REFERAT AF KTO S 24. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 16. DECEMBER 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF KTO S 24. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 16. DECEMBER 2009"

Transkript

1 REFERAT AF KTO S 24. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 16. DECEMBER Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne valg af Mariann Skovgaard, LC, til dirigent. Der var ikke andre kandidater, og Mariann Skovgaard valgtes til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at repræsentantskabsmødet i henhold til vedtægternes 4 var rettidigt indkaldt. Dirigenten konstaterede ved opråb af medlemsorganisationernes navne, at mødet, jf. vedtægternes 5, var beslutningsdygtigt. Følgende organisationer var ikke til stede: Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund Forbundet Træ-Industri-Byg Malerforbundet Endelig konstaterede dirigenten, at der ingen bemærkninger var til dagsordenen for mødet. 2. Beretning Anders Bondo Christensen forelagde følgende mundtlige beretning: Indledning For et år siden da vi holdt repræsentantskabsmødet i Arbejdermuseet indledte jeg med at sige, - og jeg citerer: Jeg er overbevist om, at vi ved OK-11 kommer til at stå over for en række nye perspektiver og udfordringer. Jeg kan allerede i dag konstatere, at jeg fik ret.

2 - 2 - For det første har vi brugt efteråret på en ganske særlig udfordring, som vi aldrig tidligere i KTO s historie har været stillet over for. Jeg tænker selvfølgelig på problematikken om den forventede negative udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober Det er en problemstilling, som også trækker spor til OK-11. For det andet skal vi finde frem til en forhandlingsmodel for OK-11, som blandt andet rummer de forskellige erfaringer, vi i organisationerne har med fra OK-08. For det tredje er vi midt i arbejdet med en lønkommission, som formentlig kommer til at udfordre os alle, når kommissionen i henhold til kommissoriet afleverer sin afrapportering inden udgangen af maj Endelig for det fjerde står vi overfor en ny udfordring, nemlig begrebet eller snarere tilstanden økonomisk krise. OK-08 er ikke slut endnu Vi fik et ekstraordinært godt resultat ved OK-08. Ja, faktisk et resultat, som gav de største lønstigninger til de ansatte i kommuner og regioner i mange år. Det er knap 2 år siden og dengang var ordet økonomisk krise ikke en del af hverdagen. Men det ekstraordinære gode resultat fik vi ikke ved et tilfælde. Nej, det fik vi blandt andet fordi, der også blev aftalt et godt resultat på det private område ved OK-07. Det var også derfor, at KTO s formand i april 2007 udsendte en pressemeddelelse med overskriften Næste gang er det offentligt ansattes tur. Med henvisning til de store lønstigninger aftalt i forliget på det private arbejdsmarked var meldingen, at de tre højest prioriterede krav ved OK-08 ville være løn, løn og atter løn. I forskellige aviser er de offentligt ansatte blevet beskyldt for at holde lønfest. En lønfest som øger presset på de private overenskomstforhandlinger. Men det er ikke korrekt. Den nuværende lønudvikling i kommuner og regioner afspejler den tidsmæssig forskydning der er i forhold til de store lønstigninger, som de privatansatte oplevede i perioden før den økonomiske krise. Når vi samlet skal vurdere resultatet fra OK-08, må det holdes op i forhold til reallønsudviklingen. Og her er det pt. forventningen, at vi denne gang lige akkurat via de aftalte generelle lønstigninger og udmøntning fra reguleringsordningen kommer i mål set over hele overenskomstperioden. Hertil kommer de aftalemæssige resultater, som blev indgået mellem de enkelte organisationer og arbejdsgiverne. Forventet negativ udmøntning fra reguleringsordningen den 1. oktober 2010 Den økonomiske krise har sat en brat opbremsning for lønudviklingen i den private sektor. Sammenholdt med at en forventet negativ udmøntning i år i stedet blev til en positiv udmønt-

3 - 3 - ning, står vi nu i en situation, hvor reguleringsordningen uden tvivl udmønter negativt den 1. oktober Med udgangspunkt i prognoser fra DØR kan der på det kommunale område pt. skønnes en negativ udmøntning på minus 1,09 % og på det regionale område minus 1,10 %. Reguleringsordningen går begge veje. Og regningen i form af en negativ udmøntning skal selvfølgelig betales. Den 1. oktober 2010 er der dog ikke aftalt generelle lønstigninger, som der kan modregnes i. For os har det været en afgørende forudsætning, at de ansatte ikke sættes ned i løn pr. 1. oktober Det har også været vigtigt for os at finde frem til en løsning, der sikrer parallelitet mellem det kommunale og regionale område, så vi ikke fra starten af OK-11 af den årsag står med helt forskellige forudsætninger på de to områder. Det vil ikke gavne mulighederne for at finde forhandlingsløsninger. Jeg er derfor meget tilfreds med, at KTO sammen med KL og Danske Regioner har fundet en forhandlingsløsning, som lever op til disse forudsætninger. Det følger af aftalerne med KL og RLTN, at der pr. 1. april 2010 afregnes med 0,32 % på begge områder. Afregningen svarer til de aftalte generelle lønstigninger på det regionale område. På RLTN s område betyder det, at der ikke vil være generelle lønstigninger til udmøntning pr. 1. april På KL s område betyder aftalen, at der af de aftalte generelle lønstigninger pr. 1. april 2010 resterer ca. 0,18 % til udmøntning pr. 1. april På denne måde betaler vi ca. 1/3 af den samlede regning på et tidligere tidspunkt. Resten af regningen udskydes til den 1. april Aftalerne med KL og RLTN er netop blevet offentliggjort sammen med en fælles pressemeddelelse. Det er klart, at med den forventede ramme til OK-11 har vi en fælles stor opgave med at forklare vores medlemmer, hvad aftalen indebærer. Vi skal have forklaret, at vi med aftalen har fået lov til at beholde pengene i lommen i 2010 mod, at vi i 2011 afregner det, vi skylder. Forhandlingsmodel for OK-11 Hver forhandling sin model. Sådan har praksis været ved de sidste overenskomstfornyelser. At vi har kunnet tilpasse forhandlingsmodellen understreger efter min vurdering fællesskabets rummelighed og styrke. KTO-fællesskabet er ikke et statisk fællesskab. På repræsentantskabsmødet sidste år pegede jeg på, at der er forskellige udfordringer på henholdsvis det kommunale og regionale arbejdsmarked, som vi har brug for at drøfte, hvordan vi

4 - 4 - løser. Jeg pegede blandt andet på behovet for at drøfte, hvilken selvstændighed forhandlingsdelegationerne på henholdsvis KL-området og det regionale område skal have, samt på behovet for at se nærmere på stillingtagen til resultater på de to områder. Diskussionen af, hvordan vi tilpasser forhandlingsmodellen til OK-11 tog vi hul på på KTO s forhandlingskonference i juni Efterfølgende har vi på en række møder i KTO s forhandlingsudvalg drøftet, hvordan vi synes udfordringerne skal tackles. Det er ingen hemmelighed, at der i forhandlingsudvalget er forskellige holdninger til, hvordan udfordringerne skal tackles. Baggrunden er blandt andet de meget forskellige erfaringer fra OK-08, som vi har i organisationerne. FOA har i går, som de også har orienteret om i en pressemeddelelse, meddelt KTO, at de udmelder deres regionalt ansatte medlemmer af KTO. Jeg har i går, som jeg også tidligere har orienteret bestyrelsen om, meddelt FOA, at en delvis udmeldelse af KTO med en organisations medlemmer på det regionale område, men med bevarelse af medlemskabet for de kommunalt ansatte medlemmer, ikke er mulig efter vedtægterne. Vi har i forhandlingsudvalget i dag ikke en færdig model med, som vi kan præsentere for jer. Men det er mit håb, at der er politisk vilje fra alle sider til, at vi inden for kort tid kan finde frem til én. I forhandlingsudvalget er vi enige om, at såfremt vi ikke kan finde frem til en model, ja så vil vi falde tilbage på KTO s vedtægter, og hermed til den forhandlingsmodel, som vi havde før OK- 05. Det er ikke en ønskelig situation for nogen. Vores opgave er derfor at finde frem til en forhandlingsmodel, som både giver os mulighed for at matche organiseringen på arbejdsgiverside, og som giver os mulighed for at bevare styrken i fællesskabet ved at kunne koordinere og lægge pres på arbejdsgiverne. Jeg er sikker på, at der også ved OK-11 vil være en tæt koordinering på arbejdsgiversiden. Min bekymring er derfor, at jo mere opsplittede vi er, des nemmere vil arbejdsgiverne kunne bruge deres koordinering til at spille os ud mod hinanden. Det er også vigtigt, at vi sikrer koordinering i forhold til de andre forhandlingsborde på det offentlige arbejdsmarked. Det har vi gode erfaringer med i forhold til CFU. Men jeg ser også gerne, at vi i højere grad får et tættere samarbejde med Sundhedskartellet. Drøftelsen af forhandlingsmodellen for OK-11 sker med udgangspunkt i den omvendte forhandlingsmodel.

5 - 5 - I KTO s bestyrelse er vi enige om, at vi skal have en forhandlingsaftale som minimum med en forpligtende konfliktkoordinering. Det er baggrunden for, at der til dagsordnens punkt 3 ligger en indstilling om, at repræsentantskabet vedtager at pålægge KTO s medlemsorganisationer at indgå i en forhandlingsaftale med en forpligtende konfliktkoordinering i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. I forhandlingsudvalgets overvejelser til forhandlingsmodellen for OK-11 indgår som noget nyt muligheden for at udarbejde selvstændige forhandlingsaftaler på henholdsvis det kommunale og regionale område. KTO s medlemsorganisationer vil naturligvis blive orienteret, så snart der i KTO s forhandlingsudvalg og bestyrelse er enighed om principper for en forhandlingsmodel for OK-11. Tilsvarende vil det på baggrund af principperne blive drøftet videre i forhandlingsudvalget, om det giver anledning til ændring af KTO s vedtægter. I givet fald skal ændringerne være på plads inden OK-11. OK-11 indhold I KTO skydes diskussionen af mulige temaer og emner til OK-11 i gang med forhandlingskonferencen den 18. januar. Diskussionerne er også i gang i organisationerne. Frem mod sommerferien vil KTO sammen med henholdsvis KL og RLTN indgå køreplansaftaler, herunder fastlægge den forhandlingsmæssige snitflade mellem, emner vi skal forhandle i fællesskab og emner, der skal forhandles af den enkelte organisation direkte med arbejdsgiverne. I de fremadrettede drøftelser om indhold i OK-11 vil vi naturligvis også skulle se på, om der er temaer fra overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked, som også er interessante for os. Forventninger til OK-11 Forud for OK-08 var medlemmernes forventninger skyhøje. I forhold til OK-11 står vi overfor nogle store udfordringer, som primært er et resultat af den økonomiske krise. Det vil derfor være at stikke vores medlemmer blår i øjnene, hvis vi går ud og siger, at vi kan opnå det samme flotte økonomiske resultat, som vi opnåede ved OK-08. Om nogle måneder er vi blevet lidt klogere. På dette tidspunkt kender vi resultatet af forhandlingerne på det private arbejdsmarked. Vi skal også være bevidste om, at vi op til OK-08 havde stor goodwill i forhold til forbedring af de offentligt ansattes lønvilkår. Situationen ved OK-11 vil nok være en anden som følge af en fortsat stigning i ledigheden på det private arbejdsmarked.

6 - 6 - Ved OK-11 vil vi som ansvarlig part naturligvis tage et samfundsøkonomisk ansvar. Men dette ansvar skal ikke af arbejdsgiverne, bankøkonomer eller andre eksperter med en ideologisk dagsorden misbruges til at presse lønningerne unødigt langt ned eller feje andre forbedringer af dagsorden. Sikring af reallønnen Ved OK-05 og OK-08 var det et fælles afgørende krav at sikre reallønnen via de generelle lønstigninger inkl. udmøntninger fra reguleringsordningen. Ved OK-11 vil reallønnen for alle KTO s medlemmer også være et væsentligt fokuspunkt. Men det er klart, at med en samfundsøkonomi, som er spændt hårdere for end ved OK-08, vil det blive en større udfordring denne gang at sikre reallønnen via de generelle lønstigninger. Det gælder navnlig, hvis der i organisationerne også er ønsker om en lang række andre generelle forbedringer. Hvordan kravet skal udformes vil desuden handle om vægtningen mellem organisationernes egne krav og de fælles krav, vi rejser i KTO. Aftaleperiodens længde I en længere årrække har Danmark haft en relativ stabil konjunktursituation, som har skabt mulighed for indgåelse af 3-årige overenskomstperioder. Så kom den økonomiske krise, som en tyv om natten. Økonomer er usikre på fremtiden og indbyrdes uenige om, hvornår konjunkturerne vender. I den situation skal vi ved OK-11 nøje overveje overenskomstperiodens længde. Den automatik, som har ligget i 3-årige forlig siden 1999, er i hvert fald sat ud af kraft denne gang, medmindre arbejdsgiverne kommer med et attraktivt tilbud. Det bliver også her interessant at se, hvad der aftales på det private område. Reguleringsordningen Jeg har noteret mig, at reguleringsordningen er sat til debat. Det gælder i forhold til, om beregningsgrundlaget skal opsplittes på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Ved OK- 08 har vi således aftalt i fællesskab at analysere dette. Men reguleringsordningen er også til debat i forhold til, om den skal videreføres og eventuelt forbedres eller, om ordningen helt skal afskaffes. I forhold til debatten om helt at afskaffe reguleringsordningen er det min holdning, at det er en dårlig idé. Der svarer til at sælge sine aktier på et tidspunkt, hvor kursen er dårlig. Reguleringsordningen sikrer som bekendt, at vi har en nogenlunde parallel gennemsnitlig lønudvikling med det private arbejdsmarked. Noget af kritikken mod reguleringsordningen hænger sammen med, at vi for første gang nogensinde på det kommunale og regionale arbejdsmarked forventer en negativ udmøntning fra reguleringsordningen.

7 - 7 - Men jeg vil godt advare mod, at vi alene evaluerer reguleringsordningen på baggrund af en enkelt overenskomstperiode. Jeg mener, at reguleringsordningen skal ses over en længere periode. Og gør man det, så har den samlet set været til gunst for de ansatte. Et synspunkt om reguleringsordningen er også, at den udgør en spændetrøje for forhandlingerne, og i et vist omfang tager brodden ud af forhandlingerne, når nu reguleringsordningen, uanset hvad, sikrer de ansatte nogenlunde samme gennemsnitlige lønudvikling som de privat ansatte. Reguleringsordningen er ikke en fast indbygget ordning i vores aftalesystem, men skal aftales fra gang til gang. Ved at indgå aftale om reguleringsordningen har vi ved overenskomstforhandlingerne stort set undgået lange og teknisk indviklede forhandlinger om, hvorvidt vi har noget til gode eller skylder noget. Er der ingen reguleringsordning, vil vi med stor sandsynlighed hver gang skulle forhandle et spørgsmål om eventuelt efterslæb. Hertil kommer, at kommunerne og regionerne er underlagt en stram økonomistyring via skattestoppet og de årlige økonomiaftaler. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at nogen regering uanset farve vil give slip på styringen af den offentlige økonomi i den nuværende situation. Lønkommissionen Lønniveauer og sammenligninger mellem faggrupper både indenfor den offentlige sektor og mellem den offentlige sektor og den private sektor er i fokus i lønkommissionen. Der er tale om et særdeles stort og kompliceret arbejde, hvor der også er fokus på ligeløn, ledelse og løndannelsen. Arbejdet i styringsgrupperne i lønkommissionen er ved at nå sin afslutning, og der vil i lønkommissionen blive lagt op til en række temadrøftelser gennem foråret med henblik på afgivelse af betænkning inden udgangen af maj måned Betænkningen afgives til overenskomstparterne med henblik på at kunne indgå i forberedelse af denne og kommende overenskomstforhandlinger. Målet er, at lønkommissionens betænkning blandt andet gennem præcisering af lønstatistiske begreber kan bidrage til at skabe et bedre grundlag for blandt andet drøftelserne af lønniveuaer og lønspredning. Ved OK-08 svirrede rigtigt mange tal gennem luften. Der vil nok være en række forskellige opfattelser og udlægninger af kommissionens analyser både mellem arbejdsgiversiden og organisationerne, men også internt mellem organisationerne. Det er i den forbindelse vigtigt, at overenskomstparterne i fred og ro får lejlighed til at drøfte og tage stilling til betænkningen. Og det er også vigtigt, at de emner der vedrører overenskomstforhandlingerne drøftes og søges løst ved forhandlingsbordet.

8 - 8 - Ligestilling I kommunerne og regionerne bryster vi os af, at vi har førertrøjen på, når det gælder ligestilling. Det har vi blandt andet sikret gennem gode vilkår under barsel, herunder pensionsdækning af ulønnede orlovsperioder og øremærkning af orlov med løn til mænd. Vi har også brystet os af ligestillingen, når vi blandt andet har kunnet fremhæve, at vores aftale om lønstatistik er bedre end lovens krav. Lønstatistikker opgjort på køn er et vigtigt redskab til at håndtere problemer med uligeløn på arbejdspladsen. Det er derfor bekymrende, når en undersøgelse fra FOA viser, at hver tredje kommune ikke udarbejder lønstatistik opdelt på køn. Jeg synes det er vigtigt, at vi fortsat sikrer, at vi i kommunerne og regionerne har førertrøjen på i forhold til ligestilling. Og vi kan konstatere, at ligestilling også på det private område forventes at blive et tema ved overenskomstfornyelsen. Løndannelsen Både KL og Danske Regioner har sagt, at de vil komme med forslag til ændring af løndannelsesmodellen. På KTO s forhandlingskonference i juni pegede både Michael Ziegler og Kristian Ebbensgaard på, at de hver især er i gang med at kigge såvel den centrale som decentrale løndannelse efter i sømmene. Michael Ziegler pegede konkret på, at den lokale løndannelse ikke fungerer optimalt, men også på, at den generelle løndannelsesmodel har sine begrænsninger. Det er ikke alene arbejdsgiverne, der har en opfattelse af, at den lokale løndannelse ikke fungerer optimalt. Det er der nok også mange i organisationsverdenen, der kan skrive under på, men nok med lidt andre begrundelser. Har arbejdsgiverne forventninger om større ændringer ved OK-11, er det vigtigt med en tidlig drøftelse med organisationerne. Det er ikke noget, der kan klares på en natlig forhandling. Ved flere repræsentantskabsmøder har KTO s formand peget på problemer med lokal løn. Problemerne har blandt andet været og er fortsat kommunernes og regionernes manglende vilje til at anvende penge til lokal løn, herunder manglende evne til at bringe tilbageløbsmidlerne i spil. Konsekvensen har blandt andet været, at organisationerne har indgået en aftale om udmøntningsgaranti, som er en sikkerhed for, at nye midler anvendes, og som mindsker muligheden for, at nogle kommuner via efterfølgende udmøntninger fra reguleringsordningen kan sende en regning videre til andre kommuner, der anvender lokal løn mere aktivt. Skal lokal løndannelse fungere i fremtiden, er der behov for, at der er tillid til systemet.

9 - 9 - Tilliden afhænger fx af en fælles forståelse af balancen mellem den centrale og lokale løndannelse. Hvornår synes arbejdsgiverne, at der er afsat nok midler til, at den lokale løndannelse er selvkørende? Sådan som det fungerer nu, er dette balancepunkt en evig kampplads. Det gavner heller ikke, når Finansministeriet er ude med angreb på aftaleretten. Meldingen til arbejdsgiverne er fortsat helt klar: Aftaleretten er fundamentet i aftalesystemet, såvel centralt som lokalt. Det ønsker vi ikke ændret. Plads til forskellige resultater Også ved OK-11 skal der være plads til forskellige resultater. Den omvendte forhandlingsmodel har ved de seneste overenskomstfornyelser vist sig egnet til at håndtere forskelligheden. Med den omvendte forhandlingsmodel har vi ændret vægtningen mellem det generelle og det organisationsrettede. Det har vi gjort ud fra et ønske om at kunne målrette en del af aftalestoffet til de konkrete problemer og udfordringer, der er indenfor forskellige personalegrupper. Den balance, som vi har fundet frem til ved OK-05 og OK-08 er efter min vurdering i hovedtræk fornuftig. Det er klart, at vi ikke skal aftale forskellige løsninger om generelle ansættelsesvilkår blot for forskellighedens skyld. Men er der helt konkrete behov for særlige løsninger, skal der også være plads til det. Her duer det ikke, at KL siger, at de vil reducere allerede eksisterende forskelligheder. Et politisk grundvilkår er naturligvis også, at vi hver især i organisationerne skal kunne bære et ja til resultatet hjem. For mig er det fortsat vigtigt, at KTO-fællesskabet sikrer, at der ikke efterlades nogen på perronen, når toget kører. Heller ikke ved OK-11 skal vi acceptere, at organisationer bliver dårligt behandlet af arbejdsgiverne. Den solidaritet og det sikkerhedsnet ligger i KTOsamarbejdet. Fokus på andre emner end løn Når vi på et tidspunkt i foråret 2011 skal skrive under på et KTO-forlig, er det ikke sikkert, at lønstigninger alene kan bære et resultat hjem. Vi skal derfor i de fremadrettede drøftelser også have fokus på andre emner end løn. Derudover har vi en særlig problemstilling i forhold til de ophørende trepartsmidler. Ved OK-08 opnåede vi blandt andet ved hjælp af trepartsmidler et gennembrud på seniorområdet i form af konkrete rettigheder.

10 På KL-området betalte vi for en del af forbedringerne med varige overenskomstmidler. Vi er med KL enige om, at vi ved OK-11 skal drøfte mulighederne for at videreføre ordningen. Desuden er de supplerende seniordage aftalt ved organisationsforhandlingerne varige. På det regionale område betalte vi for forbedringerne med de midlertidige trepartsmidler. Der udestår derfor en særlig udfordring ved OK-11 i forhold til håndteringen af de forbedrede seniorvilkår på både det kommunale og regionale område. Ligeledes blev der afsat trepartsmidler til ekstraordinær kompetenceudvikling af de ansatte. Behovet for efteruddannelse er ikke mindre fremover. Hvorvidt parterne på det private arbejdsmarked vil udbygge kompetenceudviklingsfondene har vi til gode at se. Sammen med arbejdsgiverne skal vi samarbejde om at udvikle og synliggøre de attraktive arbejdspladser i kommunerne og regionerne. Derfor aftalte vi også ved OK-08 sammen med KL tre personalepolitiske indsatsområder, som skulle have ekstra fokus i overenskomstperioden. Det drejer sig om trivsel og sundhed, medindflydelse på eget arbejde samt rekruttering. På de enkelte overenskomstområder er der også aftalt en række personalepolitiske projekter. Jeg må imidlertid konstatere, at vi på nuværende tidspunkt i overenskomstperioden desværre ikke er nået tilstrækkeligt langt med disse aktiviteter. Det ærgrer mig, at samarbejdet om indsatsområderne har fået en træg start, og at nogle organisationsprojekter slet ikke er kommet i gang. For begge parter er det vigtigt at skabe gode betingelser for udvikling af de personalepolitiske indsatser i kommunerne. Den fælles indsats er også med til at berede vejen for udvikling af vores aftaler. Det er derfor ærgerligt, at KL ikke har været tilstrækkeligt fremme i skoen på dette område. De arbejdspladser, som har den bedst fungerende personalepolitik, og det er vel og mærke en personalepolitik, som udøves i praksis, vil uden tvivl også opleves, som de mest attraktive arbejdspladser. Helt konkret vil det give sig udslag i mindre sygefravær, højere produktivitet og bedre opgaveløsning. Det gælder uanset om det drejer sig om pasning af børn, undervisning på skolerne, behandling af syge eller ældrepleje. Disse arbejdspladser vil tilmed også være i front, når der skal rekrutteres personale. Og selvom rekrutteringssituationen lige her og nu ser anderledes ud i den offentlige sektor på grund af

11 krisen, vil der alligevel være mangel på arbejdskraft i både kommuner og regioner i mange år frem. Den demografiske udfordring forsvinder ikke. På dette område har de faglige organisationer og arbejdsgiverne efter min opfattelse en række sammenfaldende interesser og en fælles opgave i forhold til at sikre, at der også i fremtiden er medarbejdere til på bedst mulig måde at varetage de kommunale og regionale opgaver. Afslutning I disse dage er hele verdens opmærksom rettet mod klimatopmødet i Bella Centret. Fokus er således på, om der på topmødet kan opnås enighed om en global klimaaftale for perioden efter Den globale opvarmning er den store udfordring. Den globale opvarmning har vi helt bogstaveligt kunne mærke i KTO. Det er der i for sig intet nyt i. Temperaturen er ofte høj i KTO, og det skyldes ikke mindst, at der er mange interesser og synspunkter, som skal forenes i fællesskabet. Fællesskabet har hidtil kunne finde løsninger, også når bølgerne under en storm er på sit højeste. Det er en af styrkerne i fællesskabet. Og det er vel det som også flere gange har overrasket forskere og andre kloge folk, når de har dømt KTO ude på forhånd. En af nødderne har vi netop knækket, nemlig håndteringen af den forventede negative udmøntning fra reguleringsordningen den 1. oktober Også de andre nødder forventer jeg at vi kan knække, også selvom skallen måske er lidt hård. Jeg vil som sædvanlig gerne have lov til at takke for samarbejdet i forhandlingsudvalget og bestyrelsen. Det er et samarbejde, hvor temperatursvingningerne kan være vældige store, men mest af alt et samarbejde, som bygger på den grundlæggende præmis, at vi sammen kan finde pragmatiske løsninger, også når det er sværest. I den kommende tid skal vi se fremad og sammen drøfte, hvordan vi gennem OK-11 kan sikre de ansatte i kommunerne og regionerne de bedst mulige resultater. Også tak til forhandlingsudvalgets sekretariatsudvalg og KTO s sekretariat for jeres indsats i løbet af året. Med disse ord overlader jeg såvel den skriftlige som den mundtlige beretning til repræsentantskabets forhåbentlige velvillige behandling. Dennis Kristensen sagde, at han fandt det rimeligt at FOA overfor repræsentantskabet forklarer, hvorfor FOA har udmeldt sine medlemmer af KTO på det regionale område. Han henviste til FOA s evaluering af OK-08, herunder FOA s tidligere tilkendegivelser på bl.a. KTO s forhandlingskonference den 4. juni Han anerkender, at der mellem organisationerne er forskellige analyser og vurderinger af forhandlingssituationen. Han pegede på, at FOA har to generelle bemærkninger, samt bemærkninger vedrørende håndtering af det regionale

12 område. For det første pegede han på, at det er en konsekvens af den omvendte model, at mere af forhandlingsstoffet håndteres af organisationerne og mindre af KTO. Desuden er det forudsat i modellen, at mindretal henholdsvis flertal ikke skal kunne blokere for hinanden. Han fandt det derfor problematisk, at FOA oplevede ved OK-08, at organisationer rykkede over på arbejdsgiversiden ved FOA-konfliktens start med opfordringer til politikerne om gennem et lovindgreb i konflikten at sikre, at det ikke skal kunne betale sig at strejke. Han ønskede sikkerhed for, at dette ikke gentages. For det andet henviste han til processen i forbindelse med specificering af krav ved OK-08, herunder konkret processen med formulering af TR-kravet, hvor der efterfølgende i forhandlingerne blev nedlagt et veto. Han fandt dette utilfredsstillende, og pegede på behov for en ny mekanisme til at forhindre en fremtidig gentagelse. I forhold til det regionale område fandt han det kritisabelt, at KTO i OK-08 forhandlingerne lagde hovedvægten på det kommunale område, og at det regionale område blev håndteret med venstrehånd. Ved OK-08 strejkede FOA både på det kommunale og regionale område, dog uden at FOA kunne opnå et resultat på det regionale område, som modsvarede det kommunale. Han vurderede, at der er usikkerhed om regionernes fremtid. Hans bud på fremtidig organisering er, at de nuværende regionale opgaver vil blive knyttet tættere på det statslige område, og dermed med en større adskillelse i forhold til det kommunale område. Han fandt, at det er de regionale ansatte, der forhandlingsmæssigt selv skal lægge linjen på det regionale område. For FOA er det derfor vigtigt, at der er selvstændige forhandlingsforløb på henholdsvis det kommunale og regionale område. Det indebærer blandt andet selvstændige forhandlingsaftaler, selvstændige forhandlingsdelegationer, og forhandlingsudvalget med en koordinerende funktion, idet afgørelser tages af medlemmerne på de respektive forhandlingsområder. Det er således vigtigt, at medlemmerne på de respektive forhandlingsområder forhandler direkte med deres modpart. Hans konkluderede, at dette ikke kan rummes indenfor de nuværende principper i forhandlingsmodellen. FOA s hovedbestyrelse har derfor besluttet at udmelde FOA s regionale medlemmer af KTO, men fortsætte medlemskabet for de kommunalt ansatte. Han sagde desuden, at FOA har meget berøring med Sundhedskartellet, og at FOA derfor er interesseret i et tættere samarbejde med Sundhedskartellet. Han sagde afslutningsvis, at FOA ønsker en politisk løsning og at KTO s vedtægter eventuelt efterfølgende må tilpasses i overensstemmelse hermed. Anders Bondo Christensen sagde, at KTO gerne vil hinanden i kommuner, men at han også gerne så, at der er samling på det regionale område.

13 Han fandt også, at det er afgørende vigtigt særligt med de nuværende økonomiske rammebetingelser at lønmodtagersiden står sammen overfor arbejdsgiverne ved OK-11 forhandlingerne. Han fandt videre, at det ikke kun var KTO, der forventede, at det regionale område ville koordinere tæt med KL. KTO mødte også en regional arbejdsgiver, der signalerede denne måde. Han deler ikke vurderingen af, at det er en fordel at knytte det regionale område tættere til det statslige. Det baserer han på de erfaringer, han har både fra CFU s forhandlinger og fra KTO s forhandlinger. Han fandt, at der i de principper for en forhandlingsmodel, som forhandlingsudvalget har ført drøftelser om, allerede er en høj grad af selvstændiggørelse af det regionale område, fx i relation til forhandlingsdelegationernes kompetence. Hans vurdering er, at der vil være et stort personsammenfald mellem henholdsvis den kommunale og den regionale forhandlingsdelegation. Koordinering imellem de to områder er helt afgørende. Han pegede på, at det ikke er medlemmerne, der forhandler direkte med arbejdsgiverne. Det er organisationerne, der møder arbejdsgiverne. Organisationerne skal derfor repræsentere både de kommunalt ansatte medlemmer og de regionalt ansatte medlemmer. Med hensyn til forhandlingsudvalgsmedlemmerne udtalelser i kølvandet på KTO-forliget påpegede han, at der altid ville være en balance i forhold til, hvornår man udtaler sig som forhandlingsudvalgsmedlem og som organisationsformand. Det er ikke en ny problemstilling. Han pegede på, at han selv som formand for KTO havde været særlig opmærksom på den balance. Med hensyn til TR-kravet og forhandlingen om delforlig konstaterede han, at der er forskellige opfattelser af forløbet. Han drøfter gerne dette ved en anden lejlighed. Hans målsætning er fortsat, at der bliver fundet en løsning på en forhandlingsmodel for OK-11. Han ser ikke et alternativ til KTO. Da ingen ønskede beretningen under afstemning, konstaterede dirigenten, at beretningen var godkendt. 3. Indkomne forslag Dirigenten gav ordet til formanden. Som det fremgik af den mundtlige beretning er vi i gang med forberedelsen til OK-11. Men som jeg også nævnte, er forhandlingsmodellen for OK-11 ikke på plads endnu. Der er behov for mere tid til at færdiggøre drøftelserne herom.

14 I bestyrelsen er vi dog enige om at indstille, at repræsentantskabet i henhold til vedtægternes 17, stk. 2, afsnit 2 vedtager, at pålægge KTO s medlemsorganisationer at indgå i en forhandlingsaftale med en forpligtende konfliktkoordinering i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Ved sin vedtagelse heraf bemyndiger repræsentantskabet forhandlingsudvalget til at fastlægge det nærmere indhold af forhandlingsaftalen. Forhandlingsudvalgets forslag til forhandlingsaftale forelægges bestyrelsen til godkendelse med henblik på efterfølgende udsendelse til organisationerne. Det indgår pt. i forhandlingsudvalgets overvejelser til forhandlingsmodel for OK-11, at der udarbejdes selvstændige forhandlingsaftaler på henholdsvis det kommunale og regionale område. Jeg skal på vegne af bestyrelsen indstille, at repræsentantskabet vedtager at pålægge KTO s medlemsorganisationer at indgå i en forhandlingsaftale med en forpligtende konfliktkoordinering i forbindelse med OK Regnskab for perioden 1. april marts 2009 Regnskabet for perioden 1. april marts 2009 var fremsendt til repræsentantskabet ved skrivelse af 30. november 2009 med KTO s revisorers og bestyrelsens indstilling om godkendelse. Da ingen ønskede ordet til dette punkt, og da ingen ønskede regnskabet sat under afstemning, konstaterede dirigenten, at regnskabet var godkendt. 5. Budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april marts 2011 Bestyrelsens forslag til budget for KTO for perioden 1. april marts 2011 var fremsendt til repræsentantskabet ved skrivelse af 10. december Formanden henviste til, at der i materialet, der var udsendt til repræsentantskabet til behandling af KTO s budget for det kommende år, er en fyldig redegørelse for økonomien i KTO, hvor der fortsat er en stram budgetstyring. Han henviste videre til, at forhandlingsudvalget har besluttet, at der i god tid forud for behandlingen af budget for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2012 skal være en drøftelse af mulige konsekvenser med henblik på at undgå, at der fortsat budgetteres med et driftsunderskud. Han foreslog repræsentantskabet at følge bestyrelsens indstilling om at godkende det fremlagte forslag til foreløbigt budget, herunder at kontingentet fremskrives til 17,51 kr. årligt pr. medlem. Det indebærer en stigning på 19 øre svarende til prisstigninger.

15 Han pegede på, at der fra FOA s side foreligger et forbehold for budgettet i forhold til deres udmeldelse for så vidt angår de regionalt ansatte medlemmer. Han henviste i den forbindelse til den mundtlige beretning, hvor han redegjorde for status for forhandlingsudvalgets drøftelser om en forhandlingsmodel for OK-11 samt svaret til FOA på udmeldelsen af deres regionalt ansatte medlemmer. Dennis Kristensen sagde, at FOA s forbehold for budgettet skyldes, at der som konsekvens af FOA s udmeldelse af de regionale medlemmer med kontingentmæssig virkning pr. 1. april 2010, ikke vil være de indtægter, som der er budgetteret med. Da ingen ønskede budgettet sat under afstemning, konstaterede dirigenten, at budgettet, herunder kontingentfremskrivningen til 17,51 kr. årligt pr. medlem, var godkendt. 6. Mødets afslutning Anders Bondo Christensen takkede Mariann Skovgaard for ledelsen af repræsentantskabsmødet. Anders Bondo Christensen ønskede slutteligt god jul.

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014 Stiftende repræsentantskabsmøde onsdag den 8. oktober 2014 - 2 - Referat af stiftende repræsentantskabsmøde den 8. oktober 2014 1. Velkomst v. formand for KTO Anders Bondo Christensen og formand for Sundhedskartellet

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning.

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. KTO 9. november 2010 Sekretariatet ABC 1965.59 Formandens mundtlige beretning Det talte ord gælder Indledning En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. OK-11 er usædvanlig

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL s område for så vidt angår kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager.

Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL s område for så vidt angår kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1215.1 JH/jb

Læs mere

Reguleringsordningen i det offentlige

Reguleringsordningen i det offentlige Reguleringsordningen i det offentlige aftalesystem Fakta Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Nana Wesley Hansen Formålet med reguleringsordningen er at sikre en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling i den

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Forhandlingskonference, 4. juni På vej mod OK-11. Fakta og spørgsmål

Forhandlingskonference, 4. juni På vej mod OK-11. Fakta og spørgsmål På vej mod OK-11 Fakta og spørgsmål På de efterfølgende sider er præciseret 3 temaer, som vil danne udgangspunkt for drøftelserne på forhandlingskonferencen den 4. juni 2009. Til brug for drøftelsen af

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Hermed fremsendes generelle krav til OK18 på det kommunale og regionale område fra Sundhedskartellet.

Hermed fremsendes generelle krav til OK18 på det kommunale og regionale område fra Sundhedskartellet. Forhandlingsfællesskabet Løngangsstræde 25, 1. 1468 København K. Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk Den 03-11-2017 J.nr.: 17/12453 Til

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Formandens fremlæggelse af. forligene 2015

Formandens fremlæggelse af. forligene 2015 FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. marts 2015 ABC Sagsnr.: 4001.32 Formandens fremlæggelse af forligene 2015 Det har været et meget langt og usædvanligt forløb. Langt fordi navnlig KL havde en

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 28. juni 2011 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 Danmarks Statistik 1 opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 2 for både den statslige, den

Læs mere

Lokal løn i det offentlige

Lokal løn i det offentlige Lokal løn i det offentlige FAKTA Nana Wesley Hansen Det Ny lønsystem Igennem 1980 erne var der et stigende pres for at decentralisere dele af løndannelsen i det offentlige. Særligt arbejdsgiverne pressede

Læs mere

REFERAT AF KTO'S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 4. MARTS Formanden bød velkommen til KTO's ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

REFERAT AF KTO'S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 4. MARTS Formanden bød velkommen til KTO's ekstraordinære repræsentantskabsmøde. 2341.15 REFERAT AF KTO'S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 4. MARTS 2011 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO's ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog valg af Mariann

Læs mere

Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal

Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal 2 Indholdsfortegnelse Opgaveflytning fra det statslige område til det kommunale område og omvendt... 5 I hvilken udstrækning flyttes der opgaver fra det offentlige

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003.

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Som bekendt blev mæglingsforslaget i 2002 kun vedtaget med nogle få tusinde ja-stemmers overvægt. Jeg har forstået,

Læs mere

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger Minihåndbog om overenskomstforhandlinger 1. Indledning Formålet med denne minihåndbog er at give kredsene et materiale om overenskomstforhandlingssystemet. Minihåndbogen er tænkt til at give baggrund for,

Læs mere

Referat af KTO s ekstraordinære repræsentantskabsmøde torsdag den 4. april 2013

Referat af KTO s ekstraordinære repræsentantskabsmøde torsdag den 4. april 2013 Referat af KTO s ekstraordinære repræsentantskabsmøde torsdag den 4. april 2013 - 2-3213.59 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen til endnu et repræsentantskabsmøde som led i OK-13 På mødet den 4.

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område KTO Sekretariatet 16. februar 2013 3211.2 Hovedelementerne i KTO-forliget 2013 på KL s område Den 16. februar 2013 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 2-årigt forlig. Desuden er der opnået enighed

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009 Danmarks Statistik (DS) opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 1 for både den statslige, den kommunale/regionale

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor)

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Vedtægt og bemærkninger til vedtægt er udarbejdet af akademikerorganisationerne den 18. august 2009 VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Virksomhedsnavn 1. Navn. Klubbens navn er virksomhedsnavn.(herefter

Læs mere

En pressemeddelelse hvor KTO s formand kommenterer delforliget. En plancheserie der kort beskriver hovedelementerne i delforliget.

En pressemeddelelse hvor KTO s formand kommenterer delforliget. En plancheserie der kort beskriver hovedelementerne i delforliget. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1217.4 JH/jb

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 Danmarks Statistik (DS) opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 1 for både den statslige, den kommunale/regionale

Læs mere

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Til KTO's medlemsorganisationer J.nr.: 7.01.03-02 JH/jb Direkte tlf.nr.: 3347 0621 17. november 2011 Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Ved den første forhandling

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) 1 Formål m.v. Stk. 1 LC og CO10 samarbejder i Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) med det formål i fællesskab

Læs mere

Hvor mange er omfattet af resultatet?

Hvor mange er omfattet af resultatet? 1 2 3 Hvor mange er omfattet af resultatet? IDAforhandler for 2.320 årsværk i kommunerne. Ét årsværk svarer til en fuldtidsansat med 37 timer om ugen. IDA og DdLhar indgået en forhandlingsaftale vedrørende

Læs mere

Vedr.: OK-08 køreplansaftale med KL samt frist for indsendelse af KTO-krav

Vedr.: OK-08 køreplansaftale med KL samt frist for indsendelse af KTO-krav Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 236.49 HKB Direkte tlf.nr.: 3347 0621 3. maj 2007 Vedr.: OK-08 køreplansaftale med KL samt frist for indsendelse af KTO-krav I dette brev omtales tre forhold i

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor

Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor 1. Navn. Klubbens navn er:... (herefter kaldet Klubben) 2. Formål. Klubbens formål er, at fremme medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser,

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer CFU og Finansministeriet har indgået en overenskomst, som giver de statsansatte markante lønstigninger og sikrer dem solid reallønsfremgang.

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr KTO Løngangsstræde 25, 1. 1468 København K Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr 08.08.00 P26 Vedlagt fremsendes krav

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Vi har haft en god proces, og jeg vil gerne takke jer alle for jeres bidrag hele vejen igennem.

Vi har haft en god proces, og jeg vil gerne takke jer alle for jeres bidrag hele vejen igennem. 01-11-2012 12/132/21 OAO-Stats repræsentantskabsmøde 2. november 2012 Vedtagelse af krav til OK13 Formand Flemming Vinthers tale (det talte ord gælder) Så er vi ved at nå til vejs ende i denne fase af

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Urafstemning 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1 Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig.

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1212.3 JH/jb

Læs mere

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Den 19. juni 2012 Ref. DLOE, CPD Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2012 Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,7 pct. i 1. kvartal 2012, og dermed

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder KTO Sekretariatet ABC Sagsnr.: 938.51 2. oktober 2007 Formandens mundtlige beretning Det talte ord gælder Repræsentantskabsmøderne i 2005 og 2006 var præget af reformer i den offentlige sektor. Reformernes

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Center for Arbejdsmarkedsforskning, (CARMA) Aalborg Universitet IDA Offentlig delegeretforsamling København den 7. Maj 2015 Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Oplæg v/professor emeritus Flemming Ibsen

Læs mere

REFERAT AF KTO S 22. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. OKTOBER 2007

REFERAT AF KTO S 22. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. OKTOBER 2007 - 1-938.46 REFERAT AF KTO S 22. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. OKTOBER 2007 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt Marts 2009 Pris- og lønudvikling 2008-2010 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2008, og indeholdt en endelig opgørelse for 2007

Læs mere

LIGELØN og LIGESTILLING HVAD GØR VI? DSR, Kreds Midtjylland Torsdag d. 19. maj 2011

LIGELØN og LIGESTILLING HVAD GØR VI? DSR, Kreds Midtjylland Torsdag d. 19. maj 2011 LIGELØN og LIGESTILLING HVAD GØR VI? DSR, Kreds Midtjylland Torsdag d. 19. maj 2011 Nedsat af regeringen i kølvandet på overenskomstforløbet og strejkerne foråret 2008 Kommissorium: Ligeløn en delproblemstilling

Læs mere

REFERAT AF KTO S 25. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 9. NOVEMBER 2010

REFERAT AF KTO S 25. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 9. NOVEMBER 2010 1965.58 REFERAT AF KTO S 25. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 9. NOVEMBER 2010 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

L Ø N - OG P E R S O N A L E U D V A L G E T

L Ø N - OG P E R S O N A L E U D V A L G E T D AG SORDEN 2012 L Ø N - OG P E R S O N A L E U D V A L G E T Dato : 05-01-2012 Tidspunkt: 10:30 Sted: S-02 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2011

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2011 Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2011 FAKTA Jesper Due, Jørgen Steen Madsen & Nana Wesley Hansen Optakten til overenskomstforhandlingerne startede i foråret 2010, hvor kravene til de nye

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA OK18 Fagbevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Mandag den 11. december 2017 Der skal oprettes en pulje til at løfte

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Til: Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K J.nr.:9.02.01-01 17. februar 2004 UDKAST Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Med henvisning

Læs mere

Oplæg på KTO konferencen den 28. april 2003

Oplæg på KTO konferencen den 28. april 2003 Kirsten Nissen, Socialpædagogernes Landsforbund Oplæg på KTO konferencen den 28. april 2003 Som udgangspunkt for mit oplæg har jeg valgt arbejdspladsen. Hvordan sikres arbejdspladserne størst mulig indflydelse

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Til KTO's medlemsorganisationer J.nr.: 7.01.03-02 og 10 JH/jb Direkte tlf.nr.: 3347 0621 21. januar 2005 Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Ved den tredje forhandling

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013 Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013 FAKTA Jesper Due, Jørgen Steen Madsen, Nana Wesley Hansen & Mikkel Mailand Optakten til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område starter

Læs mere

REFERAT AF KTO S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 22. MARTS 2002

REFERAT AF KTO S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 22. MARTS 2002 REFERAT AF KTO S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 22. MARTS 2002 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne

Læs mere

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik I Fællesaftalen om Ny Løn er det aftalt, at - der pr. 1. oktober foretages en midtvejsstatus for, hvordan det er gået den enkelte personalegruppes lønudvikling

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Forslag til frikøbtes løn- og ansættelsesvilkår

Forslag til frikøbtes løn- og ansættelsesvilkår Dagsordenspunkt: 7.1 Udsendt: 9.11.2016 Forslag til frikøbtes løn- og ansættelsesvilkår Kongresdokument 1 Motivering I henhold til vedtægternes 14, stk. 2b er hovedbestyrelsen forpligtet til at fremsætte

Læs mere

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d N O T A T Pris- og lønudviklingen 2006-2008, juni 2007 - udsendt d. 25-06-2007 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske Regioner i april 2007, og indeholdt skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2012 *** 21. juni 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Udmøntningen fra reguleringsordningen

Læs mere

Bilag 6. ÆNDRINGSFORSLAG: To sektioner for ordinære medlemmer

Bilag 6. ÆNDRINGSFORSLAG: To sektioner for ordinære medlemmer DANSKE FYSIOTERAPETER EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2017 Bilag 6 ÆNDRINGSFORSLAG: To sektioner for ordinære medlemmer Fremsat af: Hovedbestyrelsen AD DAGSORDENENS PUNKT 4a FORSLAG TIL ÆNDRINGER

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Pris- og lønudvikling 2007-2009 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2007, og indeholdt en endelig opgørelse for 2006

Læs mere

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 %

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 % NYT OM LØN Nr. 1 / 2011 *** 24. juni 2011 *** Danske Regioner udsender fremover et elektronisk nyhedsbrev Nyt om løn, som vil samle aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne 2013 - det kommunale område DET SAMLEDE RESULTAT 2-årig aftale Generelle lønstigninger på 1,91 procent (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

REFERAT AF KTO'S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 25. FEBRUAR 2005

REFERAT AF KTO'S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 25. FEBRUAR 2005 REFERAT AF KTO'S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 25. FEBRUAR 2005 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO's ekstraordinære repræsentantskabsmøde om stillingtagen til forliget mellem

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Maskinmestrenes Forening Nr. 1 april 2010 Indhold 1. Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 1. 4. kvartal 2008-2009 2. KONZENS - Fokus på de tre

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Det er din og min hverdag, der er til forhandling.

Det er din og min hverdag, der er til forhandling. Bestyrelsens overvejelser om OK18 Det er din og min hverdag, der er til forhandling. Offentlige Chefers repræsentantskab Tænk længere 2 // Bestyrelsens forslag til krav Offentlige Chefer i Djøf Repæsentantskabsmøde

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Bilag 1 Forslag til Vedtægtsændringer for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Bilag 1 Forslag til Vedtægtsændringer for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse Paragraf Ændring Nye vedtægter: 1 Anden linje: København erstattes med Gentofte. Selskabets navn er Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (Danish Management Society). Dets hjemsted er Gentofte Kommune.

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav www.gl.org Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav Repræsentantskabet skal på repræsentantskabsmødet 26. april 2017 vedtage GL s krav til OK18. Hovedbestyrelsen indstiller, at nedenstående 15 krav

Læs mere

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØNKOMMISSIONENS OPGAVE Kortlægge, analysere og drøfte: Om løn, ansættelsesog ledelsesstrukturer i den offentlige

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere