mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Specialets opbygning Afgrænsning af emne Metode Gældende ret Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring Aftalen, loyalitetspligten og kontraktopfyldelsen Faktiske mangler Købers beføjelser i anledning af en mangel Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (LOFE) Lovens formål og anvendelsesområde LOFE 2, stk. 5 i strid med offentligretlige forskrifter/ulovlige bygningsindretninger Tilstandsrapporten Ejerskifteforsikringen Eftersyn af huseftersynsordningen Realdanias rapport Huseftersynsordningen - plus, minus 10 år - set med forbrugerøjne Betænkning om huseftersynsordningen 1520/ Lovforslaget L Elinstallationsrapport Vvs-installationer Generel hustypebeskrivelse Ændringer vedrørende erstatningsudmålingen Diskussion og analyse i anledning af L Elinstallationsområdet Beskrivelse af den gamle ordning Beskrivelse af den nye ordning Præmiestigning på ejerskifteforsikring VVS-området Beskrivelse af hidtil gældende ordning Beskrivelse af nye regler for VVS Hustypebeskrivelse et nyt tiltag Side 6

2 7.4 Erstatningsopgørelsen med anvendelse af bindende afskrivningstabeller for udvalgte bygningsdele Beskrivelse af gammel ordning Beskrivelse af ny ordning Sammenfatning Konklusion Abstract Litteraturliste Værker Andet materiale Anvendte domme Anvendte nævnsafgørelser Side 7

3 1. Indledning Dette speciale omhandler den del af retsområdet indenfor fast ejendom, der regulerer køb og salg af bolig mellem private parter, herunder anvendelse af Huseftersynsordningen og Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom(lofe). Huseftersynsordningen blev etableret i 1995 med det formål, at reducere antallet af retssager om mangler ved fast ejendom mellem købere og sælgere. Dette gjorde man via en kombination af forskellige tiltag, herunder vedtagelse af bl.a. lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (LOFE) samt oprettelse af en huseftersynsordning - ordningen med beskikkede byggesagkyndige, som er autoriseret til at udarbejde tilstandsrapporter. Det er princippet i LOFE, at sælger kan gøre sig ansvarsfri i forhold til eventuelle mangelindsigelser fra køber, hvis sælger vælger at gøre brug af ordningen med tilstandsrapport og ejerskifteforsikring, med mindre sælger er i ond tro. I henhold til loven kan køber således ikke rette krav mod sælger i anledning af mangler ved huset (bortset fra vanhjemmel og ond tro), hvis køber senest ved købsaftalens indgåelse har fået udleveret en officiel tilstandsrapport, et tilbud om at tegne ejerskifteforsikring samt tilbud fra sælger om at betale halvdelen af forsikringspræmien. Det er i den forbindelse uden betydning, om køber tegner ejerskifteforsikringen. Modstykket til sælgers ansvarsfrihed er, at det via tilstandsrapporten er lettere for køber, at overskue ejendommens fysiske tilstand og de hermed forbundne fremtidige udgifter til istandsættelse og forbedring. Samtidig har køber via ejerskifteforsikringen mulighed for at forsikre sig imod de forhold, der ikke er nævnt i tilstandsrapporten. Overordnet må ordningen antages at være blevet en succes. I dag udarbejdes tilstandsrapport og køber tilbydes ejerskifteforsikring i langt de fleste tilfælde, hvor der handles fast ejendom mellem ikke-erhvervsdrivende, eller hvor blot køber eller sælger er privatpersoner. De mange retstvister Side 8

4 mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget Specialets opbygning Denne fremstilling tager sit udspring ud fra Realdanias rapport Huseftersynsordningen - plus, minus 10 år, set med forbrugerøjne fra 2006 og Betænkning 1520/2010 om huseftersynsordningen. Disse danner grundlag for en modernisering af den eksisterende huseftersynsordning, der med L89 træder i kraft 1. Maj Dette speciales opbygning er baseret ud fra følgende: at undersøge om L89 har medført en forbedret retstilling for forbrugeren. I bestræbelserne på at besvare dette spørgsmål, vil gældende ret på området for køb og salg af fast ejendom blive skitseret i afsnit 4, herunder med fokus på, hvorledes praksis har udviklet sig, at introducere vigtige begreber, betydningen heraf, samt at præsentere LOFE. Dette afsnit danner således baggrund for at kunne forstå de problematikker - huseftersynsordningen giver anledning til i dag - set med forbrugerøjne. Herefter vil forarbejderne til lovforslaget L89 blive gennemgået i specialets afsnit 5. I de efterfølgende afsnit 5.1. og 5.2. vil en nærmere gennemgang af Realdanias rapport og betænkning 1429/2010 om huseftersynsordningen blive gennemgået. En sådan gennemgang synes relevant, idet væsentlige pointer, forslag og konklusioner er videreført i ændringsforslaget af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (L89), der behandles i specialets afsnit 6. I specialets afsnit 7 behandles ændringerne på området for elinstallationer, der med L89 nu skal behandles i en elinstallationsrapport i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapport mod en tilsvarende udvidelse af ejerskifteforsikringens standarddækning. I forlængelse heraf om de ændringer, der ses i forhold til vvs-installationer, navnlig situationer vedrørende kloakker og stikledninger. En nyindførelse af hustypebeskrivelser, der skal forbedre køberens oplysningsgrundlag omkring den konkrete ejendom, vil tillige blive undersøgt nærmere, og til sidst vil ændringerne i relation til erstatningsudmåling blive behandlet. 1 Betænkning 1520/2010 om huseftersynsordningen s. 13. Side 9

5 For at kunne bidrage til en besvarelse af det overordnede spørgsmål, finder jeg det væsentligt at behandle de fire ændringsområder hver for sig, for således at skitsere emnerne individuelt ift. hvorledes retsområdet indenfor det specifikke tiltag har forholdt sig indtil nu, hvilke ændringer der med L89 er indført, og hvilken betydning ændringen måtte få i praksis. I forlængelse af sidstnævnte vil specialet forsøge, hvis dette måtte være tilfældet, at påpege om ændringerne kan give anledning til udfordringer på det pågældende område. Herefter behandles konklusion i specialets afsnit 8, engelsk resume i afsnit 9 og litteraturliste fremgår af afsnit Afgrænsning af emne Dette speciale tager udgangspunkt i lovsforslag L89, vedtaget 30. maj 2011 med ikrafttrædelse 1. maj Med L89 er der vedtaget en række ændringer i forhold til den eksisterende huseftersynsordning, der er reguleret i Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom(lofe). Specialets overordnede fokus vil være på, om L89 har forbedret retstillingen for henholdsvis køber og sælger, således om forbrugerbeskyttelsen for køber og sælger må anses for udvidet. Dog må det understreges, at det er et bevidst valg, at ikke alle ændringer kan blive genstand for behandling i nærværende fremstilling, idet dette vil blive for omfangsrigt i forhold til de rammer, der er fastlagt for specialet. Ud fra det overordnede fokus, vil specialet snævre sin opmærksomhed ind på nogle specifikke undersøgelsesspørgsmål og eventuelle problemstillinger forbundet hermed. Disse spørgsmål danner således grundlag for specialets videre fremstilling. I bestræbelserne på at besvare specialets overordnede spørgsmål, vil hovedvægten for dette speciale være lagt på de ændringer i huseftersynsordningen, jeg har vurderet som værende væsentligst. Med L89 er der foretaget en række ændringer i relation til bygningssagkyndige, herunder ansvarsgrundlag, klageadgang mv., men disse vil ikke blive genstand for nærmere behandling i dette speciale. Side 10

6 Ejendomsformidleres rolle i forbindelse med køb og salg af fast ejendom vil ikke blive genstand for nærmere undersøgelse. Ydermere vil rent forsikringsretlige problemstillinger ej heller blive taget under behandling. Ændringerne i L89 omhandlende udvidelsen af ejerskifteforsikringens dækningsområde vedrørende genhusning, rimelige udgifter til teknisk bistand, forøgede byggeudgifter, samt fugtskadedækning, vil ikke blive genstand for fokus i dette speciale. 3. Metode I denne fremstilling fortolkes forarbejder, herunder særligt Betænkning 1520/2010 om huseftersynsordningen, hvilken betænkning der omhandler moderniseringen af huseftersynsordningen. Betænkningen danner således grundlag for de ændringer, der med L89 er indført. I specialet betegnes den anvendte retspraksis og LOFE, som værende gældende ret. L89 er vedtaget den 30. maj 2011, og det vil derfor være mest korrekt at betegne denne, som værende gældende ret, idet denne er den nyeste udgave af Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Formålet med dette speciale er at vise, hvorledes praksis har formet sig til, samt at behandle ændringerne, der med L89 træder i kraft 1. maj 2012, og diskutere ændringerne i lyset af dette speciales overordnede undersøgelsesspørgsmål. Til at belyse anvendelsesområdet for el- og vvs-installationer anvendes bl.a. afgørelser fra Ankenævnet for forsikring. Ankenævnet for forsikring afsiger kendelser og udtalelser i forbindelse med klager over forsikringsdækning. Idet ejerskifteforsikringen dækker de skjulte faktiske skader, som en bygningssagkyndig ikke har kunnet afdække ved sin bygningsgennemgang, er formålet med ejerskifteforsikringen og bygningsgennemgangen, at disse skal supplere hinanden, og derved dække de faktiske mangler, som sælger bliver fritaget at hæfte for. Når formålet med ejerskifteforsikringen er at dække de faktiske mangler, som sælger får fritagelse at hæfte for, kan ankenævnets udtalelse således anvendes analogt på at fastslå de skader, der er omfattet af sælgerbeskyttelsen. Der er i dette speciale anvendt retspraksis fra både landsretterne og Højesteret. Dette begrundes ud fra, at Højesteret ikke har haft anledning til at tage stilling til alle de spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med fortolkningen af LOFE. For at belyse gældende Side 11

7 ret, anses det derfor nødvendigt, at medtage retspraksis af forskellige rangering, for at give et billede af, hvorledes ankenævn og forskellige domstole anvender bestemmelserne i LOFE. 4. Gældende ret 4.1 Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring Køb og salg vedrørende fast ejendom har indtil indførelsen af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom den 1. januar 1996, været et ulovreguleret retsområde. Parternes retstilling tager udgangspunkt i den almindelige obligationsret, der er udtryk for mange års retspraksis og fortolkning i retslitteraturen retsgrundsætninger. 2 Som et udtryk herfor, er det derfor ikke muligt via en konkret lovbestemmelse at kunne give svar på, hvad der f.eks. er en faktisk mangel, der giver misligholdelsesbeføjelser for køberen. Disse spørgsmål kan således kun besvares ved fortolkning af retspraksis. Som supplement til obligationsretten ses imidlertid en retning mod en til stadighed større og større detailregulering. 3 I formueretten er der ikke behov for en præcis lovhjemmel, fordi formueretlige aftaler i almindelighed vil være omfattet af almindelige formueretlige regler, retsgrundsætninger, herunder aftalefrihed, aftalers fortolkning, parternes pligter, misligholdelse af aftalen og om virkningerne heraf. 4 Begrebet fast ejendom er langt fra et entydigt begreb. Der findes forskellige begrebsdefinitioner, der hver især tillægger begrebet forskellige forudsætninger. Dette fremgår f.eks. af udstykningsloven, tinglysningsloven og forbrugerbeskyttelsesloven. 5 I nærværende fremstilling vil begrebet fast ejendom være i nær sammenhæng med begrebet boligejendom. I denne fremstilling forstås ved begrebet bolig, at dette udgør en situation, hvor den faste ejendom hovedsageligt er blevet anvendt til beboelse for den konkrete sælger, eller hovedsageligt er tænkt anvendt som 2 Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s For nærmere klarlæggelse og differentiering af forskelle og ligheder henvises til Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- OG Økonomforbundets Forlag s Side 12

8 beboelse for den konkrete køber. Overdragelse af en bolig er således omfattet af LOFE, 1, stk Omfattet af boligbegrebet vil eks. være villaer, parcelhuse, ejerlejligheder til beboelse, enfamilieshus i rækkehusbebyggelse, dobbelthus eller et nedlagt landbrug, hvor landbrugsnoteringen er ophævet. 7 I tråd med ovenstående anvendes i denne fremstilling LOFE s forbrugerbegreb. Der fraviges således fra det almindelige forbrugerbegreb i aftaleloven 38 a, stk. 2. Forskellen mellem det almindelige forbrugerbegreb og LOFE s forbrugerbegreb er navnlig den, at det i forbrugerbeskyttelsesloven er uden betydning, om ejendommens sælger handler som led i sit erhverv, eller om ejendommen er udbudt gennem erhvervsdrivende. 8 LOFE omhandler således ikke specifikt aftaler mellem en erhvervsdrivende sælger og en ikke-erhvervsdrivende køber, men omhandler derimod navnlig aftaler om overdragelse af brugte boligejendomme mellem to privatpersoner Aftalen, loyalitetspligten og kontraktopfyldelsen Det altovervejende formål ved aftaleindgåelse om overtagelse af fast ejendom er, tilsvarende som ved enhver anden aftale, at opnå rigtig opfyldelse. Det må stå klart, at aftalens udformning er afgørende for, hvad der for parterne forstås ved rigtig opfyldelse, samt efterfølgende at bedømme, om aftalen er korrekt opfyldt, eller om der foreligger misligholdelse, herunder om der kan konstateres retlige eller faktiske mangler ved sælgerens ydelse. 10 Et moment der indgår ved bedømmelsen af, om der foreligger mangler, er parternes adfærd i forbindelse med aftaleindgåelsen. Idet aftalen indgås mellem parterne, konstituerer aftalen nogle pligter, der ligger forud for aftalen - loyalitetspligten. 6 Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Side 13

9 Der gælder således en almindelig loyalitetspligt, der skal sikre til en ordentlig, hæderlig og redelig adfærd, der tjener til en passende tillid i handelsaftaler. 11 Bedømmelsen bliver heraf, om henholdsvis sælger og køber har udvist en hensigtsmæssig og beskyttelsesværdig adfærd, hvor sælgeren har redegjort for ethvert forhold, der udgør en rigtig beskrivelse af ejendommen, herunder navnlig ejendommens stand, og om der er en konkret begrundet risiko for defekter. Tilsvarende at køber har besigtiget ejendommen i overensstemmelse med sine behov og undersøgt forhold, denne konkret har haft anledning til at undersøge yderligere. 12 Om der er sket en forsømmelse af enten sælgerens loyale oplysningspligt eller køberens undersøgelsespligt er ikke fastlagt. Der er snarere tale om en konkret afvejning af, hvor hensigtsmæssig og loyal parternes optræden har været overfor medkontrahenten. Ofte er der tale om et samspil mellem de to jf. U V, hvor landsretten ved en afbalancering af køberens undersøgelsespligt fremhævede sælgerens loyale oplysningspligt. 13 Det vil altid være en konkret afvejning af adfærden i den konkrete handel, hvorfor alle relevante elementer, så som hvem parterne er, hvilken ejendom der overdrages, og ikke mindst hvilke begivenheder der er hændt forud for aftalens indgåelse, der skal bedømmes. En tilsidesættelse af henholdsvis den loyale oplysningspligt og undersøgelsespligten har betydning for parternes indbyrdes retstilling, såfremt køberen rejser krav mod sælgeren i anledning af faktiske mangler, dvs. i den situation hvor ydelsen ikke er kontraktmæssig - der er ej sket rigtig opfyldelse. 14 Undlader en sælger at oplyse en køber om en mangel, som han loyalt burde have oplyst om, og kan undladelsen tilregnes ham som simpelt uagtsom, ifalder han et erstatningsansvar over for køberen. 15 I den situation, hvor sælgeren ikke har opfyldt sin loyale oplysningspligt, er der således tale om en misligholdelse af aftalen, hvorfor køberen kan kræve erstatning. I modsætning hertil fortaber køberen sine misligholdelsesbeføjelser, hvis denne ikke opfylder sin undersøgelsespligt. Der er tale 11 Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Husejerforsikring & Ejerskifteforsikring en kommentar, Jønsson, Henning, 3. udgave, Forlaget Thomson s Side 14

10 om situationer, hvor sælgeren må formodes at blive bekendt med en given defekt, eller som må formodes at have konstateret et forhold, som en ejer bør indse, kan være forårsaget af en defekt, eller på baggrund af køberens tilkendegivelser har konkret grund til at betvivle, at ejendommen svarer til køberens forudsætninger, kan blive erstatningsansvarlig overfor køberen, når han ikke har oplyst køberen relevant om forholdet. 16 Sælgeren har således ikke opfyldt sin loyale oplysningspligt, på grund af manglende agtpågivenhed med henblik på at opfylde sin loyalitetspligt overfor køberen. Ligesom samspillet mellem sælgers loyale oplysningspligt og køberes undersøgelsespligt, skal sælgerens agtpågivenhed/uagtsomhed sammenholdes med køberens tilsvarende pligt til agtpågivenhed, jf. U V, hvor køber krævede erstatning på kr , men alene fik tilkendt kr , da han ved besigtigelsen burde være blevet klar over mørtelens tilstand. Ved boligejendomme omfattet af LOFE er grænsen for ond tro forrykket, idet sælgerens simple uagtsomhed ikke begrunder erstatningsansvar, når sælgeren har indhentet tilstandsrapport, jf. LOFE 2, stk. 1 og 5. Disse regler er således en fravigelse af de almindelige regler gældende for ejendomshandel. Hvis sælgeren har opfyldt betingelserne i LOFE 2, stk. 1, kan han frigøre sig fra sin mangelshæftelse, og køberen kan ikke gøre mangelsbeføjelser gældende mod sælgeren i anledning af faktiske mangler ved bygningerne. 17 Udgangspunktet her modificeres dog således, at fritagelsen for mangelshæftelse ikke består, hvis sælgeren ved svigagtig adfærd eller grov uagtsomhed undlader at oplyse om faktiske mangler, jf. LOFE 2, stk. 5. Et eksempel på grov uagtsomhed fremgik i U V, hvor det fra sælgers side var groft uagtsomt ikke at oplyse om mangler ved et gulv. Sælger havde observeret, at et nylagt gulv buede. Sælger reklamerede og fik leveret et nyt gulv, som de ikke fik lagt inden salget af ejendommen. Det nyleverede gulv blev i stedet solgt. 16 Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Side 15

11 Det er hensigten med ordningen i LOFE, at det således kun er den sælger, der ikke opfylder sin loyale oplysningspligt ved en forglemmelse - udviser simpel uagtsomhed - som er beskyttelsesværdig og derfor ikke ifalder erstatningsansvar. 18 Vedrørende køberens undersøgelsespligt indenfor LOFE s anvendelsesområde kan det anføres, at undersøgelsespligten formentlig er begrænset til forhold, som den bygningssagkyndige ifølge tilstandsrapporten ikke har haft adgang til, eller forhold, som ifølge tilstandsrapporten bør undersøges nærmere(un) samt efter omstændighederne eventuelle særlige krav til ejendommen, som køberen måtte have Faktiske mangler Udgangspunktet for køb og salg af fast ejendom er, at sælger er ansvarlig for skjulte fejl og mangler i op til 10 år efter hushandlen. Faktiske mangler udgør i praksis den hyppigste misligholdelsesgrund. 20 Her kan bl.a. nævnes jordbundens utilstrækkelige bæreevne, fejl i bygningers murværk eller utæthed i bygningers tag. Faktiske mangler omfatter endvidere forhold, der indebærer en nærliggende risiko for uønskede faktiske egenskaber eller farer, f.eks. et tag, der er udført på en sådan måde, at en utilstrækkelig ventilation giver risiko for råd- og svampeskader. 21 En ydelse lider af en mangel, hvis den ikke har de egenskaber, som køberen efter aftalen kan kræve. 22 Udgangspunktet for enhver mangelsbedømmelse er aftalen. Det afgørende er, om ydelsen er kontraktmæssig, således der er sket rigtig opfyldelse. Ved afgørelsen af om der foreligger en mangel ved den pågældende ejendom, må bero på en konkret vurdering. De elementer der indgår i bedømmelsen af, hvilke faktiske egenskaber en køber kan kræve er bl.a. ejendommens alder og art, beliggenhed, bygningsmåde, pris og omstændighederne i øvrigt. 18 Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Retlige mangler er ikke genstand for nærmere behandling i indeværende fremstilling. 21 Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Side 16

12 Som udgangspunkt hæfter sælger af en fast ejendom overfor køber for eventuelle mangler ved ejendommen. Dette udgangspunkt modificeres, hvis køber har modtaget en rapport omhandlende ejendommens fysiske tilstand tilstandsrapport, samt tilbud om ejerskifteforsikring, jf. LOFE 2, stk. 1, 1. pkt. fra sælgeren. Hvis disse betingelser er opfyldt, kan køberen ikke rette krav mod sælger i anledning af fysiske mangler ved bygningerne. Køberen kan ej heller over sælgeren gøre gældende, at en fejl burde være nævnt i tilstandsrapporten, jf. LOFE 2, stk. 1, 2. pkt. Sælgerbeskyttelsen efter LOFE kap. 1 omfatter alene fysiske mangler ved bygningen, jf. LOFE 2, stk Den anvendte terminologi i LOFE ændrer ej på, at fysiske mangler har samme betydning som faktiske mangler i den almindelige obligationsret. 24 Adgangen til at begrænse sælgerens mangelshæftelse angår alene fysiske mangler ved bygningerne. Det betyder, at sælgeren uændret hæfter for vanhjemmel, andre retlige mangler og mangler, der alene vedrører grunden. 25 Derforuden hæfter sælger for mangler opstået efter tilstandsrapportens udarbejdelse, med mindre andet er aftalt, jf. LOFE 2, stk. 1, 2. pkt. Køberen kan påberåbe sig en mangel, hvis sælgeren har ydet en garanti med hensyn til det pågældende forhold, har handlet groft uagtsomt eller svigagtigt, jf. LOFE 2, stk. 5, 2. pkt. Det er i denne sammenhæng vigtigt at understrege, at LOFE 2 ikke regulerer spørgsmålet om, hvad der udgør en mangel ved den faste ejendom. Det er som udgangspunkt en juridisk vurdering, hvor bedømmelsen af en skade, i huseftersynsordningens forstand, begrundes ud fra en byggeteknisk vurdering. Ethvert forhold, der hævdes at udgøre misligholdelse/mangel, skal kvalificeres efter aftalen. I denne sammenhæng betyder det, at ethvert forhold skal bedømmes konkret, og ved udfyldelsen af aftalen indgår almindelige risikoafvejningssynspunkter, tillidshensyn og hensynet til at understøtte forsvarlig, loyal adfærd ved aftalens indgåelse og opfyldelse. 26 Det fremgår bl.a. af U V, hvor Landsretten lagde vægt på, hvad køberen efter aftalen kunne kræve, hvorfor K s krav om forholdsmæssigt afslag i anledning af faktiske mangler og retlige mangler, ikke blev 23 Mangler ved fast ejendom, Rosenmeier, H.P, 5. udgave, Forlaget Thomson s Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Betænkning 1520/2010 om huseftersynsordningen s Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Side 17

13 imødeset. S blev derfor frifundet. Landsretten tilføjede endvidere i denne sammenhæng, at hvis køberen lagde vægt på, at ejendommen skulle opfylde bestemte forhold, kunne han have stillet betingelser herom. Det var således aftalen, der var bestemmende Købers beføjelser i anledning af en mangel Køberens mangelsbeføjelser i henhold til de almindelige erstatnings- og køberetlige grundsætninger er 1. erstatning, når der foreligger culpa 27 eller en garanti, 2. forholdsmæssigt afslag i købesummen, når der foreligger en betydelig værdiforringende mangel eller 3. ophævelse 28, når der foreligger væsentlige mangler. 29 Erstatningsbeføjelsen kan gøre gældende når de almindelige erstatningsretlige betingelser om tab, ansvarsgrundlag, adækvans og årsagssammenhæng er opfyldt. 30 En køber kan overfor en godtroende sælger, gennemføre et krav om afslag i købesummen, såfremt ejendommen lider af en mangel af en vis størrelsesorden. Forholdsmæssigt afslag i købesummen er en misligholdelsesbeføjelse, der udtrykker, at ydelsens værdi med mangler er ringere end den konktraktmæssige(mangelfri) ydelsesværdi. Dette bevirker, at det kontraktmæssige vederlag tilsvarende skal nedsættes. Afslagsbeføjelsen er et eksempel på domstolenes indgreb i parternes aftale, når denne ikke længere er udtryk for en passende balance mellem parternes pligter. 31 Afslagsbeføjelsen er ikke lovreguleret men velkendt i obligationsretten, herunder køberetten jf. Købelovens 42, stk. 1, 1. pkt., 43, stk. 1, og 78, stk. 1, nr. 3. Spørgsmålet om hvornår der er grundlag for et afslag i købesummen, kan således kun udledes af retspraksis I praksis at sælgeren ikke har oplyst om defekter, som han burde indse havde betydning for køberen. 28 Ophævelsesadgang behandles ikke yderligere i denne fremstilling. 29 Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s De almindelige betingelser for erstatning vil ikke blive genstand for nærmere behandling i denne fremstilling. 31 Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Om nærmere herom se Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Side 18

14 I modsætning til erstatningsbeføjelsen forudsætter afslagsbeføjelsen intet ansvarsgrundlag. Køberen kan således gøre afslagsbeføjelsen gældende, uanset at der intet er at bebrejde sælgeren. Det er imidlertid en betingelse, at der er tale om en betydelig mangel. Om en mangel er betydelig, indeholder såvel en kvalitativ som en kvantitativ vurdering. Den kvalitative vurdering er ofte beskrevet som manglens beskaffenhed, eks. alvorligere mangler ved taget mv. Den kvantitative vurdering er værdiforringelsens størrelse, herunder størrelse i forhold til købesummen eller eventuelt udbedringsomkostninger. 33 Manglen skal have været til stede på handelstidspunktet og tillige have været skjult får køber og sælger samt mangelen skal være værdiforringende, således at det må antages, at ejendommen ville være blevet handlet til en lavere pris, hvis manglen havde været kendt på tidspunktet for handlens indgåelse. 34 I praksis skal værdiforringelsen have et vist omfang, før en køber kan gøre sig forhåbninger om afslag. Størrelsen af det forholdsmæssige afslag vil blive fastsat skønsmæssigt med udgangspunkt i reparationsudgifterne på tidspunktet for handlens indgåelse. 35 Der er ikke grundlag for at antage nøjagtigt hvilket omfang manglen skal, for afslag opnås. Rosenmeier anfører i Mangler ved fast ejendom s. 295, Mindstegrænsen må antages at ligge mellem 2 og 7 % af købesummen. Procentsatsen er dog blot en blandt mange faktorer. 36 Carsten Munk Hansen anfører i Fast ejendom, overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse, s. 348: I praksis er det vanskeligt at fastlægge, hvad der er en så betydelig mangel, at køberen kan kræve afslag. Imidlertid er afslagsbeføjelsen en helt central beføjelse i tilfælde af mangler ved ejendommen, da betingelserne for at gøre denne beføjelse gældende er ret beskedne. Den køber, der har konstateret en mangel ved ejendommen skal reklamere inden rimelig tid, for at bevare sine mangelsbeføjelser. Imidlertid kan der gå lang tid, før en mangel bliver synlig for køberen, uden at dette kan bebrejdes køberen. Eksempelvis kan der gå flere år før en eventuel råddannelse måtte vise sig eks. 7 år. Årsagen var sandsynligvis til stede ved handlens indgåelse, 33 Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Husejerforsikring & Ejerskifteforsikring en kommentar, Jønsson, Henning, 3. udgave, Forlaget Thomson s Husejerforsikring & Ejerskifteforsikring en kommentar, Jønsson, Henning, 3. udgave, Forlaget Thomson s Husejerforsikring & Ejerskifteforsikring en kommentar, Jønsson, Henning, 3. udgave, Forlaget Thomson s Om nærmere herom se Fast ejendom - Hansen, Carsten Munk, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s Side 19

15 men køberen kunne således ikke reklamere før han iagttog rådskaden og fandt årsagen til denne(eks. Forkert anbringelse af dampspær) 37. En sælger kan altså i op til 10 år efter sit salg af en ejendom risikere at blive mødt med et krav om erstatning eller afslag i prisen. På dette tidspunkt har sælgeren sandsynligvis for længst indrettet sig på, handlen var endeligt afsluttet og anvendt provenuet fra salget af ejendommen, eksempelvis til køb af anden bolig. Det er bl.a. ud fra ovenfornævnte betragtninger, at Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom(lofe) blev indført i Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (LOFE) Da lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom(lofe) trådte i kraft pr. 1. januar 1996, var formålet med denne lov at forbedre retstillingen for både køber og sælger samt at begrænse antallet af retssager vedrørende køb/salg af fast ejendom. 38 Det store antal retssager, som domstolene oplevede, resulterede ofte i, at sælger blev pligtig til at give afslag i købesummen eller yde erstatning overfor køber pga. fysiske mangler i forbindelse med salget af den faste ejendom. Dette som udslag af sælgerens 10 årige hæftelse for faktiske mangler ved ejendommen. Situationen var hverken betryggende for henholdsvis køber eller sælger. For køber var det særdeles ubehageligt, hvis der efter overtagelsen måtte vise sig mangler ved ejendommen. Tilsvarende var det for sælgers vedkommende en stor belastning, hvis køber fremsatte krav på grund af mangler, og i særdeleshed i de tilfælde, hvor der var gået lang tid, fordi sælger har indrettet sin økonomi i tillid til handlens endelighed. 39 For at begrænse problematikken vedrørende de mange tvister om mangler ved ejerboliger, var det vigtigt at den valgte løsning, skulle være fordelagtig for begge parter og samtidig skabe tryghed for både køber og sælger. For sælger blev der indført en lovreguleret legal fritagelse fra sin mangelshæftelse, og køber blev tilsvarende opvejet af muligheden for fremlæggelse af en 37 Husejerforsikring & Ejerskifteforsikring en kommentar, Jønsson, Henning, 3. udgave, Forlaget Thomson s Betænkning 1520/2010 om huseftersynsordningen, s Betænkning 1520/2010 om huseftersynsordningen, s. 36. Side 20

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

Ændringer i huseftersynsordningen

Ændringer i huseftersynsordningen KANDIDATAFHANDLING, JURA, AALBORG UNIVERSITET Ændringer i huseftersynsordningen Betydningen heraf, samt eventuelle problemstillinger Udarbejdet af: Lise Møller Andersen, 2007-2245 og Camilla Vinther Hansen,

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Kapitel 1. Afgrænsning og begreber 17 1. Fremstillingens udstrækning og afgrænsning

Læs mere

Titelblad. Kandidateksamen i Jura. Eksamen: Aalborg Universitet. Uddannelsessted: Dansk: Emne:

Titelblad. Kandidateksamen i Jura. Eksamen: Aalborg Universitet. Uddannelsessted: Dansk: Emne: 1 Titelblad Eksamen: Uddannelsessted: Emne: Kandidateksamen i Jura Aalborg Universitet Dansk: Parternes retsstilling i tvivlstilfælde om huseftersynsordningens rækkevidde Engelsk: The parties legal position

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Danmark har fået en ny og forbedret huseftersynsordning. Ordningen anvendes af forbrugerne ved hushandler. Forsikringsbranchen (Forsikring & Pension) har været

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen AIDA den 23. februar 2012 Direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring, Advokat, Forsikring & Pension Disposition Nye regler

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Sådan er loven om forbrugerbeskyttelse ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller

Læs mere

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 92 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: ET Formueretskontoret

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Sådan er loven om erstatning ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller mangler ved boligen, kan køber rejse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Helene Hansen Adresse Vorgodvej 12 Postnr. og by 2770 Kastrup Dato 16.04.2013 Udløbsdato 16.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22 for ejendommen Sælger Rita Vinding Adresse Østerbro 8 Postnr. og by 8570 Trustrup Dato 30.07.2015 Udløbsdato 30.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.:

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Ejerlejlighed købt som beset

Ejerlejlighed købt som beset - 1 Ejerlejlighed købt som beset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1651 Kære Tommy Christiansen Uden medvirken af ejendomsmægler købte et familiemedlem i efteråret 2013 en ejerlejlighed,

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Anders & Pia Bruun Trouvillevej 1a 3100 Hornbæk Dato 14.07.2014 Udløbsdato 14.07.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Sven Erik Jensen Dickens Alle 21b 2860 Søborg Dato 27.01.2014 Udløbsdato 27.01.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Frederiksberg Bakke 5 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 07.08.2014 Udløbsdato 07.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00 for ejendommen Sælger Lene Rønnow Trankjær Adresse Kalørvej 19 Postnr. og by 5491 Blommenslyst Dato 14.05.2014 Udløbsdato 14.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Dan Cederhoft-Bohnhardt Adresse Rigtrupvej 18 Postnr. og by 8370 Hadsten Dato 09.01.2015 Udløbsdato 09.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59 for ejendommen Sælger Niels Johan Thorvald Frey Adresse Høgebovej 12 Postnr. og by 8500 Grenaa Dato 07.08.2013 Udløbsdato 07.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Boveskovgård Adresse Folehavevej 6 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 18.03.2015 Udløbsdato 18.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Hareskov Elektric A/S Kirke

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Hovedstaden Adresse Ermelundsvej 129 Postnr. og by 2820 Gentofte Dato 21.08.2015 Udløbsdato 21.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut Elinstallatør v/lars

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899 for ejendommen Sælger Aslani Adresse Østergårds Alle 3 Postnr. og by 2500 Valby Dato 11.12.2014 Udløbsdato 11.12.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Leif Søkilde Adresse Hvidovre Enghavevej 59 Postnr. og by 2650 Hvidovre Dato 31.05.2015 Udløbsdato 31.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19 for ejendommen Sælger Maria Louise Kolath Petersen Adresse Ejbyvej 24 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 18.03.2014 Udløbsdato 18.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Murervænget 3 4700 Næstved

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Mangler ved fast ejendom

Mangler ved fast ejendom Mangler ved fast ejendom Specialkursus Danske Advokater Torsdag den 9. oktober 2013 Kl. 13.00 17.00 WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Christian Olsson Adresse Drosselvej 4 Postnr. og by 4200 Slagelse Dato 03.04.2014 Udløbsdato 03.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Velkommen til BoligSkolen. Fase 1: Klargoring /

Velkommen til BoligSkolen. Fase 1: Klargoring / Velkommen til BoligSkolen Fase 1: Klargoring / BoligSkolen er begyndt! Er du klar til at få endnu flere gode råd og tips? Vi fortsætter med at dele vores viden med dig indenfor: Lovgivning på området Regning

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik as Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70 25 57 57. Steffan Jessen

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik as Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70 25 57 57. Steffan Jessen for ejendommen Sælger Inge marie wortmann Adresse vestergade 33 Postnr. og by 6330 padborg Dato 14.05.2012 Udløbsdato 14.05.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Eftersyn udført af factum2 el & teknik

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. december 2008 blev der i sag nr. 52-2008 AA mod BB v/ MM & SS P/S afsagt sålydende Kendelse Med brev af 9. september 2008 har AA som køber af ejendommen (..1..) indbragt BB v/ MM & SS P/S for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen for ejendommen Sælger Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen Adresse Ringebæk Søvej 17 Postnr. og by 2660 Brøndby Strand Dato 20.02.2015 Udløbsdato 20.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Lars og Thilde Henrichsen Daltoftevej 10A 2860 Søborg Dato 30.08.2015 Udløbsdato 30.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale.

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale. Handlens indgåelse Køb af fast ejendom Indledning Aftalen Der er tale om en almindelig aftale, som er reguleret af aftalelovens regler samt almindelig obligationsret Aftale indgås ved: Tilbud accept Indgåelse

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen. El:Con Middelfart A/S Finlandsgade 20 8200 Aarhus N Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen. El:Con Middelfart A/S Finlandsgade 20 8200 Aarhus N Tlf. for ejendommen Sælger Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen Adresse Horseballevej 34 Postnr. og by 5672 Broby Dato 02.05.2013 Udløbsdato 02.05.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE AKTUELLE EMNER Ændringer af bekendtgørelse om HE Orientering om SBi s Projekt om måling af fugt i danske boliger Opfølgning på nye regler

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 Besigtigelse d. 16. august 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater Adresse Vibevej 17 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 23.07.2015 Udløbsdato 23.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød og Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede vidste eller burde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban for ejendommen Sælger Poul Erik Knudsen Adresse Marienborg Alle 123 Postnr. og by 2860 Søborg Dato 16.07.2015 Udløbsdato 16.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46 for ejendommen Sælger Jette Tornbjerg Adresse Væbnerhatten 204 Postnr. og by 5220 Odense SØ Dato 30.08.2013 Udløbsdato 30.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 Sag 155/2013 (2. afdeling) Flemming Frits Elkjær (advokat Egon Bjørn Andersen) mod Sigrid Christensen (advokat Michael Clemmensen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dennis Jespersen, Torben Snedevind, Jacob Jespersen, Ole Jespersen og Ellen Jespersen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226. 5260 Odense S. Tlf.: 65 68 33 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226. 5260 Odense S. Tlf.: 65 68 33 00 for ejendommen Sælger Karsten Brandt Clausen Adresse Grønvej 99 Postnr. og by 5260 Odense S Dato 25.06.2012 Udløbsdato 25.06.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226

Læs mere

Handel med fast ejendom

Handel med fast ejendom Hans Henrik Edlund Handel med fast ejendom GADJURA 1. Ejendomsbegrebet 13 1.1 Indledning 13 1.2 Udstykningsloven 13 1.3 Tinglysningsloven 15 1.4 Ejerlejlighedsloven 77 1.5 Andre love 77 1.5.1 Vurderingsloven

Læs mere

1. Generelt Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1998-03-02 Rev.: xxxx-xx-xx. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1998-03-02 Rev.: xxxx-xx-xx. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1998-03-02 Rev.: xxxx-xx-xx Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 1. maj 2004 1. Generelt Side 1 af 2 Generelt Forord

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere