Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr."

Transkript

1 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge København K. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at klager ikke forinden sit køb af rækkehus blev bekendt med, at der måske var problemer med ejendommens fundering. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: De indklagede havde et rækkehus til salg for arvingerne i et dødsbo. Klager ønskede at købe rækkehuset og underskrev derfor den 8. november 2005 en købsaftale om køb af ejendommen for kr I forbindelse med handlen havde klager fået udleveret en tilstandsrapport udarbejdet den 30. september 2005, hvoraf det fremgik, at der i soklen mod øst var overfladerevner, der kunne medføre løs sokkelpuds, at der var mindre revner i betongulv i depot, at der var områder med revnedannelser i murværk mod syd og vest, at der var svind-/bevægelsesrevner i pudsede overflader mod vest samt revner i vægge og loft i affaldsrum. Samtlige revner havde af den byggesagkyndige fået betegnelsen K1, hvilket beskriver skader, som ikke havde nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

2 2 Efter overtagelsen af ejendommen konstaterede klager i forbindelse med tapetsering af vægge, at der var revner i de indvendige mure, og hun anmeldte disse skader til sit ejerskifteforsikringsselskab. Selskabets skadeskonsulent besigtigede skaderne, ligesom et ingeniørfirma blev bedt om at vurdere revnedannelserne i ejendommen. Ingeniørfirmaets rapport fremkom den 18. december 2006, og det fremgik heraf bl.a.: [...] Der er sammen med nuværende ejer foretaget besigtigelse af forholdene den 8. december Vurderingen baseres endvidere på projektmateriale fra Teknisk forvaltning, samt 2 geotekniske rapporter udført på naborækkehuset [...]. [...] Udvendigt Østfacade: Der kan konstateres revne i sokkel 2 steder [...] Over vindue er der en hårfin revne op mod taget. Det murede parti har en svag og ensartet hældning mod syd. [...] Vestfacade: På terrasse er der efterpudset flere revner. Vandret revne skønnes i forbindelse med murpap. I vestgavl ca. midt stue er der observeret en revne i sokkel som hårfint fortsætter op til vindue. Indvendigt I soveværelse kan konstateres revne i væg mod [naborækkehuset] ca. midt i huset, Revne mellem sydvestlig ydervæg og lejlighedsskel, samt mellem skillevæg mod værelse og ydermur (væggen er tilsyneladende ikke muret i forbandt med ydervæggen). [...] Den 21. december 2006 fremkom skadekonsulentrapport, hvoraf det bl.a. fremgik: [...] Jeg vurderer ikke at skadebilledet hos vores kunde stemmer overens med de udleverede

3 3 geotekniske rapporter der er udført hos nabo [...]. Jeg valgte derfor at se byggesagen hos kommunens tekniske forvaltning. Af byggesagen fremgår det at ingeniørerne har været klar over at der var specielle forhold omkring funderingen i denne del af projektet. Jeg kunne se af sagen at der er foretaget diverse beregninger og der er udført tegninger og beskrivelser af hvordan funderingen skulle udføres. Jeg bad herefter [ingeniørfirmaet] om at vurdere forholdene. Jeg vedlægger rapport fra dem. På baggrund af de undersøgelser, der er lavet vurdere jeg ikke at der er en skade vurderet ud fra forsikringsbetingelserne. Jeg mener ikke at der er en skade der nedsætter bygningens værdi væsentligt i forhold til andre bygninger af samme alder.[...] Den 8. januar 2007 skrev klagers ejerskifteforsikringsselskab til klager og meddelte, at det var selskabets vurdering, at der ikke ville ske større sætninger i fremtiden, og at der derfor ikke var nærliggende risiko for skader. Der var ikke tale om bygningsskade, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand. Selskabet dækkede alene de indvendige revner, der var større, end men kunne forvente, som køber af et hus fra Revnerne nævnt i tilstandsrapporten dækkedes ikke. Den 22. og den 24. august 2007 skrev klagers advokat til de indklagede og fremsatte krav om erstatning på grund af, at de indklagede ikke i forbindelse med klagers køb havde oplyst klager om ejendommens meget alvorlige tilstand, selvom de indklagede var bekendt hermed. De indklagede besvarede advokatens henvendelse den 27. august 2007 og anførte i den forbindelse, at de indklagede ikke havde været bekendt med, at der var alvorlige sætningsskader på ejendommen, og anførte videre, at det var uvist, om der var sætningsskader som følge af funderingsproblemer på det omhandlede rækkehus, idet der alene var dokumentation for, at der var problemer med naboejendommens fundering. Den 23. juli 2008 blev der udarbejdet endnu en ingeniørrapport på ejendommen, hvoraf det bl.a. fremgik: [...]

4 [...] 4

5 [...] 5

6 6

7 7 [...] Den 23. september 2008 skrev ejerskifteforsikringsselskabet til klagers advokat bl.a.: [...]

8 8 [...] Klager klagede efterfølgende over sit ejerskifteforsikringsselskab til Ankenævnet for

9 9 Forsikring, der ved kendelse af 25. maj 2009 gav forsikringsselskabet medhold i, at den tilbudte udbedringsmetode var tilstrækkelig henset til prognosen for de fremtidige sætninger. Den 4. august 2009 søgte klager sit forsikringsselskab om retshjælpsdækning til at føre en retssag vedrørende erstatning for manglerne på ejendommen. Den 24. august 2009 indgav klager klage over de indklagede til Klagenævnet for Ejendomsformidling. Det fremgår af sagen, at klager tillige indgav klage over den byggesagkyndige, der havde udarbejdet tilstandsrapporten, til Ankenævnet for Huseftersyn. Den 23. september 2009 skrev forsikringsselskabet til klagers advokat og meddelte, at da sagen allerede verserede i Ankenævnet for Byggesagkyndige og Klagenævnet for Ejendomsformidling, kunne selskabet ikke tage stilling til, om der kunne meddeles retshjælp, før disse sager var afgjort. Klager har i forbindelse med klagesagen fremlagt et tilbud, som hendes nabo har indhentet, på udbedring af sætningsskader på naboejendommen. Nedramming af pælefundering, nedbrydning af ikke bærende vægge, ophugning af gulv, støbning af nyt armeret dæk over pælene, samt genopbygning af vægge og gulv, var anslået til at koste kr inkl. moms i december Klager har bl.a. anført: Indklagede skal betale erstatning til klager, kr , svarende til afhjælpningsudgiften på naboens ejendom, med tillæg af prisforøgelse på 10 % beregnet på grundlag af udviklingen i byggeindekset. Manglerne på ejendommen er af en sådan karakter, at de helt åbenbart burde have været oplyst af de indklagede. De indklagede har dermed handlet groft uagtsomt ved ikke at følge op på de oplysninger om ejendommen, som de har modtaget. Klagers nabo kan bevidne, at både arvingerne og de indklagede blev forsynet med de relevante oplysninger om husets tilstand uden at foretage sig yderligere. Klager har klaget over den byggesagkyndige til Ankenævnet for Huseftersyn, men der foreligger ikke en afgørelse endnu, idet der angiveligt skal afholdes syn og skøn i forbindelse med sagen. De indklagede har gjort gældende, at sagen bør afvises fra nævnsbehandling, men klager finder, at nævnet er fuldt ud kompetent til at vurdere, hvorvidt de indklagede har overholdt god ejendomsmæglerskik, og om der er begået en ansvarspådragende handling i håndteringen af den konkrete sag. Med hensyn til tabsopgørelsen er klager

10 10 enig i, at dette bør overlades til domstolene at afgøre. De indklagedes ansvarsforsikringsselskab har anført, at klager har udvist passivitet, men klager har siden henvendelsen til de indklagede brugt knap 2 år på, at Ankenævnet for Forsikring tog stilling til, om klagers ejerskifteforsikringsselskabs vurdering af skaderne var korrekt. Af hensyn til omkostningerne, har klager ikke startet sagen op andre steder, før der forelå en endelig afgørelse fra ejerskifteforsikringen, og den forelå først den 25. maj Hele passivitetsproblematikken henhører under domstolene og ikke nødvendigvis under nævnets behandling. De indklagede har bl.a. anført: Indledningsvis bemærkes, at sagen bør afvises fra nævnsbehandling, idet en eventuel tabsopgørelse kræver afholdelse af syn og skøn, hvilket falder uden for en klagenævnsbehandling. Skulle nævnet vælge at behandle sagen, nedlægger de indklagede påstand om frifindelse. De indklagede modtog ikke fra arvingerne oplysninger om, at der var sætningsskader på ejendommen, og tilstandsrapporten nævnte heller ikke noget herom. I tilbud på ejerskifteforsikring er der ingen forbehold for sætningsskader. De indklagede har derfor aldrig haft nogen mistanke om sætningsskader, hvorfor de indklagede ikke har tilbageholdt oplysninger for køber herom. De indklagede har to mæglerbutikker. Den ene butik har solgt ejendommen til klager. Lederen af den anden butik har vurderet klagers nabos ejendom og fået at vide, at denne ejendom havde kraftige sætningsskader. Naboen oplyste, at sætningsskaderne ikke vedrørte klagers ejendom. Naboens ejendom er angiveligt opført på et hul, som er blevet fyldt med slagger og affald, mens nabohusene er bygget på bakkerne ved siden af hullet. Lederen af den anden butik har aldrig set rapporter vedrørende jordforholdene under naboens ejendom. Der har derfor ikke været grund til, at lederen af den anden butik skulle nævne over for den første butik, at der var problemer i det omhandlede rækkehus. Naboen gjorde klart, at problemet kun var i hendes hus. De indklagedes ansvarsforsikringsselskab Chartis har bl.a. anført: Klager og dennes advokat har udvist en sådan passivitet i forhold til de indklagede, at klagen allerede af denne grund bør bortfalde. Klagers advokat har således ved brev af 24. august 2007 rettet henvendelse til de indklagede vedrørende sagen, og de indklagede har besvaret henvendelsen den 27. august Herefter hørte de indklagede intet til sagen før nævnets henvendelse i august Da klagers advokat ikke i mere end 2 år har rettet henvendelse til de indklagede, kunne de indklagede med

11 11 rette forvente, at der ikke skete yderligere i sagen. Såfremt nævnet ikke er enig i, at sagen skal afvises allerede grundet i passivitet, bør sagen sættes i bero indtil Ankenævnet for Huseftersyn er fremkommet med sin afgørelse. Herudover findes det ikke dokumenteret, at de problemer, der er med sætninger på naboejendommen, er tilsvarende i klagers ejendom, jf. ejerskifteforsikringens reaktioner i den sag, der er anmeldt til ejerskifteforsikringen. Det ses ligeledes ikke dokumenteret, at de indklagede skulle have fået udleveret rapporter på naboejendommen, og selvom der er problemer med sætningsskader i naboejendommen, er det ikke dokumenteret, at der skulle være problemer med klagers ejendom, eller at de indklagede på nogen måde skulle have ageret anderledes end gjort. Det bestrides derfor, at de indklagede skulle være erstatningsansvarlige over for klager. Skulle nævnet mod forventning finde, at de indklagede har handlet erstatningspådragende bestrides klagers tabsopgørelse, idet denne grunder på skader/udbedringsomkostninger på en anden ejendom end klagers, hvilket ikke kan lægges til grund for opgørelse af eventuelt tab for klager. Nævnet udtaler: Det fremgår af sagen, at klager efter de indklagedes afvisning af erstatningskravet den 27. august 2007 anmeldte sætningsskaderne til sit forsikringsselskab samt klagede over forsikringsselskabet til Ankenævnet for Forsikring. Efter afgørelsen af forsikringssagen søgte klager om retshjælpsdækning og indgav klage til Klagenævnet for Ejendomsformidling og Ankenævnet for Huseftersyn. På den baggrund finder nævnet ikke, at klager har udvist en sådan passivitet, at nævnet allerede af denne grund ikke kan give klager medhold i klagen. Som sagen foreligger oplyst, er det usikkert, om der på klagers ejendom er alvorlige sætningsskader, der stammer fra en utilstrækkelig fundering af ejendommen. Uanset dette finder nævnet det ikke godtgjort, at de indklagede på handelstidspunktet var eller burde være i besiddelse af informationer om ejendommens funderingsforhold, der skulle have været oplyst til klager. Eventuelle oplysninger fra naboen om skader på naboens ejendom og om naboens kendskab til skader på klagers ejendom, bevirker ikke, at de indklagede har haft pligt til at oplyse klager herom, særligt ikke når en byggesagkyndig har gennemgået klagers ejendom og ikke fundet alvorlige sætningsskader. Nævnet finder herefter ikke anledning til kritik af de indklagedes arbejde og kan derfor ikke pålægge de indklagede at betale erstatning til klager.

12 12 Konklusion: Klagen tages ikke til følge. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2006 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2006 2.386 klager, hvilket er det laveste antal i 14 år. I forhold til 2005 er der tale om et fald på 10 %. Det er

Læs mere

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B DOM Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 14. februar 2011, vedrører spørgsmålet om godtgørelse for mangler ved et badeværelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget.

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Specialets opbygning... 9 2. Afgrænsning af emne... 10 3. Metode... 11 4. Gældende ret... 12 4.1 Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring... 12 4.1.1 Aftalen,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere