Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr Ulykkesforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 6002. Ulykkesforsikring"

Transkript

1 Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Nr 6002

2 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforandring 3 14 Ved skade 3 15 Generelle undtagelser 3 16 Krigs-, jordskælvs- og atomskader 3 17 Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr 4 18 Indeksregulering af pris og summer 4 19 Anden regulering af pris og summer Forsikringens varighed og opsigelse Ved uoverensstemmelse Lovgivning Medlemskab af Alm Brand af 1792 fmba 5 2 Dækningsskema Dækninger 31 Erstatning ved invaliditet 8 32 Erstatning ved tandskade 8 33 Heltidsulykkesforsikring 9 34 Fritidsulykkesforsikring 9 35 Selvstændig børneulykkesforsikring for ét barn 9 4 Tilvalgsdækninger og Udvidelser 41 Erstatning ved død Børneulykkesforsikring Brudskader (kun voksne) Indlæggelsesdækning Motorcykelrisiko Flyverisiko Farlig sport Ekstrem sport Motorløb, ATV 11 Fortrydelsesret 12

3 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 3 Fortrydelsesret Efter Forsikringsaftalelovens 34i har forsikringstageren fortrydelsesret Se side 12 Forsikringstageren er den person, som har indgået forsikringsaftalen med Alm Brand 11 Hvem dækker forsikringen? De personer, der er nævnt i policen, er dækket Forsikrede er de personer, der er oprettet forsikring på, og sikrede er de personer, der har ret til erstatning 12 Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker: 121 Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne og alle medlemslande i EU 122 I resten af verden dækker vi under rejser og ved midlertidigt ophold i op til et år Forsikrede eller forsikringstager kan forlænge forsikringen til at dække ved midlertidigt ophold i yderligere op til fire år Det er en forudsætning, at Alm Brand har modtaget besked fra den forsikrede eller forsikringstager Alm Brand tager stilling til, om, og på hvilke vilkår, forsikringen kan fortsætte 1221 Alm Brand kan kræve, at lægeundersøgelser til vurdering af, om en anmeldt skade er omfattet af forsikringen og størrelsen af en eventuel erstatning, foregår i Danmark Forsikringen dækker ikke eventuelle udgifter til ophold eller transport i forbindelse med lægeundersøgelser 1222 Hvis tandlæge-, læge-, fysioterapeut- eller kiropraktorbehandling kræves, kan Alm Brand forlange, at behandlingen skal finde sted i Danmark Forsikringen dækker ikke eventuelle udgifter til ophold eller transport i forbindelse med behandling 13 Risikoforandring Alm Brand skal hurtigst muligt skriftligt have besked, når der sker ændring i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse - Ved heltidsforsikring, når der sker ændring af erhverv, herunder bierhverv - Ved fritidsforsikring, ved overgang til hel eller delvis selvstændig erhvervsvirksomhed Derudover skal Alm Brand have besked om følgende: - Arbejdsløshed, hvis den strækker sig over seks måneder - Overgang til efterløn, offentlig førtidspension eller anden pension Hvis Alm Brand ikke får besked om disse forhold, kan det medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist Det kan desuden betyde, at prisen for forsikringen ændrer sig 14 Ved skade Alle skader skal hurtigst muligt anmeldes skriftligt til Alm Brand Ved død senest 48 timer efter dødsfaldet Ved dødsfald kan Alm Brand kræve obduktion Det er en forudsætning for erstatning, at forsikrede er under nødvendig behandling af læge og følger lægens forskrifter, indtil forsikrede er erklæret rask Alm Brand skal have besked, så snart lægebehandlingen eller genoptræningen er afsluttet, og ulykkestilfældets ménprocent kan vurderes 15 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke: 151 Udgifter til medicin eller hjælpemidler 152 Udgifter til transport, se dog punkt Udgifter til behandling på privathospital, hospice eller lignende 16 Krigs-, jordskælvs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skade som følge af: 161 Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder Forsikringen dækker dog i optil en måned, hvis disse forhold sker i det land, hvor forsikrede opholder sig på rejse uden for Danmark Det er en forudsætning for erstatning, at 1611 skaden sker senest en måned efter, at konflikten er brudt ud 1612 forsikrede ikke rejser til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer, og at 1613 forsikrede ikke selv deltager i handlingerne

4 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark (ekskl Færøerne og Grønland) 163 Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter 17 Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr 171 Alm Brand opkræver betalingen via girokort eller Betalingsservice med tillæg for porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr Betales forsikringen ikke senest på den betalingsdag, der står på opkrævningen, sender Alm Brand et rykkerbrev, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på den nye betalingsdag, der er anført Rykkerbrevet vil være pålagt et gebyr, og der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag, til betalingen sker 172 I henhold til stempellovens regler opkræver Alm Brand stempelafgift på statens vegne sammen med betalingen 173 Til prisen kommer desuden de afgifter, Alm Brand skal opkræve ifølge lovgivningen 174 Alm Brand er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og andre ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet Du kan altid se de gældende gebyrer på wwwalmbranddk eller få dem oplyst ved at henvende dig til Alm Brand 18 Indeksregulering af pris og summer Alm Brand regulerer forsikringssummer og priser på baggrund af indekstal offentliggjort af Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor Indeksreguleringen finder sted efter følgende retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne 181 Vi regulerer prisen og forsikringssummer fra førstkommende forfaldsdag i det efterfølgende kalenderår Vi beregner erstatning for ulykkestilfælde efter de forsikringssummer, der gælder på skadedagen (gældende indeks) Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden fra det anførte indeks, kan Alm Brand fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden institution 182 Ophør af indeksregulering Indeksreguleringen ophører ved udgangen af det kalenderår, hvor forsikrede fylder 60 år 19 Anden regulering af pris og summer 191 Forhøjelse af pris Alm Brand forhøjer prisen for forsikringen ved første forfald, efter at forsikrede er fyldt 60 år Betingelser og forsikringssummer fortsætter uændret 192 Nedsættelse af forsikringssummer Alm Brand nedsætter forsikringssummerne uden regulering af prisen med følgende procenter, når forsikrede er fyldt 70 år på skadetidspunktet: Fyldt 70 år 10 % Fyldt 71år 20 % Fyldt 72 år 30 % Fyldt 73 år 40 % Fyldt 74 år 50 % 110Forsikringens varighed og opsigelse 1101 Forsikringen er oprettet for 1-årige perioder, og den fortsætter, indtil en af parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varsel til den hovedforfaldsdag, som fremgår af policen 1102 Alm Brand kan ændre forsikringens betingelser og/eller pris med 1 måneds varsel til en forfaldsdag Kan forsikringstageren ikke godkende ændringerne, har denne ret til at opsige forsikringen fra forfaldsdagen 1103 Forsikringen ophører på første forfaldsdag, efter den forsikrede er fyldt 75 år Børneulykkesforsikringen ophører på første forfaldsdag, efter det forsikrede barn er fyldt 18 år 1104 Efter en skade er anmeldt, kan begge parter - indtil 14 dage efter at skadesagen er afsluttet, erstatningen er betalt eller skaden er afvist - skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel 1105 Til trods for forsikringsbetingelsernes punkt 1101 om forsikringens varighed og opsigelse, er forsikringen oprettet med mulighed for, at forsikringstageren skriftligt kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned Gør forsikringstageren brug af denne særlige opsigelsesadgang, skal forsikringstageren betale et gebyr

5 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 5 Hvis opsigelsen sker til forsikringens udløb inden første hovedforfald, efter forsikringen er trådt i kraft, betaler forsikringstageren yderligere et gebyr Du kan altid se de gældende gebyrer på wwwalmbranddk eller få dem oplyst ved at henvende dig til Alm Brand 111 Ved uoverensstemmelse 1111 Ankenævn og yderligere oplysninger Opstår der uoverensstemmelse mellem sikrede og Alm Brand, skal sikrede igen rette henvendelse til Alm Brand Det gælder bla, hvis sikrede ikke er enig i fastsættelsen af ménprocenten, herunder hvis sikrede ikke er enig i de oplysninger, som Alm Brand har lagt til grund for afgørelsen, eller hvis sikrede mener, at grundlaget for afgørelsen i øvrigt er utilstrækkelig Hvis sikrede fortsat ikke kan acceptere Alm Brands afgørelse, efter igen at have henvendt sig til Alm Brand, kan sikrede klage til Ankenævnet for Forsikring Klageskema og ankenævnets vedtægter kan fås hos: Alm Brand - wwwalmbranddk Ankenævnet for Forsikring - wwwankeforsikringdk Anker Heegaards Gade København V Telefon: (mellem kl 1000 og 1300) Yderligere oplysninger kan fås hos: Forbrugerrådet - wwwforbrugerraadetdk Fiolstræde København K Telefon: Forsikringsoplysningen - wwwforsikringsoplysningendk Philip Heymans Allé Hellerup Telefon: (mellem kl 1000 og 1500) 113 Medlemskab af Alm Brand af 1792 fmba Alm Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er forsikringstagerne i de selskaber i Alm Brand A/Skoncernen, der indtegner skadesforsikringer Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt Foreningens formål er defineret i vedtægten Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen Se i øvrigt foreningens vedtægt, som foreningens medlemmer til enhver tid kan få udleveret ved at henvende sig til Alm Brand 1112 Arbejdsskadestyrelsen Er sikrede ikke enig i Alm Brands fastsættelse af ménprocenten, kan sikrede indbringe spørgsmålet om fastsættelse af ménprocenten for Arbejdsskadestyrelsen Hvis sikrede ønsker Arbejdsskadestyrelsens vurdering, skal sikrede betale det gebyr, som Arbejdsskadestyrelsen har fastsat Hvis Arbejdsskadestyrelsen fastsætter en højere ménprocent end den Alm Brand har fastsat, betaler Alm Brand gebyret 112 Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed

6 Afsnit 2 Dækningsskema Side 6 Forsikringen dækker 21 Direkte følger af ulykkestilfælde 211 Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade For at opnå dækning er det et krav, at der er medicinsk årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden Ved vurdering lægger vi blandt andet vægt på, om ulykkestilfældet er egnet til at forårsage personskaden Det vil sige, om ulykkestilfældet i sig selv er nok til at forårsage/forklare skaden (Der er dog særlige regler for sport, motorcykel og fly, se punkt 23 og 24) 212 Drukning, ihjelfrysning og insektstik er også ulykkestilfælde 213 Forsikringen dækker også følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsagen er besvimelse eller ildebefindende, som ikke skyldes sygdom Forsikringen dækker ikke 21 Sygdom mm 2111 Sygdom Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom 2112 Sygdom og udløsning af eksisterende sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde 2113 Forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig, efterfølgende opstået sygdom 2114 Følger af behandling Følger af tandlæge-, læge- eller anden behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen 2115 Smitte og overfølsomhed Skader, der skyldes smitte herunder fra mad Skader, der skyldes overfølsomhedsreaktioner 2116 Grov uagtsomhed, forsæt, beruselse mv Ulykkestilfælde, der - uanset sindstilstand eller tilregnelighed - er fremkaldt af forsikrede med forsæt, ved grov uagtsomhed herunder selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika og andre lignende giftstoffer, ved slagsmål eller håndgemæng, medmindre det godtgøres, at sikrede var sagesløs 2117 Overbelastning, nedslidning, og fødsler Skader sket som følge af overbelastning af kroppen Varige følger som skyldes overbelastning af andre legemsdele end dem, der er beskadiget ved ulykkestilfældet Skader som følge af nedslidning Skader, der er opstået under fødsel 2118 Psykiske mén Varigt mén i form af psykiske følger efter hændelser, hvor der ikke er tale om begivenheder af exceptionel og katastrofelignende karakter Varigt mén i form af psykiske følger efter hændelser, hvor forsikrede ikke selv har været direkte udsat for personskade

7 Afsnit 2 Dækningsskema Side 7 Forsikringen dækker 22 Sport Forsikringen dækker ikke 22 Sport 221 Ulykkestilfælde, der sker under udøvelse af eller i forbindelse med sport, der ikke undtages i skemaets modsatte side i punkt 2211 til 2215 Ved deltagelse i et enkeltstående arrangement, feks firmaarrangement, polterabend eller rund fødselsdag, dækker forsikringen ulykkestilfælde, der sker under gocart-kørsel, klatring på udendørs klatrevæg eller tandemspring med faldskærm under professionel instruktion, selv om policen ikke er udvidet med tillægsdækning Ved jævnlig deltagelse i disse aktiviteter, skal forsikringen være udvidet med tillægsdækning 222 Ulykkestilfælde, der indtræffer under lovlige rally, orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb i bil uden for bane i Danmark 223 Ulykkestilfælde, der opstår ved almindelig brug/kørsel med ATV eller lignende køretøj, på privat grund, hvis føreren er over 25 år 23 Motorcykel 231 Ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som fører under kørsel på motorcykel dog kun med halv erstatning En scooter eller EU-knallert med en motor på over 50 cc (kubikcentimeter) betragter vi som motorcykel 24 Flyverisiko 241 Ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som fører af privatfly under flyvning i nationalitetsbetegnede luftfartøjer, som anvendes til transport af passagerer og/eller gods, dog kun med halv erstatning Passagerer er dækket i fuldt omfang 2211 Professionel sport Ulykkestilfælde, der sker under deltagelse eller træning i professionel sport Når sikrede er på kontrakt, og bruger hovedparten af sin tid på en sportsgren, betragter vi det som professionel sport 2212 Boksning Ulykkestilfælde, der sker under deltagelse eller træning i boksning, kick-boksning, thaiboksning og lignende 2213 Farlig sport Ulykkestilfælde, der sker under deltagelse eller træning i cykeleller hestevæddeløb på bane, karate eller lignende kampsport, udendørs klatrevæg med højde over 12 meter, rafting, kitesurfing og jetski 2214 Ekstrem sport Ulykkestilfælde, der sker under bjergbestigning, basejumping, faldskærmsudspring, drageflyvning, hangglidning, paragliding, ultralightflyvning (type A ultralight fly), kunstflyvning eller lignende 2215 Motorløb og ATV Ulykkestilfælde, der sker ved gocart-, ATV- (se dog punkt 223 i skemaets modsatte side), motocross- og speedwaykørsel eller under deltagelse eller træning i motorløb af enhver art 2216 Begrænsningerne i punkt 2111 til 2118 gælder også for denne dækning 23 Motorcykel 2311 Ulykkestilfælde, der rammer forsikrede under kørsel på motorcykel, hvor forsikrede ikke har lovligt kørekort Forsikringen dækker kun hovedlæsion, hvis den forsikrede har benyttet en fastspændt styrthjelm under kørslen i overensstemmelse med færdselslovens 56 og Begrænsningerne i punkt 2111 til 2118 gælder også for denne dækning 24 Flyverisiko 2411 Ulykkestilfælde, der indtræffer under anden flyvning end den, der står i punkt Begrænsningerne i punkt 2111 til 2118 gælder også for denne dækning

8 Afsnit 3 Dækninger I policen kan du se, hvilke dækninger du har valgt Side 8 31 Erstatning ved invaliditet 311 Hvornår udbetaler vi erstatning? Når et ulykkestilfælde har medført varig og ikke ubetydelig skade af medicinsk art, har den sikrede*) ret til erstatning, hvis den medicinske invaliditet fastsættes til mindst 5 % Hvis forsikringstager har valgt, at erstatning først skal udbetales ved en højere ménprocent, fremgår det af policen Ved invaliditet udgør erstatningen den fastsatte ménprocent af forsikringssummen på skadetidspunktet *)Ved invaliditet er det den forsikrede, som er den sikrede 312 Sådan fastsætter vi ménprocenten Alm Brand fastsætter ménprocenten efter Arbejdsskadesstyrelsens vejledende méntabel uden at tage hensyn til forsikredes erhverv Hvis ménprocenten ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel, fastsætter vi den medicinske ménprocent skønsmæssigt efter tilsvarende principper, som er lagt til grund for méntabellen på baggrund af den fysiske funktionsnedsættelse I alle tilfælde fastsætter vi erstatningen ved invaliditet på et rent medicinsk grundlag uden at tage hensyn til erhvervsevnetab, erhverv eller andre individuelle forhold Ménprocenten kan normalt ikke overstige 100, dog kan der i ganske særlige tilfælde fastsættes ménprocent på op til 120 Når vi fastsætter ménprocenten i forbindelse med et ulykkestilfælde, foretager vi fradrag for allerede eksisterende mén/legemsfejl På samme måde kan sådanne eksisterende mén/legemsfejl ikke bevirke, at ménprocenten fastsættes højere, end hvis ménet/legemsfejlen ikke havde været til stede Der kan ikke udbetales erstatning for samme skade to gange Ved skade på parvise organer medfører det, at ménprocenten uanset en allerede eksisterende invaliditet fastsættes, som om der kun findes invaliditet på det senest beskadigede organ, medmindre andet fremgår af policen Du finder Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel på wwwaskdk 313 Tillægserstatning For ulykkestilfælde, som rammer personer, der ikke er fyldt 60 år på skadetidspunktet, betaler vi følgende tillægserstatning: Ménprocent Tillægserstatning Bemærkninger Fra 5 til og med 19 Fra 20 til og med 24 Fra 25 til og med 29 Fra 30 til og med 120 Ingen 5 % af forsikringssummen 8 % af forsikringssummen Dobbelt erstatning Den fastsatte ménprocent er afgørende for størrelsen af tillægserstatningen 314 Særlig fingererstatning For ulykkestilfælde, der kun medfører knogleamputation af hele det yderste led på enten ringfinger eller lillefinger, yder vi en erstatning på kr Beløbet indeksreguleres ikke Denne særlige fingererstatning gælder kun, hvis vi fastsætter den samlede ménprocent for ulykkestilfældet til mindre end Behandlings- og transportudgifter Alm Brand betaler rimelige og nødvendige udgifter til behandling hos fysioterapeut og/eller kiropraktor som følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde Derudover betaler vi rimelige og nødvendige udgifter til anden behandling, som er lægeordineret eller lægeanbefalet Vi erstatter maksimalt for 5000 kr behandlingsudgifter pr ulykkestilfælde, og kun hvis udgiften ikke erstattes fra anden side Beløbet indeksreguleres ikke Vi erstatter, med de begrænsninger der står herover, behandlingsudgifter indtil ménprocenten er fastsat, dog højst i to år fra skadedato Vi dækker ikke udgifter til medicin og hjælpemidler Vi dækker kun transportudgifter i Danmark og kun fra ulykkesstedet til nærmeste behandlingssted, og kun hvis udgiften ikke erstattes fra anden side 32 Erstatning ved tandskade Forsikringen dækker nødvendige og rimelige udgifter til forsikredes tandbehandling efter ulykkestilfælde, i det omfang forsikrede ikke har ret til godtgørelse eller erstatning fra anden side Ved vurdering af, hvad rimelige udgifter er, tager vi udgangspunkt i, at forsikringen dækker de udgifter til tandbehandling, som er nødvendige for at opnå samme tandstatus som før ulykken Dvs hvad det normalt vil koste, at få den pågældende behandling udført Det betyder, at vi ikke nødvendigvis yder fuld erstatning, hvis den behandlende tandlæges honorarniveau afviger væsentligt fra det normale Forsikringen dækker på samme måde skader på aftagelige tandproteser, når de beskadiges, mens de er i munden

9 Afsnit 3 Dækninger I policen kan du se, hvilke dækninger du har valgt Side 9 Var tænderne forringet inden ulykkestilfældet (feks som følge af større fyldninger, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose eller andre sygelige forandringer), bortfalder erstatningen, eller vi reducerer den svarende til forringelsens omfang i forhold til velbevarede tænder Hvis en beskadiget tand er et led i en bro, eller nabotænder mangler eller er svækkede, dækker forsikringen ikke de ekstra omkostninger ved behandlingen, som de forhold medfører Når forsikringen dækker udgiften til tandbehandling efter anmeldt skade, betragter vi denne behandling som endelig, og vi yder ikke erstatning til en eventuel udskiftning eller reparation på et senere tidspunkt Forsikringen omfatter ikke tandskader eller proteseskader, der opstår ved tygning Det gælder uanset årsag til beskadigelsen Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde, der sker under arbejde for andre Dvs arbejde, der er omfattet af Lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller anden lov, der kan sidestilles med den Vi anbringer erstatningen i overensstemmelse med reglerne om anbringelse af umyndiges midler 33 Heltidsulykkesforsikring Forsikringen dækker hele døgnet 34 Fritidsulykkesforsikring Forsikringen omfatter ulykkestilfælde, der sker i forsikredes fritid, bortset fra: 341 Ulykkestilfælde, der sker under arbejde for andre Dvs arbejde, der er omfattet af Lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller anden lov, der kan sidestilles med den 342 Ulykkestilfælde, der sker under betalt fritidsarbejde (herunder selvstændig erhvervsvirksomhed) Alm Brand skal hurtigst muligt skriftligt have besked, hvis forsikrede helt eller delvis påtager sig beskæftigelse som selvstændig erhvervsdrivende eller ophører - dog ikke ved midlertidig arbejdsløshed - med at være heltidsbeskæftiget (mindst 30 timer ugentlig arbejdstid) som lønmodtager, se punkt Selvstændig børneulykkesforsikring for ét barn Forsikringen omfatter: 351 Erstatning ved død som følge af ulykkestilfælde med kr Beløbet indeksreguleres ikke 352 Erstatning ved invaliditet som følge af ulykkestilfælde, børnelammelse eller epidemisk meningitis (meningokok), se punkt 31

10 Afsnit 4 Tilvalgsdækninger - Udvidelser I policen kan du se, hvilke tilvalgsdækninger eller udvidelser du har valgt Side Erstatning ved død Hvis et ulykkestilfælde er direkte årsag til forsikredes død, inden der er gået et år efter ulykkesdagen, udbetaler Alm Brand den forsikringssum, der er fastsat for dødsfaldet, til de/den nævnte begunstigede i policen Har Alm Brand udbetalt erstatning for invaliditet ved ulykkestilfældet, se punkt 31, udbetaler vi kun det beløb, som erstatningen ved død overstiger den allerede skete udbetaling 42 Børneulykkesforsikring 421 Forsikringen dækker de forsikredes nuværende og fremtidige børn og adoptivbørn indtil første forfaldsdag efter det forsikrede barn er fyldt 18 år Plejebørn er ikke omfattet af Børneulykkesforsikringen 422 Forsikringen omfatter: 4221 Erstatning ved død som følge af ulykkestilfælde med kr Beløbet indeksreguleres ikke 4222 Erstatning ved invaliditet som følge af ulykkestilfælde, børnelammelse eller epidemisk meningitis (meningokok), se punkt 31 Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde, der sker under arbejde for andre Dvs arbejde, der er omfattet af Lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller anden lov, der kan sidestilles med den Vi anbringer erstatningen i overensstemmelse med reglerne om anbringelse af umyndiges midler 43 Brudskader (kun voksne) Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til en af følgende skader: Brud på skulder Brud på overarm Brud i albue Brud på underarm Brud i håndled Brud på mellemhånd (ikke fingre) Brud på bækken Brud på hofte Brud på lårben Brud i knæ Overrevet korsbånd (helt eller delvist) Brud på underben Brud i ankel Totalt overrevet akillessene udbetaler Alm Brand erstatning svarende til 1 % af forsikringssummen ved invaliditet - dog maksimalt kr Beløbet indeksreguleres ikke Alm Brand udbetaler erstatningen senest 14 dage efter, at vi har modtaget den nødvendige, lægelige dokumentation for skaden Diagnosen skal stilles af en speciallæge og skal ved brud være dokumenteret med røntgen, og for korsbåndslæsioner ved scanning eller artroskopi Medfører et ulykkestilfælde flere erstatningsberettigede skader i samme legemsdel, udbetaler vi kun erstatning for én skade Medfører et ulykkestilfælde erstatningsberettigede skader på flere legemsdele, udbetaler vi erstatning for hver af skaderne Dog kan erstatning for samme ulykkestilfælde samlet højst fastsættes til 3 % uanset antallet af dækningsberettigede skader Et ben til og med hofteled betragter vi som én legemsdel En arm til og med skulderled betragter vi som én legemsdel 431 Hvad omfatter Brudskade-dækningen ikke? Vi udbetaler ikke erstatning for andre skader end dem, der står under punkt 4 3 Begrænsningerne i punkt 2111 til 2118 gælder også for denne dækning 432 Ophør af dækning Dækningen ophører ved første forfald, efter at sikrede er fyldt 75 år 44 Indlæggelsesdækning Hvis denne dækning er oprettet, kan sikrede få udbetalt 250 kr pr dag til dækning af ekstra udgifter, hvis sikrede er indlagt på hospital i mere end 3 dage, som følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde Vi udbetaler erstatning fra 4 dagen og indtil udskrivelse dog maksimalt i 14 uger Beløbet indeksreguleres ikke 441 Ophør af dækning Dækningen ophører ved første forfald, efter at sikrede er fyldt 75 år 45 Motorcykelrisiko Til trods for bestemmelsen i punkt 231 dækker forsikringen med de fulde forsikringssummer forsikrede som fører af motorcykel Dækningen er dog betinget af, at forsikrede har lovligt kørekort og har anvendt fastspændt styrthjelm under kørslen, se punkt 2311 De almindelige begrænsninger i punkt 2111 og til 2118 gælder fortsat

11 Afsnit 4 Tilvalgsdækninger - Udvidelser I policen kan du se, hvilke tilvalgsdækninger eller udvidelser du har valgt Side Flyverisiko Til trods for bestemmelsen i punkt 241 dækker forsikringen med de fulde forsikringssummer forsikrede som fører af privatfly under flyvning i nationalitetsbetegnede luftfartøjer, som anvendes til transport af passagerer og/eller gods Forsikringen dækker dog ikke drageflyvning og lignende, se punkt 2214 og 2411 De almindelige begrænsninger i punkt 2111 til 2118 gælder fortsat 47 Farlig sport Til trods for bestemmelsen i punkt 2213 er forsikringen udvidet til at dække den sikrede under deltagelse eller træning som amatør, i de sportsgrene, der er nævnt under Farlig sport De almindelige begrænsninger i punkt 2111 til 2118 gælder fortsat 48 Ekstrem sport Til trods for bestemmelsen i punkt 2214 er forsikringen udvidet til at dække den sikrede under deltagelse eller træning som amatør, i de sportsgrene, der er nævnt under Ekstrem sport De almindelige begrænsninger i punkt 2111 til 2118 gælder fortsat 49 Motorløb, ATV Til trods for bestemmelsen i punkt 2215 er forsikringen udvidet til at dække den sikrede under kørsel med gocart og ATV, samt deltagelse eller træning som amatør, i motorløb i bil eller på motorcykel på bane Hovedlæsioner, er kun dækket, hvis sikrede har benyttet fastspændt styrthjelm under kørselen De almindelige begrænsninger i punkt 2111 til 2118 gælder fortsat

12 Ulykkesforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Efter Forsikringsaftalelovens 34i kan en indgået forsikringsaftale fortrydes Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning dog 30 dage Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor forsikringstageren har fået meddelelse om, at aftalen er indgået Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor forsikringstageren på skrift (feks på papir eller som ) har fået oplysning om fortrydelsesretten Hvis man feks har fået besked om, at aftalen er indgået mandag den 1 og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med mandag den 15 Hvis oplysningerne først er givet senere, feks onsdag den 3, er fortrydelsesfristen onsdag den 17 Ved aftale om livsforsikring og individuel pensionsordning, hvor fortrydelsesfristen er 30 dage, og der feks er givet besked om, at aftalen er indgået mandag den 1, og der også er givet oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med onsdag den 31 Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan man vente til efterfølgende hverdag Hvordan fortryder man? Inden fortrydelsesfristens udløb skal forsikringstageren skriftligt pr brev eller give Alm Brand besked om, at man har fortrudt aftalen Meddelelsen skal sendes inden fristens udløb Hvis man vil sikre sig bevis for, at fortrydelsen er sket rettidigt, kan man sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen Meddelelse om, at man fortryder forsikringsaftalen skal gives til Alm Brand Fortrydelsesblanket Jeg fortryder aftalen om Ulykkesforsikring Aftalen af: Dag Måned År Policenummer Policenummer Forsikringstager Navn Adresse Postnr By Alm Brand Underskrift Dato / år Underskrift Send blanketten til Alm Brand, Midtermolen 7, 2100 København Ø

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Geografisk område 2.1 1.2.1. I Norden og på Grønland Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne og alle medlemslande i EU. Dækker

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 5099. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 5099. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Nr 5099 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit 3 Klausuler Det fremgår af policen, hvilke

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser 011012 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt...

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

010417_ULY ULYKKESFORSIKRING

010417_ULY ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Gældende fra december 2011 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

OK Børneulykkesforsikring

OK Børneulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for OK Børneulykkesforsikring Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2. Hvad dækker forsikringen... 2 3. Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4. Hvor og hvornår

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne 6631-3 Maj 2016 Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne Dækning fra 5 % eller 8 % mén Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne 6631-3 Maj 2016 2 Fortrydelsesret

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser KU-01 gældende fra 1. november 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser FOA Ulykkke Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Gældende fra 1. april 2017 2 Afsnit 1 Forsikringens omfang 3 Forsikringens omfang ULY FOA 4 Betingelser for kollektiv

Læs mere

Ulykkesforsikring. Husforsikring

Ulykkesforsikring. Husforsikring Ulykkesforsikring Husforsikring Vilkår Vilkår nr. 21-4, nr. 41-6, januar februar 20152014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003id - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: medarbejdere i virksomheder, der er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR medarbejdere i associerede virksomheder,

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard)

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 6631-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne - TOP 1. PERSONKREDS Forsikringstager for gruppeforsikringsordningen er nærpension, der har truffet aftale med Topdanmark

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang...2 2. Erstatning ved dødsfald...2 3. Erstatning ved mèn...2

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i.

Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i. Indhold Fortrydelsesret... 2 Fællesbestemmelser... 3 1. Hvem er forsikret... 3 2. Hvilke skader dækker forsikringen... 3 3. Hvilke skader er ikke dækket under forsikringen... 3 4. Hvilke forholdsregler

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5257. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.

Betingelser. Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5257. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 13 Betingelser Nr. 5257 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

50+ Hændelsesforsikring. Tandskadedækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

50+ Hændelsesforsikring. Tandskadedækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Tandskadedækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For tandskadedækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FUF 02 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere