Tilsynsrapport for Plejecentre. Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Plejecentre. Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni

2 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Underskrift Bilag - Høringssvar for opklarende fejl og informationer Bilag formel høring

3 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metode kort. Plejecentrets navn og adresse Dronning Ingrids Hjem, Carl Jacobsensvej 8, 2500 Valby Leder Inge Holm Antal boliger 136 boliger Dato og tidspunkt for tilsynsbesøget Den 3. og 4. juni 2015 Datagrundlag Ved tilsynet er der indsamlet data ved 14 beboere. Beboerne er tilfældig udvalgt. Desuden er beboerne fordelt på plejecentrets afdelinger. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af beboernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af beboerne og deres bolig samt interview med henholdsvis beboere og medarbejdere. Alle beboere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview med 12 medarbejdere: 6 social- og sundhedshjælpere 4 social- og sundhedsassistenter 1 plejehjemsassistent 1 ufaglært medarbejder 2 medarbejdere har deltaget i interview i forhold til 4 beboere. Tilsynsførende Mette Norré Sørensen, Senior consultant og sygeplejerske Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske 3

4 2 Samlet tilsynsresultat BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på Dronning Ingrids Hjem. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse, har BDO KR vurderet Dronnings Ingrids Hjem til at være godkendt med ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor: Samlet vurdering Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene på plejecenteret vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. x med Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere beboere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte tilsynsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune (se afsnit 4 samt notat om Tilsynskoncept 2015). 2.1 Begrundelse for tilsynsresultatet Den overordnede vurdering begrundes nedenfor: Styrker Ledelsen oplyser, at der konstant er fokus på at forbedre og udvikle den sundhedsfaglige dokumentation. Dokumentation i KOS starter straks efter indflytningen på plejecentret. Der er udarbejdet procedure og tjeklister til dette formål. Der er ændret i forhold til den interne kvalitetssikringsmetode og som noget nyt kvalitetssikrer afdelingslederen egne journaler via stikprøver og ud fra en udarbejdet procedure. Ledelsen oplyser, at et nyt projekt fra Københavns kommune omkring træning i arbejdstiden, har haft lidt udfordringer. Der afventes besøg fra arbejdsmiljøafdelingen, hvor en drøftelse af 4

5 hvordan projektet kan implementeres og hvorledes der kan findes ressourcer til at få medarbejderne til at gå fra til træningen kan finde afsted. Målet er, at 80 % af medarbejderne skal træne i arbejdstiden. Ledelsen oplyser, at der er iværksat teambaseret GRUS. Udviklingspunkterne fra sidste trivselsundersøgelse er blandt andet taget op i GRUS-samtalerne. Daglige aktiviteter og socialsamvær er punkter som er vigtige faktorer for plejecentret. Der er ansat to medarbejdere der primært står for de aktiviteter. Plejecentret har to busser, og der er udflugter 2 gange om ugen. I øjeblikket er plejecentret i gang med at planlægge åbenhus arrangement for beboere, pårørende og andre interesserede. Hver afdeling har ansvar for en opgave i relation hertil. Der bliver afholdt loppemarked og fællesspisning. Der er sammenhæng mellem den hjælp beboerne modtager og beboernes tilstand. Beboerne oplever generelt, at de modtager den hjælp, de har behov for. Beboerne er bevidste om, hvor de kan få hjælp ved evt. behov for at klage. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til nærmeste leder ved ændringer i beboernes tilstand. Kvaliteten af den personlige pleje og omsorg er tilfredsstillende. Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes hjælpen skal udføres hos beboerne. Beboerne fremstår generelt velplejede. Beboerne oplever, at deres egne ressourcer anvendes i dagligdagen. Medarbejderne kan beskrive, hvordan beboerne medinddrages i opgaveløsningen, samt hvilken indsats der skal gøres for at fastholde beboernes funktionsevne. Beboerne giver udtryk for, at de trives og har en god hverdag. Beboerne føler sig trygge og godt tilpasse. Beboerne oplever generelt, at de har en god kontakt til de faste medarbejdere, og at der udvises respekt i hverdagen for deres ønsker om levevis. Der er et aktivt miljø på fællesarealerne. Rengøringsstandarden på fællesarealerne er tilfredsstillende. Der er fællesskab og trivsel omkring måltiderne. Kommunikationen er respektfuld og beboerne behandles med værdighed. Mangler Tilsynet har fundet i forhold til den sundhedsfaglige dokumentation. Alvorlige fejl og Tilsynet har ikke fundet alvorlige fejl og på tilsynstidspunktet i forhold til tilsynskonceptet. 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på Dronning Ingrids Hjem: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at den sundhedsfaglige dokumentation i døgn- og ugeplanerne ikke lever op til kommunens vejledning til dokumentation. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at der med udgangspunkt i Københavns Kommunes vejledning til sundhedsfaglig dokumentation igangsættes undervisning af medarbejdere i, hvorledes døgn- og ugeplaner skal udarbejdes. 5

6 Tilsynet anbefaler herunder, at der sættes særligt fokus på de, som tilsynet har observeret og beskrevet i indeværende rapport. Tilsynet bemærker, at plejecentret har en udfordring i forhold til at sikre, at alle medarbejderne kender beboerens døgn- og ugeplan og anvender denne som et arbejdsredskab i hverdagen. 2. Tilsynet anbefaler, at der i forbindelse med ovenstående igangsættes en dialog med medarbejderne omkring betydningen af døgn- og ugeplaner som et vigtigt arbejdsredskab i hverdagen. Tilsynet bemærker, at plejecentret har en opgave i forhold til at sikre, at hjælpemidler og forflytningsredskaber fremtræder i en tilfredsstillende hygiejnisk standard. Tilsynet bemærker, at en beboer ikke tilkendegiver tryghed og glæde ved at bo på plejecentret. 3. Tilsynet anbefaler, at Dr. Ingrid Hjemmet overvejer, om de nuværende arbejdsgange er tilstrækkelig effektive til at sikre renholdelse af beboernes hjælpemidler, og der i forhold til overvejelserne igangsættes initiativer, der skal højne kvaliteten på området, således at beboernes hjælpemidler fremstår i en rengjort tilstand. 4. Tilsynet anbefaler, at der tages en faglig drøftelse af problemstillingerne i forhold til konkret beboer, der giver udtryk for, at hun ikke trives på plejecentret. Den faglige drøftelse bør udløse konkrete tiltag i forhold til at sikre beboerens trivsel i højere grad. 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurdering Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering med Alvorlige fejl og Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den tildelte hjælp og beboerens behov Mål 2- Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende Mål 3 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende x 86 % x 91 % x 99 % 6

7 Mål 4- Beboeren inddrages og anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt Mål 5 Beboeren trives og har en god hverdag x 88 % x 93 % Mål 6 Observationer på fællesarealer x 100 % Som det fremgår af ovenstående tabel, er der i mål 1 forskellighed i det faglige skøn og pointtildelingen. Der er opnået en målopfyldelse på 86 % i pointtildelingen, men på baggrund af kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation i døgn- og ugeplanerne vurderes målet samlet set ud fra et fagligt skøn at være til godkendt med. 7

8 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den tildelte hjælp og beboerens behov. x Tilsynet vurderer, at der generelt er sammenhæng mellem de visiterede midler og beboernes døgn- og ugeplaner. Jvf. Dog beskrivelserne under 1.2 Tilsynet vurderer, at døgn- og ugeplanerne ikke lever op til kommunens krav i forhold til Vejledning til sundhedsfaglig dokumentation. Der er sammenhæng mellem den hjælp beboerne modtager og beboernes tilstand. Beboerne oplever generelt, at de modtager den hjælp, de har behov for. Beboerne har kendskab til, hvor de kan få hjælp til at klage. Ikke alle medarbejderne har 86 % 8

9 kendskab til beboernes døgn- og ugeplan. Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er der sammenhæng mellem de visiterede midler og beboerens døgn- og ugeplan? x Opfyldt Tilsynet observerer generelt sammenhæng mellem de visiterede midler og beboerens døgn- og ugeplan. Antal Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 Procent af mulige point 100 % Indikator 1.2 Dokumentation Er kvaliteten af døgn- og ugeplanen høj? x Tilsynet vurderer, at Dr. Ingrids Hjem har en udfordring i forhold til at sikre, at døgn- og ugeplanerne lever op til kommunens retningslinjer for sundhedsfaglig dokumentation. 2 døgn- og ugeplaner lever op til kravene i kommunens vejledning til sundhedsfaglig dokumentation. Der ses dog i den ene døgn- og ugeplan henvisninger til gamle fokus områder, som ikke mere er relevante. 7 døgn- og ugeplaner har delvise. Opfyldt 2 Delvis opfyldt 7 Ikke opfyldt 5 Ikke relevant 0 Procent af mulige point 39 % I en døgn- og ugeplan er ønsker og vaner sparsomt beskrevet. Medarbejder fortæller, at det er meget vigtigt for beboerens trivsel at komme tidligt op om 9

10 morgenen, dette bør fremgå. Samtidig døgn- og ugeplanen ajourføring ift. frokost. Angivet at beboeren selv klarer at lave frokost - dette ikke korrekt. Der er særlige udfordringer ift. bad - disse bør ligeledes fremgå. Hjælpen om aftenen er ikke handlevejledende. Der står kun beskrevet, at beboeren "klarer selv med let støtte". Sundhedsfremme og forebyggelse er sparsom beskrevet. Der er beskrevet tendens til hudproblem - ingen handlevejledende indsatser ift. hertil. I en anden døgn- og ugeplan retningsgivende mål og beskrivelse af beboerens mentale situation, relevant i dette tilfælde da beboeren er hukommelsessvækket. Der er ikke handlevejledning på bad. I en tredje døgn- og ugeplan er feltet generelt meget kortfattet beskrevet. Mangler beskrivelse af fysisk funktionsniveau, retningsgivende mål og adgangsforhold. Ønsker og særlige vaner bør beskrives lidt mere detaljeret - eks at beboeren ikke sover i sin seng om natten, men på sofaen. 10

11 I en fjerde døgn- og ugeplan er beskrivelsen af den personlige pleje for dag ikke ajourført, idet medarbejderen beskriver en anden arbejdsgang end den der er opgivet. Hjælpen for dag bør ligeledes i højere grad beskrive beboerens særlige ønsker og vaner som efterleves hver dag. Hjælpen til personlig pleje for aften er ikke handlevejledende og individuelt beskrevet. Det er kun oplyst, at beboeren selv kan tage bukser af, når medarbejder har trukket dem lidt ned. I en femte døgn- og ugeplan er det generelle felt manglefyldt beskrevet. Der er ikke handlevejledning på bad og dokumentationen afspejler ikke handletiltag i forhold til den psykiske pleje, der beskrives, at beboer er initiativløs og nervøst anlagt i det generelle felt, men der ses ikke nogen sammenhæng i denne oplysning og i resten af døgn- og ugeplanen. En sjette døgn- og ugeplan det retningsgivende mål. Der beskrivelse af beboerens behov for hjælpemidler. Beboeren går med rollator dette er ikke beskrevet 11

12 Aften hjælpen ikke beskrevet handlevejledende kun at beboeren - "Klarer delvist selv" den personlige pleje. Det fremgår således ikke, hvad beboeren skal hjælpes med. Nat - beskrevet at beboeren kan blive psykisk ustabil - ingen forslag til indsatser. Der kan med fordel henvises til handleplan for psykisk pleje og omsorg. En syvende døgn- og ugeplan det generelle felt retningsgivende mål og beskrivelse af beboerens fysiske funktionsniveau. Desuden døgn- og ugeplanen ajourføring, der står blandt andet flere steder i døgn- og ugeplanen, hvorledes beboerens kat skal passes, medarbejder oplyser, at beboeren ikke har kat mere. 5 døgn- og ugeplaner lever ikke op til de sundhedsfaglige dokumentationskrav der foreligger i Københavnskommune. Døgn- og ugeplanerne kan ikke anvendes, som det praktiske arbejdsredskab, det er tiltænkt som, idet døgn- og ugeplanen ikke beskriver beboerens aktuelle situation og ikke tydeliggør, hvilken opgaver beboeren skal 12

13 have støtte til og hvordan støtten til beboeren skal udføres. Indikator 1.3 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp beboeren modtager og beboerens tilstand? x Opfyldt Antal Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 Procent af mulige point 100 % Indikator 1.4 Interview beboer Vurderer beboeren, at den tildelte hjælp svarer til behov? Indikator 1.5 Interview med beboer x Opfyldt 12 beboere udtrykker tilfredshed med den tildelte hjælp. 1 beboer oplever, at den tildelte hjælp ikke helt svarer til behovet. Beboeren efterspørger mere kontakt til medarbejderne. Havde tidligere en kontaktperson, som kom ind dagligt og fik en snak med beboeren, dette er ikke tilfældet mere. Beboeren oplyser, at der kan gå flere dage, hvor der ikke kommer en medarbejder i hendes hjem. 1 beboer kan ikke deltage i interviewet, grundet hukommelsesmæssige problemstillinger. x Opfyldt 9 beboere giver udtryk for, at de vil rette henvendelse til Antal Opfyldt 12 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 1 Procent af mulige point 96 % Antal Opfyldt 9 13

14 Ved beboeren, hvordan man kan få hjælp til at klage? Indikator 1.6 Interview med medarbejder Kan medarbejderen redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til leder ved ændringer i beboerens tilstand? henholdsvis lederen eller kontaktmedarbejderen, hvis der opstår behov for at klage. 1 beboer er ikke bekendt med klageproceduren på plejecentret. 4 borgere kan ikke svare på spørgsmålet på grund af hukommelsesmæssige problemstillinger. x Opfyldt Alle medarbejdere kan redegøre for arbejdsgange i forhold til ændringer i beboerens tilstand. Medarbejderne fortæller, at der er stor opmærksomhed på, om beboerne får rigelig væske, og der ved forandring i beboernes tilstand kan være tale om en urinvejsinfektion. Medarbejderne beskriver tværfaglige møder, hvor beboernes funktionsniveau drøftes. Flere medarbejdere fortæller, at de ligeledes har fokus på at få dokumenteret de sundhedsfaglige forandringer i døgn- og ugeplanen og i evt. handleplaner. Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 4 Procent af mulige point 90 % Antal Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 Procent af mulige point 100 % Indikator 1.7 Interview med medarbejder Har medarbejderen kendskab til beboerens døgn- og ugeplan? x Tilsynet vurderer, at Dr. Ingrids Hjemmet har en udfordring i forhold til at sikre, at alle medarbejderne kender beboerens døgn- og ugeplan og anvender 11 medarbejdere har kendskab til døgn- og ugeplanerne. 3 medarbejdere fortæller, at de ikke kender beboernes døgn- og ugeplan. Antal Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 3 14

15 dette som et arbejdsredskab i hverdagen. En medarbejder fortæller, at hun er forholdsvis nyansat og har ikke læst beboerens døgn- og ugeplan. Tilsynet bemærker, at medarbejderen er kontaktperson for beboeren. En anden medarbejder fortæller, at hun ikke er fastansat og derfor ikke kan komme ind i omsorgssystemet. Tilsynet bemærker ligeledes her, at medarbejderen er kontaktperson for beboeren og derved har forpligtelser i forhold til dokumentationen i døgn- og ugeplanen. En tredje medarbejder fortæller, at hun ikke har læst døgn- og ugeplanen, selv om hun har passet beboeren flere gange. Medarbejderen fortæller, at døgn- og ugeplanen ikke bruges som et arbejdsredskab i hverdagen. Medarbejderne fortæller generelt, at en mundtlig rapportering finder sted, hver gang en ny medarbejder skal passe en beboer. Ikke relevant 0 Procent af mulige point 79 % 15

16 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at ikke alle beboeres hjælpemidler fremstår i en tilfredsstillende rengjort tilstand. Tilsynet vurderet, at kvaliteten af rengøringen er tilfredsstillende i alle boliger. Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever, at hjælpen tilrettelægges efter deres vaner og ønsker. 91 % Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdssted Hjælpemidler x Tilsynet vurderer, at Dr. Ingrids Hjem har en opgave i forhold til at sikre, at hjælpemidler og forflytningsredskaber fremtræder i en tilfredsstillende hygiejnisk standard. I forhold til 11 boliger er den hygiejniske tilstand tilfredsstillende. I 3 forhold er den hygiejniske tilstand ikke tilfredsstillende. I alle tre tilfælde drejer det sig om at hjælpemidlerne og forflytningsredskaberne ikke er rengjorte. Medarbejder oplyser, at det er kontaktpersonens ansvar at renholde hjælpemidlerne og det derfor kan være en udfordring at klare rengøringsopgaven, da Antal Opfyldt 11 Delvis opfyldt 3 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 Procent af mulige point 89 % 16

17 beboeren anvender sit hjælpemiddel i dette tidsrum. Indikator 2.2 Interview med beboer Oplever beboeren, at hjælpen tilrettelægges efter beboerens vaner og ønsker? x Tilsynet vurderer at beboerne generelt er tilfredse med rengøringsstandarden. 12 beboerne er tilfredse med den praktiske hjælp/støtte. 1 beboer er ikke tilfreds med rengøringen. Beboeren oplever, at rengøringen er meget overfladisk og manglefuld på flere områder. Beboerens døtre, som er tilstede under tilsynets besøg, fortæller at badeværelset ikke bliver rengjort. Datter kommer derfor en gang ugl og ordner dette. Antal Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 1 Procent af mulige point 92 % 1 beboer kan ikke deltage i interviewet, grundet hukommelsesmæssige problemstillinger. med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er velplejede. Beboerne oplever, at hjælpen generelt tilrettelægges efter vaner og ønsker. Medarbejderne kan beskrive, hvorledes den personlige pleje og omsorg skal udføres hos beboerne. 99 % 17

18 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Observation Fremstår beboeren velplejet? Tilsynet vurderer, at beboerne generelt fremstår velsoigneret. 13 beboere er velplejede og velsoignerede. I forhold til 1 beboer ses der delvise i forhold til beboerens velplejede tilstand. Antal Opfyldt 13 Delvis opfyldt 1 Tilsynet bemærker, at beboeren lige har været til frisør. Har en del afklippet hår på sin kjole, kørestol og hjemmesko. Samtidig er der et klistermærke med beboerens navn siddende på tåspidsen af strømpen. Beboerens navn bør påsættes på indersiden af strømpen. Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 Procent af mulige point 92 % Indikator 3.2 Interview med beboer Oplever beboeren, at hjælpen tilrettelægges efter vaner og ønsker? Indikator 3.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen x Opfyldt 11 beboere giver udtryk for, at hjælpen tilrettelægges efter deres vaner og ønsker. I forhold til 3 beboere er indikatoren ikke relevant, idet to beboere ikke kan deltage i interviewet grundet hukommelsesmæssige udfordringer og en beboer ikke modtager hjælp til personlig pleje. x Opfyldt Alle medarbejdere kan redegøre for, hvorledes den personlige pleje skal udføres. Antal Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 3 Procent af mulige point 96 % Antal Opfyldt 13 Delvis opfyldt 0 18

19 beskrive, hvordan den personlige pleje skal udføres hos beboeren? En medarbejder har fokus på, at skabe et privatrum omkring toiletbesøg. En anden medarbejder beskriver, at der trods væsentligt nedsat funktionsniveau er fokus på, at inddrage beboeren f.eks. i forhold til små elementer i den personlige pleje. En tredje medarbejder fortæller, at plejen/omsorgen skal have fokus på, at beboeren bevarer sine ressourcer i forhold til udførelsen af personlig pleje. Det er derfor vigtigt med genkendelighed og at være støttende og motiverende i sin kommunikation. En fjerde medarbejder oplyser, at beboeren bliver hurtig forvirret og det derfor er vigtigt, at før morgenplejen opstartes, skal tingene findes frem, så forløbet bliver roligt. Indikatoren ikke relevant i forhold til 1 beboer, da denne ikke modtager hjælp til personlig pleje. Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 1 Procent af mulige point 100 % 19

20 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Beboeren inddrages og anvender egne i ressourcer det omfang, det er muligt x Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation har i forhold til beskrivelser af beboernes fysiske, psykiske og sociale ressourcer. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har viden og indsigt i beboernes ressourcer. Beboerne medinddrages med henblik på fastholdelse af funktionsevnen. 88 % Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Dokumentation Er beboerens ressourcer beskrevet i døgn- og ugeplanen? x Tilsynet vurderer, at Dr. Ingrid hjemmet har en udfordring i forhold til at sikre, at beboernes ressourcer bliver beskrevet fyldestgørende i beboerens døgnog ugeplan. 7 døgn- og ugeplaner indeholder beskrivelser af beboernes fysiske, psykiske og sociale ressourcer. Generelt indeholder døgn- og ugeplanerne beskrivelser af, hvorledes beboerens ressourcer medinddrages i den personlige pleje og i hverdagens praktiske opgaver. 4 døgn -og ugeplan har sparsomme beskrivelser af beboerens ressourcer gennem hele døgnet og giver ikke et fyldestgørende billede af, Antal Opfyldt 7 Delvis opfyldt 4 Ikke opfyldt 3 Ikke relevant 0 Procent af mulige point 64 % 20

21 hvordan beboeren bliver medinddraget i forhold til, at de har udfordringer på det mentale og psykiske plan. 3 døgn- og ugeplaner opfylder ikke de sundhedsfaglige krav til dokumentation. En døgn- og ugeplan beskrivelse af beboerens sociale ressourcer. Der ligeledes beskrivelse af beboerens ressourcer, herunder ønsker og vaner, i forhold til aktiviteter og socialt fællesskab. I en anden døgn- og ugeplan er beboerens fysiske, psykiske/ mentale og sociale ressourcer ikke tilstrækkeligt beskrevet og ajourført. Beskrivelserne i døgn- og ugeplanen tager generelt kun udgangspunkt i den hjælp, beboeren har behov for og beskriver således ikke i tilstrækkelig grad, hvordan beboerens ressourcer medinddrages. I en tredje døgn- og ugeplan fremgår de psykiske/mentale ressourcer ikke. Eksempelvis beskrives det ikke, at beboeren er mentalt velbevaret. Beboerens sociale ressourcer er sparsomt beskrevet, der fremgår ingen beskrivelser af beboerens 21

22 Indikator 4.2 Interview med beboer Oplever beboeren, at beboerens egne ressourcer anvendes i dagligdagen og at medarbejderne motiverer til selvhjælp? Indikator 4.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvordan beboeren medinddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats, der gøres for at fastholde beboerens ønsker og vaner ift. aktiviteter. Der foreligger ikke beskrivelser af beboerens sociale ressourcer ift. netværk, samt samvær med andre mennesker. Beboeren har en del ressourcer, der bør beskrives i døgn- og ugeplanen. x Opfyldt Alle beboere oplever, at egne ressourcer medinddrages i plejen. En beboer, som er fast kørestolsbruger, fortæller, at der er stor bevidsthed om, at han skal bruge sine ressourcer mest muligt. Nyder at kunne klare sig selv i størst mulig grad. En anden beboer fortæller, at hun ønsker at gøre så meget som muligt selv. Går ture i nærmiljøet og deltager i gymnastik x 3 ugl. I forhold til 3 beboere er indikatoren ikke relevant, idet beboerne ikke kan samarbejde omkring spørgsmålet pga. hukommelsesmæssige og andre psykiske udfordringer. x Opfyldt Medarbejderne kan beskrive, hvorledes de inddrager beboerne i opgaver i hverdagen samt hvordan de arbejder med at fastholde beboernes funktionsniveau. En medarbejder beskriver, at Antal Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 3 Procent af mulige point 100 % Antal Opfyldt 13 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 1 22

23 funktionsevne? beboeren får lov til at gøre alt det, hun selv kan og fastholder hende i dette. Beboeren hjælper til med at rydde af bordene og tørre af. Gør meget ud af, at beboerne generelt skal hjælpe til. Beboeren er god til at spørge, om hun skal hjælpe med noget. En anden medarbejder fortæller, at hun medinddrager beboeren i forhold til de praktiske opgaver. Medarbejderne ligger sengelinned frem og beboer klarer selv at skiftsenge tøj og rede sengen. En tredje medarbejder beskriver, af beboers ressourcer er blevet væsentlig bedre efter beboeren er indflyttet på plejecentret og at beboer klarer mange ting selv nu. Medarbejderen har sammen med beboer arbejdet på at gøre beboer selvhjulpen i forhold til toiletbesøg og støtte hende i at tage på besøg hos sin familie. I forhold til 1 beboer er indikatoren ikke relevant, da beboeren er selvhjulpen og selv klare at holde sig i gang. Procent af mulige point 100 % 23

24 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Beboeren trives og har en god hverdag. x Beboerne trives på Dr. Ingrids Hjemmet og tilkendegiver, at de generelt har en god hverdag. Beboerne giver udtryk for, at de har en god kontakt til medarbejderne og at kommunikationen med medarbejderne er god. Beboerne føler sig respekterede. Medarbejderne har kendskab til beboernes ønsker i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. 93 % Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Interview med beboeren Føler beboeren sig sikker, tryg og godt tilpas på plejecentret? x 12 beboerne er trygge og føler sig godt tilpasse på plejecentret. En beboer fortæller, at han er meget tilfreds med at bo på plejecentret. Beboeren fortæller, at han er bevidst om, at man skal være tilfreds og ikke brokke sig over noget, der ikke kan være anderledes. Beboeren synes, at maden er lidt institutionsagtig, men er ikke i tvivl om, at den sikkert Antal Opfyldt 12 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 Procent af mulige point 89 % 24

25 indeholder de nødvendige vitaminer og mineraler, man skal have, så det er acceptabelt for ham. En anden beboer er meget tilfreds med at bo på plejehjemmet og tryg ved at kunne få fat i medarbejderne hele døgnet rundt. En tredje beboer er ligeledes meget tilfreds. Glad for at datter har fundet dette sted til ham. Glad for selskab med de øvrige beboere i Oasen, hvor der hygges og drikkes kaffe og øl. En fjerde beboer fremhæver, at sammenholdet og samværet med de andre beboere har en stor betydning. Det at være en del af en gruppe og ikke føle sig ensom er ensbetydende med tryghed. 1 beboer føler sig mindre tryg, idet beboeren er psykisk syg. Beboeren savner nogle medbeboere at tale med. Erkender at han ind imellem har sammenstød med medbeboere og har svært ved at forstå demente beboere. Fortæller, at medarbejderne hjælper ham i disse situationer. Beboeren fortæller, at han desværre ikke længere kan koncentrere sig om at læse, som han tidligere har kunnet. Dette gør at tiden bliver lidt lang. 25

26 Indikator 5.2 Interview med beboeren Oplever beboeren en god kontakt og respekt i hverdagen herunder: God kontakt med de faste hjælpere? Respektfuld tiltale og kommunikation? Beboeren fortæller, at der kommer en sygeplejerske fra gerontologteamet i morgen og at hun opleves fantastisk at tale med. 1 beboer er ikke tryg ved at bo på plejecentret. Beboeren er grædende og vredladen. Beboeren mener ikke, at der sker noget og oplever, at det bare er forbundet med problemer at blive gammel. Mener ikke, at hun deltager i aktiviteter. Græder og siger, at hun ikke trives på plejecentret. Tilsynet får oplyst, at beboeren kan afledes og humøret ofte forbedres med tilbud om forskellige aktiviteter og samvær med andre. x Opfyldt 13 beboere oplever god kontakt og respekt i hverdagen. En beboer beskriver dog, at kontakten ikke er stor med medarbejderne, da beboeren ikke har brug for hjælp til personlig pleje dagligt. Beboer Antal Opfyldt 13 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 26

27 At medarbejderne udviser respekt for beboerens levevis? meget ked af at have mistet sin kontaktperson gennem længere tid, som kom jævnligt på besøg i boligen til en kop kaffe eller hyggelig snak. Procent af mulige point 93 % 1 beboer er ikke tilfreds med kontakten til medarbejderne. Beboer er meget vredladen og mener ikke, at nogen gør noget for hende. Indikator 5.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen forklare, hvilke (eventuelle) ønsker beboeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis? x Opfyldt 13 medarbejdere kan forklare, hvorledes beboernes ønsker er i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. En medarbejder giver eksempler på dialog med beboeren og om hvordan han skal forholde sig til andre beboere. Beboer bekymrer sig ind imellem om, hvordan han skal takle de andre beboere. Medarbejder har givet beboeren nogle ideer til, hvordan han kan forholde sig. En anden medarbejder beskriver, at det er vigtigt, at beboer bliver inviteret til f.eks. udflugter ud af huset og at beboer bliver medinddraget og informeret omkring sin pleje. Medarbejder laver altid aftaler med beboer dagen før, der tilbydes bad. En tredje medarbejder fortæller, at hun har talt med beboeren om at flytte til et bofællesskab - evt. Antal Opfyldt 13 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 Procent af mulige point 96 % 27

28 med beboere han kunne have socialt hygge med. Men beboeren ønsker ikke dette, kan ikke overskue det. Medarbejder forsøger meget at motivere beboeren til at komme med på ture og deltage i aktiviteter sammen med andre beboere eller med kontaktpersonen. Beboeren fravælger dette. Medarbejder oplever, at beboeren ikke ønsker at prioritere økonomien hertil. 1 medarbejder har mindre kendskab til beboerens ønsker og levevis. Medarbejder har kun været ansat gennem ganske kort tid og har ikke det store kendskab til borgerens tidligere liv. Medarbejderen har ikke kunne orientere sig i døgn- og ugeplanen, da denne er meget lidt beskrivende. Medarbejderen fortæller, at hun er opmærksom på beboerens behov, men føler, at beboer må indrette sig lidt mere efter forholdene på plejecentret, f.eks. ikke kan forvente at morgenmaden er serveret, når beboeren kommer ud i køkkenet m.m. Tilsynet har talt med medarbejder og ledelsen om, at en ændret tilgang og fokus på beboerens medinddragelse i 28

29 morgenmadssituationen med fordel kan finde afsted. med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 6 Observationer på fællesarealer x Dr. Ingrids hjemmet har et varieret tilbud om aktiviteter for beboerne. Rengøringsstandarden på plejecentret er tilfredsstillende. Der er generelt trivsel og fællesskab i forhold til måltiderne. Kommunikationen på fællesarealer er respektfuld og anerkendende. Beboerne behandles værdigt. 100 % Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Indikator 6.1 Observation Er der et aktivt miljø på fællesarealer? x Opfyldt Tilsynet møder et plejecenter, hvor der er aktivitet og et livligt miljø. Beboerne sidder rundt om på fællesarealerne og hygger sig, dørene til terrasserne er åbnet og flere beboere nyder det gode vejr. Tilsynet observerer, at en beboer sidder og spiller kort med en medarbejder. Der bemærkes en livligt aktivitet i fysioterapien. Tilsynet bliver informeret om, at der på det faste aktivitetsprogram blandt andet forefindes porcelænsmaling, 29

30 strikkeklub, hygge i Oasen, negle cafe og udflugter ud af huset to gange ugentligt. På den ene tilsynsdag bliver der afholdt valg på plejecentret, rigtig mange beboere er samlet til denne begivenhed. Den anden tilsynsdag er flere beboere på udflugtstur til Gilleleje for at spise frokost. Indikator 6.2 Observation Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? x Opfyldt Der observeres en tilfredsstillende rengøringsstandard Indikator 6.3 Observation Er der fællesskab og trivsel omkring måltidet? x Opfyldt Tilsynet observerer en forskellighed i forhold til anretning og servering af morgenmåltidet. Der ses, at ikke alle afdelinger tager højde for beboernes individuelle ressourcer og har fokus på medinddragelse i forhold til morgenmåltiderne. På nogle afdelinger serverer og anretter medarbejderne morgenmaden og på andre afdelinger er der dækket op ved bordene med kaffekander og brødkurve. Tilsynet observerer frokost måltidet på en afdeling, der ses, at maden serveres på tallerken til alle beboerne. Tilsynet får fortalt, at der normalt er fadservering og beboerne selv kan vælge og smører deres mad, men pga. af valgdagen og at den varme ret er svær at fordele på fade uden af den bliver kold, har medarbejderne valgt at 30

31 serverer måltidet på denne måde. Indikator 6.4 Observation Er kommunikationen respektfuld? x Opfyldt Medarbejderne taler respektfuldt og anerkendende og udviser omsorgsfuldhed overfor beboerne. Indikator 6.5 Observation Bliver beboerne behandlet værdigt? x Opfyldt Beboerne bliver behandlet med værdighed 31

32 4 Tilsynets formål og indhold For at kontrollere og udvikle kvaliteten i SUF s ydelser gennemføres der løbende uanmeldte tilsyn med kommunens plejeboliger og plejeboligenheder. Tilsynsopgaven varetages af BDO KR. Københavns Kommune har ønsket fokus på tre spørgsmål: 1. Får beboerne de visiterede midler i den faglige kvalitet, som er fastlagt af kommunen, og som beboerne har retskrav på? 2. Udføres opgaverne i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for dels faglig dokumentation og dels det daglige arbejde? 3. Inddrages beboerne i opgaveløsningen i det omfang, de har ressourcer til det? 4.1 Indhold og metode Københavns Kommune og BDO KR har i fællesskab udviklet et Tilsynskoncept 2015 hvoraf rammen for tilsynet er præciseret. I tilsynskonceptet for uanmeldte tilsyn på plejeboliger og plejeboligenheder i Københavns Kommune er der udarbejdet seks mål, som tager udgangspunkt i Københavns Kommunes kvalitetsstandarder, indsatskatalog og gældende retningslinjer. Det er med baggrund i disse seks mål, at der indsamles data ud fra følgende fire forskellige datakilder: 1. Faglig dokumentation 2. Observation 3. Interview med beboeren 4. Interview med en relevant medarbejder Samlet set giver de fire metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de midler, som beboerne modtager i plejeboliger og plejeboligenheder. De fire metodiske tilgange besvares i fire kategorier (1=opfyldt, ½=delvis opfyldt, 0=ikke opfyldt samt 0=ikke relevant). Dette giver god mulighed for at nuancere bedømmelserne. BDO KR's samlede vurdering baseres på både kvalitative vurderinger (faglige skøn) og kvantitative vurderinger (point). Vurderingsskalaen, der ligger til grund herfor, gennemgås nedenfor. 4.2 Vurderingsskalaen Pointene tildeles på baggrund af observationerne på de enkelte indikatorer. Der gives 1 point, hvis indikatoren er opfyldt, ½ point ved delvis opfyldt og 0 point ved ikke opfyldt. Hvis en observation ikke er relevant (f.eks. hvis en beboer ikke modtager den pågældende hjælp, som indikatoren omhandler, eller hvis beboeren ikke kan deltage i interview), registreres det som ikke relevant. 32

33 Målopfyldelsen for en indikator udregnes på baggrund af relevante besøg hos beboerne. Målopfyldelsesprocenten udregnes som en procentdel af mulige point. Hvis der eksempelvis er 15 relevante besøg, kan der maksimalt opnås 15 point. Målet udregnes som et gennemsnit af de indikatorer, der indgår i målet. Jo højere score, des højere grad af målopfyldelse. Den samlede score beregnes: % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt med 0-50 % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen alvorlige fejl og I det faglige skøn tages der højde for alvorligheden af de fejl, der er konstateret. Det kan betyde, at en eller få alvorlige fejl kan medføre, at det samlede tilsynsresultat ikke godkendes, selv om der opnås mange point i den kvantitative vurdering. Alvorlige fejl og indebærer alvorlige konsekvenser for beboeren, herunder særligt følgende: Der er et alvorligt misforhold mellem beboerens behov og den bevilgede hjælp Der konstateres sundhedsskadelige, hygiejniske forhold på plejecentret med alvorlig risiko for beboerens helbred Kvaliteten i den personlige pleje og omsorg medfører, at der er alvorlig risiko for beboerens helbred Beboeren er udsat for dokumenterbare, alvorlige krænkelser i forhold til personlige ønsker, grænser og levevis. Andre alvorlige forhold kan også medføre en skærpet bedømmelse efter tilsynsførendes faglige kvalificerede vurderinger. I alle tilfælde skal afvigelser fra point-bedømmelsen beskrives særskilt, så det fremgår tydeligt, hvad begrundelsen er. 33

34 5 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Claus Syberg Henriksen Center for Kvalitet og Sammenhæng Afdeling for Data og Analyse Sjællandsgade København N Telefon: Underskrift HELEN HILARIO JØNSSON Director, Afdelingschef Mobil: BDO Kommunernes Revision revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf:

35 6 Bilag - Høringssvar for opklarende fejl og informationer Tak for tilsendte rapport Vi har ingen rettelser til faktuelle fejl Venlig hilsen Inge 35

36 7 Bilag formel høring Vi har ikke modtaget noget svar fra hverken Dronning Ingrids Hjem eller ældrerådet inden for tidsfristen. 36

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 214 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Langgadehus Plejecenter August 214 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Louise Mariehjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Kærbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejehjemmet Slottet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Fælledgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Københavns Kommune

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Klarahus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Klarahus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Klarahus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynskoncept Uanmeldte kommunale tilsyn

Tilsynskoncept Uanmeldte kommunale tilsyn 27. oktober 2014 Tilsynskoncept 2015 Uanmeldte kommunale tilsyn For at kontrollere og udvikle kvaliteten i SUFs ydelser gennemføres der løbende uanmeldte kommunale tilsyn med SUFs leverandører indenfor

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs.

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. Enghave, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Områdecenter Baunehøj

Områdecenter Baunehøj Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Baunehøj Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere