Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Uanmeldt tilsyn november

2 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat Begrundelse for tilsynsresultat Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Underskrifter Bilag 1: Høringssvar for fejl og opklarende informationer

3 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Leverandørens navn og adresse, Hvidovrevej 350 A, 2650 Hvidovre Leder Koordinator Susanne Skov Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 29. november 2012, kl Datagrundlag Tilsynet omfatter 5 borgere med forskellig plejetyngde. Tilsynet gennemføres på hverdage i dagtimerne. Borgerne er fordelt i 2 kategorier afhængigt af, hvor meget hjælp de modtager. Fordelingen har været: 2 borger er visiteret til hjælp mellem 0 2 timer om ugen. 3 borgere er visiteret til hjælp mellem 2 8 timer om ugen Tilsynet ønskede at besøg 2 borgere, som er visiteret til mere end 8 timers hjælp om ugen. Dansk Husmor Hjælp havde på tilsynsdagen ikke borgere fra Københavns Kommune, som var visiteret til dette. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af borgeren og dennes hjem samt interview med henholdsvis borgere og medarbejdere. Alle 5 borgere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview med 5 medarbejdere, der på tilsynstidspunktet havde det pleje- og omsorgsfaglige ansvar for 5 deltagende borgere. Heraf 4 uuddannede social- og sundhedshjælpere og 1 social- og sundhedsassistent. Tilsynsførende Gitte Ammundsen, chefkonsulent, sygeplejerske Lisbeth Lind, chefkonsulent, sygeplejerske, MPA 3

4 2 Samlet tilsynsresultat BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn hos Privat leverandør af hjemmepleje, personlig pleje og praktisk bistand,. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, har BDO KR vurderet til at være godkendt med ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. x med Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (se afsnit 4 samt notat om Tilsynskoncept 2012 af ). 4

5 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker Der er sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand og borgerne oplever, at hjælpen svarer til deres behov. Borgerne oplever, at de modtager den hjælp, de er visiteret til og oplever, at hjælpen leveres på de aftalte tidspunkter. Alle leverede ydelser er registreret. Kvaliteten af den personlige pleje og den praktiske hjælp er tilfredsstillende. Borgerne oplever, at hjælpen tilrettelægges efter vaner og ønsker. Borgerne oplever, at medarbejderne motiverer til at anvende egne resurser i dagligdagen. Borgerne har god kontakt og god kommunikation med de faste medarbejdere og oplever, at medarbejderne udviser respekt for deres levevis. Medarbejderne har et godt kendskab til, hvordan den personlige pleje og praktiske hjælp skal udføres hos borgeren. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangen vedr. tilbagemelding til gruppeleder ved ændringer i hjemmet. Medarbejderne kender indholdet i retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan borgerens resurser medinddrages i opgaveløsningen samt for, hvilken indsats der skal gøres for at fastholde borgerens funktionsevne. Medarbejderne giver udtryk for at have en god kommunikation og kontakt til borgerne og har kendskab til borgernes ønsker i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. Mangler har en udfordring i forhold til dokumentation i borgerens døgn og ugeplaner. Der er således fundet i Mål 2, Mål 5, og Mål 6, som drejer sig om dokumentation i borgerens døgn og ugeplan. Der er i forhold til én medarbejder konstateret i forhold til kendskab til skema Aktuel medicin. Alvorlige fejl og Der er ikke fundet alvorlige fejl og i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet 5

6 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling i : Bemærkninger 1. Tilsynet vurderer, at Dansk Husmor Hjælp har en stor udfordring i at sikre, at der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgn- og ugeplan. 2. Tilsynet vurderer, at Dansk Husmor Hjælp A/S har en stor udfordring i at udarbejde døgnog ugeplaner, som indeholder beskrivelse af det overordnede formål med hjælpen, samt indeholder beskrivelser, som er individuelle og handlevejledende. 3. Tilsynet vurderer, at Dansk Husmor Hjælp A/S bør informere alle medarbejdere om eksistensen af døgn- og ugeplaner samt om betydningen af disse som et nyttigt arbejdsredskab i hverdagen. 4. Tilsynet vurderer, at Dansk Husmor Hjælp A/S har en stor udfordring i at sikre, at alle medarbejdere er informeret om, at der skal foreligge skema Aktuel medicin, og at ydelsen Hjælp til medicinindtagelse kun kan ske, såfremt skema Aktuel medicin anvendes, når tabletterne skal tælles. 5. Tilsynet vurderer, at Dansk Husmor Hjælp har en udfordring i at sikre, at borgerens resurser beskrives i døgn- og ugeplanen. Anbefalinger 1. At underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af døgn- og ugeplaner som afspejler den visiterede besøgspakke. 2. At Dansk Husmor hjælp A/S underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af døgn- og ugeplaner, som er individuelle og handlevejledende og indeholder beskrivelse af det overordnede formål med indsatsen i hjemmet. 3. At Dansk Husmor hjælp A/S underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelsen af døgn- og ugeplaner, således at disse efterlever kravene i forhold til Sundhedsog Omsorgsforvaltningens gældende retningslinjer jf. Vejledning til den nye Døgnog ugeplan i KOS1. 4. At Dansk Husmor Hjælp underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i, hvad der skal kontrolleres og hvordan der kontrolleres i forbindelse med hjælp til medicinindtagelse. 5. At Dansk Husmor Hjælp underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i dokumentation af borgerens resurser, fysisk, socialt og mentalt. 6

7 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering med Alvorlige fejl og Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem den visiterede og den leverede hjælp Mål 3 Kvaliteten af den praktiske hjælp er tilfredsstillende Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af støtte til medicinindtagelse er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne resurser i det omfang, det er muligt Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen x 79 % x 71 % x 90 % x 92 % x 75 % x 52 % x 95 % De to anvendte metodiske tilgange - det kvalitative, faglige skøn og den kvantitative pointtildeling - fører frem til det endelige vurderingsresultat (se det samlede tilsynsresultat i afsnit 2). 7

8 Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov x Tilsynet vurderer, at Dansk Husmor Hjælp har en udfordring i at sikre, at der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgn- og ugeplan. Der observeres sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand. Borgerne vurderer, at den tildelte hjælp svarer til deres behov. En enkelt borger ønsker mere hjælp. Borgerne har generelt modtaget information om, hvordan man klager. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til nærmeste gruppeleder ved ændringer i hjemmet. 79 % 8

9 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er der sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgnog ugeplan? x Tilsynet vurderer, at Dansk Husmor Hjælp har en stor udfordring i at sikre, at der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgn- og ugeplan. I forhold til 1 borger er der sammenhæng mellem den visiterede besøgsblok og borgerens døgn- og ugeplan. I forhold til 3 borgere er der delvis sammenhæng mellem de visterede besøgsblokke og borgerens døgn- og ugeplan. Som eksempel kan nævnes: Opfyldt 1 Delvis opfyldt 3 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 50 % En borger er visiteret til Personlig støtte - Hjælp til kropsbårne hjælpemidler og morgen-let støtte Der er manglende beskrivelse i døgn- og ugeplanen af hjælp til morgenmad, hjælp til påklædning og observation af kateterpose. 9

10 Hjælp til støttestrømper morgen og aften er beskrevet i døgn- og ugeplanen. En anden borger er visiteret til Praktisk hjælp- moderat-støtte, vaskeordning og madserviceudbringning. Døgn- og ugeplanen indeholder beskrivelse af hjælp til rengøring, men der beskrivelse af den øvrige visiterede hjælp. En tredje borger er visiteret til Personlig støtte opstart og Praktisk støtte - omfattende støtte til rengøring. Særlig støtte til opgaver i hjemmet. Vaskeordning og madserviceudbringning Af leverandørmeddelelsen fremgår, at borgeneren skal have hjælp til personlig pleje x 2 daglig. Dette fremgår ikke af døgn- og ugeplanen og medarbejder oplyser, at borgeren ikke ønsker hjælp til personlig pleje. I forhold til en borger er den 10

11 Indikator 1.2 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand? manglende sammenhæng mellem den visiterede besøgsblok og borgerens døgn- og ugeplan, idet der beskrivelse af tidlig aften - let støtte. x Opfyldt. Tilsynet vurderer, at en borger har behov for hjælp til bad. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 90 % Indikator 1.3 Interview borger Vurderer borgeren, at den tildelte hjælp svarer til behov? x Opfyldt. En borger vurderer, at der er behov for yderligere hjælp, idet funktionsevnen er svækket efter hospitalsindlæggelse. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 80 % 11

12 Indikator 1.4 Interview med borger Har borgeren fået information om, hvordan man klager? Indikator 1.5 Interview med medarbejder Kan medarbejderen redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til gruppeleder ved ændringer i hjemmet? x Delvis opfyldt. Tre borgere oplyser, at visitator har informeret mundtligt om muligheder for at klage. En borger angiver ikke at være blevet informeret om klagemuligheder, men at vedkommende vil henvende sig til Hjemmeplejen i Københavns Kommune, såfremt der opstår behov for at klage. En borger har hukommelses - problemer og husker ikke at være blevet informeret om klagemuligheder. x Opfyldt. Medarbejderne kan redegøre for, at de skal give besked til Koordinator på kontoret (socialog sundhedshjælper) ved ændringer i hjemmet. Efterfølgende skal medarbejderne, sammen med Koordinator, skrive ændringer i hjemmet i IT systemet. Det er Koordinators ansvar at videregive besked til visitator, såfremt der er behov for revisitation eller tage kontakt til andre relevante Opfyldt 3 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 1 75 % Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 12

13 personer/instanser. med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Er der sammenhæng mellem den visiterede og den leverede hjælp x Der foreligger registrering af leverede besøg hos alle borgere. Tilsynet vurderer, at borgerne har modtaget de senest registrerede besøg mhp. tidspunkt og varighed. 71 % Tilsynet vurderer, at Dansk Husmor Hjælp A/S bør have skærpet fokus på kvaliteten i døgn- og ugeplanerne, således at planerne fremadrettet lever op til kravene i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vejledning til Sundhedsfaglig dokumentation i forbindelse med indførelse af besøgsblokke i hjemmeplejen - Vejledning til den nye Døgn- og ugeplan i KOS1, september Medarbejderne har kendskab til indholdet i retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager. Tilsynet vurderer, at Dansk Husmor 13

14 Hjælp A/S bør informere alle medarbejdere om eksistensen af døgn- og ugeplaner samt om betydningen af disse som et nyttigt arbejdsredskab i hverdagen. Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Dokumentation Er der en registrering af leverede besøg i Borgers plan? x Opfyldt. Koordinator udarbejder en daglig besøgsplan/skema for alle borgere, som modtager hjælp. Når medarbejderne har afsluttet dagens besøg vender de tilbage til kontoret og registrerer besøg på planen og registrerer samtidig evt. afvigelser fra planen. Besøgsplanen indeholder et bemærkningsfelt, hvori eventuelle ændringer i borgerens tilstand eller eventuelle afvigelser i besøgsplanen registreres. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 14

15 Indikator 2.2 Dokumentation Er døgn- og ugeplanen individuel og handlingsvejledende? x Tilsynet vurderer, at Dansk Husmor Hjælp A/S har en stor udfordring i at udarbejde døgn- og ugeplaner, som indeholder beskrivelse af det overordnede formål med hjælpen, samt indeholder beskrivelser, som er individuelle og handlevejledende. 2 døgn- og ugeplaner er beskrevet individuelt og handlevejledende. 2 døgn- og ugeplaner er beskrevet delvis individuelt og handlevejledende. Eksempelvis fremgår det af en døgn- og ugeplan, at borgeren modtager hjælp til praktisk støtte til rengøring, men der er manglende beskrivelse af, at borgeren deltager i vaskeordning. Opfyldt 2 Delvis opfyldt 2 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 60 % I en anden døgn- og ugeplan beskrivelse af, at borgeren modtager hjælp til påklædning, hjælp til at tilberede morgenmad, hjælp til opvask samt at medarbejderen altid observerer, om kateterslange og kateterpose er koblet tilstrækkeligt sammen. En døgn- og ugeplan er ikke individuel, idet der beskrivelse af borgerens problemstillinger som for eksempel, at borgeren er svimmel, faldtruet og udelukkende kan gå ved hjælp af 15

16 Indikator 2.3 Interview med borger Har borgeren modtaget de seneste registrerede besøg mhp. tidspunkt, varighed og hyppighed? rollator. Generelt alle døgn- og ugeplaner beskrivelse af det overordnede formål med indsatsen i hjemmet. x Opfyldt. Borgerne oplyser, at der kun sjældent forekommer ændringer. Dette sker kun ved ferie og lignende. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 2.4 Interview med borger Kender borgeren døgn- og ugeplanen? x Tilsynet vurderer, at Dansk Husmor Hjælp A/S har en udfordring i at informere borgerne om indholdet i døgn- og ugeplanen. En borger har kendskab til døgnog ugeplanen. Tre borgere udtaler, at de ikke har kendskab til døgn- og ugeplanen Opfyldt 1 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 3 En borger kan ikke huske at være blevet informeret om døgn- og ugeplanen. Ikke relevant 1 25 % Indikator 2.5 Interview med x Opfyldt. Medarbejderen oplyser, at den faste procedure går ud på, at Opfyldt 4 16

17 medarbejder Kender medarbejderen indholdet i retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager? medarbejderen informerer koordinator såfremt et besøg skal aflyses, eller at den visiterede besøgspakke ikke er relevant i forhold til tidsforbrug. Såfremt der er "Forgæves gang", dvs. at borgeren ikke åbner for medarbejder, så orienteres koordinator, som varetager det videre forløb. En medarbejder oplyser ikke at have kendskab til reglerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager. Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 80 % 17

18 Indikator 2.6 Interview med medarbejderen Har medarbejderen kendskab til indholdet i borgerens døgn- og ugeplan (i egen vagt)? x Tilsynet vurderer, at Dansk Husmor Hjælp A/S bør informere alle medarbejdere om eksistensen af døgn- og ugeplaner samt om betydningen af disse som et nyttigt arbejdsredskab i hverdagen. To medarbejdere har ikke kendskab til indhold i døgn- og ugeplanen, men har kendskab til de opgaver, som skal udføres i hjemmet. Opfyldt 3 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 0 60 % med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af den praktiske hjælp er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at kvaliteten af den praktiske hjælp er tilfredsstillende. Tilsynet vurderer, at den hygiejniske tilstand i boligen er forsvarlig, og at borgeren oplever, at hjælpen tilrettelægges efter vaner og ønsker. 90 % Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 x Opfyldt. I en bolig observerer 18

19 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdssteder Hjælpemidler tilsynsførende, at der er rodet, og at der lugter indelukket. Medarbejder udtaler, at boligen trænger til hovedrengøring. Borgeren mener, at rengøringstandarden i boligen er god. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 90 % Indikator 3.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker? x Opfyldt. En borger oplever, at rengøringen udføres alt for hurtigt, og at støvsugningen ikke er tilstrækkelig grundig. Borgeren er visiteret til hjælp til rengøring hver 2. uge, men oplyser ikke at have fået gjort rent i 1 måned. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 90 % 19

20 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende. En borger fremstår velplejet og hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker. 92 % En anden borger fremstår ikke velplejet, men ønsker ikke hjælpen. Medarbejderne kan beskrive, hvorledes den personlige pleje skal/bør udføres hos borgeren. 20

21 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Observation Fremstår borgeren velplejet x Opfyldt. En borger fremtræder velplejet. Tilsynet observerer, at en borger har brug for hjælp til personlig pleje. Borger udtaler selv, at vedkommende ikke ønsker at modtage hjælp til personlig pleje. 3 borgere er ikke visiteret til hjælp til personlig pleje. Opfyldt 1 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 3 75 % Indikator 4.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker? x Opfyldt. Opfyldt 2 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 21

22 Indikator 4.3 Interview med medarbejderen Kan medarbejderen beskrive, hvordan den personlige pleje skal udføres hos borgeren? x Opfyldt. En borger, som er visiteret til hjælp til personlig pleje, ønsker ikke hjælpen. Opfyldt 1 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Kvaliteten af støtte til medicinindtagelse er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at kvaliteten af hjælp til medicinindtagelse er delvis tilfredsstillende. Skema Aktuel medicin forefindes i samarbejdsmappen fra Københavns Kommune. Borgeren får ikke skemamedicin. 75 % På tilsynstidspunktet er den relevante medicin givet. let af tabletter i doseringsæsken stemmer overens med angivelsen i skema Aktuel medicin. 22

23 Tilsynet vurderer, at Dansk Husmor Hjælp A/S har en stor udfordring i at sikre, at alle medarbejdere er informeret om at der skal foreligge skema Aktuel medicin, og at ydelsen Hjælp til medicinindtagelse kun kan ske, såfremt skema Aktuel medicin anvendes, når tabletterne skal tælles. Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Dokumentation Findes skemaet Aktuel medicin og skemamedicin i samarbejdsbogen? x Opfyldt. En borger er visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Opfyldt 1 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 5.2 Observation Stemmer antallet af tabletter i x Opfyldt. Opfyldt 1 Delvis opfyldt 0 23

24 doseringsæsken overens med angivelse i Aktuel medicin og skemamedicin? Indikator 5.3 Interview med borger Får borgeren den ordinerede medicin på de aftalte tidspunkter? Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 x Opfyldt. 100 % Opfyldt 1 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 5.4 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvad der skal kontrolleres inden der gives medicin? x Tilsynet vurderer, at Dansk Husmor Hjælp A/S har en stor udfordring i at sikre, at alle medarbejdere er informeret om at der skal foreligge skema Aktuel medicin, og at ydelsen Hjælp til medicinindtagelse kun kan ske, såfremt skema Aktuel medicin anvendes, når tabletterne skal tælles. Medarbejderen har ikke kendskab til skema "Aktuel medicin". Opfyldt 0 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 4 0,0 % 24

25 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne resurser i det omfang, det er muligt x Tilsynet vurderer, at der er manglende dokumentation af borgerens medinddragelse af egne resurser. 52 % Der beskrivelse af borgerens fysiske, sociale og mentale resurser. Nogle borgere oplever, at medarbejderne inddrager og motiverer borgeren til at anvende egne resurser. Medarbejderne har generelt kendskab til borgerens resurser og kan fortælle om den indsats, der skal gøres for at fastholde borgerens funktionsevne. 25

26 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 6.1 Dokumentation Afspejler døgn- og ugeplanen medinddragelse af borgerens resurser? x Tilsynet vurderer, at Dansk Husmor hjælp A/S har en udfordring i at beskrive borgerens resurser fysisk, socialt og mentalt. Der er manglende beskrivelse af borgernes fysiske, sociale og mentale resurser. I forhold til en borger beskrivelse af de fysiske resurser, hvilket vil være relevant, idet borgeren er faldtruet både i forbindelse med hjælp til personlig hygiejne og i forbindelse med gang. Der er manglende beskrivelse af borgerens sociale resurser. Det vil være relevant, idet borgeren modtager hjælp til indkøb af datter og af barnebarn. Borgeren kommer i dagcenter x 1 ugentligt, hvilket ikke er beskrevet i døgn- og ugeplanen. I forbindelse med besøg i dagcenter benytter borgeren kørselsordningen til at købe ind i det nærliggende supermarked, fordi varerne da samtidig kan blive transporteret hjem. Opfyldt 0 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 4 Ikke relevant % 26

27 Samme borger går til bridge x 1 ugentlig, og borger oplyser endvidere, at der er godt naboskab i opgangen. I forhold til en anden borger beskrivelse af borgerens fysiske resurser. Det vil være relevant, da borgeren har nedsat syn. Hertil kommer, at visitator beskriver, at borgeren har forringet balance, er svimmel og lider af faldtendens. I forhold til borgerens sociale resurser beskriver visitator, at borgeren føler sig ensom. Af døgn- og ugeplanen fremgår, at såfremt medarbejderen har tid, så betyder det meget for borgeren, at medarbejderen sætter sig ned og drikker en kop kaffe. I forhold til en tredje borger ligeledes beskrivelse af resurser. Det vil være relevant at beskrive borgerens fysiske resurser, idet borgeren er dårligt gående, men alligevel kan deltage i visse opgaver så som at 27

28 sætte opvasken på plads. Det vil ligeledes være relevant at beskrive borgerens mentale resurser, da borgeren er vanskelig at motivere til at holde hjemmet ryddeligt. I forhold til en fjerde borger er eneste oplysning om borgerens resurser, at borgeren er "snaksalig". Indikator 6.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at medarbejderne motiverer til at anvende egne resurser? x Delvis opfyldt. To borgere oplever, at medarbejderne motiverer til at anvende egne resurser. En borger oplever, at motivationen til at gøre mest muligt selv kommer fra hende selv. Borgeren oplever ikke, at medarbejderne har fokus på dette. I forhold til 2 borgere er spørgsmålet ikke relevant, idet den ene borger oplyser, at vedkommende klarer så meget, som det er muligt, og den anden borger kan ikke svare på spørgsmålet. Opfyldt 2 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 2 67 % 28

29 Indikator 6.3 Interview med medarbejderen Kan medarbejderen beskrive, hvordan borgeren medinddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats, der gøres for at fastholde borgerens funktionsevne? x Opfyldt. En medarbejder angiver, at hun ikke kender borgeren så godt, da vedkommende kun har været hos borgeren 3 gange. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 80 % 29

30 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen x Tilsynet vurderer, at borgerne oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen. 95 % Medarbejderne kan fortælle om, hvilke ønsker borgeren har i forhold til borgerens ønsker om respekt og levevis. Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 7.1 Interview med borger Oplever borgeren en god kontakt og respekt i hverdagen, herunder: God kontakt med de faste hjælpere? At aftaler overholdes, herunder x Opfyldt. En borger oplever delvis god kontakt og respekt, idet borgeren ikke mener, at medarbejderne er kompetente til at bistå borgeren med det vedkommende ikke selv kan. Borgeren efterspørger højere grad af engagement fra medarbejderne i måden, hvorpå Opfyldt 4 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 30

31 at hjælperen kommer som aftalt og der gives besked om ændringer? Respektfuld tiltale og kommunikation At medarbejderne udviser respekt for borgerens levevis de leverer hjælpen. 90 % Indikator 7.2 Interview med medarbejder Kan medarbejderen forklare hvilke (eventuelle) ønsker borgeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis x Opfyldt. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 31

32 4 Tilsynets formål og indhold For at kontrollere og udvikle kvaliteten i SUF s ydelser gennemføres der løbende uanmeldte tilsyn med SUF s leverandører af hjemmepleje vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp. Tilsynsopgaven varetages af BDO KR. Københavns Kommune har ønsket fokus på tre spørgsmål: 1. Får borgerne de visiterede ydelser i den faglige kvalitet, som er fastlagt af kommunen, og som borgerne har retskrav på? 2. Udføres opgaverne i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for dels faglig dokumentation og dels det daglige arbejde? 3. Inddrages borgerne i opgaveløsningen, i det omfang de har ressourcer til det? 4.1 Indhold og metode Københavns Kommune og BDO KR har i fællesskab udarbejdet en beskrivelse af Tilsynskoncept 2012, hvor rammerne for tilsynet er præciseret. I BDO KR s tilsynskoncept for uanmeldte tilsyn med private leverandører af hjemmepleje med personlig pleje og praktisk hjælp i Københavns Kommune er der udarbejdet syv mål, som tager udgangspunkt i Københavns Kommunes kvalitetsstandarder, ydelseskatalog og retningslinjer. Det er med baggrund i disse syv mål, at der indsamles data ud fra følgende fire forskellige datakilder: 1. Faglig dokumentation 2. Observation 3. Interview med borgeren 4. Interview med en relevant medarbejder. Samlet set giver de fire metodiske tilgange en dybdegående viden om - og dermed belæg for at vurdere - kvaliteten af de ydelser, som borgeren modtager i hjemmet. De fire metodiske tilgange besvares i fire kategorier (1=opfyldt, ½=delvis opfyldt, 0=ikke opfyldt samt 0=ikke relevant). Dette giver god mulighed for at nuancere bedømmelserne. BDO KR's samlede vurdering baseres på både kvalitative vurderinger (faglige skøn) og kvantitative vurderinger (point). Vurderingsskalaen, der ligger til grund herfor, gennemgås nedenfor. 32

33 4.2 Vurderingsskalaen Pointene tildeles som nævnt på baggrund af observationerne på de enkelte indikatorer. Der gives 1 point hvis indikatoren er opfyldt, ½ point ved delvis opfyldt og 0 point ved ikke opfyldt. Hvis en observation ikke er relevant (f.eks. hvis en borger ikke modtager den ydelse, som indikatoren omhandler eller hvis borgeren ikke kan deltage i interview), registreres det som ikke relevant. Målopfyldelsen for en indikator udregnes på baggrund af relevante besøg hos borgerne. Målopfyldelsesprocenten udregnes som en procentdel af. Hvis der eksempelvis er 5 relevante besøg, kan der maksimalt opnås 5 point. Målet udregnes som et gennemsnit af de indikatorer, der indgår i målet. Jo højere score, des højere grad af målopfyldelse. Den samlede score beregnes: % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt med 0-50 % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen alvorlige fejl og I det faglige skøn tages der højde for alvorligheden af de fejl, der er konstateret. Det kan betyde, at en eller få alvorlige fejl kan medføre, at det samlede tilsynsresultat ikke godkendes, selv om der opnås mange point i den kvantitative vurdering. Alvorlige fejl og indebærer alvorlige konsekvenser for borgeren, herunder særligt følgende: Der er et alvorligt misforhold mellem borgerens behov og de tildelte eller leverede ydelser Der konstateres sundhedsskadelige hygiejniske forhold i hjemmet med alvorlig risiko for borgerens helbred Kvaliteten i den personlige pleje medfører, at der er alvorlig risiko for borgerens helbred Borgeren er udsat for dokumenterbare alvorlige krænkelser i forhold til personlige ønsker, grænser og levevis. Andre alvorlige forhold kan også medføre en skærpet bedømmelse efter tilsynsførendes faglige kvalificerede vurderinger. I alle tilfælde skal afvigelser fra point-bedømmelsen beskrives særskilt, så det fremgår tydeligt, hvad begrundelsen er. 33

34 5 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Iben Plange Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og analysestaben Sjællandsgade København N Tlf. nr Underskrifter Den 4. december 2012 Lisbeth Lind Chefkonsulent, sygeplejerske Gitte Ammundsen Chefkonsulent, sygeplejerske BDO KR Kommunernes Revision Havneholmen København V 34

35 6 Bilag 1: Høringssvar Høringssvar fra Ældrerådene modtaget den 18. december 2012 BDO Kommunernes Revision Havneholmen København V Samlet høringssvar vedr. tilsynsrapporter for Privat Leverandør af praktisk hjælp af Forenede Care og Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp af Hjemmeplejen Din Pleje ApS og Det er interessant at sammenligne de 3 tilsynsrapporter. Den leverandør, der kun leverer praktisk hjælp er, og den eneste mangel af betydning er, at borgeren muligvis ikke inddrages tilstrækkeligt i rengøringen. Men alle borgere udtrykker tilfredshed med hjælpen. Det synes umiddelbart enklere at udlicitere rengøringsopgaver. For de to andre leverandører, som udover praktisk hjælp også leverer personlig pleje og som begge er med, er der forhold der falder i øjnene. Det er gennemgående, at medarbejderne har for ringe kendskab til døgn- og ugeplaner, og at kvaliteten af dem er for ringe, og der ofte en beskrivelse af borgerens fysiske, mentale og sociale resurser. For Dansk Husmors vedkommende er 4 af de 5 medarbejdere uuddannede. Det er bekymrende! Til gengæld oplever borgeren god kontakt med medarbejderen og respekt i forhold til vaner og ønsker. Borgerne oplever at blive inddraget i forhold til deres egne resurser selv om de tilsynsførende ikke altid finder det tilstrækkeligt. Sluttelig er tilsynet gennemført på hverdage i dagtimerne og for borgere, der får hjælp morgen og aften, kunne det være hensigtsmæssigt, at der også blev aflagt tilsynsbesøg om aftenen, i weekender og på helligdage. Ældrerådene forventer at blive orienteret om, hvordan der følges op på tilsynsrapporter som er godkendt med, og om hvordan man sikrer uddannelse til de medarbejdere, som udfører plejeopgaverne, herunder medicinydelsen, som stadig ser ud til at give problemer. Vi kunne ønske os, at man hurtigere kunne sætte ind med udvikling af samtlige medarbejderes faglige kompetence. 35

36 Med venlig hilsen Ulla Skærved Ældrerådsformand Lars Markersen sekretariatsleder Høringssvar fra Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Strategi og Analysestab modtaget den 25. januar 2013: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab De Københavnske Ældreråd Sekretariatet Henrik Pontoppidans vej København N Svar på høringssvar vedr. tilsyn med private leverandører Ældrerådene har udarbejdet et samlet høringssvar vedr. tilsynsrapporter for de private leverandører Forenede Care, Din Pleje ApS og Dansk Husmor Hjælp. 36

37 Ældrerådene skriver i høringssvaret, at de forventer at blive orienteret om, hvordan der følges op på tilsynsrapporter som er godkendt med og om hvordan man sikrer uddannelse til de medarbejdere, som udfører plejeopgaverne, herunder medicinydelsen. Herunder følger Sundheds- og Omsorgsforvaltningens svar på Ældrerådenes høringssvar: Opfølgning på tilsynsrapporter, som er godkendt med : Hvis leverandøren godkendes eller godkendes med, har leverandøren ansvaret for at følge op på eventuelle fejl og, som påpeges i tilsynsrapporterne. I det omfang lokalområdekontorerne finder det relevant, drøftes tilsynsresultaterne endvidere på de årlige møder, som lokalområderne holder med hver enkelt privat leverandør. Endelig afholder Centralforvaltningen et årligt fællesmøde med alle private leverandører, hvor tværgående problemstillinger, som er påpeget i tilsynene, drøftes. Hvis der konstateres alvorlige fejl og i et tilsyn med en privat leverandør, afholdes et møde mellem leverandøren og Centralforvaltningen hurtigst muligt. Leverandøren skal herefter udarbejde en handlingsplan og der skal gennemføres et opfølgende tilsyn efter ca. tre måneder. Sikring af uddannelse til medarbejderne: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen stiller krav til leverandørernes kompetencer og uddannelse i leverandørkravene. Leverandørerne er iflg. kvalitetskravene således forpligtet til at sørge for at hjælpen til enhver tid ydes af kvalificeret personale. Hos leverandører af personlig pleje er det yderligere et krav, at over 75% af de medarbejdere, der leverer personlig pleje, skal have en sundhedsfaglig uddannelse. I det omfang der anvendes anden arbejdskraft skal leverandøren sikre, at personalet på anden vis har de nødvendige kompetencer i forhold til de opgaver der varetages. Det er således de private leverandørernes ansvar at sikre at hjælpen til borgerne gives af kvalificeret personale, herunder at sikre at medarbejderne har den nødvendige udannelse eller oplæring. Det følger heraf, at det ikke er en kommunal opgave at uddanne medarbejdere fra private leverandører. Men forvaltningen har på nogle områder vurderet, at uddannelse af medarbejdere kan være nødvendig, hvis leverandørerne skal kunne overholde de særlige krav, der stilles af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Inden for de senere år har forvaltningen øget antallet af tilbud om vejledning og uddannelse til private leverandører på specifikke områder, bl.a. i forbindelse med døgn- og ugeplaner, hverdagsrehabilitering, KOS og sundhedsfaglig dokumentation. Forvaltningen har derudover løbende fokus på medicinhåndtering, herunder om der er behov for særlig undervisning i medicinhåndtering. Ældrerådene påpeger i høringssvaret at det er bekymrende, at fire ud af fem interviewede medarbejdere fra Dansk Husmor Hjælp ikke har en sundhedsfaglig uddannelse. Hertil skal bemærkes, at kun to ud af de fem borgere, som tilsynet har besøgt, er visiteret til personlig pleje fra leverandøren, mens de øvrige tre borgere alene modtager praktisk hjælp fra 37

38 leverandøren Men resultaterne fra tilsynsrapporten har medført at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har anmodet Dansk Husmor Hjælp om en redegørelse vedr. sammensætningen af personale, der yder personlig hjælp i henhold til leverandørkravene. Redegørelsen kan tilsendes Ældrerådet, når forvaltningen modtager den, hvis Ældrerådet ønsker det. Med venlig hilsen Thomas Karlsson Analysechef Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune 38

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 214 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Langgadehus Plejecenter August 214 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

Læs mere

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Louise Mariehjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Københavns Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Kærbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre By/Østerbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejehjemmet Slottet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs.

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. Enghave, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynskoncept Uanmeldte kommunale tilsyn

Tilsynskoncept Uanmeldte kommunale tilsyn 27. oktober 2014 Tilsynskoncept 2015 Uanmeldte kommunale tilsyn For at kontrollere og udvikle kvaliteten i SUFs ydelser gennemføres der løbende uanmeldte kommunale tilsyn med SUFs leverandører indenfor

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Fælledgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand Cura Pleje og Service Hejrevang 15,1 3450

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre by/østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre by/østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre by/østerbro Københavns Kommune WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen... 4 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat... 5 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn, Privat leverandør

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest

Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest Uanmeldt tilsyn Juli 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere