ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst"

Transkript

1 ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance A/S, Finanstilsyns nr Betingelser // ulykkesforsikring // version // side 1-8

2 indholdsfortegnelse 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Ekstrem sport Motorløb, ATV Udvidet dobbelterstatning Risikoforandring Ved skade mengradstabel Generelle undtagelser Krigs-, jordskælvs- og atomskader Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr Indeksregulering af pris og summer Anden regulering af pris og summer Forsikringens varighed og opsigelse Ved uoverensstemmelse Lovgivning Dækningsskema Dækninger 3.1. Erstatning ved invaliditet Erstatning ved tandskade Heltidsulykkesforsikring Fritidsulykkesforsikring Selvstændig børneulykkesforsikring for ét barn Tilvalgsdækninger og Udvidelser 4.1. Erstatning ved død Børneulykkesforsikring Brudskader (kun voksne) Indlæggelsesdækning Motorcykelrisiko Flyverisiko Farlig sport... 9 Betingelser // ulykkesforsikring // version // side 1-9

3 vigtig information Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du skriftligt har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f.eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningen senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette ProSam Forsikring Agentur A/S om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt, skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst // Såfremt du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse eventuelt policenummer samt gerne returnere eventuel police og opkrævning. Til forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med forsikringen. Er du i tvivl om, hvordan forsikringsbetingelserne skal forstås, er du altid velkommen til at kontakte ProSam Forsikring Agentur A/S Vi håber, du bliver tilfreds med din forsikring. Venlig hilsen ProSam Forsikring Agentur A/S Betingelser // ulykkesforsikring // version // side 2-9

4 1. Fælles bestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen? De personer, der er nævnt i policen, er dækket. Forsikrede er de personer, der er oprettet forsikring på, og sikrede er de personer, der har ret til erstatning Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker: Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne og alle medlemslande i EU I resten af verden dækker vi under rejser og ved midlertidigt ophold i op til et år ProSam kan kræve, at lægeundersøgelser til vurdering af, om en anmeldt skade er omfattet af forsikringen og størrelsen af en eventuel erstatning, foregår i Danmark. Forsikringen dækker ikke eventuelle udgifter til ophold eller transport i forbindelse med lægeundersøgelser Hvis tandlæge-, læge-, fysioterapeut- eller kiropraktorbehandling kræves, kan ProSam forlange, at behandlingen skal finde sted i Danmark. Forsikringen dækker ikke eventuelle udgifter til ophold eller transport i forbindelse med behandling. 1.3 Risikoforandring ProSam skal hurtigst muligt skriftligt have besked, når der sker ændring i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse. 1. Ved heltidsforsikring, når der sker ændring af erhverv, herunder bierhverv 2. Ved fritidsforsikring, ved overgang til hel eller delvis selvstændig erhvervsvirksomhed. 3. Arbejdsløshed, hvis den strækker sig over seks måneder. Overgang til efterløn, offentlig førtidspension eller anden pension. Hvis ProSam ikke får besked om disse forhold, kan det medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist. Det kan desuden betyde, at prisen for forsikringen ændrer sig. 1.4 Ved skade Alle skader skal hurtigst muligt anmeldes skriftligt til ProSam. Ved død senest 48 timer efter dødsfaldet. Ved dødsfald kan ProSam kræve obduktion. Det er en forudsætning for erstatning, at forsikrede er under nødvendig behandling af læge og følger lægens forskrifter, indtil forsikrede er erklæret rask. ProSam skal have besked, så snart lægebehandlingen eller genoptræningen er afsluttet, og ulykkestilfældets ménprocent kan vurderes Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke: Udgifter til medicin eller hjælpemidler Udgifter til transport, se dog punkt Udgifter til behandling på privathospital, hospice eller lignende Krigs-, jordskælvs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skade som følge af: Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog i optil en måned, hvis disse forhold sker i det land, hvor forsikrede opholder sig på rejse uden for Danmark. Det er en forudsætning for erstatning, at: Skaden sker senest en måned efter, at konflikten er brudt ud Forsikrede rejser til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer, og at Forsikrede selv deltager i handlingerne Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland) Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter 1.7 Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr ProSam opkræver betalingen via Betalings-service med tillæg for opkrævningsgebyr. Betales forsikringen ikke senest på den betalingsdag, der står på opkrævningen, sender ProSam et rykkerbrev, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på den nye betalingsdag, der er anført. Rykkerbrevet vil være pålagt et gebyr, og der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag, til betalingen sker I henhold til stempellovens regler opkræver ProSam stempelafgift på statens vegne sammen med betalingen Til prisen kommer desuden de afgifter, ProSam skal opkræve ifølge lovgivningen ProSam er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og andre ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet. Du kan altid se de gældende gebyrer på eller få dem oplyst ved at henvende dig til ProSam 1.8 Indeksregulering af pris og summer ProSam regulerer forsikringssummer og priser på baggrund af indekstal offentliggjort af Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. Indeksreguleringen finder sted efter følgende retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne Vi regulerer prisen og forsikringssummer fra førstkommende forfaldsdag i det efterfølgende kalenderår. Vi beregner erstatning for ulykkestilfælde efter de for- Betingelser // ulykkesforsikring // version // side 3-9

5 sikringssummer, der gælder på skadedagen (gældende indeks). Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden fra det anførte indeks, kan ProSam fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden institution. 1.9 Anden regulering af pris og summer Dækningen udvidet dobbelterstatning bortfalder ved førstkommende hovedforfald efter forsikrede er fyldt 65 år Dødsfaldsdækningen bortfalder ved førstkommende hovedforfald efter forsikrede er fyldt 75 år Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er oprettet for 1-årige perioder, og den fortsætter, indtil en af parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varsel til den hovedforfaldsdag, som fremgår af policen ProSam kan ændre forsikringens betingelser og/ eller pris med 1 måneds varsel til en forfaldsdag. Kan forsikringstageren ikke godkende ændringerne, har denne ret til at opsige forsikringen fra forfaldsdagen Børneulykkesforsikringen ophører på første forfaldsdag, efter det forsikrede barn er fyldt 18 år. ProSam Forsikring - Ankenævnet for Forsikring: Anker Heegaards Gade København V Telefon: (mellem kl og 13.00) Yderligere oplysninger kan fås hos: Forbrugerrådet: Fiolstræde 17, 1017 København K Telefon: Forsikringsoplysningen Philip Heymans Allé Hellerup Telefon: (mellem kl og 15.00) Arbejdsskadestyrelsen. Er sikrede ikke enig i ProSams fastsættelse af mén-procenten, kan sikrede indbringe spørgsmålet om fastsættelse af ménprocenten for Arbejdsskadestyrelsen. Hvis sikrede ønsker Arbejdsskadestyrelsens vurdering, skal sikrede betale det gebyr, som Arbejdsskadestyrelsen har fastsat. Hvis Arbejdsskadestyrelsen fastsætter en højere ménprocent end den ProSam har fastsat, betaler ProSam gebyret Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed Efter en skade er anmeldt, kan begge parter indtil 14 dage efter at skadesagen er afsluttet, erstatningen er betalt eller skaden er afvist - skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel Til trods for forsikringsbetingelsernes punkt om forsikringens varighed og opsigelse, er forsikringen oprettet med mulighed for, at forsikringstageren skriftligt kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. Gør forsikringstageren brug af denne særlige opsigelsesadgang, skal forsikringstageren betale et gebyr. Hvis opsigelsen sker til forsikringens udløb inden første hovedforfald, efter forsikringen er trådt i kraft, betaler forsikringstageren yderligere et gebyr. Du kan altid se de gældende gebyrer på dk eller få dem oplyst ved at henvende dig til ProSam Forsikring Ved uoverensstemmelse Ankenævn og yderligere oplysninger. Opstår der uoverensstemmelse mellem sikrede og ProSam, skal sikrede igen rette henvendelse til ProSam. Det gælder bl.a., hvis sikrede ikke er enig i fastsættelsen af ménprocenten, herunder hvis sikrede ikke er enig i de oplysninger, som ProSam har lagt til grund for afgørelsen, eller hvis sikrede mener, at grundlaget for afgørelsen i øvrigt er utilstrækkelig. Hvis sikrede fortsat ikke kan acceptere ProSams afgørelse, efter igen at have henvendt sig til ProSam, kan sikrede klage til Ankenævnet for Forsikring. Klageskema og ankenævnets vedtægter kan fås hos: Betingelser // ulykkesforsikring // version // side 4-9

6 2. Dækningsskema Forsikringen dækker 2.1. Direkte følger af ulykkestilfælde Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. For at opnå dækning er det et krav, at der er medicinsk årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurdering lægger vi blandt andet vægt på, om ulykkestilfældet er egnet til at forårsage personskaden. Det vil sige, om ulykkestilfældet i sig selv er nok til at forårsage/forklare skaden. (Der er dog særlige regler for sport, motorcykel og fly. Se punkt 2.3. og 2.4.) Drukning, ihjelfrysning og insektstik er også ulykkestilfælde Forsikringen dækker også følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsagen er besvimelse eller ildebefindende, som ikke skyldes sygdom. Forsikringen dækker ikke 2.1 Sygdom m.m Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom Sygdom og udløsning af eksisterende sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde Forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig, efterfølgende opstået sygdom Følger af behandling Følger af tandlæge-, læge- eller anden behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen Smitte og overfølsomhed Skader, der skyldes smitte - herunder fra mad. Skader, der skyldes overfølsomhedsreaktioner Grov uagtsomhed, forsæt, beruselse m.v. Ulykkestilfælde, der uanset sindstilstand eller tilregnelighed er fremkaldt af forsikrede med forsæt, ved grov uagtsomhed herunder selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika og andre lignende giftstoffer, ved slagsmål eller håndgemæng, medmindre det godtgøres, at sikrede var sagesløs Overbelastning, nedslidning, og fødsler Varige følger som skyldes overbelastning af andre legemsdele end dem, der er beskadiget ved ulykkestilfælde, der ikke er pludselig skader som følge af nedslidning. Skader, der er opstået under fødsel Psykiske mén Varigt mén i form af psykiske følger efter hændelser, hvor der ikke er tale om begivenheder af exceptionel og katastrofelignende karakter. Varigt mén i form af psykiske følger efter hændelser, hvor forsikrede ikke selv har været direkte udsat for personskade. Betingelser // ulykkesforsikring // version // side 5-9

7 2. Dækningsskema Forsikringen dækker 2.2 Sport Ulykkestilfælde, der sker under udøvelse af eller i forbindelse med sport, der ikke undtages i skemaets modsatte side i punkt til Ved deltagelse i et enkeltstående arrangement, f.eks. firmaarrangement, polterabend eller rund fødselsdag, dækker forsikringen ulykkestilfælde, der sker under gocartkørsel, klatring på udendørs klatrevæg eller tandemspring med faldskærm under professionel instruktion, selv om policen ikke er udvidet med tillægsdækning. Ved jævnlig deltagelse i disse aktiviteter, skal forsikringen være udvidet med tillægsdækning Ulykkestilfælde, der indtræffer under lovlige orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb i bil uden for bane i Danmark Ulykkestilfælde, der opstår ved almindelig brug/ kørsel med ATV eller lignende køretøj, på privat grund, hvis føreren er over 25 år Motorcykel Ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som fører under kørsel på motorcykel dog kun med halv erstatning. En scooter eller EU-knallert med en motor på over 50 cc (kubik-centimeter) betragter vi som motorcykel Flyverisiko Ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som fører af privatfly under flyvning i nationalitetsbetegnede luftfartøjer, som anvendes til transport af passagerer og/ eller gods, dog kun med halv erstatning. Passagerer er dækket i fuldt omfang. Forsikringen dækker ikke 2.2 Sport Professionel sport. Ulykkestilfælde, der sker under deltagelse eller træning i professionel sport. Når sikrede er på kontrakt, og bruger hovedparten af sin tid på en sportsgren, betragter vi det som professionel sport Farlig sport Ulykkestilfælde, der sker under deltagelse eller træning i cykel eller hestevæddeløb på bane, karate deltagelse eller træning i boksning, kick-boksning, thaiboksning og lignende kampsport, udendørs klatrevæg med højde over 12 meter, rafting, kitesurfing og jetski. Ulykkestilfælde, der sker under bjergbestigning, basejumping, faldskærmsudspring, drageflyvning, hangglidning, paragliding, ultralightflyvning (type A utralight fly), kunstflyvning eller lignende. Gocart-, ATV- (se dog punkt i skemaets modsatte side), motocross- og speedwaykørsel eller under deltagelse eller træning i motorløb af enhver art Begrænsningerne i punkt til gælder også for denne dækning. 2.3 Motorcykel Ulykkestilfælde, der rammer forsikrede under kørsel på motorcykel, hvor forsikrede ikke har lovligt kørekort. Forsikringen dækker kun hovedlæsion, hvis den forsikrede har benyttet en fastspændt styrthjelm under kørslen i overensstemmelse med færdselslovens 56 og Begrænsningerne i punkt til gælder også for denne dækning. 2.4 Flyverisiko Ulykkestilfælde, der indtræffer under anden flyvning end den, der står i punkt Begrænsningerne i punkt til gælder også for denne dækning. Betingelser // ulykkesforsikring // version // side 6-9

8 3. Dækninger I policen kan du se, hvilke dækninger du har valgt 3.1 Erstatning ved invaliditet Hvornår udbetaler vi erstatning? Når et ulykkestilfælde har medført varig og ikke ubetydelig skade af medicinsk art, har den sikrede* ret til erstatning, hvis den medicinske invaliditet fastsættes til mindst 5%. Ved invaliditet udgør erstatningen den fastsatte ménprocent af forsikringssummen på skadetidspunktet. *Ved invaliditet er det den forsikrede, som er den sikrede Sådan fastsætter vi ménprocenten. ProSam fastsætter ménprocenten efter Arbejdsskadesstyrelsens vejledende méntabel uden at tage hensyn til forsikredes erhverv. Hvis ménprocenten ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel, fastsætter vi den medicinske ménprocent skønsmæssigt efter tilsvarende principper, som er lagt til grund for méntabellen på baggrund af den fysiske funktionsnedsættelse. I alle tilfælde fastsætter vi erstatningen ved invaliditet på et rent medicinsk grundlag uden at tage hensyn til erhvervsevnetab, erhverv eller andre individuelle forhold. Ménprocenten kan normalt ikke overstige 100, dog kan der i ganske særlige tilfælde fastsættes ménprocent på op til 120. Når vi fastsætter ménprocenten i forbindelse med et ulykkestilfælde, foretager vi fradrag for allerede eksisterende mén/legemsfejl. På samme måde kan sådanne eksisterende mén/legemsfejl ikke bevirke, at ménprocenten fastsættes højere, end hvis ménet/legemsfejlen ikke havde været til stede. Der kan ikke udbetales erstatning for samme skade to gange. Ved skade på parvise organer medfører det, at ménprocenten uanset en allerede eksisterende invaliditet fastsættes, som om der kun findes invaliditet på det senest beskadigede organ, medmindre andet fremgår af policen. Du finder Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel på Særlig fingererstatning For ulykkestilfælde, der kun medfører knogleamputation af hele det yderste led på enten ringfinger eller lillefinger, yder vi en erstatning på kr. Beløbet indeksreguleres ikke. Denne særlige fingererstatning gælder kun, hvis vi fastsætter den samlede ménprocent for ulykkestilfældet til mindre end Behandlings- og transportudgifter ProSam betaler rimelige og nødvendige udgifter til behandling hos fysioterapeut og/eller kiropraktor som følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde. Derudover betaler vi rimelige og nødvendige udgifter til anden behandling, som er lægeordineret eller lægeanbefalet. Udgifterne er dækket indtil méngraden er fastsat, dog maksimalt 12 måneder regnet fra skadesdatoen og kun hvis udgiften ikke erstattes fra anden side. Vi dækker ikke udgifter til medicin og hjælpemidler. Vi dækker kun transportudgifter i Danmark og kun fra ulykkesstedet til nærmeste behandlingssted, og kun hvis udgiften ikke erstattes fra anden side. 3.2 Erstatning ved tandskade Forsikringen dækker nødvendige og rimelige udgifter til forsikredes tandbehandling efter ulykkestilfælde, i det omfang forsikrede ikke har ret til godtgørelse eller erstatning fra anden side. Ved vurdering af, hvad rimelige udgifter er, tager vi udgangspunkt i, at forsikringen dækker de udgifter til tandbehandling, som er nødvendige for at opnå samme tandstatus som før ulykken. Dvs. hvad det normalt vil koste, at få den pågældende behandling udført. Det betyder, at vi ikke nødvendigvis yder fuld erstatning, hvis den behandlende tandlæges honorarniveau afviger væsentligt fra det normale. Forsikringen dækker på samme måde skader på aftagelige tandproteser, når de beskadiges, mens de er i munden. Var tænderne forringet inden ulykkestilfældet (f.eks. som følge af større fyldninger, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose eller andre sygelige forandringer), bortfalder erstatningen, eller vi reducerer den svarende til forringelsens omfang i forhold til velbevarede tænder. Hvis en beskadiget tand er et led i en bro, eller nabotænder mangler eller er svækkede, dækker forsikringen ikke de ekstra omkostninger ved behandlingen, som de forhold medfører. Når forsikringen dækker udgiften til tandbehandling efter anmeldt skade, betragter vi denne behand-ling som endelig, og vi yder ikke erstatning til en eventuel udskiftning eller reparation på et senere tidspunkt. Forsikringen omfatter ikke tandskader eller proteseskader, der opstår ved tygning. Det gælder uanset årsag til beskadigelsen. 3.3 Heltidsulykkesforsikring Forsikringen dækker hele døgnet. 3.4 Fritidsulykkesforsikring Forsikringen omfatter ulykkestilfælde, der sker i forsikredes fritid, bortset fra: Ulykkestilfælde, der sker under arbejde for andre. Dvs. arbejde, der er omfattet af Lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller anden lov, der kan sidestilles med den Ulykkestilfælde, der sker under betalt fritidsarbejde (herunder selvstændig erhvervsvirksomhed). ProSam skal hurtigst muligt skriftligt have besked, hvis forsikrede helt eller delvis påtager sig beskæftigelse Betingelser // ulykkesforsikring // version // side 7-9

9 som selvstændig erhvervsdrivende eller ophører, dog ikke ved midlertidig arbejdsløshed - med at være heltidsbeskæftiget (mindst 30 timer ugentlig arbejdstid) som lønmodtager, se punkt Selvstændig børneulykkesforsikring for ét barn Forsikringen omfatter: Erstatning ved død som følge af ulykkestilfælde med kr. Beløbet indeksreguleres ikke Erstatning ved invaliditet som følge af ulykkestilfælde, børnelammelse eller epidemisk meningitis (meningokok), se punkt 3.1. Såfremt arbejdstiden overstiger 10 timer pr. uge dækker forsikringen ikke ulykkestilfælde, der sker under arbejde for andre. Dvs. arbejde, der er omfattet af Lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller anden lov, der kan sidestilles med den. Hvis der på policen står noteret at barnet har et erhverv, omfatter forsikringen også skader sket under arbejde for andre uanset timeantallet. Vi anbringer erstatningen i overensstemmelse med reglerne om anbringelse af umyndiges midler. 4 Tilvalgsdækninger - Udvidelser I policen kan du se, hvilke tilvalgsdækninger eller udvidelser du har valgt 4.1 Erstatning ved død Hvis et ulykkestilfælde er direkte årsag til forsikredes død, inden der er gået et år efter ulykkesdagen, udbetaler ProSam den forsikringssum, der er fastsat for dødsfaldet, til de/den nævnte begunstigede i policen. Har ProSam udbetalt erstatning for invaliditet ved ulykkestilfældet, se punkt 3.1., udbetaler vi kun det beløb, som erstatningen ved død overstiger den allerede skete udbetaling. 4.2 Børneulykkesforsikring Forsikringen dækker de forsikredes nuværende og fremtidige børn og adoptivbørn indtil første forfaldsdag efter det forsikrede barn er fyldt 18 år. Plejebørn er ikke omfattet af Børneulykkesforsikringen Forsikringen omfatter: Erstatning ved død som følge af ulykkestilfælde med kr. Beløbet indeksreguleres ikke Erstatning ved invaliditet som følge af ulykkestilfælde, børnelammelse eller epidemisk meningitis (meningokok), se punkt 3.1. Såfremt arbejdstiden overstiger 10 timer pr. uge, dækker forsikringen ikke ulykkestilfælde, der sker under arbejde for andre. Dvs. arbejde der er omfattet af Lov om sikring mod, følger af arbejdsskade eller anden lov, der kan sidestilles med den. Hvis der på policen står noteret at barnet har et erhverv, omfatter forsikringen også skader sket under arbejde for andre uanset timeantallet. Vi anbringer erstatningen i overensstemmelse med reglerne om anbringelse af umyndiges midler. 4.3 Brudskader (kun voksne) Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til en af følgende skader: - Brud på skulder - Brud på overarm - Brud i albue - Brud på underarm - Brud i håndled - Brud på mellemhånd (ikke fingre) - Brud på bækken - Brud på hofte - Brud på lårben - Brud i knæ - Overrevet korsbånd (helt) - Brud på underben - Brud i ankel - Totalt overrevet akillessene Udbetaler ProSam erstatning svarende til 1% af forsikringssummen ved invaliditet - dog maksimalt kr. Beløbet indeksreguleres ikke. ProSam udbetaler erstatningen senest 14 dage efter, at vi har modtaget den nødvendige, lægelige dokumentation for skaden. Diagnosen skal stilles af en speciallæge og skal ved brud være dokumenteret med røntgen, og for korsbåndslæsioner ved scanning eller artroskopi. Medfører et ulykkestilfælde flere erstatningsberettigede skader i samme legemsdel, udbetaler vi kun erstatning for én skade. Medfører et ulykkestilfælde erstatningsberettigede skader på flere legemsdele, udbetaler vi erstatning for hver af skaderne. Dog kan erstatning for samme ulykkestilfælde samlet højst fastsættes til 3% uanset antallet af dækningsberettigede skader, og beløbet kan maksimalt løbe sig op i kr Et ben - til og med hofteled - betragter vi som én legemsdel. En arm - til og med skulderled - betragter vi som én legemsdel Hvad omfatter brudskadedækningen ikke? Vi udbetaler ikke erstatning for andre skader end dem, der står under punkt 4.3. Begrænsningerne i punkt til gælder også for denne dækning Ophør af dækning Dækningen ophører ved første forfald, efter at sikrede er fyldt 65 år. 4.4 Indlæggelsesdækning Hvis denne dækning er oprettet, kan sikrede få udbetalt 250 kr. pr. dag til dækning af ekstra udgifter, hvis sikrede er indlagt på hospital i mere end 3 dage, som følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde. Vi udbetaler erstatning fra 4. dagen og indtil udskrivelse, dog maksimalt i 14 uger. Beløbet indeksreguleres ikke. Betingelser // ulykkesforsikring // version // side 8-9

10 4.4.1 Ophør af dækning Dækningen ophører ved første forfald, efter at sikrede er fyldt 75 år. 4.5 Motorcykelrisiko Til trods for bestemmelsen i punkt dækker forsikringen med de fulde forsikringssummer forsikrede som fører af motorcykel. Dækningen er dog betinget af, at forsikrede har lovligt kørekort og har anvendt fastspændt styrthjelm under kørslen, se punkt De almindelige begrænsninger i punkt og til gælder fortsat. 4.6 Flyverisiko Til trods for bestemmelsen i punkt dækker forsikringen med de fulde forsikringssummer forsikrede som fører af privatfly under flyvning i nationalitetsbetegnede luftfartøjer, som anvendes til transport af passagerer og/ eller gods. Forsikringen dækker dog ikke drageflyvning og lignende, se punkt og De alminde-lige begrænsninger i punkt til gælder fortsat. 4.7 Farlig sport Til trods for bestemmelsen i punkt er forsikringen udvidet til at dække den sikrede under deltagelse eller træning som amatør, i de sportsgrene, der er nævnt under farlig sport. De almindelige begrænsninger i punkt til gælder fortsat. 4.8 udvidet dobbelterstatning For ulykkestilfælde, som rammer personer, der ikke er fyldt 65 år på skadetidspunktet, betaler vi følgende tillægserstatning, Hvis dækningen er tilvalgt. 5 mengradstabel Ménprocent: Fra 5% til og med 19% Fra 20% til og med 24% Fra 25% til og med 29% Fra 30% til og med 120% Tillægserstatning: Ingen 5% af forsikringssummen 8% af forsikringssummen Dobbelt erstatning Bemærkninger: Den fastsatte ménprocent er afgørende for størrelsen af tillægserstatningen. Betingelser // ulykkesforsikring // version // side 9-9

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard)

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 6631-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-8 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2 Hvad dækker forsikringen... 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4 Hvor og Hvornår dækker forsikringen... 3 5 Hvilken

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nr., og oplysninger om forsikredes helbred ved

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Handicappedes Gruppeforsikring Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Ulykkesforsikring for handicappede 1 Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere