Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence"

Transkript

1 Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence IT-Universitetet, E-business, forår 2007 Teknisk 4-ugersprojekt Udarbejdet af Anders Kann, Claus Borum Poulsen, Martin Albertsen

2 Tak til: Vi vil gerne takke en række personer, som har bidraget med input og ideer til opgaven. Først og fremmest vores vejleder John Gøtze, der er ekstern lektor ved IT-Universitet i København. Han har gennem sin undervisning i faget Enterprise Arkitektur givet os de første idéer til projektet og gennem sin vejledning været med til at pejle os ind på den endelige opgaveformulering. Stig Torngaard Hammeken og Kjell Wittmaak fra virksomheden Platon, som gav os god sparing og inspiration til Business Intelligence og Information Management-delen af opgaven. Christian Frank der har skrevet speciale inden for samme område og som har bidraget med gode råd og konstruktiv kritik.

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Kildekritik Enterprise Arkitektur-modenhed Generelt om Enterprise-arkitektur EA modenhed Herzums modenhedsmodel Ross s modenhedsmodel Hvad er EA-modenhed? Delkonklusion Information Management-modenhed Business Intelligence Data management Information Management IM-modenhed Kimball readiness SAS White Paper om IM-modenhed Hvad er IM-modenhed? Delkonklusion Fælles referenceramme for EA og IM Delkonklusion Synergieffekter mellem EA og IM

4 6.1 Service orienteret arkitektur Master Data Management SOA møder MDM EA/IM modning og SOA-distribuerede masterdata Delkonklusion Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag 1: Den oprindelige problemformulering:

5 1. Indledning Vi har gennem undervisningen på kurserne Enterprise Arkitektur (EA) og Business Intelligence (BI) bemærket, at der eksisterer en række overlap mellem disse to discipliner. Det står os dog ikke klart hvordan man placerer disciplinerne i forhold til hinanden, og hvad det er der eventuelt kan koble dem sammen. En simpel søgning på termerne i diverse artikeldatabaser såvel som på søgemaskinen Google afslører heller intet om hvordan og hvorvidt disciplinerne kan sammenkædes. Til grund for vores interesse for dette område ligger derfor en undren over, at vi ikke har kunnet finde videnskabelig litteratur om denne kobling. Forestil dig en hule forbundet til en verden udenfor via en lang gang, som er så lang, at dagslyset ikke kan trænge ind. Verdenen udenfor hedder Idéverdenen. Med ansigtet mod hulens bagerste væg, og med ryggen til indgangen, sidder en række fanger. Fangernes kroppe er lænket fast og de kan ikke bevæge hovedet. Derfor kan de hverken se på hinanden eller ned på sig selv. Kun væggen foran dem. Sådan har det været hele deres liv og de kender ikke til andet. I hulen bag fangerne er der tændt et stort bål og de ved ikke, at mellem dem selv og ilden er en mandshøj mur. Mennesker på den anden side af muren bærer ting frem og tilbage på deres hoved. Skyggerne heraf kastes på den væg som fangerne kigger på, mens stemmerne kastes tilbage. Dette er fænomenernes verden. Forestil dig, at de eneste ting fangerne overhovedet sanser og erkender i deres tilværelse, er disse skygger og ekkoer (fænomener) fra væggen. Derfor antager fangerne selvfølgelig, at disse skygger og ekkoer er virkelige, og deres tale om erkendelse referer til skyggerne og deres stemmer. Hvis nu en af fangerne kunne gøre sig fri af lænkerne, ville han være så forkrampet af fangenskabet, at blot det at vende sig ville være smertefuldt. Lyset fra bålet ville blænde hans øjne og han ville være så forvirret, at hans første ønske ville være at vende tilbage til væggen med skyggerne og sin egen forståelige virkelighed. Men efter en tid ville hans øjne se klart. Fangen ville nu se virkeligheden og forstå, at det han før så som virkelighed, kun var skygger af den egentlige virkelighed, altså fænomener. Her ville nogle mennesker stoppe og ikke gå videre af angst for hvad det der gør så ondt er, mens andre ville hige efter det ukendte, for at udforske det. Forestil dig at fangen blev trukket ud af hulen til dagslyset til Idéverdenen. Han ville være så blændet af lyset og forvildet, at der ville gå lang tid før han kunne se og forstå noget af den virkelighed han blev præsenteret for. Hvis han så senere vendte tilbage til hulen, ville han igen blændes. Denne 3

6 gang på grund af mørket. Og alt, hvad han her ville fortælle de andre fanger, ville være uforståeligt, fordi fangernes sprog kun referer til skyggerne og ekkoerne fra væggen. Fangen ville derfor sikkert helst blive i lyset og aldrig vende tilbage til mørket. Platons hulelignelse, beskrevet herover, er en måde at skitsere problemstillingen der ligger til grund for denne opgave. Den manglende litterære afdækning af koblingen mellem EA og BI kunne være udtryk for at folk der arbejder med henholdsvis EA og BI erkender ud fra forestillinger om hvordan omverdenen ser ud. Derfor mangler de indsigt i hvad der i virkeligheden befinder sig uden for deres huler. Enkelte, som kortvarigt har opholdt sig i idéernes verden, har måske forsøgt at videregive deres oplevelser og erkendelser, dog uden at blive forstået. Med udgangspunkt i disse metaforer kan man sige at vi med opgaven zoomer ud, så det nu er synligt at EA-hulen og BI-hulen ligger i samme dal, hvor der også er mange andre huler. Det er dog nødvendigt at studere dette nye billede nærmere for rigtigt at se sammenhængen. 1.1 Problemformulering 1 Både EA og BI er omfangsrige områder med mange grene og underdiscipliner. Derfor har vi med denne opgave valgt kun at fokusere på koblingen mellem EA og BI set i forhold til modenhed. Modenhed er et begreb der benyttes inden for begge discipliner, da man både i forhold til EA og BI taler om, at der er forskellige modenhedsfaser man skal igennem. På baggrund af disciplinernes omfang, har vi valgt at tilgå denne opgave som en forundersøgelse til videre analyse og diskussion af sammenhængen mellem EA og BI. Denne opgaves formål er således at undersøge om der eksisterer en fælles referenceramme for Enterprise Arkitektur og Business Intelligence i forhold til modenhed. Vi ønsker derfor at besvare følgende spørgsmål: 1. Hvilke ligheder er der i forhold til modenhed indenfor EA og BI? Herunder: 1.1 Hvad karakteriserer EA-modenhed? 1.2 Hvad karakteriserer BI-modenhed? 2. Er det hensigtsmæssigt at kombinere EA og BI i forhold til at øge graden af modenhed? 1 Problemformuleringen er en skærpelse af den oprindelige problemformulering godkendt i projektbasen. Se bilag 1 for den oprindelige problemformulering. 4

7 1.2 Afgrænsning Opgavens omfang tillader ikke at vi foretager en dybdegående undersøgelse af sammenhængen mellem EA og BI. Derfor har vi valgt at afgrænse os til modenhed, som vi synes er særlig interessant. Igen har vi her været nødt til at begrænse os til kun at kigge på udvalgte teorier om modenhed og modenhedsfaser, hvorfor vi kun har valgt teorier, som vi mener, er relevante for netop vores problemstilling. Vi er bevidste om, at en sammenligning mellem EA og BI måske bedre lader sig gøre inden for andre område end modenhed. Men vi ønsker med opgaven at lave en forundersøgelse og i denne sammenhæng fremstår modenhed for os som et fornuftigt udgangspunkt. 5

8 2. Metode Vores metodiske tilgang til opgavebesvarelsen er udelukkende af teoretisk art. Samtidig illustrerer opgavens tilblivelse og struktur en erkendelsesproces, hvor vi undervejs har opnået indsigt som har ændret vores syn på forskellige problemstillinger og afledt heraf ændret analyseobjektets kontur. Derfor har det også undervejs i processen været nødvendigt at inddrage ny litteratur og nye begreber, for at kunne anskue analyseobjekterne. Dette afspejles i den rækkefølgende afsnittene er placeret i opgaven. Opgaven er struktureret således at vi først foretager en analyse af hvad der er karakteristisk ved EAmodenhed. Hertil bruges litteratur fra Peter Herzum og Jeanne Ross samt deres modeller for EAmodenhed. Ud fra disse modeller, vil vi analysere os frem til hvad der kendetegner modenhed inden for EA. Dette besvarer problemformuleringens spørgsmål 1.1. Vi vil kun give en kort beskrivelse af hvad EA er, da vi tidligere har beskrevet dette emne i miniprojektet Enterprise Arkitektur i gymnasie-regi fra amts- til selveje. Derfor betragter vi EA og generel teori herom som kendt stof i forhold til forståelse af opgaven. Derefter foretager vi en beskrivelse og analyse af hvad Business Intelligence er og inddrager i denne forbindelse også begrebet Information Management (IM). Efterfølgende undersøges hvordan modenhed omtales i forbindelse hermed. Til dette bruger vi bogen The Data Warehouse Lifecycle Toolkit samt et white paper fra SAS omhandlende modenhed inden for Information Management. Dette munder ud i analyse af hvad der kendetegner modenhed inden for BI og IM, hvilket besvarer problemformuleringens spørgsmål 1.2. Herefter er vi i stand til at undersøge hvorvidt der eksisterer en fælles referenceramme for EA og IM med hensyn til modenhed. Her sammenstilles svarene på spørgsmål 1.1 og 1.2 hvorved vi er i stand til at besvare problemformuleringens spørgsmål 1. Problemformuleringens spørgsmål 2 besvares ved blandt andet at inddrage begreberne Service Orienteret Arkitektur (SOA) og Master Data Management (MDM), hvormed vi ønsker at analysere os frem til om det er hensigtsmæssigt at kombinere EA og BI i forhold til at øge graden af modenhed. 2.1 Kildekritik Vores søgninger efter litteratur til opgaven har vist at der i forhold til koblingen mellem EA- og BImodenhed ikke i udpræget grad eksisterer videnskabelig, objektiv og kritisk litteratur eller forsk- 6

9 ning. Der findes litteratur på området, men der er tale om properitære kilder og modeller, som er udarbejdet af virksomheder eller organisationer i salgsøjemed. Generelt gælder der også at den videnskabelige litteratur, hvis den overhovedet findes, er meget langt bagefter den praktisk funderede litteratur, da udviklingen inden for både EA og BI går stærkt. Derfor indrager vi i denne opgave både litteratur fra forsknings- og universitetsverdenen og litteratur der er skrevet af virksomheder eller organisationer og litteraturen inddrages på lige fod. Dette gør vi for at få et så tidsvarende billede af hvordan tingene ser ud som muligt. Vi anerkender dog, at den videnskabelige litteratur er mere uafhængig og kritisk, og at der kan være en tendens til at den praktisk funderede litteratur fremstiller problemstillingerne meget ensidigt og samtidig negligerer ulemper og risici. Det er derfor vores opfattelse at der generelt er mangel på akademisk forskning på området, som kan føre til en ufhængig og kritisk vudering af begreber, modeller og metoder. 7

10 3. Enterprise Arkitektur-modenhed I dette afsnit vil vi først kort beskrive EA. Derefter undersøger vi hvad der karakteriserer EAmodenhed. 3.1 Generelt om Enterprise-arkitektur Som vi tidligere har beskrevet i miniprojektet, Enterprise Arkitektur i gymnasie-regi fra amts til selveje 2, er formålet med Enterprise Arkitektur overordnet set at sørge for at IT-infrastrukturen i en given virksomhed eller organisation er sidestillet med forretningsstrategien på en sådan måde, at virksomhedens målsætninger tilgodeses og fremmes bedst muligt, samt at de økonomiske ressourcer der bruges på dette, udnyttes på den bedste måde. I denne forbindelse er EA en metode til at skabe harmoni mellem forretning og IT. Arbejdet med EA er en iterativ proces, hvor den typiske fremgangsmåde er først at indsamle oplysninger om og dokumentere den nuværende situation for virksomheden med hensyn til strategi, forretning og teknik/it. Dette skal give et billede af as-is. As-is er virksomhedens nuværende forretnings- og arkitekturmæssige situation. Dernæst udtænkes og beskrives den ønskede fremtidige situation som virksomheden ønsker at opnå, to-be. Herefter kan der laves en gap-analyse, som skal kortlægge hvor, hvad og hvordan der skal optimeres for at virksomheden kan opnå to-be-situationen, den ønskede arkitektur. Forandringen fra as-is til to-be skal blandt andet understøttes af principper og styring, som skal holde virksomheden på rette kurs i arkitekturprocessen. 3.2 EA modenhed I forhold til opgavens problemstilling, er det at tale om EA-modenhed relateret til, i hvilken grad en given virksomhed er i stand til at arbejde med EA. Modenhed er hyppigt omtalt af forfattere og teoretikere inden for EA og i mindre grad inden for BI. Til at undersøge hvad der karakteriserer EAmodenhed, har vi valgt at anskue to modenhedsmodeller, udarbejdet af forfatterne Peter Herzum og Jeanne Ross. I det følgende vil vi beskrive de valgte modeller med henblik på at kunne definere hvad der kendetegner EA-modenhed. 2 Kann,

11 3.2.1 Herzums modenhedsmodel Formålet med at arbejde med EA er ifølge Herzum ikke at have en veldokumenteret arkitektur i sig selv, men derimod at opnå IT- eller forretningsstrategiske mål. EA er desuden en uendelig proces, som kan skabe harmoni og ensretning mellem forretningsstrategi og IT-strategi 3. I artiklen Applying Enterprise Architecture, præsenterer Peter Herzum sin model for det han kalder typiske EAmodenhedsfaser. Figur 1 - Herzums modenhedsfaser (Kilde: Herzum, 2003) Som det fremgår af Figur 1, er Herzums modenhedsmodel inddelt i fem faser spændende fra Inception til Optimization. Faserne er yderpunkter i forhold til hvor moden en virksomhed er i sin anvendelse af IT så den understøtter forretningsstrategien. Ifølge Herzum svarer modenhedsfaserne direkte til en given virksomheds evne og formåen i forhold til at arbejde med forskellige aspekter af EA. Desuden fremhæver Herzum at modningsprocessen er sekventiel, idet det ikke er muligt at avancere mere end ét niveau ad gangen. Dog mener han det er muligt at fremskynde den proces det kræver at avancere fra én fase til den næste, dog uden at konkretisere hvordan dette lader sig gøre. I det følgende vil vi kort beskrive hvad de enkelte faser i Herzums modenhedsmodel indeholder. 3 Herzum, 2003, s. 30 9

12 Inception I denne fase er behovet for arbejde med EA ikke udtalt eller anerkendt. Virksomheden har en adhoc IT-strategi som kommer til udtryk ved at man i virksomheden har fokus på teknologi, som primært bruges til at løse helt specifikke problemer. Derfor er der heller ikke sammensat et egentligt team til at tænke i EA på tværs af hele virksomheden. Interoperabilitet adresseres via teknologi og Herzum nævner her eksempler på Enterprise Applikation Integration blandt andet hub-and-spoke arkitektur og enterprise bus 4, som ifølge Herzum ofte ikke lever op til virksomhedens forventning om at få løst problemer med interoperabilitet. Endelig budgetteres der i virksomheden ikke ud fra en samlet IT-strategi, men i forhold til mindre projekter. Arkitekturmæssigt mangler der derfor styring og støtte til at iværksætte større og tværgående EA-projekter. Classification I denne fase har man i virksomheden oprettet en egentligt EA-arbejdsgruppe som begynder at indsamle og dokumentere erfaringer og eksisterende processer i virksomheden. Arbejdet er af løs og tilfældig karakter, men man kan alligevel sige at behovet for EA er erkendt i denne fase. Arbejdsgruppens opgave er også at skabe synlige og kortsigtede resultater, som kan overbevise virksomheden om værdien der ligger i at tænke i EA. I denne fase begynder man oftest at udvikle en systemportefølje, som oftest er en simpel liste over tilgængelige systemer. Selvom koordineringen mellem IT og forretning er meget begrænset, er arbejdsgruppens arbejde i denne fase yderst vigtige skridt i retning mod at forene IT med forretningsstrategien. I Classification-fasen er virksomheden også på udkig efter arkitektur-rammeværker, som kan være styrende for dokumentationen af virksomhedens situation. De mest konkrete initiativer i forhold til arkitektur i denne fase er relateret til data warehousing og data mangagement, men disse initiativer har oftest ingen relation til det øvrige indledende arkitekturarbejde i virksomheden. I tråd med at EA-arbejdsgruppen skal levere kortsigtede resultater, har man i fasen også stadig fokus på at løse EA-opgaver med specifikke redskaber. Blueprinting I tredje fase udvikles reference-arkitektur, også kaldet blueprints. Blueprints dokumenterer såvel asis som to-be og er dermed et udtryk for hvad og hvordan der skal ændres/optimeres for at virksom- 4 Kommunikation og transformation af data og protokoller udskilles fra forretningsapplikationerne og varetages typisk af en ESB (Enterprise Services Bus) funktion. 10

13 heden opnår sin ønskede struktur og portfolio af IT-systemer. Blueprints kan således anvendes til at træffe strategiske beslutninger og fungerer i øvrigt som styrende for individuelle projekter. Det er typisk i denne fase at virksomheden begynder at udvikle fælles services og komponenter, men en bred anvendelse i hele virksomheden er endnu ikke opnået. I denne fase betragtes EA-arbejdet som et strategisk værktøj for virksomheden og EA-arbejdet er forankret højere i virksomheden. Desuden har man fastlagt sig på ét rammeværk som i stigende grad forankres i flere afdelinger af virksomheden. Der udvikles/besluttes standarder som efterfølgende understøtter individuelle projekter med ressource og økonomiske besparelser til følge. I denne fase modnes også arkitekturen i forhold til datahåndteringen, idet datas tilgængelighed ikke længere kun betragtes som et spørgsmål om teknologi, men som en vigtig faktor for interoperabilitet og udvikling. Der er desuden etableret styringsprocesser i virksomheden, som definerer hvordan og hvornår individuelle projekter kan bidrage til at udvikle målene med at tænke i EA. Integration I Integration-fasen har virksomheden opnået en velstruktureret EA, hvor afhængigheder mellem de enkelte IT-systemer i IT-porteføljen ud over at være dokumenteret, også forenkles og overskueliggøres. Styringsprocesserne for EA er i denne fase veludviklede og nye indkøb af IT og outsourcing af opgaver er tilpasset virksomhedens IT-strategi og ønskede fremtidige situation, to-be, beskrevet i rammeværket. I denne fase er der et skiftende fokus fra interoperabilitet til integration, det vil sige fra udveksling af data mellem systemer til informationsflow og udveksling af information. Dette skal minimere redundans i data og applikations-funktionalitet. Endelig bliver virksomhedens strategi for data warehousing og data management forenet med en egentlig strategi for service orienteret arkitektur 5. Optimization Optimization-fasen er den ideelle situation for en virksomhed at opnå. Herzum kalder den også for Nirvana. I denne fase er hele virksomhedens portefølje af IT-systemer indarbejdet i diverse ITstrategier. IT-porteføljen er selve enterprise arkitekturen, som virksomheden ønskede at opnå. Der er desuden udarbejdet planer for arkitekturen og de opstillede forretningsmål kan spores tilbage til de enkelte systemer. Der findes konkrete værktøjer til at understøtte og styre processerne som forener IT med forretningen. 5 Herzum, 2003, s

14 Om EA-arbejdet i forhold til modenhedsfaserne påpeger Herzum at en virksomhed som minimum må befinde sig i Blueprint-fasen, før den er i stand til på fordelagtig vis at forene forretningsstrategi med IT-strategi. Desuden er det først i Integration-fasen at virksomheden kan definere hvad den samlede strategi for forretning og IT er Ross s modenhedsmodel I artiklen Creating a Strategic IT Architecture Competency: Learning in Stages præsenterer Jeanne Ross sin model for arkitekturmodenhed. Figur 2 Ross modenhedsfaser (Kilde: Ross, 2003) Modellen består af fire faser som går fra Application Silo (Applikationssiloer) til Modular (moduler). Modellen viser både hvad der karakteriserer de enkelte faser samt ressourcefordelingen. I det følgende beskrives hvad de enkelte faser indeholder. Application silo architecture Virksomheder der befinder sig i den første modenhedsfase karakteriseres ved at anvende IT og indkøbe IT til at varetage specifikke og enkeltstående forretningsbehov. Der er ligeledes fokus på at besidde den nyeste teknologi og software, ligesom der ofte bruges mange ressourcer på at udvikle og vedligeholde egne applikationer. Desuden har hvert af de mange systemer sine egne data, hvilket afspejler at der aldrig eller sjældent er blevet tænkt i EA. Virksomheden opnår derfor en struktur 6 Herzum, 2003, s

15 karakteriseret ved applikationssiloer som er enkeltstående, dyre at vedligeholde og ikke interoperable. Denne lokale optimering er ressourcekrævende, besværlig og afspejler at der ikke tænkes i en fælles arkitektur. Standardized technology architecture I denne fase har virksomheden skiftet fokus fra at tænke i enkelte applikationer til i stedet at tænke i fælles infrastruktur. Som det vigtigste, har man i denne fase lagt sig fast på nogle standarder som skal begrænse omfanget af platforme/systemer som kræver drift og vedligeholdelse. Antallet af applikationer og redundans i data reduceres dog ikke blot ved teknologi-standardisering. Derfor har mange virksomheder i denne fase også introduceret en form for data warehouse til at dele data, men dataene er stadig forankret i hvert enkelt system/applikation. Ud over data warehouse er man i virksomheden generelt begyndt at arbejde med EA. Et typisk udgangspunkt for dette er et ønske om at opnå besparelser på drift og indkøb af IT. Rationalized data architecture Rationalisering af data refererer til at virksomheden i denne fase har fokus på de data som er vigtige og hvis kvalitet er kritisk for at virksomheden kan tjene sit formål og opfylde kundernes forventninger. Dette tilgodeser samtidig virksomhedens kernekompetencer og skaber stabilitet samtidig med at virksomhedens kerneprocesser optimeres. Værktøjet til at rationalisere er data management, som skal samle og forbedre kvaliteten af virksomhedens kernedata. I standardiseringsfasen var vigtige data forankret i hver enkel applikation. Med data management er målet at de enkelte applikationer skal tilgå dataene fra et centralt sted. Herfra sikres og optimeres dataenes kvalitet hvilket har stor indflydelse på kvaliteten af virksomhedens kerneprocesser. Desuden er virksomheden blevet i stand til at se hvilke strategiske fordele der kan drages af disse optimeringer og det at tænke i arkitektur. Modular architecture I den sidste fase er virksomhedens kerneprocesser blevet en del af infrastrukturen. Virksomhedens kerneprocesser tilgås via moduler. Kontrol med data og kerneprocesser er forankret højt oppe i virksomheden, hvilket gør virksomheden i stand til at agere hurtigt i forhold til nye krav, processer eller omverden. For eksempel kan en virksomhed på baggrund af sin arkitektur og datastruktur i denne fase, udvikle, genbruge eller blot vælge moduler som understøtter specifikke forretningsprocesser. En modulær struktur giver derfor mulighed for strategisk smidighed og handlekraftighed, samtidig med at denne arkitektur åbner op for lokal tilpasning ikke at forveksle med lokal optime- 13

16 ring, som kendetegner første fase. Den agile virksomhed er dermed det øverste modenhedstrin i Ross s modenhedsmodel Hvad er EA-modenhed? Den umiddelbare og synlige forskel på de to modenhedsmodeller er, at hvor Herzums modenhedsmodel er inddelt i fem faser, har Ross s kun fire faser. Derudover tager Ross i højere grad udgangspunkt i at skitsere ressourcefordelingen på tværs af arkitekturmodenheden, hvor Herzums model i adresserer specifikke processer i modningsprocessen. Ud fra beskrivelsen af de to modeller, mener vi at kunne sammenfatte en karakteristik af EAmodenhed med nedenstående figur. Figur 3 EA-modenhed (Egen fremstilling) Vi har valgt at betragte EA-modenhed som en trinvis proces med fire faser. Det er ikke muligt at springe faser over i modningsprocessen. Navnet på Herzums første fase, Inception, tyder på, at han betragter modenhed som en proces der begynder allerede ved en virksomheds opstartstidspunkt. Ross derimod, har valgt application silo architecture, som navn til den første fase. Dette antyder at hun mener det kræver en vis størrelse og udvikling før det er relevant at tale om modenhed i forhold til arkitektur inden for såvel applikationer, infrastruktur og data. EA-modenhed anskues altså i forhold til såvel en nystartet virksomhed som en virksomhed med år på bagen. 14

17 I den første fase har virksomheden fokus på teknologi og lokal optimering af mange forskellige applikationer. Man har en ad-hoc strategi i forhold til anskaffelse af ny IT og teknologi, hvilket giver dårlig eller slet ingen interoperabilitet mellem systemer og applikationer. For at virksomheden kan øge sin modenhed i denne fase, er det nødvendigt at man internt erkender behovet for at tænke i infrastruktur og arkitektur. I anden fase har man i virksomheden etableret en egentlig EA-arbejdsgruppe, som samler indledende tanker og initiativer til EA-arbejde. Arbejdsgruppen begynder typisk at dokumentere processer og porteføljen af IT-systemer i virksomheden, med henblik på efterfølgende at vedtage standarder for såvel indkøb som anvendelse af IT. Vi har her valgt at betragte Herzums Classification og Blueprinting-faser under ét, da disse to faser primært dækker over hvad EA-arbejdsgruppen foretager sig. Der tænkes her især på dokumentation af as-is og to-be (blueprints), samt at skabe overblik over IT-porteføljen og sammenhænge og afhængigheder mellem systemer og applikationer. Et konkret initiativ i denne fase er starten på at opbygge et data warehouse til at dele data på tværs af virksomheden. Virksomhedens modenhed øges i denne fase i takt med at standardisering skaber fundamentet for en bedre infrastruktur. For det andet øges modenheden i takt med at EA i stigende grad betragtes som et strategisk værktøj blandt ledende personer i virksomheden. For det tredje kan virksomheden øge sin modenhed ved at tænke i udveksling af information frem for data. Med andre ord må virksomheden begynde at tænke i interoperabilitet mellem systemer. I tredje fase har virksomheden fokus på at rationalisere sine kerneprocesser samt den information der er kritisk for at understøtte disse processer. I denne fase er der et skiftende fokus fra udveksling af data (interoperabilitet) mellem systemer til informationsflow og standardisering af services. Kerneprocesserne standardiseres og tilpasses så de bedst understøtter virksomhedens IT-strategi. Desuden anvendes data management til at forbedre datastrukturer for de data som understøtter virksomhedens kerneprocesser. I denne fase begynder virksomhedens strategi for data warehousing og data management at smelte sammen med en egentlig strategi for modulær arkitektur. Modenheden øges i takt med at datastrukturen optimeres så den på enkel vis kan struktureres til information. Desuden tilpasses IT-porteføljen, så den svarer til virksomhedens IT-strategi. I den fjerde og sidste fase gennemgår arkitekturen en udvikling fra at være centraliseret og interoperabel, til at være integreret. I den integrerede arkitektur er IT-systemerne integreret med hinanden og bruger fælles funktionalitet. Information, frem for rå data, er målet og det kræver at systemer kan tilgå hinandens data igennem standardiserede moduler eller services. I denne arkitektur er syste- 15

18 merne rationaliserede således at funktionalitet udgår fra én og kun én proces. Jo længere en virksomhed kommer i denne modningsfase, jo mere agil bliver den. Agilitet skal i denne sammenhæng forstås som det at IT i højere grad understøtter virksomhedens evne til at omstille sig i takt med forretningen. Agilitet foranlediges blandt andet af at virksomheden kan genbruge, udvikle og udskifte services og moduler hurtigt og ubesværet uden at det påvirker andre processer eller moduler. Med andre ord har virksomheden nu opnået en høj tilpasningsevne hvilket tillader hurtig reaktion på ændrede forretningsstrategier eller krav fra omverdenen. 3.3 Delkonklusion Modenhed er ikke en forudsætning for at arbejde med arkitektur, men arkitekturarbejdet vil have forskelligt fokus alt efter hvilken grad af modenhed der karakteriserer virksomhedens ITanvendelse. Modenhedsfaser inden for EA er udtryk for i hvilken grad en given virksomhed er i stand til at arbejde med de forskellige aspekter af EA. Derfor kan arkitekturarbejdet være værdifuldt selv for en virksomhed som har en lav grad af modenhed, ligesom arkitekturarbejdet kan øge modenhedsgraden, hvis virksomheder er opmærksomme på hvad der kræves for at avancere. Modningsprocessen er sekventiel, så det er ikke muligt at avancere mere end ét niveau ad gangen. Arkitekturmodenhed og IT s strategiske indflydelse øges i takt med at virksomheden har større fokus på data og infrastruktur og samtidig mindre fokus på specifikke applikationer. Målet med modenhed er at skabe sammenhæng mellem IT- og forretningsstrategi, ved at integrere IT-systemer gennem moduler og services. Dette er grundlaget for at virksomheden kan blive agil og omstillingsparat i forhold til såvel interne som eksterne faktorer. Vi har nu ved hjælp af figur 3 skabt overblik over hvad der karakteriserer modenhed inden for EA. Med andre ord har vi kortvarigt været nede i hulen, hvor man erkender ud fra forestillinger om hvad der er EA. 16

19 4. Information Management-modenhed I dette afsnit vil vi først undersøge hvad BI er og hvordan det fungerer i praksis. Derefter inddrager vi begrebet Information Management, for til sidst at undersøge hvad der karakteriserer modenhed inden for IM. 4.1 Business Intelligence BI er en samlet betegnelse for applikationer og teknologier som tilsammen skal foranledige indsamling af data, samt give mulighed for at lave analyser og rapportering af data og information om virksomhedens performance såvel som mange andre områder. Ved hjælp af BI kan der udtrækkes data fra mange forskellige kilder som for eksempel CRMsystemer. Det bliver herved muligt at centralisere, organisere og standardisere sine data i et såkaldt Data Warehouse. I denne proces er der også mulighed for at rense sammenkøre og tilføje yderligere data. BI giver derudover ved hjælp af analytiske værktøjer adgang til at foretage forretnings eller tekniske forespørgsler på data, så eventuelle mønstre kan findes eller problemområder kan diagnosticeres. BI skal derfor ses som løsninger, der bringer den opnåede gennemsigtighed i information ud til beslutningstagerne. Figuren herunder illustrerer en typisk data warehouse-arkitektur, som beskrives nærmere i det følgende. Figur 4 Data Warehouse Arkitektur (Kilde: Platon, 2007b) 17

20 Operationelle systemer Yderst til venstre finders de operationelle systemer (CRM, SCM, ERP mv.), som indeholder for eksempel salgsoplysninger, kundedata mv. De operationelle systemer er typisk designet til at betjene mange og forskellige brugere samtidigt. Men de er ikke konstrueret til at rumme mange års indtastede (historiske) data. Det fjerner ydelse og øger svartiden fra systemet, hvor det i mange tilfælde i driftmæssig sammenhæng ville have været tilstrækkeligt med blot at gemme historikken for én enkelt dag, en uge eller en måned. De operationelle systemer er desuden kendetegnet ved, at de typisk er tilpasset til den daglige forretningsgang. Derfor kan det være vanskeligt at søge efter data i de operationelle systemer, fordi de med tiden er blevet tilpasset ændrede forhold. Udgåede varenumre er måske ikke længere repræsenterede i de operationelle systemer, hvorimod data med de oprindelige varenumre stadig ligger gemt i systemet. Data Warehouse og Data Marts I midten findes selve data warehouse et (DW). Med etableringen af et DW integreres datakilderne og data konsolideres. Samtidig har DW et en række værktøjer indbygget til sortering og udtræk. Disse kaldes ETL-processer 7, hvormed data kan udtrækkes (extract) fra de operationelle systemer eller det sted de opbevares. Herefter kan de ændres og opdateres (transform). Datastrukturen og arkitekturen for DW et lægger op til fælles standarder for dataene. Disse fælles retningslinjer medfører at man ikke alene får samlet al data på et og samme sted, men også i et fælles format med relationer og nøgler der kæder dataene fra de forskellige systemer sammen. Til sidst kan dataene indlæses (load) i DW et. I et DW eller i de enkelte datamarter opbevares taktisk eller historisk data i en relationel database. Herved får brugerne mulighed for at udtrække og sammensætte specifikke dataelementer fra et komplet datasæt, som der efterfølgende kan analyseres på. I datamarterne foretages ved hjælp af ETL-processer en yderligere segmentering af de data der findes i et DW er, så de tilpasses specifikke applikationer og forespørgsler. Forespørgsler, rapportering og analyse Yderst til højre på figuren herover findes rapporterings- og analyseværktøjerne. For at lave forespørgsler, rapportering og analyse på de data der opbevares i DW et og de forskellige Data Marter, benyttes forskellige værktøjer. 7 Extract, Transform, Load. Processerne gennemføres oftest med SQL. 18

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon -

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Data Warehouse 4. sem. datamatiker uddannelse Tietgen Skolen Odense Skrevet af Troels Markvard Andersen (DM08228) Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Troels Markvard Andersen Side 1 af 8 Forord /

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

PLATON BUSINESS BRIEFINGS EFTERÅR/VINTER 2010 TION MANAGEMENT BUSINESS ACTIVITY MONITORING MA GÅ LIDT FØR, OG FÅ NOGET MED HJEM...

PLATON BUSINESS BRIEFINGS EFTERÅR/VINTER 2010 TION MANAGEMENT BUSINESS ACTIVITY MONITORING MA GÅ LIDT FØR, OG FÅ NOGET MED HJEM... S INTELLIGENCE INFORMATION MANAGEMENT BUSINESS FORMATION LIFECYCLE MANAGEMENT DATAKVALITET BUS AGEMENT BUSINESS INTELLIGENCE INFORMATION MANAG CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT INTEGRATION DA NESS INTELLIGENCE

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013 Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Mobility Politik og procedure Virksomhedens modenhed Hvad bør

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps Wizdom med forretningsapplikation 1 Wizdom Business Apps Dan Thomsen 1 Dan Thomsen Har arbejdet med forretnings applikationer til SharePoint med store danske og internationale virksomheder Har arbejdet

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer.

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. NNIT PLAYMAKER PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. FORMÅL NYE PERSPEKTIVER OG MULIGHEDER It-rollen er under stærk forandring, påvirket

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea 4 sekunder 1-3 timer 20 sekunder 14% hurtigere 5-6% bagud 30/70 split Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea Emnerne jeg vil tale om Brændende platforme versus brændende ambitioner

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

Strategiforløb for produktions IT systemer i Danish Crown. Uffe Rasmussen / 29.november 2011 Dau

Strategiforløb for produktions IT systemer i Danish Crown. Uffe Rasmussen / 29.november 2011 Dau Strategiforløb for produktions IT systemer i Danish Crown Uffe Rasmussen / 29.november 2011 Dau Hvem er jeg? Uffe Rasmussen Ingeniør med automations som speciale (Odense teknikum 1988) Ansat i Danish Crown

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Region Nordjylland Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Hvem er vi Hanne Purkær Fuldmægtig Koncern Økonomi (Systemejer) Region Nordjylland Dagligt ansvar for BI Jan

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

BIG DATA og BIG DATA strategi

BIG DATA og BIG DATA strategi Dette White Paper er skrevet og udgivet af: Gilling/The Human Decision www.danskebigdata.dk Maj 2014 copyright Finn Gilling BIG DATA og BIG DATA strategi Vi lever i en tid, hvor vores omfattende brug af

Læs mere

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments + We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments Pains Pain Relievers Gains Gain Creators We help businesses gaining benefits

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Som repræsentant for en pensionskasse eller et pensionsselskab kan du sikkert nikke genkendende til disse

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang?

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz 13. marts 2013 kro@dubex.dk Agenda Kort opsummering Hvad bør en Mobility Strategi indeholde? Virksomhedens modenhed Hvordan kommer du i gang?

Læs mere

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Hansen@ampartner.com Hvad er en CMDB? Et register over enheder (ITIL sk: Configuration Items eller CIs) CIs indeholder relevante oplysninger: attributter Sammenhænge eller

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

Forretningsorienteret it-governance

Forretningsorienteret it-governance Forretningsorienteret it-governance Midlet til forretningsorienteret it-anvendelse af chefkonsulent Bo Lind, BLI@a-2.dk og chefkonsulent Steen Bruno Hansen, STBH@a-2.dk, A-2 A/S Der hviler i dag et meget

Læs mere

Kvalitetsseminar. At sætte en standard, der skaber værdi. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Kvalitetsseminar. At sætte en standard, der skaber værdi. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kvalitetsseminar At sætte en standard, der skaber værdi Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Udfordringer Store krav til kontrol og styring Sværere at skabe overblik over sager og medarbejdere

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi Virksomhedens informationssystem Systembeskrivelse II IT og økonomi Det elektroniske kontor Elektronisk dokumenthåndtering Hvordan omlægger vi arbejdsgange, så elektronikken styrker vores arbejde? Data

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign Keep it simple Implementering af kommunikationsstrategi Af kommunikationsbureauet, LEAD Agency Det er et velkendt paradoks, at kommunikationsstrategier ofte slet ikke bliver det levende aktiv for virksomheden,

Læs mere

GÅ LIDT FØR, OG FÅ NOGET MED HJEM... BUSINESS BRIEFINGS hos Platon www.platon.net/bb jmo@platon.net

GÅ LIDT FØR, OG FÅ NOGET MED HJEM... BUSINESS BRIEFINGS hos Platon www.platon.net/bb jmo@platon.net s Intelligence Information Management Business A ORMAION LIECYCLE MANAGEMEN Datakvalitet Busi gement Business Intelligence Information Manage ustomer Relationship Management Integration Dat ess Intelligence

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S

Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S Agenda Overordnet om AX og i hvilken retning går udviklingen? Intro til AX 2012 og brugeroplevelsen Dynamics AX i en koncern/i

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER...

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... 7 A5. LÆRING OG FORANDRING I dette appendiks behandles teorien omkring læring og forandring. Læringsteorien

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Kunsten at have fuldkommen kontrol

Kunsten at have fuldkommen kontrol Kunsten at have fuldkommen kontrol ProArc giver dig fuldkommen kontrol over dine informationer under alle tekniske projekters faser lige fra planlægning og konstruktion til drift og vedligeholdelse uanset

Læs mere

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Denne guide vil gøre dig i stand til at opstille din Google Analytics konto. Ydermere vil den være en hjælp til at forstå hvordan

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013 Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis 24. Oktober 2013 Agenda Kort om Ole Fælles baggrund Hvad mener vi med implementering? Metode Succeskriterier ved implementering af ERP Top 5

Læs mere

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Business Case for Business Intelligence Motivation Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Hvilke eksterne og interne udfordringer står forretningen overfor Hvordan bidrager det

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Guide til opsætning af Google Analytics Eksisterende kunder Visiolab introduction

Guide til opsætning af Google Analytics Eksisterende kunder Visiolab introduction Guide til opsætning af Google Analytics Eksisterende kunder Visiolab introduction Du modtager denne guide som en hjælp til forståelse af hvordan Visiolink applikationer fungere med Google Analytics. Ydermere

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen!

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Opbygning og forankring af en robust ledelsesplatform på 3 måneder /Finn Henrik Hansen Slide 1 Nulpunktsmodellen, MSEK 1 Refleksion

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

SOL - et Statistik Og Ledelsesrapporteringssystem til TDC Mobil Analyse og Økonomi

SOL - et Statistik Og Ledelsesrapporteringssystem til TDC Mobil Analyse og Økonomi En software produktion af Firma Joakim Dalby hos TDC Mobil SOL - et Statistik Og Ledelsesrapporteringssystem til TDC Mobil Analyse og Økonomi En datawarehouse løsning med data fra mange kilder, og præsentation

Læs mere

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact More than 3500 projects In control of 55 petabyte data 450 certified consultants More than 1.5M euro in training per year 55 PB,

Læs mere