige følgegrupper præsenterede skitser til de nye fagdatavinduer på brugerseminaret i september 2013, og deltagerne blev bedt om at kvalificere følgegruppernes arbejde. I løbet af oktober og november har følgegrupperne behandlet de mange input fra brugerseminaret og klargjort fagdatavinduerne til udvikling og implementering i Resultatkravet er delvist opfyldt i

13 1.3 VVM-redegørelser på Danmarks Arealinformation Formålet er at gøre VVM-redegørelser tilgængelige på Danmarks Arealinformation gennem webservices på Plan.dk, så redegørelserne kan bruges i myndighedernes sagsbehandlinger. I 2013 er Plan.dk tilrettet, så kommuneplanstillæg kan udvides med angivelse af VVM-redegørelse. På Arealinformation kan man nu få en geografisk oversigt over, hvor der er lavet VVM-redegørelser i forbindelse med kommuneplaner og hente VVM-redegørelser udarbejdet efter Resultatkravet er opfyldt i Visning af nye data på Danmarks Arealinformation Formålet er løbende at udstille nye data på Danmarks Arealinformation. I 2013 er der kommet 8 nye temaer: Operationelle sø- og vandløbsstationer: Temaet viser placeringen af de operationelle vandløbsstationer, herunder stationer til effektvurdering af gennemførte kommunale miljøindsatser. Det kan fx være effekt af øget spildevandsrensning og udlægning af grus i vandløbene. Man kan se data for vandløbenes fysiske forhold og faunaklasse, som bliver en vigtig del af datagrundlaget for de kommende vandplaner. Luft, onlinemålinger: Temaet viser data fra 13 luftmålestationer i Danmark, som bliver overført ved "near-online-data" hver time. For den enkelte målestation kan man få informationer om grænseværdier, se grafer over forskellige stofkoncentrationer fx kulmonooxid og få yderligere information om placering af målestationen. VVM-redegørelser: Temaet viser en geografisk oversigt over, hvor der er lavet VVMredegørelser i forbindelse med kommuneplaner. Boringsnære beskyttelsesområder: Temaet viser vandforsyningsområder, hvor der som følge af sug-effekten kan ske en relativ hurtig transport af evt. forurenende stoffer til vandboringen, og hvor man dermed bør vurdere om supplerende beskyttelse er nødvendig. Kulturarvsarealer: Temaet viser de 1348 kulturarvsarealer i Danmark, i alt 823,55 km2, svarende til 1,9 % af landets areal. Kulturarvsarealer er kulturhistoriske interesseområde med skjulte eller fredede fortidsminder. Kulturarvsarealer er ikke i sig selv fredede. Naturhabitat: Temaet viser kortlægning af tre habitatnaturtyper: skov, lysåben natur og søer. Temaet erstatter visningen af de kortlagte naturtyper i naturdatabasen. HNV indikator (naturtilstande): Temaet viser High Nature Value (HNV) indikator for Danmark, der udpeger de arealer, der rummer de største naturværdier i det åbne land. Som beregnet af NaturErhverv vil støtte til naturvenlig landbrugsdrift være særligt omkostningseffektiv Flyfotos fra 1945: Teamet viser flyfotos af Danmark taget af de allierede styrker i Resultatkravet er opfyldt i Mærkning af data Formålet er at udvikle et koncept for mærkning af data, så Danmarks Miljøportal kan udstille pålidelige data, hvor brugerne kan finde data og selv vurdere datakvaliteten. På brugerseminaret i 2012 blev det afdækket, at brugernes primære behov er at kende status, oprindelse, registreringsmetode og grad af ajourføring. Bestyrelsen vedtog i juni 2013 et paradigme bestående af fire typer datamærkning for datasættene i dataansvarsaftalen, der vil blive implementeret i De fire typer datamærkning er: 1. Mærkning af datasæt med generelle oplysninger om indhold i data, indsamlingsmetode, ansvarlig dataansvarlig m.m. Det er oplysninger, som fx kan findes i dataansvarsaftalebilagene, metadatabeskrivelser i Geodatainfo.dk samt i vejledninger/introduktioner. 2. Mærkning med specifikke oplysninger på det enkelte dataobjekt eller datafelt, om typisk redigeringsdato, oprindelse og objektets status. 13

14 3. Mærkning på det enkelte dataobjekt eller datafelt, hvor der har været en automatisk kvalitetssikring af data med hensyn til syntaks, lovlige værdier og lignende. 4. Mærkning med specifikke oplysninger på det enkelte dataobjekt eller datafelt der har været en manuel og faglig kontrol og/eller godkendelse af data. Resultatkravet er opfyldt i Programområde 2 Digital forvaltning 2.1 Udvikling af Punktkildedatabase Formålet med udviklingen af punktkildedatabasen PULS (PunktkildeUdLedningsSystem) er at samle punktkildedata i ét fagsystem. Herved er det nemmere at få adgang til både de aktuelle og de seneste 15 års punktkildedata. I 2013 er PULS blevet forberedt til også at omfatte spildevandsmodulet for renseanlæg og industrier. Herefter vil WinSPV blive lukket i Med implementeringen af spildevandsmodulet vil laboratorierne kunne aflevere kemiske analyser via PULS. Laboratoriernes analyser af spildevand vil blive indlæst direkte i PULS, og herefter kan data læses og godkendes af myndigheder og forsyninger. Resultatkravet for 2013, om at brugere i mindst fem forskellige kommuner, har foretaget i alt 500 nye renseanlæg- og industriregistreringer i PULS forventes nået i I sammenhæng med at spildevandsdata kommer i PULS, bliver det nye tema Renseanlæg lanceret på Arealinformation. Resultatkravet er delvist opfyldt i Drift af Danmarks Arealinformation Der har været stødt stigende aktivitet i besøgstal fra i januar-februar til i november-december. Det har ikke været muligt at trække brugsstatistikken fra 2012 pga. tekniske udfordringer. Resultatkravet for 2013 er opfyldt. 2.3 Udmøntning af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Arbejdet med at forberede en ny overfladevandsdatabase (FODS 8.3) er pågået i Miljøministeriet (Naturstyrelsen) i Projektet er endnu ikke overdraget til Danmarks Miljøportal. Projektledelsen i Naturstyrelsen er ved at forberede en Business case, som forventes fremlagt for Statens IT Råd i løbet af 2 kvartal. Når projektet er vedtaget af Sektorstyregruppen for miljø, forventes projektet overdraget til bestyrelsen for Danmarks Miljøportal. Projektet er forsinket p.g.a en kompliceret analysefase, der har medført at kortlægning af arbejdsgange først finder sted i slutningen af februar Resultatkravet er ikke opfyldt i

15 2.7 Redegørelse for reservation Tabel 5 Reservation, hovedkonto Reservation, mio. kr. Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning 1. Miljødata 2. Digital forvaltning Kommunale rettigheder og kvalitetsmærkning ,2 0,2 0, I alt 0,2 0,2 0,0 Kommunale rettigheder og kvalitetsmærkning: Danmarks Miljøportal har i 2011 foretaget en reservation til implementering af rettighedsstyring af vandsystemerne. Brugerstyring skal blandt andet give kommunerne mulighed for at indlægge og redigere data. Arbejdet er afsluttet i første halvdel af Forventninger til det kommende år I overensstemmelse med Danmarks Miljøportals strategi vil Miljøportalen det kommende år prioritere indsatser, der øger både myndighedernes og offentlighedens brug af miljødata. Det omfatter bl.a. udvikling af webservices, så miljømyndighedernes opgaver kan løses på samme høje niveau. Miljøportalen vil samtidig fortsat have fokus på at vedligeholde og videreudvikle datagrundlaget og systemerne. Dette for at sikre, at brugernes behov så vidt muligt imødekommes, herunder at nye datatyper og fagområder inddrages. Danmarks Miljøportal vil med disse indsatser yde et centralt bidrag til at opfylde Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 8. Der vil især blive fokus på Effektiv miljøforvaltning på fælles grundlag, der handler om, at miljødata skal være fælles, let tilgængelige og være af god kvalitet. Miljøportalens indsatser i 2014 afholdes indenfor de afsatte økonomiske rammer. Af nedenstående oversigt fremgår Danmarks Miljøportals resultatkrav og fokusområder i Resultatkravene er godkendt af bestyrelsen. 8 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

16 Tabel 6 Resultatkrav for 2014 Opgave Resultatkrav 0. Hjælpefunktion samt generel ledelse og administration 0.1 Sikre sikker og stabil drift, herunder effektivisere releases At releaselog (tidsplan for frigivelser af ændringer) er tilgængelig og opdateret på sitet for alle brugere. At demomiljøerne og testmiljøerne til 3.parts leverandører er offentliggjort på DMP s website med releasedatoer. At projekter er tilpasset releases og anvender de rigtige miljøer. At der i 2014 ikke er forstyrrelser og nedetid pga. planlagte systemopdateringer på DMP s systemer. 0.2 Forbedre selvbetjeningsmuligheder på websitet At sikre succesfuld implementering af projekter, så niveauet for brugerhenvendelser holdes på niveauet i At få færre genhenvendelser (tilbageløb) ved at sætte fokus på at løse problemerne første gang. 0.3 Motivere 3. part leverandører til at udvikle slutbrugerløsninger til myndighederne (applikationer/apps), som bygger på Miljøportalens services At forbedre 3. partssitet (digitale løsninger) bl.a. på baggrund af usability-test. At udarbejde en samlet liste over igangværende og kommende tiltag (it-systemer) inden for miljøområdet dataakkvisition i felten. 1. Miljødata 1.1 Forbedre offentlighedens adgang til miljødata (Århus konventionen) 1.2 Badevandsdata i PULS (overført fra 2013) 1.3 Fagdatavinduer på Danmarks Arealinformation for fagområderne i Danmarks Miljøportal At implementere de vedtagne temaer fra Let adgang (FODS 8.1), som sikrer, at flere miljødata bliver offentligt tilgængelige. At badevandsdata fra alle kommuner med badevand er udstillet på Danmarks Arealinformation. At færdiggøre fagdatavinduerne. 2. Digital forvaltning 2.1 Videreudvikle PULS At færdigøre udfasningen af WinSPV. At akvakultur (dambrug) er udfaset. At alle dambrugsdata er overført til PULS (fase 3). 2.2 Udvikle og idriftsætte fælles offentlig rottedatabase 2.3 Udvikle og idriftsætte B-boringer (overført fra 2013) 2.4 Udmøntning af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi (overført fra 2013) At rottedatabasen er i drift. At B-boringsdatabasen er i drift. Danmarks Miljøportal har gennemført et udbud på ny overfladevandsdatabase (FODS 8.3). 16

17 3. REGNSKAB 3.1 Anvendt regnskabspraksis Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som fremgår af regnskabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Aktiver indregnes i balancen, når aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtigelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt. Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver er værdiansat til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen er afgrænset til de direkte omkostninger afholdt til eksterne leverandører. Interne omkostninger afholdt i form af løn er ikke indregnet. Kun omkostninger, der relaterer sig til udviklingsprocessen, og som resulterer i en reel værdiforøgelse, aktiveres. Omkostninger afholdt i forberedelses- og afslutningsfasen udgiftsføres. Værdien af igangværende udviklingsprojekter indregnes efter samme princip. Der afskrives lineært fra det tidspunkt, aktiverne tages i brug i driften, og der er som udgangspunkt anvendt følgende levetider: Færdiggjorte udviklingsprojekter: 5 år Licenser: 3 år Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver er værdiansat til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over følgende levetider: Inventar: 5 år It-udstyr > kr.: 3 år Passiver Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser er værdiansat til nettorealisationsværdi. Periodeafgrænsningsposter vedrører primært forudbetalinger fra KL og de danske regioner. 17

18 3.2 Resultatopgørelse Tabel 7 Resultatopgørelse Note Resultatopgørelse (mio. kr.) R2012 R2013 B2014 Ordinære driftsindtægter Indtægtsbevilling Bevilling 19,1 19,1 19,2 Anvendt af tidligere års reserverede bevilling 0,2 0,2 0,0 Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 Indtægtsført bevilling i alt 19,3 19,3 19,2 3 Salg af varer og tjenesteydelser 23,3 22,7 22,6 Tilskud til egen drift 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt 42,6 42,0 41,8 Ordinære driftsomkostninger Personaleomkostninger Lønninger 4,7 5,5 - Pension 0,8 0,9 - Lønrefusion -0,1-0,4 - Andre personaleomkostninger 0,0 0,0 - Personaleomkostninger i alt 5,5 6,0 6,2 Andre ordinære driftsomkostninger 28,4 25,8 22,2 Af- og nedskrivninger 7,6 7,9 11,4 Ordinære driftsomkostninger i alt 41,5 39,7 39,8 Resultat af ordinær drift 1,1 2,3 2,0 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0 Andre driftsomkostninger 0,8 0,1 0,1 Resultat før finansielle poster 0,3 2,2 1,9 Finansielle poster Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 Finansielle omkostninger 1,5 1,8 1,9 Resultat før ekstraordinære poster -1,2 0,4 0,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 Årets resultat -1,2 0,4 0,0 Note: Afrundinger forekommer. Tabel 8 Resultatdisponering Resultatdisponering R2012 R2013 B2014 Disponeret til bortfald 0,0 0,0 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0,0 0,0 0,0 Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 Disponeret til overført overskud -1,2 0,4 0,0 18

19 3.3 Balancen Danmarks Miljøportals beholdning af anlægsaktiver udgør 37,0 mio. kr. De to væsentligste anlægsposter er færdiggjorte udviklingsprojekter på 26,9 mio. kr. Posterne vedrører de webservices mv., der er udviklet af Danmarks Miljøportal, og udviklingsprojekter på 9,6 mio. kr. til databaser og webservices mv., der endnu ikke er taget i brug. I 2013 vedrører de beløbsmæssigt store tilgange til færdiggjorte udviklingsprojekter som Danmarks Arealinformation og Implementering af datamodel. Udviklingsprojekter under opførelse på 9,6 mio. kr., vedrører blandt andet projekterne PULS og DK Jord. Tabel 9 Balancen Note Aktiver (mio. kr.) R2012 R2013 Passiver (mio. kr.) R2012 R2013 Anlægsaktiver Egenkapital 1 Immaterielle anlægsaktiver Reguleret egenkapital (startkapital) 0,4 0,4 Færdiggjorte udviklingsprojekter 20,2 26,9 Opskrivninger 0,0 0,0 Udviklingsprojekter under opførelse 12,0 9,6 Overført overskud 0,0 0,4 Immaterielle anlægsaktiver i alt 32,2 36,5 Egenkapital i alt 0,4 0,8 2 Materielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser 0,2 0,3 Inventar og it-udstyr 0,1 0,1 Langfristede gældsforpligtelser Materielle anlægsaktiver i alt 0,1 0,1 FF4 Langfristet gæld 30,4 33,5 Statsforskrivning 0,4 0,4 Finansielle anlægsaktiver i alt 0,4 0,4 Langfristede gældsforpligtelser i alt 30,4 33,5 Anlægsaktiver i alt 32,7 37,0 Kortfristede gældsforpligtelser Omsætningsaktiver Leverandører af varer og tjenesteydelser 11,8 7,3 Tilgodehavender 1,7 1,5 Anden kortfristet gæld -3,5-2,1 Likvide beholdninger Skyldige feriepenge 0,8 0,7 FF5 Uforrentet konto 29,2 27,4 Reserveret bevilling 0,2 0,0 FF7 Finansieringskonto -3,7-6,2 4 Periodeafgrænsningsposter 19,6 19,3 Likvide beholdninger i alt 25,5 21,3 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 28,9 25,1 Omsætningsaktiver i alt 27,2 22,7 Gældforpligtelser i alt 59,2 58,6 Aktiver i alt 59,9 59,7 Passiver i alt 59,9 59,7 Note: Afrundinger forekommer. 19

20 3.4 Egenkapitalforklaring Tabel 10 Egenkapitalforklaring mio. kr. R2012 R2013 Startkapital primo 0,4 0,4 +Ændring af startkapital 0,0 0,0 Startkapital ultimo 0,4 0,4 Overført overskud primo 1,2 0,0 +overført fra årets resultat -1,2 0,4 Overført overskud ultimo 0,0 0,4 Egenkapital pr ,4 0,8 3.5 Udnyttelse af lånerammen Danmarks Miljøportal har haft en låneramme med udnyttelsesgrad i procent på 80,4. Tabel 11 Udnyttelse af låneramme mio. kr. R2013 Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 36,6 Låneramme på FL13 45,5 Udnyttelsesgrad i procent 80,4 Note: Udnyttelsesgrad i procent tager højde for likviditetsflytninger der foretages i første kvartal Likviditetsflytninger som følge af afstemninger foretages i henhold til ØSC s retningslinjer i efterfølgende kvartal. Likviditetsflytning på 3,1 mio. kr. vedrørende afstemning pr foretages i første kvartal Opfølgning på lønsumsloft Tabel 12 Opfølgning på lønsumsloft mio. kr. R2013 Lønsumsloft FL 6,4 Lønforbrug under lønsumsloft 6,0 Difference (mindreforbrug) 0,4 Akkumuleret opsparing ultimo ,0 Akkumuleret opsparing ultimo ,4 Der er en akkumuleret opsparing på 0,4 mio. kr. 20

21 3.7 Bevillingsregnskabet Nedenfor vises bevillingsregnskabet med Danmarks Miljøportals indtægter og udgifter på hovedkontoniveau: Tabel 13 Bevillingsregnskab ( ) Bevilling, mio. kr. R2012 R2013 B2014 Regnskab Budget (FL+TB) Regnskab Afvigelse R-B Budget (Båret) Nettoudgiftsbevilling 19,1 19,1 19,1 0,0 19,2 Nettoforbrug af reservation 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 Driftsindtægter 23,3 22,7 22,7 0,0 22,6 Omkostninger 43,8 42,0 41,6 0,4 41,8 Resultat -1,2 0,0 0,4 0,4 0,0 Driftsindtægter vedrører primært bidrag fra KL og Danske Regioner og er specificeret i note 3. Bidragene er en del af den særlige bevillingskonstruktion for Danmarks Miljøportal og er nærmere omtalt i afsnit 5.3.1, Finansiering af Danmarks Miljøportal. 21

22 5. BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN 5.1 Noter til resultatopgørelse og balance Noter til balancen Note 1 Immaterielle anlægsaktiver mio. kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Kostpris pr ,9 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang 14,5 Afgang -10,5 Kostpris pr ,9 Akkumulerede afskrivninger 36,1 Akkumulerede nedskrivninger 0,9 Akkumulerede af- og nedskrivninger ,0 Regnskabsmæssig værdi pr ,9 Årets afskrivninger 7,8 Årets nedskrivninger 0,0 Årets af- og nedskrivninger 7,8 0,0 Afskrivningsperiode/år 5 år mio. kr. Udviklingsprojekter under opførsel Primo saldo pr ,0 Tilgang 12,1 Nedskrivninger 0,0 Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 14,5 Kostpris pr ,6 22

23 Inventar og It-udstyr Note 2 Materielle anlægsaktiver mio. kr. Kostpris pr ,7 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 0,0 Tilgang 0,0 Afgang 4,2 Kostpris pr ,5 Akkumulerede afskrivninger 0,4 Akkumulerede nedskrivninger 0,0 Akkumulerede af- og nedskrivninger ,4 Regnskabsmæssig værdi pr ,1 Årets afskrivninger 0,1 Årets nedskrivninger 0,0 Årets af- og nedskrivninger 0,1 Afskrivningsperiode/år Supplerende noter Note 3 Salg af varer og tjenesteydelser mio. kr KL 15,9 15,9 Danske Regioner 3,5 3,5 Øvrige 3,9 3,3 I alt 23,3 22,7 KL og Danske regioner bidrager til finansieringen af Danmarks Miljøportals drift i henhold til samarbejdsaftale vedrørende Danmarks Miljøportal. Se supplerende bilag om Finansiering af Danmarks Miljøportal. Posten Øvrige vedrører primært betaling fra kommuner for opkobling til Danmarks Miljøportals systemer. Note 4 Periodeafgrænsningsposter mio. kr KL 16,0 16,0 Danske Regioner 3,1 3,0 Øvrige 0,5 0,3 I alt 19,6 19,3 Regnskabsposten vedrører primært forudbetalinger fra KL og Danske regioner. 23

24 5.2 Tilskudsfinansierede aktiviteter Nedenfor er angivet, hvilke ordninger Danmarks Miljøportal modtager tilskud til. Tabel 14 Tilskudsfinansierede aktiviteter Ordning (mio. kr.) Overført overskud fra tidligere år Årets tilskud Årets udgifter Årets resultat Overskud til videreførsel Diadem, Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Byggestyrelsen) 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 5.3 Supplerende bilag Finansiering af Danmarks Miljøportal Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner om fællesoffentligt partnerskab. Aftalen indeholder en række bestemmelser for finansieringen af aktiviteterne i Danmarks Miljøportal og for digital forvaltning på miljøområdet. Bestyrelsen har i 2009 godkendt en ny model for finansiering, hvor det ikke er omkostningerne, men bidragene der fordeles. Dette er beskrevet i en allonge til samarbejdsaftalen. Med mindre andet er aftalt, er hovedreglen fortsat, at følgende fordelingsnøgle benyttes: Miljøministeriet, 45 % KL, 45 % Danske Regioner, 10 % Nedenfor er Miljøministeriets, KL s og Danske Regioners bidrag opgjort. Tabel 15 Miljøministeriets bidrag, 45 % mio. kr Finanslovsbevilling 19,1 19,1 Afskrivninger vedrørende aktiver fra 2007, betales af staten 0,0 0,0 Statens årsværksomkostninger 2,4 2,4 AMP-midler, betales af staten -5,6-5,6 Miljøministeriet 45 % 15,9 15,9 Note: Tal afrundede Tabel 16 KL s og Danske Regioners bidrag mio. kr KL, 45 % 15,9 15,9 Danske regioner, 10 % 3,5 3,5 Mellemværende med KL og Danske Regioner er i balancen registreret under Periodeafgræsningsposter og kan specificeres som angivet i nedenstående tabel. 24

25 Tabel 17 Mellemværende med KL og Danske Regioner mio. kr. KL Danske regioner Mellemværende primo 16,0 3,1 Faktureret i år ,9 3,5 Jordportal 0,0-0,1 Indtægtsført bidrag -15,9-3,5 Mellemværende ultimo 16,0 3,0 Tabel 18 Finanslovsbevilling og indtægtsførte bidrag fra KL og Danske Regioner (mio. kr.) Miljøministeriet FL+TB 19,1 19,1 KL 15,9 15,9 Danske Regioner 3,5 3,5 I alt 38,5 38,5 25

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Hvad er Danmarks Miljøportal? Et partnerskab mellem Miljøministeriet Kommunernes Landsforening Danske Regioner Etableret for at sikre amternes miljødata

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsberetning 2013. - En faglig og økonomisk beretning for regnskabsåret 2013

Årsberetning 2013. - En faglig og økonomisk beretning for regnskabsåret 2013 Årsberetning 2013 - En faglig og økonomisk beretning for regnskabsåret 2013 Udgivet af Danmarks Miljøportal Årsberetning Faglig og økonomisk afrapportering for regnskabsåret 2013 Tryk af tekst og omslag:

Læs mere

Let adgang til Miljødata - Danmarks Miljøportal

Let adgang til Miljødata - Danmarks Miljøportal Let adgang til Miljødata - Danmarks Miljøportal 2 Agenda Hvem står bag Miljøportalen? Miljøportalens opgaver Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi miljøområdet Hvordan kan Videnscenter for Landbrug

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal 2 Dagens program 1. Generel præsentation af Danmarks Miljøportal 2. DMP som omdrejningspunkt for digitalisering? 3. Nyeste eksempel på digitalisering. 3 Danmarks Miljøportal Et partnerskab

Læs mere

Én indgang til data om natur og miljø

Én indgang til data om natur og miljø Én indgang til data om natur og miljø Én indgang til data om natur og miljø Danmarks Miljøportal er en platform til opsamling og opbevaring af natur- og miljødata, så disse data kan deles mellem myndigheder,

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ

ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ Danmarks Miljøportal er en platform til opsamling og opbevaring af natur- og miljødata, så disse data kan deles mellem myndigheder,

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Faglig og Økonomisk Afrapportering. Regnskabsåret 2009

Faglig og Økonomisk Afrapportering. Regnskabsåret 2009 Faglig og Økonomisk Afrapportering Regnskabsåret 2009 Miljøportalsekretariatet DMP j.nr. Ref.: lohkr/bipah April 2010 1 FAGLIGE OG ØKONOMISKE RESULTATER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Faglige resultater...

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsberetning Faglig og økonomisk afrapportering, regnskabsåret 2011

Årsberetning Faglig og økonomisk afrapportering, regnskabsåret 2011 Årsberetning Faglig og økonomisk afrapportering, regnskabsåret 2011 Faglige og økonomiske resultater... 4 Indledning... 4 Faglige resultater... 7 Forventninger til 2012... 9 Uddybende analyser og vurderinger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2012 Kim Andersen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Build Solution IVS. Carl Plougs Vej Horsens. Årsrapport 1. oktober december 2016

Build Solution IVS. Carl Plougs Vej Horsens. Årsrapport 1. oktober december 2016 Build Solution IVS Carl Plougs Vej 22 8700 Horsens Årsrapport 1. oktober 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2017 Kasper Pedersen

Læs mere

Danmarks Miljøportal nu og i fremtiden

Danmarks Miljøportal nu og i fremtiden Danmarks Miljøportal nu og i fremtiden Torben Eriksen Projektleder Naturdatabasen Projektmedarbejder Arealinformation 28. maj 2008 Miljoeportal.dk 1 Danmarks Miljøportals opgave Give myndighederne adgang

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere