INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEVELSE SKABER UDVIKLING"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

2 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Underskrifter Bilag - Høringssvar for opklarende fejl og informationer Bilag formel høring

3 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metode kort. Plejecentrets navn og adresse Kastanjehusene, Alleen 2, 2200 København N Leder Susan Andersen boliger 125 boliger Dato og tidspunkt for tilsynsbesøget Den 6. oktober 2014, kl og den 7. oktober 2014, kl Datagrundlag Ved tilsynet er der indsamlet data ved 12 beboere. Beboerne er tilfældig udvalgt. Desuden er beboerne fordelt på plejecentrets afdelinger. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af beboernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af beboerne og deres bolig samt interview med henholdsvis beboere og medarbejdere. Alle beboere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview med 12 medarbejdere: 2 social- og sundhedshjælpere 7 social- og sundhedsassistenter 2 sygeplejersker 1 social- og sundhedsassistentelev Tilsynsførende Mette Norré Sørensen, Chefkonsulent og sygeplejerske 3

4 2 Samlet tilsynsresultat BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på Kastanjehusene. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse, har BDO KR vurderet Kastanjehusene til at være godkendt ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor: Samlet vurdering x Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene på plejecenteret vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. med mangler Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere beboere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte tilsynsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune (se afsnit 4 samt notat om Tilsynskoncept 2014). 4

5 2.1 Begrundelse for tilsynsresultatet Den overordnede vurdering begrundes nedenfor: Styrker Plejehjemmet Kastanjehusene har arbejdet målrettet med at vedligeholde den høje sundhedsfaglige dokumentation på alle afdelinger. Der er fulgt op på tilsynets anbefalinger fra sidste år og løbende arbejdet med stikprøvekontroller hver 3. måned. De forskellige afdelinger har indbyrdes lavet kontrol på hinanden sundhedsfaglige dokumentation. Desuden har plejehjemmet arbejdet med ernæringsscreeninger, og alle beboer med ernæringsproblemer har fået lavet en ernæringsplan. Der er blevet nedsat et kostudvalg, som har fokus på det gode måltid og mellemmåltiderne. På alle afdelinger er der opsat tavler, hvor medarbejderens rolle i forbindelse med måltiderne bliver synliggjort fra morgenstunden. Derudover har plejehjemmet bland andet haft fokus på demens. Flere medarbejdere har været på kursus og der er vejledere/videnspersoner på alle afdelinger på plejehjemmet. Der er etableret en netværksgruppe, som går på tværs af afdelingerne. Dokumentationen i døgn- og ugeplanerne lever generelt op til kommunens Vejledning til sundhedsfaglig dokumentation. Der er sammenhæng mellem den hjælp beboerne modtager og beboernes tilstand. Den tildelte hjælp svarer til beboernes behov og forventninger. Beboerne er bevidste om, hvor de kan få hjælp ved eventuelt behov for at klage. Kvaliteten af den personlige pleje og omsorg samt den praktiske hjælp er tilfredsstillende. Beboerne oplever generelt, at hjælpen tilrettelægges, så den svarer til deres vaner og ønsker. Beboerne oplever, at deres egne ressourcer anvendes i dagligdagen, og at medarbejderne motiverer til selvhjælp. Beboerne trives og har en god hverdag. Beboerne føler sig trygge og godt tilpasse. Beboerne oplever, at de har en god kontakt til medarbejderne, og at der udvises respekt i hverdagen for deres ønsker om levevis. Beboerne behandles værdigt. Medarbejderne udviser fagligt engagement og kan på en fyldestgørende måde redegøre for, hvorledes såvel den personlige pleje og omsorg som hjælpen til den praktiske støtte skal udføres hos beboerne. Medarbejderne motiverer beboerne til selvhjælp. Medarbejderne har fokus på medinddragelse af beboernes ressourcer i forhold til den personlige pleje og omsorg. Medarbejderne kan beskrive, hvordan beboerne medinddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats, der skal til for at fastholde beboernes funktionsevne. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til nærmeste leder ved ændringer i beboernes tilstand og medarbejderne har kendskab til beboernes døgn- og ugeplan. Standarden af rengøringen på fællesarealerne er tilfredsstillende. Kommunikationen er respektfuld. Mangler Tilsynet har ikke fundet mangler på tilsynstidspunktet i forhold til tilsynskonceptet. Alvorlige fejl og mangler Tilsynet har ikke fundet alvorlige fejl og mangler på tilsynstidspunktet i forhold til tilsynskonceptet. 5

6 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på Kastanjehusene: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at 4 døgn- og ugeplaner har sporadiske mangler. Tilsynet vurderer, at plejecentret har en udfordring i forhold til at sikre tilfredsstillende rengøring af alle boliger og hjælpemidler. Tilsynet vurderer, at Plejehjemmet Kastanjehusene har en udfordring i at sikre et aktivt miljø for beboerne på afdelingsniveau. Det opleves, at der er forskellig faglig praksis på de enkelte afdelinger og etager omkring måltider og aktiviteter. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Kastanjehusene fortsætter de igangsatte initiativer i forhold til kvalitetssikring af den sundhedsfaglige dokumentation, således at alle døgn- og ugeplaner lever op til kommunens vejledning. 2. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Kastanjehusene italesætter og udbreder arbejdsgangen for rengøring af hjælpemidler. Yderligere anbefaler tilsynet, at der i forhold til en konkret beboer igangsættes en særlig indsats relateret til renholdelse af boligen. 3. Tilsynet anbefaler, at Plejecenteret Kastanjehusene i endnu højere grad skaber mulighed for faglig refleksion og erfaringsudveksling på tværs af faggrupper og etager. 6

7 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurdering Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering Alvorlige fejl og mangler med mangler Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den tildelte hjælp og beboerens behov Mål 2- Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende Mål 3 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Mål 4- Beboeren inddrages og anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt Mål 5 Beboeren trives og har en god hverdag x 96 % x 83 % x 97 % x 97 % x 98 % Mål 6 Observationer på fællesarealer x 90 % 7

8 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den tildelte hjælp og beboerens behov. x Tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem de visiterede midler og beboernes behov. Der er sammenhæng mellem den hjælp beboerne modtager og beboernes tilstand. Beboerne oplever, at de modtager den hjælp, de har behov for. Beboerne har kendskab til, hvor de kan få hjælp til at klage. Den sundhedsfaglige dokumentation lever op til kommunens krav i forhold til Vejledning til sundhedsfaglig dokumentation. Medarbejderne fremstår kompetente og har kendskab til døgn- og ugeplanen. 96 % 8

9 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er der sammenhæng mellem de visiterede midler og beboerens døgn- og ugeplan? x Tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem visiterede midler og beboernes døgn- og ugeplaner. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 1.2 Dokumentation Er kvaliteten af døgn- og ugeplanen høj? x Tilsynet vurderer, at døgn- og ugeplanerne generelt lever op til kommunens vejledning. Tilsynet vurderer dog samtidig, at 4 døgn- og ugeplaner har spredte mangler, der med en mindre indsats kan korrigeres for, således at alle døgn- og ugeplaner lever op til kommunens vejledning 8 døgn- og ugeplaner lever op til kommunens vejledning til sundhedsfaglig dokumentation. Tilsynet bemærker positivt, at alle døgn- og ugeplaner har retningsgivende mål og beskriver tilrettelæggelsen og udførelsen af plejen ud fra beboerens fysiske, psykiske og mentale funktionsniveau. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 4 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 83 % Yderligere foreligger der henvisninger til udarbejdede handleplaner i flere af døgn- og ugeplanerne. Der ses for eksempelvis henvisninger til socialpædagogiske handleplaner med henblik på, hvorledes beboerens mentale situation skal imødekommes i plejen. 9

10 Flere døgn- og ugeplanerne har i beskrivelserne fokus på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser der er beskrivelser i forhold til beboeres behov for tilstrækkelig ernæring, væske og for at fastholde/bevare sundhedstilstanden. 4 døgn- og ugeplaner har delvise og sporadiske mangler. I en døgn- og ugeplan mangler det generelle felt og der ses ingen individuel og handlevejledende beskrivelse af badet. I en anden døgn- og ugeplan er det generelle felt ikke udfyldt fyldestgørende og der mangler enkelte ajourføringer i forhold til beboerens aktuelle situation. I en tredje døgn- og ugeplan bemærkes det, at den handlevejledende og individuelle beskrivelse af hjælpen for nat og bad mangler. Der beskrives kun bad x 1 ugentligt og tilsyn x 2. I en fjerde døgn- og ugeplan mangler delvis ajourføring i forhold til beboerens aktuelle situation. Generelt bemærker tilsynet, at flere døgn- og ugeplaner bærer præg af et lidt manglende fagligt og objektivt sprog i forbindelse med beskrivelsen af beboerens psykiske/mentale udfordringer. 10

11 Indikator 1.3 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp beboeren modtager og beboerens tilstand? x Opfyldt Tilsynet observerer, at alle beboere får den hjælp, de har behov for. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 1.4 Interview beboer Vurderer beboeren, at den tildelte hjælp svarer til behov? x Opfyldt Beboerne oplever, at de får den hjælp, de har behov for. Flere beboere påpeger alligevel, at de oplever, at der er få medarbejderressourcer specielt i weekenden. Beboerne fortæller, at de indretter sig efter dette og er meget bevidste om ikke at være til unødvendig besvær. 1 beboer kan ikke svare på spørgsmålet på grund af hukommelsessvækkelse. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 1.5 Interview med beboer Ved beboeren, hvordan man kan få hjælp til at klage? x Tilsynet vurderer, at beboerne ved, hvor de kan rette henvendelse ved behov for at klage. Flere beboere vil tage direkte kontakt til medarbejderne eller ledelsen ved evt. behov for at klage. 1 beboer kan ikke svare på spørgsmålet på grund af hukommelsessvækkelse. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 11

12 Indikator 1.6 Interview med medarbejder Kan medarbejderen redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til leder ved ændringer i beboerens tilstand? Indikator 1.7 Interview med medarbejder Har medarbejderen kendskab til beboerens døgnog ugeplan? x Opfyldt 11 medarbejdere har kendskab til arbejdsgangene vedrørende ændringer i beboerens tilstand. Flere medarbejdere henviser til morgenmøderne og klokken ellevemøderne, hvor beboernes situation drøftes. Generelt har flere medarbejdere fokus på ajourføring af døgn- og ugeplanen i forhold til eventuelle ændringer i beboernes tilstand. Tilsynet bemærker positivt, at der er faste tværfaglige møder med fysioterapeut og ergoterapeut. Tilsynet bemærker en forskellighed i medarbejdernes faglige kompetencer. Nogle medarbejdere fremstår meget fagligt kompetente og handlingsorienteret, mens andre virker usikre i deres fremstilling og uklare på deres egentlige kompetencer på afdelingen. 1 medarbejder har ikke kendskab til arbejdsgangene. Medarbejderen har kun været kort tid på plejecentret. x Opfyldt Medarbejderne har kendskab til døgn- og ugeplanen og flere medarbejdere har selv været med til udarbejdelsen af disse. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 96 % Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 12

13 1 medarbejder har ikke læst beboerens døgn- og ugeplan, da hun ikke har plejet beboeren gennem længere tid. Medarbejderen oplyser, at hun kender beboeren godt fra den mundtlige rapport i afdelingen. Ikke relevant 0 92 % med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at plejecentret har en udfordring i forhold til at sikre tilfredsstillende rengøring af alle boliger og alle hjælpemidler. Beboerne oplever, at hjælpen tilrettelægges efter deres vaner og ønsker. 83 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdssted Hjælpemidler x Tilsynet vurderer, at plejecentret har en udfordring i forhold til at sikre tilfredsstillende rengøring af alle boliger og hjælpemidler. I forhold til 7 beboere er den hygiejniske tilstand i boligen og hjælpemidler tilfredsstillende. I forhold til 4 beboere bemærker tilsynet, at beboernes hjælpemidler trænger til rengøring. Det drejer sig om kørestole og beboernes forflytningsredskaber, som fremtræder urene. Opfyldt 7 Delvis opfyldt 4 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 75 % 13

14 I forhold til 1 beboer observeres spild af urin på gulvet rundt om toiletkummen. Desuden bemærkes det, at der er meget beskidt omkring beboerens foretrukken plads i boligen og beboerens kørestol fremtræder ligeledes beskidt. Medarbejderen oplyser, at man er opmærksomme på de hygiejniske problemstillinger. Tilsynet bemærker, at der ikke er beskrevet en indsats i beboerens døgn- og ugeplan. Tilsynet opfordrer medarbejderen til større fokusering på hygiejneproblematikken, da der er særlige problemstillinger i forhold til beboerens skrøbelige helbredssituation. Tilsynet observerer, at medarbejderne generelt har forskellige opfattelser af, hvem der har ansvaret for renholdelsen af beboernes hjælpemidler. Indikator 2.2 Interview med beboer Oplever beboeren, at hjælpen tilrettelægges efter beboerens vaner og ønsker? x Tilsynet vurderer, at plejecentret har en udfordring i at sikre, at leveringen af rengøringen opleves tilfredsstillende. 9 beboere er tilfredse med rengøringen i boligen. 2 beboere er delvist utilfredse med rengøringshjælpen. En beboer oplyser, at hun er meget tilfreds med den faste rengøringshjælp, men oplever, at kvaliteten ved afløsning er væsentlig dårligere. Der bliver ikke Opfyldt 9 Delvis opfyldt 2 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 1 91 % 14

15 gjort ordentlig rent på gulvene, spindelvæv bliver ikke fjernet og skraldespand ikke tømt. En anden beboer mener ikke, at rengøringen helt kan leve op til beboerens tidligere standard, da boligen bliver mere støvet, når man opholder sig og sover i samme rum hver dag. 1 beboer kan ikke svare på spørgsmålet grundet hukommelsesproblematik. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at beboerne fremstår velplejede. Beboerne oplever generelt, at hjælpen tilrettelægges efter vaner og ønsker. Medarbejderne kan fagligt og detaljeret gøre rede for, hvorledes beboernes personlige pleje og omsorg tilrettelægges. 97 % 15

16 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Observation Fremstår beboeren velplejet? x Opfyldt Alle beboere er velplejede. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 3.2 Interview med beboer Oplever beboeren, at hjælpen tilrettelægges efter vaner og ønsker? x Tilsynet vurderer, at hjælpen generelt tilrettelægges efter beboernes ønsker og vaner. 9 beboeren oplever, at hjælpen tilrettelægges efter deres vaner og ønsker. Beboerne er generelt tilfredse med den måde, de bliver hjulpet på i hverdagen. Opfyldt 9 Delvis opfyldt 2 Ikke opfyldt 0 2 beboere er delvist tilfredse med hjælpen. En beboer oplever, at der mange gange er meget lang ventetid på at få hjælp. Beboeren er bekendt med hendes egen utålmodighed, men oplever gentagende gange, at ventetiden bliver for lang. Ikke relevant 1 91 % 16

17 Beboeren efterspørger mere dialog omkring aftaler, da beboeren mener, at det kan medvirke til, at hendes utålmodighed mindskes. En anden beboer oplyser, at hun ønsker at komme op klokken 6, men det først er muligt at få hjælp til dette klokken 8 og nogle gange senere. Tilsynet får oplyst, at beboeren tilbydes hjælp som den første hver dag. Medarbejderne har haft en faglig dialog om beboeren skulle tilbydes hjælp fra nattevagten, men ud fra en sundhedsfaglig vurdering, er dette ikke blevet iværksat. 1 beboer kan ikke svare på spørgsmålet grundet hukommelsesproblematik. Indikator 3.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvordan den personlige pleje skal udføres hos beboeren? x Opfyldt Alle medarbejdere kan fagligt beskrive, hvorledes den personlige pleje skal udføres hos beboerne. En medarbejder beskriver fagligt, hvorledes hun har motiveret og træner beboeren fra intet at kunne selv, til nu at kunne deltage aktivt i sin pleje. En anden medarbejder fortæller, at hun har fokus på, om beboeren har behov for bleskift/toiletbesøg før den personlige pleje begynder. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 17

18 En tredje medarbejder beskriver, at hun har stor opmærksomhed på, at beboeren skal have tid og ro på toilettet for at forebygge forstoppelse. En fjerde medarbejder fortæller, at hun er meget bevist om ikke at fratage beboerens værdier og ønsker om faste rammer og præcision i plejen. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Beboeren inddrages og anvender egne i ressourcer det omfang, det er muligt x Tilsynet vurderer, at beskrivelserne af beboernes ressourcer i døgnog ugeplanen er af tilfredsstillende kvalitet. Beboernes ressourcer medinddrages i den daglige pleje i det omfang, det er muligt. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har den nødvendige viden og indsigt i beboernes fysiske, psykiske og sociale ressourcer. 97 % 18

19 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Dokumentation Er beboerens ressourcer beskrevet i døgn- og ugeplanen? Indikator 4.2 Interview med beboer Oplever beboeren, at beboerens egne ressourcer anvendes i dagligdagen og at medarbejderne motiverer til selvhjælp? x Opfyldt 10 døgn- og ugeplaner indeholder beskrivelse af beboernes fysiske, psykiske og sociale ressourcer og hvorledes disse medinddrages i plejen. Tilsynet bemærker positivt, at i døgn- og ugeplanerne er beboerens fysiske, psykiske og sociale ressourcer veldokumenteret under feltet "generelt". 2 døgn- og ugeplaner har delvise mangler. I forhold til en døgn- og ugeplan mangler der ajourføring af beboerens fysiske ressourcer i forhold til beboerens aktuelle situation. I en anden døgn- og ugeplan er der ikke beskrevet beboerens psykiske og mentale ressourcer. Feltet generelt er ikke udfyldt i denne døgn- og ugeplan. x Opfyldt Beboerne er bevidste om betydningen af at anvende egne ressourcer mest muligt. Dog påpeger nogle beboere, at de er trætte og ikke har det store overskud i hverdagen. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 2 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 92 % Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 1 19

20 Beboerne giver alle udtryk for, at de får lov til at gøre det, de selv kan og får hjælp til det, de ikke kan. Beboerne fortæller, at der tages hensyn til, hvordan de har det. En beboer fortæller, at hun holder sig i form ved at gå ture flere gange om dagen, hvor hun sammen med medbeboer og dennes hund går rundt i nærmiljøet. En anden beboer fortæller, at hun selv kører sin kørestol frem og er begyndt at træne med fysioterapeut og kan nu gå 30 meter med rollator. Størstedelen af beboerne fortæller, at Oasens tilbud, som gymnastik, ture og de forskellige aktiviteter er til stor glæde og giver hverdagen indhold og motivation til selvhjælp. 1 beboer kan ikke svare på spørgsmålet på grund af hukommelsessvækkelse. 100 % Indikator 4.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvordan beboeren medinddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats, der gøres for at fastholde beboerens funktionsevne? x Tilsynet vurderer, at medarbejderne har fokus på beboernes ressourcer og sikrer, at de bliver medinddraget i den daglige pleje, i det omfang det er muligt. Medarbejderne har kendskab til beboernes ressourcer og giver eksempler på, hvorledes disse medinddrages i plejen, praktiske gøremål i boligen og i den daglige hverdag på plejecentret. Tilsynet konstaterer, at medarbejderne generelt kan beskrive flere ressourcer hos beboerne, end det fremgår af dokumentati- Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 20

21 onen. En medarbejder fortæller at, hun udleverer beboerens medicinstang om morgenen, således at beboeren selv kan administrere medicinen i løbet af døgnet. Samtidig fortæller den samme medarbejder, at beboeren motiveres til selv at rede sin seng og ordne praktiske opgaver i boligen. En anden medarbejder beskriver, at beboeren selv vasker sig, når hun sættes foran håndvasken. Medarbejderen beskriver, at beboeren kan stå ved at holde i en stang på badeværelset, mens den nedre pleje bliver udført, derved trænes og fastholdes beboerens ståfunktion. En tredje medarbejder beskriver vigtigheden i at plejen hos beboeren bliver tilrettelagt struktureret og med afsæt i faste rutiner, da det giver beboeren mulighed for at deltage aktivt i sin pleje. En fjerde medarbejder fortæller, at beboeren med tæt støtte og guidning kan klare mange dele af den personlige. For eksempelvis gives tandbørsten i hånden til beboeren og derved udfører beboer selv tandbørstningen. 21

22 En femte medarbejder beskriver vigtigheden af, at beboerens sociale kompetencer fastholdes. Beboeren er mental frisk, men meget begrænset i sin fysiske udfoldelse grundet sygdom. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Beboeren trives og har en god hverdag. x Tilsynet vurderer, at beboerne trives og har en god hverdag på Plejehjemmet Kastanjehusene. Beboerne føler sig trygge, og oplever god kontakt og respekt fra deres omgivelser. Medarbejderne kan forklare, hvilke ønsker beboerne har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. 98 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Interview med beboeren Føler beboeren sig sikker, tryg og godt tilpas på plejecentret? x Opfyldt Beboerne giver udtryk for, at de trives og føler sig godt tilpasse på plejehjemmet. En beboer oplyser, at det var svært at flytte på plejehjem, og acceptere at bo sammen med andre mennesker, men er positiv i forhold til den store beslutning nu. En anden beboer fortæller, at Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 22

23 Indikator 5.2 Interview med beboeren Oplever beboeren en god kontakt og respekt i hverdagen herunder: God kontakt med de faste hjælpere? Respektfuld tiltale og kommunikation? At medarbejderne udviser respekt for beboerens levevis? hun har det så godt og at hun slet ikke tænker på, at hun bor på plejehjem. Flere beboere fortæller, at de har det godt på plejehjemmet, men efterspørger små nærværsaktiviteter i afdelingen. Beboerne tror, at det kan være med til, at man kommer tættere på hinanden. 1 beboer kan ikke svare på spørgsmålet på grund af hukommelsessvækkelse. x Opfyldt 10 beboere giver udtryk for, at medarbejderne er omsorgsfulde og imødekommende. En beboer oplever, at hun er venner med alle medarbejderne. Flere beboere påpeger, at de oplever, at der er meget få personaleressourcer i weekenden og dagene er præget af stor travlhed. 1 beboer er delvis tilfreds, da hun oplever, at tonen i afdelingen ikke altid er befordrende og positiv. Medarbejderen bekræfter, at hun oplever, at tonen kan være hård til tider og vil tale med sine kollegaer om dette. 1 beboer kan ikke svare på spørgsmålet på grund af hukommelsessvækkelse. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 1 96 % 23

24 Indikator 5.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen forklare, hvilke (eventuelle) ønsker beboeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis? x Opfyldt Medarbejderne giver eksempler på, hvorledes der sikres respekt i dialogen med beboerne samt hvorledes beboernes valg og fravalg respekteres. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 6 Observationer på fællesarealer x Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har en udfordring i at skabe et aktivt miljø på alle afdelinger. Rengøringsstandarden på fællesarealerne er tilfredsstillende. Der er fællesskab og trivsel omkring måltiderne. Kommunikationen er respektfuld. Beboerne behandles med værdighed. 90 % 24

25 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Indikator 6.1 Observation Er der et aktivt miljø på fællesarealer? x Tilsynet vurderer, at Plejehjemmet Kastanjehusene har en udfordring i at sikre et aktivt miljø for beboerne på afdelingsniveau. På Plejehjemmet Kastanjehusene tilbydes beboerne aktiviteter i Oasen, som ligger i et separat hus. Der er tilknyttet faste medarbejdere til aktivitetsstedet. Tilsynet får fremvist et aktivitetsprogram for oktober måned. Der foregår aktiviteter hver dag af forskellige karakter. Der ses for eksempelvis banko, sang, musik og højtlæsning. På afdelingsniveau observerer tilsynet ingen aktiviteter ud over aktiviteter i forhold til personlig pleje og måltiderne. Tilsynet får oplyst, at der bages på nogle afdelinger, og at der ind imellem om eftermiddagen bliver taget et spontant initiativ til en fælles social aktivitet. Tilsynet er bekendt med, at en afdeling er i gang med et større renoveringsarbejde og derfor ikke har rammerne til at lave afdelingsaktiviteter. Tilsynet bemærker, at der kun er få beboere samlet i afdelingernes fællesarealer. Beboerne sidder typisk og kigger eller sover i en stol. På et par afdelinger er fjernsynet tændt og få beboere sidder spredt og kigger sporadisk på dette. Tilsynet bemærker, at opholdsstuerne/fællesarealet på de forskellige afdelinger er af forskellig indretning. Nogle steder ses det, at der opbevares poser med rent tøj til beboerne samt diverse kasser. Ikke alle rummene fremtræder lige velindrettet og ryddelige. Andre steder ses en hyggelig indretning, blomster på bordene og stole/hjørner, der indbyder til, at man sætter sig. 25

26 Indikator 6.2 Observation Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? x Opfyldt Rengøringsstandarden er tilfredsstillende på plejecentret. Tilsynet bemærker dog, at særligt badeværelserne bærer præg af, at bygningen er gammel og det er svært at få specielt toiletterne rene. Indikator 6.3 Observation Er der fællesskab og trivsel omkring måltidet? x Opfyldt Beboerne vælger selv, hvorvidt måltider vil indtages i egen bolig eller i fællesskab med de øvrige beboere. Beboerne spiser morgenmad efterhånden, som de står op. På flere afdelinger har en medarbejder på forhånd forberedt beboernes morgenmad. På nogle afdelinger er der dækket morgenbord, hvor beboerne selv kan forsyne sig og på andre afdelinger er der servering fra medarbejderen, når beboeren kommer ud i fællesstuen. Tilsynet observerer, at kun få beboere er samlet til morgenmad på de forskellige afdelinger. Der er typisk ikke medarbejdere til stede ved morgenmåltidet, idet disse er optaget af at hjælpe øvrige beboere i deres boliger. Til frokost tilbydes beboerne fad- eller platteservering alt afhængigt af beboerens behov/ønsker og ressourcer. Tilsynet bemærker, at der er fællesskab og trivslen omkring frokostmåltiderne. Flere medarbejder sidder omkring bordet med beboerne og hjælper/støtter beboerne. Medarbejderne har faste roller under måltidet, som bliver indtaget i en rolig og hyggelig atmosfære. På nogle afdelinger bemærker tilsynet, at medarbejderne indtager deres frokost adskilt fra beboerne. 26

27 Indikator 6.4 Observation Er kommunikationen respektfuld? x Tilsynet observerer, at medarbejderen henvender sig til beboerne på en respektfuld og værdig måde. Tilsynet overværer en samtale mellem en beboer og personale, hvor der er behov for en lidt grænsesættende/korrigerende adfærd, hvilket personalet håndterer på en stille og respektfuld måde. Tilsynet observerer, at der hilses venligt godmorgen til beboerne. Indikator 6.5 Observation Bliver beboerne behandlet værdigt? x Opfyldt Tilsynet bemærker, at der bliver banket på døren, før medarbejderne går ind til beboerne. 27

28 4 Tilsynets formål og indhold For at kontrollere og udvikle kvaliteten i SUF s ydelser gennemføres der løbende uanmeldte tilsyn med kommunens plejeboliger og plejeboligenheder. Tilsynsopgaven varetages af BDO KR. Københavns Kommune har ønsket fokus på tre spørgsmål: 1. Får beboerne de visiterede midler i den faglige kvalitet, som er fastlagt af kommunen, og som beboerne har retskrav på? 2. Udføres opgaverne i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for dels faglig dokumentation og dels det daglige arbejde? 3. Inddrages beboerne i opgaveløsningen i det omfang, de har ressourcer til det? 4.1 Indhold og metode Københavns Kommune og BDO KR har i fællesskab udviklet et Tilsynskoncept 2014 hvoraf rammen for tilsynet er præciseret. I tilsynskonceptet for uanmeldte tilsyn på plejeboliger og plejeboligenheder i Københavns Kommune er der udarbejdet seks mål, som tager udgangspunkt i Københavns Kommunes kvalitetsstandarder, indsatskatalog og gældende retningslinjer. Det er med baggrund i disse seks mål, at der indsamles data ud fra følgende fire forskellige datakilder: 1. Faglig dokumentation 2. Observation 3. Interview med beboeren 4. Interview med en relevant medarbejder Samlet set giver de fire metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de midler, som beboerne modtager i plejeboliger og plejeboligenheder. De fire metodiske tilgange besvares i fire kategorier (1=opfyldt, ½=delvis opfyldt, 0=ikke opfyldt samt 0=ikke relevant). Dette giver god mulighed for at nuancere bedømmelserne. BDO KR's samlede vurdering baseres på både kvalitative vurderinger (faglige skøn) og kvantitative vurderinger (point). Vurderingsskalaen, der ligger til grund herfor, gennemgås nedenfor. 28

29 4.2 Vurderingsskalaen Pointene tildeles på baggrund af observationerne på de enkelte indikatorer. Der gives 1 point, hvis indikatoren er opfyldt, ½ point ved delvis opfyldt og 0 point ved ikke opfyldt. Hvis en observation ikke er relevant (f.eks. hvis en beboer ikke modtager den pågældende hjælp, som indikatoren omhandler, eller hvis beboeren ikke kan deltage i interview), registreres det som ikke relevant. Målopfyldelsen for en indikator udregnes på baggrund af relevante besøg hos beboerne. Målopfyldelsesprocenten udregnes som en procentdel af. Hvis der eksempelvis er 15 relevante besøg, kan der maksimalt opnås 15 point. Målet udregnes som et gennemsnit af de indikatorer, der indgår i målet. Jo højere score, des højere grad af målopfyldelse. Den samlede score beregnes: % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt med mangler 0-50 % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen alvorlige fejl og mangler I det faglige skøn tages der højde for alvorligheden af de fejl, der er konstateret. Det kan betyde, at en eller få alvorlige fejl kan medføre, at det samlede tilsynsresultat ikke godkendes, selv om der opnås mange point i den kvantitative vurdering. Alvorlige fejl og mangler indebærer alvorlige konsekvenser for beboeren, herunder særligt følgende: Der er et alvorligt misforhold mellem beboerens behov og den bevilgede hjælp Der konstateres sundhedsskadelige, hygiejniske forhold på plejecentret med alvorlig risiko for beboerens helbred Kvaliteten i den personlige pleje og omsorg medfører, at der er alvorlig risiko for beboerens helbred Beboeren er udsat for dokumenterbare, alvorlige krænkelser i forhold til personlige ønsker, grænser og levevis. Andre alvorlige forhold kan også medføre en skærpet bedømmelse efter tilsynsførendes faglige kvalificerede vurderinger. I alle tilfælde skal afvigelser fra point-bedømmelsen beskrives særskilt, så det fremgår tydeligt, hvad begrundelsen er. 29

30 5 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Claus Syberg Henriksen Center for Kvalitet og Sammenhæng Afdeling for Data og Analyse Sjællandsgade København N Telefon: Underskrifter Den 13. oktober 2014 Mette Norré Sørensen Chefkonsulent, sygeplejerske BDO KR Havneholmen København V 30

31 6 Bilag - Høringssvar for opklarende fejl og informationer BDO ikke har modtaget noget faktuelt høringssvar inden for tidsfristen. 31

32 7 Bilag formel høring Vi har ikke modtaget noget svar fra hverken Kastanjehusene og ældrerådet inden for tidsfristen. 32